7.1 Klimatilpasning i Odense Kommune Scenarie - A1B. Scenarie - A2. Skitse fra Bellinge Fælled. Det forventes,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7.1 Klimatilpasning i Odense Kommune Scenarie - A1B. Scenarie - A2. Skitse fra Bellinge Fælled. Det forventes,"

Transkript

1 7. Klimatilpasning Odense skal være en grøn storby i en menneskelig skala. Vi arbejder for en bæredygtig udvikling af for vores by. En udvikling, der tager afsæt i vores forudsætninger, der bygger på lokale ressourcer og værdier. Vi satser på øget byomdannelse for at spare på arealressourcerne og for at få en mere sammenhængende by. De forventede klimaforandringer med oversvømmelser fra ekstremregn og havvand vil være vigtige forhold, der skal indtænkes i den fremtidige indretning af byen.

2 7.1 Klimatilpasning i Odense Kommune Scenarie - A1B Det forventes, Dette afsnit af kommuneplanen udgør Odense Kommunes første klimatilpasningsplan for oversvømmelser. Vi er dog allerede i fuld gang med klimatilpasningen for oversvømmelser specielt når det gælder tilpasningen af byens kloaksystem. Igangværende klimatilpasning i Odense VandCenter Syd har siden 2007 gennemført en række store projekter, som bidrager til klimatilpasningen af Odense. Projekterne er blevet gennemført i de områder, hvor kloaksystemet er særligt belastet. I den nye bæredygtige bydel Bellinge Fælled er der stillet krav om, at 100% af regnvandet skal håndteres inden for bydelen. at årsnedbøren stiger 10 % frem til år 2050 at årsmiddelnedbøren i 2100 er vokset med ca. 20 % at antallet af døgn med mere end 10 mm regn og stærk intensitet stiger med 7 døgn frem mod år 2050 at årsmiddeltemperaturen frem mod år 2050 i gennemsnit vil stige med 1,2 C at temperaturen frem mod år 2100 stiger med op til 3,2 C. A1B-scenariet forventer en stigning i havspejlet omkring Danmark på 0,3 m (± 0,2 m) i 2050 i forhold til i dag, eksklusiv landhævninger. Scenarie - A2 Klimascenariet A2 opererer med en maksimal estimeret havspejlsstigning på 1,4 m i 2100 i forhold til i dag. Kilde DMI. Skitse fra Bellinge Fælled I Skt. Klemens er der stillet krav om at 50 pct. af regnvandet skal håndteres

3 på egen grund og at den resterende del af regnvandet ledes til en anlagt mindre sø i kvarterets grønne område. Intentionerne i de to bebyggelser er at regnvandet skal øge den rekreative værdi i områderne. Lokalplanen for det nye Odense Universitetshospital og nyt sundhedsvidenskabeligt fakultet mellem universitet og motorvejen stiller ligeledes krav om, at regnvandet skal håndteres inden for området. Hospitalet blev klimatilpasset til en 100-års ekstremregn. På Byens Ø i Odense Havn er der i lokalplanen stillet krav om at kajkanterne minimum skal være 2,1 m over havvandsspejlet. Det fremtidige klima i Odense Klimaforskerne har opstillet flere forskellige klimamodeller, der på kort sigt viser samme tendenser for klimaforandringer, men på langt sigt udvikler sig til meget forskellige scenarier. Klimaplanlægningen i Odense Kommune sker med udgangspunkt i de scenarier, som er opstillet fra statslig side. Disse sammenholdes med erfaringerne fra lokale forhold. Derudover tages der udgangspunkt i A1B-scenariet (kilde: staten), som suppleres med A2-scenariet (kilde: FN). Den første klimakortlægning Den første kortlægning af konsekvenserne af klimaforandringerne er gennemført for ekstremregn og stormflodhenvendelser. På baggrund af de to sandsynlighedskort for oversvømmelse samt værditabskort er der udarbejdet to risikokort: et risikokort for ekstremt højvande og et risikokort for skybrud. Odense Kommune har sammenholdt sandsynlighedskortene for oversvømmelser med værditabskortet. Risikokortene for henholdsvis ekstremregn og stormflodshændelser danner grundlaget for udpegningen af vigtige prioritetsområder og fokusområder, der er hovedelementerne i klimatilpasningsplanen.

4 7.1.1 Mål og nye udpegninger Mål Odense Kommune vil forebygge oversvømmelser i hele kommunen ved at arbejde for øget nedsivning og tilbageholdelse af overfladevand, hvor det giver mening. Odense Kommune vil forebygge oversvømmelser fra ekstremregn, vandløb og havet i byer og landsbyer. Odense Kommune vil forebygge virkningerne af fremtidige oversvømmelser ved at undgå byudvikling i de områder, hvor der er størst risiko. Odense Kommune vil forebygge oversvømmelse af vigtige service institutioner: såsom døgninstitutioner, sygehuse og plejecentre med tilhørende boliger. Odense Kommune vil arbejde for forebyggelse af oversvømmelse af vigtige infrastrukturanlæg: såsom overordnede veje, jernbaner og store transformerstationer i samarbejde med forsyningsselskaberne. Målene skal opfyldes med de handlinger, der er beskrevet i kommuneplanen og gennem administration af kommuneplanens retningslinjer om klimatilpasning. I lokalplanlægningen (klimatilpasningslokalplaner) og ved gennemførelsen af spildevandsprojekter kan kommunen ligeledes bidrage til opfyldelsen af målene. Billedtekst Se også målene under kapitel 13.3 Regn og spildevand. Nye udpegninger Der er udpeget vigtige prioritetsområder i klimatilpasningen med forventelige store lokale værditab og samtidig høj sandsynlighed for oversvømmelse. Der er udpeget 7 prioritetsområder for oversvømmelse fra ekstremregn og 8 prioritetsområder for oversvømmelse ved stormflod. Der udpeges følgende fokusområder for den fremtidige klimatilpasning: Bymidten risiko for store skader ved skybrud/ekstremregn (indeholder 5 prioritetsområder) Havnen - stor risiko for skader ved stormflod (indeholder 4 prioritetsområder) Stormflodsområdet fra et vigtigt indsatsområde for beredskabet. stormflod (indeholder 3 prioritetsområder) Læs mere om Odense Kommunes kortlægning af oversvømmelsesområder i kapitel I kapitel 7.2. Klimatilpasningsplan kan du læse, hvilke handlinger Odense Kommune har for bl.a. fokusområderne. Se også baggrundsrapport for klimatilpasning.

5 7.1.2 Nye udfordringer og initiativer EU udpegede Odense Fjord og Odense Å i et oversvømmelsesdirektiv fra 2011 som et af 10 risikoområder i Danmark, hvor store samfundsøkonomiske værdier kan gå tabt. Kommunerne op til Odense Fjord er derfor forpligtet til at planlægge for foranstaltninger mod oversvømmelser. Hvem har ansvaret når det regner? Odense Kommune: Kommunen har ansvaret for de offentlige arealer, kommunale veje og institutioner samt offentlige ledningsanlæg. Odense Brandvæsen har ansvaret for at yde akut hjælp, når der er fare for menneskeliv og samfundsvigtige anlæg eller miljøet. VandcenterSyd: Vandcenteret har ansvaret for afledning af den del af regnvandet, som falder på terræn, og som ledes til forsyningens ledningsnet. Grundejerne: Grundejere og virksomhedsejere har selv ansvaret for den del af kloaksystemet, der ligger på egne matrikler. EU-oversvømmelsesområde ved Odense Fjord og Odense Å Første plantrin. Ultimo september 2013 leverede Kystdirektoratet og Naturstyrelsen endelige udkast til data og kort over risikoen for oversvømmelser i risikoområdet Odense Fjord iht. Andet plantrin. EU oversvømmelsesdirektivets andet plantrin omfatter gennemførelsen af en risikoanalyse og udarbejdelsen af risikokort i de 10 risikoområder, der blev udpeget i plantrin 1. Risikoanalysen indeholder en kortlægning af oversvømmelser og deres konsekvenser. Tredje plantrin. Odense Kommune skal inden udgangen af 2015 udarbejde en risikostyringsplan, der tager højde for de oversvømmelsesrisici, der er beskrevet i risikoanalysen. Et forslag til planen skal offentliggøres inden 22. december Risikostyringsplanen er overordnet kommuneplanen og revideres hvert 6. år. Regeringen har indgået en aftale med Kommunernes Landsforening om at alle danske kommuner skal indarbejde klimatilpasning som en del af kommuneplan Odense Kommunes klimaplan fra har som mål at nedbringe CO2- udslip og reducere energiforbrug. En klimatilpasningsplan, der imødegår oversvømmelser er et godt supplement til klimaplanen. Udarbejdelsen af en klimatilpasningsplan vil være i tråd med Odense Kommunes mål om en bæredygtig udvikling.

6 7.1.3 Kortlægning af oversvømmelsesområder Med hjælp fra VandcenterSyd er der foretaget modelberegninger, der viser oversvømmelser i byområder ved forskellige nedbørshændelser svarende til 5, 10, 20, 50 og 100-års regn. Der er ikke foretaget modelberegninger for det åbne land. Her er det i stedet valgt at vise kort med lavninger i terrænet. Værditabsprioritering 1. prioritet Områder, hvor oversvømmelse vil være til fare for mennesker, forårsage omfattende forurening og/eller have betydelige direkte som indirekte konsekvenser for samfundsøkonomien. 2. prioritet Områder, hvor oversvømmelse vil forårsage forurening og/eller have betydelige direkte og indirekte konsekvenser for samfundsøkonomien. 3. prioritet Områder, hvor oversvømmelse er forbundet med mindre risiko for forurening og/eller nogen, men kortvarig, betydning for samfundsøkonomien eller skade på lokal kulturarv. Oversvømmelseskort for ekstremregn/skybrud se også samt kort i høj opløsning på Oversvømmelser forårsaget af stormflod er vurderet ud fra Kystdirektoratets højvandsstatistik for Odense Fjord år Det forventes, at vandet vil stige 1,86 m ved en 20-års hændelse og 2,09 m ved en 100-års hændelse. 4. prioritet Områder, hvor oversvømmelse er forbundet med lokale gener og eventuelt påvirkning af beskyttede naturområder og har økonomiske konsekvenser, der udelukkende påvirker grundejerne lokalt. 5. prioritet Områder, hvor en oversvømmelse kan være forbundet med lokale gener, men vil have ingen eller begrænsede økonomiske konsekvenser. Oversvømmelseskort for stormflod se også samt kort i høj opløsning på Der er udarbejdet en baggrundsrapport for klimatilpasning, der beskriver grundlaget for kortlægningen i detaljer.

7 Opgørelse af værditab Der er foretaget en opgørelse af de værditab, der forventes at ville ske ved oversvømmelser fra ekstremregn/skybrud og havvandsstigninger. Værditabene er sammensat af vurderinger af materielle skader og afledt værditab. De materielle værditab er konkrete skader på bygninger, indbo, veje og anlæg. Afledt værditab er f.eks. tabt arbejdsfortjeneste og omkostninger til oprydning samt til midlertidige løsninger. Risikokort Til brug for en prioritering af indsatsen for klimatilpasning er det vigtigt at vide, hvor store værdier der kan gå tabt ved oversvømmelser. Det er også vigtigt, at vide med hvilken sandsynlighed det sker. Ved at kombinere sandsynligheden for oversvømmelse med det vurderede værditab fås et udtryk for, hvor vigtigt det er at forebygge oversvømmelser i et område. Risikokortet viser dette for Odense Kommune opgjort celler i på 100 x 100 meter. Risikokort for ekstremregn/skybrud se kort i høj opløsning på Risikokort for stormflod se kort i høj opløsning på De vigtige prioritetsområder Der er udpeget afgrænsede områder under 10 ha med høje værdier, hvor sandsynligheden for oversvømmelser er store. Disse områder betegnes som prioritetsområder. De efterfølgende kort i afsnit 7. 2 viser prioritetsområderne for både oversvømmelser fra ekstremregn og havvandsstigninger. Der er udpeget 7 prioritetsområder ved ekstremregn/skybrud og 8 prioritetsområder ved oversvømmelser fra havet. Der er en koncentration af prioritetsområder i bymidten og på havnen. Et område vest for Odense Kanal er dækket af både et prioritetsområde ved ekstremregn og et prioritetsområde ved stormflod.

8 7.1.4 Status og ændringer Afsnit 7 om klimatilpasning i Odense Kommune frem til 2025 er nyt i kommuneplanen. Det indeholder nye mål og retningslinjer, som peger hen mod en ny og mere anvendelig måde at betragte og håndtere klimaforandringer på. Det vil påvirke planlægning og indretning af byen fremover. Klimatilpasningsafsnittet omhandler ikke oversvømmelser fra vandløb efter langvarig regn. Når der foreligger ny viden om omfanget af oversvømmelser fra vandløb, skal det vurderes, om det afføder nye ændringer til kommuneplanen. Vi mangler ligeledes viden om mulighederne for at nedsive regnvand i de forskellige byområder til grundvandet. Når der foreligger ny viden om grundvandsstanden henover året og jordbundsforholdene i de forskellige byområder skal det vurderes om, der skal ske ændringer af kommuneplanen med krav om anvendelse af lokale løsninger til afledning af regnvand, de såkaldte LAR-løsninger. Det kunne være krav om nedsivning i nye byvækstområder og initiativer til fremme af nedsivning i særligt egnede områder af den eksisterende by. LAR-løsning fra Roskilde, hvor en skaterbane kan bruges som oversvømmelsesbassin. For de enkelte fokusområder vil det være nødvendigt at foretage undersøgelser, der verificerer de udpegede prioritetsområder. Herefter vil det være muligt at udarbejde detaljerede tillæg til kommuneplanen, der beskriver hvad der skal gøres for at modvirke oversvømmelser inden for fokusområderne. Herefter vil det være nødvendigt at udarbejde en samlet handlingsplan, der prioriterer handlingerne i og på tværs af alle fokusområder. Ændringer Afsnittet om klimatilpasning skal ses som et supplement til afsnit 13.3 Regnvand og spildevand. Afsnit 13.7 klimatilpasning udgår.

9 7.2 Klimatilpasningsplan Oversvømmelse ved Killerup landsby foråret 2013 Fokusområder Der er udvalgt tre fokusområder i Odense Kommunes indsats for klimatilpasning i forhold til kommende ekstremregnshændelser/skybrud og stormflod. Fokusområderne er bymidten, havnen og stormflodsområderne fra Områderne beskrives særskilt på de efterfølgende sider. Fokusområderne har den højeste prioritet i klimatilpasning. Det er her Odense Kommune vil lægge den største energi for at finde løsninger til at imødegå konsekvenserne af fremtidige oversvømmelser. Der opstilles 4 handlinger for fokusområderne: Mere viden - Kystdirektoratet udsender nye risikokort i slutningen af 2013, som skal koordineres med Odense Kommunes risikokort. Analyse af fokusområder - der skal gennemføres detaljerede modelberegninger, der viser, hvordan oversvømmelser vil forløbe inden for fokusområderne. Værdikortlægning skal nuanceres i fokusområderne. Inddragelse af grundejere - Odense Kommune ønsker at finde løsninger til klimatilpasning sammen med berørte borgere og virksomhedsejere indenfor fokusområderne. Handlingsplan - der skal udarbejdes en samlet handlingsplan, der prioriterer de indsatser, der skønnes nødvendige i de udpegede fokusområder. Vigtige infrastrukturanlæg Oversvømmelseskortene viser at renseanlægget Ejby Mølle og dele af Svendborgbanen ved Falen er udsat for at lide store værditab ved ekstremregn/skybrud. Fynsværket er i særlig risiko for at lide oversvømmelse fra havet. De nævnte områder er udpeget som prioritet i områder uden for fokusområderne. Odense Kommune vil samarbejde med ejerne af infrastrukturanlæg om klimatilpasning af samfundsvigtige anlæg. Tilsvarende er der rundt om i byen transformerstationer og større veje, som vil kunne lide store værditab ved oversvømmelser. Et godt eksempel på beskyttelse mod ekstremregn/skybrud er planen om at klimatilpasse det kommende nye Odense Universitetshospital ved universi-

10 tetsområdet mod en 100-års regn. Den kommende letbane vil også blive klimatilpasset i forhold til ekstremregn/skybrud. Beredskabsplanen skal revideres Odense Kommune har en beredskabsplan i tilfælde af oversvømmelser ved ekstremregn/skybrud og stormflod. Planen beskriver, hvad beredskabet (Odense Brandvæsen) skal gøre i forskellige oversvømmelsessituationer. Odense Fjord og dele af Odense Å er udpeget i EU oversvømmelsesdirektivet som risikoområde, hvor der stilles krav om en udvidet beredskabsplan for oversvømmelser. Den reviderede beredskabsplan skal være udarbejdet inden for Samarbejde på Fyn Det foreslås at der indledes et samarbejde på tværs af kommunegrænserne på Fyn, der tager fat om fælles problemer med oversvømmelser fra de åer, der gennemstrømmer Odense Kommune samt Odense Fjord. Miljøscreening og habitatbekendtgørelsen I forbindelse med miljøscreeningen er der endvidere foretaget en foreløbig vurdering af planen jf. habitatbekendtgørelsen, for at belyse om planen vil have en væsentlig negativ påvirkning på Natura 2000 områder eller generelt beskyttede arter jf. habitatbekendtgørelsens bilag 11. Det vurderes, at planen ikke vil påvirke negativt på Natura 2000 områder eller vil få negative konsekvenser for evt. bilag IV arter, da der ikke foretages fysiske ændringer eller andre påvirkninger. Ud fra resultatet af miljøscreeningen, er det vurderet, at der ikke skal foretages en yderligere konsekvensvurdering. Virkemidler Der er udarbejdet en baggrundsrapport for klimatilpasning, der beskriver nogle af de virkemidler, der kan tages i anvendelse i klimatilpasningen. Retningslinjer 7.2.a Inden for de udpegede fokusområder skal nye byggerier og anlæg sikres mod store værditab ved oversvømmelser fra ekstremregn og havvand. Alternativt skal bygherre godtgøre, at der ikke vil ske oversvømmelser på stedet. Tilsvarende krav stilles ved udarbejdelsen af lokalplaner inden for fokusområder. 7.2.b I de registrerede mindre oversvømmelsesområder skal der ske forbedringer af håndtering af overfladevand f.eks. i forbindelse med lokalplanlægning.

11

12 7.2.1 Fokusområde - Bymidten Odense bymidte er udpeget som fokusområde for oversvømmelser ved ekstremregn/skybrud. Der er konstateret 5 prioritetsområder, hvor der er risiko for store værditab. Det er derfor nødvendigt, at vi gør noget særligt for at forebygge oversvømmelser i bymidten. Skybruddet i København 2. juli 2011 viste at kloakkerne ikke er i stand til at aflede regnvand i store mængder over kort tid. Afledningen af regnvandet til vandløb og grønne områder via bestående veje kan være et godt supplement til kloakkerne. Det kan betyde, at kantsten hæves på vejene, og at der etableres forbindelser via rør eller grøfter til det nærmeste vandløb/grønne områder. Først er det dog nødvendigt, at gennemgå bymidtens prioritetsområder for dels at analysere løsningsmuligheder og dels få bekræftet oplysningerne fra højdekort og værditabskort. Området ved Thomas B. Thriges Gade er udpeget som et højrisikoområde, hvor der vil blive stillet krav om sikring af området mod ekstremregn/skybrud i forbindelse med byggeprojekter. Vindegade er en del af et prioritetsområde Prioritetsområder ved skybrud i bymidten

13 7.2.2 Fokusområde - Havnen Odense Havn er udpeget som fokusområde for oversvømmelse fra havvandsstigninger. Der er konstateret 4 prioritetsområder på og nær havnen, også her er der risiko for store værditab. Det sydligste prioritetsområde er sammensat af tre delområder Byens Ø, Tværkajen og FAF-øen. Der bliver investeret store beløb i omdannelsen af Odense Havn. Det er derfor nødvendigt at klimatilpasse havnen. Oversvømmelser fra havet kan imødegås ved kystsikring med højere høje kajkanter eller sluseløsning længere ude i kanalen. Ingen af disse løsninger er på nuværende tidspunkt undersøgt. Nybyggeri kan sikres ved at bygge med højere sokkelhøjde end hidtil. Også her skal det undersøges i detaljer hvilke løsninger, der kan komme på tale i de forskellige prioritetsområder. Byens Ø er ét af de områder på havnen, der er udpeget som prioritetsområde. Her vil der blive stillet krav om sikring af området mod oversvømmelser fra havet. Prioritetsområder ved stormflod på havnen

14 7.2.3 Fokusområde - stormflodsområdet 2006 og oversvømmelser fra havet Den 1. og 2. november 2006 oplevede Odense en voldsom stormflod, hvor Stige, Seden Strandby og dele af Skibhusene blev oversvømmet af havet. Vandstanden var næsten 2 m over normalvande. I Seden Strandby blev dele af byen oversvømmet med cm havvand. De nævnte områder er derfor også udpeget som et fokusområde ved oversvømmelser fra havet. Som for de øvrige fokusområder er det vigtigt at gå i detaljer med hvilke løsninger, der lokalt skal tages i anvendelse. Kystsikring i form af diger er meget kostbare. Det skal undersøges om omkostningerne til diger står mål med de værdier, der skal beskyttes. Alternative løsninger skal undersøges. Der er derimod ikke tvivl om, at disse områder skal indgå i Odense Kommunes beredskabsplan med høj prioritet. Stormflod i Odense 1. november Højeste vandstand +2,04 m. Kilde DMI. Prioritetsområder ved stormflod i stormflodsområdet 2006 Retningslinjer a Inden for de udpegede oversvømmelsesområder ved stormflod kan der ikke planlægges for eller gives tilladelser til tekniske anlæg, byudvikling og spredt bebyggelse, med mindre der gennemføres en forsvarlig klimatilpasning/-sikring. Det skal også vurderes om naboarealer har klimatilpasningsproblemer, som bør løses samtidigt.

15

16 7.2.4 Oversvømmelsesområder fra ekstremregn/skybrud Prioritetsområdet i Lindved I samarbejde med VandcenterSyd og grundejerne i prioritetsområdet ved Energivej skal der udarbejdes en analyse af mulighederne for at afbøde virkningerne ved ekstremregn/skybrud. Det foreslås at der i fællesskab udarbejdes en handlingsplan, som indeholder forslag til konkrete handlinger til håndtering af ekstremregn/skybrud i området. Registreret mindre oversvømmelsesområder Der er i de seneste år modtaget indberetninger om oversvømmelser fra borgere. Der er udpeget ni områder på denne baggrund, hvor oversvømmelseskortet for ekstremregn/skybrud også viser, at der er problemer med oversvømmelser. Imidlertid vurderes det, at risikoen for oversvømmelser og værditabenes størrelse ikke er på højde med det vi ser i de udpegede prioritetsområder. VandcenterSyd opfordres til at undersøge, om det er muligt at undgå oversvømmelser i disse områder i fremtiden ved at forbedre spildevandsforholdene. Klimatilpasning generelt Det er kommunens mål at forebygge oversvømmelser i hele kommunen ved at arbejde for øget nedsivning og tilbageholdelse af overfladevand, hvor det giver mening. Dette mål skal opfyldes når byen ændres og der udarbejdes nye lokalplaner eller nye spildevandsprojekter. Hvor det er muligt, skal vandet udnyttes som en positiv ressource i byen. Retningslinjer a Inden for de udpegede oversvømmelsesområder ved ekstremregn/skybrud kan der ikke planlægges for eller gives tilladelser til tekniske anlæg, byudvikling og spredt bebyggelse, med mindre der gennemføres en forsvarlig klimatilpasning/- sikring. Det skal også vurderes om naboarealer har klimatilpasningsproblemer, som bør løses samtidigt.

17

Tillæg nr. 1 Klimatilpasning. Kommuneplan

Tillæg nr. 1 Klimatilpasning. Kommuneplan Tillæg nr. 1 Klimatilpasning Kommuneplan 2013-2025 7. Klimatilpasning Odense skal være en grøn storby i en menneskelig skala. Vi arbejder for en bæredygtig udvikling af vores by. En udvikling, der tager

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Miljøscreeningen er udsendt i høring sammen med forslag til kommuneplanstillæg nr 7.

Miljøscreeningen er udsendt i høring sammen med forslag til kommuneplanstillæg nr 7. Tillæg nr. 7 til Odsherred Kommunes kommuneplan 2013-2025 Indhold 1. Redegørelse 2. Overordnede mål 3. Retningslinjer 4. Kort Bilag 1. Screening for miljøvurdering Tilhørende dokumenter: Klimatilpasningsplan

Læs mere

Tillæg nr. 10 er udarbejdet sammen med Klimatilpasningsplan 2014 2017 for Lemvig Kommune.

Tillæg nr. 10 er udarbejdet sammen med Klimatilpasningsplan 2014 2017 for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 10 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025 Lemvig kommunalbestyrelse har den 17. september 2014 vedtaget tillæg nr. 10 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025. Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 blev vedtaget i Byrådet den 24. juni 2014.

Forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 blev vedtaget i Byrådet den 24. juni 2014. Forslag til tillæg nr 7 til Odsherred Kommunes kommuneplan 2013-2025 Indhold 1. Redegørelse 2. Overordnede mål 3. Retningslinjer 4. Kort Bilag 1. Screening for miljøvurdering Tilhørende dokumenter: Klimatilpasningsplan

Læs mere

Foto: Hunderup Luftfoto Kystdirektoratet. Fra plan til handling i Vejle kommune hvad går det ud på?

Foto: Hunderup Luftfoto Kystdirektoratet. Fra plan til handling i Vejle kommune hvad går det ud på? Foto: Hunderup Luftfoto Kystdirektoratet Fra plan til handling i Vejle kommune hvad går det ud på? Vand i Byer 21. januar 2015 Fra plan til handling eller? Vigtigt at have en plan Men lige så vigtigt,

Læs mere

Kommuneplantillæg Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg Klimatilpasningsplan Kommuneplantillæg Klimatilpasningsplan 1 Indholdsfortegnelse Klimatilpasningsplan... 3 Indledning... 3 Oversvømmelseskortlægninger... 3 Sandsynlighedskortlægning, værdikortlægning og risikokortlægning...9

Læs mere

Klimatilpasningsplanen hvordan bliver den?

Klimatilpasningsplanen hvordan bliver den? Klimatilpasningsplanen hvordan bliver den? Kristian Bransager, projektchef 1 26. FEBRUAR 2013 De nye klimatilpasningsplaner Fastlagt i aftalen om kommunernes økonomi for 2013 side 7 Kommunerne udarbejder

Læs mere

Strategi for klimatilpasning - hvorfor, hvordan, hvornår?

Strategi for klimatilpasning - hvorfor, hvordan, hvornår? Strategi for klimatilpasning - hvorfor, hvordan, hvornår? Klima mig her og klima mig der - definitioner Hvad er forskellen på forebyggelse og tilpasning: Forebyggelse har til formål at tøjle klimaændringerne

Læs mere

HØRINGSBREV. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Klimatilpasning samt tilhørende baggrundsrapport

HØRINGSBREV. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Klimatilpasning samt tilhørende baggrundsrapport HØRINGSBREV By- Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Park og Natur Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512719 Fax 65919681 E-mail nmt.bkf@odense.dk Forslag

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret)

FORSLAG. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) FORSLAG Tillæg 3 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Fremlagt i offentlig høring fra 20. december 2013-28. februar

Læs mere

Analysen er inddelt i 100x100 m celler, som gør det muligt at regne på risikoen i den enkelte celle og efterfølgende udtrykke dette i farveskalaer.

Analysen er inddelt i 100x100 m celler, som gør det muligt at regne på risikoen i den enkelte celle og efterfølgende udtrykke dette i farveskalaer. Risikokortlægning Dette notat er et uddrag af tekniske notater 1 fra COWI i forbindelse med levering af data til Vordingborg Kommunes arbejde med klimatilpasning. Risikovurderingen er bygget op omkring

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013. Klimatilpasningsplan. Forslag

Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013. Klimatilpasningsplan. Forslag Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasningsplan Forslag Tillæg nr. 11- Forslag 20.01.2015 Offentlighedsperiode Forslaget er i offentlig høring fra den 20.01.2015 til den 17.03.2015 Indsigelser,

Læs mere

Foroffentlighedsfase til Klimatilpasningsplan Vind med vandet

Foroffentlighedsfase til Klimatilpasningsplan Vind med vandet Foroffentlighedsfase til Klimatilpasningsplan Vind med vandet Indhold Din indflydelse 3 Vind med vandet 4 Konsekvenser i Horsens Kommune 5 Udførte klimatilpasningsprojekter 6 Hvad planlægger kommunen at

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012 Klimatilpasning i København Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27. marts 2012 Palle D. Sørensen Københavns Kommune, Center for Park og Natur Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27.

Læs mere

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Hvorfor skal Ishøj Kommune kystsikres? Klimaforandringer vil sandsynligvis medføre stigende havvandstand og flere kraftige storme.

Læs mere

Middelfart Kommunes strategi for klimatilpasning 2012-2016

Middelfart Kommunes strategi for klimatilpasning 2012-2016 Middelfart Kommunes strategi for klimatilpasning 2012-2016 November 2012 Indhold Indledning... 3 Strategi... 5 Fokusområder... 6 Processen... 8 Planlægningshierarki... 9 Vidensdeling... 10 Afslutning...

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret)

Vedtaget. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Vedtaget Tillæg 3 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Vedtaget af Silkeborg Byråd den 26. maj 2014 Silkeborg Kommune

Læs mere

Klimatilpasningsplan - et tillæg til kommuneplanen. Materiale udarbejdet til borgermøde d. 23. maj, 2013. Forslag til indsatsområder.

Klimatilpasningsplan - et tillæg til kommuneplanen. Materiale udarbejdet til borgermøde d. 23. maj, 2013. Forslag til indsatsområder. Materiale udarbejdet til borgermøde d. 23. maj, 2013 Klimatilpasningsplan - et tillæg til kommuneplanen Sandsynlighedskort Risikoområder Forslag til indsatsområder Nr. 1. Stampmøllebæk Nr. 21. Assedrup

Læs mere

-Vand i byer risikovurderinger

-Vand i byer risikovurderinger Oversvømmelse Hvorfra? Klimatilpasning -Vand i byer risikovurderinger v. 1 Vand og oversvømmelse Hvorfra? 2 Vand og oversvømmelse Hvorfra? 3 Vand og oversvømmelse Hvorfra? 4 Vand og oversvømmelse Hvorfra?

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

DEBATOPLÆG. Hvordan forbereder vi os til fremtidens klima? Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN

DEBATOPLÆG. Hvordan forbereder vi os til fremtidens klima? Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN DEBATOPLÆG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN Hvordan forbereder vi os til fremtidens klima? Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Debatoplæg - foroffentlighedsfase

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning 7.0 Bæredygtighed 7.1 Bæredygtigt byggeri 7.2 Grønne områder 7.3 Overfladevand og lavbundsarealer 7.4 Grundvand 7.5 Vedvarende energianlæg 7.6 Klimatilpasning

Læs mere

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR KLIMATILPASNING

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR KLIMATILPASNING FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR KLIMATILPASNING 2014-2018 RØDOVRE KOMMUNE Indhold INDLEDNING 3 HANDLINGER Klimatilpasning i de syv udpegede risikoområder Klimatilpasning i planlægningen af de fem byudviklingsområder

Læs mere

Kommunale klimatilpasningsplaner. Louise Grøndahl og Lone Jansson

Kommunale klimatilpasningsplaner. Louise Grøndahl og Lone Jansson Kommunale klimatilpasningsplaner Louise Grøndahl og Lone Jansson Klimatilpasningsplan hvad er kravet Kommunerne udarbejder frem mod udgangen af 2013 klimatilpasningsplaner, der indeholder en 1) kortlægning

Læs mere

Kommuneplantillæg 8-2013. Klimatilpasning i Haderslev Kommune. Juni 2014

Kommuneplantillæg 8-2013. Klimatilpasning i Haderslev Kommune. Juni 2014 Kommuneplantillæg 8-2013 Klimatilpasning i Haderslev Kommune Juni 2014 Forslag til Kommuneplantillæg 8-2013 Send dine ideer, forslag og synspunkter senest den 11. august 2014 Klimatilpasning i Haderslev

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Fra vision til plan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan

Klimaet ændrer sig. Fra vision til plan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Teknisk beskrivelse Risikokortlægning

Teknisk beskrivelse Risikokortlægning Teknisk beskrivelse Risikokortlægning Indholdsfortegnelse Opbygning af kortlægningen... 2 Udfordringer og usikkerheder ved kortlægningen... 2 Grundlæggende begreber... 3 Hændelser... 3 Højdemodellen...

Læs mere

»Risiko og oversvømmelse hvornår er det økonomisk forsvarligt at beskytte?

»Risiko og oversvømmelse hvornår er det økonomisk forsvarligt at beskytte? »Risiko og oversvømmelse hvornår er det økonomisk forsvarligt at beskytte? ATV-vintermøde 2015 10-11 marts 2015 Ulla Ladekarl, ALECTIA Aabenraa, Køge og Solrød kommuner »Udfordring: » Hvornår kan det betale

Læs mere

Baggrundsviden om Værdi- og Risikokortlægning

Baggrundsviden om Værdi- og Risikokortlægning Baggrundsviden om Værdi- og Risikokortlægning Klimatilpasningsplanen Baggrund Der er i Næstved Kommune udarbejdet en klimatilpasningsplan som indeholder oversvømmelseskort for hele kommunen i forbindelse

Læs mere

Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning

Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning Som en hjælp/inspiration til kommunerne i forbindelse med udarbejdelsen af klimatilpasningsplanerne, har Naturstyrelsen samlet de kommunale

Læs mere

Projektbeskrivelse for Klimatilpasningsplan

Projektbeskrivelse for Klimatilpasningsplan Projektbeskrivelse for Klimatilpasningsplan Baggrund Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2013 indebærer, at alle kommuner inden udgangen af 2013 skal udarbejde en klimatilpasningsplan,

Læs mere

Indhold 22-05-2014. Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning

Indhold 22-05-2014. Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Indhold Udfordringerne Baggrund: Klimatilpasningsplanerne ind i kommuneplanen Klimatilpas/afhjælp:

Læs mere

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Indhold Udfordringerne nedbør og stormflod Køge Bugt Planlægningen

Læs mere

HOFORs forslag til skabelon for Klimatilpasningens implementering i kommuneplanen

HOFORs forslag til skabelon for Klimatilpasningens implementering i kommuneplanen HOFORs forslag til skabelon for Klimatilpasningens implementering i kommuneplanen 1 Redegørelse... 2 1.1 Baggrund og forudsætninger... 2 1.1.1 Fremtidens klima... 2 1.1.2 Status på klimatilpasning frem

Læs mere

Klimaforandringer - vand i byerne

Klimaforandringer - vand i byerne Klimaforandringer - vand i byerne v/ specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll & Den offentlige uddannelsesdag 2014 advokatfuldmægtig Sofie Dehlholm Holst 2 Dagens program Introduktion Et globalt fænomen

Læs mere

DANVA årsmøde 2015 Søren Peschardt 1. viceborgmester, Vejle Kommune Bestyrelsesmedlem, Vejle Spildevand A/S. Vejle som resilient city

DANVA årsmøde 2015 Søren Peschardt 1. viceborgmester, Vejle Kommune Bestyrelsesmedlem, Vejle Spildevand A/S. Vejle som resilient city DANVA årsmøde 2015 Søren Peschardt 1. viceborgmester, Vejle Kommune Bestyrelsesmedlem, Vejle Spildevand A/S Vejle som resilient city FACTS OM VEJLE 112.000 indbyggere Vækst på 1.000 indbyggere årligt 6.

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg nr. 1. til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Klimatilpasning

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg nr. 1. til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Klimatilpasning TEKNIK OG MILJØ Tillæg nr. 1 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 Klimatilpasning Forsidebilledet viser Nørre Allé i Kalundborg ved skybrud i juni 2013 Tillæg nr. 1 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 007

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 007 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 007 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Kommune Klimatilpasningsplan Offentligt fremlagt i perioden den 4. juni 2014 til og med den 18. august 2014. Foto: under stormen

Læs mere

Forvaltning i kystzonen klimatilpasning og planlægning

Forvaltning i kystzonen klimatilpasning og planlægning Forvaltning i kystzonen klimatilpasning og planlægning Kåre Svarre Jakobsen og Rolf Bach Hoelgaard Naturstyrelsen Foto: Tegnestuen Jens V. Nielsen Forventede klimaændringer Ændret nedbør og temperatur

Læs mere

Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser

Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser Civilingeniør, Hydrauliker Birgit Krogh Paludan, Greve Kommune Civilingeniør, Hydrauliker Lina Nybo Jensen, PH-Consult Baggrund Greve Kommune har

Læs mere

»Hvor truer klimaet og hvordan handler vi? ATV Vintermøde marts 2014 Chefkonsulent, Phd, Ulla Lyngs Ladekarl, ALECTIA

»Hvor truer klimaet og hvordan handler vi? ATV Vintermøde marts 2014 Chefkonsulent, Phd, Ulla Lyngs Ladekarl, ALECTIA »Hvor truer klimaet og hvordan handler vi? ATV Vintermøde 11-12 marts 2014 Chefkonsulent, Phd, Ulla Lyngs Ladekarl, ALECTIA Hvor truer klimaet? Oversvømmelsesdirektivet/klimatilpasningsplan »Plan-områder

Læs mere

Klimatilpasningsplan for Esbjerg Kommune

Klimatilpasningsplan for Esbjerg Kommune Forslag til Ændring 2013.02 i Kommuneplan 2014-2026 Klimatilpasningsplan for Esbjerg Kommune December 2013 Esbjerg Kommune Forslag til Ændring 2013.02 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2013.02

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg nr. 1. til Kalundborg Kommuneplan Klimatilpasning

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg nr. 1. til Kalundborg Kommuneplan Klimatilpasning TEKNIK OG MILJØ Tillæg nr. 1 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 Klimatilpasning Forsidebilledet viser Nørre Allé i Kalundborg ved skybrud i juni 2013 KALUNDBORG KOMMUNE Teknik & Miljø Tillæg nr. 1 til

Læs mere

Klimatilpasning, strategi og udfordringer. Miljø og klima

Klimatilpasning, strategi og udfordringer. Miljø og klima Klimatilpasning, strategi og udfordringer KøbeKøbenhavn Kommunes klimaplan Kommunes klimatilpasning 6 mål for København: Energi fra kul til vind Transport fra biler til cykler og brint biler Bygninger

Læs mere

Klimaforandringer og klimatilpasning i kommunerne. Dagsorden. Orbicon. KTC-møde Ringkøbing 6. marts 2009 Flemming Hermann

Klimaforandringer og klimatilpasning i kommunerne. Dagsorden. Orbicon. KTC-møde Ringkøbing 6. marts 2009 Flemming Hermann Klimaforandringer og klimatilpasning i kommunerne KTC-møde Ringkøbing 6. marts 2009 Flemming Hermann Dagsorden Præsentation Klimaforandringer Orbispot risikokort Hvorledes kan udfordringen omkring håndtering

Læs mere

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune Indhold Hvorfor har vi lavet en klimatilpasningsplan i København? Hvordan er processen blev lagt frem og gennemført? Planens hovedresultater Københavns

Læs mere

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Center for Miljø og Teknik August 2015 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Ballerups Kommunalbestyrelse godkendte i 2014 en Klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. januar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Medlemmer:

Læs mere

Klimatilpasning i Halsnæs Kommune

Klimatilpasning i Halsnæs Kommune Klimatilpasning i Halsnæs Kommune Landliggersammenslutningen i Halsnæs Kommune delegeretmøde september 2016 Miljøsagsbehandler Kenneth Berger Hvad skal jeg tale om Klimaændringer i DK Hvordan kan vi tilpasse

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Planlægning og Anlæg. v. ingeniør Ole Helgren projektleder, Aarhus kommune, Natur og Miljø oh@aarhus.

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Planlægning og Anlæg. v. ingeniør Ole Helgren projektleder, Aarhus kommune, Natur og Miljø oh@aarhus. Klimatilpasning i Aarhus Kommune Planlægning og Anlæg v. ingeniør Ole Helgren projektleder, Aarhus kommune, Natur og Miljø oh@aarhus.dk Klimatilpasning Kortlægning, planer og handlinger Hvad satte os i

Læs mere

Baggrundsrapport til kommuneplantillæg nr. 1

Baggrundsrapport til kommuneplantillæg nr. 1 Klimatilpasningsplan 2014 Baggrundsrapport til kommuneplantillæg nr. 1 Beskytter vores værdier og giver værdi i hverdagen 1 I Odense mener vi, at vand er en ressource, ikke et problem Klimatilpasning kræver

Læs mere

Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan samarbejdet om

Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan samarbejdet om Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan samarbejdet om klimatilpasning styrkes? Spørgsmål: På tværs af kommunerne i regionen? På tværs af sektorer? På tværs af afdelinger i kommunen? Besvarelser Bord 8:

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Kommuneplantillæg for klimatilpasning Projektansvarlig: TRI (Rune) Miljøvurdering er påbegyndt:25. juni 2017 Miljøvurdering er afsluttet: 30. august 2017 Kommuneplantillægget

Læs mere

1 ' ' . 23 '$0,4 # 1 ' )! * * 5" ' #* ' 5$ 89,6 ( :,5$0,4 #6 ;< ' '' '. 1 '

1 ' ' . 23 '$0,4 # 1 ' )! * * 5 ' #* ' 5$ 89,6 ( :,5$0,4 #6 ;< ' '' '. 1 ' ./$.)(/$ #,.%0! " # $%& ' ())) *+, ---, +,,, +, '() 1 ' '. 23 '$0,4 # 1 ' )! * * 5"- 6 2 1 7 ' #* 5 0 6 2 1 7 3 ' 5$ 89,6 ( :,5$0,4 #6 ;< ' ''5 0 6 =1 8 3 0'. 23 '$0,4 # $*3 *3 1 ' )! %'#' :$ : '24** '

Læs mere

Klimatilpasning. Louise Grøndahl

Klimatilpasning. Louise Grøndahl Klimatilpasning Louise Grøndahl Rammerne for klimatilpasning Ny Lovgivning Lovpakke 2012 - klimalokalplaner - Miljø- og servicemål -vedvarende energi Lovpakke 2012-2013 -Regnvandsbidrag -Præcisering af

Læs mere

VÆRDIKORTLÆGNING OG RISIKOANALYSE IFM. UDARBEJDELSE AF KLIMATILPASNINGSPLAN

VÆRDIKORTLÆGNING OG RISIKOANALYSE IFM. UDARBEJDELSE AF KLIMATILPASNINGSPLAN DECEMBER 2012 FAXE KOMMUNE VÆRDIKORTLÆGNING OG RISIKOANALYSE IFM. UDARBEJDELSE AF KLIMATILPASNINGSPLAN TEKNISK RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

PLAN, BYG OG MILJØ. Tillæg nr. 3. til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By

PLAN, BYG OG MILJØ. Tillæg nr. 3. til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By PLAN, BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By Udarbejdet af Plan, Byg og Miljø 2014. Forsidebilledet viser Nørre Allé i Kalundborg

Læs mere

Endelig vedtagelse af Klimatilpasningsplan

Endelig vedtagelse af Klimatilpasningsplan Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø, Borgmesterens Afdeling Dato 20. oktober 2014 Endelig vedtagelse af Klimatilpasningsplan Endelig vedtagelse af Klimatilpasningsplan tilpasning

Læs mere

Klimaændringernes udfordringer til den fysiske planlægning. Lars Bodum Institut for samfundsudvikling og planlægning Aalborg Universitet

Klimaændringernes udfordringer til den fysiske planlægning. Lars Bodum Institut for samfundsudvikling og planlægning Aalborg Universitet Klimaændringernes udfordringer til den fysiske planlægning Lars Bodum Institut for samfundsudvikling og planlægning Aalborg Universitet Hvad skal man med et hus, hvis man ikke har en anstændig planet at

Læs mere

Klimatilpasningsplaner. Workshop Region Midtjylland. Ideer til: forudsætninger og rammer. Arne Bernt Hasling. Region Midtjylland

Klimatilpasningsplaner. Workshop Region Midtjylland. Ideer til: forudsætninger og rammer. Arne Bernt Hasling. Region Midtjylland Region Midtjylland Klimatilpasningsplaner Workshop Region Midtjylland Ideer til: forudsætninger og rammer Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 Krav til planen 2 Procesforløb 3 Klimaudfordringen, temperatur

Læs mere

Forslag til Klimatilpasningsplan Kommuneplantillæg nr. 4

Forslag til Klimatilpasningsplan Kommuneplantillæg nr. 4 Forslag til Klimatilpasningsplan Kommuneplantillæg nr. 4 til Kerteminde Kommuneplan 2013-2025 juni 2014 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk

Læs mere

Klimatilpasningsplan for Sorø Kommune 2014-2017

Klimatilpasningsplan for Sorø Kommune 2014-2017 Klimatilpasningsplan for Sorø Kommune 2014-2017 Kommuneplantillæg 1-2013 til Sorø Kommuneplan 2013-2024 Klimatilpasningsplan for Sorø Kommune 2014-2017 Kommuneplantillæg 1-2013 til Sorø Kommuneplan 2013-2024

Læs mere

KLIMATILPASNING I AARHUS KOMMUNE SLUSE OG PUMPESTATION I AARHUS Å TIL FORBEDRET SIKKERHED MOD OVERSVØMMELSER AF AARHUS MIDTBY

KLIMATILPASNING I AARHUS KOMMUNE SLUSE OG PUMPESTATION I AARHUS Å TIL FORBEDRET SIKKERHED MOD OVERSVØMMELSER AF AARHUS MIDTBY KLIMATILPASNING I AARHUS KOMMUNE SLUSE OG PUMPESTATION I AARHUS Å TIL FORBEDRET SIKKERHED MOD OVERSVØMMELSER AF AARHUS MIDTBY FORMÅL, IDEFASE OG LAYOUT Ingeniør Ole Helgren, Aarhus Kommune, Natur og Miljø

Læs mere

Klimasikring af hundredvis af km 2 i det åbne land

Klimasikring af hundredvis af km 2 i det åbne land Klimasikring af hundredvis af km 2 i det åbne land eller Hvordan man undgår at Elling svømmer væk Side 1 Centerchef Boie Frederiksen Outline Hovedpointer Frederikshavn Kommune Klimatilpasningsplan Elling

Læs mere

Klimatilpasningsstrategi

Klimatilpasningsstrategi Klimatilpasningsstrategi Herning Kommune Klimatilpasningsstrategi Udarbejdet i marts 2013 af Herning Kommune i samarbejde med Herning Vand Fotos: Herning Kommune To fotos på side 7, Mogens Nielsen Sdr.

Læs mere

Klimaforandringer Ekstremnedbør. Jan H. Sørensen VIA UC og Orbicon

Klimaforandringer Ekstremnedbør. Jan H. Sørensen VIA UC og Orbicon Klimaforandringer Ekstremnedbør Jan H. Sørensen VIA UC og Orbicon Oversvømmelser pga. nedbør Klimaændringer eller statistiske udsving? 2 3 Her er løsningen 4 Klimaforandringer Drivhusgasser : tænk globalt

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Hvordan får man den mest effektive indsats mod vand for færrest mulige penge? Ole Mark, Forsknings- og Udviklingschef

Hvordan får man den mest effektive indsats mod vand for færrest mulige penge? Ole Mark, Forsknings- og Udviklingschef Hvordan får man den mest effektive indsats mod vand for færrest mulige penge? Ole Mark, Forsknings- og Udviklingschef Der var engang i 1872 Storm surge flood of 13 November 1872 in Denmark In Rødby and

Læs mere

København den 2. juli 2011

København den 2. juli 2011 København den 2. juli 2011 Lykke Leonardsen Områdechef Teknik- og Miljøforvaltningen Sonia Sørensen Sektionsleder Københavns Energi Skybrud Hvad gør vi nu? 2011-10-06 Ekstrem skybrud lørdag aften 2. juli

Læs mere

Det positive eksempel på hvordan Naturstyrelsens kortmateriale er brugt ved klimatilpasning i en oversvømmelsestruet kommune

Det positive eksempel på hvordan Naturstyrelsens kortmateriale er brugt ved klimatilpasning i en oversvømmelsestruet kommune Det positive eksempel på hvordan Naturstyrelsens kortmateriale er brugt ved klimatilpasning i en oversvømmelsestruet kommune Ulla Lyngs Ladekarl, Bryan Ingholt Borum ALECTIA Hans Odgaard, Aabenraa Kommune

Læs mere

Klimatilpasning i byggeriet

Klimatilpasning i byggeriet Klimatilpasning i byggeriet Ingeniørforeningen 2012 2 Klimatilpasning i byggeriet Resume Klimaændringer vil påvirke bygninger og byggeri i form af øget nedbør og hyppigere ekstremnedbør, højere grundvandsspejl,

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning På grund

Læs mere

Der er kommet bidrag fra: Hadeslev Stift, Hadeslev Kommune, Museum Sønderjylland, Tønder Kommune og Naturstyrelsen.

Der er kommet bidrag fra: Hadeslev Stift, Hadeslev Kommune, Museum Sønderjylland, Tønder Kommune og Naturstyrelsen. Bilag 5. Miljøvurdering MILJØVURDERING AF AABENRAA KOMMUNES KLIMATILPASNINGSPLAN Miljørapport Indledning I henhold til 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer (nr. 939 af 3. juli 2013) skal der

Læs mere

Klimapåvirkninger. Risiko. Løsninger. Arne Bernt Hasling, COWI. Betydning af klimaændringer i hovedstadsregionen

Klimapåvirkninger. Risiko. Løsninger. Arne Bernt Hasling, COWI. Betydning af klimaændringer i hovedstadsregionen Betydning af klimaændringer i hovedstadsregionen Klimapåvirkninger Risiko Løsninger Arne Bernt Hasling, COWI # 1 Disposition Formål, detaljeringsgrad Klimapåvirkninger Modtaget materiale Oversvømmelser

Læs mere

Tværfaglig klimatilpasning i overvømmelsestruede Aabenraa

Tværfaglig klimatilpasning i overvømmelsestruede Aabenraa Tværfaglig klimatilpasning i overvømmelsestruede Aabenraa Ulla Lyngs Ladekarl, ALECTIA A/S Hans Odgaard, Aabenraa Kommune ATV Vintermøde, 6. marts 2013 Tværfaglig klimatilpasning I overvømmelsestruede

Læs mere

Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan kommunerne samarbejde om klimatilpasning på tværs af kommunegrænser?

Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan kommunerne samarbejde om klimatilpasning på tværs af kommunegrænser? Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan kommunerne samarbejde om klimatilpasning på tværs af kommunegrænser? Hvilke klimarelaterede udfordringer er de største for jeres kommuner? - Lavtliggende grunde

Læs mere

FORSLAG Offentliggjort 25. juni 2014 i høring frem til 3. september

FORSLAG Offentliggjort 25. juni 2014 i høring frem til 3. september Kommuneplantillæg nr. 4 Klimatilpasning FORSLAG Offentliggjort 25. juni 2014 i høring frem til 3. september Forslag juni 2014 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Klimatilpasning i Mogens Bjørn Nielsen, Afdelingschef, geolog Natur og Miljø Det hører I mere om: Hvad satte os i gang med klimatilpasning? høje vandstande i Aarhus Å og Aarhus Bugt i 2006 og 2007: Vi

Læs mere

KLIMATILPASNINGSAFSNIT TIL KOMMUNEPLAN

KLIMATILPASNINGSAFSNIT TIL KOMMUNEPLAN JANUAR 2013 SAMSØ KOMMUNE KLIMATILPASNINGSAFSNIT TIL KOMMUNEPLAN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2013 SAMSØ KOMMUNE

Læs mere

Velkommen til borgermøde

Velkommen til borgermøde Velkommen til borgermøde Velkomst v/mads Panny, formand for Klima- og Miljøudvalget Viborg Kommunes Klimatilpasningsplan Gudenåen udfordringer, konsekvenser og handlemuligheder Spørgsmål og debat Afslutning

Læs mere

Manual til risikokortlægning UDVIKLINGSFORVALTNINGEN

Manual til risikokortlægning UDVIKLINGSFORVALTNINGEN Manual til risikokortlægning UDVIKLINGSFORVALTNINGEN 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 1.1 Nedbør, havvand og vandløb 4 1.2 Oversvømmelseskort 4 1.3 Værdikort 4 1.4 Risikokort 4 2. Opbygning af kortlægningen

Læs mere

RISIKOKORTLÆGNING I AALBORG KOMMUNE

RISIKOKORTLÆGNING I AALBORG KOMMUNE OKTOBER 2013 AALBORG KOMMUNE RISIKOKORTLÆGNING I AALBORG KOMMUNE TEKNISK RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2013 AALBORG KOMMUNE

Læs mere

Klimaforandringer Nye udfordringer i hverdagen

Klimaforandringer Nye udfordringer i hverdagen Klimaforandringer Nye udfordringer i hverdagen Stjernholm dagen 19. august 2009 Johnny Gybel jgy@orbicon.dk 4630 0340 Emner Klimaforandringer Oversvømmelser OrbiSpot risikokort Arbejdsproces Eksempel Spørgsmål

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2015 20 1 2014 Indledning Indsats for bæredygtig udvikling 2015 giver et overblik over de indsatser, der skal sikre, at Gentofte Kommune lever op til

Læs mere

Klimatilpasningsplan 2015

Klimatilpasningsplan 2015 FORSLAG Indhold 1. Indledning... 3 2. Det fremtidige klima... 5 2.1 Klimascenarier... 5 2.2 Konsekvenser af klimaændringerne... 6 2.3 Fordele og ulemper ved klimaændringerne... 7 3. Screeningskort... 9

Læs mere

Forslag - Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Forslag - Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Forslag - Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Forslag - Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion Udgivet af: Vordingborg Kommune 2013. Vordingborg

Læs mere

Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning. - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne

Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning. - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne 1. Intro Først en række afstemninger for at lære udstyret at kende. Dernæst en runde ved bordene, hvor I lærer

Læs mere

Klimatilpasning i København

Klimatilpasning i København Klimatilpasning i København Oplæg Miljøcenter Roskilde d. 30. august 2011 Lykke Leonardsen Oversigt over oplæg Københavns Kommunes klimatilpasningplan Udfordringer Løsninger Skybrudsplan Udfordringer i

Læs mere

Strategi for klimatilpasning

Strategi for klimatilpasning Strategi for klimatilpasning 2012-2016 Forslag Middelfart Kommunes strategi for klimatilpasning 2012-2016 November 2012 Indhold Indledning... 3 Strategi... 5 Fokusområder... 6 Processen... 8 Planlægningshierarki...

Læs mere

Risikohåndtering af regn- og havvand i Vejle

Risikohåndtering af regn- og havvand i Vejle Samfund/Løsninger Risikohåndtering af regn- og havvand i Vejle Ulla Pia Geertsen, Klimakoordinator og projektudvikler, Teknik & Miljø, Vejle Kommune Vejle med Vilje - udvikling - vandudfordringer Løsninger

Læs mere

Notat. 28. februar Miljø og Teknik. Baggrund

Notat. 28. februar Miljø og Teknik. Baggrund Notat Forvaltning: Miljø og Teknik Dato: J.nr.: 28. 2013 Br.nr.: Udfærdiget af: Lars Bo Jensen Vedrørende: Projektbeskrivelse for Klimatilpasningsplan Notatet sendes/sendt til: Baggrund Aftalen mellem

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. august 2014 Mødetidspunkt 17.02 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

KLIMASIKRING HVAD GØR KOMMUNERNE?

KLIMASIKRING HVAD GØR KOMMUNERNE? KLIMASIKRING HVAD GØR KOMMUNERNE? Teknologisk Institut Onsdag den 11. september 2013 By, Kultur og Miljø VAND & KLIMATILPASNING Statslige udmeldinger Krav om klimatilpasningsplan inden udgangen af 2013

Læs mere

BESKRIVELSE AF OVERSVØMMELSESKORTLÆGNING I DET ÅBNE LAND

BESKRIVELSE AF OVERSVØMMELSESKORTLÆGNING I DET ÅBNE LAND Assens Kommune Januar 2013 BESKRIVELSE AF OVERSVØMMELSESKORTLÆGNING I DET ÅBNE LAND Indholdsfortegnelse 1 Oversvømmelseskortlægning... 2 1.1 Kendte oversvømmelser... 2 1.2 Nedbør... 2 1.3 Hav... 3 1.4

Læs mere