STRATEGI FOR BY- og LANDSBYFORNYELSEN i Tønder Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGI FOR BY- og LANDSBYFORNYELSEN 2013-2015 i Tønder Kommune"

Transkript

1 STRATEGI FOR BY- og LANDSBYFORNYELSEN i Tønder Kommune Forslag 22. august 2013 Strategien er affødt af øgede byfornyelsestilsagn i foråret 2013 og har til formål At synliggøre den samlede indsats og investering på byfornyelsesområdet At sikre en koordinering af anvendelsen af midler i 2013 samt , så kommunen udnytter mulighederne til en strategisk indsats fra Tønder by og centerbyerne til de små byer og i landområderne ved fx at o tomme grunde efter nedrivningerne af forfaldne boligog erhvervsejendomme med støtte fra landsbypuljen ikke efterlades, men så vidt muligt indgår som et aktiv i en målrettet udvikling eller forskønnelse af landsbyen og følges op med bygningsfornyelsesstøtte til en (op-) rydning af arealer og fx et nyt grønt opholdsområde o støtte boligejere til at istandsætte deres ejendomme i landsbyer eller centerbyer strategisk, så der fx kan ske en sammenhængende forskønnelses og helhedsindsats Eksemplet er forfalden bolig opkøbt, Klostergade 9 i Højer Byfornyelsestilsagn omfatter: 1. Ordinære bygningsfornyelsesmidler tildelt kommunen hvert forår, her 2013 se side 5 2. Ny pulje til landsbyfornyelse for 2014 og 2015 se side 6 samt side 11 om forslag til handlingsplan, kortlægning af ejendomme og indsats generelt 3. Områdefornyelser i Bredebro 2012/ og Skærbæk 2013/ med ekstraordinære bygningsfornyelsesmidler side 17 Alle midler forvaltes efter den nyreviderede byfornyelseslov under Ministeriet for by, bolig og landdistrikter (MBBL), der gælder fra den 1. januar Lovændringerne frem til 2013 har især de små byer og landområderne i fokus og fx puljen til landsbyfornyelse understøtter dette fokus. Pulje og Midler har forskellige anvendelsesområder og varierende % sats i statsrefusion, jf. introduktion og overblik på side 2. Strategien er udarbejdet af Teknisk forvaltning, Plan & Trafik i samarbejde med BNByfornyelse v/ Christel Ebsen 22. august 2013 STRATEGI FOR BY- OG LANDSBYFORNYELSEN I TØNDER KOMMUNE Side 1 af 19

2 OVERBLIK OVER BYFORNYELSESOMRÅDET og den planlagte kommunale indsats Efter overblikket følger uddybende tekst om de forskellige typer af byfornyelse samt forslag til strategi og anvendelse. Type af midler Anvendelsesområde Vilkår og refusion Handling Budgetfordeling og behov i stat kommune stat kommune 1. Ordinær bygningsfornyelse Overalt i alle typer af byer og i landområde til alle byfornyelseslovens aktiviteter fra bygninger, nedrivninger og grønnere byer fra energirenovering til bedre friarealer. Søges årligt af kommunen; tilsagn meddeles hvert forår. I 2013 har kommunen modtaget kr. 3,5 mio. se forslag til anvendelse i strategi. Kommunen kan vedtage kriterier for prioritering af indsats og dermed tildeling af støtte til den enkelte grundejer. Budget er fremskrevet for 2014/15 pva ,5 mio. 3,5 mio. 3,5 mio. 3,5 mio. 50 % refusion ved byer over indbyggere 60 % refusion ved byer under indbyggere Indsatspuljen, der gælder for 2011 og 2012 er forlænget ind i Alle midler er opbrugte og den afsluttes nu efter status over uafsluttede sager. Den afløses i 2014 og 2015 af Pulje til Landsbyfornyelse. 2. Pulje til landsbyfornyelse Byer under indbyggere og i det åbne land støttes Nedrivning eller istandsættelse af nedslidte boliger, herunder kommunalt opkøb nedrivning af private (nedlagte) erhvervsbygninger; landbrugsbygninger i det åbne land er ikke omfattet fjernelse af skrot og affald på boligejendomme 60 % refusion ved byer under indbyggere. Kommunen kan vedtage kriterier for prioritering af indsats og dermed tildeling af støtte til den enkelte grundejer. 6,6 mio. 4,4 mio. 6,6 mio. 4,4 mio. STRATEGI FOR BY- OG LANDSBYFORNYELSEN I TØNDER KOMMUNE Side 2 af 19

3 3. Områdefornyelse - med ekstraordinær bygningsfornyelse Revitalisering af byer og byområder med en flerhed af problemer Fysisk/trafikalt Socialt Kulturelt Områdefornyelsen består af 2 faser: PROGRAM (1 år) og UDFØRELSE maks. 5 år. Områdefornyelsen har 33 % refusion LAG-tilskud (til 2013) ved byer under indbyggere giver samlet 50 % refusion PROGRAM er godkendt pr samt LAG støtte er søgt. Kommunen kan ansøge hvert år i januar. Højer i er afsluttet. Se nedenfor: Bredebro i gang i 2012 Skærbæk i gang i 2013 OF i Bredebro Under by i bevægelse spænder indsatsen fra trafiksikring og forskønnelse af hovedgaderne, ny belysning m.m. samt opfølgning på ECCO investering i Storegade, ny bypark på børnehavegrund til udvikling af nye sociale og kulturelle initiativer for børn&unge med klub & Idrætscentret, formidling af kulturarven, registrering + udstilling, kløverstier med DGI mfl. Alle byfornyelseslovens aktiviteter støtte til private ejere af bygninger fra før 1950, fra nedrivninger og bevaringsindsats til energirenovering og bedre friarealer. Kommunen kan generelt søge om at forhøje de ordinære bygningsfornyelses- MBBL kr LAG kr Kommune kr BUDGET kr OPSTART gennemførelsen august (maks. til 2018) 0,5 mio. 1,0 mio. 1,0 mio. 2,0 mio. Ekstra fornyelse i Bredebro Midler skal anvendes inden for 3 år under gennemførelsesperioden på 5 år fra % statsrefusion, da byen har < indbyggere. Der er givet tilsagn om statslig ramme på kr. 2 mio. Kommunen har modtaget ekstraordinære midler og kan vedtage kriterier for prioritering af indsats og dermed tildeling af støtte til den enkelte grundejer. 1,0 mio. 0,67 mio. 1,0 mio. 0,67 mio. STRATEGI FOR BY- OG LANDSBYFORNYELSEN I TØNDER KOMMUNE Side 3 af 19

4 OF i Skærbæk Ekstra fornyelse i Skærbæk midler (se 1) i forbindelse med områdefornyelse. Under porten til Rømø udvikles turismeinitiativerne i samarbejde med erhvervslivet med indsats fra byforbedring, beplantning og særligt fokus på koordinering af aktiviteter, nyt sundhedshus m.m. og omdannelsen af den store P plads fra butikkerne til en smukkere ankomst til Skærbæk by. Alle byfornyelseslovens aktiviteter støtte til private ejere af bygninger fra før 1950, fra nedrivninger og bevaringsindsats til energirenovering og bedre friarealer. Reservation er modtaget i juni Skærbæk har godt indbyggere, derfor modtages ikke LAG støtte. MBBL kr Kommune kr BUDGET kr Midler skal anvendes inden for 3 år under gennemførelsesperioden på 5 år fra % statsrefusion, da byen har > indbyggere. Midler kan søges NÅR der er godkendt PROGRAM, dvs. forventet efterår PROGRAM fase opstart efterår forår Kommunen kan generelt søge om at forhøje de ordinære bygningsfornyelsesmidler (se 1) i forbindelse med områdefornyelse. Kommunen kan vedtage kriterier for prioritering af indsats og dermed tildeling af støtte til den enkelte grundejer. 0,25 mio. 0,50 mio. 1,0 mio. 2 mio. 0,4 mio. 0,4 mio. SAMLET INVESTERING I MIO. KR. FORDELT 2014 OG ,85 10,07 13,5 12,97 SAMLET INVESTERING I BYFORNYELSE ÅRLIGT I MIO. KR. KR. 21,92 MIO. KR. 26,47 MIO. STRATEGI FOR BY- OG LANDSBYFORNYELSEN I TØNDER KOMMUNE Side 4 af 19

5 1. Ordinære bygningsfornyelsesmidler Kommunen søger hvert år Ministeriet for by, bolig og landdistrikter om at modtage det maksimale tilskud til bygningsfornyelse. Hvert forår får kommunen meddelelse om vejledende udgiftsramme, dvs. det maksimale tilskud, staten kan refundere med enten 50 eller 60 %. I 2013 har Tønder Kommune modtaget en ramme på 3,5 mio. kr. til Tønder Kommune, dvs. samlet rådighedsbeløb er minimum 7 mio. kr. i kommunen ved en modsvarende kommunal finansiering. Forslag Strategi for tildeling af bygningsfornyelsesmidler 2013 Fra midlerne tildeles ansøgninger under Indsatspuljen 2011, hvor der er givet tilsagn, så de kan gennemføres og afsluttes. Det omfatter maks. 3 mio. kr. af ordinære midler i 2013 Tønder BY til istandsættelser og nedrivninger m.m. i Det omfatter de resterende ordinære midler, anslået omfang ca. 4 mio. kr. Kriterier og forslag til mulig områdeafgrænsning kan udarbejdes efterfølgende. Strategi og kriterier for tildeling af de ordinære midler for 2014 og 2015 drøftes og udmeldes af koordinationsgruppen for byfornyelse tidligt forår Behovet i Tønder revurderes gennem antal af ansøgninger i 2013 i forhold til strategi og kriterier i 2014 m.v. Baggrund Ved Indsatspuljen 2010 og 2011 har kommunen fortolket kriteriet må bruges i landområderne til at udpege hele kommunen som landområde, undtaget Tønder By. 1 Indsatsen for Puljen /13 har haft øget fokus på, at forslummede by- og erhvervsområder, der belaster byudviklingen i kommunens centerbyer, opryddes og renoveres efter behov via en strategisk og koordineret indsats med bygningsfornyelsen og/eller områdefornyelsen og indgår som del af den planlagte udvikling i kommuneplanen. 2 Se eksempel på type af indsats i Skærbæk side 6. Den samlede investering over de sidste par år samt den forventede i 2014/2015 med Puljen til landsbyfornyelse i mindre byer og landområder understreger behovet for en SYNLIG og MARKANT støtte til TØNDER, kommunens hovedcenter i 2013 efter en intensiv og målrettet informations kampagne mod bygningsejerne i Tønder by. 1 Der henvises til Strategi og Indsats for forskønnelse og oprydning m.v. i landområderneitønder Kommune vedr. Indsatspuljen 2010 og 2011 (vedtaget i kommunalbestyrelsen den 25. februar 2010 og den 11. marts 2011). Indsatsen var bredt baseret med 100 % tilskud til nedrivning i landområderne og % til istandsættelse i byer og på land og i samarbejde også med borger- og lokalråd. Den økonomiske ramme var samlet 4,7 mio. kr., heraf statstilskud 3,5 mio. kr. og kommunal 1,2 mio. kr. 2 Indsatsen har fortsat støttet private nedrivninger med 50 % tilskud. I byerne har kommunen ageret proaktivt på baggrund af en handlingsplaner med opkøb af ejendomme på tvangsauktion samt oprydning i centerbyerne i samarbejde med erhvervsliv og entreprenører. Det gælder f x Skærbæk, i Højer m.m. Økonomisk ramme har været 5,1 mio. kr., heraf statstilskud 3,6 mio. kr. og kommunal andel 1,5 mio. kr. STRATEGI FOR BY- OG LANDSBYFORNYELSEN I TØNDER KOMMUNE Side 5 af 19

6 2. Pulje til landsbyfornyelse 2014 og 2015 Strategi og Indsats for istandsættelse og nedrivning af huse i de små byer og landdistrikter i Tønder Kommune Som led i Vækstplan DK har regeringen afsat 400 mio. kr. til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige boliger, der ligger i byer under ring er der i Puljen til Landsbyfornyelse 11,0 mio. kr. til rådighed i tilstand, alder m.m. i kommunen. Forudsat den kommunale finansie indbyggere og i det åbne land fordelt med 200 mio. kr. i 2014 og 2014 samt 11, 0 mio. kr. i mio. kr. i kommuner har fået midler med 60 % statsrefusion. Udgifter til kommunens eget personale kan ikke anmeldes til refusion. Tønder Kommune har søgt og fået tildelt 6,6 mio. kr. fra staten med en Kommunen skal anvende midlerne inden for en periode af 1 ½ år. kommunal medfinansiering på 40 %, 4,4 mio. kr. Tildelingen er sket på Nærmere retningslinjer for puljen følger i august/september baggrund af statistiske data som antal og type af boliger, beliggenhed, EKSEMPEL FRA INDSATSPULJEN 2010 OG PULJE FOR LANDSBYFORNYELSE GIVER næsten - SAMME MULIGHEDER Eksempel: Omdannelse af Jernbanegade-karréen i Skærbæk er sket gennem opkøb, oprydning og nedrivninger i samarbejde med privat developer og entreprenør. Omdannelsen bygger hele vejen igennem på en helhedsplan, der sikrer offentlige stiforbindelser på tværs af karréen og bedre og grønnere opholdsmuligheder mellem butikkerne NETTO og REMA1000 og de store parkeringspladser. Planen viser én af mange muligheder for nyt byggeri bagest i karréen. STRATEGI FOR BY- OG LANDSBYFORNYELSEN I TØNDER KOMMUNE Side 6 af 19

7 Forslag Overordnet strategi for Pulje til Landsbyfornyelse Den vedtagne strategi for Indsatspuljen 2011 er opdateret med de justerede formuleringer, der fremgår nedenfor med blåt Støtte til nedrivninger m.m. under Landsbypuljen koordineres i videst muligt omfang med støtte fra de ordinære bygningsfornyelsesmidler, som del af en samlet udviklings- og forskønnelsesindsats. Nedrivninger o. lign. oprydning følges hermed til dørs, således at tomme grunde ikke skæmmer unødigt, men bliver et aktiv i landsbyudviklingen. Gennemførelsen af indsats i 2014 evalueres og drøftes i Teknik- og Miljø udvalget og/eller Koordineringsgruppen for Byfornyelse for en eventuel ændret fokusering i Baggrund Strategier for Indsatspuljen 2010 og 2011 ligger i vid udstrækning til grundlag for den fortsatte indsats med Pulje til Landsbyfornyelse. Hvor principperne i strategien er opdateret juridisk og tilpasset , er de medtaget her med samme nummerering. 1. Overordnet vision for kommunens byfornyelsesindsats Visionen er overført uændret fra den tidligere vedtagne strategi for Indsatspuljen 2010 og 2011: At der sker en reduktion af boligantallet i landområderne, og at reduktionen sker ved fjernelse de dårligste ejendomme og i de lokalområder, hvor boligoverskuddet er størst At beboelse og anvendelse af sundhedsfarlige boliger og lokaler bringes til ophør eller at boligerne forbedres At mindre lokalsamfund styrkes via en målrettet indsats for at sikre, at forfaldne boliger og bygninger enten forbedres eller fjernes og at tomme grunde ikke henligger, men så vidt muligt indgår i en udviklingsindsats som byforbedring, nyt grønt område eller lignende. At forslummede by- og erhvervsområder, der belaster byudviklingen i kommunens centerbyer, opryddes og renoveres efter behov via en strategisk og koordineret indsats med bygningsfornyelsen og/eller områdefornyelsen og indgår som del af den planlagte udvikling i kommuneplanen At indsatsen sker med hensyntagen til bevaringsværdige bygninger og bymiljøer At social forslumning forebygges via en indsats over for spekulationsmæssig udlejning At ophobning af affald, skrotbiler eller rod på private ejendomme bringes til ophør i det omfang, det er muligt. STRATEGI FOR BY- OG LANDSBYFORNYELSEN I TØNDER KOMMUNE Side 7 af 19

8 2. Udfordringerne Problemerne med tomme og forfaldne huse i såvel mindre som større bysamfund er et stort og stigende problem i kommuner med store landdistrikter. I landområderne gælder desuden også særskilt problemerne med overflødige avls- og driftsbygninger, der IKKE kan opnå støtte med den nye landsbypulje. Der sker en fortsat afvandring fra land til by, og samtidig er der en tendens til, at det primært er de ressourcestærke beboere, der flytter og de mindre ressourcestærke, der bliver boende. Det betyder en mindre efterspørgsel på boliger i mindre bysamfund og i landområderne og det betyder igen, at der er risiko for, at: udbuddet af huse væsentligt overstiger efterspørgslen tomme huse med boliger, der ikke har kunnet sælges, forfalder hurtigt negativ udvikling i større lokalområder (by/land), fordi tomme, overflødige produktionsbygninger og boliger ikke er attraktive for de nødvendige investeringer og revitalisering lave handelspriser og evt. tvangsauktionspriser, der medfører, at der kan spekuleres i at opkøbe ejendomme og foretage udlejning, ofte til ressourcesvage lejere. eventuelle problemer med rod, skrotbiler, ophobning af affald og andet Disse forhold kan medføre en væsentlig belastning for såvel de små lokalsamfund som i kommunens centerbyer og yderligere skubbe på en negativ udvikling en nedadgående spiral, hvor der også kan ske en accelererende social forslumning. Forfaldne huse udenfor de mindre bysamfund er primært et problem, hvis de ligger ved de større veje. Det giver et trøstesløst indtryk. 3. Strategi for tildeling og gennemførelse Visionen realiseres gennem puljen for landsbyfornyelsen ved Koordinering med øvrig planlægning, Kommuneplan og strategi, landdistriktspolitikken samt konkret ved Udpegning af geografiske indsatsområder og/eller mindre lokalsamfund o Prioritering af tilskud til nedrivning, renovering sker med øje for udvikling i lokalsamfund, som de indgår i Kommunestrategi og plan, landdistriktspolitik m.m. o I samarbejde med lokalråd, landdistriktsudvalg, fagkoordinatorer o. lign. udarbejdes et samlet (delvist skønnet) overblik over ejendommes tilstand i de enkelte lokalområder, landsbyer og det åbne land. Kommunens data over ejendomme samt lokalkendskab suppleret med yderligere registreringer og vurderinger skulle samlet kunne bidrage til et systematisk billede af problemets omfang - og nuancerede løsningsforslag. Prioritering sker med henvisning til ovenstående samt også til øvrige kriterier nedenfor. o Overblik over tilstand i lokalområderne danner grundlag for overordnet forslag til handleplan til prioritering og koordinering af byfornyelsesindsats generelt i Tønder Kommunes centerbyer < indbyggere og i landområderne Kriterier ved prioritering og udvælgelse af ejendomme o beboede ejendomme med sundhedsfare Indsatsen i form af kondemnering ved sundheds- og brandfare i boliger er en lovbestemt kommunal pligt og skal have højeste prioritet. o ejendomme beliggende i mindre bysamfund samt centerbyer. Forfaldne ejendomme eller forfaldne områder - i de mindre bysamfund samt centerbyer er tit til betydelig gene for lokalsamfundet og især for naboerne. Det gør by- STRATEGI FOR BY- OG LANDSBYFORNYELSEN I TØNDER KOMMUNE Side 8 af 19

9 o o o erne mindre attraktive og er en belastning i forhold til at kunne tilbyde attraktive bosætningsmuligheder for tilflyttere. ejendomme beliggende ved offentlig vej Forfaldne ejendomme, der ligger ved offentlig vej er særligt synlige og giver hele området et trøstesløst indtryk. andre ejendomme, som det er væsentligt at få nedrevet eller forbedret Afsides beliggende forfaldne og tomme ejendomme der kun i begrænset omfang generer i omgivelser og naboer, kan få lov at ligge og forfalde. Der kan dog under alle omstændigheder foretages en kondemnering for at sikre mod, at de bliver beboede. Et nedrivningspåbud kan komme på tale, under særlige omstændigheder, f. eks. hvis ejendommen ligger i et naturskønt område. planlægning for fx mindre byer og lokalsamfund, således at de forskellige initiativer og indsatser supplerer hinanden på kort og på lang sigt. Omgående indsats i forhold til ejendomme i henhold til o Forslag, der bygger på især teknisk forvaltnings lokalkendskab og evt. udvidet boligtilsyn o Forslag fra lokalråd m.fl. o Ansøgninger fra offentlig og private efter annoncering Gennemførelsen af indsatsen forudsætter, at der iværksættes en intensiv og målrettet informations- og kampagne indsats målrettet bygningsejerne, lokale borgere og foreninger koordineret med kommunens informationsafdeling, annoncering m.m. for at få vakt interesse for puljen og realiseres ved Nedrivning og oprydning o Dialog med ejere af dårlige boliger og/eller overflødige erhvervsbygninger i byerne for at afklare muligheder og påvirke adfærd o o o o o o o Frivillige aftaler om nedrivning og oprydning i det omfang det er muligt Forhandlede aftaler om offentlig tilskuds % til ejers udgifter Kondemnering, hvor forholdene nødvendiggør det og hvor en frivillig løsning ikke er mulig Påbud om nedrivning, hvor bygningerne belaster lokalsamfund og omgivelser Opkøb af forfaldne huse på tvangsauktion, hvor det kan ske til en pris, der svarer til ejendommens reelle værdi Opkøb af forfaldne ejendomme i øvrigt, hvor det kan ske til en rimelig pris. Påbud om oprydning, hvor der er affald, rod, gamle biler etc. Forskønnelse og forbedring o Tilskud på op til 25 % til ejerboliger i de mindre bysamfund og centerbyer til udvendig renovering til særligt bevaringsværdige ejendomme (SAVE 1-4) kan tilskuddet gå op til 33 % o Forhandlede aftaler om offentlig tilskuds % til ejers udgifter ved private udlejningsejendomme o Tilskud på op til 25 % til forsamlingshuse o. lign. samlingssteder i de mindre bysamfund og centerbyer til udvendig renovering, tilgængelighed og afhjælpning af evt. sundhedsfare. Ordningen administreres i samarbejde med kultur- og fritidsforvaltningen o Yderligere tilskud til ejendomme under områdefornyelse o Renovering af andre ejendomme, som har særlig arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi o Afhjælpning af sundhedsfarlige forhold i offentlige bygninger skoler, institutioner STRATEGI FOR BY- OG LANDSBYFORNYELSEN I TØNDER KOMMUNE Side 9 af 19

10 Koordinering med sociale forvaltninger o Opbygning af en mere permanent struktur og rutine som opgradering af det lovpligtige boligsyn i et samarbejde mellemteknisk-, og Sociale forvaltninger samt Borgerservice i 2011 med formål at sikre socialt udsatte husstande mod sundhedsfare, reducere kommunens udgifter og sætte kommunen over tid i stand til selv at udpege og at forestå kondemneringer. o Procedure for en konkret vurdering af sundhedsfare som forudsætning for udbetaling af tilskud Eksempel: Opkøb og mulig omdannelse af Nygade 6- Toldgade Højer 4. Organisation og interne ressourcer Medarbejder i Teknisk forvaltning fungerer som tovholder til at fastholde overblik over sagsbehandlingen, ansøgninger og økonomi, korrespondance/tilsagn samt afsluttende regnskaber. Erfaringen viser fra tidligere, at denne tidskrævende og centrale post er en vigtig hjørnesten i hele gennemførelsen. Erfaringer fra den tidligere indsats- og sekretariatsgruppe inddrages i en ny indsatsgruppe eller landsbyfornyelsesgruppe, der sammensæ tes på tværs med repræsentanter fra teknisk, social og kultur/fritids forvaltninger (med nyt kommissorium). Konsulenter tilknyttes til at forestå bygningsgennemgang, dialog med ejere, juridisk/ administrativ/teknisk bistand, sagsforberedelse, udkast til klagesvar m.v. Der tilknyttes en ekstern teknisk rådgiver, der kan varetage kommunens opgaver i forbindelse med udbud, gennemførelse og aflevering af nedrivningsprojekter. Indsatsgruppen skal herudover følge lovgivning og muligheder og sikre, at mulighederne for at foretage nye indsatser afdækkes. Indsatsgruppen sikrer, at alt efter opgavernes karakter og behov tilknyttes forskellige forvaltningers kontaktpersoner i forhold til genhusning, miljøsager, tinglysning m.v. samt forhold til pressen, eventuel forskønnelseskampagne m.m. Indsatsgruppen refererer til Koordinationsudvalget for byfornyelse. STRATEGI FOR BY- OG LANDSBYFORNYELSEN I TØNDER KOMMUNE Side 10 af 19

11 5. Handlingsplan for kortlægning og prioritering af ejendomme og områder i 2013 Med baggrund i en foreløbig vurdering foreslås en målrettet indsats for opprioriteringen af det fysiske miljø: 5.1: 1. fase Der er i Tønder Kommune en række kendte problemejendomme eller problemområder, der er meget synlige eller hvor der er kommet klager fra naboer og lokalsamfund. Strategi for center- og landsbyerne Der gennemføres i efteråret 2013 en fortsat screening i center- og landsbyerne med en kortlægning af særlige problemejendomme og nedslidte bolig- og erhvervsområder i fx Toftlund, Løgumkloster, Jejsing, Agerskov, Hjerpsted, Branderup, Rørkær m.m. som ikke har været med i indsatsen hidtil. Det foreslås fx i samarbejde med Landdistriktsudvalget at invitere alle lokale borgerforeninger og råd til en informationsaften om Puljen for Landsbyfornyelse. Foreningerne (- og borgerne indirekte) involveres til at komme med konkrete bud og står til gengæld for at vise kommune og konsulenter rundt til besigtigelser på stedet, planning by walking og høre om mulighederne på stedet i forhold til netop den konkrete situation. Der udarbejdes et konklusionsnotat for hver enkelt by/område, og der udarbejdes et forslag til indsats inkl. skønnet økonomi. Strategi for sundhedsfarlige boliger i center- og landsbyer - og især i landområderne Et igangsætningsseminar med socialforvaltning, boligstøtte og borgerservice, hvor problematikken om de svage husstande, dårlige boliger, boligstøtte til kondemnable ejendomme drøftes med henblik på en kortlægning og systematisk indsats. Dette kan for eksempel bestå i en overordnet og udvendig screening af ejendomme i et udvalgt område i bysamfund eller landdistrikt, hvortil der ydes boligstøtte. Ejendomme, der virker dårlige, utidssvarende eller fugtige gennemgår boligtilsyn. Der bør desuden i samarbejde med de implicerede afdelinger i kommunen udarbejdes en samlet strategi i forhold til de svage husstande, f.eks. psykisk syge, store børnefamilier og enlige ældre i egne boliger m.fl. i usunde boliger. Teknisk og Sociale forvaltninger samt Borgerservice inddrages fra 2013 til at opbygge en mere permanent struktur og rutine som opgradering af det lovpligtige boligsyn, der har til formål at sikre socialt udsatte husstande mod sundhedsfare, reducere kommunens udgifter og sætte kommunen over tid i stand til selv at udpege og at forestå kondemneringer. Fase 2 Der indhentes i dialog med forskellige kommunale forvaltninger, Landsbyråd, landboforeninger, borgerforeninger etc. oplysninger om ejendomme til en opfølgende indsats, og der samles op på løbende klager. STRATEGI FOR BY- OG LANDSBYFORNYELSEN I TØNDER KOMMUNE Side 11 af 19

12 Fase 3 Der annonceres løbende i dagspressen for private o.a., der kan søge tilskud til frivillig aftale om nedrivning eller renovering efter de opslåede kriterier. Ejendommene udpeges herefter følgende prioritering: A. Beboede, sundhedsfarlige ejendomme B. Forfaldne ejendomme og områder i mindre bysamfund og centerbyer, 1) der belaster naboer og omgivelser og 2) der prioriteres planlægningsmæssigt (kommuneplan, områdefornyelse m.m.) C. Forfaldne ejendomme ved offentlige veje D. Andre ejendomme, som det er væsentligt at få nedrevet eller forbedret. Ejerne af ejendommene vil blive indbudt til dialog om muligheder og fremtid for ejendommene og/eller besked om tilskud om støtte i overensstemmelse med byfornyelseslovens procedurer i øvrigt. Oprettelse af listen skal anmeldes til registertilsynet. Efter gennemførelsen af denne indsats evalueres processen for Teknik- og Miljø udvalget eller Koordineringsgruppen for Byfornyelse. 5.2 Enkelte elementer i indsatsen, der bygger på principielle beslutninger: A. Dialog Begrundelse og baggrund Påbud og især kondemnering er et drastisk indgreb, der kan føles meget indgribende. Det vil i mange tilfælde vise sig, at ejeren er opmærksom på problemerne og selv ønsker at gøre noget, enten i form af istandsættelse eller nedrivning. Alternativt kan en henvendelse fra kommunens side om ejendommen ofte skubbe på en frivillig løsning. Det er ønskværdigt, at så mange sager som muligt løses uden en formel offentlig indgriben. Der bør ske en opfølgning på disse sager inkl. orientering af fx et særligt nedsat udvalg eller TMU, med henblik på tvangsindgreb, hvor ejerens tilkendegivelser viser sig ikke at blive ført ud i livet. Frivillige aftaler om nedrivning Hvor ejeren gerne vil have en ejendom eller en bygning fjernet, og den opfylder kriterierne indgås der skriftlig aftale om, at ejendommen kan nedrives. Nedrivningen foretages så af kommunen. Ejeren skal selv sørge for panthaversamtykke og andre krav. Beslutning: Forvaltningen skal gennemføre en forudgående dialogfase med ejerne af dårlige ejendomme inden der skrides til påbud/forbud, hvis ikke der er tale om væsentlig sundhedsfare, der kræver øjeblikkelig indgriben. Såfremt ejeren tilkendegiver planer med ejendommen, der efter forvaltningens opfattelse kan løse problemerne stilles sagen i bero i 3 måneder. Forvaltningen skal sørge for opfølgning og hvert kvartal orienteres udvalget om status på sager, der er i venteposition. Overholder ejer ikke de indgåede aftaler, rejses sag om påbud eller kondemnering. STRATEGI FOR BY- OG LANDSBYFORNYELSEN I TØNDER KOMMUNE Side 12 af 19

13 B. Beslutningskompetence: Begrundelse og baggrund For at kunne få en effektiv indsats, er det vigtigt, at processen gøres så enkelt som muligt, og at beslutningskompetencen lægges det rigtige sted. Hvis beslutningskompetencen efter byfornyelsesloven ikke uddelegeres betyder det, at det samlede byråd skal tage stilling til alle beslutninger Det vil være hensigtsmæssigt, at Forvaltningen bemyndiges til at indgå aftaler om opkøb eller frivillige nedrivninger, hvor der ikke skal betales erstatning, men alene dækning af købs- samt nedrivningsudgifter. SE også afsnit H om kommunalt opkøb. Beslutning: Beslutningskompetencen for samtlige beslutninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer, kap. 9 delegeres. Forvaltningen bemyndiges til at indgå aftale om opkøb eller frivillig nedrivning, såfremt det kan ske med panthavernes samtykke, uden erstatning og med en maksimal nedrivningsudgifter på kr pr. ejendom ekskl. sagsomkostninger. Sager med større udgift forelægges udvalget. Udvalget administrerer på baggrund af: Princippet om mindste indgriben På baggrund af dokumentationen herunder besigtigelse skal det vurderes, om de sundhedsfarlige forhold kan afhjælpes med mindre bygningsmæssige indgreb så skal der igen søges gennemført en mindelig løsning eller om ejendommen ud fra en teknisk og økonomisk helhedsvurdering ikke vil kunne ombygges til en forsvarlig bolig så skal der ske kondemnering Nødvendig og smidig beslutningsproces Der træffes beslutning om kondemnering af beboede ejendomme, hvor der konstateres sundhedsfarlige forhold, der er væsentlige og hvor en afhjælpning ikke kan ske via en dialog med ejeren. Der er beslutning om kondemnering af tomme, sundhedsfarlige boliger og lokaler af de ejendomme, der er optaget på den kommunale observationsliste. om samtidig påbud om nedrivning, hvor der er tale om bygninger, der er forfaldne og hvor bygningerne giver gener for omgivelser, naboer eller lokalsamfund. C. Kondemnering Begrundelse og baggrund En kondemneringsbeslutning går ud på, at der nedlægges forbud mod beboelse eller ophold i ejendommen eller en del heraf. Reglen findes i 76, stk. 1. En forudsætning for at kondemnere en bygning/lokale er, at der er sundhedsfare forbundet med brugen af lokalerne eller hvis lokalerne skulle i brug igen. Hovedreglen er, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte en frist for, hvornår lokalerne skal være fraflyttede eller ryddede, jf. 76, STRATEGI FOR BY- OG LANDSBYFORNYELSEN I TØNDER KOMMUNE Side 13 af 19

14 stk. 2. Fristen skal fastsættes i forhold til den risiko, der er ved benyttelsen eller beboelsen. Beslutning Følgende frister foreslås som vejledende. I tilfælde af overhængende sundheds eller brandfare - kondemnering med omgående virkning. Væsentlig sundheds eller brandfare kondemnering med 3 måneders frist Anden sundheds eller brandfare kondemnering med 1 års frist For ubeboede ejendomme, der skal nedrives omgående frist Undtagelse kondemnering med udskudt ikrafttræden eneboerparagraffen Såfremt der er særlige omstændigheder til stede, kan kommunalbestyrelsen vælge at foretage en kondemnering, så den først træder i kraft ved den nuværende beboers fraflytning eller død. Ved en udskudt kondemnering kan det lejede så ikke bruges til bolig/ophold efter første flytning. Reglen kan for eksempel overvejes anvendt, hvor det kan skønnes urimelig byrdefuldt at kræve, at en bestemt beboer flytter fra den pågældende bolig, som vedkommende kan have beboet i mange år. Det er dog også her en forudsætning, at der ikke er nærliggende fare/risiko for beboeren. D. Påbud om nedrivning Begrundelse og baggrund Samtidig med, at kommunen nedlægger forbud mod ophold i en bygning, kan kommunen dersom det kan begrundes i bygningens tilstand påbyde bygningen nedrevet. Påbud om nedrivning kan også udsendes efterfølgende. Nedrivningen skal gennemføres af ejeren, og kommunen kan gennemføre nedrivningen, hvis ejeren ikke selv gør det. A h t overholdelse af miljøkrav om deponering m.m. ved nedrivninger forventes det, at kommunen via udbud og selvstændige entreprenører tilbyder at forestå nedrivningerne. Som begrundelse for påbud om nedrivning kan ud over sammenstyrtningsfare e.l. også anvendes hensynet til naboer/lokalsamfund og hensynet til den almindelige ryddelighed. Kommunen bør dog foretage et skøn i hvert enkelt tilfælde. Generne for naboer m.v. skal være akutte og væsentlige. Beslutning: Hvor der foretages kondemnering af tomme boliger, bør det som udgangspunkt altid suppleres med påbud om nedrivning kondemneringen foretages som udgangspunkt med henblik på fjernelse af bygningen. Det bør i hvert enkelt tilfælde vurderes, om bygningen er bevaringsværdig eller er et positivt element i et bevaringsværdigt miljø. I så fald kan det overvejes at yde tilskud til en bevaring. STRATEGI FOR BY- OG LANDSBYFORNYELSEN I TØNDER KOMMUNE Side 14 af 19

15 E. Afhjælpning og ophævelse af kondemnering. Uanset bygningens tilstand skal kommunen altid give ejeren en rimelig frist til at komme med et forbedringsforslag, således at kondemneringen kan ophæves. Forbedringen skal afhjælpe alle mangler, således at der bliver tale om en god og tidssvarende bolig og ikke kun de mangler, der har givet anledning til kondemneringen. Når projektet er gennemført og ombygningen er godkendt, ophæves kondemneringen. F. Økonomisk støtte til forbedring og genopretning Beslutning: Kommunen kan i henhold til lov om Byfornyelse og udvikling af byer yde støtte til en ombygning og forbedring af bygninger samt genopretning af områder, friarealforbedringer m. v. G. Oprydning Begrundelse og baggrund Ophobning af affald, udrangerede biler og landbrugsmaskiner, byggematerialer m.v. er et stort problem såvel i de mindre bysamfund som i det åbne land. Kommunerne har været tilbageholdende med at gribe ind, men der kan konstateres flere og flere klager. I kan der indgås frivillig aftale mellem kommunen og ejerne om oprydning og bortskaffelse. Det er dog en væsentlig hindring, at kommunens betaling af oprydningsudgifterne er skattepligtig indkomst for ejerne. Beslutning: Der indgås en dialog med ejerne af problemejendommene med henblik på aftaler. Såfremt der ikke indgås aftale og problemerne er af et uacceptabelt omfang, indledes der sag om påbud efter diverse bekendtgørelser suppleret med påbud efter byggeloven. De af kommunalbestyrelsen allerede vedtagne retningslinjer for tilskud i henhold til denne lov anvendes, således at fx: Der ydes tilskud til ejerboliger, der ligger i de mindre bysamfund og centerbyer til udvendig forbedring. Der gives tilskud til boliger, der er bygget før Tilskuddet gives til udvendig istandsættelse (tag, vinduer, facader, døre etc.). Det forudsættes samtidig, at ejer sørger for, at ejendommen indvendigt er god og sund. Tilskuddet udgør op til 25% - til særligt bevaringsværdige ejendomme (af SAVE værdi 1-4) op til 33%. H. Kommunale opkøb med henblik på nedrivning Kommunen kan lovligt enten i fri handel eller på tvangsauktion o. l. opkøbe private beboelsesejendomme med henblik på nedrivning, hvis det er relevant i forhold til at få fjernet sundhedsfarlige boliger eller at forebygge, at de bliver beboet. STRATEGI FOR BY- OG LANDSBYFORNYELSEN I TØNDER KOMMUNE Side 15 af 19

16 Af landsbypuljen yder staten refusion på 60 % af købsudgifterne, mens salg af grunde og ejendomme er en kommunal indtægt. Beslutning: Tvangsauktioner i kommunen overvåges, da kommunen kan have glæde af at byde ind, dersom en forfalden ejendom kan købes billigt og af hensyn til den langsigtede planlægning. Det bemærkes, at visse af de mere berygtede spekulanter har erhvervet en ret stor del at deres ejendomsportefølje på tvangsauktion. Da køb på tvangsauktion skal ske hurtigt og kontant, er det aftalt at udpege lokal advokat til efter aftale at overvåge, forestå og administrere eventuelle opkøb på tvangsauktion for kommunen. I øvrigt kan ejendomme overtages, når: De tilbydes på meget fordelagtige vilkår, og det er hensigtsmæssigt for at få et problem fjernet eller det af andre årsager kan være hensigtsmæssigt, at kommunen overtager ejendommen f. eks. for at lave et grønt område i et bysamfund. I. Lejere i sundhedsfarlige og kondemnerede ejendomme Genhusning i forbindelse med kondemnering: Kondemneres en beboet bolig, skal kommunen sørge for en alternativ bolig og dække flytteomkostningerne herved. Der skal i visse tilfælde ydes supplerende støtte til en højere husleje. Sociale forhold I forbindelse med en forøget indsats, herunder med kondemnering vil det formentlig kunne konstateres, at der i kondemnerede eller kondemnable boliger kan være husstande med betydelige sociale problemer. Hvis der som følge af en kondemnering skal ske genhusning, bør kommunalbestyrelsen være opmærksom på, at der kan være tale om husstande, der har behov for en særlig støtte, navnlig i de situationer, hvor der er børn i husstanden. Husstandene kan have en høj flyttefrekvens. Beslutning: Der indgås et tæt samarbejde mellem Indsatsgruppen og de relevante forvaltninger, når der skal ske genhusning. J. Konflikter, klager og retssager. Erfaringsmæssigt kommer der mange klager og enkelte retssager, når der meddeles forbud efter lov om byfornyelse og boligforbedring. At der klages over beslutningerne, bør anses for at være en del af den nødvendige proces for at få grebet ind over for tomme og sundhedsfarlige bygninger og boliger, rod, affald m.v. Klager skal i første omgang behandles af byfornyelsesnævnet for Region Syd. Byfornyelsesnævnet vil påse, at alle formalia er overholdt. Byfornyelsesnævnets kendelse kan af parterne indbringes for boligretten. STRATEGI FOR BY- OG LANDSBYFORNYELSEN I TØNDER KOMMUNE Side 16 af 19

17 Påbud efter byggelov, affaldsbekendtgørelse el. kan påklages til tilsynsmyndighederne. Beslutning: Der holdes fokus på, at de medarbejdere, der skal forestå den praktiske indsats forberedes på de kommende konflikter, og at det kræver en vist personlig robusthed at arbejde i et konfliktfyldt område. 6. Økonomi Påbud og forbud efter byfornyelsesloven. Tønder kommune skal som udgangspunkt ikke betale erstatning ved påbud eller kondemnering efter lov om byfornyelse. Det forventes ligeledes ikke, at der skal betales erstatninger og godtgørelser til erhvervsdrivende. Hvis en bygning som følge af kondemnering og/eller fremskredent forfald er uden værdi, skal der ikke betales erstatning, hvis den nedrives. Såfremt ejeren selv ønsker at foretage nedrivningen, bør kommunen stille krav om at godkende tilbuddet dels for at sikre prisen og dels at bygningen nedrives og bortskaffes på forsvarlig vis. Det anbefales: At Teknisk forvaltning vurderer om der er behov for et nyt rammeudbud mellem de lokale nedrivere for at sikre den lavest mulige pris. Udbuddet fra 2011 kan gentages efter behov i Områdefornyelserne samt ekstraordinære bygningsfornyelsesmidler til boligejerne under områdefornyelserne i Bredebro by i bevægelse 2012/ Skærbæk porten til Rømø 2013/ Områdefornyelsen (OF) i Højer har over en kort årrække vist både den direkte og indirekte positive indflydelse, en sådan strategisk og økonomisk satsning har i hverdagslivet for borgerne og tilflyttere - og for turister på gennemrejse. Med OF Højer afsluttet blev det besluttet at ansøge om områdefornyelse i Bredebro 2012 og året efter i Skærbæk Med ansøgning om områdefornyelse følger politisk principbeslutning om at gennemføre byfornyelse, hvorfor der kun er medtaget princip for en fremtidig prioritering. STRATEGI FOR BY- OG LANDSBYFORNYELSEN I TØNDER KOMMUNE Side 17 af 19

18 Forslag Strategi for fremtidige OF ansøgninger Det er en overordnet ambition, at alle kommunens centerbyer skal have modtaget den form for revitalisering og støtte, fx en områdefornyelse kan rumme - og således at rækkefølgen for ansøgningerne bliver Løgumkloster (2014), Tønder (2015) og Toftlund 2016 ansøgningerne bør bygge på en realistisk vurdering af byens/- ernes flerhed af de nødvendige problemstillinger og reelle muligheder. Behov og dermed rækkefølgen kan derfor ændres. Baggrund Byfornyelsesloven justeres i disse år løbende og til tider ganske drastisk. Det anbefales derfor at følge de strategiske udmeldinger fra MBBL Ministeriet for by, bolig og landdistrikter og vælge den by- og problemkarakter, der særligt er i fokus og på den måde fremme ansøgningen. Det er en helt afgørende forudsætning, at byerne rummer den nødvendige flerhed af problemstillinger (se overblik side 3) for at være kvalificeret til stå i centrum for den ganske omfattende ansøgning og procedure. Bredebro by i bevægelse 2012/ Kommunen modtog reservation af midler til Bredebro i foråret 2012 og efter koordinering med ECCO indsendtes PROGRAM maj 2013 og endeligt TILSAGN til gennemførelsen kom herefter den 31. juni Temaer med projekterne nedenfor gennemføres over en periode på maks. 5 år og kan løbende følges på kommunens og lokalrådets hjemmeside. BREDEBRO BY I BEVÆGELSE TEMA for indsatsområderne Tema A Bedre byrum byforskønnelse og trafiksikkerhed i hovedgader, nyt bytorv ved ECCO Tema B Byens Hus - det gode liv sociale og kulturelle tiltag for unge ved klub og Idrætscenter, ny bypark samt det nye generationernes hus Tema C Bedre Byggeskik i hverdagen kulturarven som aktiv med byvandringer, udstilling om Bedre Byggeskik, sprossekasse, SAVE rgst. Tema D Bevægelse vision, strategi og branding med tema/lkløverstier med bl.a. DGI og klatre-oplevelses SILO Tema E Bredebro 2020 udviklingsplan for fx centrale erhvervsarealer efter at Limtræsfabrik m.m. er lukket hvad nu? Tema F Grib bolden - borgerinitierede projekter betyder, at Lokalrådet bestemmer og administrerer en pulje borgerne kan søge STRATEGI FOR BY- OG LANDSBYFORNYELSEN I TØNDER KOMMUNE Side 18 af 19

19 Illustration fra PROGRAM for Områdefornyelse i Bredebro by i bevægel se ( 2013) Skærbæk porten til Rømø 2013/ Kommunen modtog reservation af midler til Skærbæk i sommeren Der indkaldes til opstart på PROGRAM i samarbejde med fagforvaltninger og borgerforeninger m. fl. efteråret PROGRAM forvendes klar maj 2014 og endeligt TILSAGN til gennemførelsen den 31. juni Under porten til Rømø er der ansøgt om at udvikle turismeinitiativerne i samarbejde med erhvervslivet med særligt fokus på en indsats med byforbedring, træer og koordinering af aktiviteter, nyt sundhedshus m.m. og omdannelsen af den store P plads fra butikkerne til en smukkere ankomst til Skærbæk by. Skærbæk har godt indbyggere, derfor modtages ikke LAG støtte. Ekstraordinær bygningsfornyelse I Bredebro og Skærbæk Der er ansøgt og forventet det samme statslige rammebeløb på 2 mio. kr. tildelt HENHOLDSVIS Bredebro og efterfølgende Skærbæk. Der nedsættes sprossekasse med lokale interessenter og sagkyndige, der sammen med kommunens fagfolk behandler og prioriterer de lokale ansøgninger om støtte til istandsættelse af facader, tage, nye vinduer m.m. STRATEGI FOR BY- OG LANDSBYFORNYELSEN I TØNDER KOMMUNE Side 19 af 19

FORSLAG (tilføjelserne er med grønt) STRATEGI FOR BY- og LANDSBYFORNYELSEN 2014-2016 i Tønder Kommune

FORSLAG (tilføjelserne er med grønt) STRATEGI FOR BY- og LANDSBYFORNYELSEN 2014-2016 i Tønder Kommune FORSLAG (tilføjelserne er med grønt) STRATEGI FOR BY- og LANDSBYFORNYELSEN 2014-2016 i Tønder Kommune Strategien er affødt af kommunens øgede byfornyelsestilsagn i foråret 2013 og har til formål At synliggøre

Læs mere

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune.

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. 1. Baggrund. Der er på finansloven for 2014 afsat 200 mio. kr. i statsstøtte til kommunerne med henblik på byfornyelse

Læs mere

sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme rod, skrot og affald

sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme rod, skrot og affald By, Erhverv og Kultur Dato: 9. marts 2010 Handlingsplan for sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme rod, skrot og affald Sagsbehandler: Lisbeth Andresen Sagsnummer: 2009100484E By, Erhverv og Kultur

Læs mere

Notat om Pulje til landsbyfornyelse

Notat om Pulje til landsbyfornyelse Notat om Pulje til landsbyfornyelse 1. Puljer 1.1 Pulje til landsbyfornyelse (landsbypuljen) Pulje til anvendelse i byer under 3000 indbyggere eller i landområderne. Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme

Læs mere

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger 1. Landsbypuljen 2. Byfornyelse Bygningsfornyelse Områdefornyelse Landsbypuljen kan støtte Istandsættelse Nedrivning Ombygning Fjernelse af skrot Kommunalt opkøb Støtte Kommunernes anvendelse af de statslige

Læs mere

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi Puljen til Landsbyfornyelse Udmøntningsstrategi 19-02-2014 Med Regeringens Vækstpakke er der oprettet en pulje til landsbyfornyelse med 200 mio. kr. hvert af årene 2014 og 2015. Heraf er Vordingborg Kommune

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

BYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune

BYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune BYFORNYELSE I HERNING 2017-2028 - strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune Byfornyelse i Herning 2017-2028 er udarbejdet i foråret 2016 af Herning Kommune, By, Erhverv og Kultur. 3 Indhold

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

Fremtidens Landsbyer. Værktøjskassen Byfornyelsesloven

Fremtidens Landsbyer. Værktøjskassen Byfornyelsesloven Fremtidens Landsbyer Værktøjskassen Byfornyelsesloven Begrænsninger i Landsbypuljen Kun frivillige sager, jf. retningslinjerne. Kondemnering, genhusning, påbudt nedrivning ikke omfattet. Uigennemtænkt

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven Vækst (pct.) i befolkningstallet (2007 2012) Udvikling i skattepligtig indkomst Byfornyelsesloven På Finansloven

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Pulje til Landsbyfornyelse

Pulje til Landsbyfornyelse Pulje til Landsbyfornyelse - et indlæg i Landsbyudvikling hvordan? Tirsdag den 25. februar 2014 i Faster Andelsmejeri Inger Frederiksen Ringkøbing-Skjern Kommune Kl. 21.25 21.50 Pssst: Find det på www.mbbl.dk

Læs mere

Pulje til Landsbyfornyelse 2017

Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Retningslinjer for ansøgning om støtte Assens Kommune har fået del i de statslige landsbypuljemidler og yder støtte til forskønnende indsatser. Nedenfor kan du se, hvad

Læs mere

Pulje til Landsbyfornyelse 2017

Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Retningslinjer for ansøgning om støtte Assens Kommune har fået del i de statslige landsbypuljemidler og yder støtte til forskønnende indsatser. Nedenfor kan du se, hvad

Læs mere

Almene boliger. Et af de helt store problemer i fremtiden-

Almene boliger. Et af de helt store problemer i fremtiden- Almene boliger Et af de helt store problemer i fremtiden- Køb af ejendomme Forudsætning, frivillige køb inkl. tvangsauktioner Både bolig- og erhvervsejendomme beliggende i byer < 3.000 indbyggere og i

Læs mere

Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder

Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder (Indsatspuljen) Revideret 2011 Indhold Indhold... 2 1. Formålet med puljen...

Læs mere

Strategi for anvendelse af midler afsat til byudvikling i 2016 og overslagsårene

Strategi for anvendelse af midler afsat til byudvikling i 2016 og overslagsårene Notat 13. december 2015 Sags id: 15/26271 Strategi for anvendelse af midler afsat til byudvikling i 2016 og overslagsårene 2017-2019 Rammer for anvendelsen Byrådet har i Budgetaftale 2016-2019 afsat midler

Læs mere

Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriets. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder

Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriets. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriets Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder (Indsatspuljen) 2010 Indhold 1. Formålet med puljen...3 2. Hvem kan søge puljen...3

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14. april 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Møde afsluttet: 18:15 Mødelokale: Kystagerparken, Høvedstensvej 45 Medlemmer: René Langhorn, Maria Staghøj Durhuus, Peter Lougart, Morten Høybye

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Søren Garde Rådgivning A/S

Søren Garde Rådgivning A/S Søren Garde Rådgivning A/S Teknisk og juridisk rådgivning om sundhedsfare, kondemnering og nedrivning m.v. Spørgsmål: Telefon 22 23 47 55 E-mail: sga@garderaad.dk Hovedredskabet: Redskaberne Byfornyelseslovens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer 2012/1 LSF 57 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: 2012-1892 Fremsat den 8. november 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Den fulde tekst Fremsat den 8. november 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Ændrede fordelingsprincipper

Læs mere

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse 2014 Indhold Indledning 3 Distriktsudvalgets anbefalinger 3 Kortlægningen og dens resultater 4 Kriterier for prioritering af Pulje til Landsbyfornyelse 5 Vægtning

Læs mere

Forfaldne huse. Istandsættelse af Toldboden, Havnegade 7a-7b, Hals.

Forfaldne huse. Istandsættelse af Toldboden, Havnegade 7a-7b, Hals. Punkt 6. Forfaldne huse. Istandsættelse af Toldboden, Havnegade 7a-7b, Hals. 2014-36580. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender Bygningsforbedringsbeslutning (istandsættelse)

Læs mere

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag STRUER KOMMUNE august 2014 Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag Oversigt ansøgninger og forslag Ejendom Type Kategori Overslag udgift Indkomne ansøgninger Højrisvej 4 Asp Agergårdvej 1 Vejrum Hyldagervej

Læs mere

Sebbersund, Forsamlingshus. Tilskud til bygningsforbedring efter byfornyelseslovens 8

Sebbersund, Forsamlingshus. Tilskud til bygningsforbedring efter byfornyelseslovens 8 Punkt 12. Sebbersund, Forsamlingshus. Tilskud til bygningsforbedring efter byfornyelseslovens 8 2015-032036 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender bygningsforbedring

Læs mere

Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag Til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer ( Ændrede fordelingsprincipper for områdefornyelse

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. MAG I STRAT E NS 2. AFDELI NG

ÅRHUS KOM MUN E. MAG I STRAT E NS 2. AFDELI NG ÅRHUS KOM MUN E. MAG I STRAT E NS 2. AFDELI NG Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Sagsbehandler Telefon INDSTILLING 25. marts 2004 01.10A23/SA/00/02284-039 Søren Merrald 8940 2725 Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG

HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG Ildsjæleuniversitetet Ringkøbing-Skjern 06.12.2011 BNBYFORNYELSE PLANLÆGNING BYUDVIKLING STRATEGI Kursus under Ildsjæleuniversitetet 6. december

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Byfornyelse i mindre byer

Byfornyelse i mindre byer - 1 Byfornyelse i mindre byer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog op til sommerferien regler om en styrket byfornyelsesindsats i kommuner udenfor vækstområderne. Både for

Læs mere

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2015 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere Juni 2015 1 Nedrivningspulje 2015 Bornholms Regionskommune har i budget 2015 afsat 4,4 mio. kr. til at matche midler fra staten til at lave

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 24.06.2010 kl. 18:00 Jammerbugt Rådhus, Aabybro Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 24.06.2010 kl. 18:00 Jammerbugt Rådhus, Aabybro Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 24.06.2010 kl. 18:00 Jammerbugt Rådhus, Aabybro Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 132. Vurdering af indkomne tilbud på udbudt areal. Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 08.10.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 08.10.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 08.10.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 149. Salg af jord beliggende Lundfjordvej, Vust Holme, Fjerritslev... Fejl! Bogmærke er

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt med mail til: vfm@vfm.dk. Udkast

Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt med mail til: vfm@vfm.dk. Udkast Regionshuset Viborg Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om statsrefusion af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om statsrefusion af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 480 af 07/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-132 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Vejledning til beboerne om genhusning

Vejledning til beboerne om genhusning Vejledning til beboerne om genhusning 2017 2 Information om genhusning ved bygningsfornyelse I denne folder kan du læse mere om muligheder for genhusning permanent eller midlertidig i relation til støttet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Fremsat den {FREMSAT} af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Energiforbedrende foranstaltninger m.v.) I lov om byfornyelse

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011 Teknik & Miljø, februar 2012/aho Acadre-sag: 11/7660 Årsberetning 2011 Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Vedrørende: Ejendommen Vestervold 39, Markedsgade 29-31, matr.nr. 861 Randers Bygrunde. "Guldhuset"

Vedrørende: Ejendommen Vestervold 39, Markedsgade 29-31, matr.nr. 861 Randers Bygrunde. Guldhuset Notat Forvaltning: Miljø og Teknik, Stadsarkitektens Kontor, Henri Amsler Dato: J.nr.: Br.nr.: 21. april 2013 Vedrørende: Ejendommen Vestervold 39, Markedsgade 29-31, matr.nr. 861 Randers Bygrunde. "Guldhuset"

Læs mere

Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune

Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune NOTAT 31. januar 2011 MM1 KSO/LHH Sag: 10480 Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune Notatet indeholder oplysninger, der kan danne grundlag for kommunens beslutning om, hvorvidt

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2016 / fsw Sagsnr. 13/41901

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2016 / fsw Sagsnr. 13/41901 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2015 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2016 / fsw Sagsnr. 13/41901 Årsberetning 2015 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

Erfaringer med dårlige boliger i udkantskommuner

Erfaringer med dårlige boliger i udkantskommuner Erfaringer med dårlige boliger i udkantskommuner - Hvad kan man gøre? - Georg Gottschalk, SBi, Aalborg Universitet Emner i undersøgelsen Problemernes karakter og omfang Kommunale erfaringer Gennemgang

Læs mere

Midlerne har begge år kunnet søges af 39 navngivne udkantskommuner. Kommunerne er blevet udpeget på grundlag af to kriterier:

Midlerne har begge år kunnet søges af 39 navngivne udkantskommuner. Kommunerne er blevet udpeget på grundlag af to kriterier: Dato: 06.08.2012 Kontor: Byfornyelse Sagsnr.: 2012-482 Midtvejsevaluering af Indsatspuljen I. Baggrund og formål II. Sammenfatning III. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse IV. Resultater og opgørelse

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

BilagØU_120820_pkt.27_01 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING OG REGNSKAB 2011

BilagØU_120820_pkt.27_01 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING OG REGNSKAB 2011 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING OG REGNSKAB 2011 INDHOLD Lov om byfornyelse og udvikling af byer 3 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse...3 Bygningsforbedringsudvalgets sammensætning

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2014 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Årsberetning 2014 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

ing b y g g e r p å v i d e n

ing b y g g e r p å v i d e n ing bygger på viden folderen er udarbejdet af sbs første udgave: september 2008 tekst: sbs foto: copyright sbs layout: sbs 2 INDHOLD GENHUSNING... 4 MIDLERTIDIG GENHUSNING... 5 - ved udflytning... 8 -

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 137. Kondemnering af ejendom... 2 138. Kondemnering af ejendom... 4 Afbud: Eva Rytter Andersen

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN

BYFORNYELSE I KØBENHAVN BYFORNYELSE I KØBENHAVN Temadag om energimåling, adfærd og indeklima 23. april 2015 Arkitekt Marie Juul Baumann, Område- og Byfornyelse, Københavns Kommune 2 Informationsmøde om byfornyelse 1. Hvad er

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 20.08.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 20.08.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 20.08.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 106. Kondemnering af ejendom... 2 107. Kondemnering af Ejendom... 3 Afbud: Aage Toftegaard

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag den 12. juni 2012. Ålsbovej 34, Ålsbo, 5560 Aarup Mat. nr. 28, Ålsbo by, Rørup. Den 28.

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag den 12. juni 2012. Ålsbovej 34, Ålsbo, 5560 Aarup Mat. nr. 28, Ålsbo by, Rørup. Den 28. Besigtigelsesrapport Besigtigelse tirsdag den 12. juni 2012 Ålsbovej 34, Ålsbo, 5560 Aarup Mat. nr. 28, Ålsbo by, Rørup Den 28. juni 2012 Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2012 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Områdefornyelse i Sundby 2016

Områdefornyelse i Sundby 2016 Områdefornyelse i Sundby 2016 Informationsmøde Aftenens program kl 17.30 Velkomst ved Morsø Kommune og fællesspisning kl 18.15 Præsentation af Udviklingsplanen for Sundby, status fra arbejdsgruppe og Fremtidens

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN. ABF, februar og marts 2015

BYFORNYELSE I KØBENHAVN. ABF, februar og marts 2015 BYFORNYELSE I KØBENHAVN ABF, februar og marts 2015 2 Informationsmøde om byfornyelse 1. Hvad er byfornyelse? 2. Støttemuligheder 3. Mål og evaluering 4. Kriterier og prioriteringer 5. Genhusning og tabsdeklarationer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovforslag nr. L 44 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Energiforbedrende

Læs mere

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt. Socialministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 25.

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt. Socialministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 25. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Socialministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 25. september 2007 Udkast til Vejledning om kommunernes mulighed for at

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2012 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Områdefornyelse i Bjergby 2016

Områdefornyelse i Bjergby 2016 Områdefornyelse i Bjergby 2016 Informationsmøde Aftenens program kl 17.30 Velkomst ved Morsø Kommune og fællesspisning kl 18.15 Præsentation af udviklingsplanen for Bjergby kl 19.00 Information om områdefornyelse

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding

Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding BYFORNYELSESNÆVNET 30-06-2011 STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND ST. BLICHERS VEJ 6 POSTBOX: 151 6950 RINGKØBING JOURNAL NR.: 2010-732/15 SAGSBEHANDLER: MKLAAR

Læs mere

HERNING KOMMUNE LANDDISTRIKTERNE

HERNING KOMMUNE LANDDISTRIKTERNE HERNING KOMMUNE LANDDISTRIKTERNE HANDLINGSPLAN 2012-2015 21.11.11 INDLEDNING Den seneste politik for landdistrikterne med tilhørende handlingsplan er vedtaget af Byrådet i januar 2011. På nuværende tidspunkt

Læs mere

Nedrivningspulje Teknik & Miljø

Nedrivningspulje Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2016 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere Juni 2016 1 Nedrivningspulje 2016 Der er i budgettet afsat kommunale midler til at matche statens afsatte midler til nedrivning mv. Hvad gives

Læs mere

Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg

Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg (negativt beløb indikerer merforbrug) (1.000 kr. Navn 2011 p/l) 2012 2013 2014 2015 DRIFTSØNSKER: Midler til vedligeholdelse af grønne, grå og sorte arealer -

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2013 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2013 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Byfornyelse i Bramming bymidte. Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017

Byfornyelse i Bramming bymidte. Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017 Byfornyelse i Bramming bymidte Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017 Dagsorden Velkomst og introduktion til byfornyelsesindsatsen v/ formand for Plan & Miljøudvalget John Snedker Områdefornyelsens sammenhæng

Læs mere

Indstilling. Byfornyelse støtte til energibesparende foranstaltninger i boliger mv. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Byfornyelse støtte til energibesparende foranstaltninger i boliger mv. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. april 2010 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Byfornyelse støtte til energibesparende foranstaltninger i boliger mv.

Læs mere

Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø

Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere 1 Hvad gives der tilskud til Fra nedrivningspuljen kan gives tilskud til: 1. prioritet. Nedrivninger med statsligt tilskud hvor der ydes op

Læs mere

Når målgruppen er alle lejere, er det alene boligorganisationerne, der kan implementere forslaget evt. efter aftale med kommunen.

Når målgruppen er alle lejere, er det alene boligorganisationerne, der kan implementere forslaget evt. efter aftale med kommunen. Tema Forslag Formål Afsnit Boligstøtte til I tilfælde af restance, bliver borgeren overføres den mindre og dermed mere direkte til udlejer, overskuelig frem for til lejer 3.1.1 Umiddelbart gennemførligt/

Læs mere

SAGSANSVARLIG Poul Fog Mogensen

SAGSANSVARLIG Poul Fog Mogensen NOTAT DATO 25-01-2011 SAGSNR. 326-2011-8045 SAGSANSVARLIG Poul Fog Mogensen Plan Byg og Miljø Byg og Bolig Personlig henvendelse: Kalundborg Kommune Højvangen 9 4470 Svebølle www.kalundborg.dk Telefon

Læs mere

Ansøgning om midler til forsøgsprojekt i Assens Kommune - Forslag til byfornyelsesforsøg under forsøgstemaet: Mindre byer, der skrumper

Ansøgning om midler til forsøgsprojekt i Assens Kommune - Forslag til byfornyelsesforsøg under forsøgstemaet: Mindre byer, der skrumper Ansøgning om midler til forsøgsprojekt i Assens Kommune - Forslag til byfornyelsesforsøg under forsøgstemaet: Mindre byer, der skrumper Titel: Forsøgsprojektets arbejdstitel er: Udvikling af metode til

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Ansøgninger til Pulje til Landsbyfornyelse 2015

Ansøgninger til Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Ansøgninger til Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Projektet støttes Projektet kan ikke støttes Projektet kan støttes med reserverede midler Lokalområde Ansøger Ejendommens adresse Beskrivelse Ansøgt beløb

Læs mere

BERETNING OG REGNSKAB

BERETNING OG REGNSKAB BFU.møde d. 19.05.10, pkt. 4 2009 BERETNING OG REGNSKAB Bygningsforbedringsudvalget Hvidovre Kommune Indhold Beretning... 3 Bygningsforbedringsudvalgets fortsættelse... 3 Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Byfornyelsesbeslutning

Byfornyelsesbeslutning Byfornyelsesbeslutning Odder Midtby, Aabygadekaréen FORSLAG O d de r Kommune november 2004 Odder Kommune Rådhuset Rådhusgade 3 8300 Odder telefon : 87 80 33 33 fax : 87 80 33 20 e-mail : odder.kommune@odder.dk

Læs mere

Bæredygtig byfornyelse i Københavns Kommune

Bæredygtig byfornyelse i Københavns Kommune Bæredygtig byfornyelse i Københavns Kommune Cathrine Krøyer Sejberg, Milena Mille Rudez og Michael Hansen Bolig og Byfornyelse, Center for Bydesign Intro til oplægget Byfornyelsesloven Lovbekendtgørelse

Læs mere

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune Punkt 10. Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune 2014-002592 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, i samarbejde med Familie- og Socialforvaltningen, at byrådet

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet Side 1 af 5 LOV nr 431 af 09/06/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-06-2004 Finansministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Læs mere

OPRYDNING I DEN GAMLE BOLIGMASSE PÅ LANDET Projektsamarbejde mellem borgere i Fiskbæk, Troldhede og Egeris 2008/2010

OPRYDNING I DEN GAMLE BOLIGMASSE PÅ LANDET Projektsamarbejde mellem borgere i Fiskbæk, Troldhede og Egeris 2008/2010 OPRYDNING I DEN GAMLE BOLIGMASSE PÅ LANDET Projektsamarbejde mellem borgere i Fiskbæk, Troldhede og Egeris 2008/2010 Projekt Det udvidede landsbysamfund Ringkøbing-Skjern Kommune OPRYDNING I DEN GAMLE

Læs mere

INVESTERINGSSIKKERHED I YDEROMRÅDER

INVESTERINGSSIKKERHED I YDEROMRÅDER INVESTERINGSSIKKERHED I YDEROMRÅDER T H O R K I L D Æ R Ø D I R E K T Ø R D D L 3 1. J A N U A R 2 0 1 4 Nyt projekt i samarbejde med Nykredit, Hjørring, Faaborg-Midtfyn og Thisted kommuner Boligmarkedet

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN. Arkitekt Marie Juul Baumann og specialist Michael Hansen

BYFORNYELSE I KØBENHAVN. Arkitekt Marie Juul Baumann og specialist Michael Hansen BYFORNYELSE I KØBENHAVN Arkitekt Marie Juul Baumann og specialist Michael Hansen Byfornyelse 1. Hvorfor og hvordan laver vi byfornyelse? 2. Støttemuligheder og støtteomfang 3. Kriterier og prioriteringer

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme LBK nr 884 af 17/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 2. august 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2006-71 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

BEK nr 102 af 28/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 102 af 28/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 102 af 28/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-215 Senere

Læs mere

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse:

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse: Til kommunalbestyrelser, jf. vedhæftede liste Dato: 28. april 2014 Kontor: Bypolitik Sagsnr.: 2014-1225 Sagsbeh.: arp Dok id: 451713 Ansøgning om andel i Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Som led i regeringens

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere