NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling"

Transkript

1 8.!.K.) 14NOV NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-1I OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for ikke-uddannede Plejemzdre, oldfruer og øko nomaer Indhoidsfortegnelse Side: i Overenskomstens område 2 2 Arbejdstid 2 Løn 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf 5 Deltidsansættelse 6 Decentral pulje til individuelle tillæg 4 6 A Overarbejde og rådighedstillæg 4 6 B Ulempeydelse 5 7 Kvalifikations- og ledertillæg 5 8 Lønanciennitet 5 9 Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, tillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrsgodtgørelse 6 10 Ansatte på ensomt beliggende stationer 6 11 Kost og logi 7 12 Boliger 7 1 Tiltrædelsesfrirej ser 8 14 Ferie og feriegodtgørelse 9 15 Sygdom 9 16 Graviditet, barsel og adoption Tjenestefrihed ved barns første sygedag 18 Anden tjenestefrihed ved barns sygdom Anden særlig tjenestefrihed Fridage Offentlige hverv 1 22 Efterindtægt 1 2 Opsigelse Uoverensstemmelser og vilkårlige afskedigelser Timelønnet ansættelse Fremskrivning af lønnen Overgangsbestemmelse Overenskomstens gyldighedsperiode 17 ASA/øPs jr. nr /56/2014 side 1 at 17

2 .I.K.) 1 Overenskomstens område. Denne overenskomst omfatter ikke-uddannede plejemødre, oldfruer og økonomaer der ansættes ± staten, Grønlands selvstyre, Tele Greenland AIS, A/S Boligselskabet INI og kommunerne i Grønland, og som ikke om fattes af anden overenskomst. Stk. 2. Tjenestemænd eller pensionerede tjenestemænd fra stat, selvstyre, kommuner og koncessionerede virksomheder er ikke omfattet af overenskomsten. 2 Arbejdstid. Arbejdstiden er 40 timer ugentlig, svarende til gennemsnitlig 17 1/ timer månedligt. Stk. 2. Der foretages løntradrag for forsømmelser inden for den dag lige arbejdstid. Lønfradraget udgør for hver forsømt arbejdstime ved kommende ansattes normale timeløn plus eventuelle tillæg for pågæl dende time. Forsømmelser af indtil 4 time regnes som time. Stk.. Rejsetiden på tjenesterejser fra arbejdssted til arbejdssted er arbejdstid. Den således beregnede tjenestetid/arbejdstid kan dog ikke medføre, at arbejdstidsnormen for den pågældende dag ikke anses for opfyldt. Stk. 4. Rejsetid mellem kl og kl medregnes dog ikke som tjenestetid, såfremt der er stillet soveplads til rådighed for den ansatte. ASA/0PS jr. nr /56/2014 side 2 af 17

3 5.1.K.) Løn. Ansatte efter denne overenskomst aflønnes med følgende beløb pr. må ned: Skala trin anciennitet år , , , , år , , , , år , , , , B. ar , , , , og figr , , , ,97 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf. For ansatte over 20 år indbetaler arbejdsgiver 10,20% af den i over enskomsten anførte skalaløn i lønparagrafferne, som bidrag til den overenskomstansattes pensionering. Af det indbetalte beløb anses 1/ for den ansattes andel og 2/ for arbejdsgiverens andel. Pensionen ydes i henhold til pensionsordningens vedtægter. Stk. 2. Der tilkommer udover det i stk. 1 nævnte pensionsbidrag ikke den ansatte nogen ret til pension eller understøttelse fra arbejdsgi ver på grundlag af ansættelsen. 5 Deltidsansættelse. Ansatte efter denne overenskomst, der ansættes som deltidsbe skæftigede aflønnes med en månedsløn, der beregnes i forhold til ar bej dstiden. ASA/øPs jr. nr /56/2014 side af 17

4 S.1.K.) Stk. 2. Ændring at arbejdstiden, herunder midlertidig forlængelse at den ved ansættelsen aftalte arbejdstid for deltidsbeskæftigede, kan kun ske med dages varsel. Er et sådant varsel ikke givet, ydes 1 ekstra timeløn udover faktisk udførte timer. Ved ændring at arbejds tiden kan der tages hensyn til individuelle ønsker om fritagelse for arbejde på det ændrede tidspunkt. 6 Individuelle tillæg. For ansatte som oppebar tillæg pr. 1. april 2014 ydes fortsat som personlig tillæg indtil fratræden. EA Overarbejde og rådighedstillæg. Der ydes ikke betaling for overarbejde. Til ansatte, der må påregne at udføre overarbejde m.v. i væsentligt omfang, kan der ydes et rå dighedstillæg på 950,00 kr. pr. måned. Stk. 2. Det i stk. 1 anførte rådighedstillæg kan under særlige om stændigheder efter forhandling mellem overenskomstparterne forhøjes indtil 2.000,00 kr. pr. måned. Stk.. Er der ved forhandling fastsat et rådighedstillæg til en stilling, skal dette ikke forhandles på ny ved genbesættelse, med mindre stillingen har ændret karakter. EB Ulempeydelse Godtgørelse for delt tjeneste, for natcjeneste i tiden mellem kl og kl , for tjeneste på lørdage efter kl samt på søn- og helligdage ydes efter de for tjenestemænd i Grønlands selvstyre og kommunernes tjeneste i Grønland gældende regler, jfr. særskilt aftaleoversigt. Hvis der er tale om overarbejde, ydes der dog alene overtidsbetaling i henhold til 6A. ASA/ØPS jr. nr. 1E.40/56/2014 side 4 af 17

5 S.I.K.) 7 Kvalifikations- og ledertillæg. Til ansatte, der har gennemgået den -månedlige husholdningsud dannelse, ydes der et månedligt kvalifikationstillæg på kr. 200,00. Stk. 2. Til ansatte, der er uddannet som vaskeriassistenter ydes der et månedligt kvalifikationstillæg på kr. 400,00. Stk.. Ovennævnte kvalifikationstillæg kan i særlige tilfælde efter aftale mellem overenskomstparterne ydes til ansatte uden ovennævnte uddannelse. Stk. 4. Til ansatte, der leder personale, kan der ydes et ledertillæg på 700,00 kr. Pr. måned. Stk. 5. Til ansatte, der har særligt ansvarsfulde eller særligt kræ vende lederfunktioner, kan der ydes en forhøjelse at det i stk. 4 om handlede ledertillæg efter forhandling mellem overenskomstparterne. 8 Lønanciennitet. Lønancienniteten fastsættes på grundlag at det tidsrum, den på gældende har været beskæftiget med arbejde at samme art. Stk. 2. Lønanciennitet afrundes altid til hele måneder, idet 15 dages anciennitet og derunder ikke medregnes. Stk.. For beskæftigelse på 15 timer pr. uge eller derover optjenes fuld lønanciennitet. Ved beskæftigelse på mindre end 15 timer pr. uge optj enes lønanciennitet forholdsmæssigt. ASA/0PS jr. nr /56/2014 side 5 at 17

6 (Plejemødre S.I.K.) Stk. 4. Månedslønnede, der fra en offentlig institution eller selv styreejet virksomhed i Grønland overgår direkte til en anden offent lig institution eller selvstyreejet virksomhed i Grønland og fortsæt ter i hidtidig charge, bevarer lønancienniteten. Stk. 5. Højere placering end efter ovennævnte regler kan under særli ge omstændigheder finde sted. 9 Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, nattillæg (hoteldispositionsbelzb) og udstyrsgodtgørelse. Der ydes godtgørelse til ansatte, som midlertidigt udsendes til ar bejde på et andet sted end hjemstedet, i henhold til de for tjeneste mænd i Grønlands selvstyres og kommunernes tjeneste i Grønland gæl dende regler og i henhold til særskilt aftaleoversigt. Ansatte på ensomt beliggende stationer. 10 Ansatte efter denne overenskomst, der gør tjeneste på Ikerasassuaa og Danmarkshavn, hvor der i henhold til cirkulære om stationstillæg er fastsat stationstillæg, omfattes at følgende bestemmelser i regulativ for specialmedarbejdere pà ensomt beliggende stationer i Grønland: a) stationstillæg i henhold til cirkulære herom b) til- og fratrædelsesfrirejser c) feriefrirejse d) kost og logi e) læge- og tandlægehjælp f) særlige pligter (helbredsundersøgelser, kurser) ASA/øPS jr. nr /56/2014 side 6 af 17

7 5.1. K.) 11 Kost og logi. Ansatte, til hvem der ydes logi, og som deltager i kostforplejningen på arbejdsstedet, betaler herfor efter samme regler, som gælder for sygeplejersker og dermed ligestillede. For logi, dvs, bolig i et en kelt værelse på institutionen, betales 500,00 kr. pr. måned. 12 Boliger. I stillingsopslag angives følgende vedr, bolig: a) At der anvises bolig efter de til enhver tid på stedet gældende regler, eller b) at der ikke anvises bolig, eller c) at der til stillingen er knyttet pligt til at bebo egentlig tjenestebolig. Stk. 2. Hvis en ansat afviser indflytning i en anvist bolig, vil der ikke blive stillet yderligere bolig til rådighed. Stk.. For anviste boliger, jfr. stk. 1, a), betales husleje efter de til enhver tid gældende regler om boligbetaling i selvstyrets ejendomme mv. i Grønland. Ved misligholdelse af anvist bolig med ud sættelse til følge, vil der ikke blive stillet yderligere bolig til rådighed. Stk. 4. Ansatte, der bebor egentlig tjenestebolig, jfr. stk. 1, c) betaler boligbidrag efter de for tjenestemænd i Grønlands selvstyres og kommunernes tjeneste i Grønland til enhver tid gældende regler og i henholdt til særskilt aftaleoversigt. ASA/0PS jr. nr /56/2014 side 7 af 17

8 og Afsnit P. 5- I.K.) 1 Tiltrædelsesfrirej ser. Ved tjenestens tiltrædelse ydes der frirejse mellem bopælen i Danmark eller i Grønland og tjenestestedet til personale, der ansættes på må nedsløn, såfremt der ifølge stillingsopslaget anvises bolig eller er pligt til at bebo egentlig tjenestebolig, jfr. c) 12, stk. 1, a) og Stk. 2. Retten til tiltrædelsesfrirejse omfatter tillige den ansattes ægtefælle - eller dermed ligestillede - familiefrirejse skal så vidt muligt foretages samlet. børn under 18 år. En sådan Stk.. Retten til tiltrædelsesfrirejse er personlig og kan ikke overdrages. En eventuel ikke-udnyttet frirejse godtgøres ikke. Stk. 4. Ved udnyttelsen af tiltrædelsesfrirejse skal det af ar bejdsgiveren anviste rejsemiddel anvendes. Stk. 5. I tilfælde, hvor atlantbilletten tillige inkluderer in denrigsflyvning i Danmark, godtgøres alene dokumenterede udgifter til billigste, offentlige transportmiddel mellem bopælen og provinsluft havnen. I andre tilfælde godtgøres udgifter til billigste, offentlige transportmiddel mellem bopæl og Kastrup Lufthavn. Stk. 6. Eventuelle udgifter i forbindelse med ophold i København afholdes af den ansatte selv. må Stk. 7. Ved tiltrædelsesfrirejse i Grønland godtgøres alene do kumenterede udgifter med billigste offentlige transportmiddel mellem bopælen og tjenestestedet. Stk. 8. Ved tiltræden ydes bohavetransport efter de regler for tjene stemænd ± Grønlands selvstyres og kommunernes tjeneste i Grønland, der til enhver tid gælder og i henhold til særskilt aftaleoversigt. ASA/øPs jr. nr /56/2014 side 5 af 17

9 5.1. IC.) 5 14 Ferie og feriegodtgørelse. Den ansatte har ret til årlig ferie efter reglerne i landstingslov nr. 10 af 12. november I henhold til landstingsloven s 2, er aftalt nedenfor anførte særlige regler. Stk. 2. For ansatte, der i henhold til landstingslovens 15, stk. 2 vælger ferie med feriegodtgørelse pà 12 % i stedet for ferie med løn, fradrages løn for det antal dage, der afholdes ferie. Feriegodt gørelsen beregnes af årslønnen. Stk.. Ved fratræden ydes feriegodtgørelse med l24 af lønnen. Stk. 4. Krav om tilgodehavende feriegodtgørelse skal være rejst over for arbejdsgiveren senest måneder efter udløbet af ferieåret. I modsat fald tilfalder beløbet Feriefonden, jfr. protokollat om Feriefonden. 15 Sygdom. Bliver en ansat på grund at sygdom ude at stand til at udføre sit ar bejde, betragtes den heraf følgende tjenesteforsømmelse som lovligt forfald, medmindre den pågældende under tjenesteforholdets beståen har pådraget sig sygdommen ved forsæt eller grov uagtsomhed eller ved stillingens overtagelse svigagtigt har fortiet den pågældende sygdom. Stk. 2. For ansatte omfattet af Inatsisartutlov om retsforholdet mel lem arbejdsgivere og funktionærer finder reglerne om løn under sygdom og opsigelse med forkortet varsel i henhold 120 sygedags-reglens an vendelse. Stk.. Ansatte, der ikke er omfattet af stk. 2 kan opsiges med føl gende varsel til fratræden ved en måneds udgang, såfremt den pågæl dende inden for et tidsrum af 12 pà hinanden følgende måneder har op pebåret løn under sygdom i i alt 120 dage: ASA/øPSjr. rir /56/2014 side 9 af 17

10 5. Afsnit P. S.I.K.) Ansættelsesanciennitet Opsigelsesvarse].: B. år.: i måned år.: måned 9. år og fig.: 4 måned Opsigelsens gyldighed er betinget af, at den sker i umiddelbar til knytning til udløbet af de 120 sygedage, og medens den pågældende endnu er syg, hvorimod gyldigheden ikke berøres af, at pågældende er vendt tilbage til arbejdet, efter at opsigelsen er sket. Stk. 4. For ansatte hvor ansættelsesforholdet er ophørt i medfør af bestemmelsen i stk. 2-, bør genantagelse finde sted under forudsæt ning af, at den pågældende på ny bliver tjenestedygtig, og der forsat er behov for den pågældendes arbejdskraft på den lokale arbejdsplads, hvor pågældende var ansat. Stk. 5. Fravær fra arbejdspladsen på grund af sygdom kan forlanges dokumenteret ved lægeattest. Stk. 6. Lægeattester, der forlanges i henhold til stk. 5, betales af arbejdsgiveren. 16 Graviditet, barsel og adoption. Faggruppen har ret tilfravær (orlov) fra arbejdet på grund at gravi ditet, barsel og adoption, når der er ret til fravær (orlov) i hen hold til enhver tid gældende Inatisartutlov om barsel med videre (pt.inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009). Stk. 2. Under fravær (orlov) jf. stk. 1, er der dog kun ret til løn i den orlovsperiode, som fremgår af Landstingsforordning nr. 7 af 22. oktober Nærværende oversigt angiver til fravær med løn ved gra viditet og fødsel af ét barn: Ltf. Nr.7 af22.lo.1990 K: 2 uger K: 14 uger efter Fælles: 4 uger inden fødsel til deling eller K alene M: I uge efter ASA/øPs jr.nr /56/2014 side 10 at 17

11 S.1.K.) 17 Tjenestefrihed ved barns første sygedag. Der gives den ansatte adgang til hel eller delvis tjenestefrihed uden løntab til pasning af sygt, mindreårigt barn, første dag, barnet er sygt. Stk. 2. Tjenestefriheden forudsætter: a) Det er barnets første sygedag, b) hensynet til barnets forhold gør det nødvendigt, c) forholdene på tjenestestedet tillader det, og d) barnet er hjemmeværende. Stk.. Sygelisten suppleres med oplysning om fravær nå grund af barns første sygedag. Stk. 4. Ordningen kan for den enkelte inddrages ved misbrug. Stk. 5. For timelønnede ydes lønnen under tjenestefrihed uden løntab på. grundlag af den ansattes normaltimetal og normaltimeløn, incl, fa ste tillæg, den pågældende dag Anden tjenestefrihed ved barns sygdom. Der gives den ansatte adgang til tjenestefrihed uden løntab i op til 12 dage til 0 - l6-årigt barns indlæggelse på sygehus i eller udenfor hjembyen, som rejseledsager og under barnets indlæggelse i forbindel se med en af Sundhedsvæsenet betalt ledsagerrejse. Stk. 2. Barnets indlæggelse og forældres medindlæggelse samt ledsa gelse skal dokumenteres. Stk.. Der kan tillige gives adgang til tjenestefrihed jf. stk. 1, ved barnets indlæggelse i hjemmet efter lægeligt anvisning/doku mentation. Stk. 4. I ganske særlige tilfælde, og dokumenteret af læge, kan tje nestefriheden forlænges med op til 5 dage. ASA/øPS jr. nr /56/2014 side 11 af 17

12 S.1.K.) 19 Anden særlig tjenestefrihed. I tilfælde at nære nårørendes alvorlige sygdom og/eller begravelse har den ansatte, efter 1 års ansættelse, ret til fri rejse og tjene stefrihed i overensstemmelse med de for tjenestemænd i Grønland til enhver tid gældende regler om fri rejse og tjenestefrihed i forbin delse med nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller begravelse, jf. særskilt aftaleoversigt. Stk. 2. Anmodning om tjenestefrihed og frirejse indgives skriftligt til arbejdsgiveren. Stk.. Ved nære pårørende forståes: forældre, ægtefæller og dermed ligestillede børn og søskende, men ikke ægtefællens og dermed lige stilledes familie. 20 Fridage. For de måneder i hvilke, der forekommer helligdage har den ansatte tjenestefrihed, følgende dage regnes for helligedage: a) Folkekirkens helligdage b) Juleaftens dag c) Nytårsaftens dag d) Grønlands Nationaldag 21. juni e) Helligtrekonger dag (efter kl ) f) 1. maj (efter kl ) RSA/øS r. nr /56/2014 side 12 at 17

13 21 Off entlige hverv. Afsnit P. (Plejemødre 5.1.K.) Der gives ansatte efter denne overenskomst adgang til tjenestefrihed til varetagelse af offentlige hverv i henhold til Hjemmestyrets be kendtgørelse nr. 5 af 15. marts 1994 om borgerligt ombud. Stk. 2. Fravær i henhold til pkt. 1 betragtes ikke som forsømmelse i henseende til den tid, hvor der skal være arbejdet før overtidsbeta ling ydes i henhold til overenskomst for faglærte og ikke-faglærte arbejdere. Fraværet skal meddeles arbejdsgiveren i så god tid som mu ligt. Stk.. Andre offentlige hverv, som af en offentlig myndighed pålæg ges bestyrelsesmedlemmer i S.I.K. s lokalfdelinger, bestyrelsesmed lemmer i SIK-p Inuusuttai eller hovedbestyrelsesmedlemmer i S.I.K. administreres i lighed med de i stk. 1 og 2 nævnte bestemmelser. Stk. 4. Der gives tjenestefrihed med løn til medlemmer af hovedbesty relserne af S.I.K. s og SIK-p Inuusuttai s hovedbestyrelser, i for bindelse med deltagelse i S.I.K. s Kongres og repræsentantskabsmøder, samt S.I.K. s og SIK-p Inuusuttai s hovedbestyrelsesmøder indtil 4 gange årligt. Stk. 5. ønsker fra medlemmer af S.I.K. s lokalafdelingsbestyrelser og S.I.K. s hovedbestyrelse og SIK-p Inuusuttais hovedbestyrelse om tjenestefrihed uden løn bør imødekommes. Sådan tjenestefrihed kan ydes i indtil 1 år ad gangen. 22 Efterindtægt. Afgår en ansat ved døden i ansættelsesperioden, ydes der følgende be løb til den efterlevende ægtefælle eller børn under 18 år, som den ansatte har forsørgerpligt overfor: Hos samme ansættelsesmyndighed i 1 år : 1 mdrs. løn :2mdrs. løn - årogflg: mdrs. løn ASA/0PS jr. nr /56/2014 side 1 af 17

14 S.1.K.) 2 Opsigelse. For ansatte omfattet af Inatsisartutlov om retsforholdet mellem ar bejdsgivere og funktionærer finder reglerne om fratrædelsesgodtgørel se samt opsigelsesvarsler, herunder blandt andet ved prøvetid, arbej de at rent midlertidig karakter og ved sygedom anvendelse. Stk. 2. For ansatte omfattet at Inatsisartutlov om retsforholdet mel lem arbejdsgivere og funktionærer kan en arbejdsgiver opsige ansæt telsesforholdet med følgende opsigelsesvarsler, såfremt der ikke er tale om prøvetid eller et arbejde at rent midlertidig karakter: a) 1 måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang i de før b) ste 6 måneder efter ansættelsen måneders varsel til fratræden ved en måneds udgang efter 6 måneders ansættelse. c) Efter 6 måneders ansættelse forhøjes opsigelsesvarslet med 1 måned for hvert ansættelsesår, dog højst 6 måneder. Stk.. Opsigelse iflg. stk. 2 skal ske så betids, at fratræden med det for en ansættelsesperiode givne varsel kan ske inden periodens udløb. Stk. 4. Ansatte omfattet at Inatsisartutlov om retstorholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer skal opsige ansættelsesforholdet med en måneds varsel til ophør ved en måneds udgang, såfremt der ikke er ta le om prøvetid eller arbejde at rent midlertidig karakter. Stk. 5. For ansatte som ikke er omfattet at Inatsisartutlov om rets forholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer kan ansættelsesforhol det de første måneder af ansættelsen opsiges med et varsel på 5 ar bejdsdage til en hvilken som helst dag. Opsigelsesvarslet gælder både arbejdsgiver og den ansatte. Efter måneders ansættelse gælder opsi gelsesvarslerne, som er angivet i stk. 2 b-c og stk. 4. Reglerne om opsigelsesvarsler i prøvetid og ved arbejde af rent midlertidig ka rakter finder dog ikke anvendelse for ansatte som ikke er omfattet at Inatsisartutlov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionæ rer. ASA/ØPS jr. nr /56/2014 side 14 at 17

15 Stk. 6. Afsnit P K.) Såvel arbejdsgiveren som den ansatte skal afgive opsigelses varslet skriftligt. 24 Uoverensstemmelser og vilkårj.ige afskedigelser. Uoverensstemmelser behandles efter reglerne for faglig strid i Hovedaftalen. Stk. 2. Ved udøvelse af retten til at foretage enkeltmandsafskedigel ser må vilkårlighed ikke finde sted. Uoverensstemmelser herom behand les efter reglerne i hovedaftalen om behandling af faglig strid. 25 Timelønnet ansættelse. Personale, der ikke antages med henblik på varig beskæftigelse, men som afløsere under ferie, sygdom og lignende, eller til anden midler tidig beskæftigelse på under måneders varighed, antages på timeløn. Efter beskæftigelse på mere end måneders varighed overgår vedkom mende til månedsløn, dog således at denne får mulighed for at fort sætte sit ansættelsesforhold som timelønnet. Timelønnen beregnes som 1/2080 af den til den pågældendes anciennitet svarende årsløn i hen hold til 5. Stk. 2. For timelønnet personale under denne overenskomst kan tjene steforholdet ophæves med i måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang. Stk.. Timelønnet personale har ret og pligt til at holde en fridag for hver periode på 6 arbejdsdage; dog kan fridagene i enkelte til fælde forskydes af hensyn til tjenestens tarv. Stk. 4. Lønningsperioden for timelønnet personale er en periode på 14 dage, der regnes fra og med mandag til og med søndag i den efterføl gende periode. A5A/ØPS jr. nr /55/2014 side 15 af 17

16 . Afsnit P. 8.1.K.) Stk. 5. Timelønnet personale optjener l2 t i feriegodtgørelse. Stk. 6. Timelønnet personales anciennitet beregnes efter reglerne i 8, stk. 1 - Der optjenes ikke yderligere anciennitet under beskæf tigelse som timelønnet ansat. Stk. 7. Bestemmelserne i denne overenskomsts 7, 16, 19, 22, 2 og 24 finder ikke anvendelse for timelønnet personale. 26 Fremskrivning af lønnen. Lønnen i er sammensat af et grundbeløb pr. 1. april 1991, et grundbeløbstillæg samt et ureguleret kronetillæg. Grundbe løbstillægget pr. 1. april 2000 er 16,4789%. Skalalønnen justeres desuden med et ureguleret kronetillæg pr. måned som følger: irligt 1cr 165, , cr 178, , cr 260,86.10, cr 25, ,25 27 Overgangsbesteiumelse. For ansatte, der pr. 1. marts 1995 var ansat i henhold til overens komst af 1. juli 199 gælder fortsat bestemmelsen i nævnte overens komst 18, stk. 1, TM anden særlig tjenestefrihed. ASA/ø?S jr. nr /56/2014 side 16 af 17

17 5.1.K.) Overenskomstens gyldighedsperiode. 28 Denne overenskomst træder i kraft den 1. april Overenskomsten kan af hver af parterne opsiges med marts, dog tidligst til den 1. marts måneders varsel til en 1. Stk. 2. Efter opsigelse af overenskomsten sker aflønning i henhold til de pr. 1. marts 2018 gældende lønsatser i perioden, indtil ny overenskomst indgås. Nuuk, den 4 NOV Sulinermik Naalakkersuisut Inuussutissarsiuteqartut e.b. Kattuffiat Jess G. Berthelsen Frederik Møller (sign.) (sign.) Finansministeriet P.M.V e.b. Eva Hof f Sonne (sign.) Hermed udgår overenskomst af 21. marts 201. ASA/øPS jr. rir /56/2014 side 17 at 17

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre,

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre, (Varmemestre, NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling i 4 NOV. 2014 Serie C-II Afsnit V. pedeller og 5.1. K) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut

Læs mere

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk 5.1. K) Lovsamling Serie C-II ii 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonale. Indhoids fortegnelse

Læs mere

Lovsamling C41. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV. 2014. lige handlinger i vikariater af under en måneds varighed aflønnes

Lovsamling C41. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV. 2014. lige handlinger i vikariater af under en måneds varighed aflønnes S.1.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C41 14NOV. 2014 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteuartut Kat tuffiat for Kateketer, ikke-uddannede kateketer og organister.

Læs mere

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk Afsnit B. 5.1. K) Lovsamling Serie C-II ii 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonale. Indhoids

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit 0. (Dagplej ere 5.1.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om kommunale DagpJ.ej

Læs mere

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat.

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 Overenskomstens område 2 2 Arbejdstiden 2 3 Løn 2 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf 3 5 Særligt

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit T. (Tolke S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Tolke.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 2 It AUG. 2017 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Atorfillit Kattuffiat for Lægesekretærer. Indholdsfortegnelse Side: l Overenskomstens område... 3 2

Læs mere

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse nalunaerutit GrØnlandsk Lovsamling Serie C-II 13. juli 1993 Afsnit 5. (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem GrØnlands Landsstyre, Finansministeriet og Sulinermik Inuutis sarsiuteqartut Kattuffiat for STI-elever.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 24 AUG. 2017 OVERENSKOMST mellem Nalakkersuisut og Atorfillit Kattuffiat for kigutigissaasut, klinikassistenter og tandteknikere. Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit L. (Levnedsmiddeibranchen S.1. K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut Kattuffiat

Læs mere

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.)

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.) 17 Dagpenge, rejseulykkesforsikring, rejsegodsforsikring og udstyrsforsikring........ 12 18 Funktionsvederlag... 12 19 Ferie og feriegodtgørelse... 13 20 Boliger... 13 21 Til- og fratrædelsesfrirejser......

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015 NALUNAARUTIT - Afsnit F Jagtbetjente- og Jagtbetj.assistenter) Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Aalisarnermikk Piniakkanillu Nakkutilliinermik Su liaqarcut

Læs mere

Serie C-I1 OVERENSKOMST. Mellem. 6 4 Sygdom. 7 6 Graviditet, barsel og adoption. 8 7 Ophævelse af praktikforhold.

Serie C-I1 OVERENSKOMST. Mellem. 6 4 Sygdom. 7 6 Graviditet, barsel og adoption. 8 7 Ophævelse af praktikforhold. Afsnit L. (Lærlinge Elever 5.1. K) NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-I1 14NOV, 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriec Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Lærlinge

Læs mere

C-I[ NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling I 4 Ì{0V. 2014. Afsnit K. S.I. K. )

C-I[ NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling I 4 Ì{0V. 2014. Afsnit K. S.I. K. ) S.I. K. ) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C-I[ I 4 Ì{0V. 204 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Katt.uffiat for Kateketer, ikke-uddannede kateketer og organister.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.)

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. i NOV, 2014 (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutis sarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1. 6 Lønanciennitet... mellem

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1. 6 Lønanciennitet... mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. INDHOLDSFORTEGNELSE. l Overenskomstens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Peqatigiiffik Kingut for kigutigissaasut, klinikassistenter og tandteknikere. Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C -II 5.juni 1990 Afsnit S. (STI-elever) OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat og Det offentlige Af talenævn vedrørende STI-elevers

Læs mere

NALUNAARUTIT 14 NOV, 2014 OVERENSKOMST. Grønlandsk Lovsamling. Serie CAT. Afsnit 5. timelønnede S.1.K.) (Sømænd, mellem

NALUNAARUTIT 14 NOV, 2014 OVERENSKOMST. Grønlandsk Lovsamling. Serie CAT. Afsnit 5. timelønnede S.1.K.) (Sømænd, mellem (Sømænd, Afsnit 5. timelønnede S..K.) NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie CAT NOV, 20 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Sømænd på timeløn. Indhoids

Læs mere

Serie C-II. I,l t{0v. 20t1. s 2s s 26. s.r.k) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. s23 s24. Afsnít g. 3 eltidsarbejae'.'..

Serie C-II. I,l t{0v. 20t1. s 2s s 26. s.r.k) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. s23 s24. Afsnít g. 3 eltidsarbejae'.'.. Afsnít g. ( Bygde sundhedspersonaf e NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II I,l t{0v. 20t1 OVERENSKOMST Mel-Iem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonal

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for ansatte der beskæftiges under Grønlands Naturinstituts område. 1 Regulativets område Dette regulativ omfatter

Læs mere

Overenskomst 2012-2013 mellem SIK og Royal Arctic Line A/S for faglærte og ikke-faglærte maritime medarbejdere på månedsløn i M/S Sarfaq Ittuk.

Overenskomst 2012-2013 mellem SIK og Royal Arctic Line A/S for faglærte og ikke-faglærte maritime medarbejdere på månedsløn i M/S Sarfaq Ittuk. Overenskomst 2012-2013 mellem SIK og Royal Arctic Line A/S for faglærte og ikke-faglærte maritime medarbejdere på månedsløn i M/S Sarfaq Ittuk Gældende fra 1. september 2012 Indholdsfortegnelse 1: Overenskomstens

Læs mere

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland 2006 Cirkulære af 30. maj 2006 Perst. nr. 030-06 J.nr. 04-233-21 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat og Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Overenskomstens område....... 3 2 Arbejdstiden...... 3 3 Løn...... 3 4

Læs mere

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland 2011 Cirkulære af 16. april 2015 Modst. nr. 013-15 J.nr. 2015-0513-0019 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14. okt. 2005 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Attaveqaat for teleteknikere, centralmekanikere, liniemontører samt liniemontøraspiranter. ------------------------------------------------------------------

Læs mere

Lovsamling Serie C-II. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV Afsnit K. (Klubområdet 5.I.K.) OVERENSKOMST. mellem

Lovsamling Serie C-II. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV Afsnit K. (Klubområdet 5.I.K.) OVERENSKOMST. mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk Afsnit K. 5.I.K.) Lovsamling Serie C-II 14NOV. 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Klubområdet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling Serie C-II 26 AUS. 2013 Afsnit A Akademiuddannel sen Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for akademistuderende i Selvstyret, Tele Greenland AIS, AIS Boligselskabet

Læs mere

NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling gml (At taveqaa t) NALUNAARUI- Grønlandsk Lovsamling Serie C-11 2 4 SEP.2012 OVERENSKOMS mellem Grønlands Landsstyre og Attaveqaat for teleteknikere, centralmekanikere, liniemontører samt liniemontøraspiranter.

Læs mere

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale Om frirejser Der er mellen Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, i henhold til 47, stk. 1 i landstingslov nr.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 1 2. september 2017 Regulativ om løn- o g a n s æ t t e l s e s v i l k å r f o r ansatte d e r b e s k æ f t i g e s u n d e r G r ø n l a n d s Naturinstituts

Læs mere

Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for kontorpersonale

Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for kontorpersonale Cirkulære om overenskomst mellem Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for kontorpersonale 2015 Cirkulære af 12. august 2015 Modst. nr. 038-15 J.nr. 2014-0513-0017 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland 2016 Cirkulære af 1. september 2016 Modst. nr. 029-16 J.nr. 2014-0513-012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling (Barnehjælpere, NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling S.I.K.) Serie C-II 14NOV. 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Sulinertnik Inuussutissarsiuteaartut Kattuffiat for Barnehjælpere,. Indhoidsfortegnelse

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Serie C-II

NALUNAARUTIT - Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat(IMAK) for timelærere og vikarer i folkeskolen i Grønland Indhoidsfortegnelse

Læs mere

Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for kontorpersonale

Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for kontorpersonale Cirkulære om overenskomst mellem Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for kontorpersonale 2009 Cirkulære af 5. januar 2010 Perst. nr. 001-10 J.nr. 08-233-12 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II (Praktikanter, administrativ linje Ilisimatusarfik & Universitetsstuderende samt volontører og studentermedhjælpere) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Regulativ Om Vilkår for honorering af

Læs mere

BASISKONTRAKT PROVISION

BASISKONTRAKT PROVISION Indholdet af denne basiskontrakt er forhandlet af henholdsvis Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Basiskontrakten

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

BASISKONTRAKT FAST LØN

BASISKONTRAKT FAST LØN Indholdet af denne basiskontrakt er forhandlet af henholdsvis Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Basiskontrakten

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 6. juni 2005 Perst. nr. 032-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Aftale 1. Ret

Læs mere

Serie C-II. Side: 3 2 Branchearbejdere. 3 3 Arbejdstiden. 5 5 Pensionsbidrag og indbetaling heraf. 6 5 6 Lønanciennitet

Serie C-II. Side: 3 2 Branchearbejdere. 3 3 Arbejdstiden. 5 5 Pensionsbidrag og indbetaling heraf. 6 5 6 Lønanciennitet 8.1. K.) NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14NOV. 2014 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre, Finansministeriet Sulinermik Inuussutis sarsiuteqartut Kattuttiat for Timelønnede faglærte ikke-faglærte

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Serie C-II. Overenskomst. Mellem

Serie C-II. Overenskomst. Mellem NALUNAARUTIT Grønlandsk Afsnit I. Lovsamling Serie CII 12 FEB. 2014 Overenskomst Mellem Naalakkersuisut Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Icattuffi at, om løn og ansættelsesvilkår for administrative

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit t. (Tol-ke S.T.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II I tt t{0l/. 2014 Mel lem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sul-inermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for To1ke. Indholds

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

NALUNAARUTIT. Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 2 0 APR. 2015

NALUNAARUTIT. Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 2 0 APR. 2015 Afsnit 5 Arbejdsiedere (5.5K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 2 0 APR. 2015 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat (Arbejds lederforeningen) INDHOLOS

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11 Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 8. Andre ansættelsesvilkår. 12 Ferie... 12 13 Sygdom... 13 14 Graviditet, fødsel og adoption...

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Cirkulære om Aflønning af Ph.D.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen

Cirkulære om Aflønning af Ph.D.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2.4.27 1994 Cirkulære om Aflønning af Ph.D.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2 INDHOLD Side Cirkulære... 1 Aftale om aflønning af Ph.D.-studerende for arbejdsopgaver i

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 8. januar 2007 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS-medarbejdere. Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse....

Læs mere

NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II

NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 18 SEP. 2009 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Lærlinge og elever. Indholdsfortegnelse

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Undervisningsministeriet

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Undervisningsministeriet FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Undervisningsministeriet 2001 1.3.3 1 CIRKULÆRE OM EKSTERNE LEKTORER VED UNIVERSITETER M.FL. UNDER UNDERVISNINGSMINISTERIET

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Eksterne lektorer ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Eksterne lektorer ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen 2001 1.3.4 1 CIRKULÆRE OM EKSTERNE LEKTORER VED DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN OG EKSPORTINGENIØRUDDANNELSEN

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

NALUNAARUTIT 4 NOV OVERENSKOMST. Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II. Afsnit 8. (Sundhedshjælpere 8.1. K) mellem

NALUNAARUTIT 4 NOV OVERENSKOMST. Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II. Afsnit 8. (Sundhedshjælpere 8.1. K) mellem Afsnit 8. (Sundhedshjælpere 8.1. K) NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Sundhedshj ælpere.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere og Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet 2016-2017 1. Ansættelse: Stk. 1. Overenskomsten omfatter kliniske tandteknikere og andre ansatte,

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. overført fra kommuner i det tidligere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. overført fra kommuner i det tidligere Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for køkkenmedhjælpere overført fra kommuner i det tidligere FKKA-område, der hører under KL s forhandlingsområde samt Københavns

Læs mere

Cirkulære om. Organisationsaftale for maskinmestre i land

Cirkulære om. Organisationsaftale for maskinmestre i land 1995 Cirkulære om Organisationsaftale for maskinmestre i land INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...3 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens

Læs mere

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling ( Til I idsrepræsentanter NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling Serie C-II tt ilov. 2014 OVERENSKOMST mel-lem Nal-aakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik sarsiuteqartut Kattuffiat om Tillidsrepræsentanter.

Læs mere

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OVERENSKOMST 2011-2013 mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OK 2011-2013 2 1. Generelt. Overenskomsten følger Ok 11 resultatet for Statens område.

Læs mere

Cirkulære om. Regulativ om lønog ansættelsesvilkår for Phare-eksperter

Cirkulære om. Regulativ om lønog ansættelsesvilkår for Phare-eksperter Cirkulære om Regulativ om lønog ansættelsesvilkår for Phare-eksperter 2002 1 CIRKULÆRE OM REGULATIV OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR FOR PHARE-EKSPERTER Hermed fremsendes Finansministeriets regulativ af 21.

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for rengøringsassistenter overført fra kommuner) 2007 Cirkulære af 2. marts 2007 Perst. nr. 026-07 PKAT nr. 148 J.nr. 07-348-138

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. og ansættelsesvilkår for PHARE-eksperter

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. og ansættelsesvilkår for PHARE-eksperter FINANSMINISTERIET Cirkulære om løn- Regulativ om og ansættelsesvilkår for PHARE-eksperter 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 REGULATIV 1. Område... 3 2. Løn... 3 3. Tillæg... 3 4.

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. overført fra kommuner i det tidligere FKKAområde, samt Københavns og Frederiksberg kommuner)

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. overført fra kommuner i det tidligere FKKAområde, samt Københavns og Frederiksberg kommuner) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for sanitører overført fra kommuner i det tidligere FKKAområde, der hører under KL s forhandlingsområde samt Københavns og Frederiksberg

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse...

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Magistre, ingeniører og landinspektører i statens tjeneste i Grønland

Magistre, ingeniører og landinspektører i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Magistre, ingeniører og landinspektører i statens tjeneste i Grønland 2017 Cirkulære af 23. marts 2017 Modst. nr. 009-17 J.nr. 2013-0513-007 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut AFIS medarbejdere, RAP NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014 Grønlandsk Serie Lovsamling C II Overenskomst mellem Naalakkersui sut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforenin gen af 1917 for AFIS medarbejdere

Læs mere