Kontrolinstruks. for foder- og hygiejnekontrol ved primærproduktion af foder og fødevarer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrolinstruks. for foder- og hygiejnekontrol ved primærproduktion af foder og fødevarer"

Transkript

1 Kontrolinstruks for foder- og hygiejnekontrol ved primærproduktion af foder og fødevarer 2017

2 Kolofon Kontrolinstruks for foder- og hygiejnekontrol ved primærproduktion af foder og fødevarer Denne vejledning er udarbejdet af Fødevarestyrelsen, Foder og Fødevaresikkerhed, i samarbejde med NaturErhvervstyrelsen, Enhed for Fysisk Jordbrugskontrol. Foto: Colourbox Miljø- og Fødevareministeriet Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen NaturErhvervstyrelsen Stationsparken Nyropsgade Glostrup 1780 København V Tlf.: ISBN

3 Indhold Information vedrørende kontrolinstruksen 5 1. Formål 5 2. Retsgrundlag 6 3. Generelt Sikkerhed og veterinærforskrifter Kontrolantal Udtræksårsager Tidsfrister for kontrollens gennemførsel Hvem og hvad er omfattet af kontrol Besætninger og bygninger ejet af andre Hjemmeproduceret foder, hvor ejerskabet er fordelt mellem flere CVR Hesteopstaldningssteder (rideskoler) og heste Hvis et CVR er ophørt KO og Anden KO Opfølgning på fund af dioxin, PCB, tungmetaller m.v. i fødevarer 9 4. Kontrolbesøget Indledning Værktøjer Forberedelse Under kontrolbesøget kontrolvejledning Udvalgte fokusområder Foderhygiejne Frugt og grønt hygiejne Fødevarehygiejne (brødkorn, maltbyg m.v.) Opfølgning på fund af PCB eller dioxin i en fødevare Særligt for kontrol på besøgslandbrug (f.eks. hjorte og svin) Særligt for kontrol på bedrifter med heste Særligt for kontrol på bedrifter med dambrug og drøvtyggere Prøvetagning Prøvetagning af foder Indsendelse af prøver Prøvetagning af brødrug, brødhvede og maltbyg (fødevarer) Udfyld KSK Særligt for KSK efter opfølgning på fund af dioxin eller PCB Opret og udfyld LPR og dan et særligt LPR-dokument Særligt for prøver til opfølgning på dioxin eller PCB Dan et brev Hjælp til udvalgte områder Registrering Udenlandsk foder Brug af tilsætningsstoffer og forblandinger Hvad må tilsættes til dyrenes drikkevand Animalsk protein, fiskemel og madaffald 24 3

4 4.9.7 Håndtering af lægemidler/foderlægemidler Forbudte materialer Sporbarhed - køb og salg Salg af hjemmeblandet og indkøbt foder Skadedyr foder og fødevarer Direkte tørring af korn (røggasanlæg) Efter kontrolbesøget Kontrolbesøg uden afvigelser Kontrolbesøg med afvigelser og høring Kontrolbesøg med prøver (LPR) Tidsregistrering Ikrafttræden og ajourføring af instruksen Fortegnelse over bilag og interne arbejdsdokumenter 30 4

5 Information vedrørende kontrolinstruksen Denne kontrolinstruks er henvendt til de kontrollører, der udfører fysisk foder- og fødevarehygiejnekontrol og er gældende for kontrol året Instruksen kan derfor indeholde internt sprogbrug og henvisninger til interne dataprogrammer, som personer udenfor NaturErhvervstyrelsen ikke har adgang til. Hvis der er bilag knyttet til instruksen, vil de normalt også være tilgængelige, men der kan være tilfælde, hvor vi har vurderet, at den kontrollerede har mulighed for omgå kontrollen, hvis de pågældende informationer er offentligt tilgængelige. Af denne grund kan bilag være klassificeret som interne arbejdsdokumenter, som dermed kun er tilgængelige for medarbejdere i NaturErhvervstyrelsen og Fødevarestyrelsen. Enkelte afsnit i instruksen er nedtonet (grå skrift). Dette betyder, at området ikke har samme fokus i 2017 som andre områder i instruksen. Selvom nærværende instruks er gældende for 2017, kan der dog i løbet af året forekomme rettelser/ændringer af instruksen. Disse vil blive offentliggjort i form af en revideret kontrolinstruks på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside samtidig med, at kontrollørerne modtager ændringerne. 1. Formål Formålet med kontrollen er, at kontrollere om primærproducenter af foder og fødevarer overholder bestemmelserne i foderstoflovgivningen samt i foderhygiejneforordningen og fødevarehygiejneforordningen. Formålet med instruksen er, at sikre en korrekt og ensartet kontrol af primærproducenter i Danmark i henhold til foderstof- og hygiejnelovgivningen. 5

6 2. Retsgrundlag Kontrollen foregår med udgangspunkt i de herunder nævnte regelsæt samt i denne instruks. Ret til at udføre kontrollen: NaturErhvervstyrelsens ret til at udføre kontrollen fremgår af 2, stk. 2 i Bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser. Foderbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 722 af 14. juni Fødevareforordningen, Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed med senere ændringer. Foderhygiejneforordningen, Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne med senere ændringer. Fødevarehygiejneforordningen, Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. juni 2004 om krav til fødevarehygiejne med senere ændringer. Foderstofloven, lovbekendtgørelse nr. 477 af 15. maj Pesticidrestforordningen, Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF med senere ændringer. Grundbetalingsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr af 26. oktober 2016 om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse, bekendtgørelse nr. 204 af 9. marts Markedsføringsforordningen, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009 om markedsføring og anvendelse af foder med senere ændringer. Prøvetagningsforordningen, Kommissionens forordning (EF) nr. 152/2009 af 27. januar 2009 om prøveudtagnings- og analysemetoder til offentlig kontrol af foder med senere ændringer. Forordning om prøvetagning af fødevarer, Kommissionens forordning (EF) Nr. 401/2006 af 23. februar 2006 om prøveudtagnings- og analysemetoder til offentlig kontrol af indholdet af mykotoksiner i fødevarer med senere ændringer. NaturErhvervstyrelsens kontrollører har adgang til driftsbygninger og driftsarealer uden retskendelse. Dette fremgår af 3, stk. 1 i foderstofloven. 6

7 3. Generelt Generelle bestemmelser for udførelse af kontrol kan findes i Den generelle kontrolinstruks, som findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. 3.1 Sikkerhed og veterinærforskrifter Der må ikke gennemføres kontrolbesøg i besætninger, der er under offentligt tilsyn for visse specielle smitsomme husdyrsygdomme, som f.eks. Newcastle Disease samt Mund og Klovsyge. Ved besøg i svinebesætninger skal der tages højde for karantænetider, se Vælg fanen Besøgsrækkefølge i menuen. Se også: Den generelle kontrolinstruks. 3.2 Kontrolantal Bedrifter, som skal kontrolleres, er oprettet i VAKS DCK under opgavekode 5131_17, Foder- og hygiejnekontrol på landbrug. For et antal kontrollers vedkommende er der sammenfald med KOkontrol eller pesticidkontrol. Der skal i 2017 kontrolleres 420 bedrifter for foder og hygiejne. 3.3 Udtræksårsager Der findes en række forskellige udtræksårsager som angiver hvilken population bedriften er udtaget fra. Dette kan f.eks. være en udtræksårsag, som indikerer en sammenfaldskontrol, f.eks. sammenfald med KO-kontrol eller pesticid, eller en udtræksårsag, som indikerer en dyreart, f.eks. svin eller kvæg. Hvis udtræksårsagen er en dyreart, viser dette, at bedriften er udtaget på baggrund af denne dyreart. Hele bedriften skal kontrolleres, også eventuelle andre dyrearter. For at få det rette overblik over alle bedriftens dyr også på forskellige ejendomme, skal den kontrolforberedende rapport bruges (se kap. 4.4 Forberedelse). Eventuelle Opfølgende kontrolbesøg kan blive foretaget hos et antal af de bedrifter, som har haft en overtrædelse tidligere, eller hos bedrifter, som har fået konstateret et problem ved kontrol af de leverede fødevarer, f.eks. cadmium eller PCB i afgrøder eller slagtedyr. I så fald vil kontrolløren blive orienteret om hvilket problem, der var tale om. 3.4 Tidsfrister for kontrollens gennemførsel Den ordinære hygiejne/foderkontrol skal foretages hele året, dog skal kontrol hos avlere af frugt og grønt primært gennemføres i vækstperioden fra maj til september. Alle kontrolbesøg skal foretages uanmeldt. Vedr. retssikkerhedsloven og uanmeldte besøg henvises der til kapitel 3 i Den generelle kontrolinstruks, som findes på NaturErhvervstyrelsens intranet under instrukser. 3.5 Hvem og hvad er omfattet af kontrol Hele primærproducentens bedrift er omfattet af kontrollen. Det betyder, at foder, bygninger, besætninger m.v., som det udtagne CVR eller CPR nummer har rådighed over, er omfattet af kontrollen. Det gælder også eventuelle dyr (f.eks. heste eller kvier) i pension, hvor landbruger 7

8 er ansvarlig for foder og fodring. Landbrugers egne besætninger fremgår af den kontrolforberedende rapport Besætninger og bygninger ejet af andre Besætninger, som har anden ejer, er som udgangspunkt ikke omfattet af kontrollen. Det betyder, at der kan være situationer, hvor kontrollen foregår i maskinhus og foderlade, men ikke inde i selve stalden, idet dyrene her er ejet og passet af et andet CVR eller CPR nummer. Dette gælder også, selvom der er personsammenfald mellem ejerkredsen af de forskellige CVR numre Hjemmeproduceret foder, hvor ejerskabet er fordelt mellem flere CVR Landbruger skal, af hensyn til sporbarheden på foderet, vide hvilken virksomhed (CVR nummer), der er ansvarlig for det foder, der måtte være på bedriften. Det skal kunne dokumenteres, hvornår et hjemmeproduceret foder er handlet/overdraget mellem CVR numrene. Såfremt dette er uklart, og foderet ikke er taget i anvendelse, vil den virksomhed (det CVR), som har produceret foder, som hovedregel blive vurderet til at være den ansvarlige for det pågældende parti foder. Hvis foderet gives til dyr, er det besætningsejeren som er ansvarlig for foderet Hesteopstaldningssteder (rideskoler) og heste På hesteopstaldningssteder (rideskoler) er heste i pension som hovedregel omfattet af stedes foderhygiejneregistrering og dermed omfattet af en eventuel kontrol på stedet, med mindre det fremgår af opstaldningskontrakten, at hver enkelt hesteejer er ansvarlig i henhold til foderhygiejneforordningen. Heste, som er undtaget konsum (hvilket vil fremgå af hestepasset), er ikke omfattet af foderhygiejneforordningen, og dermed ikke omfattet af GMP, HACCP m.v. Foder til disse heste er kun omfattet af øvrig foderlovgivning, f.eks. regler for indhold af tilsætningsstoffer og regler om uønskede og forbudte stoffer Hvis et CVR er ophørt Det fremgår af den kontrolforberedende rapport, hvis et CVR nummer er ophørt. I så fald skal den ordinære foder- og hygiejnekontrol som hovedregel annulleres. Der gælder særlige regler for KO-kontroller. 3.6 KO og Anden KO Hvis der konstateres overtrædelser af foder og hygiejneregler, som er omfattet af krydsoverensstemmelse, så skal dette afrapporteres i 5050_17. Se selvstændig vejledning for denne kontrolopgave. Dette gælder også, når en KO-overtrædelse konstateres i forbindelse med en Anden kontrol. Der henvises i øvrigt til instrukser for krydsoverensstemmelse. 8

9 3.7 Opfølgning på fund af dioxin, PCB, tungmetaller m.v. i fødevarer Dette punkt er kun relevant i de tilfælde, hvor der skal følges op på en analyse af en fødevare. Fødevarestyrelsen foretager hvert år en række biokemiske analyser i slagteprodukter, æg og mælk samt frugt og grønt. Hvis der konstateres en overskridelse af grænseværdien eller en overskridelse af den såkaldte indgrebsværdi for et uønsket stof, skal der følges op. Det vil oftest dreje sig om overskridelser af indgrebsværdien for dioxin eller PCB i fedt fra et slagtedyr eller i æg. Det skal tilstræbes at finde årsagen bag i samarbejde med landbruger, Ring derfor gerne og aftal kontrollen med landbruger. Efter kontrollen skal landbruger have et særligt kvitterings brev, der kort forklarer baggrunden for kontrollen. Da det vil dreje sig om meget få kontroller, foreligger der ikke en skabelon og brevet udarbejdes i samarbejde med Fødevarestyrelsen. 9

10 4. Kontrolbesøget Dette kapitel retter sig mod det fysiske kontrolbesøg. 4.1 Indledning Kontrollen tager udgangspunkt i hygiejnereglerne for foder og fødevarer samt i øvrige regler for foder. Kontrollen omfatter kæden fra jord til bord. Kontrollen omfatter hele bedriften, fra dyrkning af foder og vegetabilske fødevarer til udfodring i krybben og levering af slagtedyr. Kontrollen gennemføres primært ved at spørge/interviewe landbrugeren om hans måde at afdække og håndtere risici i sin produktion, samt ved at se de steder, hvor foder og fødevarer opbevares og håndteres - fra dyrkning til udfodring eller salg. Forud for kontrollen benyttes den kontrolforberedende rapport Marker og dyr til at danne et overblik over ejendomme, besætninger og afgrøder. Til hjælp for kontrollen, findes eksempler på fokusområder i fokuslisterne for de enkelte kategorier af bedrifter, bilag 1.a -1.g. 4.2 Værktøjer Kontrolforberedende rapport marker og dyr. Besætninger, afgrøder og eventuel ophørsdato fremgår af den kontrolforberedende rapport marker og dyr. Det samme gælder de seneste kontroller og deres resultat i form af status koden FSO/FJL. Eventuelle heste på bedriften fremgår dog ikke af rapporten, da heste ikke er i CHR registeret. Oplysninger om afgrøder kan bruges, hvis bedriften er udtaget i gruppen frugt og grønt. Skemaer Der er både et KSK og en LPR tilknyttet kontrolopgaven 5131_17. Breve Det er både et høringsbrev og et OK -brev til kontrolopgaven. Brevene følger standarden for hele NaturErhvervstyrelsen. Høring af eventuelle KO overtrædelser skal altid foregå fra Kontrolopgaven 5050_17, se separat vejledningen for denne kontrolopgave. 4.3 Forberedelse Inden kontrolbesøget skal der laves en Kontrolforberedende rapport marker og dyr. Rapporten findes i Infoview via Citrix (den ligger under afdelinger > VAKS). Rapporten skal bestilles for hver bedrift, som er udtaget til kontrol. Tast CVR nr. når rapporten bestilles, så får du alle kontrolopgaver, uanset om opgaven er udtaget på CVR nr. eller PNR. Det fremgår af rapporten, hvis CVR nr. er ophørt. Besætninger og afgrøder fremgår af rapporten. Det samme gælder de seneste kontroller og deres resultat. Rapporten kan blandt andet bruges i forbindelse med vurdering af, om man 10

11 eventuelt kan nøjes med at kontrollere nogle af landbrugerens besætninger. Vær dog opmærksom på, at visse typer af andre kontroller, som udføres sammen med en foder- og hygiejnekontrol, kan kræve, at alle landbrugers bygninger, besætninger og arealer kontrolleres. Dette gælder eksempelvis ved en KO-kontrol. 4.4 Under kontrolbesøget kontrolvejledning Kontrollen gennemføres primært ved at interviewe landbrugeren om hans måde at afdække og håndtere risici i hans produktion, samt ved at se de steder, hvor foder og fødevarer opbevares og håndteres - fra dyrkning til fodring eller salg. Brug den eller de relevante fokuslister, når du går rundt på bedriften. Fokuslisterne er tilpasset de enkelte dyrearter, så der kan være situationer, hvor flere fokuslister kan være relevante i løbet af kontrollen, f.eks. både kvæg og svin eller svin og planter Udvalgte fokusområder 2017 I 2017 er der særlig fokus på skadedyr, afdækning af ensilage og tørring med røggasanlæg (direkte tørring). Skadedyr Skadedyr skal forebygges og bekæmpes, så foder og fødevarer ikke udsættes for kontaminering eller farlig forurening. Se mere i afsnit Skadedyr foder og fødevarer. Afdækning af ensilage Flossede og slidte dæk kan afgive spidse dæktråde til foderet, hvorefter de kan sætte sig fast i formaverne på kvæg og være meget traumatiserende. Alle ensilage stakke skal derfor besigtiges for at afklare, om der eventuelt bruges slidte og flossede dæk til ensilage på bedriften. Se mere i afsnit Mørnede dæk på ensilage Eventuelle overtrædelser noteres på fane 1.1, punkt Tørring med røggasanlæg (Direkte tørring) Ved tørring med et røggasanlæg ledes røggasser (forbrændingsprodukter) fra forbrænding ind i tørreluften og dermed ind i det korn/foder, der bliver tørret. Når forbrændingskilden er fossilt brændstof, ukurant træ eller andet affald, er der stor risiko for dannelse af dioxiner, som kan forurene foderet/fødevaren under tørringen. Hvis forbrændingskilden er naturgas, er der ikke fare for dannelse af dioxiner. Hvis der bruges røggasanlæg, så noter forbrændingskilden (naturgas, fyrringsolie, træ, affaldsprodukter m.v.) på fane 5 i KSK i feltet Kampagne A. Se mere i afsnit Direkte tørring af korn (røggasanlæg) Foderhygiejne Eksempler på opklarende spørgsmål (punkter i kursiv angiver relaterede underliggende refleksioner): Kan du forestille dig nogen steder, hvor der er særlig risiko for at noget kan gå galt ved din produktion af foder? Hvad gør du, når du modtager foder? 11

12 Hvordan opbevarer du sporbarhedsoplysningerne for indkøbt foder (og for eventuelt solgt foder)? Blander du selv foder? Må jeg se, hvad du supplerer med? o Tilsætningsstoffer/forblanding (HACCP-registrering og skriftlig kvalitetsstyringssystem) o Fiskemel o Andet Hvor og hvordan opbevarer du foder? o Beskyttet mod forurening o Beskyttet mod skadedyr o I nærheden af eller sammen med farlige stoffer og farligt affald, som f.eks. olie, rottegift, såsæd o Gamle dæk på ensilage (risiko for løse dæktråde) o Synlige tegn på indehold af forbudte stoffer, f.eks. rester af emballage o Foder med fiskemel m.v. Tørrer du korn? o Hvilken varmekilde bruger du? o Er der tale om direkte forbrænding og tørring med røggasser? Hvordan renholder og vedligeholder du fodringsanlæg m.v.? Hvor og med hvad fodrer du eventuelle katte? Bruger du foderlægemidler med antibiotika? o Håndteres dette i foderanlæg eller silo? Hvor og hvordan tildeler du foder og eventuelle andre produkter? Hvilket foder bruger du til dine får (eksempelvis)? o Overvej om der er stoffer eller fodermidler i, som ikke må bruges til denne dyreart Tilsætter du noget til drikkevandet? Hvordan bruger du rengøringsmidler? Bruger du biocider (fluegift, midler til vanddesinfektion, midler til stalddesinfektion f.eks. Stalosan, musegift m.v.)? Hvad gør du for at sikre overholdelse af sprøjtefrist før høst? o Hvordan sikre du dig, at der ikke anvendes sprøjtemidler, som ikke må bruges til foder? Hvad gør du med resterne og brugt emballage fra f.eks. sprøjtemidler, fluegift? Har du selv eller andre udtaget prøver af foder eller mælk (f.eks. for aflatoxin) for at afdække, om foderet er farligt? o Hvad gør du med analyseresultaterne? (De skal opbevares) Hvordan vedligeholder du eventuelt høstudstyr? Hvordan uddanner du dine medarbejdere? Brug fokuslisterne for relevante dyrearter og plantebedrifter, når du går rundt på bedriften. Eventuelle overtrædelser af regler om foder, foderhygiejne og registrering rapporteres i VAKS på fanerne 1.1 Foderhygiejne, 1.2 Registrering, 2 Sporbarhed, 3 Tilsætningsstoffer eller 4 Animalsk protein og uønskede stoffer i KSK Frugt og grønt hygiejne Avlere af frugt og grønt er som hovedregel udtaget med særskilt udtræksårsag, men aktiviteten kan også findes på andre typer af bedrifter. 12

13 Eksempler på spørgsmål: Hvad kan gå galt ved din produktion af frugt og grønt? Hvilke risici ser du på dine arealer? o Oversvømmelse o Vildt (f.eks. hjorte) o Forurening fra gyllebeholdere eller affald Bruger du husdyrgødning? o Hvordan og hvornår udbringes dette? Hvordan opbevarer og transporterer du din afgrøde? o Er afgrøden beskyttet mod skadedyr? Er der behov for, at du desinficerer produktionsudstyr? Hvad gør du for at sikre overholdelse af sprøjtefrist før høst? Hvordan uddanner du dine medarbejdere? o Hvordan håndteres sygdom hos medarbejdere? Hvordan er muligheden for at skifte tøj, vaske hænder m.m.? Bruges der handsker? o Hvorfor og hvornår i produktionen? o Hvor opbevares de, og hvordan tages de på? Hvordan sikrer du dig, at vand til vanding og vask har en passende kvalitet? o Vis mig resultatet fra sidste undersøgelse af boring nr. X Hvad gør du med resterne af og brugt emballage fra f.eks. sprøjtemidler og fluegift? Skadedyr (Se evt. afsnit Skadedyr) o Opbevares fødevarer så skadedyr ikke kan komme til dem? o Hvordan forebygges skadedyr? o Hvordan håndteres eventuelle problemer med skadedyr? Har du eller andre udtaget prøver af planter eller andet for at afdække, om der er fare for menneskers sundhed? o Hvad gør du med analyseresultaterne (de skal opbevares, punktet er omfattet af KO)? Hvordan opbevarer du sporbarhedsoplysningerne for solgte afgrøder? Brug fokuslisten for frugt og grønt, når du går rundt på bedriften. Eventuelle overtrædelser af regler om fødevarehygiejne rapporteres som hovedregel på fane 1.3 Frugt og grønt hygiejne (GMP) i KSK Fødevarehygiejne (brødkorn, maltbyg m.v.) Avlere af korn til fødevarer (f.eks. maltbyg eller brødhvede) har ikke separat udtræksårsag. Punktet kan derfor være relevant på alle typer af bedrifter. Eksempler på spørgsmål: Hvad kan gå galt ved din produktion af korn? Hvordan ser dit høstudstyr ud? Hvad gør du for at sikre overholdelses af sprøjtefrist før høst? Hvordan opbevarer du den høstede afgrøde? Er afgrøden beskyttet mod skadedyr? Hvordan bruger du rengøringsmidler? Hvordan håndterer du eventuelle skadedyr? Hvad gør du med resterne af brugt emballage fra f.eks. sprøjtemidler og fluegift? 13

14 Har du eller andre udtaget prøver af planter eller andet for at afdække om der er fare for menneskers sundhed? o Hvad gør du med analyseresultaterne (de skal opbevares, punktet er omfattet af KO)? Hvordan opbevarer du sporbarhedsoplysningerne for solgte afgrøder? Brug fokuslisten for Plantebedrift. Eventuelle overtrædelser rapporteres på fane 1.4 Fødevarehygiejne (brødkorn, maltbyg m.m.) i KSK Opfølgning på fund af PCB eller dioxin i en fødevare Når der skal følges op m.h.t. fund af PCB eller dioxin i en fødevare, så sker dette i samarbejde med landbrugeren. KSK vil have udtræksårsag 1diverse. Brug fokuslisten Fokusliste ved kontrol efter fund af dioxin, PCB eller eventuelt andet uønsket stof i fødevare. Hvad fodres dyrene med f.eks. hjemmedyrket grovfoder, biprodukter fra fødevareproduktionen, mineraler, fiskemel? Anvendes der speciel strøelse, rode og beskæftigelsesmateriale, sandbad m.v.? Hvor længe er dyrene ude? Er udearealerne plantedækket, eller er der bar jord? Hvilket vand har dyrene adgang til? Er der brændeovn eller halmfyr, fyres der med affaldstræ, koks eller lign.? Kan bygningerne indeholde PCB, f.eks. i maling, fugemateriale, cement? Er der punktkilde forureninger, f.eks. fra spildolie? Er der punktkilder eller andre miljøforureninger, f.eks. kølervæske, transformatorer, kondensatorer (til tænding af lysstofrør)? Udtag 1-3 prøver af foder til analyse, hvis det er relevant. Af grovfoder fra arealer som dyrene gik på (eller går på) Af indkøbt grovfoder, som dyrene fik Af specielle fodermidler Af mineraler, fiskemel Udtag ikke jordprøver eller vandprøver. Miljøstyrelsen udtager prøver af jord eller vand, hvis det er relevant eller nødvendigt Særligt for kontrol på besøgslandbrug (f.eks. hjorte og svin) Er bedriften et besøgslandbrug er det vigtigt at være opmærksom på de tiltag, som bedriften har for at forebygge, at dyrene fodres med medbragt foder, madrester eller lign. Hvis dyrene fodres af gæsterne må dette kun ske med foder fra besøgslandbruget. Se endvidere afsnit Animalsk protein, fiskemel og madaffald. 14

15 4.4.7 Særligt for kontrol på bedrifter med heste Er hesten undtaget konsum gælder foderhygiejneforordningen ikke for denne, da hesten i så fald ikke er et fødevareproducerende dyr. Men alle andre regler for foder gælder, f.eks. regler for indhold af tilsætningsstoffer i foderet eller regler for eventuelt indhold af forbudte eller uønskede stoffer. Når hesten er udelukket fra konsum gælder reglerne om god fodringspraksis (GMP) ikke. Det samme gælder for reglerne om HACCP-registrering ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger. Hvis en hest er undtaget konsum, så fremgår dette af hestepasset på de såkaldte Medicinsider. Hesten kan være udelukket fra konsum af to årsager, enten fordi den er behandlet med visse lægemidler, eller fordi hesteejeren selv ønsker hesten udelukket. Den ansvarlige for hestenes fodring skal altid kunne redegøre for om - og om nødvendigt dokumentere at hestene er udelukket fra konsum. Det kan enten ske ved at fremvise hestepas, men det kan også ske ved at fremvise kopi af opstaldningskontrakter, hvoraf det fremgår om hesten er udelukket fra konsum Særligt for kontrol på bedrifter med dambrug og drøvtyggere Fisk bliver fodret med fiskemel, blodmel og andre fodermidler. Fiskemel er forbudt til drøvtyggere, mens blodmel er forbudt til alle fødevareproducerende landdyr som f.eks. får og heste. Derfor er det vigtigt at være meget opmærksom på reglerne for animalsk protein (TSE reglerne). Dyr på brinken omkring damme På nogle dambrug græsser får, gæs eller heste på brinken omkring dammene for at holde græsset pænt. Foder til fisk skal holdes helt adskilt fra foder til andre fødevareproducerende dyr. Foderet skal opbevares forsvarligt, og der skal være tiltag, som sikrer, at landdyrene ikke på nogen måde kan komme til fiskenes foder. Fodringsområder kan f.eks. frahegnes, så landdyrene ikke kan komme til eventuelt spildt fiskefoder. Hvis får eller andre fødevareproducerende landdyr har adgang til fiskefoder, så er dette en overtrædelse af krydsoverensstemmelses krav Hjemmeblanding af fiskefoder Hvis dambruger selv blander foder til sine fisk, skal der spørges ind til om der anvendes nogle af disse fodermidler til fiskene: Fiskemel og blodprodukter i ren form Tilskudsfoder med fiskemel/blodprodukter Blodmel og andet PAP (=forarbejdet animalsk protein) i ren form Tilskudsfoder med Blodmel og andet PAP Tilsætningsstoffer og forblandinger i ren form Hvis dambruger kan sige ja til et af disse punkter, skal I kontakte Fødevarestyrelsen, som kan afklare om betingelserne for at bruge disse foderemner er overholdt. Brug fokuslisten for Dambrug med får/geder. 15

16 4.5 Prøvetagning Prøvetagning af foder Det er muligt at udtage en eller flere prøver af foder til analyse for indhold af tilsætningsstoffer, pesticider, toksiner eller andre parametre. Der skal udtages 280 prøver fordelt jævnt i hele kontrolperioden og over hele kontrolpopulationen. Prøverne dækker også kontrol med krydsoverensstemmelse, hvor dette er relevant. Prøverne udtages om hovedregel af eget produceret foder eller eget blandet foder, fordi det er disse typer af foder, som landbrugeren har størst indflydelse på ( tættest på kilden ). Dette ændrer dog ikke ved, at landbruger altid er ansvarlig for alt foder på sin ejendom, uanset om det er indkøbt eller ej. Prøverne udtages om muligt i blandekar/blander eller i færdigvaresilo samt eventuelt i fodervogn. Alternativt kan prøven udtages i krybbe, foderautomat eller på foderbord. Hvis der på bedriften forefindes foder produceret i og/eller indkøbt fra andre lande, skal der som hovedregel udtages en prøve af dette foder. Foderet formodes at være omfattet af produktionslandets kontrol på foderområdet, men kan være forurenet under transporten. En del af prøverne kan være kampagneprøver. Det kan f.eks. være prøver til kontrol af pesticider eller toksiner. Af IAD 1a Skema til prøve og analyseudvælgelse vil det fremgå hvilke kampagner, der er fastlagt på nuværende tidspunkt. Til kampagnerne vil der altid udsendes særskilt vejledning/instruks. Til hjælp for valg af relevante prøver og analyser bruges IAD 1a Skema til prøve- og analyseudvælgelse. Til hjælp ved udtagning og neddeling af prøver bruges den generelle prøvetagningsvejledning: IAD 1b Vejledning i prøvetagning af foder på landbrug. Neddeling af prøven kan ske på kontoret, hvis kontrolløren ikke har en neddeler i bilen (bør kun gøres i sjældne tilfælde). Kontra- /kopiprøven skal da hurtigt muligt (senest dagen efter) sendes/afleveres til landbruger. Landbruger skal instrueres i efterfølgende opbevaring af foderprøver, samt oplyses om efterfølgende prøvesvar. OBS! Hvis landbruger ønsker en kopiprøve af ensilage, skal den udtages på samme måde som første prøven og udleveres ved kontrollen. Prøvenumre: Vær OBS på, at der er 5 ens numre på rullen. Der skal bruges 2 numre til de 2 delprøver. 1 prøve (1 kg) indsendes til laboratoriet, 1 prøve (1 kg) efterlades hos landbruger. Prøvenumrene sættes på enden af prøvebakken, så numrene kan ses, når prøverne står i stabler på en hylde. Hvis de andre numre ikke bruges til andre ting (f.eks. til at sætte i egen kalender eller på et prøvebilag eller et notat fra dagen), så skal de bortkastes for at undgå fejl. 16

17 4.5.2 Indsendelse af prøver Tørre prøver: indsendelse skal ske senest dagen efter de er udtaget. Ensilage prøver: skal sendes senest dagen efter de udtaget (aldrig op til en weekend). Hvis dette ikke er muligt, skal de nedfryses og sendes efter max 1 uge. Vådfoder: skal nedfryses samme dag, som de er udtaget (pga. fare for forgæring), og sendes hurtigst muligt efter frysning (max 1 uge) i velegnet kasse (f.eks. flamingokasse) Prøvetagning af brødrug, brødhvede og maltbyg (fødevarer) Der skal igen år udtages 10 prøver af fødevarekorn på landbrug. Prøverne er en del af Fødevarestyrelsens overvågning af mykotoksiner i fødevarer. Fødevarestyrelsen udtager de resterende prøver på møllerier og brødfabrikker. Vær opmærksom på om landbruger har denne slags korn liggende hjemme, så det kan prøvetages i løbet af efteråret. Hvis alt sælges i høst, så vi skal være hurtige til at prøvetage kornet umiddelbart efter høst. OBS! Prøverne kan udtages selvom kornet endnu ikke er klassificeret til fødevarekorn. Prøven kan evt. udtages som foderprøve, hvis kornet er blevet nedklassificeret til foder. Disse fødevarekorn prøver fra landbrug skal udtages efter fødevarereglerne, som er beskrevet i Forordningen 401/2006, afsnit B. Prøverne skal udtages af brødrug, brødhvede og maltbyg. Der skal tages op til 100 delprøver (brug prøvetagningsspyd). Samleprøven bliver så på 10 kg. Den skal ikke neddeles! Prøven kan indsendes i grovfoderplastsæk. OBS! Der skal ikke udfyldes en LPR, men der skal udfyldes en Fødevarestyrelsen prøvetagningsblanket som er udsendt når indkaldelse til prøvetagning startes. 4.6 Udfyld KSK Her under er gennemgået udvalgte punkter i KSK. Fanen Besøgsdata Feltet Ved kontrolbesøget blev følgende drøftet: Feltet anvendes til bemærkninger som udskrives i brevet. Dette felt må kun benyttes til drøftelser, som ikke vedrører regulære overtrædelser på foder! F.eks. Vi talte om muligheden for at fodre katte et andet sted, så en eventuel risiko for forurening af foder blev yderligere minimeret, eller Vi talte om muligheden for at forebygge fare ved at renholde på den og den måde. Øvrige faner Alle øvrige faner består af blokke, hvor man indsætter en linje, når man skal afrapportere en overtrædelse. Når flere punkter er overtrådt, skal der oprettes en ny linje i blokken for hvert af de konstaterede forhold. Det samme gælder, hvis et forhold er omfattet af flere bestemmelser. 17

18 I så fald skrives den samme tekst i beskrivelsen og selve høringsbrevet redigeres efterfølgende, så beskrivelsen kun fremgår en gang. Alle relevante bestemmelser vil så fremgå til sidst i brevet. Der kan også være konstateret et forhold, som medfører, at der skal afrapporteres i flere forskellige blokke på forskellige faner. F.eks. hvis et parti korn anvendes til både foder og fødevarer, og der f.eks. konstateres problemer med opbevaringen. Punktets nummer i KSK fremgår af fokuslisterne. Ciffer 1 og 2 henviser til fane og bloknummer, mens ciffer 3 og 4 er forløbende numre, så punktet kan findes på valglisten under Område i blokken. Eksempel: Punkt 1119 findes på fane 1.1, blok 1.1, mens punkt 4203 findes på fane 4, blok 4.2. Krydsoverensstemmelse Alt vedrørende eventuel overtrædelse og bedømmelse i forhold til krydsoverensstemmelse skal indrapporteres på 5050_17. Se selvstændig vejledning for denne kontrolopgave her. Fanen 5 Kampagne Fanen benyttes kun, hvis der er planlagt en specifik kampagne. Status på skema KSK skema skal, når indtastede data er gemt, have status FSO, hvis der ikke er konstateret overtrædelser ved kontrollen, og status FJL, hvis der er indrapporteres overtrædelser og sagen sendes i høring Særligt for KSK efter opfølgning på fund af dioxin eller PCB Udfyld KSK som normalt Skriv resultatet af kontrollen ind i feltet 0.18 Ved kontrolbesøget blev følgende drøftet på fanen Stamdata. Hvis der er brug for flere ord, end der er plads til, så skriv en kort opsummering af forholdene i feltet og skriv herefter alle notater og bemærkninger direkte ind i brevet. Ved at beskrive det hele udførligt får både landbruger og vi en samlet oversigt over hvad, der har været talt om på kontrollen. 4.7 Opret og udfyld LPR og dan et særligt LPR-dokument Der kan findes hjælp til oprettelse af LPR (Laboratorieprøverekvisition) i VAKS i det nedenstående. Hvis der er udtaget en (eller flere) foderprøve(r), skal du selv oprette en LPR i skemaet. Du opretter en LPR ved at indsætte en ny linje (tryk på det grønne ) og udfylde felterne med samme udtræksårsag og dato som KSK. LPR en kommer til at ligge i samme sag som KSK en i Captia. Status på LPR skal altid være REM - Dette gælder indtil en eventuel elektronisk overførsel kommer til at virke! Når du har udfyldt LPR, skal du danne et særlige LPR dokument. 18

19 Stå på LPR linjen, tryk Vælg brevskabelon. Vælg dokumentet Jordbrugskontrol_5131_17_Hyg_Foder_LPR-oplysn_til_FVST_LIMS. Dokumentet gemmes som andre VAKS Offline dokumenter og tjekkes automatisk ind, når LPR tjekkes ind. Dokumentet arkiveres på sagen på samme måde som de øvrige dokumenter. Dokumenter fra LPR og KSK ligger nu på samme sag. LPR en(erne) skal tjekkes ind sammen med KSK en. Hvis udvekslingsbilledet har været åbent, mens du har oprettet LPR, skal du opdatere billede for at kunne se de nye LPR er. Du opdaterer f.eks. billedet ved at klikke på Overførsel til offline > Udveksling. Husk at markere både KSK og LPR på tjek ind fanen. Efter Tjek ind skal du finde sagen i Captia og sende LPR-dokumentet/LPR-dokumenterne til Fødevarestyrelsen på mail Se endvidere afsnit Særligt for prøver til opfølgning på dioxin eller PCB Vælg analyseforslaget Dioxin/PCB (KUN i følge aftale) 4.8 Dan et brev Der er både et høringsbrev og et ok -brev til kontrolopgaven. Brevene følger standarden for hele NaturErhvervstyrelsen. Skriv kun noget ekstra ind i brevet, hvis teksten fra feltet 0.18 Drøftelser skal uddybes. Dette kan (desværre) være nødvendigt, hvis man ønsker at skrive meget i dette felt. Øvrige fejl og bemærkninger vil altid komme automatisk fra DCK, når KSK er udfyldt korrekt. 4.9 Hjælp til udvalgte områder Herunder er en række udvalgte områder uddybet Registrering En bedrifts registreringer fremgår af Landbrugsindberetning.dk, punktet Foder og fødevarer. Herfra kan bedriften selv udskrive en kvittering for sine registreringer. En bedrift skal være registreret til primærproduktion for at måtte sælge eller overdrage primærprodukter fra egen bedrift og fodre fødevareproducerende dyr. Bedriften kan være registeret i henhold til foderhygiejneforordningen eller fødevarehygiejneforordningen afhængig af hvilken type primærproduktion, som bedriften har. Registrering til foder, jf. foderhygiejneforordningen - når bedriften dyrker foder eller fodre fødevareproducerende dyr Registrering til vegetabilske fødevarer, jf. fødevarehygiejneforordningen - når bedriften dyrker vegetabilske fødevarer, Frugt og grønt og Korn og kartofler Registrering til animalske fødevarer, jf. fødevarehygiejneforordningen -når bedriften producere animalske fødevarer, f.eks. mælk, æg og kød. Undtagelser 19

20 Der er dog en udtagelse fra registreringskravet både for foder og for fødevarer. Bedrifter, der kun beskæftiger sig med primærproduktion af fodermidler, og som efterfølgende leverer disse til andre landbrug til brug på disse, skal ikke være registreret, hvis: 1. bedriften leverer mindre end 5 tons fodermidler (med 14 % vand) i alt pr. kalenderår, og 2. hvis modtagerne af fodermidler ligger mindre end 50 km fra producenten. Se evt. foderbekendtgørelsens 12. Undtagelser fra registrering til primærproduktion af fødevare fremgår af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. Afsnit II Fødevarevirksomheder, der udfører primærproduktion. Såfremt en given primærproducent af fødevarer ønsker at sælge foder, skal han være registreret til primærproduktion af foder med mindre han er omfattet af undtagelsen for registrering til foder. Supplerende foderoplysninger Herudover kan en bedrift have fire supplerende foderregistreringer, hvoraf de tre første er omfattet af denne kontrol: HACCP-registrering -når der anvendes forblandinger eller tilsætningsstoffer i ren form på bedriften Registrering til fiskemel og blodprodukter -når disse fodermidler anvendes i ren form på bedriften (disse fodermidler må gives til alle andre dyrearter end drøvtyggere, altså f.eks. svin, fjerkræ, heste m.v.) Registrering til mælkeerstatning med fiskemel i -når der anvendes denne særlige form for mælkeerstatning til unge drøvtyggere på bedriften Hvis en bedrift burde have haft en af disse supplerende foderregistreringer, men ikke har det, skal dette noteres på fane 1.2 Registrering i KSK Udenlandsk foder Vær opmærksom på foder købt i et andet land. Når en landbruger køber foder i et andet EUland, f.eks. Tyskland og Holland, eller i et 3. land (f.eks. USA), skal der betales en foderafgift svarende til den afgift, som de danske foderstofvirksomheder betaler for foder. Henvis landbruger til Fødevarestyrelsens hjemmeside Betaling og indberetning Er det et tilsætningsstof eller et fodermiddel? Det kan i nogle tilfælde være svært at vurdere, om et stof er et fodermiddel eller et tilsætningsstof. Skemaet (tabel 1) kan bruges til en foreløbig kategorisering af stoffet, men den endelige kategorisering vil ofte først kunne afklares efter en nærmere undersøgelse af en eventuel mærkningsseddel eller andre bilag. 20

21 Tabel 1 Stof Eksempler Tommelfinderregel Fremgår af: Krav til brugeren Fodermidler - Kridt/Foderkridt/Calciumcarbonat (Bidrager med Calcium, Ca) - Salt/Fodersalt (Bidrager med Natrium, Na) - Magnesiumoxid eller magnesiumfosfat (Bidrager med Magnesium, Mg) - Dextrose - Glukosesirup Bidrager med stoffer, som står i gram eller % på en almindelig fodermærkningsseddel Fodermiddelfortegnelsen (forordning 68/2013) eller fodermiddelregisteret Ingen specielle krav Tilsætningsstoffer og forblandinger Sporstoffer: - Zinkoxid (Bidrager med Zink, Zn) - Jernsulfat (Bidrager med Jern, Fe) Vitaminer: - Oftest A, D og E Andre tilsætningsstoffer: - Myresyre, Citronsyre og benzoesyre (Konservering af foderet) - Bindemidler (støvbindere, men anvendes nogle gange som såkaldte toksinbindere ) Sporstoffer og vitaminer står i mg eller i.e. på en almindelig mærkningsseddel EU-Registreret over tilsætningsstoffer HACCP-registrering og Skriftligt kvalitetsstyringssystem, som er baseret på HACCP-principperne (undtagen for stoffer godkendt i gruppen ensileringstilsætningsstof Brug af tilsætningsstoffer og forblandinger Tilsætningsstoffer og forblandinger må kun bruges på den måde, som fremgår af stoffets godkendelse. Stofferne må kun bruges til bestemte dyrearter og dyrekategorier, samt i bestemt dosis. De fleste stoffer skal opblandes i foder, men enkelte stoffer er godkendt til opblanding i drikkevand. Ingen stoffer er godkendt til direkte udfordring i krybbe eller til udstrøning på gulv. Landbruger skal være HACCP-registreret og have et skriftligt kvalitetsstyringssystem baseret på HACCP-principperne, når han bruger tilsætningsstoffer eller forblandinger i foder eller vand (hvis godkendt til dette, se tabel 2) til sine dyr. Dog kan ensileringstilsætningsstoffer bruges til ensilering, uden at landbruger er HACCP-registeret eller har et skriftlig kvalitetsstyringssystem. Et fodertilsætningsstof eller en forblanding af tilsætningsstoffer må ikke markedsføres, medmindre emballagen eller beholderen er mærket med navnet på den funktionelle gruppe, som tilsætningsstoffet er godkendt, i samt med det specifikke navn, som tilsætningsstoffet fik tildelt ved godkendelsen. Dette fremgår af tilsætningsstofforeningens (1831/2003), artikel 16. Det er derfor ofte muligt at afklare, om et tilsætningsstof anvendes korrekt ved at sammenholde mærkningen af tilsætningsstoffet med den aktuelle anvendelse på bedriften. Nogle tilsætningsstoffer er desværre ikke mærket korrekt med den funktionelle gruppe. Der står måske kun Myresyre 75 % på etiketten. Stoffet betragtes og behandles dog altid som et tilsætningsstof i forbindelse med denne kontrol. 21

22 Såfremt mærkningen er mangelfuld kan tilsætningsstoffet om nødvendigt findes i EU-registeret om tilsætningsstoffer, first part (Annex 1) her. Registeret opdateres løbende. OBS! Foderblandinger og fodermidler må bruges uden HACCP. Foderblandinger er fuldfoder, tilskudsfoder og mineralsk foder samt diæt foder og mælkeerstatninger. Eventuelle overtrædelser afrapporteres i KSK på fane 1.2 Registrering (manglende HACCP-registrering) eller på fane 3 Tilsætningsstoffer (forkert brug). 22

23 4.9.5 Hvad må tilsættes til dyrenes drikkevand Om et foder må anvendes i drikkevandet afhænger af hvilken fodertype, der er tale om. Foderblandinger, altså tilskudsfoder, fuldfoder og mineralsk foder samt diætetisk foder må gerne gives i drikkevandet. Fodertilsætningsstoffer og forblandinger må som hovedregel ikke gives i drikkevandet (der er få godkendte til drikkevand). Herudover er der regler for brug af biocider (midler til vanddesinfektion) og rengøringsmidler. Skemaet (Tabel 2) herunder kan bruges til at afklare, om et foder eller andet produkt må gives i drikkevandet eller ej. Tabel 2 Produkt Hvad kendetegner dette produkt? Eksempler Er det tilladt i drikkevand? Regler eller ressortansvarlig Tilskudsfoder og andre foderblandinger Det står Tilskudsfoder eller lign. på mærkningen Mange produkter af typen: Drikkejern og E-vitamin Tilladt Fodertilsætningsstof og forblanding På mærkningen fremgår navnet samt den funktionelle gruppe, som stoffet er godkendt i. Konserveringsmidler, f.eks. myresyre, propionsyre Mange flydende vitaminblandinger: Vitaminblandinger, f.eks. Succes ADE-60000/Selen Ikke tilladt som hovedregel Dog er få stoffer godkendt, bl.a. Vitamin E, niacin og en mikroorganisme godkendt til brug i drikkevand. OBS! Brugen kræver i så fald HACCP. Tilsætningsstofforordningen Produkter, der anvendes til rengøring og desinficering af rør m.m. Ikke tilladt Må ikke komme ind i dyrene! Rengøringsog desinficeringsmiddel Foderhygiejneforordningen Biocid, til vandesinfektion Produktgruppe 5 (PT 5) Skal have en etikette med information om bl.a. hvordan midlet skal bruges, i hvilke mængder, til hvilket formål, faresymbol m.m. Ordet biocid står ikke på etiketten. Mange produkter af typen: Blegeessens Hypoclorid Hydrogenperoxid Tilladt Miljøstyrelsens regler Lægemidler Lægemidler ordineret af dyrlægen. Der er en apotek etikette på stoffet, og præparaterne fremgår af dyrlægens ordinationsliste. Tilladt, fordi anvendelsen foregår efter dyrlægens anvisning Regler om lægemidler 23

24 4.9.6 Animalsk protein, fiskemel og madaffald Fiskemel må bruges til svin og fjerkræ, men ikke til drøvtyggere. Derfor er det forbudt at fodre drøvtyggere (kvæg/får/geder/hjorte) med foder, som indeholder fiskemel eller har påtrykt advarsel om, at foderet kan indeholde fiskemel (f.eks. de fleste typer af svinefoder). Dog må unge drøvtyggere få mælkeerstatning med indhold af fiskemel. Brug af fiskemel i ren form kræver, at landbruger er registreret til dette. Landbruger skal ligeledes være registeret, hvis der gives mælkeerstatning med fiskemel til unge drøvtyggere. Se afsnit Registrering. Der gælder skrappe krav til opbevaring og udfodring af foder med fiskemel for at minimere risikoen for, at fiskemel uforvaret gives til drøvtyggere. Forarbejdet animalsk protein af landdyr er forbudt til alle fødevareproducerende dyr. Foder med forarbejdet animalsk protein af landdyr må ikke opbevares eller udfodres så svin eller andre fødevareproducerende dyr på nogen måde, ved et uheld, kan få det tildelt eller selv komme til det. Vær eksempelvis opmærksom på foder til og fodring af hunde/katte. Fodring med forbudt animalsk protein er omfattet af krydsoverensstemmelse (KO krav 2.17). Dette gælder eksempelvis brug af fiskemel til køer eller forarbejdet animalsk protein til svin og fjerkræ. Fødevareproducerende dyr må heller ikke tildeles madrester eller køkkenaffald, da disse kan indeholde rester af forbudt animalsk protein. Det gælder også for besøgslandbrug, hobbybesætninger og kælegrise. Det skyldes den generelle risiko for overførsel af sygdomme til dyr og mennesker samt risikoen for TSE (kogalskab). Eventuelle overtrædelser afrapporteres på fane Registrering (manglende registrering til fiskemel eller manglende registrering til mælkeerstatninger med fiskemel til unge drøvtyggere). Hvis det gives til forkert dyreart afrapporteres overtrædelsen på fane 4, punkt Animalsk protein. Dette punkt er omfattet af krydsoverensstemmelse (KO krav 2.17). Landbruger kan se alle sine foderregistreringer på Landbrugsindberetning.dk under punktet Foder og fødevarer. Herfra kan man også udskrive en kvittering for sine registreringer Håndtering af lægemidler/foderlægemidler Lægemidler og foderlægemidler må ikke håndteres i blandeanlæg eller siloer, i det der derved er stor risiko for forurening af andet foder. Eneste undtagelse er foder med lægemidlet zinkoxid (VetZink, ZiCare m.v.). Når en foderstofproducent bliver godkendt til at fremstille foderlægemidler, skal han dokumentere, at der ikke sker overslæb af lægemidler til andet foder. Der er pr. 1. januar kun 1 fodervirksomheder i Danmark, som er godkend til fremstilling af foderlægemidler med antibiotika til fisk. 24

25 Ved fremstilling af foderlægemidler med lægemidlet zinkoxid skal landbruger udvise omhu for at undgå, at de efterfølgende foderblandinger fremstilles med for højt et indhold af zink. Grænseværdien for zink i almindeligt foder er 150 mg/kg foder, mens lægemidler med zink må gives i så store doser, at foderets samlede indhold af zink er op til mg/kg foder. Alle lægemidler må håndteres på krybbeniveau, i mindre lokale blandere (betonblander), i fodervogn og lignende. Lægemidler og eventuelle foderlægemidler skal altid anvendes efter dyrlægens anvisning. Eventuelle overtrædelser afrapporteres i VAKS på fane Foderhygiejne (GMP), punkt Dette punkt er omfattet af krydsoverensstemmelse (KO krav 2.15). OSB! Lægemidler kun må anvendes på det CHR nummer, som de er ordineret til. Anvendelse af lægemidler på andre CHR-numre er en overtrædelse af Lægemiddelbekendtgørelsen for dyreejere. En sæk med lægemidlet zinkoxid må derfor kun stå på det CHR, hvortil det er ordineret. Kontakt FVST hvis der findes overtrædelser på dette Forbudte materialer Emballage fra fødevarer, bejdset frø, husholdningsaffald, fæces, urin, behandlet træ m.m. er stoffer, som det er forbudt at fodre med. Dette gælder også selv det sker uforvaret. Vær særlig opmærksom, når der fodres med bi- og restprodukter af fødevarer. Der må ikke være plastik, pap eller nogen anden form for rester af emballage i det foder, som dyrene får. Eventuelle overtrædelser afrapporteres i VAKS på fane 4, punkt 4.2 Uønskede stoffer. Dette punkt er omfattet af krydsoverensstemmelse (KO krav 2.15). OBS! Det er forbudt at fodre med madaffald. Se afsnit Sporbarhed - køb og salg Landbruger må kun forsyne sig hos eller købe foder fra en fodervirksomhed, herunder landbrug, som er registreret eller godkendt i henhold til foderhygiejneforordningen. Det gælder uanset om det er et nabolandbrug, en maskinstation eller en større foderstofvirksomhed. Landbrug skal være registeret til primærproduktion af foder, mens maskinstationer og foderstofvirksomhederne er registreret til produktion af foder, til mellemhandel eller som maskinstation. Eneste undtagelse fra kravet om køb fra registreret sælger er, hvis den pågældende sælger ikke skal være registreret (se afsnit 4.9.1) Ved køb og salg af foder skal de 4 sporbarhedsoplysninger noteres: Sælger henholdsvis køber Produktnavn Leveringsdato Mængde Sporbarhedsjournalen kan være en faktura. Hvis ikke alle oplysninger fremgår af selve fakturaen, skal både følgeseddel og faktura gemmes. Oplysningerne skal som hovedregel gemmes i 5 år. 25

26 Foderstofvirksomheder, maskinstationer m.v. er offentliggjort på Fødevarestyrelsens hjemmeside her. Eventuelle overtrædelser afrapporteres på fane 2 Sporbarhed. Dette punkt er omfattet af krydsoverensstemmelse Salg af hjemmeblandet og indkøbt foder Et landbrug må kun sælge og overdrage primært produceret foder fra egen bedrift, f.eks. korn, hø, halm og ensilagewrap. En bedrift må ikke sælge indkøbt foder eller foder, som han selv har blandet. Dette gælder alle former for indkøbt foder, altså både indkøbte primærprodukter (f.eks. korn og hø) og andet foder (f.eks. soyaskrå eller hjemmeblandet fuldfoder). Hvis en bedrift ønsker at videresælge indkøbt foder eller sælge blandet foder, skal bedriften registreres som en fodervirksomhed. Virksomheden skal følge foderhygiejneforordningens bilag II og have HACCP i hele produktionen. Dette er de samme regler, som gælder for alle andre fodervirksomheder Skadedyr foder og fødevarer Virksomhedsledere skal forhindre, at dyr og skadegører forårsager kontaminering af fødevarer og farlig forurening af foder. Ejere af fast ejendom har pligt til at foretage sådanne foranstaltninger med hensyn til sikring af deres ejendomme og disses renholdelse og, at rotternes levemuligheder på ejendommen begrænses mest muligt. Kravene til at forhindre og forebygge skadedyr afhænger af om foderet ligger ude eller inde. Skadedyr skal forhindres i at komme til bygninger og ind i bygninger, hvor foder og fødevarer opbevares. Eksempelvis holdes bygninger tætte med døre og vinduer, som kan lukkes. Omkring bygningerne holdes ryddeligt og eventuel vegetation holdes nede eller fjernes. Skadedyr forebygges effektivt ved at fjerne føde og mulige redepladser. Ministeriet har udgivet flere vejledninger om forebyggelse af rotter. Opbevaring af rottegift Landbruger må ikke selv udlægge eller opbevare rottegift (kræver autorisation). NaturErhvervstyrelsen kan ikke påbyde jordbruger at bortskaffe rottegift. Men hvis I under kontrolbesøget konstaterer ulovlig opbevaring af rottegift, skal I give besked på mail til Mailen skal indeholde oplysninger om virksomhedens CVR-nr., navn, adresse, postnummer, by, kommune, mængde og navn på rottegiften. Er der taget foto af rottegiften vedhæftes disse til mailen Mørnede dæk på ensilage Bedriften må ikke anvende gamle mørnede dæk eller andet materiale, som kan udgøre en fare for dyrs eller menneskers sundhed. 26

Kontrolinstruks. for foder- og hygiejnekontrol ved primærproduktion af foder og fødevarer

Kontrolinstruks. for foder- og hygiejnekontrol ved primærproduktion af foder og fødevarer Kontrolinstruks for foder- og hygiejnekontrol ved primærproduktion af foder og fødevarer februar 2016 Kolofon Kontrolinstruks for foder- og hygiejnekontrol ved primærproduktion af foder og fødevarer Denne

Læs mere

Kontrolinstruks. for foder- og hygiejnekontrol ved primærproduktion af foder og fødevarer

Kontrolinstruks. for foder- og hygiejnekontrol ved primærproduktion af foder og fødevarer Kontrolinstruks for foder- og hygiejnekontrol ved primærproduktion af foder og fødevarer januar 2014 Kolofon Kontrolinstruks for foder- og hygiejnekontrol ved primærproduktion af foder og fødevarer Denne

Læs mere

Kontrolinstruks til kontrol af HACCP landbrug 2017

Kontrolinstruks til kontrol af HACCP landbrug 2017 Kontrolinstruks til kontrol af HACCP landbrug 2017 Kolofon Kontrolinstruks for kontrol af HACCP-landbrug Denne instruks træder i kraft 1. februar 2017. Ansvarlig for ajourføring af instruksen er, Foderog

Læs mere

Bilag 1.b Kvægbedrift og drøvtyggere, fokusliste foder- og hygiejnekontrol

Bilag 1.b Kvægbedrift og drøvtyggere, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Bilag 1.b Kvægbedrift og drøvtyggere, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Eksempler på fokusområder på en kvægbedrift eller bedrifter med andre drøvtyggere. Vær opmærksom på, at planteproduktion ofte

Læs mere

Bilag 1.a Svinebedrift, fokusliste foder- og hygiejnekontrol

Bilag 1.a Svinebedrift, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Bilag 1.a Svinebedrift, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Eksempler på fokusområder på en svinebedrift. Vær opmærksom på, at planteproduktion ofte også er en del af et svinebrug, brug derfor også fokusliste

Læs mere

Bilag 1.b Kvægbedrift og drøvtyggere, fokusliste foder- og hygiejnekontrol

Bilag 1.b Kvægbedrift og drøvtyggere, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Bilag 1.b Kvægbedrift og drøvtyggere, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Eksempler på fokusområder på en kvægbedrift eller bedrifter med andre drøvtyggere. Vær opmærksom på, at planteproduktion ofte

Læs mere

Kontrolinstruks for kontrol af primærproduktion af foder og vegetabilske fødevarer

Kontrolinstruks for kontrol af primærproduktion af foder og vegetabilske fødevarer Kontrolinstruks for kontrol af primærproduktion af foder og vegetabilske fødevarer 2013 Gældende fra 1. februar 2013, Sagsnr. 12-2451-000003 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå=çö=c

Læs mere

Kontrolinstruks for kontrol af hygiejne og foder på landbrug efter foder- og fødevarehygiejneforordningen

Kontrolinstruks for kontrol af hygiejne og foder på landbrug efter foder- og fødevarehygiejneforordningen Kontrolinstruks for kontrol af hygiejne og foder på landbrug efter foder- og fødevarehygiejneforordningen 2010 Gældende fra 12. maj 2010, Sagsnr. 09-2731-000006 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá

Læs mere

Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen

Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen 2009 Gældende fra 17. februar 2009, Sagsnr. 08-2721-000001 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon

Læs mere

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet Foderfremstilling og fodring - på landbrug En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Oktober 2010 ISBN Tryk: 978-87-7083-938-9 ISBN Web:

Læs mere

Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug)

Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Indhold 1. Indledning...1 2. Risikovurdering - HACCP-analyse...1 3. Kvalitetsstyring...2 4. Foderhygiejneforordningens

Læs mere

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier J.nr. 14-3410-000002 Instruksen træder i kraft marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug)

Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Indhold 1. Indledning... 1 2. Kvalitetsstyring... 1 3. Risikoanalyse - HACCP-analyse...

Læs mere

Vigtige regler for hold af heste i Danmark!

Vigtige regler for hold af heste i Danmark! Vigtige regler for hold af heste i Danmark! Alle, der beskæftiger sig med heste, skal forholde sig til en lang række love og regler, herunder EU regler om bl.a. transport, foderhygiejne, ejerforhold, konsumstatus

Læs mere

Kvalitetshåndbog i hjemmeblanding. Kongres for svineproducenter d. 26. oktober 2011 ved projektchef Else Vils, VSP

Kvalitetshåndbog i hjemmeblanding. Kongres for svineproducenter d. 26. oktober 2011 ved projektchef Else Vils, VSP Kvalitetshåndbog i hjemmeblanding Kongres for svineproducenter d. 26. oktober 2011 ved projektchef Else Vils, VSP Påstande Foto: Øgendahl Maskinfabrik Fordele ved hjemmeblanding Billigere foder Frisk foder

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

Insekter Regler for opdræt og brug som foder og fødevarer i Danmark og EU. Temadag Dansk Insektnetværk 8. februar 2017 Hanne Boskov Hansen

Insekter Regler for opdræt og brug som foder og fødevarer i Danmark og EU. Temadag Dansk Insektnetværk 8. februar 2017 Hanne Boskov Hansen Insekter Regler for opdræt og brug som foder og fødevarer i Danmark og EU Temadag Dansk Insektnetværk 8. februar 2017 Hanne Boskov Hansen Henvendelser til Fødevarestyrelsen om insekter Opdræt/primærproduktion

Læs mere

Vigtige regler for hold af heste i Danmark!

Vigtige regler for hold af heste i Danmark! Vigtige regler for hold af heste i Danmark! Alle, der beskæftiger sig med heste, har igennem de senere år skulle forholde sig til en masse forskellige love og regler herunder EU regler om bl.a. transport,

Læs mere

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober 2016 Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i )

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i ) Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i 2006 1) I medfør af 1, stk. 3, nr. 11, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2000, som ændret ved lov nr. 376 af 28. maj 2003

Læs mere

Kontrollen af foder for forurening med dioxin og PCB i 2011

Kontrollen af foder for forurening med dioxin og PCB i 2011 Kontrollen af foder for forurening med dioxin og i April Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kolofon Denne vejledning er udarbejdet i af Fødevarestyrelsen, Foder. Fotograf(er):

Læs mere

Nyt om foderhygiejne - HACCP-planer og dokumentation

Nyt om foderhygiejne - HACCP-planer og dokumentation Nyt om foderhygiejne - HACCP-planer og dokumentation Temagruppemøde den 25.- 26. maj 2011 Projektleder Thomas Bruun Christensen, VSP GMP og HACCP GMP gælder alle Regler for god produktions-praksis underskrevet

Læs mere

Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015

Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015 Bilag 1 Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015 Kontrolfrekvenser I oversigten nedenfor er angivet standard- og eventuelt reducerede frekvenser for basiskontrol på foderområdet.

Læs mere

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning En guide til landmanden Hvad er biprodukter? Biprodukter er rester fra fødevare- og nonfoodindustrien. Der er biprodukter fra produktionen af fødevarer,

Læs mere

Benchmarking Krydsoverensstemmelse og Branchekode

Benchmarking Krydsoverensstemmelse og Branchekode Benchmarking Krydsoverensstemmelse og Branchekode KO krav og deres sammenhæng til branchekode krav 7.1 Miljø 1.1 Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord, undergrund 1.2 Anvendelse

Læs mere

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.:

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: ANSØGNING OM AUTORISATION SOM ØKOLOGISK FODERSTOFVIRKSOMHED Til virksomheder, der vil producere, behandle, opbevare, importere, sælge og/eller eksportere foderstoffer med henvisning til den økologiske

Læs mere

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder KAMPAGNE - SLUTRAPPORT Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder BAGGRUND OG FORMÅL Fødevarestyrelsen kontrollerer løbende markedsføring, herunder bl.a. mærkning og anprisning

Læs mere

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Høring vedrørende dansk foderstoflovgivning, som ændres som følge af de nye forordninger hhv. om krav til foderstofhygiejne

Læs mere

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Transport af foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet September 2010 ISBN 978-87-7083-921-1 Fotos: Transporterer du foder? Denne

Læs mere

Instruks for kontrol af forhåndsanmeldte importsendinger

Instruks for kontrol af forhåndsanmeldte importsendinger Instruks for kontrol af forhåndsanmeldte importsendinger Aktivitet 2043 Marts 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Instruks for kontrol af forhåndsanmeldte importsendinger

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning for leverandører

Læs mere

Paknings- og mærkningsregler i markedsføringsforordningen

Paknings- og mærkningsregler i markedsføringsforordningen Paknings- og mærkningsregler i markedsføringsforordningen Eva Hedegaard 11. maj 2010 PAKNINGS- REGLERNE Pakningsregler 2 Pakningsregler Reglerne gælder både for foderblandinger og fodermidler NYT Fodermidler

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Indberetning og betaling 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Indberetning og betaling 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder Vejledning Indberetning og betaling 2014 Producenter og mellemhandlere af foder 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal

Læs mere

Faktablad om Foderblandinger, Forblandinger og Tilsætningsstoffer

Faktablad om Foderblandinger, Forblandinger og Tilsætningsstoffer PlantedirektoratetSFG Den 27. februar 2006 Faktablad om Foderblandinger, Forblandinger og Tilsætningsstoffer Indhold: 1. Indledning 2. Fuldfoder, tilskudsfoder og diætetisk foder (kan bruges med basis)

Læs mere

Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier

Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Planter Februar 2014 Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier 1 Indledning Det muligt at producere partier af

Læs mere

Mink & Krydsoverensstemmelse

Mink & Krydsoverensstemmelse Mink & Krydsoverensstemmelse Årsmøde i Vet Team Tirsdag den 17. januar 2017 Tine Flarup, dyrlæge Regional kontrol Randers Naturerhvervstyrelsen Disposition Hvem er omfattet af Krydsoverensstemmelse? Hvad

Læs mere

Vejledning. Indberetning og betaling 2016. Producenter og mellemhandlere af foder

Vejledning. Indberetning og betaling 2016. Producenter og mellemhandlere af foder Vejledning Indberetning og betaling 2016 Producenter og mellemhandlere af foder 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal virksomheden betale... 3 3. Muligheder for reduktion/rabat... 4 4.

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 1 I bekendtgørelse nr. 1356 af 27. november 2015 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder

Læs mere

Instruks for kontrol af bananmodnerier

Instruks for kontrol af bananmodnerier Instruks for kontrol af bananmodnerier Godkendelse af egenkontrol J. nr. 13-3410-000001 Instruksen træder i kraft marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon

Læs mere

Ansøgning om registrering og godkendelse som fodervirksomhed

Ansøgning om registrering og godkendelse som fodervirksomhed Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Ansøgning om registrering og godkendelse som fodervirksomhed Hvis din virksomhed producerer, indkøber, oplagrer, sælger transporterer eller

Læs mere

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Kolofon Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok Kontrolinstruks til

Læs mere

Vejledning om kontrol med hygiejne i primærproduktionen

Vejledning om kontrol med hygiejne i primærproduktionen December 2006 Vejledning om kontrol med hygiejne i primærproduktionen (Til Fødevareregionerne) Afsnit I Formål, regelgrundlag og branchekode Formål Formålet med hygiejnekontrol er at sikre, - at gældende

Læs mere

Nye regler om markedsføring og anvendelse af foder. Mads Mourier 11. maj 2010

Nye regler om markedsføring og anvendelse af foder. Mads Mourier 11. maj 2010 Nye regler om markedsføring og anvendelse af foder Mads Mourier 11. maj 2010 Forordning om nye mærkningsregler Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om markedsføring og anvendelse af foder Forordning

Læs mere

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger Vejledning om fødevarekædeoplysninger 1 Indledning Denne vejledning beskriver reglerne om fødevarekædeoplysninger, som gælder for alle dyrearter, undtagen vildtlevende vildt. Vejledningen retter sig især

Læs mere

Miljøministeren har givet dispensation til ammoniakbehandling af halm på grund af den våde høst nogle steder. Denne dispensation gælder året ud.

Miljøministeren har givet dispensation til ammoniakbehandling af halm på grund af den våde høst nogle steder. Denne dispensation gælder året ud. FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Info Dispensation til NH 3 behandling af halm Snegle i marken Du skal have en digital postkasse inden

Læs mere

Vejledning i at anmelde arealer til avl af læggekartofler.

Vejledning i at anmelde arealer til avl af læggekartofler. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Center for Jordbrug, Planter Nyropsgade 30, 1780 København V. E-mail: xkar@naturerhverv.dk Vejledning i at anmelde arealer til avl af

Læs mere

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion NaturErhvervstyrelsen Administrativ Jordbrugskontrol Team Økologiadministration Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 33 95 80 00 E-mail: jordbrugskontrol@naturerhverv.dk CVR-nr.: DK-20814616 Ansøgning

Læs mere

Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder

Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder J. nr. 14-3053-000023 December 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning for procesaudit

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 11.2.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 40/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 124/2009 af 10. februar 2009 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for tilstedeværelsen af coccidiostatika eller histomonostatika

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse UDKAST Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Slutrapport for kampagne om behandling og omsætning af animalske biprodukter der leveres fra mejerier til husdyrbrug til foder

Slutrapport for kampagne om behandling og omsætning af animalske biprodukter der leveres fra mejerier til husdyrbrug til foder J. nr.: 2014-14-60-00048 15. juni 2016 Slutrapport for kampagne om behandling og omsætning af animalske biprodukter der leveres fra mejerier til husdyrbrug til foder INDLEDNING Der er risiko for, at smitsomme

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

Vejledning. Til TSE-reglerne

Vejledning. Til TSE-reglerne Vejledning Til TSE-reglerne September 2003 3 Vejledning til TSE-bestemmelser i følgende forordninger: - EU-Kommissionens Forordning (EF) nr. 1234/2003 af 10. juli 2003 om ændring af bilag I, IV og XI

Læs mere

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Kvalitetsstyring ved handel med foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Juli 2010 ISBN 978-87-7083-881-8 Fotos: Per Gudmann og

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation:

National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation: BILAG Bilag 1 Oversigt over regler på hygiejneområdet National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation: www.retsinfo.dk EU-lovgivning i form af

Læs mere

Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker?

Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker? Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker? Program Lovgivning Myndigheder - overordnet. Forskellige former for salg. Registrering.

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse 26. april 2017 Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder- og Fødevaresikkerhed J.nr. 2012-20-2301-00909 Den 8. juni 2012 FVM 039 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til: Kommissionens

Læs mere

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden Gebyrer 2015 Revideret 18. marts 2015 Varenummer 1600001 23/12/2014, 21, 22, 30, 31, 33 1600003 23/12/2014, 30, stk. 1, nr. 2 1600004 23/12/2014, 31, stk. 6 337 Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol i fødevarevirksomheder

Læs mere

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrollen Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrolområdet Lovgivning (ændringer) Nuværende krav Eksempler på hvad ændringerne betyder i praksis

Læs mere

Gødnings- og Husdyrindberetning

Gødnings- og Husdyrindberetning Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet og Fødevarestyrelsen Gårdejer Jack Schønning Sørensen Tøstrupvej 47 Tøstrup Mark 8581 Nimtofte Den 22. december 21 CVR-nr. 2712522 Kode

Læs mere

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1)

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1) Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1) I medfør af 37 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 55 af 11. januar 2017, og 1, stk.

Læs mere

1.9.2006 J.nr.: 2006-20-23-01754/Plantedirektoratet/Fødevarestyrelsen 2. kontor og 4. kontor

1.9.2006 J.nr.: 2006-20-23-01754/Plantedirektoratet/Fødevarestyrelsen 2. kontor og 4. kontor NOTAT KONTOR FOR KONTROLSTYRING 1.9.2006 J.nr.: 2006-20-23-01754/Plantedirektoratet/Fødevarestyrelsen 2. kontor og 4. kontor Vejledning om kontrol af bi- og restprodukter fra fødevareproduktion, der anvendes

Læs mere

Overtrædelserne er fordelt på mange forskellige områder. De 12 overtrædelser, der i 2012 er konstateret flest af, fremgår af tabellen neden for:

Overtrædelserne er fordelt på mange forskellige områder. De 12 overtrædelser, der i 2012 er konstateret flest af, fremgår af tabellen neden for: Overtrædelser af økologireglerne på de økologiske bedrifter i kontrolåret 2012 Kontrolåret 2012 løb fra den 1. marts 2012 til den 31. december 2012. Der gennemføres mindst et årligt kontrolbesøg på alle

Læs mere

Instruks for godkendelse af kontrolsteder

Instruks for godkendelse af kontrolsteder (kun for forhåndsanmeldte importsendinger) Aktivitet 2043 Februar 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Instruks for godkendelse af kontrolsteder Aktivitet 2043

Læs mere

Vejledning i produktion af sædekornspartier, hvor der ikke foretages analyse på prøve fra alle partier (Produktion af store partier)

Vejledning i produktion af sædekornspartier, hvor der ikke foretages analyse på prøve fra alle partier (Produktion af store partier) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Planter August 2012 Vejledning i produktion af sædekornspartier, hvor der ikke foretages analyse på prøve fra alle partier (Produktion

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger NOTAT 20.07.2007 Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger fødevarer Baggrund Fødevarevirksomheders ansvar for at overholde fødevarelovgivningen er bestemt

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Plantedirektoratet/departement Sagsnr.: PD 11-2221-000001/Dep. sagsnr.: 10815 Den 29. juni 2011 FVM 903 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning ved mødet den marts 2008 i Den Stående Komité for foderstoffer. Med venlig hilsen

Forslaget forventes sat til afstemning ved mødet den marts 2008 i Den Stående Komité for foderstoffer. Med venlig hilsen Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 148 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 3. marts 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin J. nr.: 2014-13-60-00059 21. marts 2016 Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin INDLEDNING Antibiotikaforbruget i de danske svinebesætninger skal holdes på et lavt og ansvarligt niveau, fordi

Læs mere

Om hjemmeslagtning og kogalskab (BSE)

Om hjemmeslagtning og kogalskab (BSE) Om hjemmeslagtning og kogalskab (BSE) Når kreaturer bliver hjemmeslagtet, er det lovpligtigt at undersøge for kogalskab. Slagteaffald fra kreaturer, får og geder skal bortskaffes på en særlig måde. Folderen

Læs mere

Instruks for kontrol på fodervirksomheder

Instruks for kontrol på fodervirksomheder Instruks for kontrol på fodervirksomheder Aktivitet 2043 Februar 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Instruks for kontrol på fodervirksomheder Aktivitet 2043

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 196 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 196 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 196 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 13.marts 2009 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 335 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt./2. afd., 1. kt. J.nr.: PD 06-201/EU17-000006 / Den 3. juli 2006 MMO/LBJ/EMFJ

Læs mere

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Landmandsvejledningen)

Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Landmandsvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Landmandsvejledningen) Dette retteblad indeholder

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

HUNDE- OG KATTEFODER VÆLG MED

HUNDE- OG KATTEFODER VÆLG MED HUNDE- OG KATTEFODER VÆLG MED Hvad står der - og hvad står der ikke - i deklarationerne? Myndighederne har fastsat regler for, hvad der skal, og hvad der ikke må stå i en deklaration for hunde- eller kattefoder.

Læs mere

1 Område Hvad skal kontrolleres vedr. hygiejne Registrerede virksomheder... 2

1 Område Hvad skal kontrolleres vedr. hygiejne Registrerede virksomheder... 2 Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-28-33-00024 7. juli 2014 Notat om kontrol med boder m.v. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Område... 2 2 Hvad skal kontrolleres vedr. hygiejne... 2 2.1 Registrerede virksomheder... 2

Læs mere

9 SPORBARHED OG FØDEVARE SIKKERHED

9 SPORBARHED OG FØDEVARE SIKKERHED 9 SPORBARHED OG FØDEVARE SIKKERHED For 50 år siden og tidligere blev fødevarer produceret lokalt, så når landmanden skulle købe varer hos købmanden, blev købmandens regning måske betalt med æg, som så

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D050799/04 ANNEX 1 ling corr'..

Hermed følger til delegationerne dokument - D050799/04 ANNEX 1 ling corr'.. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. september 2017 (OR. en) 11810/17 ADD 1 REV 1 AGRILEG 163 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 22. september 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Hygiejnelovgivningen for fødevarer

Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle, (herefter: Muslinger m.m.) Thyra Bjergskov og Salima Benali Fødevarestyrelsen 28. august 2006

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder BEK nr 726 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 23. september 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-30-31-00154 Senere

Læs mere

Fødevarekontrollen hvem er vi? Samarbejde og hvad bringer fremtiden? Fødevarestyrelsen

Fødevarekontrollen hvem er vi? Samarbejde og hvad bringer fremtiden? Fødevarestyrelsen Fødevarekontrollen hvem er vi? Samarbejde og hvad bringer fremtiden? Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen Fuldmægtig Per Rathmann Hansen Mejeriingeniør Kontoret for kontrolstyring 2. Kontor Ny kontrolstrategi

Læs mere

Notat til kommunerne om koordinering af krydsoverensstemmelseskontrollen 2013 mellem NaturErhvervstyrelsen og kommunerne.

Notat til kommunerne om koordinering af krydsoverensstemmelseskontrollen 2013 mellem NaturErhvervstyrelsen og kommunerne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Arealtilskud/Bæredygtighed/KMSJ/ Sagsnr./dok.nr.: / 12-8025-000943 Dato: 18.december 2012

Læs mere

Grønt Regnskab Besætning ved regnskabsperiodens start og slutning

Grønt Regnskab Besætning ved regnskabsperiodens start og slutning Besætning ved regnskabsperiodens start og slutning Besætningens størrelse ved regnskabsperiodens start og slutning svarer i princippet til en hvilken som helst anden beholdning og bør registreres. Regnskabsår:

Læs mere

Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse Til parterne på vedlagte høringsliste Sagsnummer: 15-8025-000305 Dato: 9. februar 2016 Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse NaturErhvervstyrelsen sender følgende udkast

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Transportører og lagrer af foder 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Transportører og lagrer af foder 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder Vejledning Transportører og lagrer af foder 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal virksomheden betale... 3 3.

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater I medfør af 50, 56 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, 1 a i lov om frø, kartofler

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer

Pesticidrester i fødevarer Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 140 Offentligt Pesticidrester i fødevarer Mette Holm Fødevarestyrelsen Import og kemiske forureninger Stor bevågenhed på pesticidrester

Læs mere

Hvordan agerer vi med de nye foderstofregler? Markedsføringsforordningen

Hvordan agerer vi med de nye foderstofregler? Markedsføringsforordningen Hvordan agerer vi med de nye foderstofregler? Markedsføringsforordningen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet Temadag om

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL. at øge fodervirksomhederne fokus på, at markedsføre foder i overensstemmelse med foderlovgivningens

BAGGRUND OG FORMÅL. at øge fodervirksomhederne fokus på, at markedsføre foder i overensstemmelse med foderlovgivningens KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Generel mærkning Foder J. nr.: 2014-22-60-00036 BAGGRUND OG FORMÅL EU s regler om markedsføring 1 af foder er fastlagt med henblik på at sikre forbrugerne reelle oplysninger

Læs mere

Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017

Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Fysisk Jordbrugskontrol Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017 ( Mælkekonvolut ) Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Retsgrundlag... 3 3. Almindelige

Læs mere