Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014"

Transkript

1 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment i sundhedsklinikken Professionshøjskolen Metropol. Rapporten er udarbejdet af Camilla Anthon Barthel og Lisbeth Dueholm under vejledning af Mulle Signe Nielsen. 1

2 Resultater Afrapportering af et forløb med supervision med henblik på at styrke de studerendes professionelle virke og selvstændige samt fleksible anvendelse af teori i praksis gennem aktiv deltagelse i læringsprocesser, der er tilrettelagt ud fra principperne om transfer læring. Resultaterne præsenteres først og spørgeguide og ramme for dataproduktionen er i bilag. Formål: Supervisionsforløbet er blevet afholdt som et uddannelseseksperiment i Sundhedsklinikken i regi af det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium UDDX program 2 Samspil mellem uddannelse og erhverv. Formålet med uddannelseseksperimentet er at udfordre de eksisterende læringsformer, så studerende kan lære på nye måder og i nye arenaer udviklet i samspil mellem uddannelse og praksis (baseline studie d. 51). Formålet med uddannelseseksperimentet er at styrke de studerendes træning i at anvende teori i praksis i den tværprofessionelle ramme i sundhedsklinikken. Uddannelseseksperimentet foregår i den tværprofessionelle sundhedsklinik på Professionshøjskolen Metropol og deltagerne er både studerende og vejledere fra tre forskellige uddannelser. Vejlederne tilrettelægger og faciliterer de studerendes tværfaglige læringsforløb i sundhedsklinikken og de studerende forbereder, udfører og evaluerer selv aktiviteterne. Metode og deltagere Tre af underviserne, der har været involveret i Sundhedsklinikkens aktiviteter i foråret 2014 har deltaget i Uddannelseseksperimentets afsluttende to fokusgruppeinterviews for henholdsvis Fødselsforberedelsen og Kostvejledningen. Fokusgruppeinterviewene blev styret af projekt deltager Camilla Barthel og Lisbeth Dueholm under assistance af kommunikationsmedarbejder Mads Casper og Marianne Boll Kristensen. Til fokusgruppeinterviewene er en interviewguide med afsæt i teori om transfer læring (Wahlgren & Aarkrog, 2012) udarbejdet. De 5 overordnede temaer i fokusgruppeinterviewet var 1) Hvordan oplever de studerende at den særlige anvendelseskontekst i sundhedsklinikken bidrager til deres mulighed for at øve sig i at anvende teori i praksis? 2) Oplever de studerendes at deres evne til selvstændigt at kunne anvende teori i praksis bliver styrket ved deres deltagelse i mere undervisning inden de udfører aktiviteterne i 3) Oplever de studerende at de får udvidet deres fleksibilitet i anvendelsen af teori i praksis ved at samarbejde i grupper? 4) Oplever de studerende at deres evne til selvstændigt og fleksibelt at anvende teori i praksis bliver forbedret via deres deltagelse i det strukturerede supervisionsforløb? 5) Oplever de studerende at det tværprofessionelle arbejde forbedrer deres evne til selvstændigt og fleksibelt at anvende teori i praksis? 2

3 Resultater De studerende oplevet læringsmåden i sundhedsklinikken som meget praksisnær men med mulighed for teoretisk at kunne reflektere over og sparre om praksis i højere grad end i det virkelige arbejdsliv, hvilket er med til at forbedre deres forudsætninger for på sigt at kunne udvikle professionerne. De oplever at have fået en bevidsthed om deres professionelle værdier, faglige niveau og kompetencer som de kan tage med i deres videre virke. De studerende oplever planlægningsmøderne som nødvendige og relevante i forhold til at skabe dialog på tværs af professionerne og som bidragende til en grundliggende forståelse for aktiviteterne og hinandens professioner. De studerende oplever i høj grad, at de har lært meget af gruppearbejdet og at de har fået nye perspektiver på de forskellige faggruppers kompetencer og på deres egen anvendelse af teori i praksis. De studerende oplever at de har kunnet anvende de refleksioner de havde gjort sig i supervisionen i planlægning af sundhedsklinikkens aktiviteter og i mødet med brugerne. Flere af de studerende oplever at supervisionen tog lang tid samt oplever det som udfordrende at give hinanden feedback, frem for at modtage en direkte vurdering fra underviserne. De studerende oplever at have fået mere viden om hinandens professioner i Sundhedsklinikken, og at de er blevet inspireret til nye måder at anvende deres teori på. Det tværfaglige samarbejde har de studerende oplevet som udfordrende, men når det lykkedes, synes de til gengæld produktet blev rigtig godt. De synes, de har brugt hinandens professioner rigtig meget til støtte og sparring samt inspiration til nye måder at møde brugerne på. Flere studerende oplevede at de manglede et fælles mål, hvilket kan have haft indflydelse på deres transfer læring. 1. Den særlige anvendelseskontekst De studerende oplever at opgaverne i sundhedsklinikken ligner dem de skal møde i samfundet. De italesætter dog også at brugerne i Sundhedsklinikken er meget sunde og velinformeret, hvilket kun afspejler nogle brugere i samfundet. De oplever det som trygt at få et rum til at kunne begå fejl og med støtte fra vejledere og medstuderende, kunne omsætte det oplevede til mere forankrede læring og erfaring. De studerende oplever det som trygt at de har mulighed for at sige fra og får støtte fra undervisere og medstuderende. De studerende oplever, at læringsmåden i Sundhedsklinikken er meget praksisbaseret men med mulighed for at kunne reflektere over teori og praksis. De erfaringer og refleksioner de gør sig den ene uge, tager de med til den næste uges fødselsforberedelse. I kostvejledningen oplever de studerende også at bringe deres refleksioner og erfaringer videre til andre vejledningssituationer. De studerende oplever at Sundhedsklinikkens aktiviteter bibringer dem en særlig mulighed for faglig udvikling. De studerende oplever at det betyder meget for dem at aktiviteterne ligner praksis, men påpeger samtidig at de værtsætter at det adskiller sig ved at være et trygt læringsrum, hvor de kan få sparring fra undervisere samt fra medstuderende. De studerende oplever de bliver mere teoretisk fleksible idet de oplever at få åbnet deres syn på nye teoretiske muligheder via afprøvning i praksis samt fra sparring. 3

4 De studerende har i Sundhedsklinikken trukket på erfaringer fra tidligere praktikker. I forbindelse med fødselsforberedelse oplever de studerende en øget opmærksomhed på det de siger, ved at undervise, hvorfor de forholder sig mere kritisk til deres teori. 2. Deltagelse i mere undervisning inden aktiviteterne De studerende oplevede planlægningsmøderne som nødvendige og relevante. De udleverede artikler i fødselsforberedelsen vurdere de studerende som relevante i forhold til at skabe dialog på tværs af professionerne og som bidragende til en grundliggende forståelse for temaet. I kostvejledning blev de studerende opfordret til at dele deres litteratur, men fortæller at de ikke benyttede sig af muligheden. De studerende savner nogle rammer for, hvordan de kunne have anvendt artiklerne mere specifikt og lidt mere struktur på planlægningsmøderne, så de kunne få mere tid til planlægningen, end til sociale aktiviteter. De oplever det som trygt at få sat ansigter på de andre studerende på planlægningsmøderne, at se lokalerne og få inspiration til forløbet fra de studerende, der tidligere havde været med i Sundhedsklinikken. 3. Samarbejde i makkerpar/grupper De studerende oplever i høj grad, at de har lært meget af gruppearbejdet og giver udtryk for at have støttet hinanden fagligt og have sparret med hinanden. De studerende kunne bruge hinanden i grupperne til at forberede sig på mødet med brugerne. De ser det som en fordel at kunne sparre og give feedback til hinanden, samt at de har kunne komplementere hinanden under samtalerne. De oplever at gruppearbejdet har gjort dem mere fleksible i praksis. De studerende har endvidere får nye perspektiver på, hvad de forskellige faggrupper kan bidrage med. 4. Deltagelse i det strukturerede supervisionsforløb De studerende oplever supervisionen som et læringsrum, hvor de kunne få gennemgået det, de havde lært i Sundhedsklinikken og hvori de fik mulighed for at reflektere over hvad de kunne gøre anderledes til næste aktivitet. De oplever at de kunne anvende de refleksioner de havde gjort sig i supervisionen i den efterfølgende planlægning. De studerende tror ikke de ville have fået samme læringsudbytte, hvis de ikke havde modtaget supervision efter sessionerne De studerende oplever at supervisionen hjalp dem til at planlægge og koordinere forløbet bedre. Derudover føler de, at de er bedre blevet rustet at håndtere relationelle udfordringer i kommende det arbejde, og har fået mere indsigt i, hvordan de agerer i undervisningssituationer. Dog oplevede de studerende, at supervisionen tog lang tid samt at de godt kunne have brugt nogle konkrete råd fra underviserene i forhold til hvad de kunne gøre bedre til næste gang. 5. Det tværprofessionelle arbejde De studerende oplever at have fået mere viden om hinandens professioner i Sundhedsklinikken, og at de er blevet inspireret til nye måder at anvende deres teori på. De angiver at have fået nye ideer til måden de agerer på i undervisningssituationer, både i forhold til det kommunikativ som til den kropslige fremtoning. De har oplevet det 4

5 tværfaglige samarbejde som udfordrende, men når det lykkedes, synes de til gengæld produktet blev rigtig godt. De synes, de har brugt hinanden professioner rigtig meget og lært meget heraf. De studerende beskriver endvidere, hvordan det tværfaglige arbejde har lært dem at planlægning er nødvendigt og at det taget tid at arbejde tværfagligt. Litteratur - Damvad for UddX (2012) Baselinestudie. - Professionshøjskolen Metropol strategi mål for Haastrup m.fl. (2013) Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne - Sammenfattende rapport. Det nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 5

6 Bilag Spørgeguide til fokusgrupper med studerende i sundhedsklinikken i forbindelse med UDDX projekt Sundhedsklinik transferlæring via supervision. Udarbejdet af Mulle Signe Nielsen i samarbejde med Lisbeth Dueholm og Camilla Anthon Barthel. Rammen for fokusgruppen: - Fokusgruppeinterviewet tager 2 timer. - Vi stiller nogle spørgsmål som I skal besvare, der er ikke nogen bestemt rækkefølge for hvordan I skal besvare dem og I er velkomne til at supplere hinanden. At det er væsentligt at Husk at tage afsæt i I selv synes det jeres udgangspunkt vi er interesserede i. - Det kan godt være at vi bryder ind under vejs, når vi har brug for at dreje situationen et sted hen. Det er ikke for at være skrappe. Men vi har en tidsramme.. - Det bliver optaget. Vi kan ikke garantere jer anonymitet 6

7 Tema Evalueringsspørgsmål: Interviewspørgsmål Svar og citater - Kan vi ved at tilrettelægge en anvendelseskontekst der matcher lignende aktiviteter i praksis bidrage positivt til de studerendes transferlæring? - Hvordan oplever de studerende at den særlige anvendelseskontekst i sundhedsklinikken bidrager til deres mulighed for at øve sig i at anvende teori i praksis? Udarbejdet med teoretisk afsæt i: Wahlgren, B Transfer mellem uddannelse og arbejde. NCK. - Kan de studerende ved at deltage i mere undervisning inden de udfører aktiviteterne forbedre deres evne til at selvstændigt at kunne anvende teori i praksis? - Oplever de studerende at deres evne til selvstændigt at kunne anvende teori i praksis bliver styrket ved deres deltagelse i mere undervisning inden de udfører aktiviteterne i - Kan de studerende ved at samarbejde i makkerpar udvide deres fleksibilitet i anvendelsen af teori i praksis? Oplever de studerende at de får udvidet deres fleksibilitet i anvendelsen af teori i praksis ved at samarbejde i makkerpar? - Kan de studerende ved at deltage i et struktureret supervisionsforløb forbedre deres evne til selvstændigt og fleksibelt at anvende teori i praksis? - Kan de studerende ved at arbejde tværprofessionelt forbedre deres evne til selvstændigt og fleksibelt at anvende teori i praksis? - Oplever de studerende at deres evne til selvstændigt og fleksibelt at anvende teori i praksis bliver forbedret via deres deltagelse i det strukturerede supervisionsforløb? - Oplever de studerende at det tværprofessionelle arbejde forbedrer deres evne til selvstændigt og fleksibelt at anvende teori i praksis? 7

8 Baggrundsinformation Forventning til læring Fortæl dit navn, profession og hvor længe har du deltaget i Sundhedsklinikkens fødselsforberedelse/kostvejle dning? Hvad forventede I at få ud af forløbet i Hvorfor tilmeldte I jer? Hvilke forventninger havde I til forløbet? Hvilke af jeres forventninger har I fået indfriet? Hvad har umiddelbart været det mest lærerige for jer ved forløbet i Anvendelseskonteksten Oplever de studerende at deres opgaver i sundhedsklinikken ligner dem de reelt vil skulle løse i samfundet. Tror I at opgaverne i sundhedsklinikken reelt ligner dem I I skal løse i samfundet? Hvordan ligner det og hvordan er det forskelligt? Hvilken betydning har det for jer at aktiviteterne 8

9 ligner praksis? Oplever de studerende at de får mulighed for at øve og træne sig i at bruge teorier i praksis i det særlige læringsrum i Hvad er særligt ved den måde I lærer på i Hvordan er det at lære i Oplever de studerende at de har fået kropslige og konkrete erfaringer med at løse professionsrelevante opgaver? Oplever de studerende at de vil kunne bruge de kompetencer de har fået i sundhedsklinikken i andre sammenhænge? Hvordan arbejder I med at koble teori og praksis i denne kontekst (sammenlignet med traditionel klasseundervisning eller praktik)? Hvilke fordele og ulemper er der ved denne måde at lære på? Hvordan bruger I det I tidligere har lært på jeres studie? Vil det være rimeligt at sige, at I har fået, hvad man kunne kalde kropslige og konkrete erfaringer? Har I oplevet at kunne bruge det i har lært i sundhedsklinikken i andre sammenhænge eller forventer I at kunne bruge det I har lært? 9

10 Tror I at jeres erfaringer fra sundhedsklinikken gør jer mere fleksible i andre sammenhænge hvordan? Har I konkrete eksempler på det? Hvad skulle der til, hvis I skulle kunne blive mere fleksible? Tilbød Sundhedsklinikken de nødvendige redskaber til at gennemføre aktiviteterne? Deltagelse i Forberedelse mere undervisning inden aktiviteterne Oplever de studerendes at deres evne til selvstændigt at kunne anvende teori i praksis bliver styrket ved deres deltagelse i mere undervisning inden de udfører aktiviteterne i Hvordan brugte I de artikler, der er blevet lagt ud i grupperummet på Intrapol eller som I selv har fundet? Oplever I at underviserne støttede jer i at udvælge og anvende relevant teori? Hvordan anvendte I indholdet i artiklerne i forlængelse af arbejdet med dem? Hvordan påvirkede planlægningsmøderne jeres evne til at varetage aktiviteten? 10

11 Hvordan påvirkede planlægningsmøderne jeres evne til at samarbejde på tværs af professionerne? Ville I hellere have undværet planlægningsmøderne hvorfor/hvorfor ikke? Samarbejde i tværprofessionelle grupper? Oplever de studerende at de får udvidet deres fleksibilitet i anvendelsen af teori i praksis ved at samarbejde med andre i makkerpar eller i grupper? Hvad betyder det for jeres anvendelse af teori i praksis at samarbejde i grupper eller i makkerpar? Var det anderledes end, hvis I havde arbejdet alene/monofagligt? Hvordan? Hvad brugte I hinanden til? Oplevede I at få mere viden af at arbejde sammen i grupper? Fik I flere forståelser og perspektiver på anvendelsen af teori ved at samarbejde med andre? Tænker I at det vil gøre jer mere eller mindre fleksible 11

12 i fremtidige opgaver? Supervision Oplever de studerende at deres evne til selvstændigt og fleksibelt at anvende teori i praksis bliver forbedret via deres deltagelse i det strukturerede supervisionsforløb? Oplevede I at underviserne udviste interesse for jeres læringsforløb? Synes I at undervisernes var troværdige? Oplever de studerende at de i sundhedsklinikken får mulighed for at udveksle og formulere refleksioner over sammenhængen mellem teori og praksis i deres konkrete oplevelser? Oplever de studerende at supervisionen gav dem anledning til at reflektere over deres egne læringsoplevelser? Oplever de studerende at de sammen med deres undervisere får mulighed for at tematisere, forstå, fortolke og diskutere forholdet mellem teori og praksis i forhold til opgaverne i Blev i opmuntret til at anvende ny viden af underviserne? Oplevede I åbenhed fra underviserens side i supervisionen? Havde I mulighed for at reflektere over jeres konkrete oplevelser fra Havde I mulighed for at drøfte kobling mellem teori og praksis i supervisionen? Oplever de studerende at de i supervisionen fik mulighed for at arbejde med deres konkrete anvendelse af teori til en mere generaliseret viden og erfaring, som de vil kunne bruge i kommende opgaver? Hvad betyder det for jeres læring at have haft supervision? Hvad fik I ud af at lytte til hinandens historier i supervisionen? 12

13 Oplever de studerende at de får mulighed for at reflektere over deres forståelser og forventninger til opgaverne i Blev I inspireret af hinandens historier? Hvordan? Kan I lære af hinandens historier, hvad? Havde I mulighed for at tematisere og diskutere relevante opgaver i supervisionen? Hvad fik I ud af at diskutere et bestemt tema i supervisionen? Oplevede I at den læring I formulerede i supervisionen, kunne omsættes til konkrete handlinger? Hvilken betydning har jeres erfaringer fået for jeres måde at betragte kommende udfordringer på? Tror I, at I kunne bruge jeres erfaringer fra sundhedsklinikken, hvis lignende udfordringer opstod? Tror I at I i praksis bedre vil kunne klare en lignende 13

14 opgave efter jeres forløb i Har I også fået andre mere almene kompetencer med jer fra Hvilke? Tværprofessionelt samarbejde Oplever de studerende at det tværprofessionelle arbejde forbedrer deres evne til selvstændigt og fleksibelt at anvende teori i praksis? Hvordan arbejdede I tværfagligt i forløbet? Eksempler Hvad betyder det at I arbejder tværfagligt for jeres kompetencer til at koble teori og praksis? Hvad brugte I hinanden til? Oplevede I at have samme mål for hele gruppen overordnet? Opnåede I en fælles viden, der rakte udover jeres egen faglighed? Hvad betyder det for jeres læring at I samarbejder med andre studerende i sundhedsklinikken fx ved at se og høre om hvordan andre har løst opgaver? Tænker I at det betyder noget for din løsning af opgaver fremover? 14

15 Har det tværfaglige arbejde inspireret jer til at anvende viden og teori på nye måder? 15

Evaluering af Sundhedsklinikken 2014

Evaluering af Sundhedsklinikken 2014 Evaluering af Sundhedsklinikken 2014 Kolofon Dato 20. juni 2014 Evaluering af Sundhedsklinikken Selma Maksumic, Konsulent Marie Krogh Jessen, Studentermedhjælper Therese Sachs, Specialkonsulent Professionshøjskolen

Læs mere

Familie- & Fødselsforberedelse i Sundhedsklinik Metropol Aktivitetsbeskrivelse

Familie- & Fødselsforberedelse i Sundhedsklinik Metropol Aktivitetsbeskrivelse :\Tværprofessionelle uddannelsesforløb\sundhedsklinikken\aktivitetsbeskrivelser\aktivitetsbeskrivelse for FFF. E2015.docx Familie- & Fødselsforberedelse i Sundhedsklinik Metropol Aktivitetsbeskrivelse

Læs mere

Samspil mellem uddannelse og erhverv

Samspil mellem uddannelse og erhverv Samspil mellem uddannelse og erhverv PROGRAM 2: SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ERHVERV UDVIKLINGSLABORATORIET FOR TRANSFER Hvad er på spil? Erhvervsrettede uddannelser er kendetegnet ved at de kombinerer

Læs mere

Sundhedstjek Sundhedsklinikken Metropol

Sundhedstjek Sundhedsklinikken Metropol Sundhedstjek Sundhedsklinikken Metropol Procedurer og retningslinjer E2014 1 Formålet med aktiviteten Formålet med Sundhedsklinik Metropol er at skabe et tværprofessionelt læringsrum for studerende på

Læs mere

Kostvejledning Sundhedsklinik Metropol

Kostvejledning Sundhedsklinik Metropol Kostvejledning Sundhedsklinik Metropol Procedurer og retningslinjer Redigeret januar 2016 1) Formålet med sundhedsklinikken Sundhedsklinikkens formål er at give de studerende mulighed for at øve sig i

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Ergonomitjek i sundhedsklinikken

Ergonomitjek i sundhedsklinikken :\Users\pema\Dropbox\PH Metropol\Sundhedsklinikken\F2016\Aktivitetsbeskrivelse i sundhedsklinikken - Ergonomitjek F2016.docx Ergonomitjek i sundhedsklinikken Forår 2016 Revideret d. 24. februar 2016 1)

Læs mere

Læring med effekt. effekt af kompetenceudvikling i SKAT. Inspirationsseminar om kompetenceudvikling i praksis. NCE-Metropol 19.

Læring med effekt. effekt af kompetenceudvikling i SKAT. Inspirationsseminar om kompetenceudvikling i praksis. NCE-Metropol 19. Læring med effekt effekt af kompetenceudvikling i SKAT Inspirationsseminar om kompetenceudvikling i praksis NCE-Metropol 19. februar 2013 Dorthe Solberg, SKAT - HR Udvikling Læring med effekt Målet med

Læs mere

Opfølgning på evaluering af :

Opfølgning på evaluering af : Opfølgning på evaluering af : Modul 12 / forår 2016; HOLD 13II ABCD; opgjort august 2016 Evalueringens grundlag - svarprocent Skemaet er udsendt til 121 studerende 102 har helt eller delvist gennemført,

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Marts 2015 University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Spørgeskema til studerende modul 6 og 9 Evaluering af undervisningsforløb i klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Evaluering af modul:

Læs mere

Efter- og videreuddannelse. - gør viden til værdi

Efter- og videreuddannelse. - gør viden til værdi Efter- og videreuddannelse - gør viden til værdi Velkommen til Cphbusiness Som studerende på Cphbusiness vil du møde en undervisningsform, der skaber kompetencer, du kan bruge til noget. Det betyder: at

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere

b. indsamles og sendes til de kliniske undervisere fra de enkelte kliniske uddannelsessteder

b. indsamles og sendes til de kliniske undervisere fra de enkelte kliniske uddannelsessteder Studerendes evaluering i den kliniske undervisning 1. De studerendes evaluering af læringsmiljø i den kliniske undervisning Evalueringen foretages ved afslutning af klinisk undervisning på henholdsvis

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

Mastermodulet, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul?

Mastermodulet, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du mastermodulets

Læs mere

Ekspert i Undervisning

Ekspert i Undervisning Ekspert i Undervisning En kort sammenskrivning af konklusioner og anbefalinger fra: Rapport over det andet år i et forsknings og udviklingsprojekt vedrørende samspillet mellem teori og praksis i læreruddannelsen(2.

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Krav til evaluering af undervisning. For at sikre kvalitet i undervisningen på VIAs ordinære uddannelser og videreuddannelser

Læs mere

MITrack Dokumentation og transfer af den unges læring

MITrack Dokumentation og transfer af den unges læring MITrack Dokumentation og transfer af den unges læring Et væsentligt parameter i MITrack er at kunne dokumentere den unges læring i særdeleshed overfor den unge selv for at bidrage til transfer, men ligeledes

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering i Aalborg Kommune Evaluering er fremadrettet og lærende Evaluering er et værktøj til at give indsigt og viden, der bidrager

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING En lynguide til Perspektiv læringsmål BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING Opgave Hverdag Træning Hvorfor gå systematisk til værks? Sådan kan I bruge guiden Metodens fem faser Der spildes mange

Læs mere

Overgange i patientens/borgerens forløb i uddannelsen til social- og sundhedsassistent

Overgange i patientens/borgerens forløb i uddannelsen til social- og sundhedsassistent Overgange i patientens/borgerens forløb i uddannelsen til social- og sundhedsassistent Et idékatalog til forløb på tværs i det sammenhængende sundhedsvæsen - inspiration til tilrettelæggelse af 3. praktik

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

Konklusioner på evalueringer fra 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro NOTAT. Gør tanke til handling VIA University College

Konklusioner på evalueringer fra 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro NOTAT. Gør tanke til handling VIA University College Gør tanke til handling VIA University College Konklusioner på evalueringer fra 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Modul 1. De studerendes evaluering af modul 1 er positiv, både hvad angår indholdet

Læs mere

Tværprofessionel undervisning

Tværprofessionel undervisning Tværprofessionel undervisning - erfaringer og læringspointer Kirsten Falk Leder af det tværprofessionelle modul 5 Professionshøjskolen Metropol Side 1 Refleksioner over tværprofessionel læring og samarbejde

Læs mere

Evalueringsrapport for dimittendevaluering ½ års dimittend RAD511 forår 2015 Antal studerende på holdet: 25 Antal besvarelser: 13 Svarprocent: 52 %

Evalueringsrapport for dimittendevaluering ½ års dimittend RAD511 forår 2015 Antal studerende på holdet: 25 Antal besvarelser: 13 Svarprocent: 52 % Evalueringsrapport for dimittendevaluering ½ års dimittend RAD511 forår 2015 Antal studerende på holdet: 25 Antal besvarelser: 13 Svarprocent: 52 % Hvad er dit køn? Har du fået job? Inden for hvilken gren

Læs mere

1. Titel: (Emne/overskrift til elektronisk tilmelding) - indsendes senest 12. marts kl. 10.00 til anha21@ucl.dk og c.c. til hems@ucl.

1. Titel: (Emne/overskrift til elektronisk tilmelding) - indsendes senest 12. marts kl. 10.00 til anha21@ucl.dk og c.c. til hems@ucl. Projektskabelon Afdeling/enhed: Blangstedgårdsvej Oprettelsesdato: 07.02.2012 Udarbejdet af: anha21 Journalnummer: 1900.1960-408-2011 Dokumentnavn: Dokumentnummer: Skabelon Beskrivelse af emne til Tværprofessionelt

Læs mere

Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning

Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen Odense og Svendborg Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Modul: Navn og hold: Formålet med evalueringen og dette spørgeskema er,

Læs mere

Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov

Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning september 2016 sidst revideret april 2017 Anne Karin Petersen Anvendelse af Personlige læringsmål.

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

klassetrin Vejledning til elev-nøglen.

klassetrin Vejledning til elev-nøglen. 6.- 10. klassetrin Vejledning til elev-nøglen. I denne vejledning vil du til nøglen Kollaboration finde følgende: Elev-nøgler forklaret i elevsprog. En uddybende forklaring og en vejledning til hvordan

Læs mere

Logbog. -På vej mod Recovery-orienteret Rehabilitering. Efterår 2015

Logbog. -På vej mod Recovery-orienteret Rehabilitering. Efterår 2015 Logbog -På vej mod Recovery-orienteret Rehabilitering Efterår 2015 Aarhus Kommune Socialforvaltningen Det Sociale Akademi Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Velkommen til Basisuddannelsen - på vej mod Recovery-orienteret

Læs mere

Hold: BSE16o-1 J.nr.: 4071

Hold: BSE16o-1 J.nr.: 4071 Hold: BSE16o-1 J.nr.: 4071 Semester: 1 Dato: 07. februar 2017 Status: 11 ud af 21 har besvaret evalueringen I hvilken grad vurderer du, at der har været sammenhæng mellem undervisningens indhold og semestrets

Læs mere

Baseline lærere og pædagoger på mellemtrinnet

Baseline lærere og pædagoger på mellemtrinnet DRAGØR KOMMUNE Baseline lærere og pædagoger på mellemtrinnet Skoleåret 2016-2017 Skole- og kulturafdelingen 01-09-2016 Indhold INDHOLD 2 INDLEDNING OG GENSTANDSFELT 3 METODE 3 AFGRÆNSNING 4 HELHEDSVURDERING

Læs mere

Information om 2. praktik juni Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC

Information om 2. praktik juni Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC Information om 2. praktik juni 2014 Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC Arbejdsvilkår mv. i 2. og 3. praktik I 2.- og 3. praktikperiode har de studerende et gennemsnitligt timetal på 32,5 timer om

Læs mere

Studieunit på plejecenter Kristiansminde

Studieunit på plejecenter Kristiansminde Studieunit på plejecenter Kristiansminde Nærvær hver dag Roskilde Kommune 83.137 borgere 6.068 årsværk 1.270 årsværk i ældre og pleje 150 SSH og SSA elever 45 Sygeplejestuderende 5 huse med i alt 100 boliger

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Metoder til refleksion:

Metoder til refleksion: Metoder til refleksion: 1. Dagbogsskrivning En metode til at opøve fortrolighed med at skrive om sygepleje, hvor den kliniske vejleder ikke giver skriftlig feedback Dagbogsskrivning er en metode, hvor

Læs mere

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K Studiegrupper Vejledende retningslinjer Indhold Studiegrupper 3 Hvorfor skal du arbejde i grupper på universitetet? 3 Hvad bliver

Læs mere

Det er vigtigt, at du i din praktik er opsøgende og læringsaktiv i forhold til dine mål for din uddannelsesperiode.

Det er vigtigt, at du i din praktik er opsøgende og læringsaktiv i forhold til dine mål for din uddannelsesperiode. Læringskatalog for social og sundhedsassistentelever i alle 3 praktikker. At lære sygepleje i klinisk praksis i afdeling Z2 I afdeling Z2 arbejder vi ud fra mål om at fremme et godt samarbejde med dig

Læs mere

Resultater for Modul 07 (3kde14) - F16 1

Resultater for Modul 07 (3kde14) - F16 1 Resultater for Modul 7 (3kde14) - F16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 7. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning

Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen Odense og Svendborg Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Modul: Navn og hold: Formålet med evalueringen og dette spørgeskema er,

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Dokumentation i fremtidens sygeplejerskeuddannelse

Dokumentation i fremtidens sygeplejerskeuddannelse Dokumentation i fremtidens sygeplejerskeuddannelse DASYS Dokumentationskonference 29.-30. september 2016 Dokumentationspraksis mellem faglighed og teknologi Kim Jacobsen. Lektor, it-vejleder. VIA University

Læs mere

Konklusion på evaluering af modul 9

Konklusion på evaluering af modul 9 Konklusion på evaluering af modul 9 Hold: FH77 Svarprocent: 91 (31 studerende ud af 34) Dato: Forår- semesteret 2011 Konklusion: Overordnet tilfredshed: Stort set alle studerende (94 %) svarer, at de i

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Pædagogisk Strategi Mercantec 2016 Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Vores pædagogiske mål er at udvikle unge og voksne mennesker fagligt, personligt og socialt,

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning

Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen Odense og Svendborg Klinisk uddannelsessted: Modul: Navn og hold: Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning Formålet med evalueringen og dette spørgeskema er,

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58 Praktikbeskrivelse Velkommen som studerende på Villa Ville Kulla. Vi sætter en stor ære i at være med til at uddanne nye pædagoger, og vi håber, du vil få meget med herfra, ligesom vi også håber, du kan

Læs mere

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus Sprogpakkens 6-dages kursus Introduktion og præsentation 1. dag 1 Introduktion og præsentation Velkomst Præsentation af deltagerne Praktiske informationer om kurset Evaluering Sprogpakkens baggrund 6-dages

Læs mere

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden praktikvejledning.dk

Læs mere

De samlede kvantitative data, en kort kommentar til evalueringen samt eventuel handleplan offentliggøres på UCL hjemmesiden.

De samlede kvantitative data, en kort kommentar til evalueringen samt eventuel handleplan offentliggøres på UCL hjemmesiden. Studerendes evaluering i den kliniske undervisning 1. De studerendes evaluering af læringsmiljø i den kliniske undervisning Evalueringen foretages ved afslutning af klinisk undervisning på henholdsvis

Læs mere

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Af Peter Sørensen Lektor, mag.art og ph.d.-studerende University College Lillebælt & Aalborg Universitet Der er generelt gode forudsætninger for at bringe ny viden

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

Evaluering af det 10-ugers tværprofessionelle moduls undervisning, studerende, forår 2016

Evaluering af det 10-ugers tværprofessionelle moduls undervisning, studerende, forår 2016 Evaluering af det 10-ugers tværprofessionelle moduls undervisning, studerende, forår 2016 Publiceret af Pil Esbech Gennemsnitligt timeforbrug pr. uge på tværs af temaer Undervisning og studieaktiviteter

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere Guide til netværk i fagene med faglige vejledere I denne guide sættes fokus på, hvordan skolens faglige vejledere kan medvirke til at arbejde med implementering af forenklede Fælles Mål, bidrage til den

Læs mere

Facilitering af tværfaglig uddannelse og Transferlæring i Sundhedsklinikken Metropoldagen december 2014

Facilitering af tværfaglig uddannelse og Transferlæring i Sundhedsklinikken Metropoldagen december 2014 Narrativ Supervision Facilitering af tværfaglig uddannelse og Transferlæring i Sundhedsklinikken Metropoldagen december 2014 Mulle Signe Nielsen & Annemette Vibeke Rasmussen 3 October 2014 Annemette Vibeke

Læs mere

Resultater for Socialt iværksætteri (3kde13) - F16 1

Resultater for Socialt iværksætteri (3kde13) - F16 1 Resultater for Socialt iværksætteri (3kde13) - F16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 11. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering

Læs mere

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag INSTRUKTION Aftal interviews med makker inden for de næste 2 dage. Hvert interview varer 10 min. Hold tiden! I behøver ikke nå helt til bunds. Makkerne interviewer hinanden

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07

Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07 Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07 Formål og indhold Formålet er, at I finder inspiration til at diskutere og især videreudvikle

Læs mere

Læreruddannelsens samarbejde med praksis, muligheder og udfordringer. Schæffergården, d. 27.5. 2015 Elsebeth Jensen og Lis Madsen

Læreruddannelsens samarbejde med praksis, muligheder og udfordringer. Schæffergården, d. 27.5. 2015 Elsebeth Jensen og Lis Madsen Læreruddannelsens samarbejde med praksis, muligheder og udfordringer Schæffergården, d. 27.5. 2015 Elsebeth Jensen og Lis Madsen Professionsbacheloruddannelse: Professionsrettet og vidensbaseret Ny læreruddannelse

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Sammenskrivning af gruppearbejde fra vejledertræf foråret 2011.

Sammenskrivning af gruppearbejde fra vejledertræf foråret 2011. Sammenskrivning af gruppearbejde fra vejledertræf foråret 2011. Generelt opleves, at målgruppen har ændret sig de sidste år. Eleverne er blevet yngre og en del af dem, har personlige problemer at slås

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Hvorfor ville vi dette?

Hvorfor ville vi dette? Afrapportering af projektet Interprofessionel læring i spændingsfelt mellem teori, simulation og praksis i modul 5 i de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Projektet er gennemført i perioden

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Vision mission strategi værdier. University College Sjælland Bioanalytikeruddannelsen, Næstved

Vision mission strategi værdier. University College Sjælland Bioanalytikeruddannelsen, Næstved Vision mission strategi værdier University College Sjælland Bioanalytikeruddannelsen, Næstved Vision Det er UCSJ Bioanalytikeruddannelsen Næstveds vision at være en anerkendt og ønsket aktør i forhold

Læs mere

Uddannelseskultur. Tværfaglig uddannelse. Det tværprofessionelle kontinuum Uddannelseskultur i det tværfaglige studieambulatorium

Uddannelseskultur. Tværfaglig uddannelse. Det tværprofessionelle kontinuum Uddannelseskultur i det tværfaglige studieambulatorium Alle har ret til at være her Vi har alle en rolle at spille Vi har alle nogle pligter Flemming Jakobsen, uddannelseskonsulent, ph.d. Ortopædkirurgisk Forskningsafsnit Universitetsklinik for hånd-, hofte-

Læs mere

KONSEKVENSPÆDAGOGISK EFTERUDDANNELSE

KONSEKVENSPÆDAGOGISK EFTERUDDANNELSE KONSEKVENSPÆDAGOGISK EFTERUDDANNELSE PÆDAGOGIK MED HANDLING UDDANNELSE MED VILJE ARBEJDE MED FREMTID Jeg har fået redskaber til at støtte indsatte i at ændre vaner. Det at anerkende individet som ligeværdigt

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering VIA University College Dato: 10. marts 2015 Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 Svarprocent Thisted 82% Svarprocent Viborg 59% Handleplan

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN IOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER Professions højskolen Absalon 21. Uddannelsesplan: ioanalytikeruddannelsen. 4. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Læring i praksis gennem undervisning og forskning

Læring i praksis gennem undervisning og forskning Læring i praksis gennem undervisning og forskning Poula Helth Københavns Universitet 29. September 2015 Poula Helth: Ph.d. stud. i læring i praksis CVL/CBS Ekstern lektor CBS Underviser i personligt lederskab

Læs mere

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er, at indsamle oplysninger om de

Læs mere

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk ledelse' Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Projektbeskrivelse Dette er Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) projektbeskrivelse for evaluering af et kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Uddannelsesudvalg for PB i Kristendom, Kultur og Kommunikation (3K)

Uddannelsesudvalg for PB i Kristendom, Kultur og Kommunikation (3K) Referat Dato Mødeforum: Uddannelsesudvalg for PB i Kristendom, Kultur og Kommunikation (3K) Dato: 14september Tid: 12:00-15:00 Sted: Diakonhøjskolen, Aarhus Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Formand

Læs mere

Prøveform og prøvebestemmelse

Prøveform og prøvebestemmelse Modul 11D Generelle Informationer til modulprøven De studerende skal i øvrigt orientere sig og læse: Informationer om elektronisk aflevering. Afleveres opgaven ikke rettidig, ukorrekt eller mangelfuld

Læs mere

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende.

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er at indsamle oplysninger om de uddannelsestilbud, du som sygeplejerstuderende

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup

Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/11 2011 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Indholdsfortegnelse: Besvarelsesprocent 81% 1.0 Spørgsmål vedrørende

Læs mere

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen?

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen? Sygeplejerskeuddannelsen del af intern prøve rskeuddannelsen? Hensigten med materialet er at inspirere til vurdering af studerende i, i forhold til læringsudbyttet. Materialet beskriver tegn, som den kliniske

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

- 1. Der var ved modulets start klare og anvendelige mål for læringsudbytter i den kliniske undervisning

- 1. Der var ved modulets start klare og anvendelige mål for læringsudbytter i den kliniske undervisning F12S EVALUERING AF KLINISK UNDERVISNING MODUL 9 SVARPROCENT 30,4 Praktiksted A. Spørgsmål til læringsmiljøet (12 spørgsmål) I hvilken grad vurderer du følgende: - 1. Der var ved modulets start klare og

Læs mere