Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Støttecentret i Vorbasse Godkendt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Støttecentret i Vorbasse Godkendt"

Transkript

1 Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Støttecentret i Vorbasse Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe

2 Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger om tilbuddet 4 Resultat af tilsynet 5 Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet 5 Vurdering af temaet Uddannelse og beskæftigelse 6 Vurdering af temaet Selvstændighed og relationer 8 Vurdering af temaet Målgruppe, metoder og resultater 11 Vurdering af temaet Organisation og ledelse 16 Vurdering af temaet Kompetencer 20 Vurdering af temaet Økonomi 23 Vurdering af temaet Fysiske rammer 26 Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 28 Rapporten er udskrevet

3 Læsevejledning Tilsynsrapportens indhold Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne er hentet fra Tilbudsportalen, hvor tilbuddet selv har indberettet bl.a. stamoplysninger. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Udover en samlet vurdering af kvaliteten hos tilbuddet, indeholder tilsynsrapporten en gennemgang af de syv temaer fra Kvalitetsmodellen, hvor der kan være lagt særligt fokus på udvalgte temaer. Et tilsyn kan godt indeholde mere end ét tilsynsbesøg, eksempelvis hos et tilbud med flere afdelinger. Ligeledes kan tilsynet været administrativt og ikke indeholde et konkret tilsynsbesøg. Det fremgår af tilsynsrapporten hvorvidt der har været et fysisk tilsynsbesøg, hvor henne og hvorvidt de var anmeldt eller uanmeldt. Efter endt høringsperiode vil udvalgte oplysninger fra tilsynsrapporten blive publiceret på Tilbudsportalen. Det drejer sig om den samlede vurdering, temavurderingerne samt eventuelle påbud eller vilkår. Kvalitetsmodellen Socialtilsynet vurderer kvaliteten hos tilbuddet ud fra en Kvalitetsmodel, som er beskrevet i Bekendtgørelse om socialtilsyn. Kvalitetsmodellen er et dialogbaseret redskab, som skal give et systematisk og målrettet udgangspunkt for socialtilsynets samlede faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet. Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af 6, stk. 2, i lov om socialtilsyn. Hvert tema er konkretiseret i et antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål for indsatsen i tilbuddene. For hvert kriterium er fastlagt en eller flere kvalitetsindikatorer. Indikatorerne er tegn på, at den kvalitet, som er udtrykt i kriteriet, forekommer i praksis. Vurderingen af et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under hensyn til tilbuddets karakter og målgruppe. n af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets samlede vurdering af, om tilbuddet har den fornøden kvalitet. Socialtilsynet kan inddrage andre forhold i kvalitetsvurderingen, som vurderes at være relevante for kvaliteten inden for rammerne af temaet. Ved det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere, om kvaliteten i tilbuddet i praksis er tilstrækkelig, og om betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt. Der anvendes forskellige systematikker for, hvordan indikatorer og kriterier bedømmes ved henholdsvis godkendelse og det driftsorienterede tilsyn. Temaer - Uddannelse og beskæftigelse - Selvstændighed og relationer - Målgruppe, metoder og resultater - Organisation og ledelse - Kompetencer - Økonomi - Fysiske rammer I kvalitetsmodellen er både 'Gennemsnitlig bedømmelse' på temaniveau og '' på indikatorniveau angivet ud fra følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. 3

4 Stamoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Hovedadresse Støttecentret i Vorbasse Søndergade 019C 6623 Vorbasse Kontaktoplysninger Tlf: Hjemmeside: Tilbudsleder CVR nr. Vinni Pedersen Virksomhedstype Tilbudstyper Offentlig ABL 105, stk. 2 (almen ældrebolig/ handicapvenlig bolig) Pladser i alt 6 Målgrupper 30 til 60 år (udviklingshæmning) 4

5 Resultat af tilsynet Status for godkendelse Godkendt Tilsynet er gennemført Tilsynet er udført af Tilsynskonsulenter Indebar tilsynet et fysisk besøg Dato for tilsynsbesøg Socialtilsyn Syd Dorthe Jespersen (Tilsynskonsulent) Ja : Søndergade 019C, 6623 Vorbasse (Uanmeldt) Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet I forbindelse med driftorienteret tilsyn har Socialtilsyn Syd vurderet, at tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, jf. lov om socialtilsyn 6. Særligt fokus i tilsynet Under tilsynet den var der særlig fokus på temaerne: Uddannelse og beskæftigelse, Målgruppe, metoder og resultater; kriterier: 4, 5, 6 og 7, Fysiske rammer. Opmærksomhedspunkter 5

6 Vurdering af temaet Temavurdering Uddannelse og beskæftigelse Et centralt mål med den sociale indsats er, at borgerne i videst muligt omfang inkluderes i samfundslivet. Uddannelse og /eller beskæftigelse er et væsentligt aspekt heri. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet med udgangspunkt i de mål, der er for de enkelte borgere, og under hensyn til borgernes behov og forudsætninger stimulerer borgernes udvikling og læring med henblik på at understøtte paratheden og mulighederne for uddannelse og/eller beskæftigelse for borgerne, herunder at tilbuddet i forhold til børn og unge understøtter, at de får en god skolegang socialt og fagligt. Desuden er det vigtigt, at tilbuddet forpligter sig i de samarbejdsrelationer, der er nødvendige for at understøtte, at målene for borgernes uddannelse og/eller beskæftigelse opnås. Vurdering af tema Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres potentialer i forhold til beskæftigelse. Alle borgere under pensionistalderen er i beskæftigelse, og to borgere har selv valgt at gå på pension. Videre er det Tilsynets vurdering, at borgerne selv kan ønske, hvilke opgaver deres arbejde skal indeholde, hvilket øger den daglige motivation. Gennemsnitlig vurdering 4,5 Udviklingspunkter Kriterium 01 Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse af kriterium Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres potentiale i forhold til beskæftigelse. Fire ud af seks borgere er i beskæftigelse, og de resterende to borgere er pensionister. Videre vurderes det, at borgerne har høj grad af selv- og medbestemmelse ift. hvilke arbejdsopgaver de ønsker. Indikator 01.a af Indikator 01.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå 4 (i høj grad opfyldt) Medarbejderne oplyser, at borgerne opstiller mål i samarbejde med "Job i erhverv", og at der afholdes MUS en gang årligt. Borgerne bekræfter ovenstående og supplerer, at de selv fremsiger, hvilken beskæftigelse de ønsker, og hvilke arbejdsopgaver der skal ligge heri. Den ene borger tilsynet talte med, var ikke i beskæftigelse, og havde selv fravalgt dette, dels på grund af fysisk helbred, dels af aldersmæssige årsager. Indikatoren vurderes i høj grad opfyldt. 6

7 Indikator 01.b af Indikator 01.b Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud Medarbejder og borgere oplyser, at 4 ud af bostedets 6 borgere er i beskæftigelse, 2 borgere er gået på pension. Borger beskriver sit arbejde som både godt, overkommeligt og meningsfuldt. Indikatoren vurderes herfor i meget høj grad opfyldt. 7

8 Vurdering af temaet Temavurdering Selvstændighed og relationer Et mål med den sociale indsats er at understøtte, at borgerne i så høj grad som muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Et væsentligt led heri er, at tilbuddet medvirker til, at borgerne sikres mulighed for personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og fællesskaber, og at borgerne opnår de sociale kompetencer, som deltagelse i aktiviteter og sociale relationer og netværk kræver. Det er væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter er rettet imod dette mål, og at det afspejles i aktiviteter i dagligdagen, i personalets adfærd, i de metoder, der anvendes, og afspejles i tilbuddets åbenhed mod og involvering i og af det omkringliggende lokal- og civilsamfund. Det er ligeledes centralt for borgernes selvstændighed og relationer, at tilbuddet understøtter borgernes kontakt til og samvær med familie og netværk. Vurdering af tema TEMAET OVERFØRT UÆNDRET FRA SENESTE TILSYNSRAPPORT, IDET BEHANDLING PÅ INDIKATOR- OG KRITERIENIVEAU IKKE HAR VÆRET NØDVENDIG FOR EN VURDERING AF TILBUDDETS SAMLEDE KVALITET. Det er tilsynets vurdering, at borgerne har meget glæde af tilbuddets fysiske placering i Vorbasse by. Det er tilsynets vurdering, at borgerne er integreret i byens foreningsliv herunder b.la. Vorbasse marked. Derudover tilbyder tilbuddet borgerne via fællespisningsarrangementer, at de kan have et fælleskab med andre ligestillede i Grindsted by. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har igangsat en proces, i forhold til at blive bedre til at følge op på de opstillede mål og delmål. Tilsynet anerkender, at tilbuddet støtter op om borgernes kontakt til venner og familie, og det er tilsynets indtryk, at hovedparten af borgerne har et meget tæt forhold til disse. Gennemsnitlig vurdering 4,3 Udviklingspunkter Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i højere grad bør benytte det nye Avaleo til at sikre, at der sker en systematisk opfølgning på de i fællesskab med borgerne opstillede mål. 8

9 Kriterium 02 Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed af kriterium NEDENSTÅENDE BEDØMMELSE PÅ BAGGRUND AF TILSYNSBESØG DEN : Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Dette ses ved, at borgerne i meget høj grad indgår i sociale relationer både med familie og venner, og ved at de i høj grad er en integreret del af Vorbasse by og dermed af byens foreningsliv. Tilbuddet understøtter endvidere, at borgerne har mulighed for at have et fælleskab med andre ligestillede. Dette sker ved b.la, at tilbuddet spiser ugentligt på Cafe Himmelblå, som er et samlingssted for udviklingshæmmede i Grindsted. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har igangsat en proces hvor målet er at de følger op på de opstillede mål og delmål og dermed på sigt kan udnytte de effekter der er i en sådan opfølgning. Tilsynet vurderer at det fortsat skal have ledelsesmæssig fokus. Indikator 02.a af Indikator 02.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå 3 (i middel grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til i middelgrad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at medarbejderne under tidligere tilsyn fortæller at medarbejderne opstiller mål i samarbejde med borgerne, med udgangspunkt i borgerens 141 handleplan individuelle mål. Tilsynet anerkender at medarbejder og leder fortæller, at der er igangsat en proces hvor borgernes mål skrives ind i Avaleo, og at de i samme system er begyndt at skrive dagbogsnotater, der er relaterede til målene. Tilsynet anerkender, at fremsendt materiale underbygger dette. Tilsynet bemærker, at medarbejderne fortsat ikke er trygge ved systemet, samt at de ikke oplever at der altid er tid til at skrive. Endvidere bemærker tilsynet at tilbuddet fortsat afventer de nye VUM bestillinger, og at der ikke har der været afholdt statusmøder på borger siden sidste tilsyn. Indikator 02.b af Indikator 02.b Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund Indikatoren bedømmes til i høj meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på at beboere, medarbejdere og ledelse samlet beskriver, at borgerne er integreret i det omliggende samfund. F.eks. er de flere borgere aktive i forbindelse med afholdelse af Vorbasse Marked. Under tilsynets besøg i januar 2016 fremgik det f.eks, at to af borgerne skulle med til fest, den kommende weekend, fordi de havde været frivillige i hver sin sportsforening, og som tak var de inviteret med til fest. Medarbejderne har i forbindelse med ny lovgivning fået øget fokus på at understøtte borgerne i at bruge eksterne udbydere af ferierejser. Personalet fortæller, at de har fokus på at skabe muligheder for borgerne i forhold til at skabe relationer borgerne imellem på bostedet, men også til borgerne på kommunens andre opholdssteder. Borgerne fortalte under tilsynsbesøget i januar 2016 tilsynet om deres ferier, og kommende ferier. Tilsynet anerkender at en borger, var glad og stolt over at han kunne rejse med ULF på ferie. For at understøtte fælleskaber på tværs har medarbejderne og ledelsen besluttet, at borgerne en gang ugentligt tager til Grindsted, hvor de spiser på Cafe Himmelblå, hvor de møder borgere fra de andre botilbud. Tilsynet deltog under tilsynet i januar 2016 i turen til Cafe Himmelblå og anerkender, at det var tydeligt, at de tre borger der deltog i fællesspisningen på cafeen, havde relationer til de andre borgere. Indikator 02.c af Indikator 02.c Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen 9

10 Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen at der lagt vægt på, at personalet og ledelse under tilsynet i 2015 fortalte at de bakker op omkring samvær med familie og netværk i hverdagen. Borgerne oplever, at de i høj grad selv bestemmer, hvem de vil besøge og modtage besøg fra. Under tilsynsbesøget i januar 2016 oplevede tilsynet, hvordan borgerne lavede aftaler for aftenen og hvordan personalet støttede dem. Den pårørende gav under besøget i 2015 udtryk for, at de altid føler sig velkomne, og at borgerne selvfølgelig gerne må tage hjem på besøg hos dem. Der er en medarbejder, der er seksuelvejleder, og borgerne giver udtryk for, at de selv styrer det med kærester. 10

11 Vurdering af temaet Temavurdering Målgruppe, metoder og resultater Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der er et klart formål med indsatsen, og at tilbuddets metode medvirker til at sikre borgernes trivsel og resulterer i den ønskede udvikling for borgerne. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet kan redegøre for dets målsætning, målgruppe(r) og metoder. Herunder er det vigtigt, at tilbuddet kan redegøre for, hvordan og i hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de mål, som i samarbejde med borgerne er sat for de enkelte borgeres udvikling og trivsel. Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med resultatdokumentation og kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet og positiv effekt. Tilbuddet skal som væsentlige overordnede elementer af kvaliteten respektere og sikre borgernes medinddragelse, medbestemmelse og indflydelse vedrørende beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet. Tilbuddet skal understøtte borgernes fysiske og mentale sundhed samt forebygge magtanvendelser og overgreb. Vurdering af tema Det er Socialtilsynets vurdering, at Støttecentret i Vorbasse arbejder med den enkelte borgers udviklingspotentiale, dels i forhold til beskæftigelse, dels i forhold til borgernes selv- og medbestemmelse og dels i forhold til borgernes hverdag i tilbuddet. Det er dog også Socialtilsynets vurdering, at Støttecentret med fordel kan optimerer systematisk dokumentation således, at positive resultater og evaluering tydeliggøres. Endvidere er det Tilsynets vurdering, at borgerne trives både fysisk og mentalt, og at tilbuddet understøtter disse processer. Slutteligt vurderes det, at tilbuddet på relevant pædagogisk vis forebygger magtanvendelser og overgreb. Gennemsnitlig vurdering 4 Udviklingspunkter Tilsynet konstater, at flere borgere er ældre end tilbuddets godkendte målgruppe, hvorfor tilbuddet bør ansøge om en ændring af dette. Kriterium 03 Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne af kriterium NEDENSTÅENDE BEDØMMELSE PÅ BAGGRUND AF TILSYNSBESØG DEN : Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med borgerne ud fra deres problemstillinger, men at tilbuddet bør sikre en mere samlet, struktureret og synlig ( skriftlig beskrevet) tilgang til beboerne. Denne oplevelse understøttes af borgernes handlekommune. Tilsynet ser og hører, at tilbuddet arbejder med borgerne ud fra et udviklingsperspektiv, hvor de har fokus på, at borgerne skal selv løse de opgaver, som de kan selv, hvilket betyder at borgerne har en selvstændig kontakt til de foreninger de er medlem af. Tilsynet vurderer, at medarbejderne har mange gode kompetencer, og de arbejder med enkle faglige tilgange, som understøtter målgruppen. Tilsynet vurderer, at de med fordel kunne arbejde mere systematisk og struktureret med de neuropædagogisk screeningsværktøj. Tilsynet konstaterer at der er borger indskrevet på tilbuddet, der er ældre end tilbuddets godkendelsesgrundlag. 11

12 Indikator 03.a af Indikator 03.a Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 3 (i middel grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til i middel at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddets målgruppe er udviklingshæmmede, men flere af borgerne har også andre problemstillinger. Tilsynet bedømmer, at tilbuddets medarbejdere har en stor viden, som ikke er samlet og synlig. Tilbuddet arbejder ifølge Tilbudsportallen med den neuropædagogiske tilgang og den anderkendende tilgang. Personalet beskriver, at de for relevante borgere får udarbejdet en neuropædagogisk analyse, og tilsynet er i besiddelse af sådan en analyse. Medarbejderne fortæller under tilsynet i 2016, at de ikke i højere grad end tidligere tager udgangspunkt i borgernes Neuropædagogiske screeninger. Indikator 03.b af Indikator 03.b Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen 2 (i lav grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til i lav grad at være opfyldt, i bedømmelsen er der lagt vægt på at ledelse og medarbejder ved tilsynet 2015 gav udtryk for, at deres dokumentation er mangelfuldt. Af en borgers handleplan fremgår det dog, at fremskridtene for borgeren er synlige for dennes sagsbehandler. I forbindelse med tilsynet i januar 2016, anerkender Tilsynet, at tilbuddet for en af de 6 borgere har opstillet borgernes mål i Avaleo, samt at de er begyndt for flere borgere at indskrive dagbogsnotater der relaterer sig til den enkelte borgerens mål. Tilsynet anbefaler at ledelsen forsat har meget fokus på at der dokumenteres op i mod borgerens opstillede mål. Indikator 03.c af Indikator 03.c Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 2 (i lav grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til i middelgrad at være opfyldt, i bedømmelsen er der lagt vægt på at medarbejderne beskriver flere eksempler på, hvordan mål og delmål er opfyldt. Tilsynet oplever at en borger har fået en væsentlig bedre hygiejne samt at borgeren selv kommer og beder om hjælp til dette under besøget, fremsendte dagbogsnotater understøtter det. Tilsynet bemærker at tilbuddet ikke dokumentere hvordan personalet sikre denne udvikling, samt at dagbogsnotaterne forsat skrives meget uregelmæssigt. Tilsynet bemærker, at personalet fortæller at en måske to borgere har fået deres handleplans mål skrevet ind i systemet, samt at de ikke har fået VUM bestillinger på borgere fra egen handlekommune. Indikator 03.d af Indikator 03.d Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte at målene for borgerne opnås. 2 (i lav grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til i lav grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at MUS samtaler afholdes af beskæftigelsen samt at tilsynet ikke er vidende om at der ikke er holdt afholdt fælles statusmøder om borgerne og beskæftigelsen eller andre samarbejdspartnere. 12

13 Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet af kriterium Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdag. Socialtilsynet vurdere endvidere, at borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt, og at alle anskues individuelt. Indikator 04.a Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt af Indikator 04.a Det er medarbejders forståelse, at borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt, hvilket de borgere tilsynet talte med, ligeledes gav udtryk for. Opfattelsen er, at man bestemmer over sig selv, og at personalet forsøger at imødekomme ønsker og behov der måtte være ved hver enkelt borger. Der er ugentlige beboermøder, ligesom borgernes daglige ønsker forsøges imødekommet. Indikatoren vurderes herfor i meget høj grad opfyldt. Indikator 04.b af Indikator 04.b Borgerne inddrages i og har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Medarbejder oplyser, at borgerne inddrages i og har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og deres hverdag. Borgere giver flere eksempler på, hvorledes de har selv- og medbestemmelse. Dette både i forhold til beskæftigelse, maden, udflugter, besøg og ferier. Indikatoren vurderes i meget høj grad opfyldt. Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel af kriterium Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Det vurderes ligeledes, at borgerne trives, og at hver borger har høj grad af selv- og medbestemmelse, både hvad angår dagligdagen, beskæftigelsen og weekend- / ferie arrangementer. Videre vurderes det, at der ydes hjælp og støtte til relevante sundhedsydelser, ligesom der fra tilbuddets side vejledes i sund livsførelse. Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet af Indikator 05.a Det er medarbejders opfattelse, at alle borger trives i tilbuddet. Ligeledes beskriver borgerne, at de har det godt i Støttecentret, hvor de både er trygge, og får den støtte de har behov for. De borgere som deltog i interviewet sagde samstemmende, at de aldrig ønsker at flytte fra Støttecentret i Vorbasse. Videre beskriver en borger, at man i høj grad benytter fælleshuset, både når der er personale til stede, og når der ikke er. Indikatoren vurderes i meget høj grad opfyldt. Indikator 05.b af Indikator 05.b Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser 4 (i høj grad opfyldt) Både personale og borgere beskriver, at der ydes støtte til relevante sundhedsydelser alt efter behov. Der er 13

14 individuelle hensyn til den enkelte, da nogle borger har brug for meget støtte, mens andre borgere blot skal mindes om eksempelvis at gå til lægen. En borger nævner dog, at støtten er reduceret, da der ikke længere er så meget personale som hidtil. Indikatoren vurderes således i høj grad opfyldt. Indikator 05.c af Indikator 05.c Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 4 (i høj grad opfyldt) I fælleshuset tilberedes mad fem gange om ugen, hvor borgere og personale i samarbejde handler og fremstiller. Der er fokus på sund og ernæringsmæssig god mad samtidig med, at borgernes selv- og medbestemmelse spiller ind. Videre beskriver en borger, at han dagligt går ture, da både frisk luft og motion er vigtig. Borgeren beskriver videre flere udflugter og rejser, som giver glæde og samhørighed. Støttecentret bakker op herom, både i forhold til private- og ULF rejser, og udflugter planlagt i og af Støttecentret. Medarbejdere supplerer; de fleste borgere har fritidsinteresser, ligesom der på borgernes hjemmedage afsættes tid til den enkelte borger. Denne indikator vurderes i høj grad opfyldt. Kriterium 06 Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser af kriterium Tilsynet vurderer, at tilbuddet på relevant vis forebygger magtanvendelser og tilspidsede situationer gennem pædagogisk praksis. Videre vurderes det, at personalet har relevant kendskab til procedurer og praktisk håndtering, hvis en episode skulle opstå. Indikator 06.a Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås af Indikator 06.a Borgere, medarbejdere og leder er enige om, at der ikke forekommer magtanvendelser på tilbuddet. Medarbejdere oplyser, at de løbende håndterer problematikker omkring magtanvendelse. Medarbejderne har kendskab til procedurer. Indikatoren vurderes herfor i meget høj grad opfyldt. Indikator 06.b af Indikator 06.b Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen Der har ikke været magtanvendelser inden for det sidste år, hvorfor indikatoren vurderes i meget høj grad opfyldt. Kriterium 07 Tilbuddet forebygger overgreb af kriterium Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med udgangspunkt i deres målsætning og set i forhold til målgruppen, på kompetent og relevant vis forebygger og håndterer overgreb i tilbuddet, men konstaterer at der ikke findes skriftlige procedurer eller løbende drøftelser ift. overgreb. 14

15 Indikator 07.a af Indikator 07.a Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet 4 (i høj grad opfyldt) Borgerne giver udtryk for, at man ikke bliver uvenner, og at der ikke forekommer episoder som er ubehagelige. Medarbejder supplerer; borgerne er gode til at tale sammen, og opstår der uoverensstemmelser, bliver ingen udfarende. Medarbejderne fungerer som mediator, skulle noget opstå. Denne indikator vurderes i høj grad opfyldt. Indikator 07.b af Indikator 07.b Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne 3 (i middel grad opfyldt) Borgerne beskriver, at der er husmøder en gang ugentligt, hvor man kan fortælle, hvis der er noget der irriterer en. Dog kan ingen af borgerne huske, hvornår de sidst har været uvenner eller sure på en anden borger. Medarbejder bekræfter ovenstående og supplerer; at man i personalegruppen sjældent drøfter emnet og at man ikke har en decideret procedurer herfor, da der ikke forekommer overgreb i Støttecentret. Indikatoren vurderes, med baggrund i ovenstående, i middel grad opfyldt. 15

16 Vurdering af temaet Temavurdering Organisation og ledelse En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud er en hensigtsmæssig organisering og en kompetent og ansvarlig ledelse. En ledelse, der driver tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt, og som både sætter rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og varetager den daglige ledelse. Vurdering af tema TEMAET OVERFØRT UÆNDRET FRA SENESTE TILSYNSRAPPORT, IDET BEHANDLING PÅ INDIKATOR- OG KRITERIENIVEAU IKKE HAR VÆRET NØDVENDIG FOR EN VURDERING AF TILBUDDETS SAMLEDE KVALITET. Tilsynet vurderer, at tilbuddet har en faglig kompetent ledelse. Ledelsen er relativ ny på tilbuddet, man har været leder i Billund Kommune i mange år. Det vurderes, at leder er tilgængelig, trods det hun ikke er dagligt fysisk tilstede på tilbuddet. Tilsynet konstaterer, at der er kontinuerlig supervision i personalegruppen og mulighed for kollegial sparring, trods det at det er svært at få sparring indpasset i hverdagen, da man arbejder meget alene. Der er en faglig kompetent personalegruppe, og det vurderes, at det er en meget lav personalegennemstrømning og stort set ingen sygefravær i personalegruppen. Gennemsnitlig vurdering 4,2 Udviklingspunkter Tilsynet anbefaler, at tilbuddet skaber en kultur, hvor der er fokus på at dokumenterer borgernes mål, hvordan der arbejdes med disse og den udvikling der sker med den enkelte borger. 16

17 Kriterium 08 Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse af kriterium NEDENSTÅENDE BEDØMMELSE PÅ BAGGRUND AF TILSYNSBESØG DEN : Tilsynet vurderer, at tilbuddet har en faglig kompetent ledelse. Tilsynet oplevede ved tilsynet i 2015, at lederen var bevist om, at stedet har været uden fast leder i flere år, at det har fungeret med selvledelse på grund af gode medarbejdere, men at der efterspørges ledelse. Tilsynet finder, at ledelsen er kompetent og med mange års erfaring, men tilbuddet vil have glæde af en nærværende ledelse i en periode. Dette for at sikre at tilbuddet kommer godt i gang med at synliggøre borgernes mål, dokumenter det pædagogiske arbejde, samt opsamler erfaringer og udnytter disse. Der er fastlagt supervision med ekstern supervisor 2 gange årligt. Både personalet og leder har mulighed for supervision i det omfang, der er behov for, da der er mulighed for yderligere supervision efter behov. Mulighed for sparring med nærmeste leder er god, det er dog ikke meget, der gøres brug af dette. Lederen kan altid kontaktes via mail eller telefon, da hun ikke er fysisk tilstede på tilbuddet i det daglige. Personalet arbejder selvstændigt og er gode til at give hinanden sparring og anerkendelse i hverdagen. Indikator 08.a Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet af Indikator 08.a 4 (i høj grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på at lederen har været fast leder for tilbuddet siden 11. maj 2015, og strukturen er nu faldet på plads. Lederen er udover at være leder for Støttecenter Vorbasse også leder for Bo 2 og 3, Cafe Himmel blå, Ungbo og 85 støtte korpset. Af fremsendt materiale fremgår det, at leder er uddannet socialpædagog i Hun har været ansat som leder i Billund kommune i ca. 18 år. Ved tilsynet i 2015 fortalte medarbejderne, at deres leder er kompetent. Personalet glædede sig over, at hun være mere i huset efter, at omstruktureringen var faldet på plads. De oplevede at dekan henvende sig enten via tlf. eller pr. mail de dage, hvor hun ikke er i huset, og hun er hurtig til at svare. Personalet mente, at hun bidrager med mange relevante ting til medarbejderne. Der er ved tilsynet i 2016 tillknyttet 4 personaler på tilbuddet, som tilsammen deler ca. 80 timer om ugen på tilbuddet. Resten af arbejdstiden går ved eksterne borgere i Grindsted by, som er beliggende ca. 20 km væk fra tilbuddet. Personalet går hjem kl , herefter har borgerne ikke adgang til personale. Borgerne kan ringe til tilbuddets leder hvis de har brug for at snakke med noget. Der er et fortsat ønske om at få en nødtelefon, som evt. kunne gå til et nærliggende plejehjem, da personale derfra hurtigere ville kunne være fremme, hvis der skulle opstå en akut situation. Baggrunden for, at der har været et ønske om en nødtelefon, har været, at der er en af borgerne på tilbuddet, der har dårligt hjerte. Han har været faldet om et par gange, men været heldig, at der har været andre borgere i nærheden, som magtede at ringe Fra tidligere tilsyn er oplyst: Personalet afholder personalemøde hver uge, der deltager leder ikke. Leder deltager derimod i fællesmøder for hele kommunens hjemmevejledere inden for 85 området hver måned. Indikator 08.b af Indikator 08.b Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere 4 (i høj grad opfyldt) 17

18 Leder: Der er sparring i lederteamet, hvilket fungerer rigtig godt. Der er møde i gruppen en gang om ugen, så der er god mulighed for sparring. Der har været fokus på, at der skulle afsættes tid til sparring i teamet, og der tilbydes supervision efter behov. Det er en rigtig god gruppe, og leder føler sig tryg i gruppen. Hvis der er behov for supervision bruges, der altid en ekstern supervisor. Personalet tilbydes supervision et par gange om året, og er der behov for yderligere, bevilliges det. Det er en ekstern supervisor, der varetager opgaven. Personalet sparrer med hinanden og med leder. Sparring sker ofte på team møder. Der er også mulighed for at sparre med hele medarbejderstaben i 85 området. Der er 4 pædagoger ansat på tilbuddet De er ikke kun tilknyttet bofællesskabet men varetager også opgaver ude i byen ved eksterne borgere. Medarbejdere: Får supervision to gange om året, af to en halv times varighed, af ekstern supervisor. Det er fint med mængden af supervision. Der afholdes også temadage, men det er ikke noget, der er fastlagt. Det er som regel en eller to gange om året, og så er det for hele handicap området. Personalet oplyser, at faglig sparring er der ikke meget af. Det er lidt et problem i den måde, som personalet arbejder på, da de altid arbejder alene. Der kan være lidt på personalemøde, men der er mange andre ting, der fylder. Men sparrer personalet, så er det oftest med hinanden i personalegruppen, i det omfang det er muligt. Efteruddannelse og kurser, har været på stand by i lang tid, da der ikke er økonomi i kommunen til det. Medarbejder og leder fremhæver begge, at der ikke har været afholdt MUS samtaler, da man ikke har haft leder i ca. 2,5 år. Lederen fremhæver, at det er noget af det første, der skal prioriteres, efter at hun er tiltrådt som fast leder. Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent af kriterium NEDENSTÅENDE BEDØMMELSE PÅ BAGGRUND AF TILSYNSBESØG DEN : Socialtilsyn Syd vurderer at tilbuddets daglige drift varetages på en kompetent måde. Tilsynet vurderer at lederen har haft manglende fokus på at tilbuddets journaliseringssystem Avaleo er blevet implementeret. Tilsynet konstaterer at medarbejderne ikke er trykke ved systemet, samt at de ikke oplever at det giver en merværdiværdi til borgerne. Ved tilsynet i 2015 vurderede tilsynet at lederen efter den endelige reorganisering, er leder af lidt færre steder, men det vil stadig ikke være muligt for hende dagligt at være fysisk tilstede, da hun har mange andre ledelsesmæssige opgaver, som hun skal varetage. Personalet er vant til at arbejde i selvstyrende teams og trives med, at leder ikke er tilstede i det daglige. Det konstateres, at personalegennemstrømningen er meget lav, ligesom sygefraværet ikke er ret højt. Det er forsat personalets opfattelse, at de har nødvendige kompetencerne, til at varetage de opgaver, der ligger ved borgerne, og de har tiden til det. Indikator 09.a af Indikator 09.a Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer 3 (i middel grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt lægt på, at medarbejderne fortæller at alle 4 medarbejder er uddannet pædagoger, med mange års relevant erfaring. Tilsynet bemærker, at personalet kun i begrænset omfang har arbejdet med systematisk at implementerer det nye 18

19 Avaleo dokumentations system, hvilket indebærer at kun en borger i følge medarbejderne og fremsendt materiale er oprettet med mål. Personalet fortæller at de ikke er oplært tilstrækkeligt, til at de bruger systemet frit, hvilket tilsynet selv oplevede ved tilsynsbesøget i januar Tilsynet bemærker, at det af fremsendt materiale fremgår, at der i medarbejdernes tid på tilbuddet og til den enkelte borger, fragår medarbejdernes transport tid til eller fra Grinsted. Tilsynet bemærker ved tilsynet i januar 2016, at personalet der køre beboerne til Cafe Himmelblå, går fra for at spise, efter at der er betalt for borgernes maden. Tilsynet oplever ikke, at medarbejderne vender tilbage inden Tilsynet kører, efter selve måltidet er færdigt. Tilsynet anerkender at der ikke var et konkret behov for hjælp hos borgerne der var med på café. Indikator 09.b af Indikator 09.b Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på at tilbuddet har fået en ny medarbejder og en er gået på efterløn. De øvrige personaler har været på tilbuddet siden sommeren Indikator 09.c af Indikator 09.c Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er det lagt vægt på at medarbejderne fortæller at der er meget lidt sygdom på tilbuddet, samt at tilbudsportalen understøtter dette. 19

20 Vurdering af temaet Temavurdering Kompetencer Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere har de kompetencer, det vil sige uddannelse, erfaring eller viden, der er nødvendige i forhold til tilbuddets målsætninger og målgruppe, de metoder tilbuddet anvender samt borgernes aktuelle behov. Herunder skal børn og unge sikres en tryg hverdag og opvækst med nære og stabile relationer. Udover tilbuddets aktuelle kompetenceniveau er det vigtigt, at tilbuddet har et strategisk fokus på, hvordan de nødvendige kompetencer sikres på såvel kort som langt sigt, samt hvordan eventuelle specialistkompetencer kan tilvejebringes. Det er et vigtigt aspekt af kvaliteten af et tilbud, at medarbejderne på en etisk måde forholder sig til og handler i forhold til borgerne. Herunder at medarbejderne møder borgerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på borgernes retssikkerhed. Vurdering af tema TEMAET OVERFØRT UÆNDRET FRA SENESTE TILSYNSRAPPORT, IDET BEHANDLING PÅ INDIKATOR- OG KRITERIENIVEAU IKKE HAR VÆRET NØDVENDIG FOR EN VURDERING AF TILBUDDETS SAMLEDE KVALITET. Tilsynet konstaterer, at alle medarbejderne er uddannet pædagoger med flere års erfaring. Tilsynet vurderer, at medarbejderne arbejder kompetent med borgernes behov og ståsted. Medarbejderne arbejder meget med udgangspunkt i deres erfaringer og i mindre grad med konkrete metoder. Ledelsen er meget opmærksom på at anvende fag specifikke kompetencer på tværs af kommunen, og at disse kan inddrages efter behov. Tilsynet finder det positivt, at medarbejderne giver udtryk for, at de har et øget fokus på at gøre borgerne selvhjulpne frem for at servicere dem. Tilsynet oplever, at medarbejdere og ledelse har et begyndende fokus på dokumentation af opnåede mål og resultater, samt hvorledes disse er opnået, og at tilsynet forsat skal arbejde med dette. Gennemsnitlig vurdering 4 Udviklingspunkter 20

21 Kriterium 10 Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder af kriterium NEDENSTÅENDE BEDØMMELSE PÅ BAGGRUND AF TILSYNSBESØG DEN : Tilsynet vurderer, at medarbejderne arbejder kompetent med borgernes behov. Medarbejderne arbejder meget med udgangspunkt i deres erfaringer og i mindre grad med konkrete metoder. Tilsynet anderkender, at medarbejderne giver udtryk for, at de har et øget fokus på at gøre borgerne selvhjulpne frem for at servicere dem. Den tilgang bakkes op af den pårørende, der gerne så, at beboerne i højere grad udviklede flere nye kompetencer. Tilsynet vurderer at medarbejderne med fordel kunne få en større sikkerhed, i forhold til at dokumentere deres arbejde med borgerne. Socialtilsynet anderkender medarbejderne og ledelsen for, at de har understøtter, at borgerne kan komme på ferie efter ny lov på området, en ferien form der kræver at de er mere selvhjulpen. Tilsynet vurderer, at medarbejderne med fordel kunne gennemgå borgerne for, om de på andre områder en ferie, har reserver som med fordel kunne dyrkes. Indikator 10.a af Indikator 10.a Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder 4 (i høj grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på at alle 4 medarbejdere er uddannede pædagoger, og har mange års erfaring inden for området. Tilsynet bemærker, at medarbejderne ikke oplever at de har kompetencerne til at oprette og dokumenterer på borgerne i avaleo. Ved tilsynet i 2015 vurderede medarbejderne, at de har den nødvendige viden, der skal til for at arbejde på tilbuddet men fremhæver også, at der ikke de seneste år har været mulighed for efteruddannelse. Medarbejderne har alle kendskab til den Neuropædagogiske metode (NP) og arbejder ud fra den med de borgere, der er udredt efter NP. Ved tilsynet i januar 2016 bemærker tilsynet, at medarbejderne fortæller, at de ikke som anbefalet, har arbejdet mere systematisk med borgers Neuropædagogiske planer. Ved tilsynet i 2015 gjorde lederen opmærksom på, at der fremadrettet er en række nye udfordringer, der kan kræve at nogle medarbejdere bliver efteruddannet. Hun gjorde dog samtidig opmærksom på, at Billund Kommune har skabt den nye struktur b.la. med henblik på at arbejde mere på tværs i forhold til vidensdeling. Borgerne oplever, at de får den hjælp, der skal til. En borger giver under tilsynet i 2015 udtryk for, at personalet er gode til at hjælpe med at skabe den systematik, der er brug for i dagligdagen. Den pårørende er enig i denne betragtning. Den pårørende bemærker i øvrigt, at personalet er gode til at sikre, at der er en god omgangstone på stedet, hvilket gør, at det er et rart sted at være. Tilsynet oplever under tilsynsbesøget i januar 2016, hvordan medarbejderne på en meget ligeværdig måde formår at støtte borgerne i deres samtale. Indikator 10.b af Indikator 10.b Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer 4 (i høj grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på at medarbejderne beskriver flere problemstillinger hos borgerne, og de redegør for, hvordan de løbende arbejder med disse. Det fremgår også tydeligt, at de har en fælles forståelse og metode, til hvordan de arbejder med den enkelte borger. Medarbejderne og ledelsen var i 2015 opmærksomme på, at der lå et væsentligt arbejde i at blive bedre og mere systematiske til at dokumentere, opsamle viden og benytte denne fremadrettet. Tilsynet oplever i januar 2016, at tilbuddet er begyndt at dokumenterer, i forhold til borgernes mål. Tilsynet bemærker at medarbejderne fortsat har brug for støtte/ fokus. Tilsynet har kendskab til en borgers NP og dennes handleplan. Tilsynet be4mærker, at tilbuddet med fordel kunne arbejde mere systematisk med de i NP beskrevne problemstillinger. 21

22 Tilsynet oplever under besøget i januar 2016 en anerkendende, humorfyldt og ligeværdig kommunikation borgere, medarbejdere og ledere imellem. Tilsynet anerkender at medarbejderne har støttet flere borger i at skabe relationer på tvære af botilbuddene, således fortæller en borger at han skal på skiferie, med en række beboere fra andre tilbud, ugen efter at tilsynet har været på besøg. 22

23 Vurdering af temaet Temavurdering Økonomi Det er afgørende, at tilbuddene har en bæredygtig økonomi, da det har store konsekvenser for beboerne i døgntilbud, hvis tilbuddet må lukke af økonomiske grunde, fordi det kan betyde, at borgerne må flytte. Samtidig er det afgørende, at tilbuddet har økonomiske forudsætninger for fortløbende at kunne udvikle sig, og at der er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og den fastsatte takst. Det skal derfor sikres, at der stilles relevante krav til tilbuddets økonomi, herunder med hensyn til gennemsigtighed i økonomien. Vurdering af tema TEMAET OVERFØRT UÆNDRET FRA SENESTE TILSYNSRAPPORT, IDET BEHANDLING PÅ INDIKATOR- OG KRITERIENIVEAU IKKE HAR VÆRET NØDVENDIG FOR EN VURDERING AF TILBUDDETS SAMLEDE KVALITET. Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets økonomi er gennemskuelig og bæredygtigt i forhold til de aktiviteter der er på stedet, og at den giver tilbuddet den fornødne kvalitet i forhold til deres målgruppe. Gennemsnitlig vurdering 4,7 Udviklingspunkter Kriterium 11 Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt af kriterium NEDENSTÅENDE BEDØMMELSE PÅ BAGGRUND AF TILSYNSBESØG DEN : Kommunale og regionale tilbud skal ikke indsende regnskaber til Socialtilsyn Syd. Overordnede set vurderes offentlige tilbud som økonomisk bæredygtige, idet det må formodes at kommunen til enhver tid vil understøtte tilbuddets økonomiske bæredygtighed. Indikator 11.a af Indikator 11.a Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Indikatoren vurderes opfyldt i meget høj grad -5 Der foreligger ikke en revideret årsrapport. Kommunale og regionale tilbud er ikke omfattet af kravet om at aflægge revideret regnskab jf. Lov om Socialtilsyn 17 og

24 Indikator 11.b Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget af Indikator 11.b Indikatoren vurderes opfyldt i meget høj grad - 5 Det vurderes at budgettet for tilbuddet samlet set giver plads til en fornuftig økonomisk styring på både kort og lang sigt. Socialtilsyn Syd forudsætter, at den kommunale økonomi understøtter tilbuddets bæredygtighed på kort og mellemlang sigt fordi bæredygtigheden garanteres af den samlede økonomi i kommunen. Det vurderes, at der således ikke er risiko for lukning med kort varsel af økonomiske årsager. Planlagte investeringer vedrørende kommunale tilbud vil som udgangspunkt indarbejdes som kommunale anlægsprojekter og afskrives via taksten over en længere fastlagt årrække. Der oplyses, dog ikke om store planlagte investeringer i den nærmeste fremtid. Kriterium 12 Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe af kriterium NEDENSTÅENDE BEDØMMELSE PÅ BAGGRUND AF TILSYNSBESØG DEN : Det vurderes, at tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe og aktiviteterne på stedet. Det vurderes, at det samlede budget giver mulighed for den nødvendige kvalitet i forhold til målgruppen. Indikator 12.a af Indikator 12.a Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer 4 (i høj grad opfyldt) Indikatoren vurderes opfyldt i høj grad -4 Personale: Den primære udgift er relateret til løn svarende til 90,5 % af omsætningen. Der er budgetteret med 6 pladser Jfr. Tilbudsportalen er der en normering svarende til 2,59 fuldtidsstillinger som fast personale for Ud fra en gennemsnitsberegning af lønudgifter i forhold til antal ansatte vurderes budgetteret at være retvisende. Der er samlet afsat kr til kompetenceudvikling, Det svare til 0,81% af omsætningen, hvilket vurderes i den normale ende sammenlignet med lignende tilbud. Aktivitetsomkostninger: Aktivitetsomkostninger er i den normale ende sammenlignet med lignende tilbud. Der er afsat kr til borgerrelateret aktivitetsomkostninger. Det svarer til 5,87 % af omsætningen Ejendomsomkostninger: Der er indregnet ejendomsomkostninger med kr som vurderes ok. 24

25 Kriterium 13 Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner af kriterium NEDENSTÅENDE BEDØMMELSE PÅ BAGGRUND AF TILSYNSBESØG DEN : Styringen af tilbuddets økonomi er fastlagt i retningslinjerne i styringsaftalen for Region Syddanmark. Overordnet set anses tilbuddet økonomi derfor for værende gennemskuelig for Socialtilsyn Syd. Indikator 13.a af Indikator 13.a Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet Indikatoren bedømmes til meget høj. Da der ikke er indsendt regnskab fra de kommunale og regionale tilbud, er det ikke muligt at bedømme, om nøgletallene er i overensstemmelse med regnskabet. Nøgletallene vedrørende budget er i overensstemmelse med budget

26 Vurdering af temaet Temavurdering Fysiske rammer De fysiske rammer udgør en central del af et tilbud, både som ramme om borgernes liv og som ramme om den indsats, der finder sted. Det er derfor væsentligt, at tilbuddets omgivelser, udformning, indretning, faciliteter og stand er velegnede samt hensigtsmæssige i forhold til tilbuddets målgruppe samt understøtter indsatsens formål og indhold. Det er vigtigt, at de fysiske rammer inde og ude tilgodeser borgernes behov, interesser og rettigheder blandt andet i forhold til at sikre borgernes trivsel, ret til privatliv, udfoldelsesmuligheder og mulighed for at opretholde sociale netværk. Vurdering af tema Det er Socialtilsyn Syds vurdering, at de fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel. Ligeledes er vurderingen, at Støttecentret afspejler, at det er borgernes eget hjem, hvilket gælder de private lejligheder såvel som fælleshuset og udendørs områderne. Ydermere vurderes det, at borgerne er trygge i lokalsamfundet, hvor faciliteter og arrangementer benyttes jævnligt. Gennemsnitlig vurdering 5 Udviklingspunkter Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel af kriterium Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel. Lejlighederne er individuelt indrettet, ligesom fælleshuset afspejler, at det er borgernes hjem. Videre vurderes det, at Støttecentret tilgodeser både borgernes sociale kompetencer såvel som borgernes selv- og medbestemmelse ved, at alle har adgang til fælleshuset på alle tider af døgnet. Ligeledes vurderes det, at placeringen af Støttecentret, i en lille by, gør, at borgerne føler sig trygge og velkommen i samfundet, og derved benytter de lokale faciliteter og arrangementer. Indikator 14.a Borgerne trives med de fysiske rammer af Indikator 14.a Borgerne har egen 2 værelses lejlighed på 62 m2. Derudover er et fælleshus med køkken/stue i et, som borgerne kan benytte efter behov. Fælleshuset kan frit benyttes, og alle borgere har nøgle til dette. Personalets service arealer er placeret i fælleshuset og omfatter kontor og toilet/bad. Der er større fælles have, og der er en lille terrasse til alle lejligheder. Vorbasse er overskuelig i størrelse, og byens borgere kender tilbuddets borgere, og de er alle respekteret i 26

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Dyrskuevej. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Dyrskuevej. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Dyrskuevej Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Udsigten. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Udsigten. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Udsigten Godkendt Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for voksne med særlige behov Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Center for voksne med særlige behov Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Center for voksne med særlige behov 23-11-2016 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år)

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) 1 Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) Socialtilsyn Midt tilbyder pædagogisk tilsyn med kommunale dagtilbud, selvejende dagtilbud samt private pasningsordninger, hvori der indgår kommunal finansiering

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostøtte Gramrolighed. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostøtte Gramrolighed. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostøtte Gramrolighed Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 20. december Bekendtgørelse om socialtilsyn. 19. december Nr

Lovtidende A Udgivet den 20. december Bekendtgørelse om socialtilsyn. 19. december Nr Lovtidende A 2013 Udgivet den 20. december 2013 19. december 2013. Nr. 1557. Bekendtgørelse om socialtilsyn I medfør af 5, stk. 8, 6, stk. 3, 7, stk. 4, 8, stk. 3, 9, stk. 2, 12, stk. 4, 16, stk. 3, og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Lysningen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Lysningen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Lysningen Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Safranvej Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Safranvej Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Safranvej 21-12-2016 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Midt Papirfabrikken 38 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Aflastningshjemmet Rendbjerg Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Aflastningshjemmet Rendbjerg Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Aflastningshjemmet Rendbjerg 04-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej 20 02-11-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Sønderhaven, Bofællesskabet. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Sønderhaven, Bofællesskabet. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Sønderhaven, Bofællesskabet Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Lærkely bo Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Lærkely bo Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Lærkely bo 07-12-2016 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport. Grenen - Hjemmestøtte til personer med Aspergers Syndrom. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Grenen - Hjemmestøtte til personer med Aspergers Syndrom. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Grenen - Hjemmestøtte til personer med Aspergers Syndrom Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Concura - Huset i Tveje Merløse Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Det lille Opholdssted Egholt 05-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF STRANDEN Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF STRANDEN Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF STRANDEN 13-12-2016 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kompetencekollegiet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kompetencekollegiet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kompetencekollegiet 10-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Projektskibet EDUKAT Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Projektskibet EDUKAT Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Projektskibet EDUKAT 04-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Bofællesskabet Egeparken 62. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Bofællesskabet Egeparken 62. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Egeparken 62 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Midt Papirfabrikken 38 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport BOFÆLLESSKABET SKOVVÆNGET. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport BOFÆLLESSKABET SKOVVÆNGET. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: BOFÆLLESSKABET SKOVVÆNGET Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Bofællesskabet. Socialtilsyn. Bofællesskabet, Sønderhaven Udviklingspunkter samt Handleplan

Bofællesskabet. Socialtilsyn. Bofællesskabet, Sønderhaven Udviklingspunkter samt Handleplan Bofællesskabet Socialtilsyn. Bofællesskabet, Sønderhaven 2017. Udviklingspunkter samt Handleplan Tema: Uddannelse og beskæftigelse De konkrete individuelle mål for beboerne skal vise, hvilke handlinger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostøtte Østergade 54. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostøtte Østergade 54. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostøtte Østergade 54 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. BOFÆLLESSKABET SKOVVÆNGET Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. BOFÆLLESSKABET SKOVVÆNGET Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: BOFÆLLESSKABET SKOVVÆNGET 21-12-2016 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Socialtilsynets erfaringer

Socialtilsynets erfaringer Socialtilsynets erfaringer v/ stabsleder Simon Ø. Foldager Socialtilsyn Midt LOS: Fagligt Årsmøde 2015 Disposition 1. Indledning: Vision og tilsynspolitik 2. Kvalitetsmodellen og kompetencer 3. Tilbuddenes

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vester-Bo APS. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vester-Bo APS. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vester-Bo APS Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger om

Læs mere