10 TILLADELSE Udvidelse af hestehold Storhøjvej Støvring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10 TILLADELSE Udvidelse af hestehold Storhøjvej Støvring"

Transkript

1 10 TILLADELSE Udvidelse af hestehold Storhøjvej Støvring Tilladelses dato: Sags.nr.: K

2 10 miljøtilladelse til udvidelse hestehold på ejendommen Storhøjvej 3, 9530 Støvring Rebild Kommune, Center har truffet afgørelse i sagen om udvidelse af hestehold på Storhøjvej 3, 9530 Støvring. Rebild Kommune giver herved, tilladelse efter 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 1, til udvidelse af hesteholdet på ejendommen. Denne tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra dags dato. Hvis denne tilladelse ikke har været helt eller delvis udnyttet, i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af tilladelsen, der ikke har været udnyttet i de 3 år. Tilladelsen er givet på grundlag af den indsendte ansøgning og efterfølgende oplysninger og kommunens kommentarer dertil. Hvis forudsætningerne for tilladelsen ønskes ændret, skal kommunen på forhånd skriftligt orienteres herom, for at vurderede om fornyet tilladelse eller afgørelse er nødvendig. Projektbeskrivelse og vurdering Rebild Kommune, Center, modtog den 3. februar 2012 ansøgning om udvidelse af hesteholdet på ejendommen Storhøjvej 3, 9530 Støvring og via husdyrgodkendelse.dk den 17. april 2012 samt et fiktiv skema med et planteavlssædskifte. Denne tilladelse er givet på grundlag af den indsendte ansøgning og de efterfølgende tilpasninger/supplerende oplysninger. Nedenstående oplysningen er fra ansøgningen med mindre, at andet er nævnt. Ændring af dyrehold og anlæg Produktionen ændres fra et tidligere tilladt dyrehold bestående af 60 stk. heste kg til 80 stk. heste kg Kort med angivelse af staldene er vedlagt i bilag 1. De 20 stk. heste, som udvidelsen består af må kun foretages 50 meter fra lokalplan se bilag 2. Dybstrøelsen køres direkte fra stald til udspredning. Udbringnings- og harmoniareal Der er 33,07 ha ejet og forpagtet udspredningsarealer til projektet. Alle arealerne hører under samme cvr-nr Der tilføres husdyrgødning på 18,50 DE fra Storhøjvej 34, 9530 Støvring. Arealernes beliggenhed fremgår af bilag 3. Alle udspredningsarealerne ligger i nitratklasse 0 og fosforklasse 0. 26,13 ha af udbringningsarealerne ligger i nitratfølsomt indvindingsopland. Markerne vandes og drænes ikke. 1 Lov nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

3 Ansøgers bemærkninger til miljø, natur, landskab og naboforhold (10-punktsskemaet) 1- Afstandskravene til vandforsyningsanlæg, vandløb og søer, veje, levnedsmiddelvirksomhed, beboelse og naboskel er overholdt. 2- Anlægget overholder afstandskravet til eksisterende og fremtidige byzoner, sommerhusområder og lokalplanlagte områder i landzone. 3- Anlægget er beliggende mere end 300 meter fra beskyttet naturtyper. 4- Udbringningsarealerne ligger udenfor arealer med et direkte fald på 12 % eller mere ned til søer og vandløb 5- Anlægget er beliggende udenfor uden for registreret og udpeget lavbundsareal. 6- Udbringningsarealerne er beliggende i nitratklasse II, der er medsendt arealberegning, som viser at alle krav er overholdt, samt at udvaskningen er mindre end fra et planteavlsbrug, uden at der er foretaget projekttilpasninger. 7- Der er ingen udbringningsarealer der er beliggende inden for lavbundsarealer og drænede lerjord med p-tal over 6, der afvander til Natura 2000-områder overbelastet med fosfor. 8- Udbringningsarealet er beliggende udenfor nitratfølsomme indvindingsområder. 9- Husdyrbrugets udbringningsareal ligger udenfor fredede områder, Natura 2000-områder eller beskyttede naturarealer. 10- Anlægget ligger indenfor værdifulde kulturmiljøer og udenfor særligt værdifuldt landskab. VILKÅR FOR DRIFTEN Rebild Kommune fastsætter følgende vilkår for driften: 1. Produktionen må ikke overstige 80 stk. heste kg. 2. Dyrene skal fordeles i stalde som det fremgår af bilag I dybstrøelsesstaldene skal der strøes halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsen altid er tør i overfladen. 4. Udbringningsarealerne må maksimalt tilføres husdyrgødning svarende til et husdyrtryk på 1,39 DE/ha. 5. Der må opbevares 450 m 3 på møddingspladsen. 6. Der må opbevares 750 m 3 i markstak. 7. Kun komposteret dybstrøelse (3-4 mdr. på stald/møddingsplads i gennemsnit) med en tørstofprocent på over 30% må opbevares i markstak. Markstakken skal være overdækket med et materiale, som regnvand ikke kan trænge igennem.

4 8. Markstakke med komposteret dybstrøelse må højest være placeret på det samme sted i 12 mdr. Der skal derefter gå 5 år, før markstakken igen må placeres samme sted. I tilfælde af etablering af dybstrøelse i markstak skal tidspunkt og placering noteres på et kortbilag til driftsjournalen. 9. Det skal overfor tilsynsmyndigheden kunne dokumenteres, at ovennævnte vilkår overholdes. Dokumentationen skal gemmes i 5 år og kunne fremvises til tilsynsmyndigheden på forlangende. 10. Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald er bortskaffet miljømæssigt forsvarligt. Dokumentationen skal gemmes i 5 år og kunne fremvises til tilsynsmyndigheden på forlangende. REBILD KOMMUNES KOMMENTARER OG VURDERINGER: Afstandskrav Ændringerne finder sted indenfor den bebyggede matrikel (bilag 1). Afstandskravene i Husdyrlovens 6, 7 og 8 er overholdt. Støj, støv, lugt og transport Kommunen vurderer på baggrund af husdyrbrugets størrelse og at udvidelsen sker i eksisterende bygninger, at driften ikke vil medfører gener for omgivelser i form af støj og støv. Der er i forbindelse med ansøgningen gennem husdyrgodkendelse.dk lavet beregninger af lugtgener for nærmeste nabo, nærmeste samlede bebyggelse og byzone. Beregningerne viser, at lugt fra anlægget overholder genekriterierne for omgivelserne. Bedst Anvendelig Teknik (BAT) Det fremgår af vejledningen til Husdyrloven (Skov- og Naturstyrelsen), at når det gælder kravet om anvendelse af bedste tilgængelige teknik i sager der behandles efter 10 i Husdyrloven, er udgangspunktet, at den generelle regulering er tilstrækkelig. Kommunen vurderer alt i alt, at de nødvendige foranstaltninger (vilkår 3 dybstrøelsen skal være tør i overfladen) til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik er truffet. Husdyrbruget kan i øvrigt drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelige med hensyn til omgivelserne. Afstandskravet til eksisterende og fremtidige byzoner, sommerhusområder og lokalplanlagte områder i landzone Staldbygningerne ligger tættere end 50 m til lokalplan, men i den del, hvor udvidelsen sker, er der over 50 m. Se bilag 2. Naturvurdering Rebild Kommune Se vedlagte bilag 4. Udtalelse fra Aalborg Kommune Aalborg kommunen har meddelt, at de ikke har bemærkninger til sagen. Påvirkninger af søer og vandløb Kommunens kommentarer: Alle udbringningsarealer er beliggende i oplandet til Øster Å, som afvander til Langerak.

5 Vandløb Rebild Kommune vurderer, at anvendelse af husdyrgødning i overensstemmelse med gældende regler, samt ved overholdelse af de lovpligtige 2 meter bræmmer, ikke har betydning for vandløbskvaliteten. Derfor vurderes det, at anvendelse af husdyrgødning ikke har betydning for vandløbskvaliteten i Øster Å vandsystem, som afvander til Langerak, der udmunder i Habitatsområde H15, Ramsarområde R7 Fuglebeskyttelsesområde F1. Udpegningsgrundlaget for vandløbene, der direkte kan påvirkes, udgøres af: Naturtypen vandløb med vandplanter (3260) der på strækningen umiddelbart nedstrøms arealerne i Øster Å, indgår i natura 2000 området, er i gunstig bevaringsstatus. Samtidig vil udvaskningen af næringssalte kun i ringe grad vil kunne påvirke udviklingen af vandplanter i almindelige danske højlandsvandløb. Naturtypen vandløb med vandplanter påvirkes mest af grødeskæringshyppigheden. Naturtypen 91E0, Elle- og Askeskove langs vandløb, søer og væld, påvirkes ikke, da følsomhed særligt er knyttet til vandstanden, og denne ændres ikke ved projektet. Arterne der er udpegningsgrundlag er 1095 Havlampret, 1099 Flodlampret, 1096 Bæklampret, 1355 Odder. Da vandkvalitet i dag lever op til god økologisk tilstand, og udvaskningen af næringssalte fra arealerne i projektet, ikke forventes at medføre en forringet vandkvalitet, påvirkes arterne ikke, bl.a. fordi deres fødegrundlag ikke påvirkes. Ingen af bedriftens udbringningsarealer har særlig skråning direkte mod vandløb og eller søer, hvorfor det vurderes, at der kun er minimal er risiko for overfladisk afstrømning fra arealerne til vandløb og søer. Der er derfor ikke stillet supplerende vilkår til de generelle regler for udbringning af husdyrgødning. Søer: Hornum Sø, er den målsatte sø der ligger tættest ved udbringningsarealerne. Hornum sø ligger ca. 4 km fra det nærmeste udbringningsareal, og modtager ikke vand fra udbringningsarealerne. På den baggrund vurderer Rebild Kommune, at anvendelsen af arealerne i projektet ikke påvirker målsatte søer. Det vurderes ikke nødvendigt at stille skærpende vilkår. Kvælstof og fosfor til fjord og hav Kommunens kommentarer: Fosfor Alle udbringningsarealerne ligger i fosforklasse 0. Fosforoverskuddet er, i it-ansøgningen, beregnet for arealerne i projektet er 7,1 kg P/år pr. ha. (28,7 kg P/ha tilført og 21,6 kg/p ha fraført i gennemsnit). Risikoen for udledning af fosfor til vandmiljøet vurderes stadig at være størst ved erosion, sand og jordfygning og ved udvaskning fra drænede lavbundsarealer. I forhold til overfladevand, er der ingen arealer, hvor hældningen er større end 6 grader.

6 Endelig fremgår det af udkast til vandplan for Hovedopland 1.2 Limfjorden fra januar 2010, at de nødvendige tiltag til den nødvendige reduktion af tilledningen af næringssalte, vil blive iværksat på andre måder end ved administrationen af Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Dette understøttes af retningslinje 4 i udkast til vandplan., og side 2 i Miljøstyrelsens nyhedsbrev husdyrgodkendelse af 26. januar Mht. betydningen af udledningen af fosfor til de marine natura 2000 områder, se nedenstående afsnit om kvælstof, hvor der foretages en samlet vurdering af betydningen af de udledte næringssalte. Kvælstof I projektet ligger alle udbringningsarealerne i nitratklasse 0, disse afvander gennem guldbækken til Øster Å vandsystem til Langerak. Rebild Kommune har i nedenstående vurdering anvendt Vejledende notat om afskæringskriterier for udvaskning af nitrat til overfladevand ved vurdering af ansøgning efter husdyrgodkendelsesloven af 24. juni 2010, fra miljøstyrelsen, samt den udarbejdede oversigt over udviklingen i husdyrtryk i de enkelte kystoplande. Med hensyn til vurderinger af kvælstofudvaskninger svarende til planteavlsbrug, er der taget udgangspunkt i miljøstyrelsens anvisninger for beregninger. Ændringen i antallet af DE i oplandet til: Langerak viser ifølge Miljøstyrelsen at dyreholdet i perioden er steget, men tendensen er usikker. Udledningen af kvælstof fra andre kilder i oplandet (renseanlæg, dambrug, regnvandsbetingede udledninger, industrier med særskilt udledning samt udledninger af spildevand fra ejendomme i det åbne land) forventes at være faldende i perioden 2005 til baseline 2015, jf. gis udtræk fra de temeaer der ligger bag udkast til vandplan for hovedopland 1.2 Limfjorden. Der er i it-ansøgningen for projektet beregnet en årlig udvaskning (samlet udvaskning for handelsgødning og husdyrgødning) for projektet på 68,4 kg N/ha hvilket er mindre end udvaskning fra udelukkende brug af handelsgødning (beregnet til 73 kg N/ha) på arealerne. Da udvaskningen af kvælstof fra projektet ikke er større end fra et planteavlssædskifte på de samme arealer vurderes projektet ikke i kumulation med andre planer og projekter at have væsentlig påvirkning af de nævnte marine områder. Kommunens vurdering og konklusion: Udkast til vandplan for hovedopland 1.2 Limfjorden anviser principielt de reduktioner i tilledningen af næringssalte til overfladevand, der er nødvendige for at opnå den målsatte tilstand god økologisk tilstand, for marine områder, svarende til en dybdegrænse for Ålegræs på 4,1 m. Selv om målet nu er udsat til år Reduktionerne opnås uden at skærpe kravene i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Dette understøttes af retningslinje 4 i udkast til vandplan, og side 2 i Miljøstyrelsens nyhedsbrev husdyrgodkendelse af 26. januar Med baggrund i ovenstående vurderes det, at tilledningen af kvælstof og fosfor fra arealerne i projektet, til Øster Å, ikke er til hinder for at de fastsatte mål kan overholdes, ligesom det vurderes, at

7 udledningen ikke medfører en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for Habitatsområde H15, Ramsarområde R7 Fuglebeskyttelsesområde F1. De nødvendige reduktioner i næringsstofudledningen til sikring af målopfyldelse i Limfjorden, sikres gennem andre tiltag i vandplanen, der ikke reguleres af Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Beregning af fosforudvaskningen fra arealerne i godkendelsesperioden viser, at der ikke er grundlag for at skærpe kraven til fosforoverskud på arealerne. Det vurderes, at det ikke er nødvendigt, at stille vilkår. Overfladevand Kommunens vurdering: En del af udbringningsarealerne ligger i vandløbsoplandet til Østerå vandløbssystem og til kystoplandet Langerak. 6,94 ha ligger i vandløbsoplandet til Øster å vandløbssystem og til kystoplandet Langerak. Langerak afvander til en del af Natura 2000-området H15 (Nibe bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal og F1 (Ulvedybet og Nibe bredning). Grundvand Kommunens vurdering: 26,13 ha af udspredningsarealer ligger i nitratfølsomme indvindingsoplande. Nfi-områderne er zoneret, men der er ikke vedtaget en indsatsplan for områderne, derfor må der ikke ske en merudledning af nitratudvaskningen i rodzonen, hvis nitrat pr. mg/l er over 50. Kommunen skal dog foretage en konkret vurdering af om nitrat pr. mg/l skal, hvis der er foretaget en zonering, men der ikke er vedtaget en indsatsplan. Der kan dog ikke stilles skærpende vilkår til nitratudvaskningen, da nfi-områderne er zoneret og der ikke ske en udvaskning der er større end i forhold til et planteavlsniveau. Mark nr. 1-1, 1-4, 1-0, 1-3, 1-2, 2-0, 6-0, 4-0, 5-0, 5-1, 101-0, 103-0, og 3-1 ligger i nitratfølsomt indvindingsopland alle markerne med en beregnet nitratudvaskning på 68. Der sker et fald for alle arealer fra nudriften til ansøgt drift for alle markerne på 12 mg N/l. Den beregnede udvaskning svarende til et plantebrug er for alle markerne på 68 mg N/l. For alle markerne er udvaskning til grundvandet beregnet til over 50 mg N/l. For disse arealer gælder: Der er foretaget en zonering, der hvor udbringningsarealerne ligger, men der er ikke foretaget en indsatsplan. Dette samt, at der ikke sker en udvaskning større end en udvaskning svarende til et plantebrug fra arealerne medfører, at der ikke stilles skærpede vilkår til nitratudvaskningen til grundvandet.

8 Høring Ansøgningen har været i høring i Aalborg Kommunen, da udbringningsarealerne ligger i et nitratfølsomt indvindingsopland, som strækker sig over kommunegrænsen. Aalborg Kommune havde ingen bemærkninger til sagen. Ifølge forvaltningslovens 19 har sagens parter ret til at blive gjort bekendt med projektet samt grundlaget for vurderingen af dette, inden kommunen træffer afgørelse i sagen. I henhold til husdyrlovens 55 skal offentligheden informeres og inddrages, når der træffes afgørelse. Forud for denne tilladelse har Rebild Kommune foretaget en parts/nabohøring. Tilladelsen har været sendt i nabo/parts-høring fra den 2. oktober 2013 til den 23. oktober Der er indkommet et høringssvar fra Karsten og Lotte Frilev, Storhøjvej 2, 9530 Støvring. De ønsker ikke, at der sker en udvidelse på ejendommen Storhøjvej 3, 9530 Støvring, da de oplever, at ejendommen ikke overholder gældende lovgivning mht. til afbrænding af affald og opbevaring af husdyrgødning. Rebild Kommune vurderer indholdet i høringssvaret som værende en tilsynssag og skal behandles som sådan. Derfor får høringssvaret ikke indvirkning på om kommunens meddeler 10-tilladelsen. Dog har høringssvaret medført, at kommunen har stillet et vilkår om dokumentation for bortskaffelse af affald. Offentliggørelse Tilladelsen vil blive offentliggjort i lokalaviserne og på i uge 45. Klage m.v.: Denne afgørelse kan inden 4 uger fra den er offentliggjort påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. husdyrlovens 76. En eventuel klage skal indgives skriftligt til Rebild Kommune på adressen Rebild Kommune, Hobrovej 88, 9530 Støvring eller pr. Efter klagefristens udløb sender kommunen eventuelle klager videre til Natur- og Miljøklagenævnet, ledsaget af den pågældende afgørelse, samt det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Evt. klage skal være Rebild Kommune i hænde senest den 6. december 2013 kl Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Natur- og Miljøklagenævnet udsender en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra Rebild Kommune. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, Civil retssag: Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er bekendtgjort. Udnyttelse af tilladelsen Tilladelsen kan godt udnyttes selvom der klages over den, med mindre klagenævnet bestemmer andet, og under forudsætning af at andre nødvendige tilladelser er indhentet. Det skal bemærkes, at klagenævnet ved sin behandling kan ændre eller ophæve en tilladelse. Udnyttes en tilladelse, der er klaget over, sker det for egen regning og risiko.

9 Oplysninger i øvrigt Hvis der skal søges f.eks. en byggetilladelse, skal der ansøges om byggetilladelse hos Center Plan, byg og Vej, Rebild Kommune. Har du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Center på tlf. nr Med venlig hilsen Ayoe Maria Hedegaard Henriksen Miljøsagsbehandler Bilag: 1. Bygningsoversigt m til byzone 3. Naturvurdering Rebild Kommune 4. Kort med udbringningsarealer 5. Ansøgningsskema

10 Bilag 1. Bygningsoversigt

11 Bilag 2 50 m til byzone Det grønne kryds markerer, hvor udvidelsen skal foregå.

12 Bilag 3. Naturvurdering Rebild Kommune Påvirkning af natur Miljøtilladelsen forudsætter at projektet foruden husdyrloven er i overensstemmelse med kommuneplanmål for natur og landskab, naturbeskyttelsesloven samt EU-habitatdirektivet. Såvel aktuel som ændret drift, der anerkendes med miljøtilladelsen, påvirker områdets naturtyper. Påvirkningerne stammer dels fra stald og lager og dels fra drift af markarealerne. Påvirkningerne fra stald og lager består fortrinsvist i ammoniakfordampning, der resulterer i kvælstofdeposition på nærliggende naturarealer. Påvirkningerne fra drift af markarealerne kan bestå i intensiveret drift af arealerne (opdyrkning, hyppigere omlægning, forøget gødskning) eller randpåvirkninger af tilstødende naturarealer (afstrømning eller fordampning af husdyrgødning). Konsekvenserne af påvirkningerne er vurderet i forhold til nedenfor nævnte planlægning og bestemmelser for natur- og landskabsbeskyttelse. Påvirkning fra stald og lager Husdyrbruget ligger i udkanten af Guldbæk By - tæt på grænsen til Aalborg Kommune. Landskabet er kuperet og præget af skov. Kommuneplan 2009, udpegninger og retningslinjer Ejendommens bygninger er beliggende inde for områder, der i Kommuneplan 2009 er udpeget som Naturområde og Særligt værdifuldt landskab. For særligt værdifulde landskaber gælder retningslinje 6.1.1: De særligt værdifulde landskaber skal så vidt muligt friholdes for inddragelse af arealer til formål, der kan skæmme landskabet. Større byggeri samt større veje og tekniske anlæg skal så vidt muligt undgås. Øvrigt byggeri og anlæg skal placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabet. For naturområder gælder retningslinje 8.1.2: Hensynet til natur- og landskabsinteresser skal varetages i balance med øvrige interesser i det åbne land. I disse områder må planlægning og administration vedrørende arealanvendelsen og tilstanden ikke forringe muligheden for af opfylde naturkvalitet for områdets naturtyper, fastlagt efter principperne i kommunens naturplanlægningssystem. Projektet indebærer ikke nyanlæg og vurderes ikke at være i strid med hverken ovenstående eller andre naturrelevante retningslinjer i Kommuneplan Naturbeskyttelsesloven og museumsloven Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens 17 om skovbyggelinje, men projektet omfatter ikke bygningsmæssige ændringer. Projektet kræver dermed ikke dispensation fra museumslovens bestemmelser om fredede fortidsminder og beskyttede diger eller naturbeskyttelseslovens bestemmelser om bygge- og beskyttelseslinjer eller fredningsbestemmelser. De nærmeste naturarealer i forhold til ejendommen udgøres dels af et fællesareal i et beboelsesområde (punkt 1) og dels af et potentielt ammoniakfølsomt skovareal (punkt 2), se nedenstående kort og skema.

13 Ortofoto (2012) med angivelse af naturpunkter hvortil der er foretaget beregning af kvælstofdeposition fra stald og lager. Ammoniakemissionen fra stalde og gødningslagre er beregnet til at stige fra 367 kg N/år til 489 kg N/år. Stigningen udgør således 122 kg N/år. Ansøger har via foretaget beregning til punkt 1 og 2. Tabel 1 Punkt Naturtype Retning (grader) Afstand (m) Merdeposition (kg N/ha/år) 1 overdrev ,0 0,1 2 skov ,3 1,2 Totaldeposition (kg N/ha/år) Resultat af kvælstofdepositionsberegninger til punkterne angivet på ovenstående kort. Baggrundsbelastningen i området er ca. 15,5 kg N/ha/år.

14 Punkt 1 Punkt 1 ligger i et lysåbent fællesareal i et boligområde. Boligområdet er lokalplanlagt og ligger i landzone. Ifølge lokalplanen skal fællesarealet, der ligger omkring en gravhøj, henligge i naturtilstand. Kommunen har ikke foretaget konkret besigtigelse af fællesarealet, men det vurderes (ud fra luftfotos) at indeholde overdrevsvegetation. Det vurderes imidlertid ikke at merdepositionen på 0,0 kg og totaldepositionen på 0,1 kg N/ha/år vil påvirke arealet væsentligt. Punkt 2 Punkt 2 ligger i kanten af et større fredskovsområde (Hovheden). Kommunen har ikke besigtiget skovarealet, men det vurderes ud fra luftfotos at være potentiel ammoniakfølsom skov. Det vurderes imidlertid ikke at merdepositionen på 0,3 kg og totalbelastningen på 1,2 kg N/ha/år vil påvirke arealet væsentligt. Nærmeste naturareal, der samtidig er registreret som 3 beskyttet, ligger over 500 m nordvest for ejendommen (se ovenstående kort). Ved sammenligning med ovenstående beregningerne for punkt 1 (der ligger ca. 300 m fra ejendommen) kan det udledes at depositionen på nærmeste 3 beskyttede naturareal ikke vil kunne påvirke arealet væsentligt. Nærmeste naturareal, der samtidig er omfattet af husdyrlovens 7, ligger over 1 km fra ejendommen og vurderes ikke at blive påvirket væsentligt. Nærmeste naturareal, der samtidig ligger indenfor Natura 2000 område, ligger over 6 km fra ejendommen og det vurderes ikke at der vil kunne beregnes en påvirkning fra husdyrbruget (se herom i senere afsnit om habitatdirektivet). Projektet opfylder husdyrlovens krav vedrørende ammoniaktab og er ikke i strid med naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Det vurderes herved, at husdyrbruget i realistisk og hensigtsmæssigt omfang bidrager til mål om reduktion af ammoniakbelastning af områdets naturarealer. Natura 2000-områder og bilag IV-arter: Med baggrund i EU-habitatdirektivet er der i Danmark udpeget NATURA 2000-områder (internationale naturbeskyttelsesområder) til beskyttelse af en række naturtyper og arter. NATURA-2000-områderne omfatter EU-habitatområder, EU-fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder. De tre kategorier er ofte sammenfaldende. I forbindelse med tilladelser og godkendelser af husdyrbrug skal kommunen dels foretage vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt og dels foretage vurdering af om det ansøgte kan beskadige eller ødelægge de særligt beskyttede bilag IV arters yngle- eller rasteområder. Nærmere oplysninger om habitatdirektivet, NATURA 2000-områder og bilag IV-arter kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside Med henvisning til placering af brugets driftsbygninger i forhold til Natura 2000 områder kan det umiddelbart godtgøres, at husdyrbruget ikke væsentligt påvirker naturtyper og arter i NATURA 2000-områder. Husdyrbrugets driftsbygninger ligger over 6 km fra nærmeste Natura 2000 område i Rebild Kommune; det drejer sig om Natura 2000 område nr. 18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø. Det vurderes, pga. afstanden, ikke at projektet kan medføre en væsentlig påvirkning af arter og naturtyper indenfor Natura 2000 området. En række dyr omfattet af naturbeskyttelseslovens 29a og habitatdirektivets bilag IV kan

15 have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området omkring udbringningsarealerne. Ifølge oplysninger i Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV (DMU Faglig rapport nr. 635, 2007) kan der i Rebild Kommune være forekomst af flere arter af flagermus samt odder, markfirben, løgfrø, spidssnudet frø og stor vandsalamander. Rebild Kommune er ikke bekendt med konkrete yngleforekomster i området. Mest sandsynlig forekomst ved bygningerne er arter af flagermus, men projektet vurderes at have en neutral effekt for flagermus. Eventuelle levesteder i nærheden af bygningerne antages i øvrigt at være sammenfaldende med de vurderede naturarealer i forrige afsnit og det vurderes ikke at kvælstofdeposition fra husdyrbrugets anlæg vil skade eller ødelægge eventuelle yngle- eller rasteområder. Påvirkning fra arealer De fleste arealer ligger i tilknytning til Storhøjvej 3, men 2 arealer ligger ca 1,5 km sydøst herfor, se kort nedenfor.

16 Kort med placering af udbringningsarealer. Museumsloven Langs det østlige skel af mark 22-0 er der registreret et beskyttet dige. Diget er beskyttet efter bestemmelserne i museumslovens 29a. Selve digearealet indgår ikke i udbringningsarealet.

17 Naturbeskyttelsesloven Den oplyste anvendelse af arealerne forudsætter ikke dispensation fra naturbeskyttelseslovens bestemmelser om bygge- og beskyttelseslinjer eller fredningsbestemmelser. I det følgende vurderes påvirkninger fra drift af arealerne i forhold til naturbeskyttelseslovens 3 om beskyttet natur. Med naturbeskyttelseslovens 3 er beskyttede naturtyper sikret mod tilstandsændringer i form af intensiveret drift, væsentligst opdyrkning, hyppigere omlægning, dræning samt forøget gødskning. Ingen af udbringningsarealer rummer 3 beskyttet naturtyper, men enkelte steder grænser udbringningsarealer op til 3-beskyttede naturtyper. På baggrund af terrænforholdene i området vurderes husdyrbruget ikke at rumme udbringningsarealer med særlig risiko for overfladeafstrømning af udbragt gødning eller erosionsmaterialer. Samlet vurderes det ikke at fortsat almindelig landbrugsdrift medfører tilstandsændring af de pågældende beskyttede naturarealer. Habitatdirektivet; NATURA 2000-områder og bilag IV-arter Husdyrbrugets drift omfatter ikke arealanvendelse inden for NATURA 2000-områder. Brugets potentielle påvirkninger af naturtyper og arter, der er udpegningsgrundlag for nærmestliggende NATURA 2000-områder, er derfor luftbåren kvælstofbelastning fra udbringning af husdyrgødning samt udvaskning eller overfladeafstrømning af gødningsstoffer til vandløb og marine områder nedstrøms i NATURA 2000-områder. Sidstnævnte er behandlet i afsnit om overfladevand. Husdyrbrugets udbringningsarealer ligger minimum 3 km fra nærmeste Natura 2000 område; det drejer sig om mark 22-0 og 22-1 og Natura 2000 område nr. 18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø. Det vurderes, pga. afstanden, ikke at projektet kan medføre en væsentlig påvirkning af arter og naturtyper indenfor Natura 2000 området. Projektet vurderes herefter ikke at modvirke mål om gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, der er udpegningsgrundlag for NATURA 2000-områder. En række dyr omfattet af naturbeskyttelseslovens 29a og habitatdirektivets bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området omkring udbringningsarealerne. Ifølge oplysninger i Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV (DMU Faglig rapport nr. 635, 2007) kan der i Rebild Kommune være forekomst af flere arter af flagermus samt odder, markfirben, løgfrø, spidssnudet frø og stor vandsalamander. Rebild Kommune er ikke bekendt med konkrete yngleforekomster af nogen af de nævnte arter på husdyrbrugets arealer. Arealerne vurderes ikke at rumme egnede levesteder for stor vandsalamander, markfirben, løgfrø eller spidssnudet frø. Sammenfatning Miljøtilladelsen gives på en række generelle vilkår, der bl.a. sigter mod beskyttelse af natur mod uønskede påvirkninger. Efter vurdering af projektoplysningerne og områdets natur- og landskabsforhold finder Rebild Kommune, at miljøtilaldelsen sikrer naturbeskyttelsesinteresserne i området. Der stilles derfor ikke supplerende vilkår til naturbeskyttelse.

18 Det vurderes, at projektet er i overensstemmelse med retningslinjerne i kommuneplan 2009 for beskyttelse af natur og landskab. Specifikt vurderes projektet ikke at ville forringe tilstand af beskyttede naturtyper eller modvirke mål om gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, der er udpegningsgrundlag for NATURA 2000-områder eller forringe levevilkår for bilag IV-arter.

19 Bilag 4. Oversigtskort med udbringningsarealer

20 Bilag 5 Ansøgning

21

Miljøgodkendelse af arealer til

Miljøgodkendelse af arealer til af arealer til Lille Østrupvej 14, Østrup, 9530 Støvring 16 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for offentliggørelse DATO 2014 Journal nr. 09.17.22-P19-6750-12

Læs mere

Center Natur og Miljø 10 TILLADELSE. Til husdyrbruget med kødkvæg og opdræt Trængstrupvej 71, 9541 Suldrup. Tilladelses dato: XX

Center Natur og Miljø 10 TILLADELSE. Til husdyrbruget med kødkvæg og opdræt Trængstrupvej 71, 9541 Suldrup. Tilladelses dato: XX 10 TILLADELSE Til husdyrbruget med kødkvæg og opdræt Trængstrupvej 71, 9541 Suldrup Tilladelses dato: XX Sagsnr. 09.17.16-P19-10-13 1 10 miljøtilladelse til etablering af kødkvæg med opdræt på ejendommen

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Center Natur og Miljø 10 TILLADELSE. Til husdyrbruget Økologisk hønnikeproduktion Astrupvej 1, 9575 Terndrup. Tilladelses dato: xx-xx 2013

Center Natur og Miljø 10 TILLADELSE. Til husdyrbruget Økologisk hønnikeproduktion Astrupvej 1, 9575 Terndrup. Tilladelses dato: xx-xx 2013 10 TILLADELSE Til husdyrbruget Økologisk hønnikeproduktion Astrupvej 1, 9575 Terndrup Tilladelses dato: xx-xx 2013 Sagsnr. 09.17.16-P19-1-13 10 miljøtilladelse til etablering af økologisk hønnikeproduktion

Læs mere

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste.

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 56 09 HANDEL MED HESTE JOHN BYRIALSEN Vievej 24 8832 Skals virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk 10 tilladelse til etablering/lovliggørelse

Læs mere

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 10 miljøtilladelse af græssende kvæghold Sønderskov beliggende Sønderskovvej 9, Venø meddelt den

Læs mere

0 2,5 kilometer Kertemindevej 250 arealgodkendelse Oversigtskort, alle arealer Bilag 1 Odense Kommune Nørregade 36-38, 5000 Odense C Tlf. 65512525 Initialer: tsan Dato: 03.12.2015 Beskyttede naturområder

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Att.: Rikke Holm Sennels Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 28. september 2015 anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse

Læs mere

Udkast Miljøgodkendelse af arealer til

Udkast Miljøgodkendelse af arealer til Udkast Miljøgodkendelse af arealer til HP Agro ApS, Hobrovej 187, 9520 Skørping 16 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for offentliggørelse DATO 2014 Journal nr.

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Tillæg til 11 miljøgodkendelse på Haverslevvej 138, Kragelund, 9610 Nørager

Tillæg til 11 miljøgodkendelse på Haverslevvej 138, Kragelund, 9610 Nørager Center Natur og Miljø POUL ERIK DALUM Haverslevvej 138 Kragelund 9610 Nørager E-mail: ped@haverslevnet.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.17-P19-3-13

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Center Natur og Miljø

Center Natur og Miljø Center Natur og Miljø Landmand Lars Lomholt Præstevej 11, Årestrup 9520 Skørping Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.44-P19-15-14 Ref.: Lone

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Miljøgodkendelse af arealer til

Miljøgodkendelse af arealer til af arealer til Døstrupvej 191, 9610 Nørager 16 Lbk nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for offentliggørelse 25. september 2015 Journal nr. 09.17.22-P19-3-15 Rebild Kommune

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Miljø- og Planlægningsudvalget L 55 - Bilag 8 Offentligt Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Det bekræftes, at de fremsendte oplysninger og kort er i overensstemmelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Center Natur og Miljø 10 TILLADELSE. Til Rebild Sportsrideklub Vestre Primærvej 7, 9530 Støvring. Tilladelses dato: XX.XX 2015

Center Natur og Miljø 10 TILLADELSE. Til Rebild Sportsrideklub Vestre Primærvej 7, 9530 Støvring. Tilladelses dato: XX.XX 2015 Center Natur og Miljø 10 TILLADELSE Til Rebild Sportsrideklub Vestre Primærvej 7, 9530 Støvring Tilladelses dato: XX.XX 2015 Sagsnr. 09.17.16-P19-1-15 10 miljøtilladelse til udvidelse af hestehold i Rebild

Læs mere

Tilladelse gives hermed som et tillæg til ejendommens 10 tilladelse af 3. april 2008.

Tilladelse gives hermed som et tillæg til ejendommens 10 tilladelse af 3. april 2008. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7 9610 Nørager Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.16-P19-3-13 Ref.:

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Til sagens parter Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk Sagsansvarlig: Elisabeth Oxenbøll Sørensen Tlf. 6333 6835

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg, se bilag 1.

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg, se bilag 1. Center Natur og Miljø Søren Otte Sørupgårdsvej 4, Sørup 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-8-13 Ref.: Grethe Andreasen

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Verden 1 7200 Grindsted Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 18. maj anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse af Bækgårdsvej

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere

10 TILLADELSE Til husdyrbruget på Elbjergvej 49, Kgs Tisted, 9610 Nørager

10 TILLADELSE Til husdyrbruget på Elbjergvej 49, Kgs Tisted, 9610 Nørager 10 TILLADELSE Til husdyrbruget på Elbjergvej 49, Kgs Tisted, 9610 Nørager Tilladelses dato: xx-xx-2014 Sagsnr. 09.17.16-P19-7-13 10 miljøtilladelse til ændring af husdyrhold til isolationsstald af opdræt

Læs mere

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse.

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse. Jeppe Elmer Neergaard Pedersen Borgergade 74 9620 Ålestrup Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato:

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming Torben Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L04-000790 Sagsnr.:

Læs mere

Hjælp til husdyrgodkendelser

Hjælp til husdyrgodkendelser Dato: 14. januar 2015 Sagsbehandler: Therese Nissen, tgdn@dn.dk, 31 19 32 31 Hjælp til husdyrgodkendelser Start med: Hvornår er der klagefrist (hvis der ikke står en dato, er det 4 uger fra godkendelsesdato)?

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - ændringer i staldanlæg, dyrehold, arealer samt fristforlængelse 12 Lov nr. 1488 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse mv. af

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune TEKNIK OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune Skansevej 3 Kni 8586 Ørum Djurs Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Registreringsblad Titel: Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Højagergård, Højagervej 2, Grynderup, 9610 Nørager - Ændret placering af staldanlæg for kyllingeproduktion

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Højagergård, Højagervej 2, Grynderup, 9610 Nørager - Ændret placering af staldanlæg for kyllingeproduktion 12 Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Nr. 1572 af 20. december 2006 Jf. lovbek. nr. 442 af 13. maj 2016 Med senere ændringer 27. januar 2017 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Højagergård,

Læs mere

27 afgørelse om ikke godkendelsespligt til opstilling af ny kornsilo på ejendommen Volstrupvej 76, Molbjerg, 9240 Nibe

27 afgørelse om ikke godkendelsespligt til opstilling af ny kornsilo på ejendommen Volstrupvej 76, Molbjerg, 9240 Nibe Center Natur og Miljø LANDBRUG - V/EJNER LYNGBY Volstrupvej 72, Moldbjerg 9240 Nibe Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-2-15 Ref.: Sanne

Læs mere

Screening for VVM-pligt af fornyet tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding på Gerding Gade 1, Gerding, 9520 Skørping

Screening for VVM-pligt af fornyet tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding på Gerding Gade 1, Gerding, 9520 Skørping Center Natur og Miljø Erik Hedegaard Kristensen Gerding Gade 1, Gerding 9520 Skørping Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-K08-73-13 Ref.:

Læs mere

Arealer og oplysninger om arealerne omfattet af dette tillæg fremgår af bilag 1 og bilag 2.

Arealer og oplysninger om arealerne omfattet af dette tillæg fremgår af bilag 1 og bilag 2. GÅRDEJER BJARNE NIELSEN Blenstrupvej 15 8983 Gjerlev J Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 22-2-2016 / 09.17.22-P19-4-15

Læs mere

Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato:

Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato: Tjekskema Miljøgodkendelser efter 16 Skal desuden anvendes ved høringer fra nabokommuner 08-02-2011 tist Sagsnr.. Sagsbehandler: Start dato: Ansøger navn: Bopælsadresse: Email: Tlf. & mb: Ejendommens adresse:

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde 1 of 9 Solvang I/S 17-12-2014 Hejlskovvej 25 Sagsnr.: 14/38064 8544 Mørke Sagsbehandler: Tove Heidmann Tlf.: +4587535528 Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde Syddjurs Kommune har den 31. oktober

Læs mere

UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING ER IKKE GODKENDEL- SESPLIGTIG

UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING ER IKKE GODKENDEL- SESPLIGTIG Lars Andersen Gårdvej 4 4871 Horbelev CVR.nr. 75380356 05-08-2015 UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING ER IKKE GODKENDEL- SESPLIGTIG Guldborgsund Kommune har den 28. juni 2015 modtaget anmeldelse om udbringning

Læs mere

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde Solvang I/S 14-03-2016 Hejlskovvej 25 Sagsnr.: 16/3050 8544 Mørke Sagsbehandler: Tove Heidmann Tlf.: +4587535528 Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde Syddjurs Kommune har den 11. januar 2016 modtaget

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Lindbækvej 16, 8763 Rask Mølle

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Lindbækvej 16, 8763 Rask Mølle Torben Ulrich Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L01-000013

Læs mere

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype.

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype. Jesper Nygård Knudsen Dato: 06-01-2014 Nybyvej 17 4390 Vipperød Sagsnr.: 13/57433 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 7236 8066 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse til udvidelse af dyrehold

Læs mere

Miljøgodkendelse af arealer til

Miljøgodkendelse af arealer til af arealer til Gåsemosevej 7, 9541 Suldrup 16 Lov nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for offentliggørelse 20. oktober 2015 Journal nr. 09.17.22-P19-8-13 Rebild Kommune

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse,

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse, Center Natur og Miljø Orla Markussen Stubberup Hanehøjvej 35, Ottruphuse 9520 Skørping Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-K08-1-16 Ref.:

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde i henhold til anmeldeordningen for husdyrbrug Strandvej

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering HENDRIK GERRIT NEULEMAN Nebelvej 32 6623 Vorbasse Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 31. marts 2017 modtaget

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg med tilhørende VVMredegørelse,

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg med tilhørende VVMredegørelse, Center Natur og Miljø Jørgen Wittrup Enggårdsvej 35, Sørup 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-K08-78-13 Ref.: Grethe Andreasen

Læs mere

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup #split# Michael og Henrik Basso Sørensen Langbrokrovej 60 9310 Vodskov Kopi sendt til LandboNord, att. Anna Birgitte Thing Plan og Miljø Dato: 24-04-2014 Sags. nr.: 09.17.44-G01-2-14 Sagsbeh.: Martin Engsig

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Allan Pedersen Nr Karstoftvej 32 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på eksisterende husdyrbrug på Ribevej 84, 6630 Rødding

Afgørelse om ændring af dyrehold på eksisterende husdyrbrug på Ribevej 84, 6630 Rødding TEKNIK OG MILJØ TEAM ERHVERVSMILJØ Dato: 17-06-2015 Sagsnr.: 15/17029 Hans Skøtt Warming Ribevej 84 6630 Rødding Kontaktperson: Majbrit Holst Nielsen Dir. tlf.: 7996 6268 E-mail: mhni@vejen.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager BGAGRO I/S Fjelstedvej 4 9550 Mariager Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.46-P19-3-14 Ref.: Charlotte

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Center Natur og Miljø

Center Natur og Miljø Center Natur og Miljø MARIENHOLM & LYNDERUPGÅRD APS Jyllandsgade 1 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.44-P19-16-14 Ref.: Lone Borup

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 31 på ejendommen Hobrovej 4, 9500 Hobro

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 31 på ejendommen Hobrovej 4, 9500 Hobro Per F. Andersen Hobrovej 4 9510 Arden Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.44-P19-1-14 Ref.: Anna

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Center Natur og Miljø

Center Natur og Miljø Center Natur og Miljø Søren Buus Niss Hjortholmvej 21, Brunholm 9541 Suldrup Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.42-P19-5-14 Ref.: Regitze Steenfeldt

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse.

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse. Jacob Vallø Hansen Dato: 5. december 2014 Bukkerupvej 67 Sagsb.: Heras 4340 Tølløse Sagsnr.: 14/67669 Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: Landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Anmeldelse af skift i dyretype

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper BYG OG MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper Bådsdal 1 Fannerup Mark 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Norddjurs Kommune Torvet 3 8500

Læs mere

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013 Knud Jensen Over Isen Vej 10 7430 Ikast 4. november 2013 Anmeldelse om etablering af opbevaringsanlæg til husdyrgødning, Over Isen Vej 9, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 8. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Rosenborggård, Sechersvej 6, 7171 Uldum

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Rosenborggård, Sechersvej 6, 7171 Uldum Holger Møller Skjødt Ribevej 4 7171 Uldum Sendt via CVR nr. 13701245 til E-boks Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk

Læs mere

Center Natur og Miljø

Center Natur og Miljø Center Natur og Miljø GÅRDEJER JOHN SIIGER HANSEN Guldbækvej 118, Guldbæk 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.42-P19-4-14 Ref.:

Læs mere

Ny revideret 46-udtalelse Horsbølvej 5, 7200 Grindsted

Ny revideret 46-udtalelse Horsbølvej 5, 7200 Grindsted Billund Kommune, Teknik og Miljø Att. Mette Hammershøj Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Teknik og Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 7994 6800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Ny revideret 46-udtalelse

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

46-udtalelse Mølgårdvej 18, 7200 Grindsted

46-udtalelse Mølgårdvej 18, 7200 Grindsted Billund Kommune, Teknik og Miljø Att. Rikke Sennels Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Teknik og Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 7994 6800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 46-udtalelse Mølgårdvej 18,

Læs mere

Nedenstående ses Kerteminde Kommunes vurdering af og vilkår til arealerne.

Nedenstående ses Kerteminde Kommunes vurdering af og vilkår til arealerne. Odense Kommune Att.: Tine Skyttegård Andreasen Sendt pr. mail Side1/5 Miljø- og Kulturforvaltning Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 14 66 Fax: 65 15 14 99 Email: tbj@kerteminde.dk www.kerteminde.dk

Læs mere

Vurdering af muligheden for at undlade bræmmer med teknikkrav op til kategori 2-heder og -overdrev i relationen til VVM-direktivet

Vurdering af muligheden for at undlade bræmmer med teknikkrav op til kategori 2-heder og -overdrev i relationen til VVM-direktivet NOTAT Miljøstyrelsen Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning J.nr. MST-1249-00139 Den 27. januar 2017 Vurdering af muligheden for at undlade bræmmer med teknikkrav op til kategori 2-heder og -overdrev

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble. Bjarne Larsen Kædebyvej 28 5932 Humble Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 17-02-2016 J. nr. 16/1084 Ref:

Læs mere

TILLADELSE. Kvægbrug på Gøttrupvej 402, 9690 Fjerritslev. Tilladelsesdato / offentliggørelse 11. maj 2010 1

TILLADELSE. Kvægbrug på Gøttrupvej 402, 9690 Fjerritslev. Tilladelsesdato / offentliggørelse 11. maj 2010 1 TILLADELSE Kvægbrug på Gøttrupvej 402, 9690 Fjerritslev Tilladelsesdato / offentliggørelse 11. maj 2010 1 Indholdsfortegnelse: Tilladelse til etablering af husdyrbruget på ejendommen... 3 Vilkår... 3 Projektbeskrivelse...

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende. LARS TOLBORG Løgstørvej 96B 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.48-P19-1-16 Ref.: Kristina

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev Den 20. marts 2013

John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev Den 20. marts 2013 John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev hkkristensen@jubii.dk Den 20. marts 2013 Fiskbækvej 16 7840 Højslev - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype - 2013 Skive Kommune har den 20. februar

Læs mere

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup.

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup. TEKNIK OG MILJØ Tage Lauridsen Sandgårdvej 6 7540 Haderup Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-20-14 Vedr.:

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014 Jan Have Rettrup Kærvej 21 7800 Skive have@post5.tele.dk Den 28. oktober 2014 Næsbækvej 4 7860 Spøttrup - Anmeldelse 31 - Skift i dyretype - Afgørelse - uden nabo høring. Skive Kommune har den 23. oktober

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013 Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk Den 17. juni 2013 Viborgvej 123 7800 Skive - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 22. april & 21. maj 2013 modtaget

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på Ørbæklunde Gods, matr.nr. 26b m.fl. beliggende Ørbæklundevej 1, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på Ørbæklunde Gods, matr.nr. 26b m.fl. beliggende Ørbæklundevej 1, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdeling Lars-Hågen Lange Ørbæklunde Gods Ørbæklundevej 1 5853 Ørbæk Dato: 30-11-2007 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/7286. Miljøgodkendelse

Læs mere

#split# Tilladelse til etablering af ensilageplads og gyllebeholder på ejendommen Trangetvej 4,

#split# Tilladelse til etablering af ensilageplads og gyllebeholder på ejendommen Trangetvej 4, #split# Henrik Endelt Sørensen Trangetvej 4 9330 Dronninglund Sendt til virksomhedens digitale postkasse via cvr.nr. 23175657 Plan og Miljø Dato: 8. september 2014 Sags. nr.: 09.17.05-G01-1-14 Sagsbeh.:

Læs mere

Miljø og Natur. GÅRDEJER ANDERS RASMUSSEN Mygindvej Assens. Afgørelse efter 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning

Miljø og Natur. GÅRDEJER ANDERS RASMUSSEN Mygindvej Assens. Afgørelse efter 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning GÅRDEJER ANDERS RASMUSSEN Mygindvej 8 5610 Assens 30-06-2016 Sags id: 16/10644 Afgørelse efter 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning Mygindgård, Mygindvej 8, 5610 Assens (luftfoto 2016) Kontaktperson:

Læs mere

Dyretype Staldsystem Antal Antal DE. Malkekøer u. opdræt, t.r. Sengestald med fast gulv ,26. Opdræt 0-6 mdr., årsdyr, t.r. Dybstrøelse 35 9,46

Dyretype Staldsystem Antal Antal DE. Malkekøer u. opdræt, t.r. Sengestald med fast gulv ,26. Opdræt 0-6 mdr., årsdyr, t.r. Dybstrøelse 35 9,46 Erling Gert Nielsen 25-11-2016 Lemmervej 12 Sagsnummer.: 16/36725 8544 Mørke Sagstype: KLE: 09.17.44 Sagsbehandler: Trine Jensen Tlf.: 87 53 54 10 Syddjurs Kommune har den 29.9.2016 modtaget en anmeldelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Afdeling: Byg og Miljø Dato: 3. juli 2015 TEKNIK BYG OG OG MILJØ MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Grønnevej 11/13 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Tilladelse til velfærdsudvidelse

Tilladelse til velfærdsudvidelse Tilladelse til velfærdsudvidelse Efter 30 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Gl. Feggesundvej 26, 7742 Vesløs 26. april 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af arealer

Miljøgodkendelse af arealer Miljøgodkendelse efter 16 i Husdyrgodkendelsesloven Miljøgodkendelse af arealer Sven Andersen Godthåbsvej 4, 4660 Store Heddinge Godkendelsesdato 19. januar 2017 Teknik & Miljø Indhold... Fejl! Bogmærke

Læs mere

Afgørelserne bortfalder helt eller delvist, hvis de ikke er udnyttet senest 2 år efter at de er meddelt.

Afgørelserne bortfalder helt eller delvist, hvis de ikke er udnyttet senest 2 år efter at de er meddelt. GÅRDEJER JENS JØRGEN JENSEN Volstrupvej 11 8920 Randers NV Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 kristian.arnborg.nielsen@randers.dk

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere