Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST"

Transkript

1 Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST

2 Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland April 2015 Forord 1. Bag om Strategiplan Principper for Strategiplan Mål for Strategiplan Strategien indtil nu - Hvorfor en revideret plan? - Milepæle Ændres forudsætningerne fremover? 3. Regionens hovedopgaver på jordforureningsområdet - Så langt er kortlægningen i Grundvand - Den fremadrettede grundvandsindsats 5. Arealer med særlig følsom anvendelse 6. Overfladevand og natur 7. Pesticider 8. Nye brancher og problemstoffer 9. Øvrige myndighedsopgaver - Byggeri på forurenede eller muligt forurenede arealer - Værditabsordningen 10. Kommunikation og borgerservice - Adgang til regionens oplysninger - Rådgivning og information 11. Sådan prioriterer regionen sin indsats - Prioritering af regionens hovedopgaver 2

3 Forord I Region Nordjylland vil vi være kendte for at levere gode og sammenhængende løsninger. Det gælder også for vores arbejde på jordforureningsområdet. Her skal vi opspore og kortlægge de arealer i regionen, hvor vi ved eller har mistanke om, at jorden kan være forurenet. Kortlægningen er vigtig, fordi viden om, hvor jordforureningerne ligger, er grundlaget for, at vi kan tilrettelægge den bedst mulige indsats på området. Indsatsen overfor de mange jordforureninger er en vigtig samfundsopgave, som regionerne har. Formålet er at sikre grundvand, overfladevand, natur og ikke mindst menneskers sundhed mod påvirkning fra jordforurening. Indsatsen på jordforureningsområdet er ikke en ny opgave, og vi har igennem en årrække kortlagt, undersøgt og foretaget afværge overfor et stort antal jordforureninger. Kortlægningen af jordforureninger har foreløbig ført til oplysninger om lokaliteter i regionen. Vi har på nuværende tidspunkt vurderet 2/3 af lokaliteterne, og det er heldigvis ikke alle disse grunde, der er forurenede, eller hvor forureningen udgør en risiko. Trods det er det et faktum, at indsatsen på området er omfattende, og det vil tage årtier, før vi er i mål. Når opgaven har så lang en tidshorisont, er det vigtigt, at vi prioriterer vores indsats. I Regionsrådet er vi enige om, at det er vigtigt at prioritere indsatsen sådan, at vi får mest muligt miljø for pengene. Det betyder, at vi hele tiden sætter ind, hvor problemerne er størst. Strategiplanen her er netop vores beskrivelse af, hvordan vi ønsker at prioritere den fremadrettede indsats mod de jordforureninger, der truer vores omgivelser og sundhed. Regionen ønsker at være med til at sikre sundheden for nordjyderne. Det gør vi blandt andet ved at undersøge og afværge forurening og ved at rådgive borgerne om deres muligheder, når der er forurening på deres ejendom. Beskyttelsen af grundvandet og hermed sikring af fremtidens drikkevandsforsyning har fortsat høj prioritet. Netop sikring af rent grundvand indebærer betydelige udfordringer. Kemiske stoffer som pesticider og klorerede opløsningsmidler er kendte for at udgøre en risiko for vores drikkevandsforsyning. Det er regionernes opgave at opspore de steder, hvor stofferne optræder som punktkilder, og som derfor er en del af regionernes indsats. Fra 2014 har vi i regionerne fået en ny opgave med at sikre vores overfladevand og natur mod udsivning af forurening fra de kortlagte grunde. Det er en opgave, vi skal løse i en koordineret indsats med de øvrige opgaver på området. Regionsrådet lægger vægt på, at vi som region yder en prioriteret og koordineret indsats for at beskytte vores fælles natur og miljø. På den måde sikrer vi de bedst mulige vilkår for borgerne i Nordjylland. Ulla Astman Formand for Regionsrådet i Region Nordjylland 3

4 1. Bag om Strategiplan 2015 Region Nordjylland har en vigtig opgave med at opspore og kortlægge, undersøge og gennemføre en indsats over for jordforureninger. Kortlægningen af forureningerne er vigtig for tilrettelæggelsen af regionens arbejde med jordforurening. Kortlægningen danner også grundlaget for, at vi kan sikre den bedst mulige udnyttelse af de økonomiske midler, der anvendes på området. Regionens offentlige indsats foretages, hvor jord- og grundvandsforureninger udgør en risiko overfor: Menneskers sundhed på et areal med bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads. Grundvandet i et indvindingsopland til et alment vandværk eller i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Overfladevand og natur. Der findes i dag lokaliteter i regionen, hvor vi enten har kendskab til jordforurening, eller hvor vi ved, der har været aktiviteter, som erfaringsmæssigt forurener. Regionen skal tilrettelægge opgaverne, så de løses i en prioriteret rækkefølge, som giver den størst mulige sikkerhed for borgere i Nordjylland. Kortlægningen skal sikre, at forureninger ikke spredes og samtidig gøre det muligt at håndtere forureninger ved eksempelvis byggeri, så de ikke kommer til at udgøre en risiko for menneskers sundhed, for grundvand eller for overfladevand og natur. Principper for Strategiplan 2015 Regionen har i 2014 afsluttet en supplerende indsamling af adresser på muligt forurenede grunde, og Naturstyrelsen har fastlagt hovedparten af områderne med særlige drikkevandsinteresser. Kommunerne er samtidig godt i gang med indsatsplaner for de almene vandværker. Vi har derfor et godt overblik over den resterende opgave og de rammer, vi skal prioritere indenfor. På denne baggrund har vi revideret strategiplanen fra Strategiplan 2015 bygger på principperne om, at: Regionen er med til at sikre det grundvand, der skal bruges til drikkevand nu og i fremtiden, overfor jordforureninger. Det gør vi blandt andet ved at koordinere vores indsats på jordforureningsområdet med Naturstyrelsens grundvandskortlægning og kommunernes planlagte indsatser til beskyttelse af grundvandet. Regionens arbejde på jordforureningsområdet giver vandværkerne et bedre grundlag for at planlægge og etablere nye indvindingsoplande og -boringer. Regionen er med til at sikre arealanvendelsen, både hvor forureningen udgør en risiko for indeklimaet, og hvor der er risiko for kontakt med kraftigt forurenet jord. Regionen har fokus på at sikre kvaliteten af overfladevand til gavn for miljø og natur en opgave, som vi først kender hele omfanget af med udgangen af Regionens kortlægning af forurenede og muligt forurenede grunde giver kommunerne et bedre grundlag, når de behandler byggesager og anmeldelser af jordflytninger. Regionen opnår mest miljø for pengene ved blandt andet at optimere måden, vi løser opgaverne på fra kortlægning over undersøgelser til afværgeforanstaltninger. På den måde sikrer vi samtidig et robust grundlag for at rådgive og prioritere udvidede undersøgelser og afværgeprojekter. Regionen yder en god service overfor borgere, ejendomsmæglere, kreditforeninger og advokater, der har behov for rådgivning og vejledning i forhold til forurenede ejendomme. Regionen samarbejder med kommuner, de øvrige regioner, Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer, forskningsinstitutioner og private rådgivere i en åben dialog. Regionen følger udviklingen og opsamler og anvender den nyeste viden indenfor området om miljøfremmede stoffer eller brancher, hvor der er risiko for jord- og grundvandsforureninger. Regionen udnytter den viden, der er til rådighed og er med til at udvikle og implementere nye metoder. Vi arbejder hele tiden med de bedste og mest egnede metoder til undersøgelser og afværge for at sikre både effektive og miljømæssigt forsvarlige løsninger. Regionens arbejde på jordforureningsområdet skal bidrage til kommunernes planlægning i forbindelse med byudvikling, ressourceplanlægning og erhvervsudvikling. Regionen sikrer åbenhed om vores aktiviteter og data. Dette gør vi blandt andet ved at give alle adgang til vores data med oplysninger om lokaliteter, der er vurderet eller skal vurderes i forhold til jordforureningsloven. Regionen sikrer, at data og afgørelser har en ensartet og god kvalitet ved brug af vores kvalitetsstyringssystem. På internettet har alle adgang til vores kvalitetshåndbog, der beskriver vores sagsbehandling efter jordforureningsloven. 4

5 Mål for Strategiplan 2015 Den samlede opgave efter jordforureningsloven vil strække sig over de næste ca. 50 år. Med Strategiplan 2015 har regionen opstillet en række mål: Alle uafklarede lokaliteter, hvor der er indsats overfor grundvandet, er vurderet i forhold til kortlægning efter jordforureningsloven inden for ét år, dvs. i løbet af Alle uafklarede lokaliteter, hvor der er indsats overfor arealanvendelsen, er vurderet i forhold til kortlægning efter jordforureningsloven indenfor yderligere 2 år, dvs. i løbet af Kortlægningen efter jordforureningsloven følger fortsat Naturstyrelsens udpegning af OSD og kommunernes indsatsplanlægning for indvindingsoplande. Vi udfører indledende undersøgelser, hvor OSD og indvindingsoplande er fastlagt endeligt. Inden udgangen af 2018 har vi overblik over, hvilken indsats vi skal udføre overfor overfladevand på nogle af de kortlagte lokaliteter. Alle indledende undersøgelser med indsats overfor grundvandet er afsluttet i Inden 2020 har vi gennemgået en række brancher, der har benyttet klorerede opløsningsmidler. Inden 2020 har vi et overblik over, hvor der er punktkildeforureninger med pesticider i OSD og i indvindingsoplande til almene vandværker. Opgaven Afsluttes ca. år Kortlægning på vidensniveau 1 Indsats overfor grundvandet 2016 Kortlægning på vidensniveau 1 Indsats overfor arealanvendelsen 2018 Indledende undersøgelser Indsats overfor grundvandet 2020 Overfladevandsscreening

6 2. Strategien indtil nu Regionens opgaver på jordforureningsområdet er de seneste 5 år løst i overensstemmelse med Strategiplan Før da blev de løst efter Strategiplan 2003, som Nordjyllands Amt havde udarbejdet. Strategiplan 2009 byggede på principperne om at: Afhjælpe jordforureninger, som skader grundvand og menneskers sundhed. Milepæle Alle regionens børneinstitutioner er gennemgået for mulig jordforurening, og indsatsen overfor dem er afsluttet. Ud af de 450 institutioner har det været nødvendigt at udføre undersøgelser på 54 og afgrave forurenet jord på 4 børneinstitutioner. Regionen har i forløbet haft et stort fokus på kommunikationen med forældre og personale. Sikre en prioriteret kortlægning som grundlag for vores prioriteringer af udvidede undersøgelser og afværgeprojekter. Koordinere indsatsen på jordforureningsområdet med Naturstyrelsens grundvandskortlægning og kommunernes indsatsplanlægning. Hvorfor en revideret plan? Vi har nu arbejdet efter Strategiplan 2009 i 5 år, og vi har nået nogle milepæle. Overordnet viser vores erfaringer, at principperne i Strategiplan 2009 fortsat bør være en del af grundlaget for vores arbejde. Men da nogle af forudsætningerne er ændret gennem årene, er tiden inde til en revision af planen og dermed udarbejdelse af Strategiplan I Strategiplan 2009 forudsatte vi, at indsamlingen af adresser på lokaliteter, hvor der har foregået muligt forurenende aktiviteter frem til 2001, ville medføre ca lokaliteter ekstra i hele regionen, som skulle vurderes efter jordforureningsloven. Vi afsluttede adresseindsamlingen i sommeren 2014 med i alt nye lokaliteter altså over dobbelt så mange som forudsat i Adresseindsamlingen blev altså en noget mere omfattende opgave end forudsat, og vi skal dermed vurdere endnu flere lokaliteter efter jordforureningsloven end først antaget. Dette får naturligvis betydning for, hvornår kortlægningsopgaven kan afsluttes. I 2014 har regionerne fået en ny opgave med at sikre natur og overfladevand mod udsivning af forurening fra de kortlagte grunde. Det er en udvidelse af vores opgavesæt, som også vil påvirke færdiggørelsen af arbejdet efter jordforureningsloven. Indtil udgangen af 2018 bliver opgaven at klarlægge, hvor stort problemet er. Dette arbejde afholdes indenfor den nuværende økonomiske ramme. Vi har siden 2010 givet offentlig adgang til vores database med oplysninger om forurenede grunde via regionens hjemmeside. Borgere, ejendomsmæglere, kreditforeninger, advokater m.fl. udskriver nu årligt ca attester med oplysninger om forureningsstatus. Vi har undersøgt 155 boliggrunde og udført afværgeprojekter på 112 boliggrunde under værditabsordningen. Vi har vurderet ca lokaliteter efter jordforureningsloven og truffet afgørelse om, at lokaliteterne enten skulle kortlægges på vidensniveau 1, eller at de ikke skulle kortlægges. Vi har udført indledende undersøgelser på ca lokaliteter. Vi har som led i regionens prioriterede indsats udført 80 udvidede undersøgelser og 41 afværgeprojekter. Vi har foretaget myndighedsbehandling på ca. 800 privatfinansierede undersøgelser og afværgeprojekter, der er udført som led i køb/salgssituationer, byggeprojekter eller ved flytning af jord. Vi har afsluttet myndighedsbehandlingen i forhold til undersøgelser og afværgeprojekter udført og finansieret af Oliebranchens Miljøpulje på ca grunde. Opgaven er afsluttet. Vi har gennemgået alle renserier i regionen incl. naboejendomme. Brugen af klorerede opløsningsmidler har været et stort fokuspunkt, da stofferne er meget skadelige og har et specielt spredningsmønster. Indsamlingen af supplerende adresser, hvor der kan være sket forurening, er afsluttet og har tilføjet nye lokaliteter til vores database. Vi har implementeret overfladevandsopgaven. 6

7 Ændres forudsætningerne fremover? Der er forudsætninger, som vi allerede kender, men vi må også i Strategiplan 2015 tage nogle forbehold. For eksempel er det endnu ikke afklaret, hvordan problematikken med forureninger fra såkaldte pesticidpunktkilder skal håndteres. Derudover står vi overfor nogle klimaforandringer, som giver ændrede nedbørsforhold og stigende vandstand. Dette kan få betydning for grundvandsstanden med større udvaskning, der sandsynligvis vil medføre ændret spredning af forureningerne. Vi tager også forbehold for ændringer i lovgivningen, nye kvalitetskriterier samt nye brancher, som kan blive nødvendige at undersøge, fordi ny viden kan afsløre endnu ukendte problemstillinger. Derudover kan teknologiudviklingsprojekter påvirke den måde, vi udfører undersøgelser og afværge på, og bidrage med nye løsninger både teknisk og økonomisk. Vi kender desuden endnu ikke omfanget af opgaven med prioritering i forhold til overfladevand, og økonomien er heller ikke forhandlet på plads. 7

8 3. Regionens hovedopgaver på jordforureningsområdet Regionens opgaver på jordforureningsområdet er beskrevet i jordforureningsloven, som udgør rammerne for arbejdet. Vi skal håndtere risikoen fra jordforurening ved at forebygge og forhindre skadelige virkninger fra jordforureninger, der: Der er mange forurenede og muligt forurenede grunde i Region Nordjylland. Derfor er vi nødt til at prioritere, hvor indsatsen overfor en forurening er vigtigst. På den måde løser vi de mest miljø- og sundhedsskadelige problemer først. Det er kortlægningen, der er grundlaget for vores arbejde med jordforurening. Kortlægningen sikrer, at vi: Udgør en risiko for det grundvand, der bruges eller kan bruges til drikkevand indenfor OSD eller i indvindingsoplande til vandværker. Udgør en risiko for menneskers sundhed, enten fordi forureningen påvirker indeklimaet i boliger eller udgør en risiko ved kontakt med forurenet jord. Udgør en risiko for overfladevand og natur. Forudsætningen for, at vi kan håndtere risikoen fra jordforureningerne, er først og fremmest, at vi ved, hvor de ligger. Har det nødvendige overblik over risikoen fra jordforureningerne. Kan prioritere regionens indsats med undersøgelser og oprensninger. Kan give borgerne den rigtige rådgivning i forhold til jordforurening. Kortlægningen skal sikre, at forureninger ikke spredes, og samtidig gøre det muligt at håndtere forureninger fx ved byggeri, så de ikke bliver til fare for menneskers sundhed, for grundvandet eller for overfladevand og natur. Regionens hovedopgaver på jordforureningsområdet: Indsamle historiske oplysninger om aktiviteter, som kan være årsag til jordforurening. Er der en begrundet mistanke om forurening, kortlægger vi på vidensniveau 1. Udføre indledende undersøgelser og efterfølgende kortlægge de forurenede arealer på vidensniveau 2 herunder udføre undersøgelser på boligejendomme, hvor grundejer har krav på, at vi udfører undersøgelsen indenfor 1 år efter, regionen er anmodet om det (1-års undersøgelser). Gennemføre regionens prioriterede udvidede undersøgelser og afværgeprojekter, hvor forureningen udgør en risiko. Gennemføre udvidede undersøgelser og afværgeprojekter efter værditabsordningen for boligejere. Varetage myndighedsopgaver på kortlagte arealer i forbindelse med privatfinansierede indsatser fx bygge- og anlægsarbejder eller ændringer i arealanvendelsen på kortlagte arealer. Behandle ansøgninger efter jordforureningslovens 52 om dispensation til at tilføre jord til tidligere og nuværende råstofgrave. Give rådgivning og information om jordforurening Historiske undersøgelser Kortlægning af forurening Udvidede undersøgelser Afværge Drift 8

9 Så langt er kortlægningen i 2015 Kortlægningen efter jordforureningsloven er en opgave, der aldrig helt afsluttes, da der altid kan opdages nye forureninger. Omfanget vil dog være betydeligt mindre, når alle lokaliteter er vurderet i forhold til kortlægning. Vi vurderer, at der fremover vil være en mindre tilgang på lokaliteter pr. år til regionens database. Status for kortlægningen, januar 2015 Lokaliteter i vores database Kortlagt på vidensniveau 1 Kortlagt på vidensniveau 2 Udgået af/inden kortlægningen Kortlægningen er uafklaret Forventede nye lokaliteter Lokaliteter (antal) pr. år Gul: uafklaret Blå: kortlagt på vidensniveau 1 Rød: kortlagt på vidensniveau 2 Lokaliteter fra regionens database fordelt på uafklarede samt kortlagte på vidensniveau 1 og 2. Kortlægningsopgaven er todelt. Først indsamler vi dokumentation for tidligere og nuværende erhverv eller aktiviteter. Hvis vi herefter vurderer, at der kan være en begrundet mistanke om forurening, kortlægger vi arealet på vidensniveau 1. Viser en efterfølgende indledende undersøgelse på arealet en forurening, kortlægger vi på vidensniveau 2. 9

10 Historisk redegørelse På uafklarede lokaliteter Indledende undersøgelse På V1-kortlagte lokaliteter med offentlig indsats Udvidet undersøgelse På V2-kortlagte lokaliteter med offentlig indsats V1 V2 V2 Afværge og drift V2 Lokaliteter udgået inden/af kortlægning V1- og V2- kortlagte lokaliteter uden offentlig indsats Frivillige projekter Faserne i den offentlige indsats på jordforureningsområdet. Erfaringen viser, at når der er indsamlet materiale på 100 lokaliteter, som skal vurderes i forhold til kortlægning på vidensniveau 1, er det kun på 1-4 af disse, der er behov for afværge. For hver ny fase falder antallet af sager samtidig med, at udgiften pr. sag stiger. De indledende undersøgelser udfører vi på de arealer, der er omfattet af regionens offentlige indsats det vil sige hvis arealerne ligger i OSD, i indvindingsoplande til almene vandværker eller anvendes til boliger, børneinstitutioner eller offentlige legepladser. Regionen skal kortlægge alle jordforureninger, uanset om de er omfattet af den offentlige indsats eller ej. Hvis en jordforurening ikke udgør en risiko, udfører regionen ikke nærmere undersøgelser eller afværge overfor forureningen. Det er tilfældet i mange sager, og derfor slutter den offentlige indsats uden, at vi fjerner forureningen. Kortlægningen skal opretholdes for fx at forebygge, at grundejeren uforvarende flytter den forurenede jord til andre grunde, hvor den kan udgøre en risiko. Kortlægningen sikrer også, at der tages højde for forureningen ved byggeri og ændret anvendelse. En væsentlig del af regionens indsats på jordforureningsområdet består i at prioritere og gennemføre udvidede undersøgelser og afværge på lokaliteter kortlagt på vidensniveau 2. Dette foretages på et miljø- og sundhedsmæssigt grundlag. Arbejdet er samlet i regionens årlige indsatsplan, som også indeholder opfølgning på tidligere prioriterede sager med udvidede undersøgelser, drift af afværgeforanstaltninger og overvågning af eventuel spredning af forurening i indeklimaet eller grundvandet. Den konkrete vurdering af risikoen fra forureningen er afgørende for, hvor hurtigt vi prioriterer forureningen videre til næste fase i den offentlige indsats. Der kan derfor godt gå flere år, fra en grund bliver kortlagt, til den bliver undersøgt nærmere, og til vi eventuelt udfører afværgeforanstaltninger. 10

11 Vi vil: Sikre sammenhæng i opgaveløsningen mellem de forskellige faser, så vi udnytter ressourcerne bedst muligt. Alle faser i opgaveløsningen er lige vigtige og en forudsætning for de efterfølgende opgaver. Den indledende kortlægning er afgørende for en optimal behandling og for vores prioritering af den senere indsats. 11

12 4. Grundvand Drikkevandsforsyningen i Region Nordjylland har en decentral vandindvindings- og forsyningsstruktur. Regionens grundvandsressourcer er inddelt i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og områder med drikkevandsinteresser. Vores indsats overfor grundvand retter sig mod de lokaliteter, der ligger indenfor et indvindingsopland til et alment vandværk og/eller i et OSD. Mørkeblå: Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) Blå: Indvindingsoplande til almene vandværker Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandværker i Region Nordjylland (februar 2015). I Region Nordjylland udgør OSD og indvindingsoplande ca. 25 % af regionens samlede areal. På landsplan udgør disse områder i alt ca. 40 % af Danmarks samlede areal. Desuden gælder det for en række af vores kommuner, at vandindvindingen til drikkevandsformål i overvejende grad foretages uden for de større byområder. Samlet set betyder dette, at der i Region Nordjylland er behov for en grundvandsrettet indsats på en mindre del af de forurenede lokaliteter set i forhold til nogle af de øvrige regioner. Status for lokaliteter med indsats overfor grundvand i Region Nordjylland Lokaliteternes status Antal lokaliteter % af det samlede antal Uafklaret Vidensniveau 1 Vidensniveau % 16% 25% Af tabellen fremgår, at 17 % af alle de uafklarede lokaliteter ligger indenfor OSD og/eller et indvindingsopland. Tilsvarende gælder, at 16 % af alle lokaliteter kortlagt på vidensniveau 1 og 25 % af alle lokaliteter kortlagt på vidensniveau 2 ligger indenfor OSD og/ eller indvindingsopland. Dette afspejler de tidligere nævnte forhold om indvindingsstruktur, samt at regionen siden 1980 erne har udført en lang række undersøgelser med grundvandsrettet indsats. 12

13 En person bruger i gennemsnit 38,9 m 3 vand pr. år i husholdningen svarende til 107 liter pr. dag. Det betyder, at der i Region Nordjylland alene i husholdningen anvendes næsten 23 mio. m 3 grundvand hvert år. Kilde: DANVA 2015 Den fremadrettede grundvandsindsats Truslerne mod grundvandet er mange og forskellige. En del af truslerne mod grundvandets kvalitet skyldes belastningen fra dyrkede landbrugsarealer. Andre skyldes påvirkning fra punktkilder, hvor kraftige jordforureninger forurener det grundvand, der indgår i drikkevandsforsyningen. Er der punktkilder, som udgør en risiko for grundvandet, er det regionens ansvar at foretage den nødvendige indsats for at fjerne risikoen. Regionens indsats overfor disse punktkilder skal koordineres med den øvrige indsats for at beskytte grundvandet. Samarbejde med kommunerne og vandforsyningerne i regionen er derfor vigtigt, for at vi kan målrette indsatsen i de områder, der skal bære den fremtidige vandforsyning. Her er samarbejde om de kommunale indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse centralt. Naturstyrelsen gennemfører grundvandskortlægning i OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger. På baggrund af kortlægningen udpeger de følsomme indvindingsområder og indsatsområder, der danner grundlaget for de indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse, som kommunerne udarbejder. Grundvandskortlægningen skal være afsluttet med udgangen af Vi forventer derfor, at alle OSD i løbet af 2015 vil være fastlagt. Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen har udarbejdet en rapport om grundvandskortlægningen efter Her er der blandt andet peget på, at der fremover vil være behov for at justere arealafgrænsningen af de udpegede OSD. Dette skyldes både den demografiske udvikling, klimaforandringer og forureninger. Derudover vil der som følge af udviklingen i vandforsyningsstrukturen være behov for at fastlægge nye indvindingsoplande udenfor OSD. Fremover forventer vi, at der i regionen vil ske mindre justeringer af OSD samt justeringer eller etablering af et mindre antal nye indvindingsoplande udenfor OSD. I takt med, at de kommunale indsatsplaner foreligger, vil indvindingsoplandene blive fastlagt. Det har især betydning for regionens indsats på lokaliteter i indvindingsoplande udenfor OSD. Hvis der opstår væsentlige ændringer i grundlaget for indsatsplanerne herunder ændringer i indvindingsoplande forventer vi, at kommunerne reviderer deres indsatsplaner. Dette kan få betydning for regionens grundvandsrettede indsats. Naturstyrelsens grundvandskortlægning samt kommunernes ændringer i indvindingsstrukturen har bevirket, at OSD samt indvindingsoplande flere steder er ændret væsentligt siden Strategiplan Disse ændringer understreger vigtigheden af, at regionen tilrettelægger sin indsats på grundlag af opdateret viden om OSD og indvindingsoplande. Vi vil: Være med til at sikre, at forureninger ikke truer det grundvand, der skal bruges til drikkevand. Fortsat tilrettelægge vores indledende indsats (kortlægning og indledende undersøgelser) efter Naturstyrelsens udpegninger af OSD og kommunernes indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Fortsat samarbejde med kommuner og vandforsyninger om at koordinere beskyttelsen af grundvandsressourcerne til den fremtidige drikkevandsforsyning. 13

14 5. Arealer med særlig følsom anvendelse Regionen har en opgave med at beskytte arealer med en særlig anvendelse som boliggrunde, børneinstitutioner og offentlige legepladser mod påvirkning fra jordforurening Status for lokaliteter med indsats overfor arealanvendelsen i Region Nordjylland Lokaliteternes status Antal lokaliteter % af det samlede antal Uafklaret Vidensniveau 1 Vidensniveau % 34% 31% Af tabellen fremgår, at 45% af alle uafklarede lokaliteter er omfattet af indsats overfor en særlig arealanvendelse. Tilsvarende gælder, at 34 % af alle lokaliteter kortlagt på vidensniveau 1 og 31 % af alle lokaliteter kortlagt på vidensniveau 2 er omfattet af indsats overfor en særlig arealanvendelse. Når vi udfører videregående undersøgelser, skal regionen afklare risikoen for eksempelvis boligen. I nogle sager slutter den offentlige indsats med en risikovurdering, der viser, at forureningen ikke udgør en risiko ved almindelig brug af hus og have. Andre gange skal der afværgeforanstaltninger til for at fjerne risikoen. Jordforurening, der damper op af jorden og dermed påvirker indeklimaet, skal ofte afhjælpes med etablering af tekniske anlæg, der kan sikre boligen mod indtrængende dampe. Jordforurening, som kun udgør et problem ved kontakt med jorden, kan i nogle tilfælde midlertidigt afhjælpes ved at følge nogle få råd, indtil regionen gennemfører afværgeforanstaltninger. På forurenede boliggrunde, legepladser eller børneinstitutioner, hvor forureningen kan udgøre en risiko, hvis man kommer i kontakt med jorden, består afværgeforanstaltningerne som oftest i, at vi bortgraver den forurenede jord. Nuancering 1-års undersøgelse Ejere af boliggrunde, der er kortlagt på vidensniveau 1, kan anmode regionen om inden for 1 år at afklare, om grunden er forurenet eller ej. For at gøre det nemmere for blandt andet boligejere at forstå, hvad jordforureningen betyder for den daglige brug af hus og have, nuancerer regionerne den sundhedsmæssige betydning af forureningen på boliggrunde. Nuanceringen inddeler forureningen i 3 forureningskategorier: F0: Forureningen udgør ingen risiko for brug af hus og have. Regionens indsats er dermed afsluttet. Vi vil: Være med til at sikre et godt indeklima i boliger for borgerne i regionen. Rådgive om brug af hus og have, indtil der eventuelt skal gennemføres afværge. Være med til at sikre, at ingen kommer i kontakt med forurenet jord på boliggrunde, legepladser og børneinstitutioner F1: Forureningen udgør ingen risiko for brug af hus og have, hvis rådgivning efterleves. Regionens indsats er dermed afsluttet. 14 F2: Forureningen udgør eller kan udgøre en risiko for brug af hus og have. Regionens indsats er derfor ikke afsluttet.

15 6. Overfladevand og natur Overfladevand (kyster, fjorde, søer og vandløb) og natur er et nyt indsatsområde, der er skrevet ind i jordforureningsloven fra 1. januar Dermed er regionernes opgave på jordforureningsområdet udvidet, så den også omfatter overfladevand og natur. Det er aftalt mellem regionerne og Miljøstyrelsen, at alle ejendomme kortlagt på vidensniveau 1 og 2 med udgangen af 2018 skal være gennemgået i forhold til risiko overfor overfladevand og natur. Søer, vandløb, fjorde og kyster i Region Nordjylland, som forurenede lokaliteter skal risikovurderes i forhold til. Regionens offentlige indsats er rettet mod overfladevand, der er målsat af Naturstyrelsen. I Region Nordjylland har vi km målsatte vandløb og 121 målsatte søer. Dertil kommer 858 km kyststrækning langs fjorde og 493 km kyststrækning langs havet. Til vurdering af, om en kortlagt lokalitet udgør en risiko over for overfladevand, har Miljøstyrelsen udviklet et it-baseret screeningsværktøj. En indledende screening af alle regionens kortlagte lokaliteter har vist, at ca. 490 lokaliteter kan udgøre en mulig risiko overfor overfladevand. Vi fortsætter med at gennemgå de ca. 490 lokaliteter frem til udgangen af Herefter skal det vurderes, hvilken indsats regionen skal udføre overfor overfladevand på nogle af de kortlagte lokaliteter. De lokaliteter, hvor der eventuelt skal foretages en videre indsats efter 2018 i forhold til overfladevand, skal indgå i vores indsats på lige fod med de kortlagte lokaliteter, der er omfattet af indsats overfor grundvandet og arealanvendelsen. Lokaliteterne skal indskrives i Naturstyrelsens vandplaner. Økonomien til undersøgelser og afværgeforanstaltninger er endnu ikke forhandlet på plads. Vi vil: Have fokus på de forureninger, der kan udgøre en risiko for overfladevand. Dermed arbejder vi for, at der er fuldt overblik over de steder, hvor en indsats er nødvendig efter

16 7. Pesticider De seneste år er samfundets fokus på brugen af pesticider og pesticider i grundvandet øget, da mange drikkevandsboringer hvert år lukkes. Ifølge Naturstyrelsen er ca. hver 5. af de lukkede boringer lukket på grund af indhold af pesticider. Senest har den nuværende regering i 2013 udarbejdet en ny sprøjtemiddelstrategi, som skal reducere belastningen af pesticider med 40 % på 3 år i perioden Regeringen har igangsat en lang række initiativer, der skal beskytte grundvand, fødevarer og natur mod unødig belastning fra pesticider. Forureningen af grundvandet er et vigtigt indsatsområde for regionen. Derfor er det afgørende, at vi sammen med de øvrige parter indgår i et samarbejde for at sikre grundvandet mod pesticider. Vi vil: Lokalisere og afklare pesticidpunktkilder ved at bruge den nuværende kortlægnings- og undersøgelsespraksis indenfor jord- og grundvandsområdet. Herved får vi et overblik, der kan benyttes ved placering af fx nye vandindvindingsboringer. Skal regionens indsats gøre en forskel i fx et indvindingsopland, kræver det en koordineret indsats, hvor fladekilder i oplandet håndteres samtidig. Der skelnes mellem to typer af kilder til forurening af grundvandet med pesticider, nemlig: Fladekilder, der fremkommer ved anvendelse af pesticider på større arealer ved almindelig dyrkningsdrift i landbruget, sprøjtning i villakvarterer og lignende. Punktkilder, der fremkommer i forbindelse med selve håndteringen af pesticider ved spild, vaskepladser, affald, oplag og lignende. Jordforureningsloven tager kun højde for, at pesticider er problematiske for grundvandet, hvis kilden til forurening er en punktkilde. Om grundvandet er flade- eller punktkildepåvirket er derfor altafgørende for regionens indsats på området. Med fremtidig fokus på pesticidproblematikken vil vi i samarbejde med andre interessenter være med til at forme den nødvendige indsats på området. Udføre afværge på pesticidpunktkilder i prioriteret rækkefølge med regionens øvrige forurenede grunde. Deltage i erfaringsudveksling, metodeudvikling og vidensopbygning i samarbejde med de andre regioner, Miljøstyrelsen, kommunerne m.fl. I et samarbejde med kommuner og vandforsyninger opspore pesticidpunktkilder, hvor vi vurderer, at de udgør en risiko for vandindvindingsboringer. Ved en undersøgelse har regionen afdækket en af landets hidtil kraftigste pesticidpunktkildeforureninger. Vi udfører nu en afgrænsende undersøgelse, så der kan foretages en risikovurdering i forhold til et OSD. På ejendommen har der været landbrugsdrift og maskinstation. Der er konstateret en kraftig forurening med pesticider omkring en vaskeplads med afløb til en sivebrønd. I det terrænnære grundvand ved sivebrønden blev der konstateret indhold af pesticider, som overskrider grundvandskvalitetskriterierne for pesticider med op til gange. Ved selve vaskepladsen blev der derimod kun konstateret et mindre indhold af pesticider. Undersøgelsen viser, at det er særdeles vigtigt at have overblik over alle kildetyper og spredningsveje for at kunne afklare forureningsforholdene omkring potentielle pesticidpunktkilder. 16

17 8. Nye brancher og problemstoffer En målrettet indsats på jord- og grundvandsområdet kræver opmærksomhed på både kendte som mindre kendte problemstoffer, brancher, der ikke tidligere har været i fokus, og generel opmærksomhed på ny og bedre viden i forhold til teknologi- og vidensopbygning. Nye brancher og stoffer, herunder eventuelle nye kvalitetskriterier fra Miljøstyrelsen, kan give anledning til, at vi må revurdere vores indsats. En væsentlig del af Region Nordjyllands undersøgelses- og især afværgeindsats er fortsat rettet mod forurening med klorerede opløsningsmidler. De har været anvendt i en lang række brancher til især metalaffedtning, rensning af tøj og som opløsningsmidler i maling og lakker. At denne gruppe stoffer udgør en særlig udfordring i jordforureningssammenhæng, skyldes stoffernes egenskaber, der gør, at de nemt damper op i boliger og dermed påvirker indeklimaet. Derudover spredes de modsat mange andre stoffer lettere med grundvandet. En anden stofgruppe, som også opløses og spredes let i grundvandet, er pesticiderne. En mindre mængde pesticider kan ødelægge grundvandsressourcen i et større område. Nye brancher er i de seneste år kommet i søgelyset. For eksempel har byggebranchen i en årrække anvendt forskellige byggematerialer, der har indeholdt PCB. Disse kan afdampe til indeklimaet og forurene jorden primært ved nedbrydning af bygninger og midlertidige oplag på grunden. Et andet eksempel er fluorstofferne, der har været anvendt på blandt andet brandslukningspladser, i produktion af køkkenudstyr og i tekstil- og tæppebranchen. Derudover indgår fluorstofferne i nogle former for fødevareindpakning, I Region Nordjylland har vi gennemgået alle ca. 200 nuværende og tidligere renserier i forhold til klorerede opløsningsmidler. Vi har udført undersøgelser på ca. 140 renserier, hvor der var behov for det, og gennemført afværge på ca. 40 af disse. Afværgeprojekterne er i mange tilfælde afsluttet med drift af ventilationsanlæg, hvorefter vi overvåger indeklimaet i boligerne af hensyn til beboernes sundhed. Have Vi vil: Have fokus på problemstoffer og efter behov gennemgå brancher, der har benyttet stofferne: Klorerede opløsningsmidler (renserier, maskinværksteder o.l.) Pesticider ved punktkilder generelt DDT (minkfarme, planteskoler og lignende) Fluorstoffer (PFOA, PFOS) PCB (byggematerialer) Følge op på nye såvel som kendte brancher i forhold til problemstoffer. 17

18 9. Øvrige myndighedsopgaver Ud over regionens egen prioriterede indsats foretager regionen også myndighedsbehandling på en lang række andre undersøgelses- og afværgeprojekter. De udføres som led i privatfinansierede byggeog anlægsarbejder på kortlagte grunde. Vi svarer på forespørgsler i forbindelse med køb og salg af fast ejendom med mere. Desuden udfører vi en lang række undersøgelser og afværgeprojekter under værditabsordningen, indberetter en årlig status på vores arbejde til Miljøstyrelsen og opsporer kilder til grundvandsforurening. Fælles for disse opgaver er, at regionen ikke har indflydelse på omfanget af opgaven. Vi vil: Fortsat prioritere undersøgelses- og afværgeprojekter i forbindelse med køb, salg eller byggeprojekter på kortlagte lokaliteter højt. Fortsat prioritere, at vi afsætter personaleressourcer til at løse de undersøgelser og afværgeprojekter, som følger af værditabsordningen. Byggeri på forurenede eller muligt forurenede arealer Når der udføres bygge- og anlægsarbejder på (muligt) forurenede arealer i områder med grundvandsinteresser, på arealer med følsom anvendelse eller på arealer, der skal ændres til mere følsom anvendelse, skal det ske med en tilladelse fra kommunen efter jordforureningslovens 8. Vi samarbejder med kommunerne om tilladelsernes udformning og de nødvendige undersøgelser forud for tilladelserne, så begge myndigheders viden om forureningsforholdene bliver inddraget i tilladelsen. En tilladelse efter jordforureningslovens 8 skal sikre, at det planlagte projekt ikke indebærer en risiko for sundheden hos dem, der skal bruge arealet efter endt bygge- og anlægsarbejde eller forøger risikoen for forurening af grundvandet. Region Nordjylland behandler årligt undersøgelser eller afværgeprojekter på uafklarede eller kortlagte lokaliteter, som udføres og finansieres på frivillig basis. Undersøgelserne udføres ofte for, at regionen efterfølgende kan ophæve kortlægningen. Hvis ejendommen fortsat skal være kortlagt, udføres de for, at vi kan stille krav efter jordforureningslovens 8 til bygge- og anlægsarbejder eller til projekter, der ændrer anvendelsen af ejendommen til eksempelvis bolig. Under villatankordningen i 48 i jordforureningsloven har regionen årligt nye påbudssager, som vi myndighedsbehandler i forhold til frivillige undersøgelser og afværgeprojekter. 18

19 Værditabsordningen Værditabsordningen giver boligejere endnu en mulighed for at få fjernet den forurening, der udgør en risiko for deres ejendom. Indsatsen efter værditabsordningen adskiller sig fra den øvrige offentligt prioriterede indsats ved, at den ikke er miljø- eller sundhedsprioriteret. Her gælder først til mølle -princippet, så indsatsen sker i den rækkefølge, som de forurenede boliggrunde bliver tilmeldt ordningen. Værditabsordningen hjælper ejere af en forurenet boliggrund med at få fremrykket tidspunktet for en offentlig undersøgelses- og oprydningsindsats. Midlerne til indsatsen kommer fra staten. Indsatsen efter værditabsordningen sker af hensyn til boliganvendelsen, men indsatsen har ikke kun betydning for den enkelte boligejers sundhed. Indsatsen kan også have stor betydning i forbindelse med køb og salg af forurenede boligejendomme. Regionens indsats efter værditabsordningen er en vigtig del af den samlede indsats overfor jordforurening i Region Nordjylland. Samtidig bidrager ordningen til, at vi kan gennemføre flere udvidede undersøgelser og afværgeforanstaltninger end dem, der er prioriteret i regionens indsatsplan. Siden værditabsordningens start for 22 år siden har vi i regionen haft et stort fokus på at orientere boligejere og ejendomsmæglere om ordningen. Det har medvirket til, at der i Region Nordjylland fra 1993 til udgangen af 2014 er udført undersøgelser på ca. 540 boliggrunde og fjernet forurening på ca. 320 boliggrunde efter værditabsordningen. 19

20 10. Kommunikation Opgaveløsningen på jordforureningsområdet har i høj grad fokus på borgerne. Overordnet retter vores indsats sig mod at sikre borgernes sundhed og fjerne risikoen fra de jordforureninger, vi kortlægger. Regionen har en stor opgave med at rådgive borgere om de kortlagte ejendomme. Den store kontakt til borgerne viser sig blandt andet i form af et stort antal forespørgsler i forbindelse med kortlægninger, salg af ejendomme, sagsbehandling i byggesager og lignende. Der er et stigende behov for information om vores opgaver og administrationen af disse og ikke mindst den viden, vi har om de enkelte ejendomme. Adgang til regionens oplysninger Via regionens database JAR har alle til enhver tid adgang til opdaterede informationer om muligt forurenede og forurenede grunde i Region Nordjylland. Alle kan via vores hjemmeside søge oplysninger og udskrive en attest om, hvorvidt en grund er kortlagt som (muligt) forurenet eller i øvrigt er afklaret efter jordforureningsloven. Vi oplever en stor efterspørgsel på oplysninger om jordforurening. Oplysningerne indgår i mange sammenhænge, og vi stiller dem til rådighed for mange forskellige interessenter fx grundejere, kommende købere, ejendomsmæglere, kommuner eller rådgivere. For at gøre det nemt for borgere, ejendomsmæglere og andre at tjekke, om en grund er forurenet, har vi lanceret Siden giver en nem indgang til JAR, pjecer og film om jordforurening, kortlægning og undersøgelser samt til gode råd og ofte stillede spørgsmål. I 2014 blev der udskrevet ca attester fra JAR. Her har borgere, ejendomsmæglere, advokater, kreditforeninger og andre udskrevet oplysninger direkte fra regionens hjemmeside. Foruden de mange forespørgsler via hjemmesiden har vi årligt ca. 180 skriftlige og ca telefoniske forespørgsler på ejendomme i regionen Rådgivning og information Når regionen kortlægger en ejendom efter reglerne i jordforureningsloven, informerer vi grundejer om, hvilken betydning kortlægningen har for ejendommen. Derudover giver vi i en lang række tilfælde generel rådgivning om benyttelsen af kortlagte lokaliteter og om de muligheder, grundejerne har for at komme videre med deres forurenede grund. Vi informerer fx også boligejerne om muligheden for at benytte værditabsordningen. Regionens information og rådgivning sker både med pjecer og via vores hjemmeside. Her kan grundejere og andre finde svar på mange af spørgsmålene om kortlægningen efter jordforureningsloven. 20

21 Vi rådgiver borgere i mange sammenhænge fx i forbindelse med køb og salg af kortlagte ejendomme. Vi får mange spørgsmål til farligheden af forureningen og til de økonomiske konsekvenser. Vi rådgiver ofte også om, hvordan en ejendom kan komme ud af kortlægningen. Regionen har et tæt samarbejde med de kommunale sagsbehandlere på jordforureningsområdet. Derfor er det vigtigt, at vi holder kommunerne informeret om, hvilke opgaver vi aktuelt arbejder med, eventuelle ændringer i sagsbehandlingspraksis, nye problemstillinger og lignende. Vi vil: Løbende forbedre vores kommunikation med og information til de forskellige interessenter på jordforureningsområdet. I et samarbejde mellem regionerne og Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer er der senest udarbejdet to informationsfilm om kortlægningsprocessen og en indledende undersøgelse. Se filmene på 21

22 11. Sådan prioriterer regionen sin indsats Regionens indsats i forhold til jord- og grundvandsforureninger løber over mange år, og det er vigtigt, at vi prioriterer opgaven, så regionen får mest miljø for pengene. Prioritering af undersøgelses- og afværgeindsatsen skal ifølge jordforureningsloven ske på et miljø- og sundhedsmæssigt grundlag. Det betyder, at prioriteringen af indsatsen retter sig mod de steder, hvor jordforureninger udgør en risiko overfor vores grundvand, hvor der er følsom arealanvendelse i form af boliger, børneinstitutioner, legepladser og lignende samt overfor overfladevand og natur. Rent grundvand er væsentligt for borgernes sundhed og dermed af stor samfundsmæssig betydning. Kvaliteten af grundvandet er fortsat under pres, og der er fra flere sider fokus på at sikre rent grundvand til drikkevandsforsyningen. Kommunernes indsats til beskyttelse af grundvandet er aktualiseret i takt med, at Naturstyrelsen er ved at afslutte kortlægningen af grundvandsressourcerne i hele regionen. Her har Naturstyrelsen nu fastlagt hovedparten af OSD, og kommunerne er godt i gang med udformning af deres indsatsplaner. Det betyder, at der siden vedtagelsen af Strategiplan 2009 er kommet et nyt og forbedret overblik over, hvor fremtidens grundvand skal indvindes, og hvor grundvandet er sårbart. Hermed er der også et forbedret grundlag for at prioritere indsatsen overfor de jordforureninger, der udgør en risiko for grundvandet. Den supplerende adresseindsamling er afsluttet i 2014, og vi har fået et samlet billede af de (muligt) forurenede lokaliteter i regionen. Den opdaterede viden om antallet af lokaliteter og kortlægningen af grundvandsressourcerne i regionen forbedrer tilsammen vores mulighed for at prioritere de grundvandsrettede sager. Vi vil - i forhold til grundvand Prioritere den grundvandsrettede indsats i forhold til kortlægning af lokaliteter og indledende undersøgelser, så den tager hensyn til både den rækkefølge, Naturstyrelsen afslutter grundvandskortlægningen i, og til afsluttede kommunale indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse. Vurdere den videre grundvandsrettede indsats for videregående undersøgelser og afværge ud fra, hvordan den pågældende forurening risikovurderes. Sagerne vurderes i forhold til deres forureningsgrad, beliggenhed i forhold til indvindingsboringer, OSD m.m. Vi vil - i forhold til arealanvendelse Prioritere lokaliteter, hvor der er konstateret forurening med meget flygtige stoffer såsom klorerede opløsningsmidler, terpentin, benzin m.m., højere end lokaliteter forurenet med mindre flygtige stoffer. Prioritere lokaliteter ud fra forureningsgrad, antal boliger, som er påvirket af forureningen, samt nuværende arealanvendelse i øvrigt. Rette vores indsats mod boliggrunde med akutte forureninger, der udgør en risiko overfor offentlige legepladser eller indeklimaet. Rette vores indsats mod boliggrunde, hvor der konstateres særligt kraftige forureninger i øvrigt, og hvor der er risiko for kontakt med forureningen. Vi vil - i forhold til overfladevand og natur Have fokus på de forureninger, der kan udgøre en risiko for overfladevand. Dermed arbejder vi for at have fuldt overblik over de steder, hvor en indsats er nødvendig efter Prioritering af regionens hovedopgaver Regionen prioriterer sine hovedopgaver på forskellige vidensgrundlag. Når vi eksempelvis skal kortlægge på vidensniveau 1 og udføre indledende undersøgelser, har vi endnu ikke detaljeret viden om en eventuel forurening. Når vi derimod skal prioritere lokaliteter til videregående undersøgelser eller afværge, sker prioriteringen på baggrund af udførte undersøgelser og dermed på et større vidensgrundlag. 22

23 Kortlægning på vidensniveau 1 Grundvand: Regionen følger Naturstyrelsens grundvandskortlægning og kommunernes indsatsplanlægning. Regionen kan dog vælge at undersøge lokaliteter fra et indvindingsopland, som ikke er endelig revurderet af Naturstyrelsen. Regionen skal under alle omstændigheder afklare kortlægningen på et senere tidspunkt. Regionen tilstræber at afklare lokaliteter med grundvandsindsats først. Arealanvendelsen: Regionen udvælger lokaliteter, der anvendes som bolig, børneinstitution eller legeplads og ligger i de samme geografiske områder, som de lokaliteter, der udvælges på grund af grundvandsindsats, så fx hele kommuner kan afsluttes. Der er i øvrigt bolig på mange af de lokaliteter, der er omfattet af indsats i forhold til grundvandet. Historiske undersøgelser Kortlægning af forurening Udvidede undersøgelser Afværge Drift Kortlægning på vidensniveau 2 Grundvand: Regionen følger Naturstyrelsens grundvandskortlægning og kommunernes indsatsplanlægning. Det er vigtigt, at eksempelvis et indvindingsopland er endeligt fastlagt, så vi ikke bruger ressourcer på en undersøgelse af hensyn til grundvandet, hvis indvindingsoplandet efterfølgende ændres eller sløjfes. Regionen tager udgangspunkt i de områder, hvor der er indkommet anmodninger om 1-års undersøgelser. Derudover supplerer vi med lokaliteter med indsats overfor grundvand, hvor det er muligt. Arealanvendelse: Regionen undersøger lokaliteter med bolig, hvor grundejer har anmodet om en 1-års undersøgelse. Endvidere supplerer vi med de lokaliteter med bolig, børneinstitution eller legeplads, der ligger i samme områder som de lokaliteter, der udvælges på grund af grundvandsindsats, så eksempelvis hele kommuner kan afsluttes. Historiske undersøgelser Kortlægning af forurening Udvidede undersøgelser Afværge Drift Regionen følger løbende udviklingen i antallet af anmodninger om 1-års undersøgelser for at sikre, at vi kan udføre undersøgelserne inden for fristen på 1 år. Udvidede undersøgelser og afværge Regionen prioriterer indsatsen mellem alle de lokaliteter i regionen, der er kortlagt på vidensniveau 2 og hvor der skal gennemføres en offentlig indsats. Regionen tilstræber at vægte indsatsen overfor indeklimaet i boliger og grundvandet lige højt. Boliglokaliteter, hvor der i øvrigt er konstateret særligt kraftige forureninger, der udgør en risiko ved kontakt med eller indtagelse af den forurenede jord, indgår ligeledes i prioriteringen. Når vi prioriterer lokaliteter til udvidede undersøgelser og afværge, tager vi udgangspunkt i udførte undersøgelser og dermed en mere konkret risikovurdering af forureningen i forhold til grundvand og arealanvendelse. De forureninger, der udgør den største risiko, prioriteres højest. Historiske undersøgelser Kortlægning af forurening Udvidede undersøgelser Afværge Drift 23 23

24 5 hurtige Design og layout Weltklasse reklame + pr 2015 Vi vil: - Være med til at sikre, at forureninger ikke truer det grundvand, der skal bruges til drikkevand. - Være med til at sikre et godt indeklima i boliger for borgerne i regionen. - Have fokus på de forureninger, der kan udgøre en risiko for overfladevand. Dermed arbejder vi for, at der er fuldt overblik over de steder, hvor en indsats er nødvendig efter Løbende forbedre vores kommunikation med og information til de forskellige interessenter på jordforureningsområdet. - Fortsat prioritere undersøgelses- og afværgeprojekter i forbindelse med køb, salg eller byggeprojekter på kortlagte lokaliteter højt. Region Nordjylland, Kontoret for jordforurening og råstoffer Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland i tal Jordforurening og Råstoffer 10 % af befolkningen og 20 % af landets

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013 Jordforurening en regional opgave Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 Indhold 3 5 9 12 15 17 20 22 25 Forord ernes opgaver med jordforurening Kortlægning af jordforurening Indsatsen

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Maj 2013 Forord Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingsplan i Syddanmark. Det skabes

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Amtets kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der gennem tiderne været brugt mange kemikalier i virksomheder

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet NOTAT Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet Forudsætninger for handleplan 2011 Visionerne for regionens arbejde blev i 2007 formuleret i en strategi for jordforureningsområdet. Strategien

Læs mere

Redegørelse om Jordforurening 2012

Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om jordforurening 2012 1 Redegørelse om jordforurening 2012 Redegørelse fra Miljøstyrelsen, Nr. 2, 2014 Udgivet af: Depotrådet Udgivelsesår: 2014 Udarbejdet

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne Region ovedstaden enter for Regional Udvikling Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne John Flyvbjerg Vand og Råstoffer Region ovedstaden Grundvandsbeskyttelsen hvordan står det til?

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017

Jordforureningsstrategi 2017 Miljø og Råstoffer maj 2016 Jordforureningsstrategi 2017 Forslag til en ny jordforureningsstrategi Indhold 1. Formålet med jordforureningsstrategien... 1 2. Regionens opgave på jordforureningsområdet...

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND VI SIKRER REN JORD OG RENT VAND Hovedstadsregionen skal være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007 Redegørelse november 2006 Indledning Region Syddanmark overtog den 1. januar 2007 langt hovedparten af myndighedsopgaverne på jordforureningsområdet jævnfør lov nr. 568 om ændring af lov om forurenet jord

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet HOVEDPUNKTER Redegørelse om jordforurening 2009 Depotrådet 1 Indhold Forord Ressourcer Regionernes opgave med jordforurening Regionernes indsats for at sikre drikkevandet Regionernes indsats for at sikre

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 26. januar 2009 Forord I Region Syddanmark gør vi en stor indsats for

Læs mere

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET ER DIN BOLIGGRUND FORURENET Kortlægning af jordforurening Kortlægning af jordforurening Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. Derfor registrerer regionerne de grunde, hvor vi enten

Læs mere

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug Jordforurening status 2012 - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug September 2012 NOTAT Indhold Baggrund...3 Den fremtidige offentlige indsats...4 Forventet antal kortlægninger i fremtiden...4 Undersøgelses-

Læs mere

Indsatsplan for Jordforurening

Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger i 2007 Forside_februar2007.indd 2 25-05-2007 08:50:37 Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger

Læs mere

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Jørn K. Pedersen Afdeling: Jordforureningsafdelingen E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/6334 Telefon: 7663 1941

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 26. april 2010 Forord Regionsrådets indsats for at bekæmpe jordforurening hænger tæt sammen med vores arbejde

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 December 2014 Forord Rent og naturligt drikkevand betragtes af de

Læs mere

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Det lange perspektiv set fra regionerne Regionernes indsats er ikke slut i 2015

Læs mere

Regionernes arbejde med JORDFORURENING

Regionernes arbejde med JORDFORURENING JORDFORURENING ernes arbejde med Indsatsen i 2014 Indhold 3 4 7 9 12 14 16 18 20 22 24 Forord Tre typer af opgaver Overblik og prioritering Indsatsen for at sikre grundvandet Indsatsen for at sikre menneskers

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 April 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk drikkevand betragtes af de

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 31. januar 2011 Forord Vi skal passe på vores jord og på vort grundvand.

Læs mere

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL Advokat (L) Anne Sophie Vilsbøll Bech Bruun Advokatfirma ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården, Gentofte 17. juni 2008 JORDFORURENINGSLOVEN

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Indsatsområder sagen kort

Indsatsområder sagen kort Miljøudvalget, Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 5, L 71 Bilag 5 Offentligt Dato: 26. november 2013 Til: Folketingets Miljøudvalg Sagsbehandler: Bente Villumsen, 4097 3243, bv@dn.dk Indsatsområder sagen

Læs mere

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( )

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( ) Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling miljoe@regionh.dk Frederiksberg Kommunes kommentarer til Region Hovedstadens planlagte offentlige indsats i 2017 på jordforureningsområdet x. januar 2017

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

Registerblad. Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002

Registerblad. Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002 Registerblad Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002 Udgiver : Nordjyllands Amt Natur- og Miljøkontoret Erhvervsafdelingen, Jordforureningsgruppen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Journal

Læs mere

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen Miljøjura for enhver ATV-møde tirsdag den 17. juni 2008 Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen nogle praktiske aspekter af betydningen for boligejere, sagsbehandlere og andre Kortlægning,

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Januar 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk

Læs mere

Forord INDSATSPLAN 2015

Forord INDSATSPLAN 2015 INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2015 Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen består blandt andet af at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre

Læs mere

Hvem passer på grundvandet i fremtiden?

Hvem passer på grundvandet i fremtiden? Hvem passer på grundvandet i fremtiden? Af Kristen Simonsen, formand for Brovst Vandværk, formand for FVD-Region Nord og næstformand for FVD 32 Min artikel vil omhandle de private vandværkers holdning

Læs mere

Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats?

Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats? Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats? Morten Sørensen ATV møde den 02. oktober 2014 Grundvandsbeskyttelse 2 principper:

Læs mere

T E K N I K O G M I L J Ø

T E K N I K O G M I L J Ø TEKNIK OG MILJØ Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2003 Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret

Læs mere

Indsatsplan for jordforurening 2008

Indsatsplan for jordforurening 2008 Regional Udvikling, Jordforureningsgruppen Indsatsplan for jordforurening 2008 Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger i 2008 Regional Udvikling Indsatsplan for jordforurening 2008 INDSATSPLAN

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen Miljøkontrollen Kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der

Læs mere

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Høringsperiode 25. juni 12. september 2014. Oversigt over indkomne høringssvar. Strategien som helhed inkl. budget

Læs mere

Regionernes anvendelse af kortlægningen. Hanne Møller Jensen Region Sjælland

Regionernes anvendelse af kortlægningen. Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes anvendelse af kortlægningen Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes opgaver Jordforurening. Antal kortlagte pr. 31.12.2014 16.209 grunde kortlagt på V1 (muligt forurenede) 16.786 grunde

Læs mere

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 T E K N I K O G M I L J Ø Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2006 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst

Læs mere

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Karsten Baisgaard, Ida Holm Olesen, Jørn K. Pedersen, Mette Christophersen og Mette Mihle Laurbak. Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk

Læs mere

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen » Grundvandskortlægning i Danmark Kim Dan Jørgensen »Grundlaget for grundvandskortlægning i Danmark Indvinding af grundvand Grundvandsindvindingen i Danmark bygger på en decentral indvinding uden nævneværdig

Læs mere

Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv. Hanne Møller Jensen Region Sjælland

Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv. Hanne Møller Jensen Region Sjælland Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes opgaver Jordforurening. Antal kortlagte pr. 31.12.2014 16.209 grunde kortlagt på V1

Læs mere

Indhold. 5 Forord. 6 Overblik og indsats. 10 Indsatsen for at sikre grundvandet. 14 Indsatsen for at sikre menneskers sundhed

Indhold. 5 Forord. 6 Overblik og indsats. 10 Indsatsen for at sikre grundvandet. 14 Indsatsen for at sikre menneskers sundhed ernes arbejde med jordforurening i 2015 Indhold 3 5 Forord 4 6 Overblik og indsats 7 10 Indsatsen for at sikre grundvandet 10 14 Indsatsen for at sikre menneskers sundhed 13 18 Indsatsen for at sikre overfladevand

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011 Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2011 April 2011 Indhold Indledning.... 3 Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen... 6 Mindske sundhedsrisikoen....

Læs mere

Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen

Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen Lisbet Poll Hansen Funktionsleder for jord, deponering, bygge- og anlægsaffald samt affaldsforebyggelse Miljøstyrelsen Indhold 1. Undersøgelse af

Læs mere

Region Sjællands pesticidindsats

Region Sjællands pesticidindsats Region Sjællands pesticidindsats ATV Vingsted 7/3-2017 Nanette Schouw & Stella Agger Udtræk fra den nationale database, Jupiter, GEUS, januar 2016 6.477 boringer i Region Sjælland - Pesticidfund i ca.

Læs mere

En kundes behov for analysekvalitet.

En kundes behov for analysekvalitet. En kundes behov for analysekvalitet. DANAK møde den 9. juni 2017 Abelone Christensen, Region Midt, Miljø og Lisbeth Fomsgaard Bergman, Region Sjælland GV ERFA 03112016www.regionmidtjylland.d www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008.

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008. Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 September 2008 Godkendt Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning.... 4 Rent

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening Marts 2008 Indhold Prioritering på jordforureningsområdet... 4 Status... 9 Udfordringer...

Læs mere

HELHEDSORIENTERET TILGANG TIL GRUNDVANDSBESKYTTELSE

HELHEDSORIENTERET TILGANG TIL GRUNDVANDSBESKYTTELSE HELHEDSORIENTERET TILGANG TIL GRUNDVANDSBESKYTTELSE ET TEKNOLOGIUDVIKLINGSPROJEKT NIELS RICHARDT, RAMBØLL JENS AABLING, MILJØSTYRELSEN LISBET LADEFOGED TORP, REGION MIDTJYLLAND HELHEDSORIENTERET TILGANG

Læs mere

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune i Kommuneplan 2010-2022 Jordforurening Marts 2012 Esbjerg Kommune Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 05-03-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022,

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning Foto: Vesterled Vandværk, Brøndby Rambøll: Brøndby Kommune: Vest Vand Service: Liselotte Clausen,

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Bente Villumsen 21. maj 2008 1 Indsatsplanen for Drastrup delindsatsområde Et lille område på 150 ha - kildepladsnært 25 lodsejere, heraf 13 i byzone Indvindingsområdet

Læs mere

UDKAST. Indberetning 2010 Hoveddel. Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø. Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen

UDKAST. Indberetning 2010 Hoveddel. Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø. Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø UDKAST Indberetning 2010 Hoveddel Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen Marts 2011 Koncern Miljø Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Administrationsgrundlag - GKO

Administrationsgrundlag - GKO Administrationsgrundlag - GKO Beskyttelse af grundvand og drikkevand 1. Den generelle beskyttelse - Grundvandet skal kunne anvendes som drikkevand uden egentlig rensning (simpel vandbehandling) - Generel

Læs mere

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning EnviNa - Temadag om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Middelfart 8. februar 2017 Helga Ejskjær, Vandforsyning 1. Baggrund

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af NOTAT Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af drikkevandsressourcer mv. Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar. Der tages forbehold for en politisk behandling

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings Beskyttelse af overfladevand og natur Fra 2014 blev jordforurenings Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvandsindsatsen... 8 Pesticider og Grundvand... 12 Menneskers sundhed...

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg ANBEFALET Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg Undersøgelse udført af Oliebranchens Miljøpulje En del af ejendommen og vejarealet ud for ejendommen påtænkes kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven

Læs mere

Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening

Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening - Viden og videndeling som forudsætning for en god risikovurdering - Kommunikation med borgerne om risiko v. Områdechef

Læs mere

Nuancering af kortlagte boligejendomme

Nuancering af kortlagte boligejendomme Nuancering af kortlagte boligejendomme Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2007 Indhold 1 BAGGRUND 5 1.1 JORDFORURENINGSLOVEN 5 1.2 KORTLÆGNING 5 1.3 BOLIGERKLÆRINGER 5 1.4 LOVÆNDRINGEN 6 1.5 NUANCERING

Læs mere

NOTAT. Til: Regionsrådet. Bilag 2 Notat om henvendelser fra 5 kommuner, 1 forsyningsselskab og 1 borger med administrationens kommentarer hertil.

NOTAT. Til: Regionsrådet. Bilag 2 Notat om henvendelser fra 5 kommuner, 1 forsyningsselskab og 1 borger med administrationens kommentarer hertil. Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød NOTAT Til: Regionsrådet Telefon Direkte Fax Mail Web 38665000 38665700 miljoe@regionh.dk www.regionh.dk Sagsnr.: 13011338

Læs mere

Indberetning 2007 Region Syddanmarks indberetning 2007 til miljøstyrelsen

Indberetning 2007 Region Syddanmarks indberetning 2007 til miljøstyrelsen Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Ida H. Olesen Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/22182 Telefon: 76631941 Dato: 25. april

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? Kemiingeniør Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune, Miljøafdelingen ATV Jord og Grundvand Praktiske erfaringer med indsatser til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version Gentofte og Lyngby-Taarbæk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Resume af teknisk version 1. FORORD I store dele af Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner indvinder vi drikkevand af høj kvalitet. Vandindvinding

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2014

Indberetning om jordforurening 2014 Maj 2015 Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Indberetning om jordforurening 2014 Hoveddel Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Titel Indberetning om jordforurening 2014 Udgiver

Læs mere

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland Jordforureningsområdet -En strategi for Region Sjælland Ren jord - en regional strategi for jordforureningsområdet En af Region Sjællands vigtige opgaver er at kortlægge, undersøge og oprense jordforureninger.

Læs mere

Nyt fra KL. Høringssvar til indsatsplanvejledningen Tanker om vandfond Det videre arbejde med grundvandsbeskyttelse efter 2017 med mere.

Nyt fra KL. Høringssvar til indsatsplanvejledningen Tanker om vandfond Det videre arbejde med grundvandsbeskyttelse efter 2017 med mere. Nyt fra KL Høringssvar til indsatsplanvejledningen Tanker om vandfond Det videre arbejde med grundvandsbeskyttelse efter 2017 med mere. Konsulent Niels Philip Jensen 1 Disposition Grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3

Bilagsrapport til Evaluering af Værditabsordningen; arbejdsnotat 3 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2001 Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3 Analyse af restgruppen COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Anna Maria Nielsen Geolog, Naturstyrelsen

Læs mere

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Transport til og fra sygehuset Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Juni 2014 INDHOLD 1. Indledning. 3 2. Ressourceforbrug

Læs mere

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015.

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015. Center for Regional Udvikling Enhed for Jordforurening Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015.

Læs mere

Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord.

Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord. Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord. Her kan du få mere at vide om jordforurening, nuancering og oprensning: Regionens hjemmeside: www.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Oplæg på plandag i Odense for kommuner og regioner om OSD og byudvikling. Ved kontorchef Sanne Kjær, Tværgående Planlægning, Naturstyrelsen

Oplæg på plandag i Odense for kommuner og regioner om OSD og byudvikling. Ved kontorchef Sanne Kjær, Tværgående Planlægning, Naturstyrelsen Oplæg på plandag i Odense for kommuner og regioner om OSD og byudvikling Ved kontorchef Sanne Kjær, Tværgående Planlægning, Naturstyrelsen Regulering af OSD I Den danske grundvandsressource beskyttes mod

Læs mere

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr.

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. Rosenholm Kommune Tingvej 17 8543 Hornslet Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 16. oktober 2006 8-76-5-733-79-06 Inge Broberg Kristiansen 89446698 Lokalitetsnr.: 733-0174 boal Bedes oplyst ved henvendelse

Læs mere

Fællesbrev med Frederiksberg Kommune til Region Hovedstaden om prioritering af grundvandsbeskyttelse

Fællesbrev med Frederiksberg Kommune til Region Hovedstaden om prioritering af grundvandsbeskyttelse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Orientering til Teknik- og Miljøudvalget 28-01-2016 Sagsnr. 2016-0006705 Dokumentnr. 2016-0006705-3 Sagsbehandler Anders Jørgensen

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Udvalgsmøde 31-05-2016 STATENS GRUNDVANDSKORTLÆGNING Historik Amtet udpegede områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD) i Regionplan 1997 Drikkevandsbetænkningen

Læs mere

Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse. Center for Miljø og Energi Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse. Center for Miljø og Energi Teknik og Miljø Aarhus Kommune Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse Oversigt Status Resultater spørgerunde Udfordringer Status på indsatsplanarbejdet i HVOR BRUGES MBL 24 OG 26A? 26a

Læs mere

Rammer og status for den nationale kortlægning og igangsatte udviklingsopgaver v. Kontorchef Jan Reisz, By- og Landskabsstyrelsen

Rammer og status for den nationale kortlægning og igangsatte udviklingsopgaver v. Kontorchef Jan Reisz, By- og Landskabsstyrelsen Rammer og status for den nationale kortlægning og igangsatte udviklingsopgaver v. Kontorchef Jan Reisz, By- og Landskabsstyrelsen 1 1 MENU Indledning Organisering af grundvandskortlægningen Udpegninger

Læs mere