Bevisbyrden for, at tilbagebetalingspligt er tilkendegivet efter bistandslovens 26, stk. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bevisbyrden for, at tilbagebetalingspligt er tilkendegivet efter bistandslovens 26, stk. 2"

Transkript

1 Bevisbyrden for, at tilbagebetalingspligt er tilkendegivet efter bistandslovens 26, stk. 2 Efter bistandslovens 26, stk. 2, er det i nogle tilfælde en betingelse for at kunne stille krav om tilbagebetaling af kontanthjælp, at den pågældende ved modtagelsen af hjælpen er blevet gjort bekendt med tilbagebetalingspligten og begrundelsen herfor. FOB nr Udtalt, at det af de reale hensyn, som denne bestemmelse tilsigter at varetage, følger, at det i mangel af skriftlig meddelelse som udgangspunkt må være myndighederne, der har bevisbyrden for, at tilbagebetalingspligten er behørigt tilkendegivet. Henstillet til det sociale ankenævn for Århus amt at undergive sagen en fornyet overvejelse, idet socialforvaltningen ikke i det foreliggende tilfælde kunne anses for at have løftet denne bevisbyrde. (J.nr ). Aarhus Retshjælp klagede for A over en afgørelse fra det sociale ankenævn for Århus amt, hvorved nævnet havde tiltrådt en afgørelse fra social- og sundhedsforvaltningen i Århus kommune om tilbagebetaling efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 3, af ,90 kr., som A havde modtaget til betaling af studielånsrenter. Det fremgik af sagen, at A fra marts 1977 til februar 1981 modtog hjælp, dels efter bistandslovens 37 og dels efter 42. Den 16. februar 1981 blev A tilkendt mellemste invalidepension med virkning fra den 1. november Den 18. marts 1981 ansøgte A social- og sundhedsforvaltningen om hjælp til betaling af studielånsrenter for perioden fra den 1. marts 1977 til den 28. februar Ifølge et notat i forvaltningens journalark var forvaltningen indstillet på at yde hjælp efter bistandslovens 40, stk. 1, til betaling af studielånsrenterne. Det fremgik ikke af notatet, om eventuel tilbagebetaling af hjælpen blev drøftet. Den 31. marts 1981 forelå opgørelser fra handelsbanken og statens uddannelsesstøtte, hvoraf det fremgik, at studielånsrenterne for den nævnte periode udgjorde i alt , 38 kr. Forvaltningen besluttede at yde hjælp efter bistandslovens 40, stk. 1, til betaling af renterne. Heller ikke af forvaltningens notat af 31. marts 1981 fremgik det, om hjælpen skulle ydes mod tilbagebetaling. Af et notat af 6. april 1981 i journalarket fremgik følgende:»jfr notat af 31/ ydes der hjælp til studierenter. Af konteringsmæssige årsager ydes renter i perioden 1/ / mod tilbagebetaling efter B1 26, 1 nr. 3 og 4«(fremhævet af mig).

2 Blandt sagens akter fandtes endvidere en skrivelse af 6. april 1981 vedrørende tilbagebetalingspligtig hjælp, hvoraf det fremgår, at hjælp på ,90 kr. var ydet med tilbagebetalingspligt efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 3 og 4. Skrivelsen er forsynet med en erklæring om at være gjort bekendt med tilbagebetalingspligten, men erklæringen var ikke underskrevet af A. I skrivelse af 23. juni 1981 modtog A meddelelse fra pensionskontoret om, at hendes pension for perioden fra den 1. november 1979 til den 31. juli 1981 udgjorde kr. Da der var modregnet med ydet kontanthjælp for perioden fra 1. november 1979 til den 28. februar 1981 samt fratrukket kildeskat, kom kun kr. (pension for juli måned 1981) til udbetaling. Den 17. februar 1982 blev A under en drøftelse i social- og sundhedsforvaltningen anmodet om at tilbagebetale den hjælp, der vedrørte studielånsrenterne for perioden fra den 1. november 1979 til den 28. februar 1981, i alt ,90 kr. Det fremgik af forvaltningens notat om drøftelsen, at A havde ansøgt ligningskommissionen om, at pensionsreguleringen blev beskattet i de år, som pensionen vedrørte. Ligningskommissionen havde imødekommet ansøgningen, hvilket medførte, at A ville få udbetalt et større beløb i overskydende skat. I skrivelse af 26. maj 1982 meddelte social- og sundhedsforvaltningen A, at forvaltningen fastholdt kravet om tilbagebetaling af de ,90 kr. Forvaltningen anførte, at hjælpen for så vidt angik renterne for perioden fra den 1. november 1979 til den 28. februar 1981 var ydet mod tilbagebetaling efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 3 og 4. Forvaltningen skønnede fortsat, at A var i stand til at tilbagebetale hjælpen. Århus Retshjælp klagede for A til det sociale ankenævn for Århus amt over social- og sundhedsforvaltningens afgørelse om tilbagebetaling. Retshjælpen anførte bl.a., at A ikke forud for udbetalingen af hjælpen var blevet gjort bekendt med, at der skulle ske tilbagebetaling. Endvidere fandt retshjælpen ikke, at tilbagebetaling kunne kræves efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4, idet den tilkendte pension ikke havde til formål at dække betalingen af studielånsrenter i det pågældende tidsrum. Retshjælpen anførte videre, at beløbet ville have været væsentligt mindre, såfremt social- og sundhedsforvaltningen på et tidligere tidspunkt havde ydet hjælp til betaling af studielånsrenter. Under behandlingen af sagen anmodede ankenævnet social- og sundhedsforvaltningen i Århus kommune om oplysning om, hvorvidt A forud for udbetalingen af hjælpen var blevet underrettet om tilbagebetalingspligten. Nævnet bad endvidere forvaltningen oplyse, om en del af kravet havde kunnet dækkes ved refusionsopgørelsen. I modsat fald bad ankenævnet oplyst, på hvilken baggrund bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4, var anvendt som tilbagebetalingshjemmel. Socialforvaltningen oplyste, at A mundtligt var blevet underrettet om tilbagebetalingspligten inden hjælpens udbetaling. Forvaltningen sendte nævnet opgørelser over udbetalt hjælp og pension for den omhandlede periode og oplyste, at hele pensionen var anvendt til refusion af den kontanthjælp, der var ydet i perioden. Forvaltningen oplyste endvidere, at der ikke havde været plads til at få kravet dækket helt eller delvist. Forvaltningen havde fundet grundlag for at bringe bistandslovens 26, stk. 1, nr. 3 og 4, i anvendelse, da A på et senere tidspunkt ville få tilbagebetalt en stor del af den kildeskat, der var fratrukket pensionen ved efterreguleringen. 2/8

3 Det sociale ankenævn forelagde socialforvaltningens oplysninger for A, der til nævnet oplyste, at hun havde fået kr. tilbagebetalt i overskydende skat for årene 1979, 1980 og A anførte videre, at hun» på intet tidspunkt af socialforvaltningen blev gjort opmærksom på muligheden for at få foretaget en efterregulering af kildeskatten fra tilkendelsestidspunktet af min pension. (Denne mulighed blev jeg gjort opmærksom på ved telefonisk henvendelse til skattevæsenet). Socialforvaltningen blev af mig gjort opmærksom på, at jeg ville få tilbagebetalt skat, da jeg i januar (82) rettede en forespørgsel til forvaltningen vedr. udfyldelse af selvangivelsen for (1981). Jeg vil således mene, at socialforvaltningen med sin skrivelse af 11. november 1983»efterrationaliserer«.«Det sociale ankenævn traf følgende afgørelse i en skrivelse til A:»Det sociale ankenævn stadfæster socialforvaltningens beslutning om at kræve tilbagebetaling af studielånsrenter for perioden 1. november februar 1981, i alt kr ,90, idet ankenævnet finder grundlag for at bringe bistandslovens 26, stk. 1, nr. 3, i anvendelse. Ankenævnet finder således, at der på tidspunktet for hjælpens udbetaling forelå forhold, der viste, at De i løbet af kortere tid ville være i stand til at tilbagebetale hjælpen. Ankenævnet finder endvidere det fornødne grundlag for at betragte formkravet i bistandslovens 26, stk. 2, som overholdt.«i sin klage til mig over ankenævnets afgørelse henviste retshjælpen for så vidt angik det forhold, at ankenævnet havde fundet, at betingelsen i bistandslovens 26, stk. 2, var opfyldt, til, at socialforvaltningen først i udtalelsen til ankenævnet havde oplyst, at A var blevet orienteret om tilbagebetalingspligten. Retshjælpen anførte i denne forbindelse:»dette bevismæssige grundlag for afgørelsen anser retshjælpen for værende ganske uantageligt. Først lang tid efter udbetalingen og i forbindelse med ankesagens behandling påberåber forvaltningen sig den mundtlige oplysning om tilbagebetalingspligten.«herudover anførte retshjælpen, at de materielle betingelser for at kræve tilbagebetaling ikke kunne anses for opfyldt, idet den forventede udbetaling af overskydende skat ikke kunne begrunde krav om tilbagebetaling af hjælpen. Retshjælpen anførte videre:»hertil kommer, at skattetilbagebetalingen rent faktisk ikke har dannet grundlag for socialforvaltningens beslutning om at kræve bistandshjælpen tilbagebetalt af rådsøgende. Det må lægges til grund - og det ses da ej heller bestridt under ankenævnssagen - at muligheden for efterregulering af skat ikke er indgået i forvaltningens overvejelser på udbetalingstidspunktet i marts/april 1981, men først er oplyst over for forvaltningen af rådsøgende selv efter hendes henvendelse til skattevæsenet i januar Der er således tale om, at amtsankenævnet har truffet afgørelsen om tilbagebetalingspligt på et andet grundlag end det, der forelå for socialforvaltningen på udbetalingstidspunktet.«det sociale ankenævn anførte i en udtalelse til mig i anledning af klagen bl.a.:»det sociale ankenævn finder fortsat, at socialforvaltningen i tilstrækkelig grad har sandsynliggjort - omend ikke dokumenteret - at (A) inden hjælpens udbe- 3/8

4 taling er orienteret om tilbagebetalingspligten - og begrundelsen herfor - således at formkravet i bistandslovens 26, stk. 2, kan betragtes som overholdt.«social- og sundhedsforvaltningen i Århus kommune havde ikke yderligere bemærkninger til sagen i anledning af klagen til mig. Jeg gjorde retshjælpen bekendt med udtalelsen, og i en skrivelse til mig anførte retshjælpen følgende vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt betingelsen i bistandslovens 26, stk. 2, kunne anses for opfyldt:»det er oplyst over for retshjælpen, at den normale procedure, netop af hensyn til beviskravet, er, at bistandsmodtageren skriftligt bliver gjort bekendt med et eventuelt tilbagebetalingskrav, og at bistandsmodtageren samtidig kvitterer med sin underskrift, inden der finder udbetaling sted. Det svækker således social- og sundhedsforvaltningens bevisførelse, at (A) først langt senere er gjort bekendt med et skriftligt tilbagebetalingskrav, tillige med at hun aldrig har underskrevet en sådan erklæring. Retshjælpen finder heller ikke, at social- og sundhedsforvaltningen har sandsynliggjort, at der skulle være tale om en mundtlig orientering om tilbagebetalingskravet, eftersom (A) bestrider at have modtaget en sådan.«om afgørelsens materielle indhold anførte retshjælpen, at»amtsankenævnet foretager en ændring i subsumptionen til skade for (A), idet man på grundlag af oplysninger om den overskydende skat statuerer tilbagebetaling efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 3. Dette var ikke grundlaget for social- og sundhedsforvaltningens krav om tilbagebetaling, idet man først på et senere tidspunkt, på foranledning af (A), bliver bekendt med dette forhold.«efter min gennemgang af sagens akter fandt jeg det nødvendigt at anmode socialforvaltningen i Århus kommune og ankenævnet om supplerende udtalelser. Jeg anførte i en skrivelse til nævnet, at det efter min opfattelse måtte anses for tvivlsomt, om forvaltningen - med henvisning til samme omstændighed - samtidig kunne træffe afgørelse efter såvel bistandslovens 26, stk. 1, nr. 3, som 26, stk. 1, nr. 4. Da det sociale ankenævns afgørelse alene var truffet efter 26, stk. 1, nr. 3, fandt jeg imidlertid ikke anledning til at gå nærmere ind på dette spørgsmål. I skrivelsen anførte jeg endvidere følgende:» 1. Efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 3, kan tilbagebetaling kræves, såfremt der på det tidspunkt, da der søges hjælp, foreligger forhold, der viser, at den pågældende i løbet af kortere tid vil være i stand til at tilbagebetale hjælpen. Det står mig efter min gennemgang af sagen ikke klart, hvilket beløb forvaltningen forventede, at (A) ville få til rådighed, da der den 31. marts 1981 efter det oplyste blev truffet afgørelse om tilbagebetaling. Jeg henviser i denne forbindelse til, at det efter det foreliggende ikke kunne forventes, at (A) ville få udbetalt overskydende pension, idet hele pensionstilgodehavendet måtte forventes at skulle modregnes i den udbetalte bistandshjælp for perioden fra den 1. november 1979 til den 28. februar /8

5 Såfremt forvaltningen ved afgørelsen om tilbagebetaling i marts 1981 sigtede til udbetaling af overskydende skat, beder jeg oplyst, om forvaltningen på dette tidspunkt da orienterede (A) om muligheden for at få beskattet pensionsreguleringen i de foregående indkomstår. Jeg beder endvidere oplyst, hvorfor forvaltningen i så fald ikke selv rettede henvendelse til skatteforvaltningen herom. 2. Det sociale ankenævn har ved sin afgørelse fundet»det fornødne grundlag for at betragte formkravet i bistandslovens 26, stk. 2, som overholdt«. Jeg anmoder ankenævnet om nærmere oplysninger om, hvorpå nævnet støtter sin opfattelse om, at kravet i 26, stk. 2, er opfyldt. Jeg beder i denne forbindelse oplyst, hvad der er social- og sundhedsforvaltningens normale fremgangsmåde i disse tilfælde. Såfremt forvaltningen normalt anvender skriftlige tilbagebetalingserklæringer, beder jeg oplyst, hvorfor denne fremgangsmåde ikke er fulgt i det foreliggende tilfælde. Endvidere beder jeg oplyst, hvorfor der ikke i forvaltningens journalark er et (samtidigt) notat om bekendtgørelsen af tilbagebetalingspligten over for (A). Jeg beder endvidere om oplysning om, hvad der nærmere ligger i, at hjælpen til betaling af renter for perioden fra den 1. november 1979 til den 28. februar 1981 af»konteringsmæssige årsager«er ydet mod tilbagebetaling, jfr. herved forvaltningens notat af 6. april 1981.«For så vidt angik det under 1. rejste spørgsmål oplyste socialforvaltningen i Århus kommune følgende:» Klageren fik den 31. marts 1981 bevilget hjælp til betaling af studielånsrenter. Hjælpen blev ydet mod tilbagebetaling i medfør af BL 26, stk. 1, nr. 3 samt nr. 4, idet forvaltningen forventede, at klageren kunne tilbagebetale hjælpen, når pensionstilgodehavende blev udbetalt. Det fremgår ikke af sagsakterne, om forvaltningen har henvist (A) til skattevæsenet med henblik på ansøgning om beskatning af pensionsreguleringen i de foregående indkomstår.«det sociale ankenævn kommenterede ikke i sin udtalelse det under 1. rejste spørgsmål. For så vidt angik det under 2. anførte spørgsmål oplyste socialforvaltningen følgende:» Klageren er mundtligt - inden hjælpens udbetaling - blevet orienteret om, at studielånsrenterne for perioden 1. november 1979 til 28. februar 1981 blev ydet mod tilbagebetaling - i henhold til ovennævnte lovhjemmel. Idet beløbet blev sendt direkte til handelsbanken og statens uddannelsesstøtte, har forvaltningen - fejlagtigt - ikke fået klientens underskrift på tilbagebetalingserklæringen. Forvaltningen har»af konteringsmæssige årsager«ydet hjælpen mod tilbagebetaling, jfr. journalnotat af 6. april Hjælpen blev ydet mod tilbagebe- 5/8

6 taling, idet man forventede at pågældende kunne tilbagebetale hjælpen, når refusionsopgørelsen var udfærdiget. Hvis forudsætningen for denne tilbagebetalingshjemmel var bristet, ville beløbet efterfølgende blive omkonteret til hjælp uden tilbagebetalingspligt.«forvaltningen oplyste intet nærmere om, hvorfor der ikke var notat om meddelelsen om tilbagebetalingspligten i forvaltningens journalark. Om spørgsmålet om, hvorvidt kravet i bistandslovens 26, stk. 2, kunne anses for opfyldt, anførte det sociale ankenævn i sin udtalelse på ny, at» Det sociale ankenævn finder fortsat ud fra de foreliggende oplysninger, at socialforvaltningen i tilstrækkelig grad har sandsynliggjort - om end ikke dokumenteret - at (A) inden hjælpens udbetaling er orienteret om tilbagebetalingspligten - og begrundelsen herfor - således at formkravet i bistandslovens 26, stk. 2, kan betragtes som overholdt.«ankenævnet gav ingen nærmere begrundelse for sin opfattelse. Jeg udtalte følgende i en skrivelse til retshjælpen:»social- og sundhedsforvaltningens afgørelse om tilbagebetaling af den ydede hjælp blev truffet efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 3 og 4. Som tidligere anført har jeg ikke fundet anledning til at gå nærmere ind på spørgsmålet om, hvorvidt forvaltningen samtidig kunne træffe afgørelse efter såvel 26, stk. 1, nr. 3, som 26, stk. 1, nr. 4, idet jeg ved min gennemgang af sagen har taget udgangspunkt i det sociale ankenævns afgørelse, der alene er truffet efter 26, stk. 1, nr. 3. Efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 3, kan det sociale udvalg træffe beslutning om tilbagebetaling, når der på det tidspunkt, da der søges hjælp, foreligger forhold, der viser, at den pågældende i løbet af kortere tid vil være i stand til at tilbagebetale hjælpen. Det er imidlertid en forudsætning for at kræve tilbagebetaling efter bl.a. denne bestemmelse, at det sociale udvalg (senest) ved hjælpens udbetaling har gjort modtageren bekendt såvel med tilbagebetalingspligten som med begrundelsen herfor, jfr. bistandslovens 26, stk. 2, og den sag, der er refereret i ombudsmandens beretning for året 1981, s. 255 ff. Bistandslovens 26, stk. 2, indeholder vel ikke nærmere krav til formen for den meddelelse om tilbagebetaling, som efter bestemmelsen er en forudsætning for at gøre et tilbagebetalingskrav gældende, men det må dog følge af de reale hensyn, bestemmelsen tilsigter at varetage, at det i mangel af skriftlig meddelelse som udgangspunkt må være forvaltningen, der i givet fald har bevisbyrden for, at tilbagebetalingspligten er behørigt tilkendegivet. Efter min gennemgang af sagen kan jeg ikke være enig med amtsankenævnet i, at Århus kommunes socialforvaltning i det foreliggende tilfælde kan anses for at have løftet denne bevisbyrde. Jeg har herved navnlig lagt vægt på, at der ifølge socialforvaltningens egne journaloptegnelser alene har været personlig kontakt mellem klien- 6/8

7 ten og forvaltningen den 18. marts 1981, hvor (A) rettede henvendelse til forvaltningen med henblik på hjælp til betaling af studielånsrenter. Der er ikke i de samtidige journaloptegnelser holdepunkt for at antage, at tilbagebetalingsspørgsmålet ved denne lejlighed overhovedet blev berørt, og det må vel også umiddelbart forekomme noget tvivlsomt, om en tilkendegivelse herom fra forvaltningens side på dette stadium af sagens behandling overhovedet ville kunne tillægges retlig betydning. Jeg må endvidere forstå, at det er ubestridt, at (A) først på et væsentligt senere tidspunkt blev gjort bekendt med den anvisningsordre af 6. april 1981, der beror i sagen, idet hjælpen blev udbetalt direkte til de långivende institutioner. Det er også indgået i min vurdering, at forvaltningens optræden igennem det efterfølgende sagsforløb ikke efterlader det indtryk, at forvaltningen allerede ved hjælpens udbetaling den 6. april 1981 var opmærksom på, at der i forbindelse med, at (A) havde fået tilkendt invalidepension med tilbagevirkende kraft, kunne fremkomme et større beløb i overskydende skat, og at man derfor allerede da lagde vægt på at sikre sig muligheden for i påkommende tilfælde at gøre et tilbagebetalingskrav gældende. Jeg bemærker i denne forbindelse, at der i så fald i og for sig ikke havde været grundlag for at begrænse tilbagebetalingskravet til de studielånsrenter, der vedrørte perioden fra den 1. november 1979 til den 28. februar Jeg har gjort amtsankenævnet bekendt med min opfattelse og har henstillet til nævnet at genoptage sagens behandling, således at der meddeles (A) en ny afgørelse. Jeg har udbedt mig underretning om ankenævnets fornyede afgørelse.«efter at det sociale ankenævn for Århus amt havde genoptaget behandlingen af sagen, traf ankenævnet i et møde den 28. februar 1986 følgende afgørelse:» Det sociale ankenævn ophæver sin i nævnets møde den 8. februar 1984 trufne afgørelse og pålægger socialforvaltningen at frafalde det stillede krav om tilbagebetaling af hjælp ydet i henhold til bistandsloven til betaling af studielånsrenter for perioden 1. november februar Efter en fornyet gennemgang af sagen finder ankenævnet ikke længere tilstrækkeligt grundlag for at betragte formkravet i bistandslovens 26, stk. 2, som overholdt. Heraf følger, at bistandslovens 26, stk. 1, nr. 3, - allerede af formelle grunde - ikke kan bringes i anvendelse som tilbagebetalingshjemmel i det foreliggende tilfælde. Ankenævnet kan således tilslutte sig det af folketingets ombudsmand anførte, hvorefter det i mangel af skriftlig meddelelse om tilbagebetalingspligten som udgangspunkt må være socialforvaltningen, der i givet fald har bevisbyrden for, at tilbagebetalingspligten er behørigt tilkendegivet. 7/8

8 Ankenævnet kan endvidere tilslutte sig ombudsmandens vurdering, hvorefter socialforvaltningen ikke kan anses for at have løftet denne bevisbyrde. Da ankenævnet i sin afgørelse af 8. februar 1984 alene har fundet grundlag for at bringe bistandslovens 26, stk. 1, nr. 3, i anvendelse, finder ankenævnet sig allerede af forvaltningsretlige grunde afskåret fra på nuværende tidspunkt at tage stilling til, hvorvidt bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4, kunne have fundet anvendelse i det foreliggende tilfælde. Det stillede tilbagebetalingskrav vil herefter være at ophæve, og eventuelle indbetalte afdrag vil være at genudbetale. Ankenævnet skal afsluttende henlede Deres opmærksomhed på, at omkonteringen af den ydede hjælp fra tilbagebetalingspligtig hjælp til tilskud kan få skattemæssige konsekvenser for Dem, idet ydelser efter bistandslovens kapitel 9 og 10 medfører en nedsættelse af personfradraget for det pågældende år. «Jeg meddelte herefter ankenævnet, at jeg havde taget det oplyste til efterretning. 8/8

Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4

Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4 Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4 Udtalt, at der ikke samtidig med udbetaling af hjælp efter bistandsloven kan træffes en tilbagebetalingsafgørelse efter lovens

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

Meddelelse om tilbagebetalingspligts omfang

Meddelelse om tilbagebetalingspligts omfang Meddelelse om tilbagebetalingspligts omfang Henstillet til den sociale ankestyrelse at genoptage behandlingen af en sag om beregning af den tilbagebetalingspligtige del af hjælp efter bistandslovens 42

Læs mere

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Fundet det uhjemlet, at et socialt udvalg ikke ved beregningen af et tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4,

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

Omberegning af hjælp efter bistandsloven i anledning af restskat

Omberegning af hjælp efter bistandsloven i anledning af restskat Omberegning af hjælp efter bistandsloven i anledning af restskat Henstillet til et amtsankenævn at undergive en sag om omberegning af modtaget hjælp efter bistandslovens 42, stk. 1, i anledning af restskat,

Læs mere

Tilbagebetaling af sygedagpenge

Tilbagebetaling af sygedagpenge Tilbagebetaling af sygedagpenge En sygemeldt lønmodtager havde i en periode drevet selvstændig virksomhed, samtidig med at han modtog sygedagpenge. FOB nr. 85.188 I sin afgørelse om at kræve tilbagebetaling

Læs mere

Socialudvalgs omgørelse af et tilsagn om hjælp efter bistandsloven meddelt af socialforvaltningen

Socialudvalgs omgørelse af et tilsagn om hjælp efter bistandsloven meddelt af socialforvaltningen Socialudvalgs omgørelse af et tilsagn om hjælp efter bistandsloven meddelt af socialforvaltningen Udtalt, at det offentlige som udgangspunkt må bære risikoen for, at en socialforvaltning træffer en afgørelse,

Læs mere

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Henstillet til amtsankenævnet for Ribe amt at tage en sag om medicintilskud op til fornyet behandling og meddele ansøgeren en ny afgørelse, hvorved

Læs mere

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en invalidepensionsansøgning gav på flere punkter anledning til kritik. FOB nr. 80.727 Henstillet, at behandlingen

Læs mere

Omberegning af pension/tilbagebetaling af pension

Omberegning af pension/tilbagebetaling af pension Omberegning af pension/tilbagebetaling af pension Henstillet til den sociale ankestyrelse at træffe en ny afgørelse i en sag, der af ankestyrelsen var afgjort som et spørgsmål om omberegning af pension,

Læs mere

Flyttehjælp efter bistandslovens 47

Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Udtalt, at en kommunes anmodning om samtykke fra en anden kommune til flytning efter bistandslovens 47 var udtryk for, at den anmodende kommune var indstillet på at

Læs mere

Kontanthjælpsforsøgsregler i forhold til allerede meddelt tilsagn

Kontanthjælpsforsøgsregler i forhold til allerede meddelt tilsagn Kontanthjælpsforsøgsregler i forhold til allerede meddelt tilsagn Udtalt over for den sociale ankestyrelse, at bestemmelsen i bistandslovens 138 a ikke kan antages at indeholde tilstrækkelig hjemmel for

Læs mere

Efterregulering af bistandshjælp

Efterregulering af bistandshjælp Efterregulering af bistandshjælp En socialforvaltning fratrak ved udmålingen af bistandshjælp for en måned et stipendiebeløb. Forvaltningen var i tvivl om, hvorvidt beløbet skulle tilbagebetales til statens

Læs mere

Støtte efter bistandsloven til køb af invalidebil

Støtte efter bistandsloven til køb af invalidebil Støtte efter bistandsloven til køb af invalidebil A havde af et revaliderings- og pensionsnævn fået bevilget et rente- og delvist afdragsfrit lån på 84.864 kr. til anskaffelse af en Ford Taunus 1600 som

Læs mere

Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst

Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst Ikke fundet grundlag for at kritisere, at en socialindkomst (0 kr.) ikke blev lagt til grund ved beregningen af egenbetalingen for et

Læs mere

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Udtalt, at det var beklageligt, at Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen og Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen havde truffet

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

Tilbagebetaling af overskydende skat

Tilbagebetaling af overskydende skat Tilbagebetaling af overskydende skat Fundet det beklageligt, dels at statsskattedirektoratet i en sag vedrørende spørgsmålet om forlods tilbagebetaling af overskydende skat efter kildeskattelovens 55 ikke

Læs mere

Bortfald af ret til udbetaling af pension, der ikke er hævet inden for 1 år.

Bortfald af ret til udbetaling af pension, der ikke er hævet inden for 1 år. Bortfald af ret til udbetaling af pension, der ikke er hævet inden for 1 år. Henstillet til amtsankenævnet for Københavns amt at genoptage behandlingen af en sag om udbetaling af folkepension for en periode,

Læs mere

Telefonisk begæring om aktindsigt

Telefonisk begæring om aktindsigt Telefonisk begæring om aktindsigt Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende

Læs mere

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge En arbejdsløshedskasse klagede til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen over en afgørelse fra arbejdsdirektoratet, hvorefter et medlem

Læs mere

Eftergivelse af procenttillæg til restskat

Eftergivelse af procenttillæg til restskat Eftergivelse af procenttillæg til restskat Henstillet til skattedepartementet at tage en afgørelse om eftergivelse af procenttillæg op til fornyet overvejelse i et tilfælde, hvor restskatten var opstået

Læs mere

Efterbetaling for plejehjemsophold

Efterbetaling for plejehjemsophold Efterbetaling for plejehjemsophold Udtalt over for et amtsankenævn, at en afgørelse om efterbetaling for plejehjemsophold var truffet på et urigtigt grundlag, idet jeg ikke kunne være enig i, at bestandslovens

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Ankemyndigheds hjemvisning af sag ved konstateret retsvildfarelse

Ankemyndigheds hjemvisning af sag ved konstateret retsvildfarelse Ankemyndigheds hjemvisning af sag ved konstateret retsvildfarelse Udtalt, at det ikke kan opstilles som en egentlig tildelingsbetingelse for ydelse afhjælp efter bistandslovens 46, stk. 1, til sygebehandling

Læs mere

Tilbagebetaling efter bistandsloven på grund af uforsvarlig økonomi

Tilbagebetaling efter bistandsloven på grund af uforsvarlig økonomi Tilbagebetaling efter bistandsloven på grund af uforsvarlig økonomi Henstillet til den sociale ankestyrelse at genoptage behandlingen af en sag om tilbagebetaling af bistandshjælp under henvisning til,

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp under hensyn til udbetalt forsørgertabserstatning

Tilbagebetaling af bistandshjælp under hensyn til udbetalt forsørgertabserstatning Tilbagebetaling af bistandshjælp under hensyn til udbetalt forsørgertabserstatning Udtalt, at den sociale ankestyrelses afgørelse om tilbagebetaling af bistandshjælp - i et tilfælde hvor tilbagebetalingskravet

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Udtalelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en skriftlig forespørgsel til undervisningsministeriet om fortolkningen af bestemmelser i en bekendtgørelse

Læs mere

Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven

Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven Udtalt, at kendskab til indholdet af en skrivelse fra en offentlig myndighed

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse FOB 05.584 Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse af beslutning En borger klagede over at kommunen ikke besvarede hendes ansøgninger om økonomisk

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Udtalt, at krav om tilbagebetaling efter arbejdsløshedsforsikringslovens 86, stk. 1, forudsætter, at dagpengebeløbet er blevet udbetalt med urette, og

Læs mere

Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn

Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn Overfor direktoratet for arbejdsløshedsforsikringen, ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen og arbejdsministeriet

Læs mere

For sen modtagelse af ansøgning om invalidepension

For sen modtagelse af ansøgning om invalidepension For sen modtagelse af ansøgning om invalidepension Efter praksis i henhold til invalidepensionslovens 2, stk. 2, kunne den mellemste invalidepension kun ændres til den højeste pension, hvis ansøgning herom

Læs mere

Standsning af dagpengeudbetaling efter sygedagpengeloven

Standsning af dagpengeudbetaling efter sygedagpengeloven Standsning af dagpengeudbetaling efter sygedagpengeloven Udtalt, at det efter dagpengelovens 48 må være en forudsætning for at standse dagpengeudbetalingen, at modtageren forinden fra det sociale udvalg

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen.

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen. 2010 18-2 Klagevejledning når afgørelsen i det væsentlige bygger på tidligere afgørelse(r) Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om manglende klagevejledning. Baggrunden var en klage over et brev fra

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Byggestyrelsens og boligministeriets standpunkt, hvorefter en klage over, at X kommune ikke havde anset en terrænregulering for at være til ulempe

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Anmodet justitsministeriet om at ville undergive en sag om opholds- og arbejdstilladelse til en person, der

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Medregning af legat ved opgørelse af egenindtægt efter reglerne om statens uddannelsesstøtte

Medregning af legat ved opgørelse af egenindtægt efter reglerne om statens uddannelsesstøtte Medregning af legat ved opgørelse af egenindtægt efter reglerne om statens uddannelsesstøtte Ombudsmanden udtalte over for ankenævnet for uddannelsesstøtten, at han fandt det mest nærliggende at sidestille

Læs mere

Beregning af boligydelse ved indkomstændringer

Beregning af boligydelse ved indkomstændringer Beregning af boligydelse ved indkomstændringer Henstillet til den sociale ankestyrelse at tage en sag vedrørende beregning af boligydelse til en pensionist, der ville opnå en indtægtsfremgang, op til fornyet

Læs mere

Afslag på ydelse af forskud på pension

Afslag på ydelse af forskud på pension Afslag på ydelse af forskud på pension Kritiseret, at en socialforvaltning ved vurderingen af, om der skulle ydes forskud på social pension, lagde vægt på en løs mistanke om, at en samlivsophævelse var

Læs mere

Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion

Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion Et statsamt havde afslået en ansøgning fra en fader om samkvemsret med sit barn. Efter klage fra faderen traf justitsministeriet afgørelse

Læs mere

Begyndelsestidspunktet for ægtefællebidrag

Begyndelsestidspunktet for ægtefællebidrag Begyndelsestidspunktet for ægtefællebidrag Henstillet til familieretsdirektoratet at undergive en sag om begyndelsestidspunktet for ægtefællebidrag fastsat i medfør af retsvirkningslovens 6, jfr. 9, en

Læs mere

Urigtige oplysninger ved udfyldelse af dagpengekort - svig eller uagtsom adfærd

Urigtige oplysninger ved udfyldelse af dagpengekort - svig eller uagtsom adfærd Urigtige oplysninger ved udfyldelse af dagpengekort - svig eller uagtsom adfærd Udtalt over for Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen, at jeg måtte anse det for meget tvivlsomt, om et arbejdsløshedskassemedlems

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Børnetilskudslovens 19

Børnetilskudslovens 19 Børnetilskudslovens 19 Ikke fundet grundlag for at kritisere, at et amtsankenævn havde lagt en udtalelse fra statsamtet om muligheden for at pålægge en - da afdød - forsørger bidragspligt til grund for

Læs mere

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Ikke fundet grundlag for at kritisere, at statens jordlovsudvalg i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om erhvervelsestilladelse

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således: Kendelse af 14. december 1998. 98-122.531. Anmeldelse af stiftelse af aktieselskab, der tidligere var registreringsnægtet på grund af manglende indbetaling af kapital inden anmeldelsen, registreringsnægtet.

Læs mere

Tilbagebetaling af sociale ydelser - oplysningspligt

Tilbagebetaling af sociale ydelser - oplysningspligt Tilbagebetaling af sociale ydelser - oplysningspligt Udtalt over for den sociale ankestyrelse, at bestemmelsen i bistandslovens 25 om tilbagebetaling af ydelser, der er modtaget med urette, må antages

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet 9-3. Forvaltningsret 111.1 112.2 1123.2 113.1. Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet Familiestyrelsen meddelte en

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens direktion Sekretariatet Rådhuset Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 18-12-2009 Sagsnr. 2009-14243 Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af Jobcenter København,

Læs mere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Udtalt over for flygtningenævnet, at jeg ikke kunne anse det for tilfredsstillende, at to sager indbragt for nævnet med henblik på

Læs mere

Tilbagebetaling af pension og efterladtes hæftelse herfor

Tilbagebetaling af pension og efterladtes hæftelse herfor Tilbagebetaling af pension og efterladtes hæftelse herfor Foranlediget, at en social- og sundhedsforvaltning frafaldt et krav på tilbagebetaling af for meget udbetalt pension, som forvaltningen havde rettet

Læs mere

Retsgrundlaget for tilbagebetaling af social pension og sygedagpenge

Retsgrundlaget for tilbagebetaling af social pension og sygedagpenge Retsgrundlaget for tilbagebetaling af social pension og sygedagpenge Retsgrundlaget for krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt social pension og sygedagpenge. Spørgsmål om, hvorvidt modtageren har

Læs mere

Modregning ved udmåling af hjælp efter bistandsloven med formue

Modregning ved udmåling af hjælp efter bistandsloven med formue Modregning ved udmåling af hjælp efter bistandsloven med formue Henstillet til amtsankenævnet for Århus amt at genoptage behandlingen af en sag om udmåling af hjælp efter bistandslovens 42, hvor der var

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

Dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse

Dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse Dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse Udtalt, at landbrugsministeriet i en sag om dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse som betingelse for erhvervelse af en landbrugsejendom burde have

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Dispensation fra ansøgningsfrister inden for bl.a. uddannelsesstøtte

Dispensation fra ansøgningsfrister inden for bl.a. uddannelsesstøtte Dispensation fra ansøgningsfrister inden for bl.a. uddannelsesstøtte Fundet det uheldigt og vildledende, at der inden for området for rentetilskud til statsgaranterede studielån var uoverensstemmelse mellem

Læs mere

Tilbagebetaling af folkepension

Tilbagebetaling af folkepension Tilbagebetaling af folkepension Henstillet til den sociale ankestyrelse at genoptage behandlingen af en sag, hvor der i henhold til folkepensionslovens 25 om tilsidesættelse af pensionistens oplysningspligt

Læs mere

Erstatning for skade på tv-apparat under transport

Erstatning for skade på tv-apparat under transport Erstatning for skade på tv-apparat under transport Direktoratet for Kriminalforsorgen havde afslået at imødekomme en indsats anmodning om erstatning for et tv-apparat, ødelagt under transport med DSB mellem

Læs mere

Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes

Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn Henstillet til skattedepartementet at undergive en sag om arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn en fornyet vurdering.

Læs mere

Forældelse af tilbagebetalingskrav vedr. ejendomsskat

Forældelse af tilbagebetalingskrav vedr. ejendomsskat Forældelse af tilbagebetalingskrav vedr. ejendomsskat Udtalt, at skattemyndighedernes opfattelse, hvorefter krav på tilbagebetaling af for meget betalt ejendomsskat er undergivet 5-årig forældelse, ikke

Læs mere

2010 20-5. Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget. 20. maj 2010

2010 20-5. Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget. 20. maj 2010 2010 20-5 Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget En kommune havde pålagt en borger et rykkergebyr i forbindelse med opkrævningen af for meget

Læs mere

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Kritiseret, at byggestyrelsen ikke i henhold til byggelovens 23 havde taget stilling til, om en kommunes forhåndsbesked om, på hvilke betingelser

Læs mere

Klageadgang ved kortvarigt tvangsindgreb efter bistandsloven

Klageadgang ved kortvarigt tvangsindgreb efter bistandsloven Klageadgang ved kortvarigt tvangsindgreb efter bistandsloven Udtalt, at en godkendt foreløbig afgørelse om tvangsindgreb efter bistandslovens 127, stk. 2, 1. pkt., som på baggrund af barnets hjemgivelse

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

Tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Henstillet til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen at tage en afgørelse om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge op til fornyet overvejelse, idet jeg

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

Deponering af kontingent til arbejdsløshedskasse

Deponering af kontingent til arbejdsløshedskasse Deponering af kontingent til arbejdsløshedskasse Et medlem af en arbejdsløshedskasse deponerede sit kontingent, indtil arbejdsdirektoratet havde truffet afgørelse i hans sag om arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Kapitel 1. Definitioner m.v.

Kapitel 1. Definitioner m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Manglende høring og aktindsigt under behandling af klagesag

Manglende høring og aktindsigt under behandling af klagesag Manglende høring og aktindsigt under behandling af klagesag Miljøstyrelsen stadfæstede en kommunes påbud om en ejendoms tilslutning til et vandværk, men med rettelse af hjemmelsgrundlaget. Udtalt, at jeg

Læs mere

Herefter traf Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den påklagede afgørelse af 18. december 1998, der lyder således:

Herefter traf Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den påklagede afgørelse af 18. december 1998, der lyder således: Kendelse af 20. august 1999. 99-8.479 Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservicevirksomhed. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist.

Læs mere

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Ikke fundet grundlag for at kritisere, at miljøministeriets departement fandt, at en tidligere ejer af en ejendom, som havde modtaget afslag på en ansøgning

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. marts 2011 (J.nr. 2010-0022580)

Læs mere