IBC MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 AFDELINGER BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IBC MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 AFDELINGER BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S"

Transkript

1 IBC MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 6 AFDELINGER BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S

2 IBC Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 6 Afdelinger (kun undervisere) Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige afdelinger målt i forhold til hinanden. Bedste praksis får altid indeks. Derved er det for andre afdelinger hurtigt at se forskellen til bedste praksis. Hver tabel er indekseret på baggrund af kriteriet, som er beskrevet i overskriften af tabellen. I hver datacelle angives to tal:. Øverste tal i hver celle er enten procentandelen af svarpersoner, som opfylder kriteriet (Indekskriterium) - eller i de tilfælde, hvor der benyttes 7-trinsskalaen er indekskriterium, gennemsnittet af alle afgivne svar.. Indekstallet angiver, hvor langt afdelingen procentuelt ligger fra den afdeling, som har klaret sig bedst på spørgsmålet. Det er det nederste tal i hver celle. Hvis indekstallet fx er 9, betyder det, at der i den pågældende afdeling var % færre, der opfyldte indekskriteriet end i afdelingen med det bedste resultat. Som en tommelfingerregel skal forskelle på mindre end 5 - indekspoint ikke overfortolkes, da der kan være tale om helt tilfældige statistiske udsving. Det er altid bedst at få så højt indekstal som muligt. Totalkolonnen og basen Total viser det gennemsnitlige resultat for hele IBC. Det kan være nyttigt at sammenligne sig med både bedste praksis samt gennemsnittet. Basen viser, hvor mange svar, der indgår i beregningen i kolonnen. Spørgsmålet Hvilken afdeling tilhører du primært? blev kun stillet til undervisere. Spørgsmål, der ikke er indekseret De spørgsmål, hvor det ikke giver mening at tale om bedst eller dårligst er ikke indekserede. Besvarelsesprocenten Der har deltaget i alt 44 IBC medarbejdere ud af 49 mulige - samlet svarprocent,4. Forkortelser Følgende forkortelser anvendes i rapportens tabeller: Underviser (Unv) IBC Fredericia Middelfart (FM) IBC Kolding (KOL) IBC Aabenraa (AAB) VUC Fredericia (AVU/FVU/OBU) (VUC) 6 Aspekt R&D Side

3 IBC Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 6 Afdelinger (kun undervisere) Overordnede vurderinger Karaktergennemsnit, 7-trinsskalaen Base Skolen som helhed 9, Skolens fysiske arbejdsmiljø 8,4 9, 9 8,3 8,9 9,3 9, 8,5 9,5 8, 8, 8,3 8,9 9,5, 9,6 9, 5,6 58 8,7 6,4 66 9,3 9,4 Skolens psykiske arbejdsmiljø 8,3 Direktionens måde at lede på 8, 8, 7,6 8 8,7 9 7,6 8 8, 8, 7,8 8 8, 6, 6 6,4 68 4, 4 3,4 36 9, 9,5 9,7 8,6 9, 8, 8,3 7,5 8 Andel som svarer "meget enig" eller "enig" Base Jeg er stolt af min skole,7 Jeg føler mig tryg i min ansættelse,3 Jeg er glad for mit arbejde,5 Skolens personalepolitik praktiseres på en god måde 8,9 Skolens lønpolitik udmøntes på en fair måde 68,5 73 Vores elever/studerende/ kursister får en god behandling,,3,6 8,3, 66,5 7,5,7 9,,,9 64, 68,,7,,, 9 6,9 65,,6,9,3,9 53,6 57,,3 58,3 63,7 63,6 7 7,7, 73,7,,, 5,6 56 8, 8, 7,7, 9,9 45,5 48,,7 73,7,7,5,,,7,,, 8,5,,7 6,9 66,8 7,7 8 7,7 76,7 6 Aspekt R&D Side 3

4 Udviklingsmuligheder og information Andel som svarer "meget enig" eller "enig" IBC Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 6 Afdelinger (kun undervisere) Base Mit arbejde er udfordrende og lærerigt,6 Jeg kender skolens mål og strategi, 9,7,7,,9, 76,,9,9, 66,7 7 8, 8,, 8,8,,, 9,,8 69,6 Jeg kender afdelingens mål og strategi 8,8 Jeg sørger for at holde mig ajour med informationer fra ledelse og administration Jeg ved, hvor jeg skal finde de informationer, som jeg har brug for i mit arbejde,,, 8,3,,3,,3,6,9,7,4,,4 66,7 69,, 35, 36, 5, 5 9,9,,,4,,,3,8 8,6 8 7,7,,3 6 Aspekt R&D Side 4

5 IBC Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 6 Afdelinger (kun undervisere) Jobkrav og indflydelse Andel som svarer "meget enig" eller "enig" Base Jeg har indflydelse på tilrettelæggelsen af mine arbejdsopgaver Jeg oplever, at jeg har den fornødne tid til at udføre mit arbejde Jeg har den fornødne fleksibilitet på arbejdspladsen, så jeg kan forene kravene i mit job med mit privatliv Jeg har frihed til at træffe de nødvendige beslutninger inden for mit arbejdsområde Jeg oplever, at arbejdsbelastningen er fordelt hensigtsmæssigt,4,,,4,5,6 68,3 8 9,, 66,7,7 76,7 9,7, 63,3,7 63,,8,5 69,6,9 64,3 76,9,3 64,3, 66,7,7, 5, 65 8, 8 55, 65,, 6,, 54,5 64 9,9, 7,7, 7,6,, 5,9 69,7 6, 7 9,, 76,7,7,8,7, 7,7 6 Aspekt R&D Side 5

6 IBC Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 6 Afdelinger (kun undervisere) Kollegialt samarbejde Andel som svarer "meget enig" eller "enig" Base Vi er gode til at dele viden hvor det er relevant,7 Jeg oplever, at kollegerne respekterer trufne beslutninger,3,5,7,,7,,6 67,9 68,9,7,3, 63, 67, 8,8,5,7,9,3,8, Vi udviser respekt og tolerance overfor hinanden, Jeg får hjælp og støtte fra mine kolleger, hvis jeg har brug for det,,6,3,,,,8,,9,3, 9, 9,,,,,,,,3,8 Teamsamarbejde Andel som svarer "meget enig" eller "enig" Base Teamets opgaver er klart defineret,6 9 Vi er gode til at forny os i teamet,9 I teamet samarbejder vi om, hvordan opgaverne bedst løses,5 Alle udviser ansvarlighed for at løse teamets opgaver,8 9 Teamet har en konstruktiv dialog med ledelsen 8,8 Jeg får inspiration fra mit team, 8, 8,, 7,3 8,,6,3,8, 58,6 66,,8 8 8,4 8,,9 8,,5 8,,7 57, 6 64,3 64 4,9 49,7 6,7 64,7 8,8, 58,3 66,3,7 55, 58, 8, 6, 68 5, 7 8, 8,8 9,9, 8,8 9,9 9,9,,,,,, 8, 8, 9, 9,7,,3,8 9,5,3,6,8,6 6 Aspekt R&D Side 6

7 IBC Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 6 Afdelinger (kun undervisere) Socialt miljø Andel som svarer "meget enig" eller "enig" Base Jeg er ikke udsat for ubehagelige drillerier, mobning eller nedværdigende udtalelser fra andre ansatte (medarbejdere/ledere) Jeg er ikke udsat for fysisk vold eller trusler om fysisk vold på min arbejdsplads,5,,3,,,,4,,4,,,,,, 9,9,7,7,7,,, Jeg er ikke udsat for ubehagelige drillerier, mobning, chikane eller nedværdigende udtalelser fra andre ansatte (medarbejdere/ledere). Ikke indekseret Meget uenig 5 % Uenig 9 % Enig 73 8% Meget enig 39 % % 7 3% 39 6% 8% % % 7 3% 3 % % 4 9% 8 7% 34 7% % 4% 7 5% 7% % % 8% 9 % % 5% 5% 8 9% % % 8% 9 % 5% % 5% 7 % % 3% 6 % 3 % % % 5 % 4 % 6 Aspekt R&D Side 7

8 IBC Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 6 Afdelinger (kun undervisere) Hvor ofte har du oplevet ubehagelige drillerier, mobning, chikane eller nedværdigende udtalelser inden for de seneste seks måneder? Ikke indekseret Flere gange om ugen % Cirka gang om ugen 5% Cirka gang om måneden 3 3% Nogle få gange inden for de seneste seks måneder 7 54% Ikke oplevet inden for de seneste seks måneder 8% % % 3 33% 4 44% % % % % % % % % 4% 4% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 6 Aspekt R&D Side 8

9 IBC Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 6 Afdelinger (kun undervisere) Fravær Andel som svarer, at de ikke har været fraværende inden for de sidste måneder Base Ikke fraværende,7,,7,6,4,7 8, 8,,,3,7 Når du tænker tilbage måned for måned i det forløbne år, har der så været en eller flere gange, hvor du har været fraværende fra arbejde på grund af forhold på arbejdspladsen? Ikke indekseret Nej, det er ikke sket inden for de sidste måneder 37 % Ja, det er sket en enkelt gang inden for de sidste 9 5% måneder Ja, det er sket flere gange inden for de sidste måneder 6 % 9 % 4% 4 % 9 % 3% % 44 % 3 6% % 7 % 4% % % % 8% 6 8% % % % % % 9 % % % 8 % 7% % 44 % % % 6 Aspekt R&D Side 9

10 IBC Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 6 Afdelinger (kun undervisere) Direktionen Andel som svarer "i høj grad" eller "i nogen grad" Svarene Ved ikke/ikke relevant indgår ikke i beregningerne af denne tabel. Base Er god til at sætte retning for skolens udvikling, Har fokus på kvalitetsudvikling,9 Er god til at handle helhedsorienteret, Har fokus på, at vi udnytter ressourcerne effektivt,5 8 Tilskynder til, at vi når de mål, der er sat,5,8 8, 73,4 73,8,8 69,6 7 5,4 5 6,9 6 8,8 65, 65,,3 8,8,3,,4,5,5,6,3 9, 9 9,9 55,6 56,9,9 5,8 6 3,6 3 4, 4 4, 4 4, 4 9, 9 9, 9, 66,7 67,8,,,,, 9,3 9 9, 9 8, 8 7,4 7,,5, 69, ,5 68,8 6 Aspekt R&D Side

11 IBC Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 6 Afdelinger (kun undervisere) Nærmeste leder Andel som svarer "i høj grad" eller "i nogen grad" Svarene Ved ikke/ikke relevant indgår ikke i beregningerne af denne tabel. Base Er en god leder 9,4 9 Min nærmeste leder og jeg har en løbende dialog om 76,5 udførelsen af mit arbejde Giver mig gode udviklingsmuligheder, Anerkender min indsats,7 Giver mig opgaver og ansvar svarende til mine kompetencer 9,5 9 Er god til at motivere mig, Er god til at inddrage medarbejderne i beslutningsprocessen,4 Er god til at håndtere konflikter imellem medarbejderne 67, 67 Er god til at håndtere konflikter mellem medarbejdere og, elever/studerende Tilskynder til, at vi når de mål, der er sat 9, 9 Følger op på, at vi når de mål, der er sat, Har fokus på, at vi udnytter ressourcerne effektivt, Understøtter, at vi leverer høj faglig kvalitet,5,9 73,8, 8, 8 9,4 9 7,4 73,8 6,7 6, 9,4,,8,,7,3 9,,,4 7,4,8 63, 63,3,7,7,9,,3 7,7 8,3,7, 7,3 69,6 53,8 54,7,4 8, 8,,,9,,9,,,6 8,5 55, 55,,4,9,9,9,7,,7,3,7, 63,6 68 6, 6 63,6 67,,,7,7 3, 3 3, 33 45, 48 45, 45 8, 8, 3, 7,7 8,7 33,3 33, 38, , 35, 8,8 9,, 8,8 8,8 9,9,8 8,8 9, 9 9, 9 8, 8,,5 68,8,6,5,7,7,8, 9,,,,,,,7,3,9,,,3,,7,6,,,6,5 73,,,5 9, 9 65,9 76 8,,, 9, 9,8,8,7 6 Aspekt R&D Side

12 IBC Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 6 Afdelinger (kun undervisere) Skolens servicefunktioner Andel som er "meget enig" eller "enig" i udsagnet Skolens servicefunktioner fungerer godt... Svarene Ved ikke/ikke relevant indgår ikke i beregningerne af denne tabel. Base IT, Kantine, Pedellerne,5 Rengøring,,4 9,7,9,9,7,7 9,,7,4 8, 8,9,4 5, 55,9,9,9,7 8,8, 7,7 73 8,,5,, 54,5 6, 9,9, 68,4,,,5,3,,,7 9,,3,8,8 6 Aspekt R&D Side

13 IBC Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 6 Afdelinger (kun undervisere) Arbejdspladsindretning og pc Andel som svarer "meget enig" eller "enig" Base Vi har gode fysiske rammer og faciliteter til at udføre vores arbejde, Jeg oplever, at jeg har mulighed for at variere mine, arbejdsstillinger Borde og stole kan justeres efter mine behov,9 Jeg bliver sjældent "træt i øjnene" i løbet af arbejdsdagen 76,7 Jeg oplever sjældent generende reflekser i skærmen, Der er plads på bordet foran tastatur og mus til støtte af begge underarme, mens jeg arbejder Der er mulighed for at tilpasse afstanden fra øjne til skærm til ca. 5-7 cm Jeg oplever ikke, at mit arbejde er fysisk belastende for mit helbred 9, 9,6 9, 9,7, 8,4 8 73,,8 9,8 9 9,7,5,7,7, 76,7,4,9,4,4,,5,5 8,9,,,,3,6 8,6 9,4 64,3, 8,5 8,,7,,,,,,,, 9, 9,7,5,,,,, 8,8 3, 3 44,4 44 3, 36 7, 7 8, 8 9, 9 7, 7 5,6 53,7,7 57,9 7,9,,9,5 63,3 63,6,7 73,3,7,7,3,7,,3 73,9,6,,,,7 6 Aspekt R&D Side 3

14 IBC Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 6 Afdelinger (kun undervisere) Lokaler Andel som svarer "ingen problemer" Base Lokalets lysforhold i dagslys 7, 7 Mulighed for afskærmning mod sollys 76,5 7, 7, ,3 64,6 76,6,5 53, ,3 59,,7, 6, 6 63,6 64, 68, , 63 7, 7 76,7 68,9 69,7 Lokalets lysforhold i kunstlys, Mulighed for at regulere lysstyrken i lokalet 59,7 73 Rengøringen af lokalet,8 76 Oprydningen i lokalet 6,7 7 Oplevelsen af kulde og træk 5,5 65 Muligheden for at regulere temperaturen i lokalet 38,9 Luftens kvalitet 5,4 Mulighed for udluftning 7,4 Lugtgener 7,3 Ventilationsanlæggets kvalitet 56,9 7 Oplevelse af statisk elektricitet 73,5, ,5 73, , 63 5, , , 7, 7,3 56,9 7 73,4,,6,4 53,6 6,6 46,4 48,3, 67,9 5, 6, 7, 7 55,3 68 7,3 7 4,6 49 4,4 5 3, ,8 7,3 63, 69 64,4 8,4 53,6 54 8,6 35 5, 5 4,9 49 8,6 36 7,9 36,7 8 8,6 3 39,3 43 4,3 7 46,4 55, 8,8, 5, 58 58,3 5, 58,3,7, 8,8,, 65, 7, 7 4, 46 45, 57 5, 5 45,, 8,,9 65,, 7,7, 63, ,6 8 45,5 45,5 9,9 7,7 8 63,6 7,7 73,7 4, 5, 5,6 6 68,4 3,6 63 5,6 9 68,4 73,7 8 36,8 45, 73, , ,7 57 5, 58 46,7 59 3, 6 39, ,7 7, 65,5 8,9 9,,,9,7 6, 76 36, ,8 66,7 73, 65,9 8 8, 6 Aspekt R&D Side 4

15 IBC Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 6 Afdelinger (kun undervisere) Støj Andel som svarer "ingen problemer" Base Lyden runger" i lokalet 8,3 Svært at opfatte tale, når der er flere der taler 65,,4 9 69,,3, 7,3 59,6 7,6 5, 59,7,3 8, 6, 7 7,7 45,5 54,8 66,7 9,,3,9,4 Generende støj fra personer 55, Generende støj fra maskiner eller installationer, Generende støj udefra 76,5 9 59, 8, 76,4 9,,9, 66,, 8,4 4,9 57,6 67,9 8 58,3,7 66,7 5, 33 8, 7, 8, 4 9,9 63,6 55,6 55,6 6,3 66,7 7, 76 8, 73,3 8,,6 6 Aspekt R&D Side 5

16 IBC Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 6 Afdelinger (kun undervisere) Arbejde med maskiner, køretøjer, kemiske stoffer, tunge løft eller risiko for ulykker Ikke indekseret Nej, ingen af disse 334,% Ja, arbejder med maskiner og/eller apparater 34 8,9% Ja, arbejder med tunge løft 8 7,3% Ja, arbejder med kemiske stoffer, maling, lak m.m. 5,% Ja, arbejde indebærer en ulykkesrisiko 3,% Ja, arbejder med køretøjer,9% 5,7% 3,3%,9% 4,7%,9%,% 8,%,%,%,%,%,% 45,%,%,%,%,%,% 7,%,%,%,%,%,%,7%,%,% 8,3%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% 6,9%,%,%,%,%,% 4,8% 6,9% 6,9% 3,4% 3,4%,% 43,6%,%,%,%,%,% Arbejde med maskiner og/apparater Andel som svarer "ja" Base 33 Har du fået en forståelig mundtlig eller skriftlig instruktion i, de maskiner, du arbejder med? Har du adgang til brugsanvisning?,8 Er alle bevægelige dele beskyttet med afskærmning?,9 Har alle maskiner nødstop? 9,6 Er alle maskiner godt vedligeholdte?,9, 5, 5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6 Aspekt R&D Side 6

17 Arbejde med kemiske stoffer, maling, lak m.m. Andel som svarer "ja" IBC Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 6 Afdelinger (kun undervisere) Base 4 Er det muligt at undgå direkte kontakt med sundhedsskadelige stoffer? Har du fået instruktion i håndtering af de stoffer, du arbejder med? Har du adgang til brugsanvisninger og produktblade for alle produkter? Findes der tilstrækkelig udsugning i lokaler, hvor der arbejdes med kemiske stoffer?,,,,9,,, 5, 5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5, 5,,,,,,,,,,, Arbejde med tunge løft Andel som svarer "ja" Base 7 Findes der passende hjælpemidler til tunge løft? 59,3 Er du blevet instrueret i løfteteknik og ergonomi? 53,8 5,,,,,,,,,,,,,,,, 5,,,, 6 Aspekt R&D Side 7

18 IBC Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 6 Afdelinger (kun undervisere) Baggrundsspørgsmål - ikke indekseret Lokation IBC Fredericia Middelfart 4% IBC Kolding 5% 6 5% 68 8% 3 % % % 47 % % % % % % % % % % % 4 3% % 5 33% % IBC Aabenraa 76 9% IBC Innovationsfabrikken 7 8% HF og VUC Fredericia 59 5% 44 8% 4 % 48 % % % % % % % 8 % % % % % % % % % % % % % % 9 % % % 7 % 5 % 3 5% 4% Arbejdsfunktion Underviser 45 6% Leder 3 8% Administrativ medarbejder (adm., økonomi, it, bibliotek, marketing o.l.) Servicemedarbejder (rengøring, pedel, instruktør, kantine o.l.) % 45 % 45 % % % % 3 % % % % 47 % % % % 8 % % % % % % % % % % % % % % % % 9 % % % % 3 % % % % 46 % % % % 6 Aspekt R&D Side 8

Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium

Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Benchmarkingrapport Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 211 Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse

Læs mere

HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Haderslev Handelsskole/Det Blå Gymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Undersøgelsen

Læs mere

Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2009 Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2009 Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Bornholms Gymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Undersøgelsen på Bornholms Gymnasium

Læs mere

Benchmarkingrapport Aalborg Handelsskole

Benchmarkingrapport Aalborg Handelsskole Benchmarkingrapport Aalborg Handelsskole 2010 Medarbejdertrivselsundersøgelse 2010 Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Karakterbogen har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige

Læs mere

Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse 2013 Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse 2013 Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Ørestad Gymnasium Medarbejdertrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Ørestad Gymnasium Der har deltaget i alt medarbejdere

Læs mere

Trivselsundersøgelse marts 2014

Trivselsundersøgelse marts 2014 Trivselsundersøgelse marts 214 Hvor eller er du samlet set i følgende udsagn? Enig U i Jeg oplever, at min leder/vejleder anvender virksomhedens personalepolitik jf. personalehåndbogen på en god måde 1

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du samlet set i følgende udsagn? Enig Uenig Meget uenig

Hvor enig eller uenig er du samlet set i følgende udsagn? Enig Uenig Meget uenig Trivselsundersøgelse Hvor eller u er du samlet set i følgende udsagn? Enig U u Jeg oplever, at min leder/vejleder anvender virksomhedens personalepolitik jf. personalehåndbogen på en god måde 6 Jeg giver

Læs mere

EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse Antal besvarelser: 38. IBC Kolding 79 21 0 38

EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse Antal besvarelser: 38. IBC Kolding 79 21 0 38 Side 1 af 20 Evalueringsrapport Skema: EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse beelser: 38 Skole: IBC Kolding (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik(IBC Kolding) (IBC Kolding) (Matrix-mål) Hold:

Læs mere

EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse Antal besvarelser: 39. IBC Kolding 82 18 0 39

EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse Antal besvarelser: 39. IBC Kolding 82 18 0 39 Side 1 af 15 Evalueringsrapport Skema: EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse beelser: 39 Skole: IBC Kolding (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik(IBC Kolding) (IBC Kolding) (Matrix-mål) Hold:

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

@venquest 12.0 SkolePraktik Benchmark. (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik(Aalborg Handelsskole) (Matrix-mål)

@venquest 12.0 SkolePraktik Benchmark. (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik(Aalborg Handelsskole) (Matrix-mål) Side 1 af 26 Evalueringsrapport Skema: EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse beelser: 34 Skole: (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik() (Matrix-mål) Hold: Lærer: Skolepraktik() Startdato: 1

Læs mere

SKANDERBORG ODDER CENTER FOR UDDANNELSE MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 RAPPORT ASPEKT R&D A/S

SKANDERBORG ODDER CENTER FOR UDDANNELSE MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 RAPPORT ASPEKT R&D A/S SKANDERBORG ODDER CENTER FOR UDDANNELSE MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 6 RAPPORT ASPEKT R&D A/S Skanderborg Odder Center for Uddannelse Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 6 Indhold Undersøgelsen

Læs mere

EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 IBC AFDELINGER EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 16 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S IBC afdelinger EUD/EUX Elevtrivselsundersøgelse 16 Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det

Læs mere

Karakterbogen. Netværk E, Teknisk EUD grundforløb. Elevtrivselsundersøgelser Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen. Netværk E, Teknisk EUD grundforløb. Elevtrivselsundersøgelser Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Netværk E, Teknisk EUD grundforløb Elevtrivselsundersøgelser 21 Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Karakterbogen Elevtrivselsundersøgelse 21 Netværk E, Teknisk EUD grundforløb Benchmarkingrapporten

Læs mere

Varde Handelsskole HG

Varde Handelsskole HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 0 Varde Handelsskole HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Varde Handelsskole, HG Elevtrivselsundersøgelse 0 Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 IBC EUD AFDELINGER ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 5 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S IBC EUD Elevtrivselsundersøgelse 5 - Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det

Læs mere

HANDELSGYMNASIET VESTFYN EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S

HANDELSGYMNASIET VESTFYN EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S HANDELSGYMNASIET VESTFYN EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 6 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Handelsgymnasiet Vestfyn EUD/EUX Elevtrivselsundersøgelse 6 Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 04 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se

Læs mere

Vejen Handelsskole HG

Vejen Handelsskole HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse Vejen Handelsskole HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Handelsskole - HG Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015 TØNDER HANDELSSKOLE ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Tønder Handelsskole EUD Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

Benchmarkingrapport. Campus Vejle HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Campus Vejle HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Campus Vejle HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle, HG Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at

Læs mere

Vejen Business College HG

Vejen Business College HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 214 Vejen Business College HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Business College - HG Elevtrivselsundersøgelse 214 - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 HANDELSSKOLEN KØBENHAVN NORD EUD AFDELINGER ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 15 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Handelsskolen København Nord EUD Elevtrivselsundersøgelse 15 - Benchmarkingrapport Læsevejledning

Læs mere

Benchmarkingrapport. Campus Vejle HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Campus Vejle HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Campus Vejle HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Campus Vejle - HG Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER

EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER CAMPUS VEJLE EUD/EUX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER 15-16 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Campus Vejle EUD/EUX Elevtrivselsundersøgelser 15-16 Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre

Læs mere

Benchmarkingrapport. Elevtrivselsundersøgelse EUC Nord HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Elevtrivselsundersøgelse EUC Nord HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse EUC Nord HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning EUC Nord - HG Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål at gøre

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015 ERHVERVSGYMNASIET GRINDSTED ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Erhvervsgymnasiet Grindsted EUD Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Trivsel og APV - 2012

Trivsel og APV - 2012 Trivsel og APV - 2012 Svar angivet i % med mindre andet er nævnt INDHOLD BG kort fortalt Trivsel overordnet og fordelt på områder APV Konklusioner SVARPROCENT - APV 2009 2012 Besvarelser - styk 57 (70

Læs mere

Vejen Handelsskole HG

Vejen Handelsskole HG Benchmarkingrapport Vejen Handelsskole HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Handelsskole HG Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har

Læs mere

Erhvervsgymnasiet Grindsted HG

Erhvervsgymnasiet Grindsted HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 2010-2011 Erhvervsgymnasiet Grindsted HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Erhvervsgymnasiet Grindsted, HG Elevtrivselsundersøgelser 2010-2011 Denne

Læs mere

Svendborg Erhvervsskole HG

Svendborg Erhvervsskole HG Benchmarkingrapport Svendborg Erhvervsskole HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Svendborg Erhvervsskole - HG elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Benchmarkingrapport. Netværk A, HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Netværk A, HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport, HG Elevtrivselsundersøgelse 212 Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Uddannelsesbenchmark.dk, HG Elevtrivselsundersøgelse 212 Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

EUD SkolePraktik medarbejdertrivselsundersøgelse Antal besvarelser: 8. Rybners Esbjerg generel. Rybners Esbjerg

EUD SkolePraktik medarbejdertrivselsundersøgelse Antal besvarelser: 8. Rybners Esbjerg generel. Rybners Esbjerg Evalueringsrapport Skema: EUD SkolePraktik medarbejdertrivselsundersøgelse beelser: 8 Skole: Uddannelse: Hold: Lærer: Rybners Esbjerg Skolepraktik(Rybners) (Rybners Esbjerg) Skolepraktik(Rybners) Rybners

Læs mere

Campus Vejle HHX 3. årgang

Campus Vejle HHX 3. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle, HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD 2015 SVENDBORG ERHVERVSSKOLE ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE EUD BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Svendborg Erhvervsskole EUD Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten har

Læs mere

Benchmarkingrapport. Campus Vejle. HF Elevtrivselsundersøgelse 2015 Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Campus Vejle. HF Elevtrivselsundersøgelse 2015 Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Campus Vejle HF Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Campus Vejle HF Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål at

Læs mere

EUD ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

EUD ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 UDDANNELSESBENCHMARK.DK EUD ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Uddannelsesbenchmark.dk EUD Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten har

Læs mere

Campus Vejle HHX 2. årgang

Campus Vejle HHX 2. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle,. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til

Læs mere

Uddannelsesbenchmark.dk HG

Uddannelsesbenchmark.dk HG Benchmarkingrapport Uddannelsesbenchmark.dk HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Uddannelsesbenchmark.dk, HG Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Benchmarkingrapport. Fredericia Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelser Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Fredericia Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelser Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Udarbejdet af ASPEKT R&D Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 21 215 - Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER

HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER FREDERICIA GYMNASIUM HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER - BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Fredericia Gymnasium HF Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til

Læs mere

Handelsgymnasiet Campus Vejle HHX 3. årgang

Handelsgymnasiet Campus Vejle HHX 3. årgang Benchmarkingrapport Handelsgymnasiet Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Handelsgymnasiet, Campus Vejle - HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport

Læs mere

Campus Vejle HHX 3. årgang

Campus Vejle HHX 3. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Campus Vejle HHX. årgang - Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

HF og VUC Campus Vejle HF

HF og VUC Campus Vejle HF Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse HF og VUC Campus Vejle HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning HF og VUC, Campus Vejle - HF Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Medarbejdertrivsel- og APV undersøgelse 2015

Medarbejdertrivsel- og APV undersøgelse 2015 Aalborg Studenterkursus Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Kommenterede resultater Medarbejdertrivsel- og APV undersøgelse Aalborg Studenterkursus Aalborg Studenterkursus Medarbejdertrivsels- og

Læs mere

Karakterbogen Vejen Handelsskole, HG. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2009. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen Vejen Handelsskole, HG. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2009. Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Vejen Handelsskole, HG Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Vejen Handelsskole, HG Læsevejledning

Læs mere

Benchmarkingrapport. Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole. Akademi Uddannelser Fagmoduler. Trivselsundersøgelse 2010

Benchmarkingrapport. Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole. Akademi Uddannelser Fagmoduler. Trivselsundersøgelse 2010 Benchmarkingrapport Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole Akademi Uddannelser Trivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Erhvervsakademi Sjælland/Roskilde Handelsskole - Akademi

Læs mere

Svendborg HandelsGymnasium

Svendborg HandelsGymnasium Benchmarkingrapport Svendborg HandelsGymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Svendborg HandelsGymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Benchmarkingrapport. Horsens Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Horsens Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

Karakterbogen. Roskilde Handelsskole, HG. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelser 2008 og Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen. Roskilde Handelsskole, HG. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelser 2008 og Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Roskilde Handelsskole, HG Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelser 2008 og 2009 Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Karakterbogen har til formål at gøre det relativt enkelt at

Læs mere

Benchmarkingrapport HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 IBC afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 IBC afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 IBC afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning IBC, afdelinger HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Rosborg Gymnasium & HF HF

Rosborg Gymnasium & HF HF Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Rosborg Gymnasium & HF HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Rosborg Gymnasium & HF - HF Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Læsevejledning Denne benchmarkingrapport

Læs mere

IBC HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S

IBC HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S IBC HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige afdelinger

Læs mere

Karakterbogen Netværk C

Karakterbogen Netværk C Karakterbogen Netværk C HG afdelinger UU trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2007 Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2007, HG afdelinger 2007 ASPEKT

Læs mere

Medarbejdertrivsels og APV undersøgelse 2009/10

Medarbejdertrivsels og APV undersøgelse 2009/10 Medarbejdertrivsels og APV undersøgelse 9/ Fredericia Gymnasium Indholdsfortegnelse Indledning... Undersøgelsens hovedkonklusioner.... Undersøgelsens repræsentativitet.... Hovedkonklusion... Det psykosociale

Læs mere

EUC Nord Frederikshavn HTX

EUC Nord Frederikshavn HTX Benchmarkingrapport EUC Nord Frederikshavn HTX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning EUC Nord Frederikshavn, HTX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Karakterbogen Vejen Handelsskole, HG. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2008. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen Vejen Handelsskole, HG. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2008. Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Vejen Handelsskole, HG Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Vejen Handelsskole, HG Læsevejledning

Læs mere

Det Blå Gymnasium HHX

Det Blå Gymnasium HHX Benchmarkingrapport Det Blå Gymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Det Blå Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har

Læs mere

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning IBC, HHX afdelinger Elevtrivselsundersøgelse 2014 Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Rødkilde Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 21 215 Denne benchmarkingrapport har til formål

Læs mere

Karakterbogen Vejle Handelsskole

Karakterbogen Vejle Handelsskole Karakterbogen Vejle Handelsskole Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse HHX. årgang 8 Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 8 Vejle Handelsskole,.

Læs mere

Handelsskolen København Nord

Handelsskolen København Nord Benchmarkingrapport Handelsskolen København Nord HHX Elevtrivselsundersøgelser - Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsskolen København Nord - HHX Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Læsevejledning

Læs mere

Karakterbogen. Uddannelsesbenchmark.dk, HG. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen. Uddannelsesbenchmark.dk, HG. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Uddannelsesbenchmark.dk, HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Karakterbogen Elevtrivselsundersøgelse Uddannelsesbenchmark.dk, HG Benchmarkingrapporten har til

Læs mere

HADERSLEV HANDELSSKOLE

HADERSLEV HANDELSSKOLE EUD & EUX Elevtrivselsundersøgelse og Handlingsplan 216 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Handlingsplan... 3 4. Metode... 3 5. Svarprocent... 4 6. Hyppighed... 4 7. Offentliggørelse...

Læs mere

Handelsskolen København Nord Afdelinger

Handelsskolen København Nord Afdelinger Benchmarkingrapport HHX og STX Elevtrivselsundersøgelse 15 Handelsskolen København Nord Afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsskolen København Nord HHX og STX Elevtrivselsundersøgelse 15 Benchmarkingrapport

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelser Vestfyns Gymnasium. Benchmarkingrapport

Elevtrivselsundersøgelser Vestfyns Gymnasium. Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 2-2 Vestfyns Gymnasium Benchmarkingrapport Læsevejledning Vestfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 2-2 - Benchmarkingrapport Denne benchmarkingrapport har til formål at gøre

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport. Aalborg Katedralskole

Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport. Aalborg Katedralskole Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole STX og HF Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Læsevejledning Denne benchmarkingrapport har til formål

Læs mere

Aalborg Handelsgymnasium Saxogade HHX

Aalborg Handelsgymnasium Saxogade HHX Benchmarkingrapport Aalborg Handelsgymnasium Saxogade HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Aalborg Handelsgymnasium, Saxogade - HHX Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport

Læs mere

Benchmarkingrapport. Vejle Handelsgymnasium HHX 2. årgang. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Vejle Handelsgymnasium HHX 2. årgang. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Vejle Handelsgymnasium HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Vejle Handelsgymnasium, HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning

Læs mere

Procentandel/Indekstal 0 betyder, at spørgsmålet ikke blev stillet (eller formuleret anderledes) i den pågældende skole.

Procentandel/Indekstal 0 betyder, at spørgsmålet ikke blev stillet (eller formuleret anderledes) i den pågældende skole. Uddannelse I hver datacelle angives to tal:. Øverste tal i hver celle er enten procentandelen af svarpersoner, som opfylder kriteriet (Indekskriterium) eller i de tilfælde, hvor der benyttes - skalaen

Læs mere

Roskilde Handelsskole HHX årgange

Roskilde Handelsskole HHX årgange Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 211 Roskilde Handelsskole Udarbejdet af ASPEKT R&D Roskilde Handelsskole, - Elevtrivselsundersøgelse 211 Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Karakterbogen Vejle Handelsskole

Karakterbogen Vejle Handelsskole Karakterbogen Vejle Handelsskole Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse HHX. årgang Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Vejle Handelsskole,.

Læs mere

Karakterbogen. Vejle Handelsskole HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2009

Karakterbogen. Vejle Handelsskole HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2009 Karakterbogen Vejle Handelsskole HG Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Vejle Handelsskole, HG Læsevejledning

Læs mere

Karakterbogen EUC Nord

Karakterbogen EUC Nord Karakterbogen EUC Nord Handelsgymnasiet HHX Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse - EUC Nord, Handelsgymnasiet

Læs mere

Vejen Handelsgymnasium HHX

Vejen Handelsgymnasium HHX Benchmarkingrapport Vejen Handelsgymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Handelsgymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Handelsgymnasiet Skive

Handelsgymnasiet Skive Benchmarkingrapport Handelsgymnasiet Skive HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Handelsgymnasiet Skive HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Vejen Handelsgymnasium HHX

Vejen Handelsgymnasium HHX Benchmarkingrapport Vejen Handelsgymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Handelsgymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Uddannelsesbenchmark.dk Netværk D

Uddannelsesbenchmark.dk Netværk D Benchmarkingrapport STX Elevtrivselsundersøgelse 14 Uddannelsesbenchmark.dk Netværk D Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Uddannelsesbenchmark.dk STX Elevtrivselsundersøgelse 14 Benchmarkingrapport

Læs mere

Vejen Business College HHX

Vejen Business College HHX Benchmarkingrapport Vejen Business College HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Business College - HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX Benchmarkingrapport Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX Elevtrivselsundersøgelse

Læs mere

EUC Nord Handelsgymnasiet HHX

EUC Nord Handelsgymnasiet HHX Benchmarkingrapport EUC Nord Handelsgymnasiet HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D EUC Nord, Handelsgymnasiet HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Benchmarkingrapport. Netværk A, HHX. Elevtrivselsundersøgelse 2013. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Netværk A, HHX. Elevtrivselsundersøgelse 2013. Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport, HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse, HHX Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt

Læs mere

Karakterbogen KVU Akademiernes undervisningsmiljøundersøgelse 2009/2010

Karakterbogen KVU Akademiernes undervisningsmiljøundersøgelse 2009/2010 Karakterbogen KVU Akademiernes undervisningsmiljøundersøgelse 29/21 Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Karakterbogen Akademiernes undervisningsmiljøundersøgelse 29/21 - KVU Karakterbogen har til formål

Læs mere

Ingrid Jespersens Gymnasieskole

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Kommenterede resultater Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 8 Ingrid Jespersens Gymnasieskole ASPEKT R&D Ingrid Jespersens Gymnasieskole - Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 8 Undersøgelsen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 20 EUD Hovedforløb reduceret udgave Dette er udgaven med det reducerede spørgeskema til EUD Hovedforløb. ASPEKT R&D A/S 25-08-20 Obligatorisk

Læs mere

Karakterbogen. Tietgen Business College. KVU uddannelser. Akademiernes trivselsundersøgelse 2007. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen. Tietgen Business College. KVU uddannelser. Akademiernes trivselsundersøgelse 2007. Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Tietgen Business College KVU uddannelser Akademiernes trivselsundersøgelse 2007 Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Karakterbogen eller indekseringen har til formål at gøre det relativt

Læs mere

2014 Undervisningsmiljøvurdering

2014 Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undervisningsmiljøvurdering For erhvervsuddannelserne Tradium Svarprocent: 67% (1023 besvarelser ud af 1529 mulige) Vurdering af det sociale, fysiske og æstetiske miljø (hvis valgt i undersøgelsen)

Læs mere

Benchmarkingrapport. Elevtrivselsundersøgelse 2011. EUC Nord HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Elevtrivselsundersøgelse 2011. EUC Nord HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse EUC Nord HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning EUC Nord, HG Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det

Læs mere

Karakterbogen Netværk A, HHX Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2009

Karakterbogen Netværk A, HHX Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2009 Karakterbogen, HHX Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 9 Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 9, HHX Læsevejledning Karakterbogen har til formål

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 20 Dette er udgaven med det komplette spørgeskema til EUD. Der vil blive lavet to identiske versioner af spørgeskemaet, et hvor betegnelsen

Læs mere

Karakterbogen. Tietgen Business College. KVU uddannelser. Akademiernes trivselsundersøgelse 2008. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen. Tietgen Business College. KVU uddannelser. Akademiernes trivselsundersøgelse 2008. Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Tietgen Business College KVU uddannelser Akademiernes trivselsundersøgelse 28 Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Akademiernes trivselsundersøgelse 28 Tietgen Business College, KVU Læsevejledning

Læs mere

Aalborg Katedralskole

Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole STX og HF Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Læsevejledning Denne benchmarkingrapport

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 20 EUD Grundforløb I dette skema benyttes betegnelsen lærer, men den enkelte uddannelsesinstitution kan selv bestemme, hvorvidt man ønsker

Læs mere

Svendborg Tekniske Gymnasium

Svendborg Tekniske Gymnasium Benchmarkingrapport Svendborg Tekniske Gymnasium HTX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Svendborg Tekniske Gymnasium - HTX Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 20 EUD Reduceret Hovedforløb Dette er udgaven med det reducerede spørgeskema til EUD Hovedforløb I dette skema benyttes betegnelsen lærer,

Læs mere

5 Undervisningens indhold 32 74. Dine muligheder for at få indflydelse på undervisningens indhold 18 69. 7 Undervisningens form 21 75

5 Undervisningens indhold 32 74. Dine muligheder for at få indflydelse på undervisningens indhold 18 69. 7 Undervisningens form 21 75 Spørgsmål PMV BBV 1 Uddannelsessted 52 72 Spørgsmål Mand Kvinde 3 Er du mand eller kvinde 93 31 Hvor tilfreds er du samlet set med følgende: Meget tilfreds Tilfreds 5 Undervisningens indhold 32 74 6 Dine

Læs mere

Benchmarkingrapport. Netværk A, HHX. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Netværk A, HHX. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport, HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse, HHX Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere