2007/2 LSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts Fremsat den 28. november 2007 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2007/2 LSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts Fremsat den 28. november 2007 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag."

Transkript

1 2007/2 LSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin. Fremsat den 28. november 2007 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (beregning og afgivelse af kontrolbud samt en kommunal styreform med økonomiudvalg og stående udvalg uden del i den umiddelbare forvaltning) 1 I lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2006, som ændret ved 1 i lov nr. 510 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer: 1. Efter 62 c indsættes:» 62 d. Velfærdsministeren kan fastsætte regler om beregning af omkostningerne ved kommunens egen udførelse af en opgave, som kommunen beslutter at sende i udbud, (kontrolbud) og om afgivelsen af kontrolbud. Stk. 2. Velfærdsministeren kan fastsætte regler om, at Klagenævnet for Udbud efter reglerne i lov om Klagenævnet for Udbud og forskrifter udstedt i medfør heraf kan behandle klager vedrørende kommunens overtrædelse af regler fastsat i medfør af stk. 1.«2. Efter 64 a indsættes:» 64 b. Kommunalbestyrelsen kan i styrelsesvedtægten træffe bestemmelse om, at de stående udvalg og økonomiudvalget ikke eller kun inden for visse af deres områder varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Økonomiudvalget skal varetage de opgaver, som økonomiudvalget er tillagt efter 18, stk. 2-4, 37 og 45, stk. 1 og 2. Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder også anvendelse, hvis kommunen styres efter reglerne i 64 a, 65, eller begge bestemmelser.«3. I 65 b, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, og 65 c, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter»64 a,«:»64 b,«. 2 I lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab, som ændret ved 11 i lov nr. 382 af 3. maj 2006, 40 i lov nr. 499 af 7. juni 2006 og 2 i lov nr. 510 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer: 1

2 1. I lovens titel indsættes efter»hovedstadens Sygehusfællesskab«:»(regionsloven)«. 2. Efter 35 indsættes:» 35 a. Velfærdsministeren kan fastsætte regler om beregning af omkostningerne ved regionens egen udførelse af en opgave, som regionen beslutter at sende i udbud, (kontrolbud) og om afgivelsen af kontrolbud. Stk. 2. Velfærdsministeren kan fastsætte regler om, at Klagenævnet for Udbud efter reglerne i lov om Klagenævnet for Udbud og forskrifter udstedt i medfør heraf kan behandle klager vedrørende regionens overtrædelse af regler fastsat i medfør af stk. 1.«Loven træder i kraft den 1. juli Dispensationer meddelt i henhold til 65 c, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, til den styreform, der er omfattet af 64 b i lov om kommunernes styrelse som affattet ved denne lovs 1, nr. 2, gælder for den resterende del af valgperioden. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. 5 2

3 1. Lovforslagets hovedindhold Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Efter lovforslaget bemyndiges velfærdsministeren til at fastsætte nærmere regler om kommuners og regioners beregning af omkostningerne ved kommunens eller regionens egen udførelse af en opgave, kommunen eller regionen har besluttet at sende i udbud, (beregning af kontrolbud) og om afgivelsen heraf. Denne del af lovforslaget er en udmøntning af regeringens og KL s aftale fra 2006 om kommunernes økonomi for 2007 og skal ses i sammenhæng med den målsætning om øget konkurrenceudsættelse af kommunale opgaver, som parterne i den forbindelse nåede til enighed om. Der henvises til pkt. 2 i de almindelige bemærkninger. Lovforslaget indeholder endvidere en lovfæstelse af en kommunal styreform, som den tidligere indenrigs- og sundhedsminister har givet bl.a. Skanderborg Kommune dispensation til. Ifølge denne styreform varetager økonomiudvalget og de stående udvalg ikke eller kun inden for visse af deres områder den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender den såkaldte Skanderborg-model. Lovforslaget giver mulighed for, at kommunerne kan vælge denne styreform uden dispensation fra velfærdsministeren. Denne del af lovforslaget er en udmøntning af regeringens og KL s aftale om kommunernes økonomi for 2008 og skal ses i sammenhæng med de principper for decentral ledelse, som parterne i den forbindelse blev enige om, og som bl.a. vedrører målsætningen om et klart politisk ledelsesansvar og rum for ledelse og medarbejdere i de udførende institutioner. Forslaget er samtidig en del af udmøntningen af den del af regeringens kvalitetsstrategi, der vedrører et stærkt lokalt selvstyre. Der henvises til pkt. 3 i de almindelige bemærkninger. Nærværende lovforslag er en genfremsættelse af det lovforslag nr. L 8, der blev fremsat den 3. oktober 2007, jf. FT (1. samling), tillæg A 108, og som er bortfaldet som følge af afholdelse af folketingsvalg. 2. Regler for beregning og afgivelse af kontrolbud Efter regeringens opfattelse er det vigtigt, at der kommer mere konkurrence i den offentlige sektor, og at der bliver reel og gennemsigtig konkurrence mellem det offentlige og de private leverandører. Øget konkurrenceudsættelse skal ses som et instrument, der kan bidrage til at få mere for pengene i den offentlige sektor. Efter regeringens opfattelse er det afgørende, at opgaverne løses bedst og billigst, ikke om leverandøren er offentlig eller privat. Der skal derfor være en fair konkurrence mellem det offentlige og de private leverandører. Med de nye, større kommuner er der skabt et bedre grundlag for konkurrenceudsættelse. Regeringen og KL har derfor indgået en aftale om mere konkurrenceudsættelse i kommunerne. Det fremgår således af aftale af 12. juni 2006 mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2007, at regeringen og KL er enige om, at en større del af de kommunale opgaver skal konkurrenceudsættes, idet kommunerne frem til 2010 skal øge andelen af opgaver, som konkurrenceudsættes, fra 20 pct. til 25 pct. af opgaverne. Som led i aftalen drøfter og iværksætter regeringen og KL inden for mål- og rammestyringen en række initiativer, som understøtter kommunerne i at realisere målsætningerne om øget konkurrenceudsættelse, og som skaber øget gennemsigtighed og fair vilkår for konkurrencen. Aftalen skal således ses som en ambitiøs målsætning for at øge konkurrenceudsættelsen i kommunerne. KL og regeringen er som tilkendegivet i aftalen enige om løbende at drøfte, om eksisterende regulering, der skønnes at være overflødig eller uhensigtsmæssig, kan fjernes eller ændres. Regeringen har på den baggrund fremsat forslag om og opnået Folketingets tilslutning til at afskaffe udfordringsretten med virkning fra den 1. juli 2007, jf. 1, nr. 7, i lov nr. 510 af 6. juni

4 Aftalen udmønter samtidig initiativet i regeringens globaliseringsstrategi om»stærkere konkurrence om kommunale og regionale opgaver«. Ifølge dette initiativ skal kommunerne og regionerne på linie med staten have pligt til med passende mellemrum at udbyde en række opgaver, som vurderes som udbudsegnede, og der skal i tilknytning hertil laves regler for beregning af kontrolbud ligesom på det statslige område. På den baggrund foreslår regeringen i dette lovforslag, at velfærdsministeren bemyndiges til at fastsætte regler for kommunens beregning af kontrolbud, jf. lovforslagets 1, nr. 1 (den foreslåede 62 d, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse). Forslaget skal endvidere ses i lyset af, at der i dag alene er vejledende regler på området, som findes i»vejledning om omkostningskalkulationer«, som fremgår af kapitel 9 i»budget- og regnskabssystem for kommuner«. Vejledningen har ikke været tilstrækkelig til at undgå, at der fra tid til anden har været kritik, klagesager om unfair konkurrence m.v. Bl.a. i lyset af denne kritik og i forståelse med KL gives der derfor velfærdsministeren bemyndigelse til at fastsætte egentlige regler for beregning af kontrolbud. Målet er at sikre øget gennemsigtighed og fair vilkår for konkurrencen mellem kommuner og private leverandører. Bemyndigelsen vil blive udnyttet til at fastsætte regler, der som anført vil tage udgangspunkt i de eksisterende vejledende regler, der er indeholdt i»vejledning om omkostningskalkulationer«. Dette indebærer, at beregning af kontrolbud skal ske med udgangspunkt i alle opgavens gennemsnitlige langsigtede indtægter og omkostninger. Den nærmere fastlæggelse af reglerne vil ske efter drøftelse i Budget- og regnskabsudvalget under Velfærdsministeriet og i arbejdsgruppen om øget konkurrenceudsættelse i kommunerne. Herudover er det hensigten med lovforslaget at bemyndige velfærdsministeren til at opstille enkelte generelle regler ved kommunernes afgivelse af kontrolbud. Bl.a. skal det fremgå af en udbudsopgave, hvis der planlægges afgivet kontrolbud. Herudover vil det blive fastlagt, at kontrolbud skal foretages på samme vilkår som ved afgivelse af eksterne bud og som specificeret i udbudsmaterialet. Endelig skal der sikres en personel adskillelse mellem udarbejdelsen af kontrolbud og vurderingen af de indkomne tilbud svarende til det, der efter 10, stk. 6, i cirkulære nr. 159 af 17. december 2002 om udbud og udfordring af statslige drifts- og anlægsopgaver gælder på det statslige område. Klagenævnet for Udbud har i dag i henhold til lov om Klagenævnet for Udbud, jf. lov nr. 415 af 31. maj 2000 som senest ændret ved lov nr. 572 af 6. juni 2007, kompetence til at tage stilling til spørgsmål om overtrædelse af udbudsreglerne. Det må antages, at klagenævnet kan inddrage andre retsregler i vurderingen af, om disse regler er overholdt. Klagenævnet kan således formentligt i et vist omfang inddrage spørgsmål om kontrolbud. Klagenævnet vil dog ikke uden hjemmel hertil kunne påse overholdelsen af særlige regler om beregning og afgivelse af kontrolbud. På den baggrund foreslås det endvidere, at velfærdsministeren gives bemyndigelse til at fastsætte, at Klagenævnet for Udbud kan behandle klager vedrørende kommunens overtrædelse af de nye regler om beregning og afgivelse af kontrolbud, jf. lovforslagets 1, nr. 1 (den foreslåede 62 d, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse). Der henvises nærmere til bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 1. Som led i udmøntningen af initiativet i regeringens globaliseringsstrategi om»stærkere konkurrence om kommunale og regionale opgaver«foreslås det ligeledes, at der udarbejdes regler for beregning af kontrolbud i regioner. Det vil være naturligt, at disse regler svarer til, hvad der foreslås for kommunerne, jf. lovforslagets 2, nr Kommunal styreform, hvor økonomiudvalget og de stående udvalg ikke eller kun inden for visse af deres områder varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender (Skanderborgmodellen) Regeringen og KL blev i aftalen om kommunernes økonomi for 2007 enige om hovedprincipperne for den fremtidige dialog, hvor styringsrelationer mellem staten og kommunerne i højere grad fokuseres på 4

5 styring ved opstilling af mål og økonomiske rammer frem for regulering af processerne i opgaveløsningen. I forlængelse af aftalen om kommunernes økonomi for 2007 og arbejdet med kvalitetsreformen er regeringen og KL ved aftale af 10. juni 2007 om kommunernes økonomi for 2008 blevet enige om 10 principper for god decentral styring, herunder principper der vedrører målsætningen om et klart politisk ledelsesansvar og rum for ledelse og medarbejdere i de udførende institutioner. Det fremgår i den forbindelse nærmere af bilag 1 til aftalen, at kommunalreformens konsekvenser for omfanget af opgaver og antallet af institutioner i den enkelte kommune tilsiger, at principperne i mål- og rammestyring også anvendes internt i den enkelte kommune. I praksis er der flere former for styringsmodeller, som kommunalbestyrelsen kan anvende. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger styringen af de decentrale institutioner således, at der sikres en klar rolle- og ansvarsfordeling, f.eks. ved brug af kontraktstyring eller tilsvarende modeller med vægt på decentralt ledelsesansvar. Dette skal dels tydeliggøre kommunalbestyrelsens ansvar for at fastlægge og prioritere rammer, mål og serviceniveau, dels understøtte ledelsesrummet samt en ansvarlig og professionel ledelse på institutionsniveau. Ansvaret for den leverede service er i sidste ende et politisk ansvar, og decentralisering er ikke ensbetydende med at slippe tøjlerne, men derimod at give det fornødne ledelsesrum til prioriteringer af opgavevaretagelsen. I sammenhæng hermed er der for at give kommunerne større frihed i valget af styreform ved økonomiaftalen for 2008 mellem regeringen og KL tillige opnået enighed om at søge lov om kommunernes styrelse ændret, således at kommunalbestyrelserne kan vælge at placere ansvaret for den umiddelbare forvaltning i kommunalbestyrelsen (den såkaldte Skanderborg-model) uden at skulle søge dispensation herom hos velfærdsministeren. Som det fremgår af regeringens kvalitetsstrategi (Bedre velfærd og større arbejdsglæde - regeringens strategi for høj kvalitet i den offentlige service), afsnit V, Stærkt lokalt selvstyre, ønsker regeringen en øget anvendelse af forskellige styringsformer, f. eks. resultatkontrakter og bestiller-udførermodeller, der kan fremme ansvar og nytænkning hos de udførende institutioner og leverandører, herunder synliggøre det politiske ledelsesansvar for serviceniveauet og den enkelte institutionsleders ansvar for driften af institutionen. Regeringen har derfor forpligtet sig til at foreslå en ændring af den kommunale styrelseslov, så kommunalbestyrelsen fra 2008 får friere muligheder for at tilrettelægge styringen af sine institutioner, f.eks. så kommunalbestyrelsen kan indgå resultatkontrakter direkte med hver enkelt institution. Lovforslagets 1, nr. 2, udmønter den beskrevne del af økonomiaftalen for 2008 og regeringens kvalitetsstrategi og indebærer således lovfæstelse af en styreform, hvor der etableres et økonomiudvalg og et eller flere stående udvalg, men hvor disse ikke eller kun for så vidt angår visse af deres områder varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender. Styreformen er ikke ny, idet den tidligere indenrigs- og sundhedsminister efter 65 c, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse har meddelt dispensation til kommuner, der har ønsket denne styreform. Sådan dispensation er for indeværende valgperiode meddelt til Bornholms Regionskommune og til Faaborg-Midtfyn og Skanderborg Kommuner. Kommunerne vil efter lovforslaget ikke skulle søge dispensation til den nævnte styreform. Lovforslaget udvider hermed de muligheder, som kommunerne har, for umiddelbart at vælge en styreform, der passer til de udfordringer, som kommunen står over for, og de mål, som kommunalbestyrelsen ønsker at nå. Ved aftalen om at søge en lovfæstelse af denne styreform er der lagt vægt på, at den af nogle kommuner ses som en god basis for at indføre en øget grad af mål- og rammestyring internt i kommunen, herunder ikke mindst i forholdet mellem kommunalbestyrelsen og de decentrale institutioner. De kommuner, der allerede har denne styreform, har således indført den i kombination med, at de for en stor del eller for hele kommunens opgaveområder har indført en aftale- eller kontraktstyringsmodel. 5

6 Den af forslaget omhandlede styreform kan således danne grundlaget for indførelse af en kontraktstyringsmodel i kommunen, men er naturligvis ingen forudsætning herfor. Også i kommuner med udvalgsstyre vil kontraktstyring være en mulighed. Omvendt er det heller ikke således, at den omhandlede styreform indebærer eller forudsætter, at der indføres en kontraktstyringsmodel i kommunen. Styreformen og lovforslaget omhandler alene den fordeling af kommunens opgaver mellem udvalgene og kommunalbestyrelsen, som skal fastlægges i kommunens styrelsesvedtægt. Når kommunalbestyrelsen træffer beslutning efter den foreslåede bestemmelse om, at økonomiudvalget og de stående udvalg ikke varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender inden for visse af eller alle udvalgenes områder, henhører den umiddelbare forvaltning af de områder, som beslutningen omfatter, under kommunalbestyrelsen. Udvalgene vil herefter ikke være den kommunale myndighed, der som udgangspunkt afgør alle sædvanlige sager inden for udvalgets sagsområder. Denne myndighed vil derimod være kommunalbestyrelsen. Opgaverne vil herefter være omfattet af den frie ret til delegation, der som udgangspunkt gælder inden for kommunestyret. Kommunalbestyrelsen vil således med mindre noget andet følger af lovgivningen eller af en sags beskaffenhed kunne overlade opgaverne til bl.a. forvaltningen. Sådan beslutning om delegation vil kommunalbestyrelsen til enhver tid kunne tilbagekalde og beslutningen vil derfor ikke kunne fastsættes i kommunens styrelsesvedtægt. Lovforslaget giver ikke mulighed for, at de opgaver vedrørende kommunens økonomiske og administrative forhold samt kommunens budget og regnskab, der ved 18, stk. 2-4, 37 og 45, stk. 1 og 2, i lov om kommunernes styrelse er henlagt til kommunens økonomiudvalg, kan være omfattet af kommunalbestyrelsens beslutning om, at udvalget ikke skal varetage den umiddelbare forvaltning, jf. den foreslåede 64 b, stk. 2. Baggrunden herfor er, at disse opgaver ikke er knyttet til administrationen af et enkelt område under kommunen, men i modsætning til de stående udvalgs umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender er opgaver, som først og fremmest vedrører tilvejebringelsen af kommunens midler og bevarelsen af dens aktiver, og som har generel og koordinerende karakter. For så vidt angår det nærmere indhold af den styreform, der foreslås lovfæstet, henvises til bemærkningerne til lovforslagets 1, nr Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Bemyndigelsen i lovforslaget for velfærdsministeren til at fastsætte regler for kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud forventes udmøntet i regler, der i vid udstrækning svarer til, hvad der er gældende praksis i kommuner og regioner. Det vurderes derfor, at denne del af forslaget ikke får administrative og økonomiske konsekvenser for kommuner og regioner. Denne del af forslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for staten. Med lovforslaget fastsættes, at en styreform, hvor økonomiudvalget og de stående udvalg ikke har del i den umiddelbare forvaltning af (alle) kommunens anliggender, kan vælges af kommunalbestyrelsen, uden at dette kræver dispensation fra velfærdsministeren. Denne del af forslaget har ikke administrative og økonomiske konsekvenser for kommunerne, regionerne eller staten. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget om, at velfærdsministeren skal kunne fastsætte regler for kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud forventes i et vist omfang at indebære positive konsekvenser for erhvervslivet, idet fastsættelse af regler for beregning og afgivelse af kontrolbud vil medvirke til generelt at sikre konkurrencemæssig gennemsigtighed i de tilfælde, hvor kommuner eller regioner også selv ønsker at afgive bud på opgaver, der konkurrenceudsættes. Forslaget har ingen administrative konsekvenser for erhvervslivet. 6

7 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 8. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 9. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget er en genfremsættelse af lovforslag nr. L 8, regeringen fremsatte i sidste folketingssamling. Det tidligere fremsatte lovforslag har inden fremsættelsen været i høring hos følgende myndigheder og organisationer: Advokatrådet, Akademikernes Centralorganisation, Centralorganisationernes FællesUdvalg, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Landbrug, Dansk Transport og Logistik, Danske Regioner, Datatilsynet, DESA Dansk Erhvervssammenslutning, Domstolsstyrelsen, Foreningen Registrerede Revisorer, Foreningen af Statsforvaltningsdirektører, Foreningen af Statsforvaltningsjurister, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, Handel, Transport & Service, Håndværksrådet, Institut for Menneskerettigheder, KL, Kommunale tjenestemænd og overenskomstansatte, Kommunernes Revision A/S, Konkurrencestyrelsen, Landbrugsrådet, Landsorganisationen i Danmark, Offentligt Ansattes Organisationer, Rengøringsselskabernes Branche- og Arbejdsgiverforening, Rigsrevisionen, Sammenslutning af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger, Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab og Sundhedskartellet. 10. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Positive konsekvenser/ mindreudgifter I et vist omfang positive konsekvenser som følge af den øgede gennemsigtighed i konkurrenceudsættelsen. Negative konsekvenser/ merudgifter Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter 7

8 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Forslaget er en udmøntning af aftale af 12. juni 2006 mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for Ifølge denne aftale er regeringen og KL enige om, at der bl.a. skal laves regler for beregning af kontrolbud i tilknytning til budget- og regnskabssystemet. Om baggrunden for forslaget henvises nærmere til de almindelige bemærkninger, pkt. 2. Forslaget indebærer, at velfærdsministeren bemyndiges til at fastsætte bindende regler for kommunernes beregning af kontrolbud, dvs. regler om kommunernes beregning af omkostningerne ved kommunens egen udførelse af en opgave, vedkommende kommune beslutter at sende i udbud. Reglerne finder anvendelse, uanset om det er kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget, et stående udvalg eller kommunens administration, der beslutter at sende opgaven i udbud. Reglerne finder endvidere anvendelse, uanset om kommunen selv har udført den opgave, kommunen har besluttet at sende i udbud, eller om opgavens udførelse har været overladt til andre, og uanset om beregningen af kontrolbudet finder sted før eller efter kommunens beslutning om at sende opgaven i udbud. De regler, bemyndigelsen vil blive udnyttet til at fastsætte, vil tage udgangspunkt i de vejledende principper i»vejledning om omkostningskalkulationer«, som fremgår af kapitel 9 i»budget- og regnskabssystem for kommuner«. Beregningen af kontrolbud skal ske med udgangspunkt i alle opgavens gennemsnitlige langsigtede indtægter og omkostninger. Dette inkluderer: Direkte omkostninger, dvs. de omkostninger, der direkte kan henføres til den pågældende aktivitet, som f.eks. løn, køb af materialer og tjenesteydelser, reparations- og vedligeholdelsesudgifter, husleje m.v., og kommunens indirekte omkostninger, dvs. de omkostninger, der ikke direkte kan henføres til den pågældende aktivitet, som f.eks. andel af fællesudgifter til lokaler, administration m.v. samt omkostninger knyttet til kapitalapparatet (afskrivning af anlægsaktiver og forrentning af drifts- og anlægskapital). Den nærmere fastlæggelse af reglerne vil ske efter drøftelse i Arbejdsgruppen om øget konkurrenceudsættelse i kommunerne, som består af repræsentanter for KL, Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet samt Velfærdsministeriet, der har formandskabet. Arbejdsgruppen, der blev nedsat af regeringen og KL i forbindelse med indgåelsen af økonomiaftalen for 2007, skal med udgangspunkt i en flerårig aftale om øget konkurrenceudsættelse i kommunerne komme med forslag på en række områder, herunder regler for beregning af kontrolbud. Arbejdsgruppen har besluttet at bede Budget- og regnskabsudvalget, der har en særlig ekspertise på området, om at udarbejde et forslag til regler for beregning af kontrolbud. Budget- og regnskabsudvalget består af repræsentanter for KL, Danske Regioner, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Kommunernes Revision, Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet samt Velfærdsministeriet, der har formandskabet. Udvalgets opgave er i øvrigt at afgive indstillinger til velfærdsministeren vedrørende de justeringer i budget- og regnskabssystemet, som udvalget finder påkrævede eller ønskelige. Herudover er det hensigten at fastsætte enkelte generelle regler ved kommunernes afgivelse af kontrolbud. Bl.a. skal det fremgå af en udbudsopgave, hvis der planlægges afgivet kontrolbud. Herudover vil det blive fastlagt, at kontrolbud skal foretages på samme vilkår som ved afgivelse af eksterne bud og som specificeret i udbudsmaterialet. Endelig skal der sikres en personel adskillelse mellem udarbejdelsen af kontrolbud og vurderingen af de indkomne tilbud svarende til det, der efter 10, stk. 6, i cirkulære nr. 159 af 17. december 2002 om udbud og udfordring af statslige drifts- og anlægsopgaver gælder på det statsli- 8

9 ge område. Disse regler vil også blive fastlagt nærmere efter drøftelse i Budget- og regnskabsudvalget og i Arbejdsgruppen om øget konkurrenceudsættelse i kommunerne. Efter bestemmelsen kan velfærdsministeren fastsætte regler om, at Klagenævnet for Udbud efter reglerne i lov om Klagenævnet for Udbud og forskrifter udstedt i medfør heraf kan behandle klager vedrørende kommunernes overtrædelse af de regler om beregningen af omkostningerne ved kommunens egen udførelse af en opgave og om afgivelsen af kontrolbud, der fastsættes i medfør af den foreslåede 62 d, stk. 1. Bestemmelse herom forudsættes fastsat samtidig med de i den foreslåede 62 d, stk. 1, nævnte regler. Overholdelsen af de i medfør af den foreslåede 62 d, stk. 1, fastsatte regler kan ikke efter lov om Klagenævnet for Udbud, jf. lov nr. 415 af 31. maj 2000 som senest ændret ved lov nr. 572 af 6. juni 2007, påses af nævnet. Klagenævnet kan efter de gældende regler, jf. lovens 1, stk. 1, behandle klager over ordregivere for overtrædelse af fællesskabsretten vedrørende indgåelse af offentlige kontrakter og kontrakter inden for forsyningsvirksomhed, lov om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af bygge- og anlægskontrakter og indkøb m.v. eller regler udstedt i medfør af denne lov, lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter eller andre regler, hvor der ved lov eller i henhold til lov er fastsat bestemmelse om klageadgang til Klagenævnet for Udbud. Klagenævnet for Udbud vil som led i nævnets behandling af sager vedrørende ovennævnte regler, herunder i forbindelse med stillingtagen til, om en annullation af et udbud har været lovlig, i et vist omfang kunne inddrage spørgsmål om kontrolbud. Klagenævnet har dog ikke uden hjemmel hertil mulighed for at tage stilling til overholdelsen af særlige regler om beregning og afgivelse af kontrolbud. Spørgsmålet om overholdelsen af de regler, der fastsættes efter den foreslåede 62 d, stk. 1, kan imidlertid være af stor betydning i forbindelse med spørgsmål om overholdelsen af udbudsreglerne. På denne baggrund anses det for hensigtsmæssigt, at Klagenævnet for Udbud også kan påse overholdelsen af reglerne om kommunernes beregning og afgivelse af kontrolbud. Den foreslåede 62 d, stk. 2, indebærer, at bestemmelserne i lov om Klagenævnet for Udbud og bestemmelser fastsat i medfør heraf om, hvem der er klageberettiget, finder tilsvarende anvendelse i sager om overholdelse af de regler, der er fastsat i medfør af den foreslåede 62 d, stk. 1. Dette betyder bl.a., at klage vedrørende overtrædelse af reglerne om kommuners beregning og afgivelse af kontrolbud kan indgives af enhver, der har retlig interesse heri, jf. 4, stk. 1, nr. 1, i lov om Klagenævnet for Udbud. Klageadgangen vil herunder omfatte en privat tilbudsgiver i en sag, hvor en kommune på grundlag af et kontrolbud har annulleret udbuddet og besluttet selv at varetage opgaven. Det er nævnet, der afgør, om en klager har en retlig interesse i en sag. Endvidere vil Konkurrencestyrelsen samt de organisationer og offentlige myndigheder, der er tillagt klageadgang efter 14, stk. 1, nr. 4, i bekendtgørelse nr. 602 af 26. juni 2000 om Klagenævnet for Udbud, være klageberettigede, jf. 4, stk. 1, nr. 2 og 3, i lov om Klagenævnet for Udbud. Dette indebærer bl.a., at en brancheorganisation vil kunne indgive en klage over en kommunes beregning og afgivelse af kontrolbud. Også de kommunale tilsynsmyndigheder vil være klageberettigede. De kommunale tilsynsmyndigheders klageadgang til Klagenævnet for Udbud vedrørende reglerne om beregning og afgivelse af kontrolbud er ikke tiltænkt en anden anvendelse end, hvad har været tilfældet for tilsynsmyndighedernes hidtidige adgang til at indbringe sager for klagenævnet. Klageadgangen bør således kun benyttes, hvis der er særlig anledning til det, navnlig ved en kommunes klare tilsidesættelse af reglerne om kontrolbud vedrørende forhold af ikke uvæsentlig betydning i tilfælde, hvor der ikke er andre klageberettigede, der har retlig interesse i at indbringe spørgsmålet for klagenævnet. 9

10 Den foreslåede 62 d, stk. 2, indebærer endvidere, at bestemmelserne i lov om Klagenævnet for Udbud og bestemmelser fastsat i medfør heraf om klagenævnets sammensætning, sagsbehandling, beføjelser, sanktioner samt adgang til at indbringe klagenævnets afgørelser for domstolene finder tilsvarende anvendelse i forbindelse med klagenævnets behandling af klager vedrørende kommunernes overholdelse af de i medfør af den foreslåede 62 d, stk. 1, fastsatte regler om kontrolbud. Efter 48, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse fører den kommunale tilsynsmyndighed ikke tilsyn i det omfang, særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage stilling til den pågældende sag. Kommunernes overholdelse af de regler om kommunale kontrolbud, der fastsættes i medfør af den foreslåede 62 d, stk. 1, vil derfor alene kunne påses af statsforvaltningen, i det omfang Klagenævnet for Udbud ikke kan tage stilling til den pågældende sag. Statsforvaltningen vil således alene kunne behandle spørgsmål om overholdelse af de regler, der fastsættes i medfør af den foreslåede 62 d, stk. 1, hvor der ikke er nogen klageberettiget, som klager. Lovforslaget er en udmøntning af aftale af 10. juni 2007 mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for Forslaget er samtidig en del af udmøntningen af den del af regeringens kvalitetsstrategi, der vedrører et stærkt lokalt selvstyre. Om baggrunden for forslaget henvises nærmere til de almindelige bemærkninger pkt. 3. Bestemmelsen lovfæster en adgang for kommunerne til ved bestemmelse herom i styrelsesvedtægten at indføre en styreform, hvor der oprettes et økonomiudvalg og et eller flere stående udvalg, men hvor disse ikke eller kun inden for visse af deres områder varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender. Det tidligere Indenrigs- og Sundhedsministerium har efter lovens 65 c, stk. 2, efter ansøgning kunnet meddele dispensation til at indføre denne styreform. I indeværende valgperiode har Bornholms Regionskommune samt Faaborg-Midtfyn og Skanderborg Kommuner en sådan dispensation. Med mindre kommunalbestyrelsen inden for lovens rammer har besluttet noget andet, har kommunerne efter lov om kommunernes styrelse udvalgsstyre. Denne styreform indebærer, at økonomiudvalget og de stående udvalg har den umiddelbare forvaltning af de områder, som ved kommunens styrelsesvedtægt er henlagt til dem. Herved forstås, at de afgør alle sædvanlige sager inden for udvalgets sagsområder, med mindre andet følger af lovgivningen eller af kommunalbestyrelsens beslutning. Den foreslåede 64 b, stk. 1, giver kommunalbestyrelsen mulighed for ved bestemmelse i styrelsesvedtægten at fravige dette, således at udvalgene ikke varetager den umiddelbare forvaltning inden for deres områder eller kun varetager den umiddelbare forvaltning af visse sager inden for deres områder. Kommunalbestyrelsen kan dog ikke gøre indskrænkninger i de af økonomiudvalgets opgaver, der er nævnt i forslaget til 64 b, stk. 2, og kommunalbestyrelsen kan heller ikke gøre indskrænkninger i de opgaver, som økonomiudvalget eller et stående udvalg skal varetage efter anden lovgivning, jf. herved 1, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse. Bestemmelsen giver således ikke mulighed for at fravige reglerne i 17 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr af 27. august 2007, hvorefter kommunalbestyrelsen ikke må behandle sager om hjælp til enkeltpersoner, og hvorefter der skal være et eller flere udvalg sammensat af kommunalbestyrelsesmedlemmer, der behandler sådanne sager. Bestemmelsen giver heller ikke mulighed for at fravige bestemmelserne i 14, stk. 2 og 3, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, jf. lov nr. 522 af 24. juni 2005 som senest ændret ved lov nr. 272 af 27. marts 2007, hvorefter den umiddelbare forvaltning af de kommunale opgaver, som er nævnt i lovens 14, stk. 2, skal varetages af økonomiudvalget eller af et stående udvalg, som ikke kan varetage andre opgaver. Når kommunalbestyrelsen træffer beslutning efter den foreslåede 64 b, stk. 1, om, at økonomiudvalget og de stående udvalg ikke varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender inden for 10

11 visse af eller alle udvalgenes områder, henhører den umiddelbare forvaltning af de områder, som beslutningen omfatter, under kommunalbestyrelsen, jf. herved 2, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, hvorefter kommunens anliggender styres af kommunalbestyrelsen. Udvalgene vil herefter ikke være den kommunale myndighed, der som udgangspunkt afgør alle sædvanlige sager inden for udvalgets sagsområder. Denne myndighed vil derimod være kommunalbestyrelsen. Opgaverne vil herefter være omfattet af den frie ret til delegation, der som udgangspunkt gælder inden for kommunestyret. Kommunalbestyrelsen vil således med mindre noget andet følger af lovgivningen eller af en sags beskaffenhed kunne overlade opgaverne til det stående udvalg, under hvis område opgaven efter kommunens styrelsesvedtægt hører, til økonomiudvalget, hvis opgaven efter styrelsesvedtægten henhører under dette, eller til forvaltningen. En beslutning om delegation af kommunalbestyrelsens opgaver til udvalg eller til forvaltningen vil kunne omfatte en enkeltstående konkret sag, men også et mere generelt område, og vil kunne omfatte enkelte eller alle beføjelser i en sag eller inden for et område. En sådan beslutning om delegation af kommunalbestyrelsens opgaver til et udvalg eller til forvaltningen vil kommunalbestyrelsen til enhver tid kunne tilbagekalde. Den fravigelse af reglerne i lov om kommunernes styrelse, der sker ved, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om en ændret styreform efter den foreslåede 64 b, stk. 1, indebærer, at udvalgene inden for visse eller alle af udvalgenes områder ikke varetager den umiddelbare forvaltning. Dette indebærer, at udgangspunktet om, at kommunalbestyrelsens beslutninger skal forberedes af vedkommende stående udvalg ikke længere gælder. Kommunalbestyrelsens beslutning efter den foreslåede bestemmelse vil endvidere indebære en fravigelse af reglerne i 21, stk. 1 og 3, i lov om kommunernes styrelse, der nærmere fastlægger udvalgenes beføjelser i kommuner med udvalgsstyre. I det omfang kommunalbestyrelsen træffer bestemmelse efter den foreslåede 64 b, stk. 1, varetager udvalgene således ikke de beføjelser, der er nævnt i 21, stk. 1, 1. pkt., hvorefter udvalgene bestyrer de anliggender, der er underlagt dem, inden for rammerne af det vedtagne årsbudget i forbindelse med kommunalbestyrelsens vedtagelser og i overensstemmelse med de reglementer m.v., der er udstedt af kommunalbestyrelsen. Udvalgene har således ikke den betingede kompetence til at handle på kommunalbestyrelsens vegne, som følger af disse beføjelser. Pligten til at påse, at bevilgede beløb inden for deres område ikke overskrides, og at foretage indstilling om eventuelle tillægsbevillinger, jf. 21, stk. 1, 2. pkt., påhviler i så fald heller ikke udvalgene. Heller ikke pligten til at fremkomme med bidrag til økonomiudvalget til årsbudgettet og til flerårige budgetoverslag, jf. 21, stk. 3, gælder. Kommunalbestyrelsen vil dog som ovenfor anført kunne beslutte, at de nævnte beføjelser eller nogle af dem alligevel skal varetages af udvalget. Det følger af 45, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, at revisionens bemærkninger til årsregnskabet skal forelægges kommunalbestyrelsen gennem økonomiudvalget og for så vidt angår bemærkninger, der ikke umiddelbart angår den forvaltning, der hører under økonomiudvalget tillige den pågældende kommunale myndighed til besvarelse. Som en naturlig følge af, at de stående udvalg ved udvalgsstyre efter lovens 21, stk. 1, bestyrer deres umiddelbare forvaltningsområder inden for rammerne af det vedtagne budget, og påser, at de bevilgede beløb ikke overskrides, forudsættes det herved, at vedkommende kommunale myndigheds besvarelse af revisionens bemærkninger afgives gennem det pågældende stående udvalg. Dette gælder ikke i det omfang, kommunalbestyrelsen efter den foreslåede 64 b, stk. 1, har bestemt, at udvalget ikke varetager den umiddelbare forvaltning. I så tilfælde må vedkommende kommunale myndigheds bemærkninger, dvs. vedkommende forvaltningsgrens eller eventuelt en institutions bemærkninger, afgives til kommunalbestyrelsen gennem økonomiudvalget alene, jf. herved den foreslåede 64 b, 11

12 stk. 2. Kommunalbestyrelsen vil dog også på dette punkt kunne beslutte, at de stående udvalg, uagtet de ikke varetager den umiddelbare forvaltning, tillige med økonomiudvalget skal have revisionens bemærkninger forelagt. Den fravigelse af reglerne i lov om kommunernes styrelse, der sker ved, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om en ændret styreform efter den foreslåede bestemmelse, vedrører alene det forhold, at udvalgene inden for visse eller alle udvalgenes områder ikke varetager den umiddelbare forvaltning. De øvrige regler i lov om kommunernes styrelse om udvalgenes nedsættelse og virkemåde gælder fortsat. Der skal således stadig nedsættes et økonomiudvalg og stående udvalg, hvis sammensætning og myndighedsområde skal fastsættes i styrelsesvedtægten, jf. 17, stk. 1, 1. pkt. Alle kommunale anliggender skal på denne måde være henlagt til et udvalg. Endvidere gælder således i øvrigt reglerne om vederlag m.v. til udvalgsmedlemmer i lovens 16, om ret til fravær efter 16 b og om udvalg i kapitel III, herunder om valg af medlemmer og formand, om forpligtelsen til at modtage valget, om mødevirksomhed, om medlemmernes standsningsret og andre rettigheder og om besættelse af udvalgspladser ved et medlems udtræden og ved midlertidigt forfald. Bestemmelsen i 21, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, hvorefter et udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger, der er af væsentlig betydning for et andet udvalg, skal forhandle med det pågældende udvalg og efter omstændighederne inddrage kommunalbestyrelsens formand, gælder også, når et udvalg, der ikke har del i den umiddelbare forvaltning, iværksætter foranstaltninger inden for sit område, der er af væsentlig betydning for et andet udvalg. Også reglen i 29, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, hvorefter et udvalgsmedlem ikke mod betaling må levere nogen ydelse til den gren af forvaltningen, der forestås af udvalget, med mindre det sker efter forudgående offentlig licitation, eller hvor forholdene særligt taler derfor efter kommunalbestyrelsens vedtagelse, finder anvendelse. Det bemærkes herved, at selv, hvor udvalget ikke har den umiddelbare forvaltning af et opgaveområde, vil udvalget normalt efter kommunalbestyrelsens nærmere beslutning have væsentlig indflydelse på områdets forvaltning, når området efter styrelsesvedtægten henhører under udvalget. Også bestemmelserne om generel inhabilitet i lovens 29, stk. 2 og 5, ved medlemskab af stående udvalg og af økonomiudvalget gælder i tilfælde, hvor det omhandlede forvaltningsområde efter styrelsesvedtægten henhører under udvalget, selv om kommunalbestyrelsen for så vidt angår det pågældende område har truffet bestemmelse efter den foreslåede 64 b, stk. 1. Vedrørende generel inhabilitet i forbindelse med medlemskab af økonomiudvalget efter lovens 29, stk. 3, henvises til bemærkningerne til den foreslåede 64 b, stk. 2. Også bestemmelserne i lovens 31 a om kommunalbestyrelsens formands rettigheder i forbindelse med udvalgsmøder og udvalgenes sagsbehandling gælder fuldt ud for udvalgene, uanset om udvalgene ikke varetager den umiddelbare forvaltning. De kommunale tilsynsmyndigheders tilsyn med lovligheden af kommunale dispositioner og undladelser efter kapitel VI og VII i lov om kommunernes styrelse gælder også for beslutninger truffet af et udvalg, der som følge af en beslutning efter den foreslåede 64 b, stk. 1, ikke varetager den umiddelbare forvaltning af det område, beslutningen vedrører. De kommunale tilsynsmyndigheders adgang til sanktionsanvendelse og anden form for reaktion over for udvalgsbeslutninger i sager, der ikke kan indbringes for kommunalbestyrelsen, vil heller ikke blive berørt. Kommunalbestyrelsen har efter den foreslåede bestemmelse alene adgang til at træffe beslutning om, at udvalgene inden for visse af eller alle udvalgenes områder ikke varetager den umiddelbare forvaltning. Kommunalbestyrelsen kan ikke på anden måde træffe bestemmelse om ændring af udvalgenes opgaver. 12

13 Kommunalbestyrelsen kan således ikke bestemme, at udvalgene inden for visse af eller alle udvalgenes områder kun varetager nogle af de beføjelser, der er knyttet til den umiddelbare forvaltning. Kommunalbestyrelsen kan alene bestemme, om udvalget varetager eller ikke varetager den umiddelbare forvaltning af et givet område. De beføjelser efter lov om kommunernes styrelse, som er omfattet af begrebet den umiddelbare forvaltning, herunder den betingede kompetence til at handle på kommunalbestyrelsens vegne, som dette omfatter, må ses som et sådant sammenhængende hele, at de ikke kan deles mellem kommunalbestyrelsen og udvalget ved en bestemmelse i styrelsesvedtægten. Den adgang, kommunalbestyrelsen har efter den foreslåede bestemmelse til at træffe beslutning om, at udvalgene inden for visse eller alle af udvalgenes områder ikke skal varetage den umiddelbare forvaltning, skal vedtages ved en ændring af styrelsesvedtægten, dvs. efter to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst seks dages mellemrum, jf. 2, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse. Styrelsesvedtægten skal som anført fortsat indeholde bestemmelser om de stående udvalgs sammensætning og myndighedsområder, jf. lovens 17, stk. 1, 1. pkt., ligesom det skal fremgå af styrelsesvedtægten, inden for hvilke opgaveområder hvert udvalg varetager den umiddelbare forvaltning. Forslaget ændrer ikke på reglerne om styrelsesvedtægtens karakter og indhold. Det er således kun regler af mere generel og fast karakter om den overordnede styrelse af kommunen og kun bestemmelser om de kommunale organers opgaver og virksomhed, der kan optages i styrelsesvedtægten. Dette er forudsat ved lov nr. 220 af 5. april 1989 om ændring af lov om kommunernes styrelse, hvor kravet om styrelsesvedtægtens stadfæstelse i ministeriet blev ophævet, jf. Folketingstidende , Tillæg A, sp I bestemmelsen fastsættes, at økonomiudvalget uanset kommunalbestyrelsens beslutning efter den foreslåede 64 b, stk. 1, skal varetage de opgaver, som efter 18, stk. 2-4, 37 og 45, stk. 1 og 2, i lov om kommunernes styrelse påhviler dette udvalg. De nævnte lovbestemte opgaver vedrører kommunens økonomiske og administrative forhold samt kommunens budget og regnskab og er således ikke knyttet til administrationen af et enkelt område under kommunen. Derimod er det i modsætning til de stående udvalgs umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender opgaver, som først og fremmest vedrører tilvejebringelsen af kommunens midler og bevarelsen af dens aktiver, og som har generel og koordinerende karakter. Det følger af bestemmelsen, at kommunalbestyrelsen ikke ved beslutning efter 64 b, stk. 1, kan fratage økonomiudvalget de nævnte opgaver. Uanset en beslutning, hvorefter økonomiudvalget ikke har del i den umiddelbare forvaltning, har udvalget således indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder, og udvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold, inden sagen forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning, jf. 18, stk. 2 i lov om kommunernes styrelse. Endvidere varetager økonomiudvalget den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører kommunens kasse- og regnskabsvæsen og løn- og personaleforhold, og økonomiudvalget forestår eller samordner kommunens planlægning, jf. lovens 18, stk. 3 og 4. Videre udarbejder økonomiudvalget forslag til kommunens årsbudget og budgetoverslag for en flerårig periode, der forelægges for kommunalbestyrelsen, jf. 37. I det omfang de stående udvalg ikke efter styrelsesvedtægten varetager den umiddelbare forvaltning af deres områder, er disse udvalg derimod ikke efter loven forpligtede til at bidrage til budgetproceduren, jf. herved bemærkningerne til den foreslåede 64 b, stk. 1, om 21, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse. Endelig aflægger økonomiudvalget kommunens regnskab til kommunalbestyrelsen ligesom revisionens bemærkninger skal forelægges økonomiudvalget til besvarelse forinden kommunalbestyrelsen træffer afgørelse herom, jf. lovens 45, stk. 1 og 2. Derimod skal revisionens bemærkninger i det omfang de stående udvalg ikke varetager den umiddelbare forvaltning af deres områder, ikke tillige fremsendes gennem vedkommende stående udvalg, jf. herved bemærkningerne til den foreslåede 64 b, stk. 1, om lovens 45, stk

14 For så vidt angår økonomiudvalgets andre opgaver end dem, der efter 18, stk. 2-4, 37 og 45, stk. 1 og 2, i lov om kommunernes styrelse påhviler økonomiudvalget, vil kommunalbestyrelsen efter den foreslåede 64 b, stk. 1, kunne træffe tilsvarende beslutning som for de stående udvalg om, at økonomiudvalget ikke har del i den umiddelbare forvaltning. Kommunalbestyrelsen vil således også kunne beslutte, at det af styrelsesvedtægten skal fremgå, at visse områder henhører under økonomiudvalget, men at udvalget ikke varetager den umiddelbare forvaltning af disse eller af nogle af dem. I så fald vil kommunalbestyrelsen ved almindelig delegation kunne beslutte, hvilke opgaver økonomiudvalget skal varetage på kommunalbestyrelsens vegne inden for disse områder. Om kommunalbestyrelsens mulighed for uden for styrelsesvedtægten at delegere til udvalgene og at tilbagekalde sådan delegation henvises til bemærkningerne til den foreslåede 64 b, stk. 1. I det omfang kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, at økonomiudvalget ikke skal varetage den umiddelbare forvaltning af de områder, som efter styrelsesvedtægten henhører under udvalget, indebærer dette, at udgangspunktet om, at kommunalbestyrelsens beslutninger skal forberedes af udvalget, fraviges. Endvidere fraviges bestemmelserne i 21, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. Der henvises til bemærkningerne til den foreslåede 64 b, stk. 1. Den fravigelse af reglerne i lov om kommunernes styrelse, der sker ved, at kommunalbestyrelsen efter den foreslåede 64 b, stk. 1, for så vidt angår økonomiudvalget træffer beslutning om en ændret styreform, vedrører alene det forhold, at økonomiudvalget inden for visse eller alle udvalgets områder ikke varetager den umiddelbare forvaltning. De øvrige regler i lov om kommunernes styrelse, der vedrører økonomiudvalget, herunder dem, der gælder både økonomiudvalget og de stående udvalg, gælder fortsat. Der henvises til bemærkningerne til den foreslåede 64 b, stk. 1. Endvidere berøres bestemmelsen i 20, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse, hvorefter økonomiudvalget kan tillade andre kommunalbestyrelsesmedlemmer at deltage i dets afsluttende behandling af forslaget til kommunens budget og flerårige budgetoverslag, ikke af en sådan beslutning, idet bestemmelsen vedrører udvalgets funktion efter lovens 37. Videre bemærkes, at 29, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse om generel inhabilitet i forbindelse med medlemskab af økonomiudvalget gælder uagtet en beslutning efter den foreslåede 64 b, stk. 1. Der henvises herved til, at baggrunden for den generelle inhabilitet efter bestemmelsen skal findes i økonomiudvalgets generelle og koordinerende funktioner, som netop ikke berøres af kommunalbestyrelsens beslutning, jf. den foreslåede 64 b, stk. 2. Efter bestemmelsen kan den i den foreslåede 64 b, stk. 1 og 2 omhandlede styreform også finde anvendelse, hvis kommunen styres efter reglerne i 64 a (delt administrativ ledelse), 65 (mellemformsstyre), eller som det er tilfældet for Københavns, Odense og Aalborg Kommuner under anvendelse af de to styreformer i kombination, jf. lovens 64 a, stk. 3. Baggrunden er, at der under begge nævnte styreformer, der er varianter af udvalgsstyret, nedsættes et økonomiudvalg og et eller flere stående udvalg, der varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender. Også i disse tilfælde vil kommunalbestyrelsen således kunne træffe beslutning om, at økonomiudvalget og de stående udvalg ikke varetager den umiddelbare forvaltning af (alle) de områder, der efter styrelsesvedtægten henhører under dem. Om betydningen af en sådan beslutning henvises til bemærkningerne til den foreslåede 64 b, stk. 1 og 2. Mellemformsstyret indebærer, at økonomiudvalget er sammensat af formændene for de stående udvalg, som er valgt ved forholdstalsvalg, og eventuelt yderligere et antal kommunalbestyrelsesmedlemmer. Mellemformsstyret ændrer ikke økonomiudvalgets beføjelser i forhold til kommunalbestyrelsen eller de øvrige udvalg. 14

15 Delt administrativ ledelse indebærer, at formændene for de stående udvalg har den øverste daglige ledelse af den del af kommunens administration, der varetager udvalgets forvaltningsområde. En beslutning efter den foreslåede 64 b, stk. 1, i en kommune med delt administrativ ledelse vil indebære, at udvalgsformændene har den øverste daglige ledelse af den del af administrationen, der varetager de områder, som efter styrelsesvedtægten henhører under udvalget, selv om udvalget ikke varetager den umiddelbare forvaltning af (alle) disse områder. Bestemmelsen indsætter i konsekvens af forslagets 1, nr. 2, en henvisning til den foreslåede 64 b, i lovens 65 b, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, og 65 c, stk. 2, 1. pkt. Tilføjelsen i 65 b, stk. 1, 1. pkt., indebærer som for de øvrige styreformer nævnt i bestemmelsen, at kommunalbestyrelsens beslutning om ændring af styreformen efter den foreslåede 64 b, stk. 1, skal træffes forud for eller i løbet af valgperioden, og at den herefter er bindende for den resterende del af valgperioden. Styreformen kan således ikke ændres i denne valgperiode, men kommunalbestyrelsen vil forud for eller i løbet af en ny valgperiode ved ændring af styrelsesvedtægten kunne træffe en beslutning om ændring af styreformen med virkning for den nye valgperiode. Tilføjelsen i 65 b, stk. 2, giver velfærdsministeren bemyndigelse til også for så vidt angår den med 64 b foreslåede styreform at fastsætte nærmere regler om styrelsen af de kommuner, der har valgt styreformen. Bemyndigelsen er ikke udnyttet for så vidt angår de øvrige i 65 b, stk. 2, nævnte styreformer. Tilføjelsen i 65 c, stk. 2, indebærer, at velfærdsministeren svarende til, hvad der gælder de øvrige styreformer efter lov om kommunernes styrelse, kan dispensere fra den styreform, som indføres med den foreslåede 64 b. Til 2 Det foreslås i bestemmelsen, at lovens titel suppleres med»(regionsloven)«. Dette indebærer, at også benævnelsen»regionsloven«, der er blevet lovens populærtitel, vil kunne anvendes som lovens officielle titel. Som led i udmøntningen af initiativet i regeringens globaliseringsstrategi om»stærkere konkurrence om kommunale og regionale opgaver«foreslås det ligeledes, at der udarbejdes regler for beregning og afgivelse af kontrolbud i regioner. Det vil være naturligt, at disse regler svarer til, hvad der foreslås for kommunerne, jf. lovforslagets 1, nr. 1. Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli Til 3 For så vidt angår den ved 1, nr. 2, foreslåede bestemmelse, indebærer 3, at kommunalbestyrelsen i kommuner med udvalgsstyre ved ændring af styrelsesvedtægten med virkning fra 1. juli 2008 kan beslutte at indføre den nye styreform. I givet fald kan kommunalbestyrelsen ikke efterfølgende med virkning i indeværende valgperiode træffe bestemmelse om indførelse af en anden styreform. Kommunalbestyrelser i kommuner med en anden lovfæstet styreform end udvalgsstyre, det vil i praksis sige magistratsstyre, delt administrativ ledelse, mellemformsstyre eller de to sidstnævnte i kombination, jf. 64, 64 a og 65 i lov om kommunernes styrelse, kan derimod først vælge den styreform, der lovfæstes ved forslagets 1, nr. 2, med virkning fra den kommende valgperiode. Der henvises herved til lovens 65 b, stk. 1, og bemærkningerne til lovforslagets 1, nr

Forslag. Lov om ændring af regionsloven

Forslag. Lov om ændring af regionsloven Lovforslag nr. L 38 Folketinget 2013-14 Fremsat den 9. oktober 2013 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af regionsloven (Regioners nedsættelse af stående

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 166 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. april 2012 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne,

Læs mere

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til 2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. 1207154 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Præsentation af modeller for ny styrelse, herunder nye udvalgs- og forvaltningsstrukturer

Præsentation af modeller for ny styrelse, herunder nye udvalgs- og forvaltningsstrukturer Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet NOTAT Til Strukturudvalget August 2012 Præsentation af modeller for ny styrelse, herunder nye udvalgs- og forvaltningsstrukturer Vibeke Iversen Målet med ny styrelse,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Høringsliste Advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Amtsrådsforeningen Centralorganisationernes FællesUdvalg Dansk Arbejdsgiverforening Dansk

Høringsliste Advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Amtsrådsforeningen Centralorganisationernes FællesUdvalg Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Høringsliste Advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Amtsrådsforeningen Centralorganisationernes FællesUdvalg Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Byggeri Dansk ErhvervsFremme Dansk Handel og Service

Læs mere

2008/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar Fremsat den 19. november 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar Fremsat den 19. november 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-3777 Fremsat den 19. november 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunale borgerservicecentre

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunale borgerservicecentre 2008/1 LSF 146 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-9738 Fremsat den 25. februar 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget L 56 Bilag 5 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget L 56 Bilag 5 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 L 56 Bilag 5 Offentligt Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler Henrik Villum Jensen Koordineret med Ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om kommunernes

Læs mere

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Kommunernes Landsforening KL@KL.dk Dato: 4. juni 2010 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: HAE J.nr.: 2008-3908

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence set i forhold til udvalget og forvaltningen tegnet ved direktionen.

Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence set i forhold til udvalget og forvaltningen tegnet ved direktionen. NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Parlamentariske aspekter ved arbejdet som borgmester i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane 2009/1 LSF 214 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 29. april 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag

Læs mere

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Fremsat den xx. 2018 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Fastsættelse af, at sagsbehandlingsfrister omfatter

Læs mere

Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud

Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud Velfærdsministeriet Dato: 15. april 2008 Kontor: Administrationspolitisk kontor J.nr.: Sagsbeh.: SNW Fil-navn: Dokument 2 Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud 1. Indledning

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning Den 30. juni 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning (Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber)

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2008/1 LSF 94 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-9317 Fremsat den 11. december 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner 2012/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. j.nr. 1207135 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 169 Folketinget Fremsat den 25. april 2012 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) til

Forslag. Lovforslag nr. L 169 Folketinget Fremsat den 25. april 2012 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) til Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. april 2012 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om forpligtende kommunale samarbejder og lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2011/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: 006.14L.311 Fremsat den 11. april 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine

Læs mere

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag.

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag. 2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsministeriet, j.nr. 70.D.7.a.DAN Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2008/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-211800 Fremsat den 8. oktober 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Dispensation fra lov om kommunernes styrelse

Dispensation fra lov om kommunernes styrelse Københavns Kommune Borgerrepræsentationens Sekretariat Att.: Sekretariatschef Flemming Dubgaard Hansen FDH@okf.kk.dk Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2017-4111

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland

Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland Kapitel 1 Regionsrådet 1. Regionsrådet består af 41 medlemmer. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland 2008/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, REGSU, j.nr. 2003-12140-21 Fremsat

Læs mere

Indstilling: Arbejdsmarkedscentret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Indstilling: Arbejdsmarkedscentret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 15 Pensionsnævn fremtidig sammensætning 369804 Indstilling: Arbejdsmarkedscentret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, 1. at det nuværende kommunale pensionsnævn formelt nedlægges

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2010-11 OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Fremsat den 29. april 2011 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om nedsættelse af statstilskuddet

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017

Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017 Økonomiforvaltningen NOTAT Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017 Udtalelse om databeskyttelsesrådgiverens opgaver er forenelige med chefen for Intern Revisions opgaver. Københavns Kommune

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister 2008/1 LSF 83 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmjn., Søfartsstyrelsen, sag nr. 200807699 Fremsat den 3. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning 2009/1 LSF 218 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2010-2654 Fremsat den 26. maj 2010 af indenrigs

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd 2008/1 LSF 93 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., Ligestilling j.nr. 2008-2315 Fremsat den 11. december 2008 af minister for ligestilling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet har telefonisk besvaret spørgsmål med følgende indhold fra en kommune:

Social- og Indenrigsministeriet har telefonisk besvaret spørgsmål med følgende indhold fra en kommune: Enhed Kommunaljura og Valg Sagsbehandler LBH Koordineret med Sagsnr. 2015-8007 Doknr. 285071 Dato 06-11-2015 Ekstrakt af telefonnotat til besvarelse af en kommunes spørgsmål om økonomiudvalgets sammensætning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse LBK nr 1022 af 23/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-9547

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse.

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse. Statsforvaltningen tilsynet@statsforvaltningen.dk Sagsnr. 2014-6189 Doknr. 217161 Dato 27-04-2015 Orientering til Statsforvaltningen om Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse vedrørende det kommunale

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Styrelsesvedtægten. for Solrød Kommune

SOLRØD KOMMUNE. Styrelsesvedtægten. for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægten for Solrød Kommune Januar 2010 Solrød Byråd består af 19 medlemmer. Kapitel I Byrådet 1 Byrådet vælger en Borgmester og en første og anden Viceborgmester, jævnfør 6 i

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE

STYRELSESVEDTÆGT FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE STYRELSESVEDTÆGT FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE Som vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 7. og 28. september 1981 og stadfæstet af Indenrigsministeriet den 11. december 1981 med senere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord.

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 2008-02-19. UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 19-02- 2008 UU-Nord Rustenborgvej 3 2800 Lyngby STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 13. januar 2011 FM 2011/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Formålet med forslaget er at få en mere effektiv håndhævelse af reglerne i Inatsisartutloven om indhentning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

Kommunaludvalget (2. samling) L 68 - Bilag 91 Offentligt

Kommunaludvalget (2. samling) L 68 - Bilag 91 Offentligt Kommunaludvalget (2. samling) L 68 - Bilag 91 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. juni 2005 Kontor: 1.k.kt. J.nr.: 2004-2000-8 Sagsbeh.: jro Fil-navn: Lovforslag.indd./Ændringsforslag/

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Telefonnotat om indkaldelse af stedfortræder til uformelle møder i kommunalbestyrelse og udvalg

Telefonnotat om indkaldelse af stedfortræder til uformelle møder i kommunalbestyrelse og udvalg Enhed Kommunaljura Sagsbehandler LBH Koordineret med Sagsnr. 2014-17894 Doknr. 164890 Dato 04-09-2014 Telefonnotat om indkaldelse af stedfortræder til uformelle møder i kommunalbestyrelse og udvalg En

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? Juni 2015 Side 1/7 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Kommunale fællesskabers regnskabsaflæggelse

Kommunale fællesskabers regnskabsaflæggelse Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Advokatfirmaet Bech-Bruun Att. Advokat Johan Weihe Langelinie Allé 35 2100 København Ø T +45 7228 2400 F +45 7228 2401 M im@im.dk W www.oeim.dk Dato: 22. november

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Høring over bekendtgørelse vedrørende udmøntning af lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen

Høring over bekendtgørelse vedrørende udmøntning af lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen Modtagere på høringslisten Dato: 5. juli 2005 Kontor: 4.ø.kt. J.nr.: Sagsbeh.: KRH Fil-navn: Dokument 2 Høring over bekendtgørelse vedrørende udmøntning af lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Forslag. til. (Modernisering og effektivisering af sagsbehandlingen i Klagenævnet for Udbud m.v.)

Forslag. til. (Modernisering og effektivisering af sagsbehandlingen i Klagenævnet for Udbud m.v.) Forslag til Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. og lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Modernisering og effektivisering af sagsbehandlingen

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) 1 I lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af hjemmeværnsloven

Forslag. Lov om ændring af hjemmeværnsloven 2016/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2016/006708 Fremsat den 6. oktober 2016 af forsvarsministeren (Peter Christensen)

Læs mere

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 030.80D.121 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget, Kommunaludvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 124 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0063 Dok.: ULP40062 Besvarelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Modeller for ny styrelse. Chefjurist Vibeke Iversen

Modeller for ny styrelse. Chefjurist Vibeke Iversen Modeller for ny styrelse Chefjurist Vibeke Iversen Side 2 28. marts 2011 Det danske kommunestyre Det danske kommunestyre er udvalgsbaseret og som sådan en sjældenhed (97 kommuner har udvalgsbaserede styreformer,

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 69 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2015-16 Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Lov om Planklagenævnet

Lov om Planklagenævnet LOV nr 1658 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-9975 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C 06-12- 2010 TILSYNET Statsforvaltningen modtog den 5. oktober 2009 en henvendelse fra byrådsmedlem Mogens Nyholm, der er formand for Randers Byråds udvalg for miljø

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Ophævelse af

Læs mere

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV)

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV) Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 39 Offentligt Lovforslag nr. L 300 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne LBK nr 787 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 153.93M.541 Senere ændringer

Læs mere