NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling"

Transkript

1 Afsnit L. (Levnedsmiddeibranchen S.1. K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut Kattuffiat for uddannede i Levnedsmiddeibranchen. Indhoidsfortegnelse Side: 1 Overenskomstens område 3 2 Arbejdstid 3 3 Aflønning af levnedsmiddelmedhjælpere 4 4 Aflønning at cafeteria- og kantineassistent 4 5 Aflønning at erneringsassistenter, køkkenassistenter, nerisassiortut, skibskokke på land og tjenere 5 6 Aflønning at køkkenledere 5 7 Aflønning at kokke 6 8 Pensionsbidrag og indbetaling heraf 6 9 Lønanciennitet 7 10 Deltidsarbejde 7 11 Funktion 8 12 Tillæg til særlig stilling 8 13 Overarbejde og atspadsering 9 14 Diabetestillæg 9 15 Rådighedstillæg 9 16 Ulempeydelser Koloni og projektture Decentral pulje til individuelle tillæg A Kvalifikationstillæg Kost og logi Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, natpenge (hoteldispositionsbeløb) og udstyrsgodtgørelse Ansatte på ensomt beliggende stationer Udbetaling af løn og variable løndele m.v Boliger Tiltrædelsesfrirejser Påtaleret Ferie og feriegodtgørelse Sygdom Graviditet, barsel og adoptior Tjenestetrihed ved barns første sygedag Anden tjenestetrihed ved barns sygdom 18 ASA/øPS jr. nr /357/2014 side 1 af 23

2 Afsnit L. (Levnedsmiddeibranchen S.1.K.) 31 Anden Fridage særlig tjenestefrihed Offentlige hverv Efterindtægt Opsigelse Uoverensstemmelser og vilkårlige afskedigelser Timelønnede medarbejdere i levnedsmiddelbranchen Fremskrivning af lønnen Overganysbestemmelse Overenskomstens gyldighedsperiode ASA/ØPS jr. nr /357/2014 side 2 at 23

3 Afsnit L. Levnedsmjddelbranchen S.I.K.) 1 Overenskomstens område. Denne overenskomst omfatter: - uddannede levnedsmiddelmedhj ælpere - tjenere - uddannede - Receptions køkkenassistenter & turismeass., samt Hotel/Turismeass. - nerisassiortut - skibskokke - køkkenledere der ansættes i Grønlands selvstyre, A/S Boligselskabet INI, Tele Greenland AIS, kommunerne i Grønland, og som ikke omfattes af anden overenskomst. Stk. 2. Tjenestemænd eller pensionerede tjenestemænd fra stat, selvstyre, kommuner eller koncessionerede virksomheder er ikke omfattet af overenskomsten. 2 Arbejdstid. Den normale arbejdstid er 40 timer ugentlig, svarende til gennemsnit lig 173 1/3 timer månedligt. Stk. 2. Der foretages lønfradrag for forsømmelser inden for den dag lige arbejdstid. Lønfradraget udgør for hver forsømt arbejdstime ved kommende arbejders normale timeløn plus eventuelle tillæg for pågæl dende time. Forsømmelser af indtil 34 time regnes som 34 time. Stk. 3. Rejsetiden på tjenesterejser fra arbejdssted til arbejdssted er arbejdstid. Den således beregnede tjenestetid/arbejdstid kan dog ikke medføre, at arbejdstidsnormen for den pågældende dag ikke anses for opfyldt. ASA/0PS jr. nr /357/2014 side 3 af 23

4 Stk. 4. Rejsetid mellen kl og kl medregnes dog ikke som tjenestetid/arbejdstid, sàfremt der stilles soveplads til rådighed for den ansatte. 3 Aflønning af levnedsmiddelmedhjælpere. Levnedsmiddelmedhjælpere aflønnes på basis af nedenstående ska latrin der pr. måned udgør: Skala trin anciennitet lb l.-2. år âr år 7.-B. ar 9.og flg.år , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36 4 Aflønning af cafeteria- og kantineassistent. Cafeteria- og kantineassistenter aflønnes på basis af nedenstående skalatrin der pr. måned udgør: Skala trin anciennitet l.-2. år , , , , år , , , , år , , , ,04 7.-B, år , , , , ogflg.år , , , ,70 ASA/øPS jr. nr /357/2014 side 4 at 23

5 Receptions Stk. 2. Hotel/Turisme - & turismeassistenter aflønnes på basis at nedenstående skalatrin der pr. måned udgør: Skala trin anciennitet l.-2. år år B. år år , , , , , , , , , , , , , , , , og flg.år , , , ,09 5 Aflønning al erneringsassistenter, køkkenassistenter, nerisassi ortut, skibskokke på land og tjenere. Erneringsassistentit, køkkenassistenter, nerisassiortoq, skibskokke på land og tjenere aflønnes på basis at nedenstående skalatrin der pr. måned udgør: Skala trin anciennitet år , , , , år , , , , år , , , , år , , , , og flg.år , , , ,84 6 Aflønning af køkkenledere. Køkkenledere aflønnes på basis at nedenstående skalatrin der pr. måned udgør: Skala trin anciennitet l.-2. år år år B. år 33 9.og flg.år , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,72 ASA/0PS ;r. nr /357/2014 side 5 at 23

6 Stk. 2. Der kan ikke ydes køkkenledere overtidsbetaling/afspadsering samt ulempeydelser i henhold til 11 og 13. Såfremt en køkkenleder jævnligt har overarbejde kan der tildeles et rådighedstillæg i hen hold til Aflønning af kokke. Uddannede kokke indenfor køkken, restaurantions- og hotelbranchen aflønnes på basis at nedenstående skalatrin der pr. måned udgør: Skala trin anciennitet l.-2. år år år år 39 9.og flg.år , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,11 8 Pensionsbidrag og indbetaling heraf. For ansatte over 20 år indbetaler arbejdsgiver 10,20% at den i over enskomsten anførte skalaløn i lønparagrafferne, som bidrag til den overenskomstansattes pensionering. At det indbetalte beløb anses 1/3 for den ansattes andel og 2/3 for arbejdsgiverens andel. Pensionen ydes i henhold til pensionsordningens vedtægter. Stk. 2. Der tilkommer udover det i stk. 1 nævnte pensionsbidrag ikke den ansatte nogen ret til pension eller understøttelse fra arbejds giver pâ grundlag at ansættelsen. ASA/ØPS jr. nr. 16.4D/357/2014 side 6 af 23

7 9 Lønanciennitet. Ansatte indpiaceres i de i 3 til 5 anførte løntrin på grundlag at det tidsrum, hvor den ansatte har været beskæftiget med arbejde be tinget at uddannelsen. Stk. 2. I ganske særlige tilfælde kan anciennitet fra anden be skæftigelse at samme art overføres, efter forhandling mellem overens komstparterne. Stk. 3. Lønancienniteten afrundes altid til hele måneder, idet 15 da ges anciennitet eller derunder ikke medregnes. Stk. 4. Månedslønnede, der fra en offentlig institution eller selv styreejet virksomhed i Grønland overgår direkte til en anden offent lig institution eller selvstyreejet virksomhed i Grønland og fortsæt ter i hidtidig charge, bevarer lønancienniteten. stk. 5. For beskæftigelse på 15 timer i gennemsnit pr. uge og der over optjenes fuld lønanciennitet. Ved beskæftigelse på mindre end 15 timer pr. uge optjenes anciennitet forholdsmæssigt. 10 Deltidsarbejde. Ansatte i henhold til denne overenskomst, der ansættes som deltids beskæftigede, aflønnes med en månedsløn, der beregnes i forhold til arbejdstiden. Stk. 2. Ændring at arbejdstiden, herunder midlertidig forlængelse at den ved ansættelsen aftalte arbejdstid for deltidsbeskæftigede, kan kun ske med 3 dages varsel. Er et sådant varsel ikke givet, ydes 1 ekstra timeløn udover faktisk udførte timer. Ved ændring at arbejds tiden kan der tages hensyn til individuelle ønsker om fritagelse tor arbejde på det ændrede tidspunkt. ASA/ØPS jr. nr /357/2014 side 7 at 23

8 11 Funktion. Ansatte, der efter anmodning gør midlertidig tjeneste i højere stil ling, er berettiget til betaling efter der forudsætning af, at funktionæren overtager er forbundet med den højere stilling. de nedenfor anførte regler un de arbejdsopgaver, der stk. 2. Retten til betaling under midlertidig tjeneste i højere stil ling indtræder, når funktionæren har varetaget sådan stilling i sammenhæng. 15 dage Stk. 3. Betaling ydes herefter med et beløb, der udgør forskellen mellem den for funktionærens egen stillings gældende løn inkl, even tuelle tillæg og den højere stilling. den løn, som funktionæren ville opnå ved oprykning i 12 Tillæg til særlig stilling. Til ansatte efter denne overenskomst, der ansættes i stillinger, der adskiller sig væsentligt fra, hvad der er forventeligt, kan der ydes et tillæg, hvis størrelse forhandles mellem overenskomstparterne. Stk. 2. skibskok Ved som ansættelse af køkkenassistent, nerisassiortut eller køkkenleder, kan aflønning ske i henhold til 5 efter forhandling mellem overenskomstparterne. Såfremt køkkenlederen jævn ligt har overarbejde, kan der ydes rådighedstillæg i henhold til 13. ASA/0PS jr. nr. 1.4O/357/2O14 side 8 af 23

9 13 Overarbejde og afspadsering. Overarbejde bør så vidt muligt undgås. For beordret og kontrolleret arbejde på tjenestestedet, der strækker sig ud over den i 2, stk. 1 anførte norm, optj enes frihed svarende til det optjente antal overarbejdstimer med tillæg i tid på 50*. Afspadsering optjenes pr. påbe gyndte halve times overarbejde. Tidspunktet for afspadseringen fast sættes under hensyn til tjenestens tarv og den ansattes ønsker. Stk. 2. Såfremt tjenestefrihed ikke ydes, jfr. stk. 1, godtgøres overarbejdet med betaling på grundlag af en timesats, der beregnes som 1/2080 af den i 3 og 4 fastsatte løn. Den beregnede timesats tillægges 50 *. Overtidsbetaling optjenes pr. påbegyndt halve times overarbejde. 14 Diabetestillæg. Til ansatte der har taget kursus i tilberedning af diabetes og aller gimad og som tilbereder sådanne på institutioner, ydes tillæg på 500,00 kr.pr. måned. 15 Rådighedstillæg. Til stillinger, hvori den ansatte udfører overarbejde, der ikke eller kun vanskeligt kan kontrolleres, kan der i stedet for de i nævnte ydelser ydes et rådighedstillæg, hvis størrelse fastsættes efter forhandling mellem overenskomstparterne. Ved ændret stillings indhold skal rådighedstillægget genforhandles. og ASA/ØPS jr. nr /357/2D14 side 9 at 23

10 10 16 Ulempeydelser. Godtgørelse for delt tjeneste, for nattjeneste i tiden mellem kl og kl , for tjeneste på lørdage efter kl samt på søn- og helligdage ydes efter de for tjenestemænd i Grønlands selvstyre og kommunernes tjeneste i Grønland gældende regler, jfr. sær skilt aftaleoversigt. Hvis der er tale om overarbejde, ydes der dog alene overtidsbetaling i henhold til Koloni og projektture. En ansat på en institution, kan deltage i kolonier, lejre og lignende samt projektture. Ved koloni, lejre og lignende forstås ophold, hvor institutionen forlades i minimum 2 døgn, regnet fra det tidspunkt, institutionen forlades, til det tidspunkt kolonideltagerne igen an kommer til institutionen. Stk. 2. Ved projektture forstås ophold, hvor institutionen forlades i specialpædagogisk øjemed, f.eks. med henblik på gennemførelse af fi skeri- og fangstture, hundeslædeture m.v., i minimum 2 døgn, regnet fra det tidspunkt, institutionen forlades, til det tidspunkt projekt turdeltagerne igen ankommer til institutionen. Stk. 3. De i stk. 4 - nævnte regler gælder for ikke faglærte ar bejdere, der deltager i kolonier, lejre og lignende samt projektture. Stk. 4. Omfattet af reglerne er alle ikke faglærte, der i forvejen er tilknyttet institutionen, samt ikke faglærte, der antages specielt med henblik på deltagelse i kolonien eller projektturen. Stk. 5. Ved beregning af tjenestetiden inden for normperioden medta ges koloni/projektdage med 11 timer pr. dag. A5A/øPS jr. nr /357/2014 side 10 af 23

11 Stk. 6. Der ydes godtgørelse for mistede fridage, der i videst muligt omfang gives som erstatningsfrihed. Der kan kun ydes godtgørelse for en mistet fridag pr. uge samt for helligdage. Godtgøres mistede fri dage med kontant vederlag, udgør dette for en 40 timers fridag beta ling for 8 timer og for en 64 timers fridag betaling for 16 timer. Stk. 7. øvrige regler om arbejdstid, f.eks. overarbejde, rådig hedstjeneste, tjeneste på lørdage efter kl , tjeneste på sønog helligdage samt opgørelse af arbejdstid under tjenesterejser, su spenderes. Stk. 8. Vederlaget for deltagelse i koloni, lejre og lignende udgør pr. 1. april 1991 et grundbeløb på 186,00 kr. for hverdage og 271,00 kr. for lørdage samt søn- og helligdage. Vederlaget reguleres som særlige tillæg, jf. aftale mellem Grønlands Landsstyre og AK. Stk. 9. Vederlaget for deltagelse i projektture udgør pr. 1. april 1991 et grundbeløb på 400,00 kr. for hverdage og 600,00 kr. for lør dage samt søn- og helligdage. Vederlaget reguleres som særlige til læg, jf. aftale mellem Grønlands Landsstyre og AK. Stk. 10. Under koloni og projektture ydes dagpenge, jf Individuelle tillæg. For ansatte som oppebar tillæg pr. 1. april 2014 ydes fortsat som personlig tillæg indtil fratræden. 18 A Kvalif ikations ti]. læg Til ansatte i henhold til denne overenskomst kan der ydes et eller flere kvalifikationstillæg på kr. 500,00 pr. måned. ASA/ØPS jr. nr /357/2014 side 11 af 23

12 Stk. 2. Tillægget ydes til ansatte, der i arbejdsmæssig og kvalifi kationsmæssig eller anden henseende indtager en sådan særstilling, at den ikke omfattes af de almindelige forudsætninger for de i denne overenskomst anførte lønninger m.v. Stk. 3. Den enkelte kommune, selvstyreenhed, herunder underliggende institutioner, samt selvstyrets aktieselskaber tildeles et fast antal tillæg til fordeling. Økonomi- og Personalestyrelsen overenskomstaf deling foretager udmelding om antallet af tillæg til de enkelte enhe der. Stk. 4. Tillæggene fordeles indenfor de enkelte kommuner og virksom heder efter forhandling mellem den stedlige arbejdsgiver og tillids repræsentant eller S.I.K. Stk. 5. Tillægget bortfalder ved stillingsskift. Stk. 6. Ledigblevne kvalifikationstillæg genanvendes efter forhand ling, jf. stk. 4. Stk. 7. Hvis enighed om fordelingen af kvalifikationstillæggene ikke kan opnås, afgøres spørgsmålet af overenskomstparterne. 19 Kost og logi. Ansatte, til hvem der ydes logi, og som deltager i kostforplejningen på arbejdsstedet, betaler herfor efter samme regler, som gælder for sygeplejersker og dermed ligestillede. For logi, dvs, bolig i et en kelt værelse på institutionen, betales 500,00 kr. pr. måned. ASA/ØPS jr. nr. 1E.40/357/2D14 side 12 at 23

13 20 Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, natpenge (hoteldispositionsbeløb) og udstyrsgodtgørelse. Der ydes godtgørelse til ansatte, som midlertidigt udsendes til ar bejde på et andet sted end hjemstedet, i henhold til de for tjeneste mænd i Grønlands selvstyres og kommunernes tjeneste i Grønland gæl dende regler jf. særskilt aftaleoversigt. 21 Ansatte på ensomt beliggende stationer. Ansatte efter denne overenskomst, der gør tjeneste på Ikerasassuaq og Danmarkshavn, hvor der i henhold til cirkulære om stationstillæg er fastsat stationstillæg, omfattes af følgende bestemmelser i regulativ for secialmedarbejdere på ensomt beliggende stationer i Grønland: a) stationstillæg i henhold til cirkulære herom b) til- og fratrædelsesfrirejser c) feriefrirejse d) kost og logi e) læge- og tandlægehjælp f) særlige pligter Chelbredsundersøgelser, kurser) 22 Udbetaling at løn og variable løndele m.v. Løn og tillæg udbetales månedsvis bagud. Stk. 2. Lønnen anvises ved hver måneds slutning til en lønkonto, som det påhviler den ansatte at udpege i et pengeinstitut. Stk. 3. Variable ydelser, såsom nattillæg, overarbejde m.v., afregnes efter de satser, som er gældende på udbetalingstidsounktet. At regninger sker for den månedsperiode, der skifter den 21. i en måned, idet udbetalingen finder sted ved udgangen at den efterfølgende ka lendermåned. ASA/0PS jr. nr /357/2014 side 13 af 23

14 23 Boliger. I stillingsopslag angives følgende vedr, bolig: a) At der anvises bolig efter de til enhver tid på stedet gældende regler, eller b) at der ikke anvises bolig, eller c) at der til stillingen er knyttet pligt til at bebo egentlig tjenestebolig. Stk. 2. Hvis en ansat afviser indflytning i en anvist bolig, vil der ikke blive stillet yderligere bolig til rådighed. Stk. 3. For anviste boliger, jfr. stk. 1, a), betales husleje efter de til enhver tid gældende regler om boligbetaling i selvstyrets ejendomme mv. i Grønland. Ved misligholdelse af anvist bolig med ud sættelse til følge, vil der ikke blive stillet yderligere bolig til rådighed. Stk. 4. Ansatte, der bebor egentlig tjenestebolig, jfr. stk. 1, c), betaler boligbidrag efter de for tjenestemænd i Grønlands selvstyres og kommunernes tjeneste i Grønland til enhver tid gældende regler jf. særskilt aftaleoversigt. 24 Ti].trædelsesfrirejser. Ved tjenestens tiltrædelse ydes der frirejse mellem bopælen i Danmark eller i Grønland og tjenestestedet til personale, der ansættes på må nedsløn, såfremt der ifølge stillingsopslaget anvises bolig eller er pligt til at bebo egentlig tjenestebolig, jfr. 23, stk. 1, a) og c) Stk. 2. Retten til tiltrædelsesfrirejse omfatter tillige den ansattes ægtefælle - eller dermed ligestillede - familiefrirejse skal så vidt muligt foretages samlet. og børn under 18 år. En sådan Stk. 3. Retten til tiltrædelsesfrirejse er personlig og kan ikke overdrages. En eventuel ikke-udnyttet frirejse godtgøres ikke. ASA/ØPS jr. nr /357/2014 side 14 af 23

15 Stk. 4. Ved udnyttelsen at tiltrædelsestrirejse skal det at ar bejdsgiveren anviste rejsemiddel anvendes. Stk. 5. I tilfælde, hvor atlantbilletten tillige inkluderer in denrigsflyvning i Danmark, godtgøres alene dokumenterede udgifter til billigste, offentlige transportmiddel mellem bopælen og provinsluft havnen. I andre tilfælde godtgøres udgifter til billigste, offentlige transportmiddel mellem bopæl og Kastrup Lufthavn. Stk. 6. Eventuelle udgifter i forbindelse med ophold i København mâ afholdes af den ansatte selv. Stk. 7. Ved tiltrædelsesfrirejse i Grønland godtgøres alene dokumen terede udgifter med billigste offentlige transportmiddel mellem bo pælen og tjenestestedet. Stk. 8. Ved tiltræden ydes bohavetransport efter de regler for tje nestemænd i Grønlands selvstyres og kommunernes tjeneste i Grønland, der til enhver tid gælder jf. særskilt aftaleoversigt. 25 Påtaleret. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt personale under denne overenskomst er berettiget til at oppebære andre tillæg end det i 10, 13 og 16A nævnte, og henvendelse herom gennem tillidsrepræsentanten ikke medfører en tilfredsstillende løsning, kan sagen behandles efter reg lerne i overenskomsten om hovedaftalen. 26 Ferie og feriegodtgørelse. Den ansatte har ret til årlig ferie efter reglerne i landstingslov nr. 10 af 12. november I henhold til landstingsloven s 2, er aftalt nedenfor anførte særlige regler. ASA/ØPS jr. nr /357/2014 side 15 af 23

16 Stk. 2. For ansatte, der i henhold til landstingslovens 15, stk. 2 vælger ferie med feriegodtgørelse på 1234 % i stedet for ferie med løn, fradrages løn for det antal dage, der afholdes ferie. Feriegodt gørelsen beregnes af årslønnen. Stk. 3. Ved fratræden ydes feriegodtgørelse med 1234 % af lønnen. Stk. 4. Krav om tilgodehavende feriegodtgørelse skal være rejst over for arbejdsgiveren senest 3 måneder efter udløbet af ferieåret. I modsat fald tilfalder beløbet Feriefonden, jf. protokollat om Feriefonden. 27 Sygdom. Bliver en ansat på grund af sygdom ude af stand til at udføre sit ar bejde, betragtes den heraf følgende tjenesteforsømmelse som lovligt forfald, medmindre den pågældende under tjenesteforholdets beståen har pådraget sig sygdommen ved forsæt eller grov uagtsomhed eller ved stillingens overtagelse svigagtigt har fortiet den pågældende sygdom. Stk. 2. Den ansatte kan, når den pågældende inden for et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder har oppebåret løn under sygdom i i alt 120 dage, opsiges med følgende varsel til fratræden ved en måneds udgang: Ved beskæftigelse i samme virksomhed; - i - i6 8år...: - i9årogflg.: 0-Sår...: lmd. 3mdr. 4mdr. Opsigelsens gyldighed er betinget af, at den sker i umiddelbar til knytning til udløbet af de 120 sygedage, og medens den pågældende endnu er syg, hvorimod gyldigheden ikke berøres af, at pågældende er vendt tilbage til arbejdet, efter at opsigelsen er sket. ASA/0PS jr. nr /357/2014 side 16 at 23

17 Stk. 3. Såfremt ansættelsesforholdet er ophørt i medfør af bestemme! sen i stk. 2, bør genantagelse dog finde sted, når den pågældende på ny bliver tjenestedygtig, og der forsat er anvendelse for den pågæl dendes arbejdskraft i den pågældende virksomhed. Stk. 4. Sygdomsforfald kan forlanges dokumenteret ved lægeattest. Stk. 5. Lægeattester, der forlanges i henhold til stk. 4, betales af arbejdsgiveren. 28 Graviditet, barsel og adoption. Faggruppen har ret til fravær (orlov) fra arbejdet på grund af gravi ditet, barsel og adoption, når der er ret til fravær (orlov) i hen hold til enhver tid gældende Inatisartutlov om barsel med videre (pt.inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009). Stk. 2. Under fravær (orlov) jf. stk. 1, er der dog kun ret til løn i den orlovsperiode, som fremgår af Landstingsforordning nr. 7 af 22. oktober Nærværende oversigt angiver til fravær med løn ved gra viditet og fødsel af ét barn: Ltf. Nr. 7 af K: 2 uger K: 14 uger efter Fælles: 4 uger inden fødsel til deling eller M: I uge efter K alene 29 Tjenestefrihed ved barns første sygedag. Der gives den ansatte adgang til hel eller delvis tjenestefrihed uden løntab til pasning af sygt, mindreårigt barn, første dag, barnet er sygt. Stk. 2. Tjenestefriheden forudsætter: a) Det er barnets første sygedag, b) hensynet til barnets forhold gør det nødvendigt, A5A/øPs 5r. nr /357/2014 side 17 af 23

18 c) forholdene på tjenestestedet tillader det, og d) barnet er hjemmeværende. Stk. 3. Sygelisten suppleres med oplysning om fravær på grund af barns første sygedag. Stk. 4. Ordningen kan for den enkelte inddrages ved misbrug. 30 Anden tjenestefrihed ved barns sygdom. Der gives den ansatte adgang til tjenestefrihed uden løntab i op til 12 dage til 0-16-årigt barns indlæggelse på sygehus i eller udenfor hjembyen, som rejseledsager og under barnets indlæggelse i for bindelse med en af Sundhedsvæsenet betalt ledsagerrejse. Stk. 2. Barnets indlæggelse og forældres indlæggelse samt ledsagelse skal dokumenteres. Stk. 3. Der kan tillige gives adgang til tjenestefrihed jf. stk. 1, ved barnets indlæggelse i hjemmet efter lægeligt anvisning/doku mentation. Stk. 3. I ganske særlige tilfælde, og dokumenteret af læge, kan tje nestefriheden forlænges med op til 5 dage. 31 Anden særlig tjenestefrihed. I tilfælde af nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller begravelse har den ansatte, efter 1 års ansættelse, ret til fri rejse og tjene stefrihed i overensstemmelse med de for tjenestemænd i Grønland til enhver tid gældende regler om fri rejse og tjenestefrihed i forbin delse med nære pårerendes alvorlige sygdom og/eller begravelse jf. særskilt aftaleoversigt. ASA/ØPS jr. nr /357/2014 side 18 af 23

19 Stk. 2. Anmodning om tjenestefrihed og frirejse indgives skriftligt til arbejdsgiveren. Stk. 3. Ved nære pårørende forståes: forældre, ægtefæller og dermed ligestillede børn og søskende, men ikke ægtefællens og dermed lige stilledes familie. 32 Fridage. For de måneder i hvilke, der forekommer helligdage har den ansatte tjenestefrihed, følgende dage regnes for helligedage: a) Folkekirkens helligdage b) Juleaftens dag c) Nytårsaftens dag d) Grønlands Nationaldag 21. juni e) Helligtrekonger dag (efter kl ) f) 1. maj (efter kl ) 33 Offentlige hverv. Der gives ansatte frihed efter denne overenskomst adgang til tjene stefrihed til varetagelse af offentlige hverv i henhold til Hjem mestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 15. marts 1994 om borgerligt ornbud. Stk. 2. Fravær i henhold til pkt. 1 betragtes ikke som forsømmelse i henseende til den tid, hvor der skal være arbejdet før overtidsbeta ling ydes i henhold til overenskomst for faglærte og ikke-faglærte arbejdere. Fraværet skal meddeles arbejdsgiveren i sà god tid som mu ligt. ASA/ØPS jr. nr /357/2014 side 19 af 23

20 Stk. 3. Andre offentlige hve, som at en offentlig mmdiqhed pålæg ges bestyrelsesmedlemmer i S.I.K. s lokalfdelinger, bestyrelsesmed lemmer i SIK-p Inuusuttai eller hovedbestyrelsesmedlemmer i 5.1.1<. administreres i lighed med de i stk. 1 og 2 nævnte bestemmelser. Stk. 4. Der gives tjenestefrihed med løn til medlemmer at hovedbesty relserne at S.I.K. s og SIK-p Inuusuttai s hovedbestyrelser, i for bindelse med deltagelse i S.I.K. s Kongres og repræsentantskabsmøder, samt S.I.K. s og SIK-p Inuusuttai s hovedbestyrelsesmøder indtil gange årligt. 4 Stk. 5. ønsker fra medlemmer at S.I.K. s lokalafdelingsbestyrelser og S.I.K. s hovedbestyrelse og SIK-p om Inuusuttais hovedbestyrelse tjenestefrihed uden løn bør imødekommes. Sådan tjenestefrihed kan ydes i indtil 1 år ad gangen. 34 Efterindtægt. Afgår en ansat ved døden i ansættelsesperioden, ydes der følgende be løb til den efterlevende ægtefælle eller børn under 18 år, som den ansatte har forsørgerpligt overfor: Hos samme ansættelsesmyndighed i år 1 mdrs. løn :2mdrs. løn - 3årogflg: 3mdrs. løn I de tørste 3 35 Opsigelse. måneder at ansættelsen gælder følgende opsigelsesvar sel: Såvel arbejdsgiveren som den ansatte kan opsige med arbejdsdage) varsel til en hvilken som helst dag. B dages (5 Stk. 2. Efter giverens side: 3 måneders ansættelse er opsigelsesvarslet fra arbejds A5A/øPS jr. nr /357/2014 side 20 af 23

21 - i herefter måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang i de første 6 måneder efter ansættelsen, måneder varsel til fratræden ved en måneds udgang efter 6 måne ders ansættelse forhøjes opsigelsesvarslet med en måned for hvert 3. an sættelsesår, men højst 6 måneder. Stk. 3. Efter 3 måneders ansættelse er opsigelsesvarslet fra den an sattes side: - 1 måned til en måneds udgang. Stk. 4. Såvel arbejdsgiveren som den ansatte skal afgive opsigelses varslet skriftligt. 36 Uoverensstemmelser og vilkårlige afskedigelser. Uoverensstemmelser behandles efter reglerne for faglig strid i Hovedaftalen. Stk. 2. Ved udøvelse af retten til at foretage enkeltmandsafskedi gelser må vilkårlighed ikke finde sted. Uoverensstemmelser herom be handles efter reglerne i hovedaftalen om behandling af faglig strid. 37 Timej.ønnede medarbejdere i levnedsmiddelbranchen. Medarbejdere med en af de i 1 nævnte uddannelser, der ikke antages med henblik på varig beskæftigelse, men som afløsere under ferie, sygdom og lignende, eller til anden midlertidig beskæfti- gelse på under 3 måneders varighed, antages på timeløn. Efter beskæftigelse på mere end 3 måneders varighed overgår vedkommende til månedsløn, dog således at denne får mulighed for at fortsætte sit ansættelsesforhold som timelønnet. Timelønnen beregnes som 1/2080 af den til den pågæl dendes anciennitet svarende årsløn i henhold til 3, 4 og 5. Stk. 2. For timelønnet personale kan tjenesteforholdet ophæves uden forudgående varsel. Timelønnet personale oppebærer ikke løn under fravær på grund af sygdom og barsel. ASA/ØPS jr. nr /357/2014 side 21 at 23

22 Stk. 3. Timelønnet personale har ret og pligt til at holde en fridag for hver periode på 6 arbejdsdage; dog kan fridagene i enkelte til fælde forskydes af hensyn til tjenestens tarv. Stk. 4. Lønningsperioden for timelønnet personale er en periode på 14 dage, der regnes fra og med mandag til og med søndag i den efter følgende periode. Stk. 5. Timelønnet personale optjener l2 i feriegodtgørelse. Stk. 6. Timelønnet personales anciennitet beregnes efter reglerne i 7, stk Der optjenes ikke yderligere anciennitet under be skæftigelse ved timelønnet beskæftigelse. Stk. 7. Bestemmelserne i denne overenskomsts 10, 25, 26, 29, 33 og 34 finder ikke anvendelse for timelønnet personale. 38 Lønnen i 3, 4 & Fremakrivning af lønnen. 5 er sammensat af et grundbeløb pr. i. april 1991, et grundbeløbstillæg samt et ureguleret kronetillæg. Grundbe løbstillægget pr. 1. april 2000 er 16,4789%. Skalalennen justeres desuden med et ureguleret kronetillæg pr. måned som følger: årligt 182, , , , , , , ,04 ASA/øPs jr. nr /357/2014 side 22 af 23

23 39 For ansatte, der pr. 31. marts komst af 13. juli komst 24, stk. 1, 1993 Overgangsbestenuuelae var ansat i henhold til overens gælder fortsat bestemmelsen i nævnte overens anden særlig tjenestefrihed. 40 Denne Overenskomstens gyldighedsperiode. overenskomst træder i kraft den kan af hver af parterne opsiges marts, dog med 3 tidligst til den 31. marts april Dverenskomsten måneders varsel til en 31. Stk. til 2. de Efter opsigelse af overenskomsten sker aflønning i henhold pr. 31. marts overenskomst indgås gældende lønsatser i perioden, indtil ny Nuuk, den 4NOV Sulinermik Naalakkersuisut Inuussutissars iuteqartut Kat t uffiat e. b. Jess G. Berthelsen Frederik Møller (sign.) (sign.) Finansministeriet P.M.V. e.b. Eva Hoff Sonne (sign.) Hermed udgdr overenskomst af 21. marts A5A/0PS jr. nr /357/2014 side 23 af 23

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat.

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 Overenskomstens område 2 2 Arbejdstiden 2 3 Løn 2 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf 3 5 Særligt

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre,

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre, (Varmemestre, NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling i 4 NOV. 2014 Serie C-II Afsnit V. pedeller og 5.1. K) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut

Læs mere

Lovsamling C41. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV. 2014. lige handlinger i vikariater af under en måneds varighed aflønnes

Lovsamling C41. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV. 2014. lige handlinger i vikariater af under en måneds varighed aflønnes S.1.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C41 14NOV. 2014 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteuartut Kat tuffiat for Kateketer, ikke-uddannede kateketer og organister.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling 8.!.K.) 14NOV. 2014 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-1I OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for ikke-uddannede Plejemzdre,

Læs mere

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk 5.1. K) Lovsamling Serie C-II ii 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonale. Indhoids fortegnelse

Læs mere

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk Afsnit B. 5.1. K) Lovsamling Serie C-II ii 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonale. Indhoids

Læs mere

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse nalunaerutit GrØnlandsk Lovsamling Serie C-II 13. juli 1993 Afsnit 5. (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem GrØnlands Landsstyre, Finansministeriet og Sulinermik Inuutis sarsiuteqartut Kattuffiat for STI-elever.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit 0. (Dagplej ere 5.1.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om kommunale DagpJ.ej

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit T. (Tolke S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Tolke.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.)

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.) 17 Dagpenge, rejseulykkesforsikring, rejsegodsforsikring og udstyrsforsikring........ 12 18 Funktionsvederlag... 12 19 Ferie og feriegodtgørelse... 13 20 Boliger... 13 21 Til- og fratrædelsesfrirejser......

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015 NALUNAARUTIT - Afsnit F Jagtbetjente- og Jagtbetj.assistenter) Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Aalisarnermikk Piniakkanillu Nakkutilliinermik Su liaqarcut

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1. 6 Lønanciennitet... mellem

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1. 6 Lønanciennitet... mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. INDHOLDSFORTEGNELSE. l Overenskomstens

Læs mere

Serie C-I1 OVERENSKOMST. Mellem. 6 4 Sygdom. 7 6 Graviditet, barsel og adoption. 8 7 Ophævelse af praktikforhold.

Serie C-I1 OVERENSKOMST. Mellem. 6 4 Sygdom. 7 6 Graviditet, barsel og adoption. 8 7 Ophævelse af praktikforhold. Afsnit L. (Lærlinge Elever 5.1. K) NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-I1 14NOV, 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriec Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Lærlinge

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C -II 5.juni 1990 Afsnit S. (STI-elever) OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat og Det offentlige Af talenævn vedrørende STI-elevers

Læs mere

C-I[ NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling I 4 Ì{0V. 2014. Afsnit K. S.I. K. )

C-I[ NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling I 4 Ì{0V. 2014. Afsnit K. S.I. K. ) S.I. K. ) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C-I[ I 4 Ì{0V. 204 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Katt.uffiat for Kateketer, ikke-uddannede kateketer og organister.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.)

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. i NOV, 2014 (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutis sarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for ansatte der beskæftiges under Grønlands Naturinstituts område. 1 Regulativets område Dette regulativ omfatter

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Peqatigiiffik Kingut for kigutigissaasut, klinikassistenter og tandteknikere. Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

Overenskomst 2012-2013 mellem SIK og Royal Arctic Line A/S for faglærte og ikke-faglærte maritime medarbejdere på månedsløn i M/S Sarfaq Ittuk.

Overenskomst 2012-2013 mellem SIK og Royal Arctic Line A/S for faglærte og ikke-faglærte maritime medarbejdere på månedsløn i M/S Sarfaq Ittuk. Overenskomst 2012-2013 mellem SIK og Royal Arctic Line A/S for faglærte og ikke-faglærte maritime medarbejdere på månedsløn i M/S Sarfaq Ittuk Gældende fra 1. september 2012 Indholdsfortegnelse 1: Overenskomstens

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

NALUNAARUTIT 14 NOV, 2014 OVERENSKOMST. Grønlandsk Lovsamling. Serie CAT. Afsnit 5. timelønnede S.1.K.) (Sømænd, mellem

NALUNAARUTIT 14 NOV, 2014 OVERENSKOMST. Grønlandsk Lovsamling. Serie CAT. Afsnit 5. timelønnede S.1.K.) (Sømænd, mellem (Sømænd, Afsnit 5. timelønnede S..K.) NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie CAT NOV, 20 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Sømænd på timeløn. Indhoids

Læs mere

NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14. okt. 2005 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Attaveqaat for teleteknikere, centralmekanikere, liniemontører samt liniemontøraspiranter. ------------------------------------------------------------------

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat og Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Overenskomstens område....... 3 2 Arbejdstiden...... 3 3 Løn...... 3 4

Læs mere

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland 2011 Cirkulære af 16. april 2015 Modst. nr. 013-15 J.nr. 2015-0513-0019 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II (Praktikanter, administrativ linje Ilisimatusarfik & Universitetsstuderende samt volontører og studentermedhjælpere) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Regulativ Om Vilkår for honorering af

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale Om frirejser Der er mellen Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, i henhold til 47, stk. 1 i landstingslov nr.

Læs mere

Serie C-II. I,l t{0v. 20t1. s 2s s 26. s.r.k) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. s23 s24. Afsnít g. 3 eltidsarbejae'.'..

Serie C-II. I,l t{0v. 20t1. s 2s s 26. s.r.k) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. s23 s24. Afsnít g. 3 eltidsarbejae'.'.. Afsnít g. ( Bygde sundhedspersonaf e NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II I,l t{0v. 20t1 OVERENSKOMST Mel-Iem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonal

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

Serie C-II. Side: 3 2 Branchearbejdere. 3 3 Arbejdstiden. 5 5 Pensionsbidrag og indbetaling heraf. 6 5 6 Lønanciennitet

Serie C-II. Side: 3 2 Branchearbejdere. 3 3 Arbejdstiden. 5 5 Pensionsbidrag og indbetaling heraf. 6 5 6 Lønanciennitet 8.1. K.) NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14NOV. 2014 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre, Finansministeriet Sulinermik Inuussutis sarsiuteqartut Kattuttiat for Timelønnede faglærte ikke-faglærte

Læs mere

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11 Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 8. Andre ansættelsesvilkår. 12 Ferie... 12 13 Sygdom... 13 14 Graviditet, fødsel og adoption...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling Serie C-II 26 AUS. 2013 Afsnit A Akademiuddannel sen Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for akademistuderende i Selvstyret, Tele Greenland AIS, AIS Boligselskabet

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland 2016 Cirkulære af 1. september 2016 Modst. nr. 029-16 J.nr. 2014-0513-012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Lovsamling Serie C-II. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV Afsnit K. (Klubområdet 5.I.K.) OVERENSKOMST. mellem

Lovsamling Serie C-II. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV Afsnit K. (Klubområdet 5.I.K.) OVERENSKOMST. mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk Afsnit K. 5.I.K.) Lovsamling Serie C-II 14NOV. 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Klubområdet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 5.3.3 1993 Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 2 5.3.3 Indhold Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...1 ORGANISATIONSAFTALE

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 8. januar 2007 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS-medarbejdere. Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse....

Læs mere

NALUNAARUTIT. Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 2 0 APR. 2015

NALUNAARUTIT. Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 2 0 APR. 2015 Afsnit 5 Arbejdsiedere (5.5K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 2 0 APR. 2015 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat (Arbejds lederforeningen) INDHOLOS

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 20. januar 2016 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og HK/Stat Hovedstaden for tilkaldte funktionærer ansat i Grønlands Selvstyre og kommunernes tjeneste

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 6. juni 2005 Perst. nr. 032-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Aftale 1. Ret

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

NALUNAARUTIT - Serie C-II

NALUNAARUTIT - Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat(IMAK) for timelærere og vikarer i folkeskolen i Grønland Indhoidsfortegnelse

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Kapitel 1 Landstingets medlemmer: Vederlag, omkostningstillæg, boligforhold, rejseudgifter og

Læs mere

Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for kontorpersonale

Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for kontorpersonale Cirkulære om overenskomst mellem Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for kontorpersonale 2009 Cirkulære af 5. januar 2010 Perst. nr. 001-10 J.nr. 08-233-12 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse...

Læs mere

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2005 Cirkulære af 13. september 2005 Perst. nr. 046-05 PKAT nr. J.nr. 05-532-14 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OVERENSKOMST 2011-2013 mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OK 2011-2013 2 1. Generelt. Overenskomsten følger Ok 11 resultatet for Statens område.

Læs mere

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut AFIS medarbejdere, RAP NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014 Grønlandsk Serie Lovsamling C II Overenskomst mellem Naalakkersui sut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforenin gen af 1917 for AFIS medarbejdere

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Serie C II. Overenskomst. mellem. Naalakkersuisut og Radiotelegrafistforeningen at 1917 for AFIS. medarbejdere. Indholdsfortegnelse

Serie C II. Overenskomst. mellem. Naalakkersuisut og Radiotelegrafistforeningen at 1917 for AFIS. medarbejdere. Indholdsfortegnelse NALUNAARUT I T - Grønlandsk Lovsamling Serie C II 12 JAN. 2015 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Radiotelegrafistforeningen at 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning Cirkulære om organisationsaftale for Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning 2002 Cirkulære af 6. maj 2004 Perst. nr. 034-04 PKAT nr. 115 J.nr.

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I Afsnit 8, Gruppe 1 Lb.nr. Aftale om arbejdstiden m.v. for ledere i folkeskolen og kultur- og fritidsvirksomheden. Der er mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Til samtlige ministerier m.v. 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 20. september 1999 indgået aftale om særlige feriefridage, der er

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2003 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...4 Funktionsvederlag for tjenestemænd

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere og Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet 2016-2017 1. Ansættelse: Stk. 1. Overenskomsten omfatter kliniske tandteknikere og andre ansatte,

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. Til brug for lønberegningen er medarbejderen pligtig at aflevere lønbilag så

Læs mere

NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II

NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 18 SEP. 2009 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Lærlinge og elever. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Radiotelegrafister i staten

Radiotelegrafister i staten Cirkulære om organisationsaftale for Radiotelegrafister i staten 2002 Cirkulære af 1. juli 2004 Perst. nr. 043-04 PKAT nr. 253 J.nr. 01-333/68-2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere