Notat. Procesplan vedr. fremtidig boligkapacitet på ældre- og handicapområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Procesplan vedr. fremtidig boligkapacitet på ældre- og handicapområdet"

Transkript

1 SOCIAL OG SUNDHED Dato: 18. januar Tlf. dir.: Kontakt: Jakob Søgaard Timmermann Notat Procesplan vedr. fremtidig boligkapacitet på ældre- og handicapområdet Indledning I den politiske aftale om budget fremgår det, at der skal gennemføres en undersøgelse af den fremtidige boligkapacitet på ældreområdet samt udarbejdes et forslag til at samle bofællesskaberne for voksne med særlige behov. Dette notat præsenterer en overordnet tidsplan for det videre forløb. De milepæle for udmøntningen af den politiske aftale, som Social- og Sundhedsudvalget allerede har godkendt den 5. januar, er indarbejdet i denne plan. Som bilag til tids- og procesplanen er vedlagt et overbliksark, der viser de væsentligste beslutninger, der skal træffes i løbet af. Beslutningerne er opdelt i seks faser. Beslutningerne i hver fase vil have betydning for, om man skal gå videre til næste fase, og hvilke muligheder der i givet fald skal tages stilling til. De seks faser er i overblik: Analyse. Her gennemføres undersøgelsen af behovet for justering af boligkapaciteten over de kommende 10 år. Resultat. Her gennemgås og vurderes analyseresultaterne. Strategi. Her indhentes informationer og træffes beslutning om, hvordan en kapacitetstilpasning i givet fald skal gennemføres. Lokation. Her træffes beslutning om, i hvilke bygninger en kapacitetsudvidelse i givet fald skal gennemføres. Bygherre. Her træffes beslutning om, efter hvilken model der i givet fald skal vælges bygherre for et nybyggeri. Drift. Her træffes beslutning om, hvilken driftsmodel der i givet fald skal benyttes. De foreløbige analyser tyder på, at der er behov for en udvidelse af boligkapaciteten på ældreområdet. Derfor er spørgsmålet sandsynligvis, hvor stor denne tilpasning skal være, snarere end om den skal finde sted.

2 Derudover skal det afklares, om kapacitetstilpasningen i givet fald kan håndteres med justeringer af den eksisterende boligmasse evt. kombineret med en anden form for udnyttelse af den eksisterende kapacitet eller ved nybyggeri. Ved et eventuelt nybyggeri er det væsentligste spørgsmål, om det skal ske sammen med nye samarbejdspartnere, fx en non-profit-organisation, i et fælleskommunalt samarbejde eller via udbud. Og tilsvarende skal det afklares, om der i den efterfølgende drift af en eventuel ny boenhed skal afprøves nye samarbejdsformer. Yderligere gennemgang af faserne I det følgende gennemgås hver af faserne med en yderligere beskrivelse af de væsentligste aktiviteter. Fase 1 - Analyse Analysefasen skal afdække behovet for justering af boligkapaciteten over de kommende 10 år på henholdsvis ældre- og handicapområdet. Analysen af ældreområdet omfatter plejeboliger samt aflastnings-, genoptræningsog øvrige korttidspladser. Det skal udmunde i et konkret bud på den fremtidige boligkapacitet, hvor forudsætninger og (u)sikkerhed i analysen er tydeligt beskrevet. Tilsvarende skal der udarbejdes en analyse på handicapområdet vedr. boliger for voksne med særlige behov. Dog kun for de personer, der er uden for målgruppen af de højt specialiserede tilbud, dvs. først og fremmest de tre lokale bofællesskaber på Klakkebjerg, Bygaden og Hold-an Vej. Fase 2 - Resultat Hvis analyserne på ældreområdet (mod forventning) viser, at der ikke er behov for at justere på kapaciteten, stopper den del af processen umiddelbart her. Dog skal der på handicapområdet fortsat arbejdes videre med, hvordan de små bofællesskaber kan samles i større, fagligt og økonomisk mere bæredygtige enheder. I den politiske aftale er formuleringen om bofællesskaberne: Der er ønske om en løsning, der i højere grad end i dag samler tilbuddene til disse borgere. Det vil sikre mere økonomisk rentable løsninger, og mulighed for at rumme flere forskellige tilbud, som bedre kan tilgodese borgernes forskellige behov gennem livet. Hvis analyserne på ældreområde som forventet viser et forøget kapacitetsbehov henover årene, går det videre til næste fase. Fase 3 - Strategi I strategifasen skal der indhentes inspiration og information om de mulige scenarier for kapacitetstilpasningen. Som udgangspunkt er der fire muligheder, hvis kapacitetsbehovet stiger: 1. Mindske efterspørgslen ved innovative løsninger/samarbejdsformer. Fx ved bedre understøttelse i eget hjem eller i nye boligformer som opgangsfællesskaber med fast sygeplejefaglig støtte e.l. 2. Justering af kapacitet via ændret køb og salg af pladser til og fra andre kommuner. 3. De eksisterende boenheder udvides. 4. Der etableres nye boenheder. Side 2

3 At mindske efterspørgslen ved at skabe nye innovative løsninger kræver et udviklingsarbejde og måske også eksterne samarbejdspartnere i form af fx de lokale boligselskaber. Justering af kapacitet via ændret køb og salg af pladser kan kun ske i begrænset omfang grundet plejeboliggarantien, men noget kan måske gøres. Det er klart, at hvis den politiske vurdering er, at kapacitetstilpasningen kan håndteres via enten at mindske efterspørgslen med innovative løsninger eller ved ændret håndtering af køb og salg af pladser, vil byggeprocessen stoppe her. Hvis man politisk peger på, at de eksisterende boenheder udvides (fx et plejecenter, der får en ekstra længe), er der naturligvis fortsat en del arbejde i den efterfølgende proces, men den del er afprøvet før og kræver ikke helt så stor en aktivitet efterfølgende. Det vil næppe være realistisk at involvere nye samarbejdsformer med eksterne leverandører, hvis det skal ske inden for rammerne af et allerede eksisterende botilbud. En etablering af et helt nyt botilbud vil derimod være mere omfattende og også åbne for afprøvning af nye samarbejdsformer. Der står følgende herom i den politiske aftale vedr. kapaciteten på ældreområdet: Der skal i løsningerne undersøges, hvilke modeller, der er relevante for at sikre kvalitetsmæssige og økonomisk rentable tilbud, herunder skal mulighederne for et samarbejde med en ekstern non-profit partner, og andre kommuner også indgå. Kvalitetsmæssigt set er den rehabiliterende og forebyggende indsats afgørende, og enhedernes størrelse er centrale både for at sikre det nødvendige borgerunderlag, og dermed faglig kvalitet og en økonomisk bæredygtig løsning. Der skal således arbejdes med at afdække fordele og ulemper ved de forskellige typer af samarbejdspartnere og løsningsmodeller. Disse beskrives i en række forskellige scenarier, der forelægges politisk. Kommer processen så vidt foreslås det også at lave studiebesøg på relevante botilbud i andre kommuner for at indhente inspiration dels til de bagvedliggende strukturelle og organisatoriske forhold, dels til de fysiske rammer og den faglige tilgang inden for disse rammer. Hele processen skal gennemføres i en løbende dialog med relevante råd, foreninger og borgergrupper, herunder Seniorråd, Handicapråd, nuværende beboere og pårørende i bofællesskaberne på handicapområdet og øvrige interesserede. Scenarieafdækningen for de to forløb på ældre- og handicapområdet kører nogenlunde parallelt, da processen måske kan vise, at der kan være stordriftsfordele, fagligt og/eller økonomisk, ved at samtænke flere målgrupper i ét byggeri og muligvis også på tværs af traditionelle skel som handicap- og ældreområdet. Altså en løsning i stil med, hvad der allerede er gennemført på Plejecenter Sønderhaven, der både rummer botilbud til ældre og personer med udviklingshæmning. Det kunne også være ved at samtænke bo- og dagtilbud på en ny måde. Den størrelsesmæssige bæredygtighed kan evt. hjælpes på vej ved at indgå et samarbejde med andre kommuner. Dette skal som allerede nævnt også undersøges og indgå i scenariebeskrivelserne. Side 3

4 Fase 4 - Lokation Hvis det besluttes, at der skal etableres en ny boenhed, skal der også tages stilling til beliggenheden, og i første omgang hvorvidt en ny enhed kan etableres i eksisterende bygninger, der kan tilrettes til formålet, eller der skal bygges nyt. Masterplan vedr. ejendomsdriften er undervejs og forventes offentliggjort ultimo februar. Masterplanen vil formentlig afdække, om der kan være egnede bygninger i den eksisterende kommunale bygningsmasse. Alternativt kan det undersøges, om der er andre egnede bygninger i kommunen, der med fordel kan købes. Endelig er der selvfølgelig muligheden at bygge nyt. Der skal i hele puslespillet med ejendommene også findes en god løsning på anvendelsen af de bygninger, der vil blive forladt, hvis deres nuværende funktioner kommer til at indgå i en ny og større enhed. Fase 5 - Bygherre Uanset valget mellem nybyggeri og ombygning skal der tages stilling til model for valg af bygherre og ejerform. Enten kan vælges et såkaldt in-house-koncept, hvor der vælges en samarbejdspartner (fx et alment boligselskab eller en ekstern non-profit-partner), der gennemfører byggeriet i et nærmere defineret samarbejde med kommunen. Eller der kan gennemføres et egentligt udbud. Hidtil er byggerier på ældreområdet i Ballerup Kommune typisk sket i samarbejde med Ballerup Ejendomsselskab (fx Sønderhaven). Fordele og ulemper ved de forskellige løsninger skal fremgå af scenariebeskrivelserne. Fase 6 - Drift Ligesom ved anlægsdelen skal der også på driften tages stilling til, hvem der skal være leverandør. Det kan være kommunen selv som på de øvrige institutioner i kommunen, eller det kan være en ekstern leverandør, der findes enten ved en aftale eller ved udbud. Endelig er det en mulighed at foretage et samlet valg ift. bygherre og drift. Enten ved et samlet udbud eller en samlet in-house-aftale, således det vil være samme aktør, der varetager både anlæg og den efterfølgende drift. Side 4

5 Tids- og procesplan Aktiviteter med grøn baggrund vedrører ældreområdet. Aktiviteter med blå baggrund vedrører handicapområdet. Aktiviteter lilla baggrund vedrører begge områder samtidig. Aktivitet Aktør Dato Udarbejdelse af kapacitetsanalyse vedr. boliger på ældreområdet C-SS Januar februar Udarbejdelse af kapacitetsanalyse vedr. boliger for voksne med særlige behov C-SS Februar marts Politisk behandling af kapacitetsanalyse på ældreområdet Foreløbig politisk drøftelse af scenarier for, hvordan en kapacitetstilpasning kan gennemføres på ældreområdet. Politisk behandling af kapacitetsanalyse på handicapområdet Foreløbig politisk drøftelse af scenarier for, hvordan en kapacitetstilpasning kan gennemføres på handicapområdet (og evt. samtænkning med kapacitetsudvidelse på ældreområdet). Drøftelse med Seniorrådet om deres ønsker og ideer Drøftelse med beboere og pårørende på de nuværende bofællesskaber om deres ønsker og ideer Drøftelser med Handicaprådet om deres ønsker og ideer Inspirationsbesøg på relevante plejecentre og institutioner med flere målgrupper i andre kommuner Inspirationsbesøg på relevante botilbud i andre kommuner SSU 1. marts SSU 1. marts SSU 5. april SSU 5. april Seniorråd 19. april Beboere og pårørende fra de nuværende bofællesskaber Handicapråd April (dato ikke fastsat, men skal være efter SSU 5. april ) April (dato ikke fastsat, men skal være efter SSU 5. april ) SSU og Seniorråd Maj SSU, Handicapråd og beboerrepræsentanter fra de nuværende bofællesskaber Maj Udarbejdelse af scenariebeskrivelser for hhv. lokation, anlæg og drift. C-SS April juni Politisk statusdrøftelse SSU 31. maj Fortsættes på næste side Side 5

6 Aktivitet Aktør Dato Politisk beslutning om hhv. lokation, anlæg og drift for nybyggeri eller ombygning af eksisterende boligmasse på ældre- og/eller handicapområdet sættes i høring. SSU 16. august Høringsfase Relevante råd, foreninger og borgere. 17. august - 8. november Opsamling på høring SSU 29. november Endelig politisk beslutning om hhv. lokation, anlæg og drift for nybyggeri eller ombygning af eksisterende boligmasse på ældre- og/eller handicapområdet. KMB 19. december C-SS = Administrationen i Center for Social og Sundhed SSU = Social- og Sundhedsudvalget KMB = Kommunalbestyrelsen Side 6

Notat. Fremtidigt boligkapacitetsbehov på ældreområdet - overblik

Notat. Fremtidigt boligkapacitetsbehov på ældreområdet - overblik SOCIAL OG SUNDHED Dato: 10. februar 2016 Tlf. dir.: 4477 2998 E-mail: jko@balk.dk Kontakt: Jakob Søgaard Timmermann Notat Fremtidigt boligkapacitetsbehov på ældreområdet - overblik Indledning Der blev

Læs mere

Notat. Kapacitetsanalyse af boliger til voksne med udviklingshæmning

Notat. Kapacitetsanalyse af boliger til voksne med udviklingshæmning SOCIAL OG SUNDHED Dato: 18. maj 2016 Tlf. dir.: 4477 2998 E-mail: jko@balk.dk Kontakt: Jakob Søgaard Timmermann Notat Kapacitetsanalyse af boliger til voksne med udviklingshæmning Indledning Af den politiske

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2016

Udmøntning af Aftale om budget 2016 ØKONOMI OG STYRING Dato: 1. august 2016 Revideret: 12. august 2016 Tlf. dir.: 2343 8928 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Irene Witthøft Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Udmøntning af Aftale om budget 2016 Anden

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2016

Udmøntning af Aftale om budget 2016 ØKONOMI OG STYRING Dato: 24. oktober 2016 Tlf. dir.: 2054 6419 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Jonas Brix Kjelgaard Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Udmøntning af Aftale om budget 2016 Tredje opfølgning på Social-

Læs mere

Aftale om budget 2016

Aftale om budget 2016 ØKONOMI OG STYRING Dato: 25. april 2017 Tlf. dir.: 2054 6419 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Jonas Brix Kjelgaard Aftale om budget 2016 Afsluttende opfølgning på Social- og Sundhedsudvalgets område Læsevejledning

Læs mere

NOTAT. Dato: 21. december 2015 Vedrørende: Tids- og procesplan pr. 21. december 2015

NOTAT. Dato: 21. december 2015 Vedrørende: Tids- og procesplan pr. 21. december 2015 NOTAT Dato: 21. december 2015 Vedrørende: Tids- og procesplan pr. 21. december 2015 Fagsekretariatet Ældre og Handicap Skanderborg Kommune Baggrund Projektet omkring plejeboligplanen har i efteråret haft

Læs mere

UDKAST Center for Voksenstøtte og Rehabilitering. Handleplan: Plan for botilbud

UDKAST Center for Voksenstøtte og Rehabilitering. Handleplan: Plan for botilbud UDKAST Center for Voksenstøtte og Rehabilitering Handleplan: Plan for botilbud Indledning I 2018 har Social og Sundhedsudvalget været igennem en proces med udarbejdelse af en Handicap- og psykiatripolitik

Læs mere

Plejeområdet i Skanderborg tager afsæt i eksisterende bygninger (Kildegården, Møllehjørnet og Dagmargården)

Plejeområdet i Skanderborg tager afsæt i eksisterende bygninger (Kildegården, Møllehjørnet og Dagmargården) NOTAT Dato: 20. marts Sagsnr.: 15/7551 Byråds- og Direktionssekretariatet Adelgade 44 8660 Skanderborg Navn: Jan Borregaard / Birgit Møller Direkte. tlf.: 87 94 70 79 / 24 64 92 22 E-mail: Jan.Borregaard@skanderborg.dk

Læs mere

NOTAT. Dato: 24. januar 2016 Vedrørende: Tids- og procesplan pr. 24. januar 2016

NOTAT. Dato: 24. januar 2016 Vedrørende: Tids- og procesplan pr. 24. januar 2016 NOTAT Dato: 24. januar 2016 Vedrørende: Tids- og procesplan pr. 24. januar 2016 Fagsekretariatet Ældre og Handicap Skanderborg Kommune Baggrund Projektet omkring plejeboligplanen har i efteråret haft fokus

Læs mere

NOTAT. Dato: 2. september 2015 Sagsnr.: 15/7551 Vedrørende: Tilrettet proces og tidsplan for plejeboligplan primo september 2015

NOTAT. Dato: 2. september 2015 Sagsnr.: 15/7551 Vedrørende: Tilrettet proces og tidsplan for plejeboligplan primo september 2015 NOTAT Dato: 2. september 2015 Sagsnr.: 15/7551 Vedrørende: Tilrettet proces og tidsplan for plejeboligplan primo september 2015 Status på plejeboligsituationen Der er fortsat stor overskudskapacitet på

Læs mere

Notat om arbejdsgruppernes foreløbige arbejde (ekstrakt af referater fra workshop og møder)

Notat om arbejdsgruppernes foreløbige arbejde (ekstrakt af referater fra workshop og møder) Notat om arbejdsgruppernes foreløbige arbejde (ekstrakt af referater fra workshop og møder) August 2015 en del af arbejdet omkring kapacitetsanalyse omkring plejeboliger og ny struktur. GRUPPER FORMÅL

Læs mere

Plejeområdet i Skanderborg tager afsæt i eksisterende bygninger (Kildegården, Møllehjørnet og Dagmargården)

Plejeområdet i Skanderborg tager afsæt i eksisterende bygninger (Kildegården, Møllehjørnet og Dagmargården) NOTAT Dato: 18. februar Sagsnr.: 15/7551 Byråds- og Direktionssekretariatet Adelgade 44 8660 Skanderborg Navn: Jan Borregaard / Birgit Møller Direkte. tlf.: 87 94 70 79 / 24 64 92 22 E-mail: Jan.Borregaard@skanderborg.dk

Læs mere

Kommissorium. Omlægning af boliger til ældre- og socialområdet. Udarbejdet af Katrine Madsen 12. december Hjvhjgyu. Multifunktionelle m2

Kommissorium. Omlægning af boliger til ældre- og socialområdet. Udarbejdet af Katrine Madsen 12. december Hjvhjgyu. Multifunktionelle m2 Kommissorium Omlægning af boliger til ældre- og socialområdet i Udarbejdet af Katrine Madsen 12. december 2017 Hjvhjgyu Multifunktionelle m2 Formål har anvisningsretten til en række almene plejeboliger,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune Projektbeskrivelse Projektets navn: Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune 1. Baggrund På grund af vigende efterspørgsel på ældre- og handicapboliger i Stevns Kommune er

Læs mere

Fælles afsæt fælles udvikling

Fælles afsæt fælles udvikling Projektplan Fælles afsæt fælles udvikling - Strategisk udviklingsproces på skole og dagtilbudsområdet Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Serviceniveau-reduktioner

Serviceniveau-reduktioner CENTER FOR ØKONOMI Dato: 30. september 2019 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Sagsid: 00.30.04-P05-3-19 Serviceniveau-reduktioner 2020-2023 Social- og Sundhedsudvalget/50.54

Læs mere

Åbent. 7. Første udkast til udbygningsplan på det sociale område. Sagsprocedure. Resume. Indstilling. Sagsbeskrivelse

Åbent. 7. Første udkast til udbygningsplan på det sociale område. Sagsprocedure. Resume. Indstilling. Sagsbeskrivelse 7. Første udkast til udbygningsplan 2019-2025 på det sociale område Sagsnr.: 253-2018-11352 Dok.nr.: 253-2019-19140 Åbent Sagsprocedure Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Læs mere

Masterplan for plejehjemsmodernisering. Møde i forligskreds 24. august 2015

Masterplan for plejehjemsmodernisering. Møde i forligskreds 24. august 2015 Masterplan for plejehjemsmodernisering Møde i forligskreds 24. august 2015 Dagsorden Baggrund (fra Sundheds- og Omsorgsudvalget juni 2015) Mulige alternative forslag til at nedbringe ventetiden på kort

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

INTRODUKTION TIL MASTERPLAN OG DIALOG

INTRODUKTION TIL MASTERPLAN OG DIALOG INTRODUKTION TIL MASTERPLAN OG DIALOG Landsbyen Sølund 2014 Med dialogmaterialet sætter vi gang i arbejdet med masterplan for Landsbyen Sølund. Vi håber på dit bidrag i en proces, hvor vi med åbne øjne,

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme: SOCIAL OG SUNDHED Dato: 18. september 2018 Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: pebr@balk.dk Kontakt: Pernille Bruun-Guassora Sagsid: 00.30.14-G01-4-18 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Social Omsorg. Dagsorden. Mødelokalerne Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Social Omsorg. Dagsorden. Mødelokalerne Hedensted Rådhus Dagsorden Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokalerne Hedensted Rådhus Deltagere:, Daniel Toft Jakobsen, Hanne Grangaard, Birgit Jakobsen, Bent Poulsen Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Masterplan for modernisering af plejeboliger. Møde i forligskreds 15. august 2016

Masterplan for modernisering af plejeboliger. Møde i forligskreds 15. august 2016 Masterplan for modernisering af plejeboliger Møde i forligskreds 15. august 2016 Dagsorden Status siden sidste års forlig Efterspørgsel efter plejeboliger nyt skøn Revideret plan for kapacitetsudvikling

Læs mere

Dragør Kommune. Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Dragør Kommune. Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dragør Kommune Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE WWW.BDO.DK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2

Læs mere

Opsamling på høringssvar vedr. revision. retningslinjer for beboer- og pårørende i de kommunale botilbud. Gennemgang af de indkomne høringssvar

Opsamling på høringssvar vedr. revision. retningslinjer for beboer- og pårørende i de kommunale botilbud. Gennemgang af de indkomne høringssvar Opsamling på høringssvar vedr. revision af retningslinjer for beboer- og pårørenderåd i de kommunale botilbud Social- og Sundhedsudvalget har ønsket på deres møde den 11. juni 2018 at drøfte behovet for

Læs mere

En helhedsplan på handicap- og socialpsykiatriområdet. Mia Bie Jørgensen

En helhedsplan på handicap- og socialpsykiatriområdet. Mia Bie Jørgensen En helhedsplan på handicap- og socialpsykiatriområdet Punkter Baggrund og formål Afdækningens resultater Vurderingsfasen Udarbejdelse af anbefalinger Baggrund Der skal udarbejdes en Helhedsplan for Handicap-

Læs mere

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Social- og sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for 2014. Nedenstående notat er opfølgning på indsatser og/eller nøgletal for 1.

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget 2015

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget 2015 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Tekst med rødt er tilføjelser siden 1. Budgetopfølgning 2015 Forslag Kort beskrivelse af indsatsen Indsatsen tager afsæt i masterplanen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Oplæg til procesplan. Senior- og Værdighedspolitik

Oplæg til procesplan. Senior- og Værdighedspolitik Oplæg til procesplan. Værdighedspolitik 2018-2022. Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Fase 7 Igangsættelse af proces Kvalificering af viden Kick-off Dialogmøde Opsamling og udarbejdelse af udkast

Læs mere

Forslag til organisering af arbejdet med Fremtidens rehabiliterings- og plejecentre

Forslag til organisering af arbejdet med Fremtidens rehabiliterings- og plejecentre Forslag til organisering af arbejdet med Fremtidens rehabiliterings- og plejecentre Baggrund Kommunalbestyrelsen vedtog den 8.9.2016 forslag til Fremtidens Rehabiliterings- og plejecentre, som skal gennemføres

Læs mere

Præsentation af Handicap og Psykiatri

Præsentation af Handicap og Psykiatri Præsentation af Handicap og Psykiatri det voksen specialiserede socialområde www.ballerup.dk Kort gennemgang af organisationen Kerneopgaven: Skabe værdi for og med borgeren - omkring borgerens levede liv

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Referat 6. juni 2017 kl. 08:30 Udvalgsværelset, 3.s.54, Ørbækvej 100, fløj 3 Indholdsfortegnelse C. Sager til drøftelse/forberedelse 7 Drøftelse af den fremtidige anvendelse

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Baggrund. Tilbud til borgere med særlige behov. Udarbejdet dato:

Projektbeskrivelse. 1. Baggrund. Tilbud til borgere med særlige behov. Udarbejdet dato: Projektbeskrivelse Projektnavn: Tilbud til borgere med særlige behov og kapacitetsanalyse af plejepladser Projektleder: Tenna Arevad Larsen Projektejer: Birgit Gundorph-Malling Udarbejdet dato: 21.12.2015

Læs mere

Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune

Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune - som følge af udarbejdet plejeboligkapacitetsanalyse. Indhold 1. Indledning.... 3 2. Værdier bag forslag til strategi for plejeboliger

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Boligstrategisk handleplan for velfærdsboliger i Gribskov Kommune 2017

Boligstrategisk handleplan for velfærdsboliger i Gribskov Kommune 2017 Boligstrategisk handleplan for velfærdsboliger i Gribskov Kommune 2017 Bilag 1 til møder i Børneudvalget 24.04.17 og Social- og Sundhedsudvalget 25.04.17 Denne boligstrategiske handleplan er den første

Læs mere

DREJEBOG. for den videre proces med plejeboligplan 2030

DREJEBOG. for den videre proces med plejeboligplan 2030 DREJEBOG for den videre proces med plejeboligplan 2030 Tidspunkt Hvornår? Aktivitet Hvad? 11. april 2018 Gennemgang af eksisterende budget- og normeringsmodel for Formål Hvorfor? Give indblik i Hjørring

Læs mere

DREJEBOG. for den videre proces med plejeboligplan 2030

DREJEBOG. for den videre proces med plejeboligplan 2030 DREJEBOG for den videre proces med plejeboligplan 2030 Tidspunkt Hvornår? Aktivitet Hvad? 11. april 2018 Gennemgang af eksisterende budget- og normeringsmodel for Formål Hvorfor? Give indblik i Hjørring

Læs mere

Projekt Fællesskabets Hus. Borgermøde 11. april 2016 Ry Hallen

Projekt Fællesskabets Hus. Borgermøde 11. april 2016 Ry Hallen Projekt Fællesskabets Hus Borgermøde 11. april 2016 Ry Hallen Aftenens program 1. Velkomst og præsentation af aftenens program v/udvalgsformand Christina Bottke 2. Baggrund for den politisk vedtagne Plejeboligplan

Læs mere

Visionen i kommunens handicappolitik er, at Rødovre vil være landets bedste kommune for borgere med handicap, hvor alle har lige muligheder i livet.

Visionen i kommunens handicappolitik er, at Rødovre vil være landets bedste kommune for borgere med handicap, hvor alle har lige muligheder i livet. Indledning Under overskriften Lige muligheder i livet har Rødovre Kommune udviklet en handicappolitik, der sætter rammen for denne handleplan på handicapområdet. Visionen i kommunens handicappolitik er,

Læs mere

Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune. Version 2

Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune. Version 2 Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune. Version 2 - som følge af udarbejdet plejeboligkapacitetsanalyse. Indhold 1. Indledning.... 3 2. Værdier bag forslag til strategi

Læs mere

KAPACITETSANALYSE PÅ HANDICAP OG PSYKIATRIOMRÅDET

KAPACITETSANALYSE PÅ HANDICAP OG PSYKIATRIOMRÅDET KAPACITETSANALYSE PÅ HANDICAP OG PSYKIATRIOMRÅDET Lemvig Kommune Social- og Sundhedsudvalg 15. august 2017 Agenda Baggrund og formål Benchmarking Udvikling i diagnoser og målgrupper Scenarier for den fremtidige

Læs mere

Notat. Vedr. ældrebolignotatet.

Notat. Vedr. ældrebolignotatet. Dato: 08.05.2016 Center for Teknik Team Plan horsholm.dk Vedr. ældrebolignotatet. I vedlagte notat beskrives et behov for udbygning med 40 plejeboliger, der skal udvide kapaciteten for plejeboliger i Hørsholm

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 3.1.2 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om plejebolig sker til visitationsenheden. På basis

Læs mere

I denne sag forelægges høringsmaterialet til godkendelse i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

I denne sag forelægges høringsmaterialet til godkendelse i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. 04-09-2017 Side 1 SSÆ - Fremtidens sociale tilbud. Godkendelse af høringsmateriale Sagsnr.: 16/14548 Resumé: Pr. 1. januar 2015 blev det specialiserede voksenområde forankret i et nyt Center for Job &

Læs mere

Notat til Børne- og Skoleudvalget

Notat til Børne- og Skoleudvalget Notat til Børne- og Skoleudvalget Uddybning af vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap 28. oktober 2014 Skole og Familie Økonomi og drift Tlf. 46 11 42 13 ROGV@rudersdal.dk

Læs mere

Allerød Kommune. Botilbudsanalyse

Allerød Kommune. Botilbudsanalyse Allerød Kommune Botilbudsanalyse Senest opdateret: maj 2018 Indledning Børn- og Skoleudvalget, Sundheds- og Velfærdsudvalget og byrådet godkendte i marts 201 analyserne på de specialiserede områder. Endvidere

Læs mere

1) Flere ældre borgere 2) Flere af de ældste borgere 3) Mere individualiserede forventninger til det gode ældreliv også på boligområdet

1) Flere ældre borgere 2) Flere af de ældste borgere 3) Mere individualiserede forventninger til det gode ældreliv også på boligområdet 6. Boformer Danmarks ældrebefolkning er i kraftig vækst. Det er i bund og grund en positiv udvikling, men det er en udvikling, der stiller nye krav til kommunerne. Det gælder også på boligområdet. Her

Læs mere

Dato 10. november Henrik Appel Esbensen (MB) Sagsnr Dokumentnr Kære Henrik Appel Esbensen,

Dato 10. november Henrik Appel Esbensen (MB) Sagsnr Dokumentnr Kære Henrik Appel Esbensen, Henrik Appel Esbensen (MB) Dato 10. november 2011 Sagsnr. 2011-156767 Dokumentnr. 2011-790685 Kære Henrik Appel Esbensen, Tak for din henvendelse af 2. november 2011, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. december 2008 Lokale: 122, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:40 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Velfærd og Sundhedsstaben Analyse og Udvikling 27.42.00-P00-1-14 11. maj 2016. Udvikling af plejeboliger 2016 2029

Velfærd og Sundhedsstaben Analyse og Udvikling 27.42.00-P00-1-14 11. maj 2016. Udvikling af plejeboliger 2016 2029 Velfærd og Sundhedsstaben Analyse og Udvikling 27.42.00-P00-1-14 11. maj 2016 Udvikling af plejeboliger 2016 2029 Indholdsfortegnelse 1. Resume...2 2. Baggrund...3 3. Fremskrivning med 15 % af 80+ årige...3

Læs mere

Bedre livskvalitet med sundhedstjek

Bedre livskvalitet med sundhedstjek Bedre livskvalitet med sundhedstjek Indsatsen er knyttet til Strategimål 1, Et ligeværdigt liv, da den drejer sig om at sikre lighed i sundhed. En dansk undersøgelse fra 2014 viste, at mennesker med udviklingshæmning

Læs mere

Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap

Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap Bilag 1 Den 12. februar 2019 Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap Baggrund for opstart af arbejdet Borgercenter Handicap indleder arbejdet med at beskrive

Læs mere

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Beslutning: (USS/UBE/KFI) Afrapportering på arbejdsprogrammet Fortsat Fremgang for Furesø, Punkt 2.4: Gode bo-, aktivitets-, beskæftigelses- og fritidstilbud for mennesker med handicap Sagsnr. i ESDH:

Læs mere

Emne Indhold og mål Anbefalinger Økonomisk handleplan for voksenhandicapområdet

Emne Indhold og mål Anbefalinger Økonomisk handleplan for voksenhandicapområdet Overleveringsnotat Sundhedsudvalget har den 26. september 2017 besluttet, at udarbejde et overleveringsnotat til orientering for og drøftelse i det kommende sundhedsudvalg. Oveleveringsnotatet beskriver

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Balanceplan for Service Område 16, Børn og Forebyggelse

Balanceplan for Service Område 16, Børn og Forebyggelse Balanceplan for Service Område 16, Børn og Forebyggelse Serviceområde 16 forventer et merforbrug på ca. 20 mio. kr. Forvaltningen foreslå en udgiftsreduktionsplan som forløber sideløbende med udrulningen

Læs mere

Handleplan på handicap og voksenområdet, Social Service og Familier

Handleplan på handicap og voksenområdet, Social Service og Familier Notat Sagsnr.: 27.00.00-A00-8-18 Dato: 11-05-2018 Titel: Handleplan på handicap og voksenområdet, Social Service og Familier Sagsbehandler: Lise Møller Jensen Handleplan på handicap og voksenområdet, Social

Læs mere

Den gode sagsbehandling

Den gode sagsbehandling Den gode sagsbehandling type: Fagområde Sundhed og Handicap har i 2014 oplevet et stigende antal afgørelser som hjemvises til fornyet sagsbehandling af Ankestyrelsen. Dette samstillet med ændrede bevillingsniveauer

Læs mere

Boligplan Bilag 1

Boligplan Bilag 1 Boligplan 2016 Bilag 1 1 Indledning Boligplan 2016 er udarbejdet på baggrund af analyser, som afdækker hvilke faktorer, der vil påvirke fremtidens efterspørgsel af ældre- og plejeboliger. Analysen bag

Læs mere

Godkendelse vejledende frister for sagsbehandling

Godkendelse vejledende frister for sagsbehandling Punkt 2. Godkendelse vejledende frister for sagsbehandling 2019-008844 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til, At status for overholdelse af de vejledende frister for sagsbehandlingstiden i 2018

Læs mere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Indhold 1. Ventelister og ventetid: Behov for kapacitetsudvidelse...

Læs mere

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets Sagsnr. 286217 Brevid. 2480616 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets 5. januar 2017 område Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,

Læs mere

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte Bilag 1: Nordjysk Socialaftale 2018-2019 Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte 1. januar 2018 Udvikling og koordinering er et bilag til Nordjysk Socialaftale 2018-2019, som giver en uddybende

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

1. møde i Strategisk Følgegruppe for det social- og plejefaglige tilsyn på ældreområdet.

1. møde i Strategisk Følgegruppe for det social- og plejefaglige tilsyn på ældreområdet. R E F E R A T B I L A G S F 4-18 Emne 1. møde i Strategisk Følgegruppe for det social- og plejefaglige tilsyn på ældreområdet. Mødedato 13. juni 2018 kl. 9.30-11.30 Sted Islands Brygge 67, Mødelokale G

Læs mere

Lokal politik for samarbejde med pårørende i Bofællesskabet Langebjerg

Lokal politik for samarbejde med pårørende i Bofællesskabet Langebjerg Lokal politik for samarbejde med pårørende i Bofællesskabet Langebjerg 2 Indledning Lokal politik for samarbejde med pårørende i Bofællesskabet Langebjerg Denne politik er en lokal politik for samarbejde

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET. for mødet den 18.08.2011, kl. 14:30 i Rådhuset, 1. sal, værelse 102

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET. for mødet den 18.08.2011, kl. 14:30 i Rådhuset, 1. sal, værelse 102 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET REFERAT for mødet den 18.08.2011, kl. 14:30 i Rådhuset, 1. sal, værelse 102 3. Udmøntning af Moderniseringsplan 2012 (2011-108844) 1 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET 3. Udmøntning

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 13.12.2016 3.1.2 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om plejebolig sker til visitationsenheden. På basis af henvendelsen

Læs mere

Dagsorden. Dato: :00: stk. 4 - udvalg om projekt fællesskabets hus Sted: 1.S.04 1/5

Dagsorden. Dato: :00: stk. 4 - udvalg om projekt fællesskabets hus Sted: 1.S.04 1/5 Dagsorden Dato: 2-11-2016 15:00:00 Udvalg: 17. stk. 4 - udvalg om projekt fællesskabets hus Sted: 1.S.04 1/5 Indholdsbetegnelse Dagsorden Indholdsbetegnelse 7 Godkendelse af dagsorden 2-11-2016 8 Meddelelser

Læs mere

Handicaprådet

Handicaprådet Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup-up.dk) Hjem > Handicaprådet - 15-06-2016 Handicaprådet - 15-06-2016 15.06.2016 kl. 17:00 Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus Deltagere Kent Grimm

Læs mere

Baggrundsnotat om målgruppen for beskæftigelsespejlemærket

Baggrundsnotat om målgruppen for beskæftigelsespejlemærket KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til Socialudvalget 25-10-2012 Sagsnr. 2012-141877 Baggrundsnotat om målgruppen for beskæftigelsespejlemærket Notatet illustrerer målgruppen

Læs mere

Strategi for kapacitetsplanlægning pa Handicap- og Psykiatriomra det, Lemvig Kommune 2017

Strategi for kapacitetsplanlægning pa Handicap- og Psykiatriomra det, Lemvig Kommune 2017 Lemvig Kommune, nov. 2017 Strategi for kapacitetsplanlægning pa Handicap- og Psykiatriomra det, Lemvig Kommune 2017 Opfølgning på kapacitetsanalyse af Handicap- og Psykiatriområdet i Lemvig Kommune 2017

Læs mere

Borgere med demens NOTAT

Borgere med demens NOTAT Borgere med demens I Handleplan for Ældre 2011-2015 præsenteres seks temaer, som alle skal understøtte den overordnende vision for ældreområdet om et aktivt og sundt (ældre) liv med muligheder og ansvar.

Læs mere

Notat. Etablering af bofællesskab for sindslidende på Rungstedvej nr. 6.

Notat. Etablering af bofællesskab for sindslidende på Rungstedvej nr. 6. Notat Etablering af bofællesskab for sindslidende på Rungstedvej nr. 6. I budgettet for 2008 for politikområdet social og psykiatri indgår et nyt mål: Der skal udarbejdes en redegørelse over fremtidige

Læs mere

Forløb for udarbejdelse af nye kvalitetsstandarder i Viborg Storkommune

Forløb for udarbejdelse af nye kvalitetsstandarder i Viborg Storkommune Viborg Storkommune - Social og Sundhed Oplæg Forløb for udarbejdelse af nye kvalitetsstandarder i Viborg Storkommune Indledning Hermed foreligger Human House oplæg til et procesforløb for udarbejdelse

Læs mere

Omlægning af ydelser ud fra selvværd og sammenhæng

Omlægning af ydelser ud fra selvværd og sammenhæng Omlægning af ydelser ud fra selvværd og sammenhæng Status til Social- og Sundhedsudvalgsmøde og Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalgsmøde 20. marts 2019. Omlægning af ydelser og reducering af

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende: 27.00.00-P00-2-16

Læs mere

Vurdering af den økonomiske risiko ved at overtage Amtsinstitutioner

Vurdering af den økonomiske risiko ved at overtage Amtsinstitutioner Vurdering af den økonomiske risiko ved at overtage Amtsinstitutioner September 2005 1. Indledning og formål Strukturreformen betyder at Kommunerne fremover får mulighed for at overtage driftsansvaret for

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

ANBEFALINGER. Vedrørende strategi for fremtidens boliger til seniorer og borgere med funktionsnedsættelse

ANBEFALINGER. Vedrørende strategi for fremtidens boliger til seniorer og borgere med funktionsnedsættelse ANBEFALINGER Vedrørende strategi for fremtidens boliger til seniorer og borgere med funktionsnedsættelse 28. februar 2017 Udviklingsudvalget vedrørende fremtidens boliger til seniorer og borgere med funktionsnedsættelse

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Mandag den kl i mødelokale 1

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Mandag den kl i mødelokale 1 Ældrerådet Mandag den 03.06.13 kl. 9-12 i mødelokale 1 Niels Kjøller, formand Freddy Aldenborg Elo Knudsen Finn Brozek Flemming Vahlgreen Peer Ravn Aage Tolberg Sigurd Arnfred Larsen, sekretær Side 1 ÆR

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Udmøntning af Kommunalbestyrelsens budgetaftale for 2014 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Udmøntning af Kommunalbestyrelsens budgetaftale for 2014 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Socialudvalget 11. marts 2014 Udmøntning af Kommunalbestyrelsens budgetaftale for 2014 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Beslutningstema I forbindelse med udmøntningen af kommunalbestyrelsens budgetaftale

Læs mere

Kommissorium for Egedal Kommunes handicappolitik 2012-2015

Kommissorium for Egedal Kommunes handicappolitik 2012-2015 Kommissorium for Egedal Kommunes handicappolitik 2012-2015 Dette kommissorium erstatter kommissorium udarbejdet i efteråret 2011. Formål Vi ønsker med udarbejdelse af denne handicappolitik at skabe øget

Læs mere

NOTAT. Skovvang 2 I forbindelse med budgettet for blev der afsat midler til et nyt demenscenter.

NOTAT. Skovvang 2 I forbindelse med budgettet for blev der afsat midler til et nyt demenscenter. NOTAT Allerød Kommune Skovvang 2 I forbindelse med budgettet for 2016-2019 blev der afsat midler til et nyt demenscenter. Dato: 25. februar 2016 Sagsnr: 16/2271 Sagsbehandler: jamp Konstruktionen er lig

Læs mere

Godkendelse af vejledende frister for sagsbehandling

Godkendelse af vejledende frister for sagsbehandling Punkt 7. Godkendelse af vejledende frister for sagsbehandling 2017-062046 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til At status for overholdelse af de vejledende frister for sagsbehandlingstiden i 2017

Læs mere

Handicaprådet DAGSORDEN

Handicaprådet DAGSORDEN Handicaprådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 16. januar 2019 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie Joan Åkesson Kåre Lehmann

Læs mere

Nedenfor ses en oversigt over de parter, der har kommenteret høringsmaterialet, samt hvilket bilag til indstillingen deres høringssvar kan findes i.

Nedenfor ses en oversigt over de parter, der har kommenteret høringsmaterialet, samt hvilket bilag til indstillingen deres høringssvar kan findes i. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Byggeri og Kontrakt NOTAT Bilag 4. Oversigt over høringssvar vedr. Boligplan På baggrund af Socialudvalgets foreløbige godkendelse af Planen for boliger

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 17. september 2013 kl. 9.00-9.30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 6 Mødelokalet er reserveret til formøde for

Læs mere

Tids- og procesplan. Fælles ejerstrategi for Reno Djurs I/S. 16. juli 2018

Tids- og procesplan. Fælles ejerstrategi for Reno Djurs I/S. 16. juli 2018 Tids- og procesplan Fælles ejerstrategi for Reno Djurs I/S 16. juli 2018 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune og Reno Djurs har bedt Horten udarbejde en tids- og procesplan over

Læs mere

VISION FOR FREMTIDIGT SAMARBEJDE: Tættere klyngesamarbejde om sikrer tilbudsviften

VISION FOR FREMTIDIGT SAMARBEJDE: Tættere klyngesamarbejde om sikrer tilbudsviften VISION FOR FREMTIDIGT SAMARBEJDE: Tættere klyngesamarbejde om sikrer tilbudsviften 1. BESKRIVELSE: Der etableres 3- klynger med -5 kommuner hver. Inden for hver klynge er der et tæt samarbejde om indsatsen

Læs mere

Plejeboligforligskredsmøde

Plejeboligforligskredsmøde Plejeboligforligskredsmøde Generationernes By: Nye byrum og nyt plejecenter på Betty Nansens Allé Mandag den 5. februar 2018, kl. 18-18.30, Udvalgsværelse 1 Dagsorden 1. Gennemgang af samlet program for

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm Mandag 22.09.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Konkurrenceudsættelse af Plejecenter Margrethelund 3 Forslag

Læs mere

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet v. Pleje- og Omsorgschef Susanne B. Jørgensen www.ballerup.dk Budget- og demografimodel To effekter årgangseffekt: - midlertidig - store årgange afløses

Læs mere