Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund"

Transkript

1 7. maj 2015 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox København K Søren F. Jensen Juridisk specialkonsulent Direkte tlf.: Att.: adm. direktør Ulf Lund Boxer TV A/S anmodning om udskydelse af Boxer TVs forpligtelse til at lancere mobil-tv via MUX 6 samt anmodning om fortsat anden anvendelse af MUX 6 Indledning Boxer TV A/S (herefter benævnt Boxer) har ved henvendelse af 5. december 2014 til Radio- og tv-nævnet ansøgt om tilladelse til at udskyde sin forpligtelse til at lancere mobil-tv via MUX 6 samt om fortsat at kunne anvende MUX 6. Boxer ønsker, at: Boxers forpligtelse til at lancere mobilt tv via DTT-nettet skal bestå men udskydes foreløbig tre år fra Radio- og tv-nævnets afgørelse Boxer tilpligtes i sine årlige redegørelser til Radio- og tv-nævnet at orientere nævnet om udviklingen inden for distribution af mobilt tv i DTT nettet Boxer tillades fortsat at anvende MUX 6 til andre formål inden for den generelle tilladelse om at anvende MUX 6 til distribution af lydog billedprogrammer, idet det bemærkes, at alternativ anvendelse ikke har indflydelse på en eventuel senere udrulning af mobilt tv. Boxer har oplyst, at MUX 6 fremdeles vil blive anvendt til at distribuere HD-kanaler. Såfremt MUX 6 anvendes til andre formål inden for det generelle vilkår, skal Radio- og tv-nævnet orienteres herom. Baggrund Ifølge tilladelsen af 4. april 2008 til Boxer til distribution af lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede tv-sendemuligheder punkt 7, skal Boxer senest den 30. september 2011 lancere og distribuere mobil-tv via DVB-H standarden på MUX 6 med en indendørs dækning til håndholdt modtager med antenne i 1,5 m højde og 95 procent stedsandsynlighed på minimum 37 procent. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V

2 Efter ansøgning fra Boxer traf Radio- og tv-nævnet den 8. marts 2011 afgørelse om udskydelsen af forpligtelsen til at lancere og distribuere mobiltv via DVB-H standarden til 30. september Efter fornyet ansøgning fra Boxer traf Radio- og tv-nævnet den 4. juli 2012 afgørelse om fritagelse fra forpligtelsen til at lancere og distribuere mobiltv via DVB-H standarden i MUX 6, idet forpligtelsen til at lancere og distribuere mobil-tv i MUX 6 fortsat skulle bestå. Forpligtelsen til at lancere og distribuere mobil-tv blev dog udskudt i tre år til 1. juli 2015, idet Boxer i den forbindelse tilpligtedes hvert år i sin redegørelse at fremkomme med oplysninger om den internationale udvikling inden for markedet for lancering og distribution af mobil-tv i DTT nettet. Boxer skulle dernæst aktivt deltage heri og arbejde for lanceringen i Danmark herunder forbedre planer om og tidsramme for lancering og distribution af mobil-tv i MUX 6. Boxer blev i samme forbindelse og indtil videre givet tilladelse til at anvende MUX 6 til distribution af HD-kanaler dog under forudsætning af, at bekendtgørelsens og tilladelsens vilkår om dækningsgrad, udbud af kanaler, programpakker mv. i MUX 3-5 overholdes. Samtidig blev det fremhævet, at distributionen af HD-kanaler i MUX 6 ikke må udgøre en hindring for fremtidig distribution af mobil-tv efter tilladelsens vilkår og i henhold til afgørelsen. Boxers anmodning af om udskydelse af Boxers forpligtelse til at lancere mobil-tv via MUX 6 samt anmodning om fortsat anden anvendelse af MUX 6 Boxer har ved brev af 5. december 2014 ansøgt Radio- og tv-nævnet om tilladelse til at udskyde Boxers forpligtelse til at lancere mobil-tv via MUX 6 og om fortsat at kunne foretage anden anvendelse af MUX 6. Boxer finder fortsat ikke, at der er udsigt til, at lancering af mobil-tv via DTT-nettet vil blive succesfuldt. Tværtimod viser udviklingen ifølge Boxer siden selskabets anmodning af 10. april 2010 og 27. april 2012, at DVB-H som forudset er opgivet som teknologi og således ikke vil blive udrullet i noget marked, og at der fremdeles ikke har vist sig andre teknologier, der indikerer mulig kommercialisering på kort sigt. Derimod har mobil-tv via IP mobilt bredbånd og WiFi ifølge Boxer vist sig at opnå stadig større udbredelse til smart phones og tablets. Alle brugere af håndholdte enheder i Danmark og andre lande anvender i dag teknologi, som fungerer ved brug af en app installeret på den type apparatur. Forbrugeren forventer således i dag som en naturlig og integreret del af et tv-produkt at have adgang til sine kanaler overalt og på alle enheder. 2

3 Boxer anfører hertil, at alle danske tv-udbydere i dag anvender denne løsning, og at Boxer derfor også har valgt at lancere en sådan løsning for at opretholde et konkurrencedygtigt produkt. Uden det lancerede mobil-tv produkt Boxer Play ville Boxer være svækket i bestræbelserne på at bidrage til at styrke konkurrencen i tv-markedet, som er én af de vigtigste målsætninger med Boxers tilladelse. De på nuværende tidspunkt begrænsede udsigter til en mobil-tv teknologi via DTT-nettet indebærer derfor, at Boxer nu anmoder Radio- og tv-nævnet om på ny at udskyde forpligtelsen til at anvende MUX 6 til at lancere mobil-tv i MUX 6. Boxer bemærker, at Boxer i overensstemmelse med de grundlæggende forudsætninger bag tilldeling af MUX 3-6, fortsat ønsker at anvende MUX 6 til distribution af tv-kanaler. Boxer anmoder derfor tillige om, at Boxer fra 1. juli 2015 fortsat kan anvende MUX 6 til distribution af tv-kanaler i HD (HD-kanaler). Distribution af HD-kanaler kan efter omstændighederne og markedsudviklingen i øvrigt suppleres med parallel distribution af mobil-tv via T2 Lite eller eventuelt andre standarder, der måtte opnå kommercialisering. Anden anvendelse af MUX 6 vil blive gennemført på en sådan måde, at det sikres, at denne anvendelse ikke afskærer fra at ibrugtage en mobil-tv teknologi på DTT, såfremt en sådan måtte fremkomme i dispensationsperioden. Boxer bemærker hertil, at Boxer fortsat ønsker at udnytte MUX 6 således, at det også fremover vil være muligt at udrulle mobilt tv i T2 Lite standarden eller andre standarder i det omfang denne standard bliver bæredygtig. I øvrigt anfører Boxer, at de seneste to-tre år ikke har givet noget kommercielt og bæredygtig gennembrud for T2 Lite, og det derfor ikke er rationelt i forhold til anvendelsen af det offentliges ressourcer at igangsætte implementeringen af T2 Lite på nuværende tidspunkt bl.a. fordi teknologien endnu ikke findes. Boxer vil dog fortsat i overensstemmelse med mobiltv forpligtelsen i tilladelsen forfølge muligheden for i fremtiden at udrulle mobilt tv ad andre distributionskanaler end den internetbaserede mobil-tv tjeneste, som Boxer allerede har lanceret, for eksempel via T2 Litestandarden eller via den standard, som i fremtiden måtte vise sig at være bæredygtig. Boxer bemærker således, at det fortsat er Boxers intention at medvirke til at fremme udbuddet og efterspørgslen af mobil-tv således som oprindeligt anført i Boxers ansøgning om koncessionen som Gatekeeper. Radio- og tv-nævnets vurdering Radio- og tv-nævnet har behandlet Boxers ansøgning på sit møde den 27. april 2015 og skal herefter udtale: Boxers ansøgning kan opdeles i følgende to elementer: 3

4 1. Ansøgning om udskydelse af Boxers fortsatte forpligtelse til at lancere mobil-tv MUX 6 2. Ansøgning om fortsat anden anvendelse af MUX 6 Ad 1. Ansøgning om udskydelse af Boxers forpligtelse til at lancere mobiltv på MUX 6 Som nævnt oven for fremgår det af tilladelsen, at Boxer skal distribuere mobil-tv på MUX 6. Det fremgår af Boxers ansøgning, at der fortsat ikke er noget grundlag for at lancere mobil-tv på MUX 6, idet der ikke umiddelbart er udsigt til, at nogen teknologi til mobil-tv via DTT-nettet er ved at udvikle sig til en bæredygtig teknologi. I stedet har mobil-tv til bærbare enheder som smartphones og tablets på kort tid vundet betydelig udbredelse via IPteknologien dvs. via internetprotokol-teknologi distribueret via WiFi eller mobiltelefonselskabernes netværk, dvs. 3G og 4G/LTE. Ifølge Boxers ansøgning, løser teknologien i form af mobil-tv til bærbare enheder på én gang flere udfordringer for tv-udbyderne: 1) distributionen af tv-kanalerne foregår via etablerede netværk (3G, 4G/LTE samt WiFi) og kræver derfor ikke investering i helt nye, understøttende netværk. 2) via IP-teknologien er det muligt at sikre krypteringen af betalings-tv-kanalerne i modsætning til eksempelvis DTT-nettet, hvor der ikke findes telefoner eller tablets med indbygget kortlæsermodul, og 3) der forefindes global bestand af forbrugerterminaler/devices. Boxer har derfor valgt at lancere mobil-tv via samme teknologi som alle andre, og hvor man som forbruger henter en app og indtaster brugernavn og kode. Boxers Play-tjeneste tilbydes som en supplerende tjeneste til et eksisterende abonnement på en tv-pakke. Indtil videre følger tjenesten med uden beregning for Boxer Max - kunderne, mens øvrige kunder kan tilkøbe tjenesten. Inden længe må det imidlertid formodes at blev et produkt, som følger med uden beregning til alle kunder, som også HDtjenesten udviklede sig. Uanset, at Boxer ikke tilbyder mobil-tv via DTT-nettet, har Boxers kunder og andre seeres således mulighed for at modtage mobil-tv. Boxer anfører, at det endnu er for tidligt at konkludere, at mobilt tv i DTT nettet ikke vil være hensigtsmæssigt, uanset at der endnu ikke er en bæredygtig teknologi for mobilt tv i DTT nettet. Boxer foreslår derfor, at forpligtelsen til at implementere mobilt tv via DTT-nettet udskydes med 3 år. 4

5 I forbindelse med Boxers første anmodning i 2010 om at udskyde forpligtelsen til at lancere mobil-tv på MUX 6 udtalte Kammeradvokaten den 14. februar 2011 at det fremgik af praksis fra EU-domstolen (jf. præmisserne i EU-Domstolens dom af 19. juni i sag C-454/06 (pressetext), at tre generelle kriterier skal indgå i vurderingen af, hvorvidt en kontraktændring må anses for så væsentlig, at den ændrede kontrakt skal udbydes på ny. Det første kriterium er, om ændringen indebærer, at andre tilbudsgivere end de oprindeligt antagne kunne tænkes at ville have deltaget i tilbudsgivningen, såfremt de betingelser, som ændringen medfører, havde været en del af det oprindelige udbudsmateriale, eller hvis ændringen ville havde gjort det muligt at antage et andet tilbud end det, som oprindeligt blev antaget. Det andet kriterium er, om ændringen i betydeligt omfang udvider aftalen til at omfatte tjenesteydelser, der ikke oprindeligt var fastsat heri, hvilket ifølge Kammeradvokaten må gælde både kvantitative og kvalitative ændringer i kontrakten, selvom dette ikke udtrykkeligt er anført i dommen. Hvis udvidelsen i forhold til kontraktens værdi er ubetydelig, taler dette for, at ændringen ikke er væsentlig, selv om udvidelsen isoleret set er betydelig. Det tredje kriterium er, om ændringen ændrer aftalens økonomiske balance til fordel for den vindende tilbudsgiver på en måde, som ikke er fastsat i de oprindelige udbudsbetingelser. Desuden var det Kammeradvokatens opfattelse, at der er lidt større råderum for ændringer, som er motiveret af ændrede ydre omstændigheder, samt at det må antages, at der ved vurderingen af, om en ændring medfører krav om genudbud, også kan lægges vægt på, om aftaleforholdet vedrører en kompleks ydelse, hvor det har været forbundet med vanskelighed fra starten at forudse behovet for ændringer. Kammeradvokaten anførte endvidere, at det ikke af praksis klart fremgår, om bedømmelsen af, om udskydelsen af tidsfristen udgør en væsentlig ændring af den økonomiske balance til fordel for Boxer, skal foretages ud fra forholdene på det tidspunkt, hvor forpligtelsen påtages, eller ud fra det tidspunkt, hvor ansøgningen om ændring indsendes. Det er dog Kammeradvokatens opfattelse, at meget taler for, at bedømmelsen bør foretages ud fra forholdene på udbudstidspunktet, idet det jo netop er her konkurrencen fandt sted, og hvor tilbudsgiver påtog sig forpligtelsen. Det er dog et åbent spørgsmål, hvordan praksis fra EU-Domstolen vil udvikle sig på dette område. 5

6 Det var Kammeradvokatens bedømmelse, at så længe Boxer kun har anmodet om en udsættelse, må den økonomiske fordel for Boxer desuden som udgangspunkt maksimalt udgøre forrentningen i udsættelsesperioden af den kapital, der efter tidsplanen skulle investeres i opbygningen af nettet. Efter de foreliggende regnskabsoplysninger fremsendt af Boxer, er beløbet set i forhold til de samlede omkostninger forbundet med opfyldelse af tilladelsen uvæsentligt. På baggrund af ovennævnte vægtningskriterier fandt Kammeradvokaten, at det næppe ville være i strid med EU-Domstolens praksis at imødekomme Boxers ansøgning om udsættelse af tidsfristen for distribution til mobiltv. Kammeradvokaten påpegede i denne forbindelse, at ét af hensynene bag udbudsreglerne er, at reglerne skal sikre en samfundsmæssigt rationel anvendelse af det offentliges ressourcer. Det vil derfor være i strid med dette grundlæggende formål, hvis en forpligtigelse til at levere en ydelse på en bestemt teknologi opretholdes, når markedet er gået bort fra den pågældende teknologi. Dertil skal tilføjes, at EU-Domstolens praksis synes at være noget lempeligere i relation til ændringer, der skyldes den teknologiske udvikling. På baggrund af Boxers fornyede henvendelse har Radio- og tv-nævnet haft en uformel drøftelse med Kammeradvokaten om, hvorvidt der på ny kan gives udsættelse af forpligtelsen til at lancere og distribuere mobil-tv på MUX 6. I den forbindelse har Kammeradvokaten oplyst, at der ikke er sket ændringer i de udbudsretlige betingelser og den praksis, som er gældende inden for EU-retten, hvorfor der efter Kammeradvokatens opfattelse intet er til hinder for, at der gives en fornyet udsættelse. Dog har Kammeradvokaten anbefalet, at udsættelsen alene gives for to år også under hensyn til, at tilladelsen udløbet den 3. april Der er således i relation til distribution af mobil-tv via DTT-nettet ikke sket væsentlige ændringer siden Der er fortsat ikke udviklet nogen teknologi til mobil-tv via DTT-nettet, og der er ingen efterspørgsel herefter. På den baggrund er det Radio- og tv-nævnets opfattelse, at nævnet ikke bør fastholde Boxer i forpligtelsen til at lancere mobil-tv i en teknologi. Hertil kommer, at Kammeradvokaten ikke har indvendinger mod endnu en udskydelse af forpligtelsen med endnu to år. Radio- og tv-nævnet indstiller på den baggrund, at Boxers forpligtelse til at lancere mobil-tv via DTT-nettet består men udskydes indtil 1. juli Der træffes fortsat ikke afgørelse om, hvilken standard mobil-tv i fremtiden skal distribueres i, idet dette vil afhænge af udviklingen i standarder for 6

7 mobil-tv. Det er i den forbindelse Radio- og tv-nævnets umiddelbare vurdering, at det fortsat ikke er usandsynligt, at der i løbet af en 2-årig periode vil kunne vise sig yderligere tendenser på udviklingen inden for standarder for mobil-tv. Radio- og tv-nævnet finder dog fortsat, at forudsætningen for afgørelsen om udskydelse af forpligtelsen til at lancere og distribuere mobil-tv er, at Boxer hvert år i sin redegørelse til Radio- og tv-nævnet oplyser, hvad der er sket på området, såvel nationalt som internationalt og om Boxers aktive deltagelse i udviklingen af mulighederne for mobil-tv i MUX 6. Ad 2. Ansøgning om anden anvendelse af MUX 6 Som anført oven for fremgår det af tilladelsens punkt 7 ( Vilkår om dækning og udbygning af net samt antal kanaler ), at Boxer skal benytte MUX 6 til lancering og distribution af mobil-tv. Boxer vurderer imidlertid fortsat, at det henset til udviklingen af mobil-tv via DVB-H standarden og andre standarder vil være uhensigtsmæssigt, såfremt anvendelsen af frekvensbånd i distributionstilladelsen indskrænkes til et for snævert formål eller et formål efter en bestemt standard. Hertil kommer, at der ved tv-distribution er tale om en kompleks ydelse, hvor det er forbundet med vanskelighed fra start at forudse behovet for ændringer over en 12 årig periode. Boxer anser det på den baggrund for mest naturligt og hensigtsmæssigt, at MUX 6 anvendes til samme formål og inden for samme generelle ramme som MUX 3-5, og at anvendelsen ikke indskrænkes yderligere inden for denne ramme. Forpligtelsen i MUX 6 kan efter Boxers opfattelse fortsat sammensættes således, at Boxer frit kan anvende MUX 6 inden for de det generelle vilkår og med det forbehold, at forpligtelsen til at lancere og distribuere mobil-tv består men dog udsættes. Boxer understreger i den forbindelse, at alternativ anvendelse af MUX 6 ikke har indvirkning i forhold til forpligtelsen om at udrulle mobil-tv, idet teknologien i dag gør det muligt at anvende MUX 6 til distribution af traditionelt tv parallelt med mobil-tv. Når det bliver teknisk og forretningsmæssigt muligt at implementere mobil-tv, vil dette således kunne ske samtidig med, at der udsendes traditionelt tv. Boxer anfører, at man fortsat har til hensigt at anvende MUX 6 til distribution af HD-kanaler, som efter Boxers opfattelse fortsat må antages at være fremtidens tv-format. Det er Boxers klare forventning, at såvel forbrugerne som indholdsleverandørerne i stigende omfang vil efterspørge og kræve distribution af tv-kanaler i HD, hvilket tillige understøttes af tendensen inden for industrien, for eksempel ved, at TV 2 som Danmarks mest sete tv- 7

8 kanal for hustande med betalings-tv også har lanceret sin hovedkanal i HD-format, ligesom YouSee forudser, at alle kanaler i YouSees fuldpakke i 2015 meget vel kan være i HD-format. Boxer finder således fortsat, at udsendelse af HD-kanaler på nuværende tidspunkt fremstår som den mest optimale udnyttelse af MUX 6 og dermed den mest rationelle anvendelse af offentlige ressourcer og det er fortsat Boxers vurdering, at Boxers udnyttelse af MUX 6 til udsendelse af HDkanaler vil medvirke til at forbedre konkurrence blandt tv-distributørerne og således understøtte det fundamentale politiske tema ønske i forbindelse med selve udbuddet af gatekeeperrollen. Boxer bemærker, at den nye DVB-T2 standard den såkaldte T2 Lite, som nu er godkendt af standardiseringsorganisationen ETSI kan blive en mulighed til at udbyde mobil-tv på, såfremt et internet baseret mobil-tv produkt allerede er etableret på markedet. Det er således fortsat Boxers vurdering, at supplerende anvendelse af MUX 6 til mobil-tv via T2 Lite standarden er en mulig løsning, som imidlertid af hensyn til udviklingen i markedet skal undersøges nærmere med henblik på at sikre, at teknologien er bæredygtig, og således ikke blot er en ny teknik, der som DVB-H ikke opnår tilstrækkelig efterspørgsel til at blive bæredygtig teknologi. Radio- og tv-nævnet bemærker hertil: Det fremgår af Radio- og tv-nævnets afgørelse af 4. juli 2012, at et tilsagn om anvendelse af MUX 6 til andet formål ligesom ansøgningen om udskydelsen af forpligtelsen til at lancere og distribuere mobil-tv på MUX 6 forudsætter en afklaring af, om der er tale om en væsentlig ændring i udbudsretlig forstand. I sin afgørelse af 4. juli 2012 fandt nævnet, at dette ikke var tilfældet. Ansøgningen af 5. december 2014 lægger ikke nye oplysninger hertil. Radio- og tv-nævnet er fortsat enigt i, at udsendelse af HD-kanaler ikke udgør en væsentlig ændring i udbudsretlig forstand, når HD-kanaler erstatter SD-kanaler. Dette er imidlertid ikke tilfældet for så vidt angår udnyttelsen af MUX 6, som Boxer ifølge ansøgningen/tilladelsen skulle anvende til distribution af mobil-tv via DVB-H standarden. En anvendelse til distribution af HDkanaler, eventuelt suppleret med T2 Lite, kan således isoleret set i forhold til anvendelsen af MUX 6 antages at udgøre en væsentlig ændring. Set i forhold til den samlede tilladelses indhold kan det dog muligvis antages, at ændringen ikke er væsentlig. 8

9 Derimod er det fortsat Radio- og tv-nævnets opfattelse, at der ikke kan herske tvivl om, at en ophævelse i sin helhed af forpligtelsen til lancering og distribution af mobil-tv i MUX 6 sammen med et tilsagn om anvendelse af MUX 6 til andet formål end mobil-tv må betragtes som en væsentlig ændring i udbudsretlig forstand, idet det netop indgik som et kriterium ved bedømmelse af udbuddet, at MUX 6 skulle anvendes til mobil-tv. Radio- og tv-nævnet finder således fortsat ikke, at der uden videre for den resterende tilladelsesperiode kan gives tilladelse til distribution af HD i MUX 6 uanset om distribution eventuelt suppleres med distribution af mobil-tv. Det vil således efter Radio- og tv-nævnets opfattelse være bedst stemmende med de udbudsretlige principper, at Radio- og tv-nævnet i udgangspunktet fastholder, at Boxer fortsat er forpligtet til at lancere og distribuere mobil-tv i MUX 6 efter de vilkår der gælder i henhold til Radio- og tv-nævnets tilladelse til Boxer. Eftersom teknologien for en sådan distribution endnu ikke er udviklet, vil det derfor fortsat være hensigtsmæssigt indtil videre at tillade Boxer fortsat at distribuere HD i MUX 6, idet forpligtelsen til fortsat aktivt at arbejde med udvikling af mobil-tv eventuelt af standarden DVB T2 Lite består. Det er således fortsat Radio- og tv-nævnets opfattelse, som sagen foreligger oplyst, at Boxer ikke vil opnå en økonomisk fordel, der forrykker balancen i den oprindelige tilladelse, hvis Radio- og tv-nævnet forlænger Boxers tilladelse til indtil videre at distribuere HD i MUX 6 kombineret med en fortsat fastholdelse af forpligtelsen til lancering og distribution af mobil-tv. Det er i den forbindelse fortsat af betydning, at der pålægges Boxer at følge udviklingen af mobil-tv standarder, og såfremt der findes mulighed herfor, at medvirke aktivt til lancering og distribution af en mobil-tv standard til brug i MUX 6. I den forbindelse finder Radio- og tv-nævnet, at Radio- og tv-nævnet skal præcisere over for Boxer, at det fortsat påhviler Boxer at lancere og distribuere mobil-tv i MUX 6 i henhold til de betingelser, der gælder for distribution af mobil-tv i henhold til tilladelsens 7. Det tiltrædes således, at forpligtelsen til at lancere og distribuere mobil-tv udskydes i to år indtil 1. juli 2017, idet der som anført ikke træffes afgørelse om i hvilken standard, mobil-tv i fremtiden skal distribueres i. Standarden vil afhænge af udviklingen af standarder for mobil-tv. Det er ikke i den forbindelse Radio- og tv-nævnets umiddelbare vurdering, at det ikke er usandsynligt, at der i løbet af en 2 årig periode vil kunne vise sig tendenser på udviklingen inden for standarder for mobil-tv. 9

10 Forudsætningen for nævnets afgørelse om fortsat udskydelse af forpligtelsen til at lancere og distribuere mobil-tv må være, at Boxer hvert år i sin redegørelse fortsat oplyser Radio- og tv-nævnet, hvad der er sket på området, såvel nationalt som internationalt og om Boxers aktive deltagelse i udviklingen på området for mobil-tv i MUX 6. AFGØRELSE: Radio- og tv-nævnet imødekommer Boxers anmodning om udskydelse af forpligtelsen til at lancere mobil-tv på MUX 6 i to år indtil 1. juli 2017, men forpligtelsen til at lancere og distribuere mobil-tv i MUX består i øvrigt uændret. Boxer tilpligtes i den forbindelse fortsat hvert år i sin redegørelse at fremkomme med oplysninger om den internationale udvikling inden for markedet for lancering og distribution af mobil-tv i DTT nettet, samt om Boxers aktive deltagelse heri og arbejde for lanceringen i Danmark herunder planer om og tidsramme for lancering og distribution af mobil-tv i MUX 6. Endvidere gives Boxer fortsat indtil videre tilladelse til at anvende MUX 6 til distribution af HD-kanaler dog under forudsætning af, at bekendtgørelsens og tilladelsens vilkår om dækningsgrad, udbud af kanaler, programpakker mv. i MUX 3 5 overholdes. Distribution af HD-kanaler i MUX 6 må endvidere ikke udgøre en hindring for fremtidig distribution af mobil-tv efter tilladelsens vilkår. Mads Bryde-Andersen Formand Søren F. Jensen Nævnssekretær 10

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K 27. august 2013 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer

Læs mere

8. marts Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund

8. marts Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund 8. marts 2016 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1014 København K Att.: adm. direktør Ulf Lund Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon +45 3395 4200 slke@slke.dk

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Radio- og tv-nævnet 18. december 2013 Sagsnr.: 2013-021914 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur.

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Radio- og tv-nævnet 27. august 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S' henvendelse om kanaludskiftninger

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S' henvendelse om kanaludskiftninger Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Radio- og tv-nævnet 25. marts 2014 Sagsnr.: 2014-002802 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

29. august 2014. Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1004 København K. Att: adm. Direktør Steen Ulf Jensen

29. august 2014. Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1004 København K. Att: adm. Direktør Steen Ulf Jensen 29. august 2014 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1004 København K Radio- og tv-nævnet Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3334 Att: adm. Direktør

Læs mere

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Ansøgning

Læs mere

København den 27. marts 2008. Radio- og tv-nævnets evaluering af ansøgninger om jordbaserede digitale tv-sendemuligheder

København den 27. marts 2008. Radio- og tv-nævnets evaluering af ansøgninger om jordbaserede digitale tv-sendemuligheder København den 27. marts 2008 Radio- og tv-nævnets evaluering af ansøgninger om jordbaserede digitale tv-sendemuligheder Grundlag I henhold til 18, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1287 af 8. november 2007 om

Læs mere

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet I/S DIGI-TV Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Forlængelse af tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Tilsynssag vedr. Boxers forpligtelser om high-pay kanaler

Tilsynssag vedr. Boxers forpligtelser om high-pay kanaler Den 15. maj 2017 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1014 København K Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk CVR 34072191 Att.:

Læs mere

TILLADELSE TIL BOXER TV A/S. København den 4. april 2008

TILLADELSE TIL BOXER TV A/S. København den 4. april 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TILLADELSE TIL BOXER TV A/S København den 4. april 2008 Tilladelse til Boxer TV A/S til distribution af lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder

Læs mere

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om MUX 8

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om MUX 8 NOTAT Medier 28. maj 2014 Kommenteret høringsnotat om MUX 8 Det følger af medieaftalen for 2012-2014, at det ottende digitale tvsendenet skal udbydes til en kommerciel distributør til mere digitalt tv,

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S RADIO- OG TV-NÆVNET Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S Bodssystem for tilsidesættelse af vilkår for tilladelse til at distribuere lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Radio- og tv-nævnet 1. juli 2016 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 35 lvl@slks.dk www.slks.dk Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Sendemulighederne

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder 29. juni 2007 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder I medfør af 3, stk. 3, og 4, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 11. maj 2015 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser

Læs mere

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010.

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010. Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSESFORMANDEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se Live-tv og de nyeste film og serier med YouSee Play Tv

Læs mere

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation?

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation? Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation? Af Julia Vorgod og Maj-Britt Böwadt, Legal Consulting, Rambøll Management Consulting Før ordregivers tildelingsbeslutning skal ordregiver, jf.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

YouSee Tv. - hvad vil du se?

YouSee Tv. - hvad vil du se? YouSee Tv - hvad vil du se? Faste tv-pakker som vi har blandet Grundpakke 25 Mellempakke 3 5 Fuldpakke 64 * * * Regionskanaler fra TV 2, hvor der indgår to af kanalerne i tv-pakken DR1, DR2 og DR3 Synstolkning

Læs mere

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv.

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. 11 juni 2007 Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. A: Overordnet fordeling af digitale tv-sendemuligheder Der er

Læs mere

Den bedste underholdning samlet ét sted!

Den bedste underholdning samlet ét sted! Den bedste underholdning samlet ét sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din tv-pakke Se Live-tv og de nyeste film og serier med YouSee Play

Læs mere

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen 11. januar 2016 Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen Christian_Sonnefeld@discovery.com Radio- og tv-nævnet H.C.

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 11. april 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 14. februar 2011

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025471 (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 K E N D E L S E Noe Net A/S (selv) mod Sikkerhedsstyrelsen (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 157-261409 af

Læs mere

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 6. februar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Fordelingen af sendetid i region Hovedstaden i MUX 1

Fordelingen af sendetid i region Hovedstaden i MUX 1 19. december 2014 Sendesamvirket Hovedstaden Christiania TV Vesterbro Lokal TV Sendt til: reipuert@mail.dk andreasbennetzen@gmail.com johannes@uptv.dk Radio- og tv-nævnet Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 K E N D E L S E Sønderborg Affald A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Affaldsregion Nord I/S v/dansk Affald

Læs mere

Høring om frit valg af tv-distributør i boligforeninger mv.

Høring om frit valg af tv-distributør i boligforeninger mv. Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Att.: Lene Gelting Sendt per email: kum@kum.dk, lgp@kum.dk Dok. ansvarlig: CHB Sekretær: Sagsnr: s2015-852 Doknr: d2015-17561-21.1 4. januar 2016 Høring om

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se de nyeste film og serier med YouSee Play Millioner af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E Jensen & Nørgaard A/S, Ejvind Larsen ApS og René Schröter A/S (advokat Peter Heide Wessel, Vejle)

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005 Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Den 22. september 2005 Vedr. Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Håndværksrådet har modtaget Erhvervs-

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Aktuel udbudsretlig praksis

Aktuel udbudsretlig praksis Aktuel udbudsretlig praksis 1 Aktuel udbudsretlig praksis Udvalgte emner 1 Opsættende virkning 2 Udbudspligtige (tillægs-)kontrakter Anvendelse af profylakse-bekendtgørelse 3 Forudgående offentliggørelse

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

HOVEDRESULTATER DTT-PLATFORMENS UDVIKLING OG KONSEKVENSER VED BRUG AF 700 MHZ-BÅNDET TIL MOBILT BREDBÅND BRANCHEMØDE AUGUST 2014

HOVEDRESULTATER DTT-PLATFORMENS UDVIKLING OG KONSEKVENSER VED BRUG AF 700 MHZ-BÅNDET TIL MOBILT BREDBÅND BRANCHEMØDE AUGUST 2014 HOVEDRESULTATER DTT-PLATFORMENS UDVIKLING OG KONSEKVENSER VED BRUG AF 700 MHZ-BÅNDET TIL MOBILT BREDBÅND BRANCHEMØDE AUGUST 2014 1 VORES OPGAVE 1. Hvad er den forventede udvikling i DTT-platformen frem

Læs mere

København den 22. januar 2004

København den 22. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Lokalradioforeningen Max FM 2.Storradionævnet for v/ Stig Hartvig Nielsen Kronjylland/Djursland Hovedvejen 17, Kousted Kulturel Forvaltning 8900 Randers Laksetorvet 8900 Randers København

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Senest mandag den 12. februar kl. 12.00 på e-mail julhaa@mediesekretariatet.dk

Senest mandag den 12. februar kl. 12.00 på e-mail julhaa@mediesekretariatet.dk EMBEDSMANDSUDVALGET FOR DIGITALT TV København den 6. februar 2007 Høring af sekretariatsudkast til rapport fra Embedsmandsudvalget vedrørende udbud af digitalt tv Mediesekretariatets første udkast til

Læs mere

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING Frederikshavn Kommune indgik i 2011 en OPS-kontrakt med et konsortium bestående af MT Højgaard og DEAS om design, opførelse og efterfølgende

Læs mere

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade 110 2100 København Ø Mæglere - ændringsforslag til god skik bekendtgørelsen for mæglere - høringssvar fra Finanstilsynet har den 30. marts 2012 sendt forslag til

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej Odense C. Klage over reklamer for satireprogrammet Radio Karen vist på TV 2 ZULU

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej Odense C. Klage over reklamer for satireprogrammet Radio Karen vist på TV 2 ZULU TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Radio- og tv-nævnet 31. januar 2012 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3334 Klage over reklamer for

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9778 (Poul Holm) 3. oktober 2016 K E N D E L S E (sagsomkostninger) Henrik Tofteng A/S (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) mod Københavns Universitet (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 8. maj 2012 Sagsnr.: 2012-000877 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3337

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C København den 10. januar 2006 Tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og billedprogrammer ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

tirsdag, den 25. oktober 2016, kl , i beboerlokalet.

tirsdag, den 25. oktober 2016, kl , i beboerlokalet. A/B Kastanien, den 12. oktober 2016 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Kastanien På bestyrelsen vegne skal jeg hermed indkalde foreningens medlemmer til ekstraordinær

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København 8. marts 2016 TV København Sendt til: tv@tvkobenhavn.dk Radio- og tv-nævnet Tomas Kærup Fuldmægtig, cand.jur. tok@slks.dk www.slks.dk Klage over afgørelse om tilsyn med TV København Sammendrag Radio- og

Læs mere

Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet

Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet Kommenteret høringsoversigt 20. december 2011 Sagsnr. 11-117223 /anjp Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet Den danske telemyndighed iværksatte den 28. oktober

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr: 2013-010561 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Nyfortuna Danmark i TV-Avisen sendt på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Nyfortuna Danmark i TV-Avisen sendt på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 27. juni 2013 Sagsnr: 2013-005767 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelser om frekvnsauktioner i 450 og 870 Mhz Frekvensbåndene, tilladelser samt informationsmemoranda

Høring over udkast til bekendtgørelser om frekvnsauktioner i 450 og 870 Mhz Frekvensbåndene, tilladelser samt informationsmemoranda Hi3G Denmark ApS Tel +45 3333 0135 Arne Jacobsens Allé 17 Fax +45 3333 0155 DK-2300 København S www.3.dk Danmark IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø København den, 6. september 2006

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015 Engrossalg via TDC s Kabel-tv net Marts 2015 Baggrund Den gældende regulering på marked 5 pålægger TDC at tilbyde, at andre teleselskaber kan aftage bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv net. TDC kan

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 3. december 2012 Sagsnr.: 2012-013815 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 18. juli 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 18. juli 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 18. juli 2002 K E N D E L S E Økonomi- og Erhvervsministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) mod Farum

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 30. september 2013 Sagsnr: 2013-009058 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation 8. juli 2014 Udbud af kontrakt om nyt intranet til Prækvalifikation har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del af det danske, statsejede

Læs mere

Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af kommunens økonomi- samt løn- og personalesystemer.

Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af kommunens økonomi- samt løn- og personalesystemer. NOTAT Projekt Til Fra Udbud af økonomi- samt løn- og personalesystem Offentliggørelse på hjemmesiden Furesø Kommune 1. Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Med henvisning til igangværende udbud

Læs mere

Gørding Antenneforening

Gørding Antenneforening Informationsmøde Gørding Idræts- og Kulturcenter Onsdag 26. november 2014 Dagsorden: Velkommen Præsentation m. priser Pause m øl, vand brød. Spørgsmål Stofa En trussel eller nye muligheder? Vi skal som

Læs mere

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Støvring @ntenneforening Dine muligheder hos Støvring Antenneforening - information om tv, bredbånd og mobil Det bedste tv-udbud Hos Støvring Antenneforening får du Danmarks bedste og bredeste udbud af

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? Juni 2015 Side 1/7 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040

Læs mere

FDA-sagen indtil videre. Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat, Bech-Bruun

FDA-sagen indtil videre. Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat, Bech-Bruun Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat, Bech-Bruun Faktum: Sagen angår Viasats Vilkår med kabel-tv distributører og Antenneforeninger: Placeringsvilkåret indebærer, at den pågældende distributør kun må

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 5. september 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 5. september 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 5. september 2007 Klage over tv-reklame for Wupti.com sendt på TV 2 Allan Kok har ved mail af 18.

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Opgavebeskrivelse: Analyse af erhvervs- og samfundsøkonomiske effekter for varmepumper i Danmark til erstatning for oliefyr

Opgavebeskrivelse: Analyse af erhvervs- og samfundsøkonomiske effekter for varmepumper i Danmark til erstatning for oliefyr Opgavebeskrivelse: Analyse af erhvervs- og samfundsøkonomiske effekter for varmepumper i Danmark til erstatning for oliefyr Udbuddet omfatter følgende dokumenter 1. Kontraktudkast 2. Opgavebeskrivelse

Læs mere

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100 SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Anne Schyum Radio- og tv-nævnet 21. marts 2013 Sagsnr: 2012-017748 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Distribution af tv-kanaler

Distribution af tv-kanaler 3. NOVEMBER 2011 Agnete Gersing Distribution af tv-kanaler Pressebriefing PRESSEBRIEFING: DISTRIBUTION AF TV-KANALER Tv-markedet er vigtigt for forbrugerne»danskerne ser tv i 3 timer og 21 minutter hver

Læs mere

Danmark-København: Møbler 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Møbler 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136664-2017:text:da:html -København: Møbler 2017/S 072-136664 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2014/24/EU Del I:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 (H.P. Rosenmeier, Lykstoft Larsen, Viggo Olesen) 18. september 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (selv) mod Frederiksberg Kommune (advokat Charlotte

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Dansk Forening For Udbudsret 15. januar 2015 Tina Braad, Partner Bech-Bruun 2 Anvendelsesområdet for udbud med forhandling ( 60) 1. Ved

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. 28. november 2016

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. 28. november 2016 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk 28. november 2016 Klage

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 K E N D E L S E Møbeltransport Danmark (advokat Gorm Himmer, Aarhus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-449 (Mette Langborg) 14. september 2016 K E N D E L S E Motus A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Den danske stat v/ Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten v/

Læs mere

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. oktober 2008 vedrørende delvis afslag på aktindsigt i ansøgninger om udvidelse/fornyelse af forbrændingskapacitet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 K E N D E L S E Forenede Service A/S (selv) mod Egedal Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere