Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune"

Transkript

1 Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Planperiode

2 Indholdsfortegnelse 1 Planens indhold Resumé af den statslige vandplan for Bornholm Forord Baggrund Statens indsatsprogram Indsatser og prioritering Vandløb Søer Spildevand Grundvand Øvrige indsatser i kommunen Forholdet til anden relevant planlægning...29 Bilag 1: Retningslinjer...33 Bornholms Regionskommune Vandhandleplan

3 1 Planens indhold Denne vandhandleplan indeholder en beskrivelse af Bornholms Regionskommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans indsatsprogram. Bornholms Regionskommune er omfattet af Vandplan for Bornholm, Hovedvandopland 3.1 Vanddistrikt Bornholm - herefter kaldet vandplan for Bornholm eller blot vandplanen. Den statslige vandplan kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside Det overordnede mål med den nye vandplanlægning i Danmark er, at alt vand - grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet - skal have mindst god tilstand eller godt potentiale i år 2015 eller senest i 2027 (udgangen af tredje planperiode). Bornholms Regionskommune skal i lighed med landets øvrige kommuner udfærdige en handleplan på baggrund af statens vandplaner. Vandplanerne er en helt ny plantype med en seksårig planperiode ( , og ). På grund af forsinkelse i vedtagelsen af de statslige planer vil denne vandhandleplan være gældende for perioden Forslaget til vandhandleplan for Bornholms Regionskommune blev vedtaget på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. maj Udkastet til Vandhandleplanen var derefter i offentlig høring i perioden 16. maj til 3. august 2012, og blev endelig vedtaget på møde i Teknik- og Miljøudvalget d. 8. november 2012 med en mindre modifikation af figurteksten side 18 (figur 10) som følge af høringssvarene. Indsatserne er fastlagt i de statslige planer, så det er særligt kommunens prioriteringer og forventede tidsplan, at kommunen gerne vil i dialog med lodsejere og andre berørte om. Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Bornholms Regionskommune Vandhandleplan

4 2 Resumé af den statslige vandplan for Bornholm Staten har for hele landet udarbejdet vandplaner med meget konkrete indsatsprogrammer for de enkelte vandområder. Bornholms Regionskommune er omfattet af Hovedvandopland 3.1 Vanddistrikt Bornholm. Statens vandplaner indeholder en redegørelse og en plan med indsatsprogram for de enkelte vandområder, og et supplerende virkemiddelkatalog beskriver de krævede indsatser. Vandplanerne indeholder retningslinjer, der har bindende virkning over for myndighedernes fysiske planlægning og administration herunder i relation til konkrete sager. Vandplanen for Hovedvandopland Bornholm er tilgængelig på: De tilhørende kort er tilgængelige i WebGIS på: Vandplanerne skal ifølge lovgivningen sikre, at vandløb, søer, kystvande og grundvandsforekomster i udgangspunktet opfylder miljømålet god tilstand eller godt potentiale inden udgangen af For alle vandområder gælder som hidtil den generelle sektorlovgivning. I vandplanen er der herudover fastsat mål og eventuelle supplerende indsatskrav for et antal konkrete vandområder og oplande. Miljømålsloven giver mulighed for i særlige tilfælde at anvende undtagelsesbestemmelser, som gør det muligt at afvige fra fristen for målopfyldelse i 2015 og/eller at fastsætte lempede miljømål. I vandplanen for Bornholm er i et vist omfang anvendt undtagelsesbestemmelser. Tilstand og mål Kystvandsområde I vandplanen for Bornholm indgår kystvande ud til 12-sømilgrænsen. Tilstandsvurderingen viser, at den nuværende samt den fremskrevne tilstand i områderne vurderes som værende moderat. Kystvandene forventes dermed ikke at nå målopfyldelse i 2015, uden at der iværksættes supplerende tiltag. Kravet til indsats i første planperiode er en reduktion af kvælstoftilførslen på 68,9 tons/år. Beregning af indsatsbehovet er behæftet med en betydelig usikkerhed. Frem mod den næste generation af vandplaner (næste planperiode) forventes vidensgrundlaget for vurdering af miljøtilstand og indsatsbehov at blive forbedret. Søer I vandplanen for Bornholm er følgende søer målsat og tilstandsvurderet: søer over 1 ha med en specifik målsætning i Bornholms Regionskommunes kommuneplan samt én nyetableret sø i alt 19 søer. Heraf er 10 over 5 ha. I alt er der ca søer over 100 m 2 på Bornholm, hvoraf ca. 96 % er mindre end 0,5 ha. Ud af de 19 omfattede søer har 10 søer allerede en høj økologisk tilstand, 3 søer har en god tilstand, mens 6 søer har en moderat eller dårligere tilstand. Der er ingen indsatskrav i forhold til søer med høj eller god økologisk tilstand, da miljømålet her er opfyldt. For de 6 søer med moderat eller dårligere tilstand, er tidsfristen for målopfyldelse helt eller delvis udskudt på grund af en intern Bornholms Regionskommune Vandhandleplan

5 belastning med fosfor eller et utilstrækkeligt datagrundlag. Kun for 3 af de 6 søer er der fastlagt indsatskrav i første planperiode. Indsatskravene er fokuseret på en reduktion af fosfortilførslen fra spredt bebyggelse og landbrug. Vandløb I vandplanen for Bornholm er følgende vandløb målsat og tilstandsvurderet: Vandløb med mindst 10 m 2 km opland sammen med vandløb med høj naturværdi og vandløb, hvor god økologisk tilstand allerede forekommer samlet længde 323 km. Herudover findes der i oplandet 663 km vandløb. Af de 323 km vandløb, som indgår i vandplanen, er 316 km åbne vandløb og 7 km rørlagte vandløb. Af de åbne vandløb opfylder 248 km allerede opfylder målene om høj eller god økologisk tilstand, 50 km opfylder ikke målene og 19 km har en ukendt tilstand. Tilstanden på de rørlagte strækninger er også beskrevet som ukendt. Indsatskravene for de vandløb, som ikke allerede opfylder målene, er i første planperiode koncentreret omkring forbedringer af de fysiske forhold i vandløbene samt en begrænsning af spildevandstilførslen. For nogle vandløb er indsatsen udskudt til en senere planperiode. Grundvand I vandplanen for Bornholm indgår 6 grundvandsforekomster, heraf 1 terrænnær og 5 regionale. Det vurderes generelt, at Danmark allerede opfylder kravene til beskyttelse af drikkevandet. Også i Hovedvandopland Bornholm vurderes tilstanden i alle 6 omfattede grundvandsforekomster som værende god. Vandplanen har således ikke i forhold til gældende lovgivning supplerende miljømål og indsatskrav i forhold til beskyttelse af grundvand. Indsatsprogram og virkemidler Indsatsen for at sikre miljømålet om god tilstand sker gennem anvendelse af to typer af virkemidler. Den ene gruppe af virkemidler virkemidler af mere generel karakter regulerer påvirkninger fra landbruget og anvendes i alle sø- og kystoplande uanset indsatskrav. De implementeres via generel lovgivning. Bornholms Regionskommune er således ikke ansvarlig for gennemførelse af disse tiltag. De generelle virkemidler forventes at reducere udledningen af kvælstof og fosfor til overfladevande (kystvande, søer og vandløb). De generelle virkemidler består af: Randzoner op til 10 m dyrknings-, gødsknings- og sprøjtefrie zoner langs søer og vandløb Efterafgrøder i stedet for vintergrønne marker Forbud mod pløjning af fodergræsmarker i visse perioder Forbud mod visse former for jordbearbejdning i efteråret Ændring af normsystemet for kvælstof Den anden gruppe af virkemidler anvendes konkret i forhold til de opgjorte mål og indsatsbehov i de enkelte sø- og kystoplande inden for hovedvandoplandet. Bornholms Regionskommune er ansvarlig for at gennemføre denne indsats, som nærværende handleplan omhandler. Den konkrete indsats i Hovedvandopland Bornholm består af følgende indsatser: Ændret vandløbsvedligeholdelse 1,3 km Fjernelse af faunaspærringer i vandløb 7 stk. Bornholms Regionskommune Vandhandleplan

6 Genåbning af rørlagte vandløb 4,2 km Forbedret spildevandsrensning i spredt bebyggelse ca. 80 ejendomme Regnbetingede udløb forbedring af overløbsbygværk 1 stk. Tiltagene i vandløb forventes at forbedre de fysiske forhold i vandløbene. Indsatsen over for punktkilder (spildevandsrensning og regnbetingede udløb) forventes at bidrage til målopfyldelse i visse vandløbsstrækninger og søer. Det samlede indsatsprogram for Bornholm fremgår endvidere på tabelform herunder i Figur 1. Påvirkninger, som skal reduceres, og tilhørende virkemidler Anvendelse af virkemidler Effekter Reduceret påvirkning af overfladevande Kvælstof (tons/år) Fosfor (tons/år) Fysisk påvirkning Iltforbrugende stoffer Miljøfarlige forurenende stoffer herunder pesticider 1. Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider landbrug mv. Randzoner omkring søer og vandløb Efterafgrøder i stedet for vintergrønne marker Forbud mod pløjning af fodergræsmarker i visse perioder Forbud mod visse former for jordbearbejdning i efteråret Ændring af normsystemet Oversvømmelse af å-dale mhp. P-fjernelse Etablering af vådområder til N-fjernelse Yderligere brug af efterafgrøder eller Generelle virkemidler* 0 ha 0 ha 0 ha 70,05 1, godkendte alternativer 2. Vandindvinding påvirkning af overfladevande Flytning af kildepladser 0 m 3 Kompenserende udpumpning 0 m 3 3. Fysisk påvirkning af vandløb, søer og marine områder Ændret vandløbsvedligeholdelse 1,3 km + Fjernelse af faunaspærringer 7 stk + Vandløbsrestaurering 0,0 km Genåbning af rørlagte vandløb 4,2 km + Sørestaurering 0 lokaliteter 4. Påvirkninger fra punktkilder Renseanlæg forbedret rensning 0 anlæg Spredt bebyggelse forbedret Ca. 80 ejd. 0,41 0, spildevandsrensning Regnbetingede udløb - forbedring 1 udløb 0,03 0, Industri forbedret rensning/afskæring til renseanlæg 0 anlæg Figur 1 Indsatsprogram for hovedvandopland Bornholm 1. planperiode, tabel gengivet efter tabel i vandplanen for Bornholm. *Bemærk, at kommunen ikke er ansvarlig for implementering af de generelle virkemidler, hvorfor de ikke indgår i den kommunale handleplan. Bornholms Regionskommune Vandhandleplan

7 3 Forord I denne handleplan redegøres der nærmere for, hvordan vandplanen for Hovedvandopland Bornholm og dens indsatsprogram vil blive realiseret inden for Bornholms Regionskommunes geografiske område på land og for den kystnære del af vanddistriktet. Bornholms Regionskommune skal, i lighed med landets øvrige 97 kommuner, udfærdige en handleplan på baggrund af statens vandplaner. Danmark er inddelt i 23 vandoplande, og staten har udarbejdet en vandplan for hver af dem. Vandplanerne er en helt ny plantype med en seksårig planperiode ( , og ). De statslige vandplaner erstatter regionplanernes retningslinjer på vandområdet. Denne første kommunale handleplan vil være gældende frem til næste planperiode, der efter miljømålsloven skal indledes senest den 22. december Hovedvandopland Bornholm udgør ét vanddistrikt, der omfatter Bornholm og Ertholmene samt de omkransende farvande. Figur 2 Hovedvandopland 3.1, Vanddistrikt Bornholm Handleplanen er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner (Bekendtgørelse nr af 15. december 2011), som er udarbejdet i medfør af 31 a stk. 3 i miljømålsloven. Ifølge bekendtgørelse nr om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner skal handleplanen indeholde: 1. Oplysning om kommunens indsats i vandplanperioden, herunder realiseringsrækkefølge og tidspunkt samt prioritering af den forventede indsats (Bekendtgørelsens 4 og 5) 2. Redegørelse for forholdet til anden relevant planlægning (Bekendtgørelsens 3) 3. Kortbilag med de foranstaltninger kommunalbestyrelsen igangsætter (Bekendtgørelsens 4. stk. 2) Handleplanen må ikke stride imod vandplanen. Forslaget til den kommunale vandhandleplan skal senest 6 måneder efter vandplanens offentliggørelse sendes i offentlig høring med en høringsperiode på mindst 8 uger. Kommunen tager derefter stilling til de indkomne høringssvar og vurderer, om handleplanen skal ændres inden den vedtages senest et år efter vandplanernes vedtagelse. Bornholms Regionskommune Vandhandleplan

8 Figur 3 Tidslinje fra de statslige vandplanernes vedtagelse til den kommunale vandhandleplans vedtagelse For samtlige statslige vandplaner er der foretaget en strategisk miljøvurdering. Efter loven om miljøvurdering af planer og programmer 3, stk. 2, gælder, at hvis planer og programmer alene indeholder mindre ændringer, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planen på grundlag af kriterierne i lovens bilag 2 må antages at kunne få en væsentlig påvirkning på miljøet. Hvis handleplanen alene gengiver den statslige vandplans foranstaltninger, er der ikke tale om en ny plan. Er der imidlertid tale om ændringer eller præciseringer i handleplanen i forhold til den statslige vandplan, er planen omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Den giver kommunen mulighed for at træffe afgørelse om undtagelser - jf. lovens 3, stk. 2, og kan finde anvendelse, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Bornholms Regionskommune har vurderet, at handleplanen ikke skal miljøvurderes i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 936, 2009). Offentlighedsfase og aktiviteter Kommunerne er i sin administration af lovgivningen bundet af de statslige vandplaner. Det følger af miljømålslovens 3, stk. 2. Kommunens råderum er begrænset i forhold til udarbejdelsen af handleplanen, og kommunalbestyrelsen lægger derfor vægt på, at inddragelsen af kommunens borgere, i drøftelsen af alle betydende spørgsmål, sker med dette for øje. F.eks. er prioriteringen af indsatsen og tidsplanen til debat, men vandplanen fastslår, at indsatsen skal gennemføres. Bornholms Regionskommune vil lægge stor vægt på den lokale dialog og inddragelse af lodsejere i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af de konkrete indsatser. Bornholms Regionskommune Vandhandleplan

9 4 Baggrund Den 22. december 2000 trådte EU s vandrammedirektiv i kraft, og direktivet har som sit overordnede mål, at alt vand skal have god tilstand i Derfor skal alle EU-landene gennemføre en målrettet vandplanlægning (vandplaner) for grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet. Tanken bag vandrammedirektivet er, at alt vand skal forvaltes med en sammenhængende indsats. Implementeringen af vandrammedirektivet i dansk lov er sket i december 2003 med miljømålsloven. Før den kommunale reform i 2007 var mål for vandforekomster fastlagt som retningslinjer i de daværende amters regionplaner (regionplanens vandressourceplanlægning og recipientkvalitetsplanlægning). I forbindelse med kommunalreformen fik disse målsætninger, jf. planlovens 3 stk. 1, retsvirkning som et landsplandirektiv, der var gældende indtil den 22. december 2011, hvor der blev vedtaget nye miljømål med vandplanerne efter miljømålsloven. Til forskel fra regionplanernes retningslinjer indeholder vandplanerne bindende tidsfrister for gennemførelse af vandplanens indsatsprogram. Miljømålsloven afstikker bindende rammer for myndighedsudøvelsen af øvrig lovgivning, jf. miljømålslovens 3 stk. 2: Statslige myndigheder, regionsråd og kommunalbestyrelser er ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen bundet af vandplanen og den kommunale handleplan og skal herunder sikre gennemførelsen af indsatsprogrammet og den kommunale handleplan. For at formålet med vandrammedirektivet opnås, skal staten udarbejde vandplaner for alle vandområder i Danmark. Fra vandplanernes vedtagelse fungerer de som det overordnede administrative grundlag for dansk vandforvaltning. Alle vandplaner er bygget op over samme disposition og fastsætter konkrete mål for de enkelte forekomster af overfladevand samt grundvand, og der stilles krav til indsatsen. De 23 statslige vandplaner og deres tilhørende indsatsprogrammer beskriver de indsatser, der skal gennemføres for at nå de fastsatte miljømål i vandplanerne. Forud for vandplanerne udarbejdede amterne basisanalyser for kvaliteten af vandområderne og vandressourcerne samt påvirkninger som resultat af menneskelige aktiviteter. Basisanalysen blev i Danmark delt i to, hvoraf den første del er rapporteret til EU-kommissionen i 2005, mens den anden del blev rapporteret juli Naturstyrelsen har vurderet, hvilket miljømål det enkelte vandområde skal have og har opsat et indsatsprogram for at opnå målet, hvis ikke det allerede er opfyldt. Vandplanerne skal følges op af kommunale handleplaner, og disse skal beskrive, hvordan kommunen vil gennemføre den indsats, som fremgår af de statslige vandplaner. Efter miljømålslovens kapitel 11 skal kommunerne udarbejde vandhandleplaner, hvori der nærmere redegøres for, hvorledes den statslige vandplan og dens indsatsprogram vil blive realiseret inden for kommunernes geografiske områder og hvordan målsætningerne i vandplanen derved opfyldes. Bornholms Regionskommune Vandhandleplan

10 Det overordnede mål med den nye vandplanlægning i Danmark er, at alt vand - grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet - skal have mindst god tilstand eller godt potentiale i år Afvigelser i forhold til uforstyrret tilstand Naturlige vandområder Økologisk kvalitetsklasse Kunstige eller stærkt modificerede vandområder Ingen eller kun ubetydelig afvigelse Høj økologisk tilstand Højt økologisk potentiale Svag afvigelse God økologisk tilstand Godt økologisk potentiale Mindre afvigelse Moderat økologisk tilstand Moderat økologisk potentiale Større afvigelse Ringe økologisk tilstand Ringe økologisk potentiale Alvorlig afvigelse Dårlig økologisk tilstand Dårligt økologisk potentiale Figur 4 Målsætningsdiagram på baggrund af et økologisk kvalitetsindeks (Ecological Quality Ratio, EQR) Den afvigelse, der skal være for vandområdet i forhold til en uforstyrret tilstand skal jf. Figur 4 højst være en svag afvigelse. Kommunernes indsatser skal som minimum bringe vandløb til at opnå god økologisk tilstand eller godt økologisk potentiale, som er fastsat ud fra smådyrsfaunaen svarende til nedenstående faunaklasser (Dansk Vandløbs Fauna Indeks) jf. Figur 5. Vandløb Miljømål: Økologisk tilstand Mål for faunaklasse Normale Høj tilstand 7 God tilstand 6 5 Blødbund God tilstand 4 Stærkt modificerede Godt potentiale 5 Kunstige Godt potentiale Figur 5 Inddeling i økologiske kvalitetsklasser på baggrund af DVFI (Dansk Vandløbs Fauna Indeks). På Bornholm er der ikke udpeget vandløbsstrækninger som blødbundstype, hvorfor der kan ses bort fra denne. Søernes indhold af klorofyl a (mål for algemængde i søvand) skal være på et niveau, der sikrer målopfyldelse for den pågældende søtype. For kystvandene skal ålegræssets dybdeudbredelse opfylde det mål, der er sat for det pågældende vandområde. Da der på grund af Bornholms og Ertholmenes eksponerede kyster ikke er nogen områder omkring Bornholm, hvor ålegræs er naturligt forekommende i stor mængde, er miljømålene for ålegræs her teoretiske. Det betyder, at havområderne vandkemisk og biologisk skal leve op til en tilstand, hvor der potentielt kunne være ålegræs, hvis der var områder med den rette eksponeringsgrad til stede. En god tilstand i forhold til grundvand sikres ved, at grundvandet overholder miljømål for grundvand som fastsat i vandrammedirektivet og udbygget i grundvandsdirektivet, jf. bekendtgørelse om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvande, overgangsvande og grundvand. Bornholms Regionskommune Vandhandleplan

11 Med hensyn til grundvandets kvantitative tilstand betyder dette blandt andet, at menneskeskabte ændringer i grundvandsstanden kan medføre, at tilknyttede vand- og naturområder ikke kan opnå god tilstand. Vandplanerne indeholder retningslinjer til brug for vurderingen af grundvandsforekomsternes tilstand, f.eks. med hensyn til indikatorer for bæredygtig vandindvinding. Som udgangspunkt bør indvindingen ikke medføre en reduktion af vandløbenes vandføring på over 5 % og % af det oprindelige medianminimum, hvor miljømålene for vandløbet er hhv. høj økologisk tilstand og god økologisk tilstand. Den nærmere fastsættelse af den tilladelige reduktion inden for sidstnævnte interval vurderes i forhold til vandløbstypen og vandløbets sårbarhed i øvrigt. I områder, der er påvirket af almene vandforsyninger, kan der for vandløb, hvor miljømålene er enten høj eller god økologisk tilstand, fastsættes kravværdier for medianminimumsvandføringen, der accepterer en større %-reduktion end oven for angivet, hvis det ud fra et konkret kendskab til de hydromorfologiske og fysisk-kemiske forhold vurderes, at miljømålene kan opnås. Tilsvarende indeholder vandplanerne mål og kriterier for vurdering af grundvandets kemiske, dvs. forureningsmæssige, tilstand. Ud fra de opstillede mål, er der i vandplanerne bestemt et indsatskrav og angivet statens virkemiddel efter virkemiddelkataloget 1. Virkemiddelkataloget består af statsligt anbefalede virkemidler, hvor der er udarbejdet cost-benefit-analyser for hvert enkelt virkemiddel. For hvert enkelt virkemiddel gennemgår kataloget en beskrivelse af virkemidlet, forudsætninger, effekt, økonomi samt gennemførelse. Kommunernes muligheder for at bruge andre virkemidler end dem, der er anbefalet i virkemiddelkataloget, varierer fra indsatsområde til indsatsområde. Vådområder kan ikke erstattes af andre virkemidler, og også på vandløbsområdet ligger virkemidlerne i de fleste tilfælde fast. Kun i relation til spærringer kan kommunen selv vælge, hvordan man vil løse det konkrete problem med manglende passage i vandløbet. For så vidt angår spildevandsindsatsen, indsatsen over for drikkevandsindvinding og sørestaurering har kommunerne en vis frihed ved valg af løsninger. Kommunen skal dog dokumentere, at det alternative virkemiddel har samme miljøeffektivitet som de virkemidler, de skal erstatte. Ansvar: I implementeringen af Vandrammedirektivet har staten over for EU-kommissionen det overordnede ansvar for, at direktivet overholdes. Kommunerne har ansvaret for, at de for kommunerne relevante dele af vandplanerne implementeres via udarbejdelsen af vandhandleplaner. Kommunernes forslag til vandhandleplaner skal være udarbejdet senest 6 måneder efter, at vandplanerne er offentliggjort og senest 1 år efter, skal de vedtages. Vandhandleplanerne ligger over kommuneplanen i det danske plan- og reguleringshierarki. Vand- og naturplanerne har en planperiode på 6 år, mens kommuneplanen har en 4-årig planperiode. Første vandplanperiode udløber 22. december Virkemiddelkatalog. Til brug for vandplanindsatsprogrammer. Version 03 januar By- og Landskabsstyrelsen - Miljøministeriet. Bornholms Regionskommune Vandhandleplan

12 5 Statens indsatsprogram Handleplanens indsatser fastsættes med udgangspunkt i den statslige vandplans indsatsprogram. Statens indsatsprogram er bindende over for kommunerne og skal effektueres i første planperiode. Indsatsprogrammet er et resumé af de tiltag, der skal til for at leve op til målene i et vandområde, og en opskrift på, hvordan det kan ske. Vandplanens samlede indsatsprogram for Bornholm indeholder både generelle og konkrete virkemidler, jf. Figur 1 side 6. De generelle virkemidler implementeres via lovgivningen, og kommunen har intet ansvar for opfyldelsen af disse, hvorfor de heller ikke indgår i den kommunale handleplan. De dele af indsatsprogrammet, som kommunen har ansvar for at gennemføre, og som derfor behandles i den kommunale vandhandleplan, ses i nedenstående Figur 6. Påvirkninger, som skal reduceres, og tilhørende virkemidler Anvendelse af virkemidler Effekter Reduceret påvirkning af overfladevande Kvælstof (tons/år) Fosfor (tons/år) Fysisk påvirkning Iltforbrugende stoffer Miljøfarlige forurenende stoffer herunder pesticider Fysisk påvirkning af vandløb Ændret vandløbsvedligeholdelse 1,3 km + Fjernelse af faunaspærringer 7 stk + Genåbning af rørlagte vandløb 4,2 km + Påvirkninger fra punktkilder Spredt bebyggelse forbedret spildevandsrensning Ca. 80 ejd. 0,41 0, Regnbetingede udløb forbedring 1 udløb 0,03 0, Figur 6: Vandplanens konkrete indsatsprogram for Bornholm i første planperiode. Se hele indsatsprogrammet inkl. de generelle virkemidler i Figur 1 side 6. De konkrete indsatser beskrives nærmere i kapitel 6 om indsatser (side 13ff.), hvor det også på kort angives, hvor foranstaltningerne skal gennemføres. Bornholms Regionskommune Vandhandleplan

13 6 Indsatser og prioritering Implementeringen af vandplanernes indsatsprogram betyder, at der skal ske nye tiltag på et eller flere af indsatsområderne, som kommunerne er ansvarlige for at gennemføre. Det følgende fungerer som en uddybning af kapitel 5 og indeholder en mere detaljeret redegørelse for de indsatser, som Bornholms Regionskommune er ansvarlig for at gennemføre, samt oplysninger om offentlighedens inddragelse efter sektorlovgivningen. Endvidere indeholder kapitlet kommunens prioriteringskriterier og forventede tidsplan for indsatser. Kapitlet vil indeholde et kort beskrivende afsnit pr. indsatsområde. Der redegøres for, hvilke indsatser kommunen planlægger at igangsætte samt i enkelte tilfælde, hvor langt kommunen er nået med igangværende indsatser. I beskrivelsen henvises til kortbilag, der viser indsatsområdernes geografiske placering. For hvert indsatsområde redegøres der desuden for hvilke afgørelser, der skal træffes efter særlovgivningens regler for at kunne implementere vandplanens indsatsprogram, samt offentlighedens inddragelse heri. For hvert indsatsområde redegøres der slutteligt for kommunens prioritering og forventede tidsplan for igangsættelse af de enkelte indsatser. 6.1 Vandløb Vandløb er defineret i forhold til vandløbsloven. Vandløb omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 er omfattet af en generel beskyttelse. Beskyttelsen af udpegede 3-vandløb indebærer, at der ikke uden dispensation fra naturbeskyttelsesloven må foretages ændringer i tilstanden af disse ud over sædvanlig vedligeholdelse. Vandløbenes fysiske tilstand beskyttes således i en vis grad ved kommunens løbende administration af sektorlovgivningen. I vandplanen for Bornholm er 323 km vandløb målsat og vurderet med henblik på indsatsbehov. Der er i første planperiode krav om konkrete indsatser for i alt 5,5 km vandløbsstrækninger samt 7 lokaliteter i vandløb. Formålet med disse indsatser er at reducere den fysiske påvirkning af vandløbene. Vandplanerne opererer med følgende virkemidler til at reducere den fysiske påvirkning af vandløb: ændret vandløbsvedligeholdelse genåbning af rørlagte vandløb fjernelse af spærringer/sikring af kontinuitet vandløbsrestaurering (ingen indsatser på Bornholm i første planperiode) De konkrete indsatser i første planperiode for vandløb på Bornholm beskrives herunder. Se også Figur 7 og Figur 8. Bornholms Regionskommune Vandhandleplan

14 Ændret vandløbsvedligeholdelse Der skal ske ændret vandløbsvedligeholdelse i ét vandløb på en strækning på 1,3 km. Ændret vandløbsvedligeholdelse skal forbedre de fysiske forhold i vandløbet og medvirke til, at vandløbet kan udvikle sig mere naturligt med henblik på at forbedre levesteder for dyr og planter. Indsatsen kan bestå i enten helt at ophøre med vedligeholdelse, at reducere den nuværende praksis eller at foretage en mere skånsom vedligeholdelse. Det vil bero på en konkret vurdering, hvordan vedligeholdelsen skal ændres på den udpegede strækning. Genåbning af rørlagte vandløb Der skal ske genåbning af rørlagte vandløb på i alt 4,2 km fordelt på 11 forskellige strækninger. Genåbning af rørlagte vandløbsstrækninger anvendes for rørlagte strækninger, hvor der skal sikres kontinuitet mellem åbne målsatte vandløbsstrækninger. Indsatsen skal forbedre den økologiske tilstand i rørlagte vandløb og opstrømsliggende strækninger. I forbindelse med genåbning skal det altid sikres, at der bliver tilstrækkeligt varierede fysiske forhold i det nye vandløb. Derfor indgår i genåbningen normalt en udlægning af grus/sten og i visse tilfælde også genslyngning. Fjernelse af faunaspærringer i vandløb Faunaspærringer skal fjernes på 7 lokaliteter i vandløb. Spærringer i vandløb indbefatter flere typer af konstruktioner, der har til fælles, at de hindrer eller hæmmer spredningen af fisk og smådyr. Fjernelsen af spærringen kan ske enten ved at fjerne selve opstemningen, der giver anledning til spærringen, eller ved at lave en faunapassage fordi spærringen. Dette vil afhænge af de konkrete forhold. Indsatser over for spildevand Endvidere skal indsatser på spildevandsområdet medvirke til at reducere tilførslen af kvælstof, fosfor, iltforbrugende stoffer og miljøfarlige forurenede stoffer til vandløb denne indsats beskrives under afsnittet om spildevand på side 21. Indsatsprogram for reduktion af påvirkning af vandløb Indsats Omfang Formål Ændret vandløbsvedligeholdelse 1,3 km Reducere fysisk påvirkning Genåbning af rørlagte vandløb 4,2 km Reducere fysisk påvirkning Fjernelse af faunaspærringer 7 stk. Reducere fysisk påvirkning Forbedret spildevandsrensning for spredt 36 Reducere påvirkning med forurenende bebyggelse i det åbne land ejendomme stoffer fra punktkilder Regnbetinget udløb forbedring af overløbsbygværk Figur 7 Krav til indsats for reduktion af påvirkning af vandløb i første planperiode. 1 stk. Reducere påvirkning med forurenende stoffer fra punktkilder Bornholms Regionskommune Vandhandleplan

15 De konkrete vandløbsstrækninger og antal km med indsatskrav om at reducere den fysiske påvirkning er listet i nedenstående Figur 8. Vandløb Ændret vandløbsvedligeholdelse Genåbning af rørlagt vandløb Spællinge Å 1,345 km Læså i Vestre Indlæg 0,102 km Blåkilde bæk 0,153 km Flisebæk 0,230 km Kæmpe Å 1,333 km Muleby Å 0,854 km Møllebæk v. Tejn 0,228 km Samsingå 0,173 km Samsingå 0,410 km Tejn Å, Basteå 0,265 km Tingsted Å 0,193 km Lille Å ved Brodal m. tilløb 0,253 km Blykobbe å Tingsted å Skovsholm bæk Henrikebæk Læså Spager Å Figur 8: Indsatskrav for vandløbsstrækninger omfattet af vandplanen for Bornholm. Fjernelse af spærring 1 stk. 1 stk. 1 stk. 1 stk. 2 stk. 1 stk. Indsatserne for at reducere den fysiske påvirkning af vandløb kan ses på kort i nedenstående Figur 9 samt elektronisk på Miljøministeriets WebGIS på Kort med angivelse af indsatser på spildevandsområdet kan ses under afsnittet om spildevand på side 21. Lovgivning og regulativer Hvis vandplanerne foreskriver, at vedligeholdelse ændres, kan det betyde, at vandløbsregulativer skal revideres. Imidlertid er kun offentlige vandløb omfattet af regulativer. Alle vandløbstrækninger med krav om indsats i vandplanen for Bornholm er private vandløb. Vandplanens indsatskrav har derfor ikke betydning i forhold til vandløbsregulativer. Reguleringer og ændring af fysiske forhold generelt, skal godkendes i forhold til vandløbsloven. Som led i disse processer, skal der være en høring med inddragelse af relevante interessenter. Vandløbsregulering og -restaurering (herunder genåbning af rørlagte strækninger og fjernelse af faunaspærringer) er projekter, hvor vandløbets forløb ændres. Projektet forudsætter tilladelse efter 17 i vandløbsloven og efter bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering og som regel kræves også en tilladelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Bornholms Regionskommune Vandhandleplan

16 Offentlighedens inddragelse er beskrevet i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (BEK nr af 11/12/2007). Når et projekt behandles efter vandløbslovens 16 og 17 som en vandløbsregulering er sagsgangen følgende: Vandløbsmyndigheden kontakter og inddrager berørte lodsejere inden en egentlig projektbeskrivelse udfærdiges Projektet annonceres på kommunens hjemmeside og vil være fremlagt i Tejn Rådhus i 8 uger for eventuelle indsigelser Vandløbsmyndigheden vurderer eventuelle indsigelser og udfærdiger en afgørelse i sagen, hvorefter der er 4 ugers klagefrist Hvis der indkommer klager, videresendes disse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klager har opsættende virkning for anlægsarbejders udførelse Hvis der ikke indkommer klager, er afgørelsen gældende og projektet kan iværksættes. Det vurderes, at sagsbehandlingstiden for en reguleringssag uden indsigelser og klager er omkring 4 måneder. Vandrammedirektivet forpligter medlemsstaterne til at forbedre vandforekomsters tilstand, hvor miljømålet ikke er opfyldt. For indsatser, der skal forbedre de fysiske forhold i vandløb, kan det ikke udelukkes, at vandløbenes vandføringsevne forringes. Effekterne heraf vil blive vurderet på baggrund af konkrete konsekvensvurderinger. Bornholms Regionskommune Vandhandleplan

17 Figur 9: Indsatskrav i vandløb på Bornholm. På kortet ses alle vandløb, som indgår i vandplanen for Bornholm. Bornholms Regionskommune Vandhandleplan

18 Kommunens prioriteringskriterier for vandløb Bornholms Regionskommune har prioriteret indsatserne i vandløb ud fra, hvor omfattende indsatserne skønnes at være. Først i planperioden er prioriteret nogle af de mindre omfattende indsatser, hvilket især skønnes at være fjernelse af spærringer, samt indsatser, hvor der allerede har været en indledende dialog med lodsejerne. De skønnede mest omfattende indsatser samt indsatser, som skønnes at kræve grundigere forundersøgelser, er forsøgt fordelt over planperioden med hovedvægt på sidste del af perioden for at sikre, at der er tid til det forberedende arbejde inden igangsættelse af tiltag. I Figur 10 herunder angives de forventede tidspunkter for igangsættelse af hver foranstaltning ud fra ovenstående prioriteringskriterier. De berørte lodsejere vil blive inddraget på et tidligt tidspunkt i processen, så den konkrete planlægning kan foregå i samarbejde med lodsejere, herunder planlægning af, hvornår på året det er mest hensigtsmæssigt at gennemføre indsatsen. Forventet tidspunkt for igangsættelse af indsats Vandløb Blykobbe Å Tingsted Å Tingsted Å Spager Å Skovsholm Bæk Flisebæk Kæmpe Å Spællinge Å Henrikebæk Læså Læså i Vestre Indlæg Muleby Å Samsingå Samsingå Lille Å ved Brodal m. tilløb Blåkilde Bæk Møllebæk v. Tejn Tejn Å, Basteå Indsats Fjernelse af spærring Fjernelse af spærring Genåbning af rørlagt strækning Fjernelse af spærring Fjernelse af spærring Genåbning af rørlagt strækning Genåbning af rørlagt strækning Ændret vandløbsvedligeholdelse Fjernelse af spærring Fjernelse af spærringer, 2 stk. Genåbning af rørlagt strækning Genåbning af rørlagt strækning Genåbning af rørlagt strækning Genåbning af rørlagt strækning Genåbning af rørlagt strækning Genåbning af rørlagt strækning Genåbning af rørlagt strækning Genåbning af rørlagt strækning Figur 10: Forventet tidsplan for vandløbsindsatsen. Indsatser, der er planlagt gennemført i 2015, vil blive påbegyndt inden udgangen af 2014 med henblik på færdiggørelse inden 22. december Det bemærkes, at en endelig realisering og tidspunktet for indsatsen på vandløbsområdet er betinget af, at der opnås statsligt tilsagn om finansiering. Det er endnu ved handleplanens offentliggørelse uafklaret præcis, hvordan finansieringen skal ske, men Bornholms Regionskommune forventer at påbegynde straks, så snart finansieringen er til rådighed. Bornholms Regionskommune Vandhandleplan

19 6.2 Søer Søer er defineret i forhold til naturbeskyttelsesloven. Alle søer over 100 m 2 er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 om beskyttet natur. Derfor må der ikke ske tilstandsændringer i disse søer uden dispensation fra kommunen. De fleste søer er desuden omfattet af vandløbsloven. Søernes fysiske tilstand beskyttes således i en vis grad ved kommunens løbende administration af sektorlovgivningen. For at opnå god økologisk tilstand i søer, vil der ofte være behov for at nedbringe tilførslen af næringsstoffer. Vandplanens generelle virkemidler, som skal reducere den diffuse påvirkning med næringsstoffer og pesticider fra landbrug, vil medvirke til at forbedre søernes tilstand. Dette gælder især kravet om udlægning af sprøjte-, gødsknings- og dyrkningsfrie randzoner på op til 10 m langs alle vandløb og søer over 100 m 2. Som beskrevet i kapitel 2 (resumé af vandplanen) indgår kun søer over 1 ha med en specifik målsætning i Bornholms Regionskommunes kommuneplan samt én nyetableret sø i alt 19 søer - konkret i vandplanens indsatsprogram. For 3 af de 19 søer er der fastlagt konkrete indsatskrav i første planperiode. Det drejer sig om Dammemose, Spællinge Mose og Borgedal Sø. Indsatskravene er fokuseret på en reduktion af fosfortilførslen fra landbrug og spredt bebyggelse (sidstnævnte gælder dog ikke Borgedal Sø). Reduktionen af fosforpåvirkningen fra landbruget skal ske i kraft af de generelle virkemidler og er uden for kommunens ansvarsområde. Reduktionen af fosforpåvirkningen fra spredt bebyggelse skal ske ved en indsats for forbedret spildevandsrensning for ejendomme i oplandet til Dammemose og Spællinge Mose. Den konkrete indsats for forbedret spildevandsrensning beskrives under afsnittet om spildevand på side 21. I vandplanen for Bornholm indgår sørestaurering ikke i indsatsprogrammet for første planperiode (kun 18 søer på landsplan er udpeget til sørestaurering). Dog kan restaurering med henblik på fjernelse af en intern fosforbelastning eventuelt blive aktuelt i en senere planperiode for to søer på Bornholm (Knarremose og Dammemose). Bornholms Regionskommune Vandhandleplan

20 Indsats for reduktion af påvirkning af søer Vandområde Målopfyldelse 2015 Type af påvirkning, som skal reduceres Dammemose Spællinge Mose Indsatskrav i første planperiode Ingen indsats 13 kg fosfor/år Tilstanden er ringe. Intern fosforbelastning Tidsfrist for målopfyldelse er delvis Næringsstofbelastning fra spredt udskudt pga. intern fosforbelastning. bebyggelse Næringsstofbelastning fra landbrug 4 kg fosfor/år Tilstanden er ringe. Næringsstofbelastning fra spredt 26 kg fosfor/år Målopfyldelse i 2015 forventes efter bebyggelse gennemførelse af vandplanens indsatser. Næringsstofbelastning fra landbrug 13 kg fosfor/år Borgedal Sø Knarremose Hundsemyre Rolfshøj Sø Sø ved Udkjær Hammer Sø Gammelmose Pyritsøen Kaolingraven Snorrebakke Sø Borresø Åremyre Bastemose Svinemose Ølene Carl Nielsen Grusgrav Østerborg Grusgrav Tilstanden er moderat. Tidsfrist for målopfyldelse er udskudt pga. utilstrækkeligt datagrundlag. Tilstanden er moderat. Tidsfrist for målopfyldelse er delvis udskudt pga. intern fosforbelastning. Tilstanden er dårlig. Tidsfrist for målopfyldelse er udskudt pga. utilstrækkeligt datagrundlag. Tilstanden er moderat. Tidsfrist for målopfyldelse er delvis udskudt, da årsag til manglende målopfyldelse er ukendt skyldes måske påvirkning fra skarvkoloni. Målopfyldelse kan ikke vurderes, da nuværende tilstand er ukendt. Tilstanden er høj. Målopfyldelse er opnået. Tilstanden er høj. Målopfyldelse er opnået. Tilstanden er høj. Målopfyldelse er opnået. Tilstanden er høj. Målopfyldelse er opnået. Tilstanden er høj. Målopfyldelse er opnået. Tilstanden er høj. Målopfyldelse er opnået. Tilstanden er høj. Målopfyldelse er opnået. Tilstanden er høj. Målopfyldelse er opnået. Tilstanden er høj. Målopfyldelse er opnået. Tilstanden er høj. Målopfyldelse er opnået. Tilstanden er god (dog spinkelt datagrundlag). Målopfyldelse er opnået. Tilstanden er god (dog spinkelt datagrundlag). Målopfyldelse er opnået. Figur 11 Krav til indsats for reduktion af påvirkning af søer i første planperiode. Næringsstofbelastning fra landbrug Intern fosforbelastning Næringsstofbelastning fra spredt bebyggelse 6 kg fosfor/år Ingen indsats Ingen indsats Ingen indsats Ingen indsats Ingen indsats Ingen indsats Ingen indsats Ingen indsats Ingen indsats Ingen indsats Ingen indsats Ingen indsats Ingen indsats Ingen indsats Ingen indsats Ingen indsats Ingen indsats Bornholms Regionskommune Vandhandleplan

21 6.3 Spildevand I vandplanen for Bornholm er der i første planperiode indsatskrav om forbedret spildevandsrensning for ca. 80 ejendomme i det åbne land. Ejendommene er beliggende i tre udpegede indsatsområder. Det ene indsatsområde er beliggende i vandoplandet til Dammemose og Spællinge Mose, som begge er søer vurderet til at have en ringe tilstand. I dette område er der krav om indsats i forhold til renseklasse SOP skærpet krav til reduktion af organisk stof og fosfor. De to resterende indsatsområder er beliggende i oplande til vandløb hhv. Vellens Å ved Lobbæk og Nydamsåen nord for Aakirkeby. Her er der krav om en indsats i forhold til renseklasse SO skærpet krav til reduktion af organisk stof. Forbedring af spildevandsrensning i disse områder har til formål at forbedre tilstanden i søer og vandløb som beskrevet i ovenstående afsnit. I den foreliggende vandplan er der endvidere udpeget to indsatsområder for forbedret spildevandsrensning henholdsvis i oplandet til Hundsemyre og Knarremose. Dette er imidlertid en fejl. Indsatskravet i disse to indsatsområder er udtaget af den endelige vandplan for Bornholm bl.a. på grund af manglende viden. Det er dog muligt, at indsatskravet kan blive aktuelt i en senere vandplan. Indsatskravet om forbedret spildevandsrensning gælder i første planperiode dermed ikke for 149 ejendomme, som det fejlagtigt står i vandplanen, men i stedet for ca. 80 ejendomme. I vandplanen er der endvidere i første planperiode krav om en indsats over for 1 regnbetinget udløb fra fælleskloak beliggende ved Vestermarie Renseanlæg. Foreslået virkemiddel er etablering af et forsinkelses- og bundfældningsbassin på et overløbsbygværk med det formål at reducere den forureningsmæssige belastning på det modtagende vandområde. Som alternativ til denne løsning har Bornholms Forsyning planlagt dels at nedlægge Vestermarie Renseanlæg og afskære spildevandet til Rønne, dels at separere dele af kloakoplandet samt ændre andre dele til LAR (Lokal Afledning af Regnvand). De udpegede indsatsområder kan ses på nedenstående Figur 12 samt elektronisk på Miljøministeriets WebGIS på (vær opmærksom på, at fejlen vedrørende indsatsområderne ved Hundsemyre og Knarremose her ikke er rettet). Bornholms Regionskommune Vandhandleplan

22 Figur 12: Indsatskrav rettet mod spildevand på Bornholm. På kortet ses endvidere alle vandløb og søer, som indgår i vandplanen for Bornholm. Bornholms Regionskommune Vandhandleplan

23 Planlægning for spildevand Spildevandsplanen, som udarbejdes i henhold til miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen, indeholder nye initiativer og indsatsområder for spildevandsrensning. Bornholms Regionskommunes gældende spildevandsplan er Spildevandsplan Spildevandsplanen er en kommunal sektorplan, som skal sikre, at udbygning og vedligeholdelse af regionskommunens spildevandsanlæg koordineres med regionskommunens øvrige fysiske og økonomiske planlægning. Spildevandsplanen beskriver spildevandssituationen i Bornholms Regionskommune med status og plan for spildevandsforholdene i de allerede offentligt kloakerede områder og byudvikling i tilknytning til disse. Herunder beskrives planlagte ændringer i forbindelse med renseanlæg og kloakeringer i alle byer og bymæssige bebyggelser, og planen redegør for nuværende og kommende spildevandsforhold i det åbne land. På Bornholm er der ca ejendomme, der ikke er tilsluttet det offentlige kloaknet. Den eksisterende spildevandsplan indeholder ingen planer om indsatser for forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Vandplanens indsatskrav i forhold til vandløb og søer påvirker som beskrevet ovenfor de indsatser, der skal foretages i henhold til spildevandsplanen. Dette medfører, at kommunen skal indarbejde vandplanens indsatser på spildevandsområdet i en revideret spildevandsplan eller som et tillæg til den eksisterende spildevandsplan. Bornholms Regionskommunes spildevandsplan skal revideres i løbet af 2012, og vandplanens indsatser på spildevandsområdet vil derfor blive indarbejdet i den kommende spildevandsplan. Vandplanens indsatser på spildevandsområdet, som skal indarbejdes i spildevandsplanen, er følgende: Regnvandsbetinget udløb etablering af en afskærende ledning fra Vestermarie til Rønne Renseanlæg og nedlæggelse af Vestermarie Renseanlæg. Separering og ændring til LAR af kloakoplandet i Vestermarie. Endvidere kloakering af ca. 10 ejendomme nord for Vestermarie, der for nuværende afleder spildevandet via septiktanke til grøfter med forbindelse til Tingsted Å Spildevandsrensning fra ukloakerede enkeltejendomme ca. 80 ejendomme i det åbne land heraf ca. 50 ejendomme til renseklasse SOP og ca. 30 ejendomme til renseklasse SO. Detailplanlægningen for spildevandsindsatsen sker i spildevandsplanen. Den kommende spildevandsplan forventes fremlagt som forslag i revideret form inden udgangen af Der er en høringsperiode på 8 uger i forbindelse med vedtagelse af spildevandsplanen. Den endelige plan kan ikke påklages. Bornholms Regionskommune Vandhandleplan

24 Kommunens prioriteringskriterier for spildevand Det fremgår af retningslinje 15 i vandplanen (se Bilag 1), at følgende sideordnede prioriteringer bør indgå i kommunens planlægning for spildevandsindsatsen: a. spildevandsindsatser i vandløb med den højeste DVFI-målsætning, b. spildevandsindsatser i søoplande, da søerne vil være længst tid om at opfylde miljømålet om god tilstand, c. spildevandsindsatsen i vandløb, hvor forbedring af de fysiske forhold afventer forbedret spildevandsrensning, jf. vandplanens tabel Undtagelser for vandløb i henhold til miljømålslovens 16 og 19, d. spildevandsindsatser i beskyttede områder (badevand og Natura 2000-områder). Ad a. Alle spildevandsindsatser leder ud til vandløb med mål om god tilstand. På dele af vandløbsstrækninger i forbindelse med indsatsområderne for forbedret spildevandsrensning omkring Dammemose og Spællinge Mose samt Nydams Å nord for Aakirkeby er der en målsætning om faunaklasse 6, mens der i vandløbstrækninger i forbindelse med indsatsområdet ved Vellens Å ved Lobbæk samt overløbsbygværket ved Vestermarie er en målsætning om faunaklasse 5. Herudfra bør indsatsområderne Dammemose/Spællinge Mose samt Nydams Å prioriteres først. Ad b. Spildevandsindsatser i søoplande udgøres udelukkende af indsatsområdet Dammemose/Spællinge Mose. Ad c. Ingen vandløbstrækninger i forbindelse med spildevandsindsatserne er omfattet af undtagelser i vandplanen som følge af, at de afventer forbedret spildevandsrensning, hvorfor retningslinjen ikke får indflydelse på prioriteringen af indsatsen. Ad d. En del af spildevandsindsatsen ved Nydams Å er beliggende i Natura 2000-området Almidingen, Ølene og Paradisbakkerne. Det er dog kun få ejendomme, som er beliggende inden for selve området. Der er ingen særligt udpegede beskyttede områder i forhold til badevand på Bornholm. Bornholms Regionskommunes indsatser på spildevandsområdet gennemføres i samarbejde med Bornholms Forsyning, som står for den praktiske gennemførelse. For de beskrevne indsatser på spildevandsområdet på Bornholm gælder, at de alle skal gennemføres i første planperiode frem til udgangen af Det er en relativt kort periode, hvorfor det miljømæssigt vil have en relativt lille betydning, hvornår i planperioden de enkelte indsatser gennemføres. For ejendomme beliggende i de udpegede indsatsområder til forbedret spildevandsrensning, forventes de enkelte ejendommes spildevandsforhold nærmere undersøgt i løbet af 2012 og Herefter kan der udstedes fornødne påbud m.v. sådan, at forbedringerne kan være tilvejebragt inden udgangen af Bornholms Regionskommune Vandhandleplan

25 En mere konkret prioritering af indsatserne aftales efter de indledende undersøgelser med Bornholms Forsyning, så det sikres, at gennemførelsen sker på den mest hensigtsmæssige måde i forhold til Bornholms Forsynings eventuelle andre aktiviteter i de berørte områder. Såfremt det er praktisk muligt tages ovennævnte kriterier med i prioriteringen, så indsatsområderne ved Dammemose/Spællinge Mose og Nydamsåen prioriteres før indsatsområdet ved Vellens Å. Tiltag over for det regnbetingede udløb ved Vestermarie Renseanlæg vil blive gennemført inden udgangen af planperioden i Indsatsen er jf. ovennævnte kriterier ikke højt prioriteret. Den forventede tidsplan vil fremgå af den reviderede spildevandsplan. Bornholms Regionskommune Vandhandleplan

26 6.4 Grundvand Vandindvinding Der er i vandplanen ikke krav om særlige indsatser for grundvand på Bornholm (der er i første planperiode kun krav om en indsats på Sjælland). Indsatsplanlægning Drikkevandskvalitet er omfattet af de kommunale indsatsplaner. Til sikring af fremtidens drikkevandsinteresser skal kommunen udarbejde indsatsplaner, som i detaljer skal beskrive, hvad der skal gøres for at sikre gode ressourcer af drikkevand jf. bekendtgørelse om indsatsplaner. Vandplanerne er udarbejdet under forudsætning af, at drikkevandet beskyttes under den eksisterende indsatsplanlægning som en grundlæggende foranstaltning. Bornholms Regionskommune har i perioden udarbejdet indsatsplaner for 12 indsatsområder i et samarbejde mellem kommunen, vandværker, landbrug og andre interesserede grundejere i områderne. Grundvandskortlægningen, som ligger til grund for indsatsplanlægningen, bliver i 2013/2014 fuldført for hele Bornholm. Indsatsplaner for de resterende to indsatsområder ved Rønne forventes udarbejdet i løbet af 2014/2015. Af indsatsplanerne fremgår det: Hvilke trusler der er mod grundvandet Hvilke indsatser der er nødvendige for beskyttelse af grundvandet Hvem der er ansvarlige for at indsatserne bliver gennemført Hvornår indsatserne skal gennemføres Indsatsplanerne kan ses på kommunens hjemmeside på adressen I Figur 13 herunder ses nærområder med og uden indsatsplaner. Vandplanen for Hovedvandopland Bornholm stiller ingen yderligere krav i forhold til grundvandsindsatsen, og der er derfor ikke behov for revidering af indsatsplanerne i forbindelse med realiseringen af vandplanen. Bornholms Regionskommune Vandhandleplan

27 Figur 13 Nærområder til indvindingsboringer - med og uden indsatsplaner. Bornholms Regionskommune Vandhandleplan

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Planperiode 2009-2015 Indholdsfortegnelse 1 Planens indhold... 3 2 Resumé af den statslige vandplan 2009-2015 for Bornholm... 4 3 Forord... 7 4 Baggrund... 9

Læs mere

Vandhandleplan 2015 for. Glostrup Kommune

Vandhandleplan 2015 for. Glostrup Kommune Vandhandleplan 2015 for Glostrup Kommune Glostrup Kommune, 9.september 2015 Udarbejdet af Center af Miljø og Teknik Kortmaterialet er hentet fra MiljøGIS på Naturstyrelsens hjemmeside. Forsidefoto: Sammenløb

Læs mere

Holbæk Kommunes Vandhandleplan

Holbæk Kommunes Vandhandleplan Holbæk Kommunes Vandhandleplan 2012 2015 (PDF print af Holbæk Kommunes Vandhandleplan 2012 2015 ) Teknik og Miljø, Holbæk Kommune, oktober 2012 Forord Offentlighedsfase De statslige vandplaner Statens

Læs mere

Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015

Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 1 Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 Vandplan 2010-2015 Lillebælt/Fyn Hovedvandopland 1.12 Det Sydfynske Øhav Hovedvandopland 1.15 Vanddistrikt Jylland og Fyn 2

Læs mere

Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner

Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner Januar 2015 Indholdsfortegnelse Planens indhold...3 Resumé af de statslige vandplaner...4

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak samt 1.2 Limfjorden

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak samt 1.2 Limfjorden Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak samt 1.2 Limfjorden Den 28. september 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Vandplanernes indhold... 3 2

Læs mere

Miljøvurdering af kommunale handleplaner

Miljøvurdering af kommunale handleplaner Miljøvurdering af kommunale handleplaner -hvad kan vi lære af vandplanerne? Henrik Skovgaard, COWI A/S 1 Vandplanlægning efter Miljømålsloven (nr. 932 af 24/09 2009) Der fastlægges ensartede operationelle

Læs mere

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Blåt Fremdriftsforum August 2014 Sara Westengaard Guldagger, Naturstyrelsen, Vandplaner og Havmiljø Forslag til vandplaner for første

Læs mere

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Punkt 4: Vandhandleplan 2015 Punkt 5: Vandområdeplaner 2015-2021 Af: Terkel Broe Christensen, Svendborg Kommune Vandhandleplan 2015 Ærø Kommune Møde

Læs mere

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Kolofon Udarbejdet af: Fredensborg Kommune Plan og Miljø Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 72 56 50 00 E-mail: fredensborg@fredensborg.dk Web: www.fredensborg.dk Rapportens

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Nordfyns Kommune

Forslag til Vandhandleplan for Nordfyns Kommune Forslag til Vandhandleplan for Nordfyns Kommune 22. juni 2012 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Nordfyns Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Læs mere

Kolofon. Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune.

Kolofon. Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune. Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune Juni 2012 Kolofon Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune. Udgiver: Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice. Offentliggjort

Læs mere

Vandhandleplan 2010-2015

Vandhandleplan 2010-2015 Vandhandleplan 2010-2015 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold 2 2. Resumé af den statslige vandplan 4 3. Prioritering og tidsplan for indsatser 5 4. Forord 6 5. Baggrund 9 6. Vandløb 14 7. Søer 20 8.

Læs mere

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 1 1. Planens indhold Denne vandhandleplan indeholder en beskrivelse af Høje-Taastrup Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Læs mere

Faxe Kommune. Vandhandleplan 2012-2015

Faxe Kommune. Vandhandleplan 2012-2015 Faxe Kommune Vandhandleplan 2012-2015 September 2015 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Faxe Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Læs mere

Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner?

Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner? Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner? Lasse Baaner lb@foi.ku.dk Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KU / Science Vandrammedirektivets vandområdeplaner Formål: Give overblik over

Læs mere

Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner. Rudersdal Kommune

Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner. Rudersdal Kommune Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner Rudersdal Kommune 2011 2015 Udarbejdet af Natur og Miljø, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING...3 2.0 SØER...3 2.1

Læs mere

Kommunal vandhandleplan

Kommunal vandhandleplan Kommunal vandhandleplan 2015-2016 August 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Resumé af vandplanen for Øresund hovedopland 2.3 vanddistrikt Sjælland... 4 3. Baggrund... 4 4.

Læs mere

Høringssvar til statens vandområdeplaner

Høringssvar til statens vandområdeplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 30. april 2015 2015-2021 Aarhus Byråd skal fremsende høringssvar til statens forslag til for perioden 2015-2021. Planerne blev sendt i 6 måneders

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kort: Hedensted Kommune. Forsidefoto: Rohden Å s udløb i Vejle Fjord. Jan Nielsen, Vejle Amt.

Indholdsfortegnelse. Kort: Hedensted Kommune. Forsidefoto: Rohden Å s udløb i Vejle Fjord. Jan Nielsen, Vejle Amt. Hedensted Kommune Forslag til Vandhandleplan 2009-2015 2. udgave 2015 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...4 2. Handleplanens mål...6 3. Det samlede indsatsprogram for Hedensted Kommune...7

Læs mere

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Om fosfor-ådale og lidt mere Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Udkast til Vand og Natura 2000 planer er udsendt

Læs mere

Vandhandleplan for Haderslev Kommune

Vandhandleplan for Haderslev Kommune våd Vandhandleplan 2009-2015 for Haderslev Kommune Oktober 2015 Kolofon Titel: Vandhandleplan 2009-2015 for Haderslev Kommune. Udgiver: Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice. Vandhandleplanen

Læs mere

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner (2010-2015):

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner (2010-2015): Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner (2010-2015): 1.2 Hovedvandopland Limfjorden 1.4 Hovedvandopland Nissum Fjord Kolofon Titel: Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfatter følgende

Læs mere

Præsentation af en vandplan

Præsentation af en vandplan Præsentation af en vandplan med udgangspunkt i vandplanen for Randers Fjord Peter Kaarup Specialkonsulent, Miljøcenter Århus 23 udkast til vandplaner Hovedoplande I, 1 I, 4 I, 8 M iljø cen terg ræ nser.sh

Læs mere

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk FORSLAG Vandhandleplan 2010-2015 Hovedvandopland 1.2 Limfjorden www.skive.dk 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Skive Kommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans

Læs mere

Vandområdeplaner for anden planperiode

Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplanernes indsatsprogrammer Møde i Ingeniørforeningen 14. november 2016 Mette Lise Jensen Funktionsleder, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Gennemgang

Læs mere

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition Spildevandsindsatsen i vandplanerne Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen Disposition 1. Grundlag for fastlæggelse af spildevandsindsatsen 2. Vandplanernes krav til spildevandsrensning 3. Nye udpegninger 4.

Læs mere

Vandhandleplan for Haderslev Kommune

Vandhandleplan for Haderslev Kommune Vandhandleplan for Haderslev Kommune December 2012 Kolofon Titel: Vandhandleplan for Haderslev Kommune. Udgiver: Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice. Vandhandleplanen er vedtaget

Læs mere

Indhold Forord Baggrund Vandplanernes indsatsprogram Indsatser i Ringsted Kommune Forholdet til anden relevant planlægning.

Indhold Forord Baggrund Vandplanernes indsatsprogram Indsatser i Ringsted Kommune Forholdet til anden relevant planlægning. 0 Indhold 1. Forord... 3 Offentlighedsfase og aktiviteter... 5 Kolofon... 5 2. Baggrund... 7 3. Vandplanernes indsatsprogram... 10 4. Indsatser i Ringsted Kommune... 12 Vandløb... 12 Søer... 15 Fosforvådområder...

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til Vandhandleplan 2010-2015 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold 2 2. Resumé af den statslige vandplan 4 3. Prioritering og tidsplan for indsatser 5 4. Forord 6 5. Baggrund 9 6. Vandløb 13 7.

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 2 Vandområders kvalitet Indhold 1 Oversigt over vandområder... 2 2 Vandplanernes målsætninger og krav... 2 2.1 Miljømål for vandløb... 3 2.2 Miljømål

Læs mere

Forslag til vandhandleplan Lyngby-Taarbæk Kommune. Forslag til: Kommunal vandhandleplan Juni Lyngby Taarbæk Kommune

Forslag til vandhandleplan Lyngby-Taarbæk Kommune. Forslag til: Kommunal vandhandleplan Juni Lyngby Taarbæk Kommune Forslag til vandhandleplan Lyngby-Taarbæk Kommune Forslag til: Kommunal vandhandleplan 2010-2015 Juni 2012 Lyngby Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Resumé af vandplanen for Øresund

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune

Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune BILAG TIL VANDHANDLEPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE 2014-2016 Dato 2014-11-14 Udarbejdet April-maj 2012 og november 2014 Udarbejdet af Frederiksberg

Læs mere

Vandhandleplanen bliver sendt i offentlig høring fra den 20. april 2015 til den 15. juni 2015.

Vandhandleplanen bliver sendt i offentlig høring fra den 20. april 2015 til den 15. juni 2015. Egedal Kommune - forslag til vandhandleplan 2010-2015 1 Kolofon Titel: Egedal Kommune forslag til vandhandleplan 2010-2015. Udgiver: Egedal Kommune. Udgivelsesår: 2015 Copyright: Gengivelse tilladt med

Læs mere

Forslag til. Middelfart Kommunes handleplan for hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn

Forslag til. Middelfart Kommunes handleplan for hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn Forslag til Middelfart Kommunes handleplan for hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn Februar 2015 Kolofon Udarbejdet af: Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: teknik@middelfart.dk

Læs mere

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplaner for 23 hovedoplande Omfang: målsatte områder - 17 kyststrækninger - 74 fjorde

Læs mere

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner:

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner: Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner: Limfjorden, Hovedvandopland 1.2 Nissum Fjord, Hovedvandopland 1.4 Kolofon Titel: Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende

Læs mere

Vandhandleplan for Ringsted Kommune

Vandhandleplan for Ringsted Kommune Vandhandleplan for Ringsted Kommune 2010-2015 November 2012 0. Indhold Vandhandleplan for Ringsted Kommune... 1 Forslag... 1 0. Indhold... 2 1. Forord... 4 Offentlighedsfase og aktiviteter... 6 Kolofon...

Læs mere

Kolofon. Titel Vandhandleplan Langeland Kommune

Kolofon. Titel Vandhandleplan Langeland Kommune LAG FORS t i høring lag 015 Frem xxx 2 x x. x f ra x 015 xx x 2 til xx. Kolofon Titel Vandhandleplan 2010 2015. Langeland Kommune Høring Forslag til Vandhandleplan 2010 2015 har været i offentlig høring

Læs mere

1.3 Indsatsprogram og prioriteringer

1.3 Indsatsprogram og prioriteringer 1.3 Indsatsprogram og prioriteringer Med udgangspunkt i de i vandplanen fastlagte miljømål (jf. afsnit 1.2) og opgørelse af indsatsbehovet for de enkelte vandområder er kravene til reduktion af påvirkningerne

Læs mere

Implementering af Vandrammedirektivet. Redigeret version: Indlægsholder Irene A. Wiborg Uddrag af Harley Bundgaard Madsens indlæg

Implementering af Vandrammedirektivet. Redigeret version: Indlægsholder Irene A. Wiborg Uddrag af Harley Bundgaard Madsens indlæg Plantekongres 2010. 12. 14. januar 2010 i Herning Kongrescenter Implementering af Vandrammedirektivet Udmøntning af Grøn Vækst i 23 vandplaner Harley Bundgaard Madsen, kontorchef By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-03-2011 Dato: 17-02-2011 Sag nr.: KB 36 Sagsbehandler: Lars Kyhnau Hansen Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Svendborg Kommune

Forslag til Vandhandleplan for Svendborg Kommune Forslag til Vandhandleplan for Svendborg Kommune 1 Forslag til Vandhandleplan for Svendborg Kommune Vandplan 2010-2015 Odense Fjord Hovedvandopland 1.13 Det Sydfynske Øhav Hovedvandopland 1.15 Vanddistrikt

Læs mere

Kommunal vandhandleplan for Stevns Kommune

Kommunal vandhandleplan for Stevns Kommune Kommunal vandhandleplan for Stevns Kommune Januar 2015 1 Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Stevns Kommunens planer for realiseringen af den statslige vandplans indsatsprogram.

Læs mere

VANDHANDLEPLAN 2010-2015

VANDHANDLEPLAN 2010-2015 VANDHANDLEPLAN 2010-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Vandhandleplanens indhold... 3 2. Resumé af den statslige vandplan for hovedvandopland nr. 2.3 Øresund.... 4 3. Forord... 5 4. Baggrund... 8 5. Spildevand...

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til Vandhandleplan 2010-2015 Maj 2012 Kolofon Udarbejdet fra december 2011 til maj 2012 af Odense Kommune. 2 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af Odense Kommunes vandhandleplan... 4 2. Forord... 5

Læs mere

Teknik og Miljø Natur. Miljøstyrelsen Dato: 5. juni 2014

Teknik og Miljø Natur. Miljøstyrelsen Dato: 5. juni 2014 Miljøstyrelsen mst@mst.dk Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 76292010 horsens.kommune@horsens.dk www.horsenskommune.dk Sagsnr.: 09.02.15-K02-1-14 MST-1270-00615

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Tillæg til spildevandsplan Side 1 af 6 Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan... 4 Betydning for grundejere...

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden Den 27. marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Vandplanernes indhold... 3 2 Forord...

Læs mere

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5. Dato: 5. februar 2017 qweqwe 7.2.6) Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås. 7.2.7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand

Læs mere

NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune. Forslag til. Vandhandleplan 2013 2015

NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune. Forslag til. Vandhandleplan 2013 2015 NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune Forslag til Vandhandleplan 2013 2015 Maj 2012 2 2 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Forord... 4 2.1 Offentlighedsfase og aktiviteter... 6 3. Baggrund... 7 3.1

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Forslag til Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Høringsudkast Side 1 af 6 Tillæg til spildevandsplan Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan...

Læs mere

Vandhandleplan for Sorø Kommune. Gældende for 1. planperiode

Vandhandleplan for Sorø Kommune. Gældende for 1. planperiode Vandhandleplan for Sorø Kommune Gældende for 1. planperiode 2009-2015 2015 1 2 Sorø Kommune Vandhandleplan 2009-15 Indholdsfortegnelse 1.0 Planens indhold... 4 2.0 Resumé af de statslige vandplaner...

Læs mere

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud?

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Sort tekst på hvid baggrund. Opgaven og rammerne for løsningen af den. Mit udgangspunkt er at: Vandplanerne er nødvendige Vandplanerne er som udgangspunkt

Læs mere

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om dette tillæg 3 1.1 Politisk behandling og offentlig høring 3 2 Planlægningsgrundlaget 5 2.1 Miljøvurdering 5 3 Omfang af tillæg 6 3.1

Læs mere

Teknik og Miljø. Vandhandleplan 2010-2015

Teknik og Miljø. Vandhandleplan 2010-2015 Teknik og Miljø Vandhandleplan 2010-2015 F R O L S G A Forsidefoto Flyfoto af Lars Sørensen, Dansk Fotolab Stort forsidefoto af Lars Sørensen, Dansk Fotolab Lille forsideforo af Slagelse Kommune Kommunal

Læs mere

Vandhandleplan for Rebild Kommune

Vandhandleplan for Rebild Kommune Vandhandleplan for Rebild Kommune Omfattende flg. vandplaner: 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak 1.2 Limfjorden 1.3 Mariager Fjord Den 17. september 2015 Side 1 af 26 Planens indhold Dette dokument indeholder

Læs mere

FØRSTE GENERATIONS VANDPLANER HVIDOVRE KOMMUNES VANDHANDLEPLAN

FØRSTE GENERATIONS VANDPLANER HVIDOVRE KOMMUNES VANDHANDLEPLAN FØRSTE GENERATIONS VANDPLANER 2009-2015 HVIDOVRE KOMMUNES VANDHANDLEPLAN HVIDOVRE KOMMUNES VANDHANDLEPLAN Dato 2015-20-03 Udarbejdet Maj til juni 2012 og revideret i januar 2015 Udarbejdet af Hvidovre

Læs mere

Klikvejledning vandplaner Juni 2013

Klikvejledning vandplaner Juni 2013 Klikvejledning vandplaner Juni 2013 Når du skal undersøge konkrete stedsspecifikke elementer i vandplanforslagene (fx en indsats eller forkert miljømål i et specifikt vandløb), skal du gå ind på Miljøministeriets

Læs mere

Samsø Kommune. Forslag til Vandhandleplan 2013-2015. Kolofon Udgivet af Samsø Kommune Vedtaget af Samsø Kommunalbestyrelse xx.

Samsø Kommune. Forslag til Vandhandleplan 2013-2015. Kolofon Udgivet af Samsø Kommune Vedtaget af Samsø Kommunalbestyrelse xx. Samsø Kommune Forslag til Vandhandleplan 2013-2015 Luftfoto der viser Dallebækken nord for Kolby Kås Kolofon Udgivet af Samsø Kommune Vedtaget af Samsø Kommunalbestyrelse xx. juni 2012 Kortmaterialet er

Læs mere

FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune

FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune Maj 2012 FORSLAG til vandhandleplan for Assens Kommune FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune Hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn og 1.13 Odense Fjord Vandplanperiode 2010 2015 Vanddistrikt Jylland

Læs mere

Vandhandleplan 2010 2015, Favrskov Kommune FORSLAG

Vandhandleplan 2010 2015, Favrskov Kommune FORSLAG FORSLAG 1 Kolofon Udarbejdet januar til marts 2015 af Teknik og Kultur, Favrskov Kommune - redigeret i xxxx 2015 efter høringsperioden. Planlægningen er sket i samarbejde med nabokommunerne. Handleplanens

Læs mere

Vandhandleplan Solrød Kommune

Vandhandleplan Solrød Kommune Vandhandleplan Solrød Kommune 2015 1 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Solrød Kommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans indsatsprogram. Målet for statens

Læs mere

Forslag til Kommunal Vandhandleplan

Forslag til Kommunal Vandhandleplan Forslag til Kommunal Vandhandleplan Vandhandleplan 2 Offentlighedsfase og aktiviteter Forslag til Gentofte Kommunes vandhandleplan er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 29. maj 2012. Forslaget fremlægges

Læs mere

Program. Velkomst v. Knud Erich Thonke, formand for Øvre Suså Vandløbslaug

Program. Velkomst v. Knud Erich Thonke, formand for Øvre Suså Vandløbslaug Program Velkomst v. Knud Erich Thonke, formand for Øvre Suså Vandløbslaug Genfremsættelsen af vandplaner Historisk gennemgang af forløb Nye vandplaner nye muligheder for indsigelse v. Erik Blegmand Erhvervspolitisk

Læs mere

Vandhandleplan Odder Byråd 7. september Dokumentnr.: side 1

Vandhandleplan Odder Byråd 7. september Dokumentnr.: side 1 Vandhandleplan 2013-2015 Odder Byråd 7. september 2015 Dokumentnr.: 727-2015-115618 side 1 Forside: Præstholm Grøft efter udlægning af gydegrus Dokumentnr.: 727-2015-115618 side 2 Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

BILAG 2. Høringssvar og kommunens bemærkninger til udkast til vandhandleplan for Ringsted kommune

BILAG 2. Høringssvar og kommunens bemærkninger til udkast til vandhandleplan for Ringsted kommune BILAG 2 Høringssvar og kommunens bemærkninger til udkast til vandhandleplan for Ringsted kommune ( De enkelte høringssvar ligger i acadre på jr.nr. 12/16094 ) Fra Hovedindhold Kommunens bemærkninger Patriotisk

Læs mere

Grundvand og statslige vandområdeplaner

Grundvand og statslige vandområdeplaner Grundvand og statslige vandområdeplaner Kolding / Natur- og Miljø 2017 Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil Disposition Den juridiske ramme Andre dokumenter Målsætning og (kvantitativ) tilstandsvurdering EU samarbejde

Læs mere

Vandhandleplan for Furesø Kommune

Vandhandleplan for Furesø Kommune Vandhandleplan for Furesø Kommune 2009-2015 INTRODUKTION Furesø Kommune skal, i lighed med landets øvrige 97 kommuner, udarbejde en vandhandleplan på baggrund af statens vandplaner. Danmark er inddelt

Læs mere

Gribskov Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord og Hovedvandopland 2.3 Øresund, 1. generation vandplaner

Gribskov Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord og Hovedvandopland 2.3 Øresund, 1. generation vandplaner Gribskov Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord og Hovedvandopland 2.3 Øresund, 1. generation vandplaner Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Planens

Læs mere

-Fd-L. Hillerød Kommune. Vandhandleplan

-Fd-L. Hillerød Kommune. Vandhandleplan -Fd-L Hillerød Kommune Vandhandleplan 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE1.0 FORORD... 1 2.0 VANDPLANER... 2 2.1 Vandrammedirektivet og vandplanerne... 2 2.2 Vandplaner... 4 2.2.1 Miljømål... 4 2.2.2 Retningslinjer...

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

Implementering af Vandrammedirektivet

Implementering af Vandrammedirektivet Plantekongres 2010. 12. 14. januar 2010 i Herning Kongrescenter Implementering af Vandrammedirektivet Udmøntning af Grøn Vækst i 23 vandplaner Harley Bundgaard Madsen, kontorchef By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Vandhandleplan 2010-2015. Aabenraa Kommune November 2012

Vandhandleplan 2010-2015. Aabenraa Kommune November 2012 Vandhandleplan 2010-2015 Aabenraa Kommune November 2012 KOLOFON Denne vandhandleplan for Aabenraa Kommune er udarbejdet i 2012 af Aabenraa Kommunes medarbejdere i samarbejde med Orbicon A/S. Vandhandleplanens

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik VANDHANDLEPLAN 2015

Natur, Miljø og Trafik VANDHANDLEPLAN 2015 Natur, Miljø og Trafik VANDHANDLEPLAN 2015 Indhold 1 Planens indhold og baggrund 3 2 Resumé af de statslige vandplaner 5 3 Forord 7 Offentlighedsfase og aktiviteter 9 4 Baggrund 10 5 Handleplanens indsatser

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Faxe Kommune. Kommunal vandhandleplan

Faxe Kommune. Kommunal vandhandleplan Faxe Kommune Kommunal vandhandleplan 2012-2015 Den 26. april 2012 1 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Faxe Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Læs mere

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 29. oktober 2013 Ny høring af statens vandplaner Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Forslag til Aarhus Kommunes høringssvar til statens vandplaner,

Læs mere

Vandplaner i Danmark. Grundvandets rolle. Lærke Thorling

Vandplaner i Danmark. Grundvandets rolle. Lærke Thorling Vandplaner i Danmark. Grundvandets rolle., GEUS Vandrammedirektivet og Bæredygtig vandforvaltning Integrering af vandforvaltningsmæssige opgaver Miljømålsintegrering Integrering af alle vandressourcer

Læs mere

Vandhandleplan. Skamlebækken 2009, Foto: Gry Annika Jensen. Odsherred Kommune

Vandhandleplan. Skamlebækken 2009, Foto: Gry Annika Jensen. Odsherred Kommune Vandhandleplan Skamlebækken 2009, Foto: Gry Annika Jensen Odsherred Kommune 10. marts 2015 1 Planens indhold og baggrund Denne handleplan indeholder beskrivelsen af Odsherred Kommune planer for realiseringen

Læs mere

Vandhandleplan, 1. planperiode, Langeland Kommune.

Vandhandleplan, 1. planperiode, Langeland Kommune. Vandhandleplan, 1. planperiode, Langeland Kommune. Vandplan 2010-2015 Storebælt Hovedvandopland 1.14 Det Sydfynske Øhav Hovedvandopland 1.15 Kolofon Titel Vandhandleplan 2010 2015. Langeland Kommune Høring

Læs mere

Vandhandleplan. For vandoplande indenfor Mariagerfjord Kommune

Vandhandleplan. For vandoplande indenfor Mariagerfjord Kommune Vandhandleplan For vandoplande indenfor Mariagerfjord Kommune 1. planperiode 2009-2015 Vandhandleplan for vandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak 1.2 Limfjorden 1.3 Mariagerfjord Indenfor Mariagerfjord

Læs mere

UDKAST Vandhandleplan

UDKAST Vandhandleplan Afdeling: Teknik og Miljø Dato: 24. marts 2015 UDKAST Vandhandleplan 2009-2015 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk -1- 1. Planens indhold Dette dokument indeholder

Læs mere

Offentlig høring af Vand- og Naturplaner Gentofte Kommune

Offentlig høring af Vand- og Naturplaner Gentofte Kommune Offentlig høring af Vand- og Naturplaner Gentofte Kommune Indledning Miljøministeriet udsendte den 4. oktober 2010 forslag til Vand- og Naturplaner i offentlig høring frem til den 6. april 2011. Gentofte

Læs mere

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vanddistrikt Jylland og Fyn 1 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Resumé af de statslige vandplaner... 4 3. Forord... 5 4. Baggrund... 8 4.1 Målsætninger...

Læs mere

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter.

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter. Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Oktober 2014 Titel: Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Bilag 11 Notat om baseline 2015 og dosering af virkemidler besluttet

Bilag 11 Notat om baseline 2015 og dosering af virkemidler besluttet Bilag 11 Notat om baseline 2015 og dosering af virkemidler besluttet i Grøn Vækst Bilag 11 Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer version 5.0 Notat om baseline 2015 uddybning af retningslinjer

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan Aabenraa Kommune Februar 2015

Forslag til Vandhandleplan Aabenraa Kommune Februar 2015 Forslag til Vandhandleplan 2009-2015 Aabenraa Kommune Februar 2015 KOLOFON Dette forslag til vandhandleplan for Aabenraa Kommune er udarbejdet i 2015 af Aabenraa Kommune. Vandhandleplanens virkemidler

Læs mere

BilagØU_121210_pkt.16_01 VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE

BilagØU_121210_pkt.16_01 VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE Dato 2012-11-05 Udarbejdet Maj til juni 2012 Udarbejdet af Hvidovre Kommune Beskrivelse Vandhandleplan for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1)

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1) BEK nr 76 af 21/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-200-00007 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Holstebro Kommunes Vandhandleplan 2015. Limfjorden, Hovedvandopland 1.2 Nissum Fjord, Hovedvandopland 1.4 Ringkøbing Fjord, Hovedvandopland 1.

Holstebro Kommunes Vandhandleplan 2015. Limfjorden, Hovedvandopland 1.2 Nissum Fjord, Hovedvandopland 1.4 Ringkøbing Fjord, Hovedvandopland 1. Holstebro Kommunes Vandhandleplan 2015 Limfjorden, Hovedvandopland 1.2 Nissum Fjord, Hovedvandopland 1.4 Ringkøbing Fjord, Hovedvandopland 1.8 Kolofon Titel: Holstebro Kommunes Vandhandleplan 2015 Limfjorden,

Læs mere

Vandområdeplaner

Vandområdeplaner Vandområdeplaner 2015-2021 Stormøde, foreningerne i Landbrug & Fødevarer Den 16. april 2015 Kontorchef Thomas Bruun Jessen Vandområdeplaner 2015 2021 Formel for vandområdeplanlægning Nyt plankoncept Udkast

Læs mere

Høring af vandhandleplan marts 2015, planen sendes i 8 ugers høring efter godkendelse i Miljø og Teknikudvalget

Høring af vandhandleplan marts 2015, planen sendes i 8 ugers høring efter godkendelse i Miljø og Teknikudvalget Høring af vandhandleplan marts 2015, planen sendes i 8 ugers høring efter godkendelse i Miljø og Teknikudvalget Tlf. 65 15 14 67 Fax sby@kerteminde.dk 20. februar 2015 Sagsnr. 440-2013-11032 Dokumentnr.

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune

Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse 1. Vandhandleplanens indhold... 3 2. Forord... 4 3. Baggrund... 7 4. Handleplanens indsatser... 11 5. Ikast-Brande Kommunes

Læs mere

Forslag til vandhandleplan Borgermøde 19. juni 2012

Forslag til vandhandleplan Borgermøde 19. juni 2012 Forslag til vandhandleplan 2012-2015 Borgermøde 19. juni 2012 Program 1. Velkomst 2. Baggrund og formål 3. Vandløbsindsatser og prioritering 4. Pause 5. Fra plan til handling 6. Høringssvar 7. Spørgsmål

Læs mere