Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, effektiviseringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, effektiviseringer"

Transkript

1 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, effektiviseringer Indhold Kategori Status 2.FR Bolig- og Ejendomsudvalget Optimering af ressourceudnyttelse og arbejdsgange for beboelsesejendomme Indsatsen er implementeret. Dækker effektiviseringer efter gennemgang og analyse af DABs administration af kommunale ejendomme Undervisningsudvalget Klassedannelse tilpasset elevtal, inkl. råderum Som følge af ændringen i klassedannelse, er der blevet lagt 4 klasser sammen. Effektiviseringen er derfor blevet indhentet og de øvrigt frigjorte midler bliver meldt ud til skolerne Afslutning af særligt pædagogisk forløb/erstattet af folkeskolereformen Indarbejdet i budgetudmelding Digital lektiehjælp, udfasning som følge af manglende efterspørgsel Indarbejdet i budgetudmelding Souschefstillinger SFO og Klub Særlig pædagogisk fritidstilbud i skoleferien for børn i klub og SFO Regulering af takster på SFO og klub Nye takster udmeldt Digitaliseringsplan 2016: Øget digitalisering inden for Undervisningsudvalget Arbejdet vedr. netværksdækning og accesspoints (AP) vil først blive udført i Sundheds- og Omsorgsudvalget En hjemmepleje målrettet effekt for borgeren - Revisitation til rengøring, træning eller selvhjulpenhed Er under implementering. Der følges løbende op i resultatrapporterne - senest fremlagt for SOU den 26. september En hjemmepleje målrettet effekt for borgeren - Hovedrengøring Jf. seneste resultatrapport (fremlagt for SOU 26/9-2016) er omlægningen afsluttet og alle borgere med ekstra behov for rengøring har fået tildelt ekstra rengøring En hjemmepleje målrettet effekt for borgeren - Effektiv tidsudnyttelse ved anvendelse af pakker Jf. seneste resultatrapport (fremlagt for SOU 26/9-2016) er denne omlægning implementeret. Der følges op på den økonomiske effekt i forventet regnskaber En hjemmepleje målrettet effekt for borgeren - Bedre arbejdsgange med hjælpemidler Er under implementering. Der følges løbende op i resultatrapporterne - senest fremlagt for SOU den 26. september Hverdagsrehabilitering i hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen arbejder hverdagsrehabiliterende fra årsskiftet ifht. de nævnte ydelser i effektiviseringsforslaget. Der følges løbende op på effekt i resultatrapporter. Seneste resultatrapport er fremlagt den 26. september Større effekt af aktivitetscentre Sag fremlagt for SOU 26. oktober 2015, punkt Selvstyret effektivisering på plejecentrene Teknisk gennemført med budgetudmelding 2016 til plejecentrene Effektfokus og borgeren i centrum på forebyggelsesområdet Ændringerne er gennemført med budgetudmelding Mere effektiv indsats mod inkontinens Indsatsen er implementeret. Der følges løbende op på effekten overfor borgerne i resultatrapporter og på den økonomiske effekt i forventede regnskaber Digitaliseringsplan 2016: Rehabilitering og recovery (inv + eff) Udmøntes ved FR Side 1 af 11

2 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, effektiviseringer Indhold Kategori Status 2.FR Kultur- og Fritidsudvalget Investering i vand- og energibesparelser for svømmehallen Forsinket Investeringen er gennemført ultimo 2015 og effektivisering indarbejdet i budgettet. Reduktionen i energiforbruget er forsinket i forhold til det oprindeligt forventede som følge af pålagte undersøgelser af bruseenhedernes rensning og recirkulation af brusebadevandet Tilpasning af bibliotekets materialekonto Budgettilpasningen er indarbejdet Tilpasning af budgettet til museumsområdets digitalseringspulje Budgettilpasningen er indarbejdet Tilpasning af folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje Budgettilpasningen er indarbejdet Børneudvalget Tilpasning af kapacitet til demografiske behov. Selvejende daginstituioners driftsoverenskomst opsagt. Lejemål opsagt. Institutioner under afvikling Effektiv udnyttelse af dispensationstimer Udmøntet Ens vilkår: Regulering af mer- og mindrebelægning på særlige formålspladser Er medtaget i aktivitetsreguleringen for Øget brug af kommunale specialskoletilbud/dagbehandlingstilbud Der er en øget andel af børn og unge, der benytter kommunes tilbud på Skolen ved Nordens Plads og Christiansskolen. Dog er der sideløbende et stigende behov for dagbehandlingstilbud, hvorfor det ikke er lykkedes at realisere effektiviseringsgevinsten. Effektiviseringsgevinsten er i stedet hentet på andre områder inden for tilbud til børn og unge med særlige behov Øget socialpædagogisk indsats i nærmiljøet Initiativet er blevet implementeret, og blandt andet som følge af en øget forebyggende lokalindsats på Frederiksberg kan der konstateres et faldende antal sociale anbringelser Øget brug af aflastning i hjemmet Arbejdet er fortsat i gang, og der foretages altid en konkret vurdering ved visitation til aflastning. Indtil videre har det dog ikke være muligt at øge brugen af aflastning i hjemmet. Effektiviseringsgevinsten er i stedet hentet på andre områder inden for tilbud til børn og unge med særlige behov Gennemgang af ydelser til børn i plejefamilier Gennemgangen er færdiggjort, og effektiviseringen er blevet realiseret Kontaktpersoner - gennemgang af ydelser og vederlag Arbejdet er fortsat i gang Etablering af forældreklasser Der har været opstartet 4 prøvehold, og nu efter sommerferien er der fortsat med flere hold Digitaliseringsplan 2016: Øget digitalisering inden for Børneudvalget Anlægsbevilling frigivet Socialudvalget Omlægning af ydelser i misbrugsbehandling med fokus på effekt Tilpasning og omlægning af kommunens tilbudsvifte er implementeret, så døgnbehandling langt fra nærmiljøet nedprioriteres til fordel for lokal ambulant behandling. Der tages udgangspunkt i en individuel konkret vurdering, så borgeren altid tilbydes den mindst indgribende indsats Indsatsplan 15 og 16. Afkast/effekt af investering i styrket sagsbehandlingskvalitet, opfølgning og effektvurdering Indsatsplan 15 og 16 er implementeret og der forventes fuld effekt i By- og Miljøudvalget Optimering af FGVs indsats i forhold til opnået effekt på sæsonopgaver Teknisk gennemført ved budgetvedtagelsen. Plan for implementering udarbejdet og arbejdet påbegyndt. Dækker tilpasninger af indsatsniveauer på udvalgte adresser gennemført af privat entreprenør Side 2 af 11

3 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, effektiviseringer Indhold Kategori Status 2.FR Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Vækst og jobskabelse på Frederiksberg - løntilskudsordningen Plan for implementering udarbejdet og arbejdet påbegyndt. Der følges løbende op via sædvanlig resultatrapportering. Det bemærkes, at antallet af helårspersoner er faldet med 76% på et års sigt (fra jan-aug 2015 til jan til aug 2016) Sundhedspolitik : Forsørgelsesudgift - effekt Plan for implementering udarbejdet og arbejdet påbegyndt. Indlejres i sædvanlig opfølgning på sundhedspolitik Effekt på kontanthjælpen af styrkelse af kontrolenheden Styrkelsen af kontrolenheden går på tværs af forvaltningsområderne, hvor kontrolenheden arbejder samlet med opgaverne og fremlægger sag for magistraten årligt. Samlet effekt for kontrolenheden har ifølge statusrapporteringer været fyldestgørende ift. målet i den givne periode Digitaliseringsplan 2016: Selvbetjening og digital administration Udviklingsprojekter vedr. digitalisering af personlige tillæg og selvbetjening er planlagt jf. investering under MAG. Digitalisering af personlige tillæg og selvbetjening er en forudsætning for budgetlagt effektvisering i 2017 og frem Magistraten Digitaliseringsplan 2016: Systembesparelse DUBU Ej igangsat Først effekt i Digitaliseringsplan 2016:Mobilløsning til planlægning og styring - FGV. Effekten forventes hjemtaget fra 2017 som forudsat Tilpasning af budgettet til venskabsbysamarbejdet Magistraten har d. 19. september besluttet, at kommunen deltager med 2 politikere og 1-2 embedsmænd i det kommende venskabsbymøde i Hafnarfjordur i juni måned 2017 samt taget til efterretning, at foreningen Norden fremover ikke deltager i venskabsbymøderne Digitaliseringsplan 2016: Digital kommunikation Projektet "skift af web-platform" er i fuld gang og følger tidsplanen Digitaliseringsplan 2016: Optimeret telefoniplatform Projektet "er i fuld gang og følger tidsplanen Konkurrenceudsættelse fastholdes og udbygges I forbindelse med vedtagelsen af B2017 indgik en revideret Handlingsplan for Udbud , der indeholder et styrket fokus på konkurrenceudsættelse, og nye konkurrenceudsættelsesprojekter, der skal realiseres i budgetperioden I alt Side 3 af 11

4 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, udvidelser Indhold Kategori Status 2.FR Undervisningsudvalget Specialundervisning Indarbejdet i budgetudmelding Vikardækning på skolerne Indarbejdet i budgetudmelding Skole-IT: udskiftning af AP Arbejdet vil først blive udført i Indsats vedrørende børn i sorg Arbejde igangsat Sundheds- og Omsorgsudvalget Udmøntning af plan for borgerens lokale sundhedsvæsen Samlet statussag og plan for 2017 og frem er fremlagt i SOU 30. maj Forebyggelsesindsatsen til fremme af mental sundhed Fremlagt til SOU i sag maj Sundhedsdagene Indgik i de afholdte sundhedsdage Pilotprojekt om digitale ældre Projektet er under implementering Måltidspanel - øget fokus på maden til plejehjemsbeboere Sag fremlagt for Sundheds- og Omsorgsudvalget den 4. april Kultur- og Fritidsudvalget Videreførsel af pulje til Frederiksberg Handicap Idræt Beslutning er indarbejdet Frivillighedskoordinator på Bibilioteket Kortlægning af frivillighedskoordinatorens arbejde er forelagt og vedtaget af direktionen. Prioriterede tiltag er under udvikling Forlængelse af ekstraordinært driftstilskud til Aveny-T Budgettilpasningen er indarbejdet. Med kommunens overtagelse af teatret pr. 1. marts 2016 er der igangsat et større renoveringsarbejde Fritidspas til flygtninge I forlængelse af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning på mødet d. 30. maj er der pr. 1. august ansat en flygtningeguidekoordinator 12 timer ugentligt i resten af 2016 med henblik på en gearing af guidefunktionen, Socialudvalget Borgeres betaling for socialpædagogisk ledsagelse Midlerne er fordelt i forbindelse med budgetudmelding Frederiksberg Kommunes Udsatteplan (akut og subakut psykiatrisk indsats) Som aftalt mellem Frederiksberg Kommune og Psykiatrisk Center Frederiksberg (PCF), er der ansat to medarbejdere. Hensigten er, at de to medarbejdere skal have deres hverdag både i kommunen og på Akut Psykiatrisk Hjælp med formel ansættelse i regi af kommunens socialforvaltning. Medarbejderne skal blandt andet arbejde forebyggende, sikre koordinering mellem forskellige kommunale tilbud og med regionen for at sikre overordnet sammenhæng for borgeren, samt yde råd og vejledning, der går på tværs af kommunen (én indgang) Side 4 af 11

5 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, udvidelser Indhold Kategori Status 2.FR Pulje til teleslynger Socialudvalget blev orientering om tidplan for etablering af nye teleslynger den 11. april. I perioden august til oktober, vil teleslynger blive etableret på de prioriterede plejecentre, botilbud, væresteder mm. November vil Social- samt Sundheds- og Omsorgsudvalget blive orienteret om status på etablering af teleslynger By- og Miljøudvalget Forøget åbningstid, soppebasin, Langelandsplads Teknisk gennemført ved budgetvedtagelsen Pulje til grønne initiativer Teknisk gennemført ved budgetvedtagelsen. Ansøgninger forelægges til politisk behandling i 2. halvår Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Vækst og jobskabelse på Frederiksberg - understøttelse af socialøkonomiske virksomheder Samlet plan for vækst og jobskabelse fremlagt i AUU 6. juni Unge godt på vej. Plan for udddannelse og beskæftigelse til unge på Frederiksberg 2015 "Unge godt på vej" er revideret, og ny udgave, der dækker 2017 til 2019 er vedtaget i AUU den 30. maj Sundhedspolitik : To medarbejdere til fast track sporet - investering Plan for implementering udarbejdet og arbejdet påbegyndt. Indlejres i sædvanlig opfølgning på sundhedspolitik Magistraten Retssikkerhed i sagsbehandling (Indsatsplan 15 - Socialudvalget) Styrket sagsbehandlingskvalitet, inkl. opfølgning, effektvurdering mv. Finanseret af effektkrav under Socialudvalget Styrkelse af Kontrolenheden Fagleder ansat pr. 1. januar Forlængelse af aftale med Københavns Erhvervshus om iværksættertilbud Aftale forlænget tilbuddet kører løbende Deltagelse i Copenhagen Film Fund Aftale underskrevet Én indgang for erhvervslivet på Frederiksberg Som status ved 2. FR. Servicekulturprojektet gennemføres i november finansieret af tillidspuljen under HR. Endvidere forberedes erhvervshandlingslkatalog 2017 nu I alt Side 5 af 11

6 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, tekstafsnit Indhold Kategori Status 2.FR Undervisningsudvalget Partierne er enige om, at klassedannelsen beregnes i god tid forud for det kommende skoleår, så skolerne har gode forudsætninger for at planlægge det kommende skoleårs undervisningsforløb og aktiviteter. Det kendte elevtal i marts måned lægges til grund for beregning af klassedannelsen, idet der dog indregnes et erfaringsbaseret fald i elevtallet frem til den 5. september, hvor endeligt elevtal for skoleåret fastlægges. Erfaringer for fald i elevtallet i de seneste to skoleår lægges til grund. Som følge af ændringen i klassedannelse, er der blevet lagt 4 klasser sammen. Effektiviseringen er derfor blevet indhentet og de øvrigt frigjorte midler bliver meldt ud til skolerne. Der er behov for at udvide kapaciteten i Børnetandplejen. Dette sker ved at udvide klinikken på Skolen ved Bülowsvej. Partierne ønsker også, at der ses på muligheden for at tilbyde mere fleksible åbningstider. Partierne aftaler, at Frederiksberg Kommune søger dispensation hos Børne- og undervisningsministeren for de obligatoriske lektiecaféer og understøttende undervisning. Såfremt der opnås dispensation er det op til de enkelte skolebestyrelser at vælge om de vil benytte muligheden. Ej igangsat Der er afsat midler til udvidelsen på anlæg i Ikke realiserbar Afslag på dispensation modtaget. Partierne er enige om at der skal gennemføres en analyse af Frederiksberg Kommunes kørselsudgifter med henblik på at afklare det nødvendige behov og sikre en effektiv tilrettelæggelse. I forbindelse med budget 2017 er det besluttet alene at tildele kørsel til børn og unge med behov. Det undersøges, om én eller flere folkeskoler kan overgå til at blive en selvejende institution. Ikke realiserbar Undersøgelse afsluttet, det er ikke muligt. Partierne er enige om, at skoleforligspartierne indkaldes til en drøftelse af kapaciteten på klubområdet. I forbindelse med budget 2017 er det besluttet at etablere en ny klub på J.M. Thielesvej med 4. etager. Sundheds- og Omsorgsudvalget Der fremlægges oplæg vedr. større valgfrihed og omlægning af nuværende frokostordning til drøftelse i kommende års budgetproces Den særlige klippekortsordning med styrket omsorgstid fastholdes og gøres permanent fra 2016, under forudsætning af, at det statslige tilskud bibeholdes. Udgik af budget 2017 pga. nærmere analyser, der viste at omlægningen ikke var realiserbar Fra 2017 og frem overgår midlerne til kommunernes bloktilskud og ordningen gøres permanent. Forligspartierne ønsker at følge den samlede omstilling på hjemmehjælpsområdet tæt. Der skal således gennemføres en konkret opfølgning på omstillingen af de enkelte ydelser og tilbud, ligesom der gennemføres en samlet analyse og sammenligning af serviceniveau og kvalitet på ældreområdet i 1. halvår Der sker løbende afrappotering via effekt-rapporter mv. Derudover indeholdt udvalgsmaterialet til budget2017-processen en benchmark-analyse Partierne vil i forlængelse heraf arbejde på at styrke døgnrehabiliteringen, herunder gerne i fysiske rammer, der samler funktionerne i Valby og på det tidligere plejecenter Lioba. Endeligt beslutningsforslag vedtaget af SOU d. 1. marts 2016 Kultur- og Fritidsudvalget Der er enighed mellem partierne om, at samarbejdet mellem Søndermarkskolen og Domus Vista Bibliotek om elevernes læring for 12 klasser på Søndermarkskolen skal fastholdes. Samarbejdet fortsætter som hidtil. I forbindelse med modernisering af Frederiksberg Hovedbibliotek ønsker partierne, at udviklingsmulighederne i samarbejde med private bliver overvejet - herunder cafédrift. Ej igangsat Processen starter i Side 6 af 11

7 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, tekstafsnit Indhold Kategori Status 2.FR Børneudvalget Partierne aftaler at mødes i oktober 2015 med henblik på at godkende en yderligere plan fra forvaltningen til at tilpasse kapaciteten til det demografiske behov. Børneudvalget behandlede sagen på deres møde den 26. oktober og 2. november Beslutning efterfølgende truffet i Kommunalbestyrelsen. Der skal herudover gennemføres en genforhandling af huslejer på dagtilbud generelt. Børneudvalget behandlede sagen på deres møde den 30. november Processen omkring genforhandlinger er i gang. Partierne er enige om at der skal gennemføres en analyse af Frederiksberg Kommunes kørselsudgifter med henblik på at afklare det nødvendige behov og sikre en effektiv tilrettelæggelse. Socialudvalget Det er på den baggrund aftalt, at der skal ske en yderligere målretning af støttekontaktpersonordningen til brugere med størst behov med fokus på rehabilitering. Vurderingen af støtte skal ske i forhold til borgerens individuelle behov for støtte. Moderniseringen af boligerne på Mariendalsvej skal analyseres nærmere med henblik på at finde løsninger, som både tilgodeser flere målgrupper på det specialiserede socialområde og som samlet giver flere boliger. Der fremlægges selvstændigt forslag vedr. dette. I forbindelse med budget 2017 er det besluttet alene at tildele kørsel til børn og unge med behov. Målretning af støttekontaktpersonordningen indgår dels som et inititativ i Indsatsplan 2015 og 16 og dels i den etablerede visitationspraksis på socialområdet. Sagen fremlægges for Socialudvalget mandag den 31. oktober. De samlede bygge- og moderniseringsprojekter i den sociale masterplan skal følges tæt gennem en årlig status. Til budget 2017 fremlægges en plan for færdiggørelsen af den samlede modernisering på området. Den Sociale Masterplan blev fremlagt den 6. juni for Socialudvalget. Partierne er endvidere enige om, at der udarbejdes et konkret beslutningsgrundlag vedr. konkurrenceudsættelse af indsatser og tilbud på stof- og alkoholmisbrugsområdet på baggrund af en faglig og økonomisk afdækning. By- og Miljøudvalget Partierne er enige om at arbejde for miljøcertificering og CO2 reduktion, når Frederiksberg Kommune selv renoverer og bygger nyt for at nå målet om CO2-neutralitet i Analyse af potentialeafklaring ved konkurrenceudsættelse af stof- og alkoholbehandling i Frederiksberg Kommune blev fremlagt den 25. april for Socialudvalget og der blev truffet beslutning om det videre forløb. Udvikling af kravspecfikation er igangsat. BEU og MAG har behandlet sag om miljøcertificering (DGNB) ifm. nybyggeri. Det er besluttet at forsøg med DGNBcertificering videreføres på 1-2 projekter fra anlægsplan , samt at Retningslinjer for miljø i byggeri udskiftes med udvalgte kriterier fra DGNB-certificeringen. Partierne er enige om at bruge en del af provenuet fra P-licenserne til at forbedre P-forholdene yderligere ved i samarbejde med private at etablere en P-kælder i svømmehalskvarteret ved Langelands Plads, hvor også beboere m.v. tilbydes at købe pladser. Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august at arbejde videre med Casa/Apcoa, som vandt udbuddet om opførelse af parkeringskælder på Frederiksberg. Projekteringen er påbegyndt, og de forberede arbejder på grunden starter snarest. Selve etableringen af parkeringskælderen påbegyndes primo 2017 og forventes at stå færdig ultimo Partierne er enige om, at udviklingen i antallet af parkeringspladser og belægningen på disse skal følges tæt, bl.a. gennem en årlig P-analyse Første evaluering er behandlet i KB. Herefter afrapporteret en gang årligt. Side 7 af 11

8 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, tekstafsnit Indhold Kategori Status 2.FR Magistraten Partierne er enige om, at forvaltningen senest primo 2016 skal udarbejde et forslag til salg af kommunale ejendomme m.v., herunder beboelsesejendomme. En salgsstrategi skal udpege de ejendomme, det er mest hensigtsmæssige at sælge. Ved overvejelserne om salg af kommunens beboelsesejendomme skal tages højde for, at Frederiksberg Kommune fortsat udvikles som en socialt bæredygtig by og kan leve op til sine forpligtigelsermed hensyn til anvisning af bolig til de mest udsatte. Salgsprovenuet skal bidrage til at imødegå evt. nye deponeringsforpligtelser vedr. etablering af en P-kælder under Langelands Plads og et muligt køb og renovering af Aveny T. Sagen er forelagt og besluttet i MAG. Partierne er enige om, at der skal fremlægges oplæg vedrørende udbud på områderne: Ambulant genoptræning, ydelser vedr. stof- og alkoholmisbrug, hjemmesygepleje, FGV (DUP), døgninstitution, plejecenter, Frederiksbergnettet og Frederiksberg Svømmehal. Partierne er derudover enige om, at der som led i den fortsatte udvikling af samarbejdet med den private sektor til brug for Budgetforslag 2017 skal fremlægges en præsentation af Frederiksberg Kommunes nuværende samarbejde med den private sektor for alle fagområder. Det sker med sigte på at vurdere, hvor der ud fra et forretningsmæssigt synspunkt er basis for en øget inddragelse af private leverandører i kommunens opgaveløsning. Resultatet præsenteres i en tids- og handlingsplan for udmøntning af potentialerne som oplæg til Budgetforslag I forbindelse med B2017 blev der fremlagt en screening af Frederiksberg Kommunes nuværende samarbejde med den private sektor. Elementerne herfra er indarbejdet i den reviderede Handlingsplan for Udbud , der som ovennævnt i pkt. 15, indgår i forbindelse med B2017. Afklaringen vedr. Frederiksberg nettet pågår fortsat. Som en konsekvens at det udvidede samarbejde med den private sektor forventer partierne, at indikatoren for konkurrenceudsættelse (IKU) vil stige fra 26,6 i 2014 til 29,3 i Indikatoren for konkurrenceudsættelse (IKU) er for 2015 officielt opgjort til 27,1. Arbejdet med at forøge IKU'en knytter sig til Handlingsplanen for Udbud. Målet er fortsat en IKU på 33 i budgetperioden. Den reviderede Handlingsplan for Udbud indeholder initiativer der burde medvirke til en forøgelse af IKU'en. Realisering af de 33 % er forbundet med fuld realisering af de skitserede projekter, og hviler i øvrigt på en forudsætning om, at udgiftsniveauet er stabilt, samt at der i perioden ikke optræder uforudsete hændelser og aktiviteter, der trækker IKU-udviklingen i negativ retning. Partierne ønsker undersøgt, om driften af Frederiksberg Svømmehal kan organiseres på en mere hensigtsmæssig måde, der tilgodeser mulighederne for både at renovere bygningen og udvikle svømmehallens tilbud - f.eks. ved udbygning af kurbadsområdet. Dette skal ske ved udbud af såvel driften som ejendommen - under hensyntagen til foreningerne og den offentlige adgang. Efter bemyndigelse fra Kommunalbestyrelsen besluttede Magistraten på sit møde d. 22. august, at salgsprocessen for Frederiksberg Svømmehal på det foreliggende grundlag skulle ophøre og at Svømmehallen skulle drives videre som en kommunal institution. Partierne er enige om, at højt sygefravær forringer den kommunale service og forringer Frederiksberg Kommunes effektivitet. Partierne er enige om, at udviklingen af sygefraværet og initiativerne til at nedbringe dem skal følges tæt ikke mindst på dagtilbud og skoler. Det samlede sygefravær i kommunen er fortsat faldende og har været det siden 2. halvår Dog er institutionerne på Dagtilbudsområdet set under ét ikke faldet tilsvarende i perioden. Der er derfor fortsat fokus på også at få nedbragt fraværet på dette område igennem en fokuseret indsats. Side 8 af 11

9 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, anlæg Projektnavn Kategori Status 2.FR Undervisningsudvalget Genanvendelse af Lollandsvej som indskolingsbygning Projektet gennemføres som planlagt Klub Thorvaldsensvej Ej igangsat Projekt gennemføres ikke, i stedet opføres ny klub på J.M Thielesvej Udvidelse Klub Louis P Ej igangsat Magistraten besluttede den 11. april 2016, sag nr. 135, at projektet ikke gennemføres. - Kultur- og Fritidsudvalget Udskiftning af kunstgræs Udskiftningen af kunstgræs blev gennemført som planlagt i sommerperioden OPS analyse af Kulturskole på konservatoriegrunden OPS analysen er igangsat og det forventes at gennemføre udbud i første kvartal i Børneudvalget Tilpasning af kapacitet til demografiske behov Projektet går efter planen Helhedsplan Solbjerg Have, Børneudvalget Projektet er forskudt jævnfør budget IT-infrastruktur dagtilbud Projektet går efter planen By- og Miljøudvalget Byforskønnelse lamper (Skt. Thomasplads) Der forventes et mindreforbrug i 2016, da renoveringsarbejdet har været mere tidskrævende end forventet Sporvejsstandere Projektet forventes afsluttet i 4. Kvt Arkitekturpolitik Der forventes et mindreforbrug på lidt over 400 t.kr Forbedring af cykelparkeringsforhold Forsinket Der forventes et mindreforbrug grundet udfordringer med forsøg vedr. cykelparkering Værnedamsvej Der er forlagt bevillingssag med et budget på 1,1 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr Udgifter relateret til svømmehallen - Trafiksanering Forsinket Projektet udskydes til 2017 grundet en evt. etablering af flygtningeboliger Trekantsgrunden på Sønder Fasanvej - omdannelse af grunden til parkpræg. Forsinket Der forventes et mindreforbrug grundet at projektets omfang blev mindre end forventet Mindre omlægning af Falkonér Plads foran Frederiksberg Gymnasium Der forventes et mindreforbrug grundet at projektets omfang blev mindre end forventet Side 9 af 11

10 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, anlæg Projektnavn Kategori Status 2.FR Opgradering af belysningen på Frederiksberg Allé Forsinket Projektet udskydes grundet pres på anlægsrammen i Grønt byrum ved Skolen på Bülowsvej Der forventes et merforbrug på 100 t. kr. grundet komplikation i forbindelse med ledninger i jord og diverse tekniske installationer over terræn Supercykelstien Fasanvejsruten Forsinket Projektet udskydes grundet pres på anlægsrammen i Forskønnelsespulje vedr. bunkers * Projektet forventes afsluttet planmæssigt i 4. Kvt Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF - Ærøvej Projektet forventes afsluttet planmæssigt i 4. Kvt Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF - Mariendalsvej Projektet forventes afsluttet planmæssigt i 4. Kvt Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF - Ærøvej Projektet forventes afsluttet planmæssigt i 4. Kvt Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF - Mariendalsvej Forsinket Der forventes et mindreforbrug i 2016 grundet forsinkelser på asfaltarbejdet. Der overføres 2 mio. kr. til Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF - Skolen ved Duevej Forsinket Der forventes en forsinkelse på projektet. Der er indarbejdet 3 mio. kr. til projektet af skybrydspakken i Magistraten Digitaliseringsplan 2016: Rehabilitering og recovery Projektet består af flere mindre projekter. Nogle af disse projekter er forsinket, og kan først implementeres i Det drejer sig blandt andet om udbredelse af telesundhed, som forventes integreret i Smart Sundheds projektet primo Digitaliseringsplan 2016: Selvbetjening og digital administration Projektet er i gang og følger tidsplanen Digitaliseringsplan 2016: Øget digitalisering på Undervisningsudvalget Projektet er i gang og følger tidsplanen Digitaliseringsplan 2016: Øget digitalisering på børneudvalget Midlerne er tiltænkt en kompetenceudvikling af pædagogisk personale i dagtilbud i brugen af de nye digitale pædagogiske værktøjer, samt indkøb af digitalt pædagogisk udstyr. Dette vil ske i løbet af 2017, da det er en forudsætning, at institutionerne har fået etableret trådløst netværk først Digitaliseringsplan 2016: Mobilløsning til planlægning og styring - FGV Der er forelagt bevillingssag i anden kvartal og mobilenhederne er indkøbt og implementeret i driften Side 10 af 11

11 Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, anlæg Projektnavn Kategori Status 2.FR Køb af FB klubhus (Generationernes By - IBG/FB) Projektet gennemgå en ny udbudsproces over vinteren/forår Digitaliseringsplan 2016: Optimeret telefoniplatform Projektet er i gang og følger tidsplanen, dog er der en forskydning i udgifterne hertil, da en del af betalingerne til den nye leverandør først skal betales i Digitaliseringsplan 2016: Digital kommunikation Rådighedsbeløb til Digital Kommunikation er frigivet i 2. kvartal. Imidlertid er det ene delprojekt "selvbetjeningsplatform" blevet indstillet nedlagt for at skabe anlægsrum til Budget Årsagen er, at KL igangsætter et tilsvarende fælleskommunalt projekt i 2016/2017, som har flere fordele for FK at tilslutte sig frem for selv at udvikle en egen selvbetjeningsplatform. Projektet "skift af web-platform" er i fuld gang og følger tidsplanen I alt Side 11 af 11

Næste resultatrapport forventes fremlagt 2. maj 2016. Næste resultatrapport forventes fremlagt 2. maj 2016.

Næste resultatrapport forventes fremlagt 2. maj 2016. Næste resultatrapport forventes fremlagt 2. maj 2016. Opfølgning på budgetforlig 2016 - Effektiviseringer Bolig- og Ejendomsudvalget Optimering af ressourceudnyttelse og arbejdsgange for beboelsesejendomme Indsatsen er implementeret. Dækker effektiviseringer

Læs mere

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter 018060 Ingeborggården køb af ejendom (serviceareal) U 4.437 90 0 Afvigelsen skyldes en højere tinglysningsafgift end teret. 013050 Salg af Den Gule Villa

Læs mere

U Pulje til rådhusarbejder* U Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme

U Pulje til rådhusarbejder* U Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme Magistraten U 19.077 5.650 5.150 53.000 I -34.323 0 0 0 Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus U 2.500 5.500 5.150 0 I -1.300 0 0 0 Digitaliseringsplan 2014 U 661 0 0 0 Digitaliseringsplan 2015 U 745

Læs mere

Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser Bilag 3j. af servicerammeneutrale afvigelser Afledt drift Den afledte drift til en række anlægsprojekter, der er afsluttet, søges frigivet. Der frigives i alt 1,5 mio.kr. til relevante driftskonti. Bolig-

Læs mere

Anlægsplan

Anlægsplan Anlægsudgifter (1.000 kr.) i p/l Anlægsplan - MAG U 41.029 5.428 5.500 4.500 Heraf ikke igangsat U 3.145 4.995 5.500 4.500 I 0-1.300 0 0 Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus U 100 2.500 5.500 4.500

Læs mere

-7,2 områder, i alt - Plejeboligefterspørgsel. -1,0 - Fleksible døgnpladser

-7,2 områder, i alt - Plejeboligefterspørgsel. -1,0 - Fleksible døgnpladser Bilag 1A. Handlingsplan SOU Udvalg Beløb (mio. kr.) Handlingsplaner Sundheds- og omsorgsudvalget i alt 22,2 I alt Enkeltinstitutioner med selvstændige handlingsplaner - Hjemmeplejen - Hjemmesygeplejen

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Magistraten 11.849 14.249 0-2.179-2.179 - heraf modpost på andre udvalg 7.870 7.870 Udvalget ekskl. modposter 1.801 4.201 103 0 Ændret pris- og lønskøn for -3-3 103 0 Ændret pris- og lønskøn for -60-60

Læs mere

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg. Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises

Læs mere

STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING

STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING Carlsvognen er en integreret institution med 29 vuggestuebørn og 51 børnehavebørn. Institutionen har dels til huse i en gammel

Læs mere

Bilag 6 Ansøgte overførsler

Bilag 6 Ansøgte overførsler Ansøgt overførsel af driftsbevilling 2016-2017 1 Facility management opstartsudgifter af tekniske serviceudgifter på Børne- og Ungeområdet Undervisningsudvalget 300 t. kr. 135 t. kr. 165 t. kr. Der ønskes

Læs mere

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2 Socialudvalget Effektiviseringsforslag, Socialudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 SU01 Omlægning af ydelser i SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget

Læs mere

Vedtagen anlægsplan (1.000 kr.) U/I Anlægsoversigt Side 1

Vedtagen anlægsplan (1.000 kr.) U/I Anlægsoversigt Side 1 Anlægsoversigt Side 1 Magistraten U 3.990 8.837 1.100 50 I -18.483 0-22.392 0 Digitaliseringsplan 2018 U 150 0 0 0 Digitaliseringsplan 2019 U 3.340 150 50 50 Plejeboligmodernisering - Ingeborggården -

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Magistraten 12.282 12.182 Udvalget ekskl. modposter -1.489-1.589 104 Politisk organisation -75-75 103B DUT - folkeafstemnning om patentdomstol -180-180 103C Portobesparelse ved folkeafstemning -240-240

Læs mere

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Budgetter Byplanlægning Få indflydelse Politikker og planer Råd og nævn Udvalg Valg Åbenhed Om dagsordener

Læs mere

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Vedtagne effektiviseringsforslag, drift (Beløb i kr.)

Vedtagne effektiviseringsforslag, drift (Beløb i kr.) Effektiviseringsoversigt Side 1 Vedtagne effektiviseringsforslag, drift Undervisningsudvalget -3.522-3.124-3.124-3.124 Klub - koordineret sommeråbent i klubber (aktiviteter tilbageføres) Midlertidig tilpasning

Læs mere

Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr i 2019 og overslagsårene. Er gennemført og budgettet er tilpasset.

Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr i 2019 og overslagsårene. Er gennemført og budgettet er tilpasset. Afstemningsbilg linienr. Skemapolitiskforslag nr. Procesbeskrivelse 1 R03 2 R02 3 4 5 R05 6 R06 7 R07 R09 8 9 R10 10 Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr. 180.000 i 2019 og overslagsårene.

Læs mere

Notat - status for udmøntning af budget Velfærdsservice samt. Anne Mette Nielsen Planlægningskonsulent

Notat - status for udmøntning af budget Velfærdsservice samt. Anne Mette Nielsen Planlægningskonsulent Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2009/14886 Dato: 23-11-2009 Sag: Sagsbehandler: Notat - status for udmøntning af budget 2010 - Velfærdsservice samt Forebyggelse

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 300 Skoler 431.716

Læs mere

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag 2019 1 af 10, E1 E3 ØU,,,,, BIU E2 ØU E3 BIU E4 - BOR E5 - BIU E6 - BIU E7 - E8 - E3 E1, E2 Udmøntning af investeringspuljerne 50 Ja

Læs mere

Nr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder

Nr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder Sektor Serviceydelser for ældre 1 Træningsbudgettet på Budgettilpasning i lyset af mindreforbrug i 2017. 86 Behovet er ændret bl.a. som følge af øget brug af Digirehab samt generel øget fokus på visiteringspraksis.

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede

Læs mere

Bilag 4 Opgaveændringer

Bilag 4 Opgaveændringer April 2018 J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Bilag 4 Opgaveændringer Økonomiafdelingen 1. Opsummering 1. finansielle orientering om budget 2019-22 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget 2018 for

Læs mere

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 3. forventede regnskab på for drifts- og anlægsudgifterne. 1. Drift På driften forventes der samlet set et

Læs mere

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 4.4. Det fælles brugerportalsinitiativ for folkeskolen For at understøtte realiseringen af Brugerportalsinitiativet (BPI) for folkeskolen etablerede KL i 2015 et fælleskommunalt

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Oplæg om budgetforslag 2019-22 Byrådets budgettemamøde den 18. juni 2018 Fra haver til maver Læringslokomotivet KLC Børnehaver Arnbjerg Ørum Skals Familieområdet Overført underskud

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget vedtog de ændrede rammer.

Børne- og Undervisningsudvalget vedtog de ændrede rammer. Behandlet Punkt Sag Beslutning Status 1801-16 2 Beredskabsplan vedrørende viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Byrådet vedtog beredskabsplanen. Planen er implementeret. 1801-16 4 Ændrede rammer

Læs mere

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets Sagsnr. 286217 Brevid. 2480616 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets 5. januar 2017 område Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog)

Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Hjemmepleje HJ01 HJ02 HJ03 HJ04 HJ06 Målrettet serviceniveau Vi går på

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Bilag 6B - Ansøgte overførsler

Bilag 6B - Ansøgte overførsler Bilag 6B - Ansøgte overførsler Nr. Overførsel til 2016 Overførsel til 2017 Overførsel til 2018 1 MAG Integrationspuljen, Projekt jobklub (SSA) 33 2 MAG Integrationspuljen, Projekt aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Overlevering af opgaver til nye udvalg

Overlevering af opgaver til nye udvalg Overlevering af opgaver til nye udvalg Nr Emne Historik Opgave der venter/tidshorisont Politik og strategier 1 Udarbejdelse af nye handleplaner for udmøntning af strategierne for Fremtidens Dagtilbud og

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Magistraten -8.930 3.655 2.185 642 387 388 Udvalget ekskl. modposter -8.682 3.512 3.011 1.285 1.029 1.029 108 Opgradering af systemer i kommunalbestyrelsens mødesal 400 400 0 0 0 0 128 Mindreforbrug IT-afdelingen

Læs mere

Budgettale - 1. behandling af budget 2016. Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget

Budgettale - 1. behandling af budget 2016. Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget Budgettale - 1. behandling af budget 2016 Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget 1 2 Budgettale ved 1. behandling af budget 2016 Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget Jeg er glad for i dag at

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. december 2017 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Rettelser efter Erhvervs- og s møde den 6. februar 2018 er markeret

Læs mere

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor: 20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Referat. Ældre- og Omsorgsudvalget_ Mødedato: 4. juni Mødetidspunkt: 19:45. Mødested: Udvalgsværelse 2. Deltagere: Fraværende:

Referat. Ældre- og Omsorgsudvalget_ Mødedato: 4. juni Mødetidspunkt: 19:45. Mødested: Udvalgsværelse 2. Deltagere: Fraværende: Referat Mødetidspunkt: 19:45 Mødested: Udvalgsværelse 2 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Sidetal: 3 Indholdsfortegnelse Åbne dagsordenspunkter 61Borgerens lokale sundhedsvæsen 2019-20224

Læs mere

Masterplan for modernisering af plejeboliger. Møde i forligskreds 15. august 2016

Masterplan for modernisering af plejeboliger. Møde i forligskreds 15. august 2016 Masterplan for modernisering af plejeboliger Møde i forligskreds 15. august 2016 Dagsorden Status siden sidste års forlig Efterspørgsel efter plejeboliger nyt skøn Revideret plan for kapacitetsudvikling

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole

Læs mere

Sagsnr Til Socialudvalget. Dokumentnr

Sagsnr Til Socialudvalget. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Status på omstillingsplanen Socialudvalget besluttede den 30. november 2016, at Socialforvaltningen skal arbejde videre

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr i 2019 og overslagsårene. Er gennemført og budgettet er tilpasset.

Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr i 2019 og overslagsårene. Er gennemført og budgettet er tilpasset. Afstemningsbilg linienr. Skemapolitiskforslag nr. Procesbeskrivelse 1 R03 2 R02 3 4 5 R05 6 R06 7 R07 R09 8 Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr. 180.000 i 2019 og overslagsårene.

Læs mere

Notat. Strategi og Organisation. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Sagsnr.: 2010/14376 Dato: Udkast - Effektiviseringsstrategi.

Notat. Strategi og Organisation. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Sagsnr.: 2010/14376 Dato: Udkast - Effektiviseringsstrategi. Strategi og Organisation Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Sagsnr.: 2010/14376 Dato: 29-04-2011 Sag: Sagsbehandler: Udkast - Effektiviseringsstrategi Signe Friis Direktionskonsulent 1. Baggrund og

Læs mere

Budgetforlig : Opfølgning og status August 2016

Budgetforlig : Opfølgning og status August 2016 Budgetforlig 2016 2019: Opfølgning og status August 2016 Indhold Indsats = Indsatserne er defineret ud fra teksten i budgetforliget. RØD GUL GRØN = RØD: Ikke eller kun igangsat i begrænset omfang GUL:

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Omprioriteringskatalog Budget

Omprioriteringskatalog Budget Omprioriteringskatalog Budget 2014-2017 Sagsnr. 237794 Sammenfatning af omprioriteringsforslag på udvalgsniveau 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget 10.750 10.750 10.750 10.750 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Læs mere

nr projektnavn kort beskrivelse område Udvalg Samlet Arbejdsplads

nr projektnavn kort beskrivelse område Udvalg Samlet Arbejdsplads 8 Brandvæsenet griber Stafetanalyse til at afdække kommunikation, BMO By- og Miljøudvalget 250.000 250.000 Brandvæsenet stafetten! relationer, aktuelle temaer og virksomhedens kultur for at hjælpe organisationen

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Månedsrapportering pr. 28. februar 2018

Månedsrapportering pr. 28. februar 2018 Månedsrapportering pr. 28. februar 22. marts Specialundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Beredskab hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber Budgettet tilpasses.

Beredskab hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber Budgettet tilpasses. Udmøntningsplan for budget 2016-2019 Afstemningsbilag linienr. BEPU 1 2 3 4 20 21 24 25 Skemapolitiskforslag nr. BEPU,R,03 BEPU,R,05 BEPU,R,06 BEPU,R,07 forslag nr. 1 Politisk forslag nr. 2 forslag nr.

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.

Læs mere

35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik

35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik 35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik Sundheds- og Omsorgsudvalget 1. besluttede, at de i sagen beskrevne elementer foreløbigt udgør et samlet plangrundlag

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på forslag fra dagtilbudsledere til implementering af effektiviseringsmåltal I budget 2016 indgår et effektiviseringsforslag på dagtilbudsområdet, der udarbejdes

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr.

Læs mere

1 Undervisnings- og Børneudvalget

1 Undervisnings- og Børneudvalget 1 Undervisnings- og Børneudvalget Politikområde 12: Dagtilbud 0 6 årige 1.1 Ændret forældrebetaling vedr. børn i specialtilbuddene Æsken og Galaksen Der er lovgivningsmæssigt grundlag for at opkræve forældrebetaling

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget

Læs mere

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med særlige behov Dagtilbud Dagtilbud Specialiseret børne- og ungeområde Kommunale dagtilbud

Læs mere

Social Investeringsfond (ØK)

Social Investeringsfond (ØK) Social Investeringsfond (ØK) Åben sag Sagsid: 17/26308 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2388035 Åben: Budgetproces for Budget 2019-2022 (ØK) 2) 2336260 Åben: Underskrevet budgetaftale 2018 Indledning

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug august 1. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg)

Læs mere

Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 17:25 Mødested: Rådhuset, mødelokale

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. marts 2019 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Dorthe Hecht, Henrik Zimino,

Læs mere

Aftale om budget 2016

Aftale om budget 2016 ØKONOMI OG STYRING Dato: 25. april 2017 Tlf. dir.: 2054 6419 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Jonas Brix Kjelgaard Aftale om budget 2016 Afsluttende opfølgning på Social- og Sundhedsudvalgets område Læsevejledning

Læs mere

ODSHERRED KOMMUNE Direktionen 23. marts 2010 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR ODSHERRED KOMMUNE FOR Side 1

ODSHERRED KOMMUNE Direktionen 23. marts 2010 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR ODSHERRED KOMMUNE FOR Side 1 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Side 1 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Indledning og formål Nulvækst i den offentlige økonomi, stadig større forventninger til den kommunale service

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet

Læs mere

Bilag 3k. Beskrivelse af afvigelser på anlæg

Bilag 3k. Beskrivelse af afvigelser på anlæg Bilag 3k. Beskrivelse af r på anlæg Dette bilag indeholder forklaringer på de r, der er på anlæg på projektniveau. Det vil sige at det kun er anlæg hvor der forventes r, der er medtaget i nedenstående.

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017 Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 14:45 Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende:

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud. ser et

Læs mere

Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, effektiviseringer

Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, effektiviseringer Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2018, effektiviseringer MAG Flere Administrative effektiviseringer MAG BMO Gate 21: Tilpasning af medlemskab Udmøntning af de administrative effektiviseringer behandles

Læs mere

Høring: Handleplan , Udvikling og omstilling af handicapområdet.

Høring: Handleplan , Udvikling og omstilling af handicapområdet. Punkt 7. Høring: Handleplan 2014-2017, Udvikling og omstilling af handicapområdet. 2013-37668. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget har Handleplan 2014-2017, Udvikling

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere