Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus byråds journalsager (J. Nr )"

Transkript

1 Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts ) Byrådsmødet den 30. marts ) Byrådsmødet den 13. april 1916 Uddrag fra byrådsmødet den 30. marts side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde Til første side (J. Nr ) Fra Budgetudvalget forelaa følgende Indstilling angaaende midlertidig Overenskomst med Lægerne om Udøvelse af kommnual Lægehjælp: "Efter at man har forhandlet med Lægerne angaaende eu ny Overenskomst om Udøvelse af kommunal Lægehjælp, gældende fra 1. April 1916, men disse Forhandlinger foreløbig ikke have ført til Overenskomst, indstiller Budgetudvalget til Byraadet, at man med Lægerne enes om en midlertidig Overenskomst, gældende for 3 Maaneder og iøvrigt paa Vilkaar, at for saa vidt man senere enten ved Mæglingsraadets Medvirkning eller paa anden Maade opnaar Overenskomst med Lægerne, at denne da faar tilbagevirkende Kraft fra 1. April Dette dokument er fra Side 1 af 10

2 1916. Opnaas Overenskomst ikke, betales Lægerne efter Ydelse ifølge Lægeforeningens nugældende Takst for den forløbne Tid. Med Hensyn til enkelte Punkter i Taksterne, hvor disse ikke er aldeles bestemte, bemyndiges Budgetudvalget til at træffe Overenskomst for det paagældende Tidsrum med Lægerne." Formanden forelagde Indstillingen, idet han meddelte, at Forhandlingerne med Lægerne var blevet paabegyndt ved Nytaar, men endnu ikke havde ført til noget Resultat. Antagelig vilde man først ved Mæglingsraadets Medvirkning opnaa Overenskomst, hvorfor det var nødvendigt at faa truffet en midlertidig Ordning. Om en saadan havde Budgetudvalget forhandlet med Lægeforeningens Formand, og Resultatet heraf forelaa i Indstillingen. Det forekom Taleren lidet ønskeligt at komme bort fra den hidtil gældende Ordning med frit Lægevalg. Naturligvis kunde den midlertidige Ordning blive ret dyr for Kommunen, men vedtog man den ikke, vilde det føre til øjeblikkelig Konflikt med Lægerne, hvilket vilde vanskeliggøre en Ordning for Mæglingsraadet. Kjeld Sørensen bemærkede, at Lægerne havde stillet sig meget vranvilligt, og at de forlangte 2-3 Gange saa meget som før. Det rigtigste vilde være at antage en 4-5 Læger med en Løn af Kr., hvilket man havde stillet i Udsigt. Naar Hensyn toges til, at de paagældende Læger kun vilde faa en Trediedel af deres Dag optaget for Kommunen, maatte dette kaldes en god Løn. Det var naturligvis rigtigt og godt at have frit Lægevalg, men det kunde købes for dyrt. Dersom man vedtog den foreslaaede midlertidige Ordning, vilde det bevirke, at Lægerne fik mere, end de selv forlangte. Dersom Ordningen kun skulde være midlertidig, kunde Lægerne jo blive ved efter den gamle Overenskomst, til en ny blev truffet. Taleren var bange for, at den midlertidige Ordning vilde føre mange over til Fattigvæsenet. Desuden indeholdt denne Ordning meget nyt, f. Eks. om Speciallægebehandling, som vilde være meget uheldigt. Den nugældende Ordning var iøvrigt saa god, at den blev brugt af Lægerne selv som Mønster for andre Byer. At enkelte Kommuner havde indgaaet paa en umulig Ordning, burde ikke medføre, at man her gik med til noget lignende. Det eneste Vaaben, man havde overfor Lægerne, var at henvise de syge til et bestemt Antal Læger, f. Eks. 5. Lægerne var vanskelige at have med at gøre, men man stod ikke magtesløs overfor dem, da de jo skulde behandle de syge. Formanden troede, at Hr. Kjeld Sørensen saa vel mørkt paa Situationen. Maaske skulde man ind i Konflikt straks, men dette vilde næppe være heldigt for Forhandlingerne med Mæglingsraadet. Hr. Kjeld Sørensen syntes at gaa ud fra, at den nu foreslaaede Dette dokument er fra Side 2 af 10

3 Overenskomst skulde være gældende fremtidig, uagtet der udtrykkelig var gjort opmærksom paa, at den kun skulde være midlertidig. Taleren kunde ikke indse, hvorfor der ikke skulde kunne blive sluttet en endelig Overenskomst eller i hvert Fald opnaas en justitsministeriel Afgørelse. Det vilde næppe blive let at finde 5 Læger, der vilde paatage sig den kommunale Lægegerning. Simonsen udtalte, at Lægerne var Folk, som benyttede deres priviligerede Stilling til at tage haardt fat, og at det var vældige Krav, de havde stillet. Taleren havde intet imod, at Byraadet forkastede den midlertidige Overkomst Det vilde være heldigt at faa Klarhed over Lægernes Pligter. At blive ved den bestaaende Overenskomst, ti! en ny blev vedtaget, havde Lægerne forkastet, og den midlertidige Overenskomst var i Virkeligheden et Ultimatum fra Lægerne. Dersom man forkastede det, vidste man ikke, hvad der kunde ske, men Lægerne kunde dog næppe afvise en fattig- eller alderdomsunderstøttet, som man henviste til dem, men de vilde naturligvis saa forlange et meget stort Honorar, som man da maaske kunde indanke for Ministeriet. Stillingen var saaledes, at man enten maatte vedtage den midlertidige Overenskomst eller henvise de syge til 4-5 Læger og saa føre Krig om Honoraret bag efter. Mikael Johansen vilde meget advare imod at lade Sagen gaa til Strid. Man maatte jo komme til en Overenskomst, men den midlertidige Ordning var nødvendig, til dette opnaaedes. Det skulde gerne erkendes, at Lægernes Krav var altfor store, men man stod jo overfor en meget stærk Organisation. Købstadforeningen havde 3 gode Mænd i Mæglingeraadet, og disse vilde naturligvis gøre alt muligt, for at man kunde opnaa en en tilfredsstillende Ordning. Mousten var ikke glad ved den midlertidige Ordning og kunde ikke indse, hvorfor Lægerne holdt saa fast paa denne, naar den endelige Ordning dog skulde have tilbagevirkende Kraft. Kjeld Sørensen bemærkede, at Lægerne nok vidste, hvad de gjorde, naar de holdt saa haardt paa at faa den midlertidigt Ordning. Dette var en Sag, som Købstadforeningen burde tage op. Det var meget muligt, at man ikke kom uden om den midlertidige Ordning, skønt Lægerne næppe kunde nægte at behandle de syge, der blev henvist til dem. Formanden gjorde opmærksom paa Lovbestemmelsen om, at Justitsministeren skulde træffe Bestemmelse, hvis det viste sig ugørligt for Mæglingeraadet at opnaa Overenskomst. Dette dokument er fra Side 3 af 10

4 Kjeld Sørensen kunde ikke indse, hvorfor Lægerne vilde have midlertidig Overenskomst, hvis de troede paa, at der vilde opnaas en endelig Overenskomst med tilbagevirkende Kraft. Indstillingen vedtoges. Uddrag fra byrådsmødet den 30. marts side 35 Klik her for at åbne den oprindelige kilde Til første side (J. Nr ) Indstilling fra Budgetudvalget angaaende Regulativ for Kommunelægerne. Udgik til Behandling for lukkede Døre. Uddrag fra byrådsmødet den 13. april side 5 Klik her for at åbne den oprindelige kilde Til første side (J. Nr ) Udkast til Skrivelse fra Byraadet til Mæglingsraadet for kommunal Lægehjælp, saalydende: Til Mæglingsraadet for kommunal Lægehjælp. "Aarhus Byraad tillader sig herved at anmode Mæglingsraadet om, at der maa blive forsøgt Mægling mellem Byraadet paa den ene Side og "Lægeforeningen for Aarhus og Omegn" paa den anden Side i Anledning af en mellem Raadet og Foreningen opstaaet Uoverensstemmelse angaaende Ordningen af den kommunale Lægehjælp her i Byen. Til nærmere Oplysning om, hvorledes denne Uoverensstemmelse er opstaaet, og hvori den bestaar, tillader Byraadet sig fra sin Side at anføre følgende : "Indtil den 1. April 1906 blev den kommunale Lægehjælp her i Byen udøvet af to faste Kommunelæger, der hver lønnedes med 1500 Kr. aarlig. Fra det nævnte Tidspunkt at regne indførte Aarhus Kommune frit Lægevalg for alle Kommunens fattig- og alderdomsunderstøttede - det System, der senere er bleven kaldt "Aarhus-Systemet", idet Aarhus var den første af alle Landets Kommuner, der indførte det. Lægerne her i Byen gik Dette dokument er fra Side 4 af 10

5 villig med til denne Ordning, idet ca. 25 Læger tilbød at behandle de i Byen boende, understøttede Personer eller Familier, som efter deres Ønske henvistes til Lægerne, for et aarligt Honorar af 4 Kr. for hver Familie eller enlig Person. Man var fra alle Sider paa det rene med, at Udgiften til kommunal Lægehjælp efter denne Ordnings Gennemførelse vilde blive betydelig større end under den ældre Ordning (de fast ansatte Kommunelæger), idet man maatte gaa ud fra, at, kommunal Lægehjælp, og særlig "Alene Lægehjælp" efter Fattiglovens 344 a, under det ny System vilde blive søgt i langt større Omfang end undet det ældre. Dette bekræftede sig ogsaa straks, idet der i det første Regnskabsaar under det ny System, , blev udfærdiget 190 Henvisninger imod 73 i Regnskabsaaret Ogsaa senere har Henvisningernes Antal været i stadig og stærk Stigning, som det vil fremgaa af følgende Fortegnelse over Henvisningerne i samtlige de siden det ny Systems Indførelse forløbne Aar: Til fri Læge og Til alene Medicin Lægehjælp Ialt i i i i i i i i i (det sidst afsluttede Regnskabsaar: Fra 1. April 1908 blev Honoraret til Lægerne forhøjet fra 4 Kr. til 8 Kr. aarlig for hver Familie eller enlig Person, og samtidig blev der fastsat en Takstgrænse saaledes, at der for de kommunale Patienter, der boede udenfor Grænsen, kun betaltes det halve af det for kommunale Patienter, boende indenfor Grænsen, fastsatte Honorar, (for hver Henvisning), men tillige 3 Kr. 75 Øre for hvert Sygebesøg samt Befordringsgodtgørelse efter Regning. Dette dokument er fra Side 5 af 10

6 Udgifterne til kommunal Lægehjælp her i Byen har i de paagældende Aar, siden frit Lægevalg blev indført, været i stærk Stigning, saaledes som det vil fremgaa af følgende Fortegnelse, der alene angaar Udgifterne ved Fattigvæsenet og alene angaar den Betaling, der er ydet i fast Lægehonorar og for Ekstraydelser, medens Udgiften til Speciallægebehandling ikke er medtagen: i ,015 Kr. i ,734" i ,901" i ,677" i ,102" i ,670" i ,498" i ,958" i ,717" Udgiften til Lægehjælp for de alderdomsunderstøttede har ogsaa i de samme Aar været stigende, men ikke i højere Grad end Stigningen i de alderdomsunderstøttedes Antal gav Anledning til. Men foruden den omtalte meget betydelige Stigning i den ved selve den kommunale Lægehjælp foranledigede Udgift medførte Princippet "Frit Lægevalg" ogsaa stærkt forøgede Udgifter til Medicin, sød Mælk og diætetiske Næringsmidler. Disse Udgifter blev dog betydelig reducerede, da det i 1914 blev fastsat, åt Luksusmedicin ikke maatte ordineres, at diætetiske Næringsmidler ikke maatte ordineres ved Recept, og at Mælkerationerne skulde fastsættes af Fattigvæsenet, ikke af Lægerne. Det kan i denne Forbindelse have Interesse at se, hvorledes Forbruget af sød Mælk har stillet sig i Regnskabsaarene (det sidste Aar med faste Kommunelæger) til : Forbruget var i ,570 Potter i '33,572" i ,567" Dette dokument er fra Side 6 af 10

7 i ^A48,502" i D""** i salt 668,220. i ,023" i ,858" i ,026" \ Da Fattigvæsei net fastsatte 51,769" J Rationerne. Den Overenskomst, der, som anført, blev indgaaet imellem Lægeforeningen og Byraadet i 1908, og som i alt væsentligt paa samme Vilkaar blev fornyet ved det i 1914 udfærdigede "Regulativ for Kommunelægerne i Aarhus - hvoraf et Eksemplar vedlægges som Bilag 1*), - blev af Lægeforeningen opsagt til Ophør den 1. April I den Anledning har der i de første tre Maaneder af dette Aar være! ført Forhandlinger mellem paa den ene Side et a Lægeforeningen nedsat Udvalg og paa den anden Side de paagældende Byraadsudvalg. Disse Forhandlinger have for saa vidt ført til et Resultat, som man er bleven enig om det Forslag til en "Overenskomst mellem Aarhus Kommune og Lægeforeningen for Aarhus og Omegn", som findes hoslagt som Bilag 2., i alle dette Forslags Punkter undtagen Pos t4 angaaende Lægernes faste Honorar, hvorom nærmere nedenfor, og Post 11 angaaende Overenskomstens Begrænsning i Tid, hvorom der ikke er *) Se 1913-H. A. Side 584. forhandlet med Lægernes Udvalg (saaledes at Post 11, som den findes i Forslaget, kun angiver Byraadets Krav paa dette Punkt). Den mellem Lægeforeningen og Byraadet opstaaede Uoverensstemmelse, som giver Anledning til denne Henvendelse til Mæglingsraadet, angaar herefter (afset fra en mulig Uenighed ang. Post 11) udelukkende det Lægerne tilkommende faste Honorar, som Byraadet foreslaar fastsat til 10 Kr. aarlig for hver enlig Person eller Familie, hvem den paagældende Læge i Regnskabsaaret yder Lægehjælp, altsaa med en Stigning af 25% i Forhold til den indtil 1. April 1916 gældende Takst; medens Lægene har krævet som Minimum: _1) 16 Kr. pr. Henvisning for alderdomsunderstøttede og understøttede med egentlig Fattighjælp, altsaa for de fleste understøttedes Vedkommende en Stigning af 100 Dette dokument er fra Side 7 af 10

8 %, _2) 12 Kr. pr. Henvisning for understøttede efter Fattigloven 44 a, altsaa her en Stigning af 50 %. Til Bedømmelse af den økonomiske Rækkevidde af denne Uoverensstemmelse, altsaa Forskellen mellem de ved Lægernes Krav og ved Kommunens Forslag eventuelt foranledige Udgifter anføres følgende: Lægerne kræver - efter Forhandling med Forsørgelsesudvalgene - som Minimum for Bibeholdelse af "Aarhussystemet": 16 Kr. for hver Henvisning for alderdomsunderstøttede og understøttede med egentlig Fattighjælp, 12 Kr. for hver Henvisning for understøttede efter Fattiglovens 44 a. Herefter vilde Udgiften blive (efter Henvisningsantallet i ) for alderdomsunderstøttede : 923 Henvisninger å 16 Kr. 14,768 Kr. - Øre for understøttede med egentlig Fattighjælp: 605 Henvisningerk 16 Kr. 9,680"-" for understøttede efter Fattiglovens 44 a: 691 Henvisningerk 12 Kr. 8,292"-" 32,740 Kr. - Øre Fragaar for Henvisninger til understøttede boende udenfor Takstgrænsen, anslaaet til 100 Hovedpersoner, hvoraf 75 å 8 Kr. = 600 Kr. og 25 k 6 Kr. = 150 Kr "-" 31,990 Kr. - Øre Kommunen tilbyder at betale 10 Kr. for hver Henvisning, hvilket - ligeledes efter Henvisningsantallet i bliver: for 2227 Henvisninger a 10 Kr... 22,700 Kr. - Øre Fragaar for Henvisninger til understøttede, boende udenfor Takstgrænsen, anslaaet til 100 Hovedpersoner, for hvilke det faste Honorar fastsættes til 5 Kr. for hver Henvisning "-" 21,770 Kr, - Øre Forskellen 10,220 Kr. - Øre Dette dokument er fra Side 8 af 10

9 Forskellen imellem Udgiften under den nuværende Ordning og Udgiften, som den vilde blive, naar Kommunens Tilbud (10 Kr. pr. Henvisning) akcepteres, fremgaar af den som Bilag 8 fremlagte Redegørelse fra Fattiginspektøren. Byraadet maa meget bestemt gøre gældende, at en Stigning af 100 %, saaledes som den er krævet af Lægerne for de fleste understøttedes Vedkommende altid maa anses for urimelig høj. Kommunen maa af Hensyn til sit Budget kræve, at den Stigning i det herommeldte Honorar, som vel nok maa anses for tidssvarende, sker sukcessivt og ikke, som af Lægerne krævet, ved en pludselig Fordobling. Men selv afset herfra maa Byraadet hævde, at den af Lægerne begærede Betaling er for høj og højere end i de fleste andre Byer, hvilket vil kunne nærmere dokumenteres. Og dertil kommer, at ogsaa de andre Krav fra Lægernes Side, nemlig i Henseende til en for dem fordelagtigere Takstgrænse og i Henseende til Betalingen for Speciallægebehandling vil stille Lægerne betydelig gunstigere end hidtil. Alt i alt vil efter anstillede Beregninger Kommunens Udgift til Lægehjælp, hvis Lægernes Krav fyldestgøres, stige til omtrent det dobbelte af, hvad den nu er. Endnu skal bemærkes, at Budgetudvalget ved Skrivelse af 25. Marts 1916 har meddelt Lægeforeningens Udvalg, at Budgetudvalget ogsaa var villigt til at indstille til Byraadet en Ordning, hvorefter den kommunale Lægehjælp skulde udøves af 4 à 5 fast ansatte Kommunelæger, lønnnede med 6000 Kr. aarlig stigende med 500 Kr. hvert 3die Aar til 8000 Kr. Med Hensyn til dette Alternativ har Lægeforeningens Udvalg imidlertid svaret, "at Aarhus Lægeforening i Henhold til de af den almindelige danske Lægeforening vedtagne Bestemmelser angaaende Udøvelsen af kommunal Lægehjælp overhovedet ikke kan akceptere en Ordning med faste ansatte Kommunelæger." Da endelig Overenskomst ikke var opnaaet inden 1ste April 1916, blev der under denne Dato mellem Byraadet og Lægeforeningen indgaaet en midlertidig Overenskomst, gældende indtil 1. Juli 1916, hvorefter Lægernes Honorar i dette Tidsrum skal henregnes pr. Ydelse efter en nærmere angiven Takst (i det væsentlige Lægeforeningens Minimaltakst). Men derhos bestemmes i den midlertidige Overenskomsts 11 følgende: "Saafremt der inden I. Juli 1916 foreligger afsluttet en fast Overenskomst mellem Aarhus Kommune og Lægeforeningen for Aarhus og Omegn eller en af Ministeriet truffen Ordning, som er tiltraadt af Lægeforeningen for Aarhus og Omegn, har denne faste Overenskomst eller denne Ordning tilbagevirkende Kraft fra 1. April 1916 at regne." Byraadet tillader sig da, idet man forelægger denne Sag til Mæglingsraadets Behandling, Dette dokument er fra Side 9 af 10

10 at anmode om, at Sagen saa vidt muligt maa blive fremmet saaledes, at en Overenskomst eller anden Ordning kan foreligge inden 1. Juli d. A." Tiltraadtes. Dette dokument er fra Side 10 af 10

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1912) Originalt emne Brandstation Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. juni 1912 2) Byrådsmødet den 11. juli 1912 Uddrag fra byrådsmødet den 6. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Neurologisk Neurokirurgisk Afdeling Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 22. juni 1939 2) Byrådsmødet den 31. august 1939 3) Byrådsmødet den 8. februar

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1916) Originalt emne Havnen Havneplads Uddrag fra byrådsmødet den 12. oktober 1916 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 375-1916) Skrivelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Fagforeninger Foreninger Hospitalernes Funktionærer Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 28. april 1921 2) Byrådsmødet den 12. maj 1921 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 493-1937) Originalt emne Fagforeninger Foreninger Lønninger Lønninger i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 20. august 1937 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1932) Originalt emne Kommunehospitalet Radiologisk Afdeling, Radiumstation Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 26. maj 1932 2) Byrådsmødet den 16. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_8-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_8-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_8-1938) Originalt emne Lønninger Lønninger i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 22. september 1938 - side 15 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 526-1918) Originalt emne Dyrtidstillæg Dyrtidstillæg til Pensionister Lønninger Lønninger i Almindelighed Regulativer, Reglementer m m Vedtægter Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 212-1920) Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Færdselen Gader Kørsel Kørsel i Almindelighed Skatter og Afgifter Skatter og Afgifter i Almindelighed Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Originalt emne Undervisning og Drift Universitet Uddrag fra byrådsmødet den 5. september 1935 - side 8 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 52_5-1935)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 589-1923) Originalt emne Aarhus Pleje- og Børnehjemsforening Børn Foreninger Plejebørn Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. januar 1924 2) Byrådsmødet den 31. januar

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 85-1911) Originalt emne Domme og Retssager Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. maj 1911 2) Byrådsmødet den 6. juli 1911 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_115-1910) Originalt emne Dispensationer fra Sundhedsvedtægten Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. november 1910 2) Byrådsmødet den 10. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Kommunens Laan Laan Regnskab over Kommunens Indtægter og Udgifter, Kapitalstatus Regnskabsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 391-1908) Originalt emne Lønninger Pension Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. november 1908 2) Byrådsmødet den 1. april 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 12. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandvæsen Brandvæsen i Almindelighed Brandvæsenets Personale Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. november 1927 2) Byrådsmødet den 8. december

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 889-1936) Originalt emne Raadhus Uddrag fra byrådsmødet den 28. januar 1937 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 889-1936) Indstilling fra Budgetudvalget

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Originalt emne Raadhus Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. november 1937 2) Byrådsmødet den 24. februar 1938 Uddrag fra byrådsmødet den 18. november

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 642-1927) Originalt emne Belysningsvæsen Elektriske Ledninger, Installationer og Leverancer Uddrag fra byrådsmødet den 15. marts 1928 - side 2 Klik her for at åbne den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Originalt emne Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Uddrag fra byrådsmødet den 23. maj 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 210-1929)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 597-1933) Originalt emne Belysningsvæsen Elektriske Ledninger, Installationer og Leverancer Uddrag fra byrådsmødet den 3. januar 1934 - side 1 Klik her for at åbne den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Originalt emne Administration og Bevillinger Arbejderforhold Arbejdsløshedsunderstøttelse Hjælpekassen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 19. juli 1932

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Originalt emne Haven ved Vesterbro Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. maj 1913 2) Byrådsmødet den 3. juli 1913 3) Byrådsmødet den 10. juli 1913

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 245-1912) Originalt emne Havnen Havnepakhuse Uddrag fra byrådsmødet den 11. juli 1912 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 245-1912) Fra 2 Mindretal

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Belysningsvæsen Byraadet Byraadet i Almindelighed Gudenaacentralen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. maj 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 36-1907) Originalt emne Foreninger Gadefejning Grundejerforeninger Offentlig Renlighed i Almindelighed Renlighed, Offentlig Snekørsel og Snekastning Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 11_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 11_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 11_17-1918) Originalt emne Jorder Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 7. januar 1919 2) Byrådsmødet den 13. marts 1919 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1914) Originalt emne Anlæg, Udvidelse og Regulering af Gader og Veje, Gadeplaner Foreninger Forskønnelsesforeningen Gader Uddrag fra byrådsmødet den 14. januar 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Originalt emne Biblioteker Byraadet Folkebiblioteker Udvalg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. april 1918 2) Byrådsmødet den 30. januar 1919 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935) Originalt emne Aarhus-Hallen Bygningsvæsen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. september 1935 2) Byrådsmødet den 12.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Originalt emne Ejendomsskatter Skatter og Afgifter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. marts 1931 2) Byrådsmødet den 23. marts 1931 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 42-1911)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 42-1911) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 42-1911) Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. april 1911 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Originalt emne Aldersrente De gamles Hjem Gader Gader, Veje og Stier i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. januar 1923 2) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 340-1917) Originalt emne Boligforhold Boligtilsyn Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 25. oktober 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Uddrag fra byrådsmødet den 28. februar 1907 - side 3 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 465-1906) Fra Udvalget

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 400-1924) Originalt emne Skovene Skovrestaurationer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29. september 1924 2) Byrådsmødet den 16. oktober 1924 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 554-1920) Originalt emne Forskellige Næringsdrivende Kommunens Hospitalsvæsen i Almindelighed Næringsvæsen Sundhedskommission Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 27-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 27-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 27-1906) Originalt emne Skole og Undervisningsvæsen i Almindelighed Skole- og Undervisningsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. april 1906 2) Byrådsmødet den

Læs mere

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad.

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad. Ark No 35/1883 Forsamlingen antager, at en Formueskat som Lovforslaget ikke kan? gjøre der??? udover den egentlige Indtægt som Beskatning efter I og C tillader. at det overlades til hver Kommunes Vedtægt

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Forandringer i Undervisnings- og Eksamensplaner i Beretningsaaret

Forandringer i Undervisnings- og Eksamensplaner i Beretningsaaret 248 Danmarks tekniske Højskole 1937 38. II. Forandringer i Undervisnings- og Eksamensplaner i Beretningsaaret 1937 38. Regler for Optagelse af polytekniske Eksaminander. Under 24. Juni 1938 tilskrev Højskolen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Originalt emne Belysningsvæsen Gasværket, Anlæg og Drift Uddrag fra byrådsmødet den 14. februar 1925 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 665-1937)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 665-1937) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 665-1937) Originalt emne Kommunens Laan Laan Raadhus Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 19. oktober 1937 2) Byrådsmødet den 28. oktober 1937 3) Byrådsmødet den 18.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 564-1921) Originalt emne Hospitalslæger Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. december 1921 2) Byrådsmødet den 5. januar 1922 3) Byrådsmødet den 2. marts

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 549-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 549-1938) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Vandforsyning og Vandværk Vandværk og Vandforsyningsanlæg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. september 1938 2) Byrådsmødet den 15. december 1938 Uddrag

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 100-1908) Originalt emne Børn Børnehjem Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 7. maj 1908 2) Byrådsmødet den 11. juni 1908 3) Byrådsmødet den 18. juni 1908 4) Byrådsmødet

Læs mere

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Ark No 1/1884 Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Arbejdernes Sygekasse Forening for Størstedelen kun af mindre bemidlede Folk, saasom Daglejere, Arbejdsmænd, Haandværkssvende,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 610-1931) Originalt emne Bade Havnen Havnen i Almindelighed Strandbadeanstalter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 7. januar 1932 2) Byrådsmødet den 14. januar 1932

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1923 2) Byrådsmødet den 21. juni 1923 3) Byrådsmødet den 6. september 1923

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 567-1908) Originalt emne Byraad Valg, Fritagelse for at være Medlem Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 22. marts 1909 2) Byrådsmødet den 1. april 1909 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 501-1916)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 501-1916) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 501-1916) Originalt emne Boligforhold Bolignød (Husvilde) Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 11. januar 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 318-1916)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 318-1916) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 318-1916) Originalt emne Barakker Boligforhold Bolignævn (Huslejenævn) Bolignød (Husvilde) Jernbanevæsen Rets- og Politivæsen Statsbanerne Ting- og Arresthus Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919) Originalt emne Banker Kommunens Laan Laan Pengeinstitutter Regnskab over Kommunens Indtægter og Udgifter, Kapitalstatus Regnskabsvæsen Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 168-1916) Originalt emne Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 8. juni 1916 2)

Læs mere

XI. Ophævelse af Konsistoriums Patronat for Vor Frue Kirke.

XI. Ophævelse af Konsistoriums Patronat for Vor Frue Kirke. XI. Ophævelse af Konsistoriums Patronat for Vor Frue Kirke. (Journ. Nr. 331/1916.) Under 4. November 1016 tilskrev Kirkeministeriet Konsistorium saaledes:»i Henhold til Lov om Kirkers Bestyrelse m. m.

Læs mere

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes:

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: Vejle Amt d. 12 Febr. 1883 Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: I Anledning af det med Hr. Amtmandens behagelige Erklæring af 8 f.m. hertil indsendte Andragende, hvori V ejle Byraad

Læs mere