Det er en forudsætning for adgang til Kravkonfiguratoren, at den årlige licens betales.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er en forudsætning for adgang til Kravkonfiguratoren, at den årlige licens betales."

Transkript

1 Kravkonfigurator licensbetingelser Det er en forudsætning for adgang til Kravkonfiguratoren, at den årlige licens betales. Licensgebyret, som fremgår af Bygherreforeningens gældende prisliste, forfalder årligt. Første gang ved køb af softwaren. Nærværende er den fuldstændige aftale mellem Bygherreforeningen og Licenstager vedrørende Kravkonfiguratoren, og aftalen tilsidesætter alle tidligere repræsentationer, diskussioner, kontrakter, slutbrugeraftaler, kommunikationer eller annonceringer i forbindelse med Kravkonfiguratoren. 1.0 Definitioner 1.1 For disse ord tildeles følgende definitioner: Administrator - Herved forstås den kontaktperson, der på vegne af virksomheden og som administrator af virksomhedens adgang til Kravkonfiguratoren, har det kontraktmæssige ansvar over for Bygherreforeningen. Eksterne brugere - Herved forstås alle tredjemænd. Interne brugere - Herved forstås medarbejdere eller lønarbejdere, der arbejder for Licenstager, som er bemyndiget af Licenstager til at bruge Kravkonfiguratoren i deres arbejde for Licenstager, og for hvilke Licenstager har erhvervet og faktisk betalt for brugsretten til Kravkonfiguratoren. Kravkonfiguratoren - Herved forstås produktet denne Licensaftale omfatter, herunder opdateringer, samt enhver dertil hørende dokumentation. Licensaftale - Herved forstås nærværende licensbetingelser udstedt af Bygherreforeningen. Licenstager - Herved forstås den virksomhed som er anført som ejer af licensen til Kravkonfiguratoren. Opdateringer - Herved forstås nye versioner af Kravkonfiguratoren, som Bygherreforeningen kan udgive. 1.2 Definitionernes anvendelse Overskrifterne i disse Licensbetingelser er kun for nemheds skyld og begrænser eller påvirker ikke på nogen måde disse Licensbetingelsers opbygning eller fortolkning. 2.0 Parterne 2.1 Denne aftale indgås mellem Bygherreforeningen og Licenstageren. 2.2 Aftalen giver Licenstageren ret til at bruge Kravkonfiguratoren, i henhold til nedenstående vilkår og betingelser. 3.0 Ikrafttrædelse 3.1 Nærværende licensaftale bør læses omhyggeligt, inden Kravkonfiguratoren bestilles. Ved bestilling af Kravkonfiguratoren tiltrædes licensaftalen omgående. Licenstageren eller en repræsentant på Licenstagerens vegne accepterer de i aftalen angivne vilkår og betingelser ved at klikke på knappen Tilmeld. 3.2 Ved accept af denne licensaftale tilkendegives, at nærværende aftale er læst og forstået, og du accepterer på vegne af virksomheden som licenstager, at være bundet af vilkårene og betingelserne 1 af 7

2 indeholdt heri. Endvidere accepterer du, at du som repræsentant for Licenstager ved indgåelse af aftalen bliver Administrator af Kravkonfiguratoren for din virksomhed. 3.3 Da adgang til Kravkonfigurator gives ved bestilling eller hurtigst muligt derefter, er der ingen fortrydelsesret. 4.0 Licensens omfang 4.1 Brugsret Bygherreforeningen giver herved Licenstager en tidsbegrænset, uoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til Kravkonfiguratoren Kravkonfiguratoren må benyttes af Licenstagers medarbejdere og andre autoriserede personer og eksterne konsulenter, som arbejder for Licenstageren, men kun med det formål at få adgang til og ændre Licenstagers data. Licenstageren har derfor på ingen måde ret til at tillade Eksterne Brugere at bruge Kravkonfiguratoren til strukturering/behandling af deres egne eller andre parters data. Licenstageren er ansvarlig for, at de eksterne brugere også overholder betingelserne angivet heri. Ud over de situationer, der er nævnt i dette punkt, har Licenstager ingen ret til at give adgang til Licenstagers eller nogen tredjeparts data ved hjælp af Kravkonfiguratoren I den udstrækning Licenstagers brugere, som er nævnt i punkt 4.1.2, får adgang til at bruge Kravkonfiguratoren, er Licenstager i alle henseender ansvarlig for, at de nævnte brugere ikke overtræder disse Licensbetingelser. Hvis Licenstager ikke opfylder denne forpligtelse, anses dette for overtrædelse af disse Licensbetingelser og en sådan overtrædelse berettiger Bygherreforeningen til at opsige disse Licensbetingelser i henhold til punkt Licensen og brugsretten til Kravkonfiguratoren er begrænset til den periode Licenstageren har betalt for Licenstager må kun bruge Kravkonfiguratoren i overensstemmelse med den gældende danske lovgivning, herunder, men ikke begrænset til, de gældende begrænsninger i forbindelse med ophavsret og andre rettigheder vedrørende immaterialret. 4.2 Funktioner Kravkonfiguratoren er et standardprodukt, der dog giver Licenstageren mulighed for i et begrænset omfang at tilpasse løsningen til egne behov, og det er alene Licenstagers ansvar at sørge for, at Kravkonfiguratorens funktioner opfylder Licenstagers krav. 4.3 Opdateringer og vedligeholdelse Opdateringer til Kravkonfiguratoren vil automatisk blive stillet til rådighed for Licenstager, da disse implementeres direkte i Kravkonfiguratoren I forbindelse med implementering af opdateringer indestår Bygherreforeningen på ingen måde for, at Licenstager er i stand til at gøre fuld brug af eventuelle tilpasninger, der er lavet i Kravkonfiguratoren jf ovenover Den opdaterede software vil indeholde ændringer og forbedringer, som Bygherreforeningen har foretaget, og kan omfatte ændringer der berører ændringer i lovgivningen eller holder softwaren up-todate med den generelle teknologiske udvikling og slutbrugernes almindelige krav til softwaren, eller som på anden måde findes nødvendige af Bygherreforeningen. Bygherreforeningen vil forsøge at tage Licenstagerens generelle krav i betragtning, men Bygherreforeningen afgør egenhændigt indholdet af opdateringerne, samt hvornår disse opdateringer foretages Bygherreforeningen er berettiget til, såfremt det anses for nødvendigt, midlertidigt at lukke for adgangen til enhver service forbundet med denne aftale for at foretage vedligeholdelse eller anden 2 af 7

3 service i forbindelse med opretholdelse af driften. Bygherreforeningen skal dog forsøge så vidt muligt at foretage dette på tidspunkter som er til mindst mulig gene for alle parter. Bygherreforeningen skal i forbindelse med servicering forsøge at afvikle dette hurtigst muligt. Det er alene Bygherreforeningen, der afgør om vedligeholdelse eller anden service i forbindelse med opretholdelse af driften er nødvendig. 4.4 Produktsupport Teknisk support som følge af fejl eller problemer med Kravkonfiguratoren stilles til rådighed vederlagsfrit Brugersupport (eksempelvis, men ikke begrænset til følgende: faglig rådgivning, brugervejledning, mv.) kan tilbydes mod et vederlag se gældende prisliste. 4.5 Licenstyper Licens for medlemmer, forudsætter gyldigt medlemsnummer. Se i øvrigt den gældende prisliste Licens for ikke-medlemmer, forudsætter de nødvendige betalingsoplysninger. Se i øvrigt den gældende prisliste. 5.0 Begrænsninger 5.1 Bygherreforeningen forbeholder sig ret til at afvise bestillinger eller nægte at forlænge en licens. 5.2 Begrænsninger af slutbrugerrettigheder Licenstager har ikke ret til at kopiere, distribuere eller fremstille afledte arbejder af Kravkonfiguratoren med mindre andet er aftalt i en særskilt skriftlig aftale Licenstager har ikke ret til at videresælge, udleje, bortlease eller udlåne Kravkonfiguratoren eller give den i underlicens med mindre andet er aftalt i en særskilt skriftlig aftale Licenstager har ikke ret til at foretage reverse engineering, reverse-kompilering, disassemblering eller på anden vis forsøge at afsløre softwarens kildekode (med forbehold for hvad der er tilladt ifølge den danske lovgivning) eller fremstille afledte arbejder baseret på softwaren, med mindre andet er aftalt i en særskilt skriftlig aftale Enhver tilsidesættelse af Bygherreforeningens rettigheder, herunder uhensigtsmæssig omgang med Kravkonfiguratoren, som muliggør kopiering af Licensfiler/Koder til programmet for tredjemand, anses for væsentlig misligholdelse af disse Licensbetingelser og berettiger Bygherreforeningen til at hæve disse Licensbetingelser, jf. punkt Begrænset garanti Såfremt Licenstager påviser, at der er en væsentlig fejl i programmet, (dvs. en fejl, der er karakteriseret ved, at en eller flere af Licenstagers centrale forretningsfunktioner ikke kan udføres på grund af, at den pågældende fejl gør driften af programmet uigennemførlig), skal Bygherreforeningen vederlagsfrit enten (a) at returnere den for Kravkonfiguratoren betalte pris eller (b) at reparere Kravkonfiguratoren Opfyldelse af Bygherreforeningens forpligtelser under punkt udgør Bygherreforeningens samlede erstatningsansvar og Bygherreforeningens fulde forpligtelse over for Licenstager, som følge af enhver fejl i Kravkonfiguratoren, og Licenstager har ikke andre krav over for Bygherreforeningen som følge af sådanne fejl Med fejlrettelse sidestilles anvisning af forretningsgange eller anvendelsesmåder ("work arounds"), hvorefter fejlen ikke har væsentlig indvirkning på Licenstagers anvendelse af Kravkonfiguratoren. 3 af 7

4 5.3.4 Denne begrænsede garanti gælder ikke, hvis fejlen i Kravkonfiguratoren opstår som følge af en ulykke, misbrug eller fejlagtig brug. Enhver ændring i Programmet foretaget af enhver anden end Bygherreforeningen gør den foranstående garanti ugyldig på enhver del af Kravkonfiguratoren, som er ændret eller berørt af en sådan ændring Kravkonfiguratoren gives i licens, således som den er og forefindes, og i størst muligt omfang tilladt i henhold til lovgivningen, og Bygherreforeningen giver ingen form for garanti eller indeståelser og accepterer ikke andre betingelser i forhold til Kravkonfiguratoren. Licenstageren har således ingen ret til at rejse krav mod Bygherreforeningen, hvis Kravkonfiguratoren indeholder fejl eller uhensigtsmæssigheder, der ikke er omfattet af punkt 5.3.1, og Bygherreforeningen ikke retter disse, eller hvis drift og afvikling af Kravkonfiguratoren ikke kan ske uden afbrydelser eller fejlfrit. 5.4 Bygherreforeningens ansvar Nærværende aftale giver ikke Bygherreforeningen andre forpligtelser end dem, der udtrykkeligt er angivet heri Bygherreforeningen er ikke forpligtet til at overholde specifikke oppetider, medmindre der er lavet særskilt aftale om dette Det er Bygherreforeningens ansvar at informere Licenstager om eventuelle ændringer i Kravkonfiguratoren Bygherreforeningen er ikke ansvarlig for Licenstagerens data Bygherreforeningen er i intet tilfælde, uanset omstændighederne, ansvarlig for Licenstagerens eventuelle direkte eller indirekte skader (eksempelvis, men ikke begrænset til følgende: skader ved eventuelt driftstab, mistede data, mistede indtægter, mistede salg, eller anskaffelsesomkostninger i forbindelse med erstatningsprodukter og tjenester, skade på ejendom, driftsforstyrrelser, tab af forretningsoplysninger, m.v.) og tab (eksempelvis, men ikke begrænset til følgende: direkte eller indirekte avancetab, driftstab, tidstab, tab af forventet fortjeneste, tab af data, beskadigelse af registreringer eller data eller nogen anden form for indirekte, konkret dokumenteret, hændeligt tab eller følgetab, tab af goodwill, eller tab som følge af enhver anden form for forretningsmæssig afbrydelse, eller andre tab forårsaget af fejl eller mangler ved Kravkonfiguratoren), der opstår i anledning af eller i forbindelse med disse Licensbetingelser eller anvendelse eller afvikling af Kravkonfiguratoren eller serviceydelser forbundet hermed, uanset om Bygherreforeningen har været underrettet om muligheden for sådanne tab og uanset om skaden forvoldes i eller uden for kontrakt. Ej heller eventuelle særskilt dokumenterede, direkte eller indirekte, hændelige, økonomiske skader, forsideskader, pønale, særskilt dokumenterede skader eller følgeskader, uanset om der er tale om et kontraktretsligt forhold, en skadevoldende handling, forsømmelighed eller anden teori om ansvar, der opstår i forbindelse med brug eller uegnetheden til at bruge Kravkonfiguratoren, selvom Bygherreforeningen er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader. Licenstager kan således ikke kræve, forlange eller søge erstatning hos Bygherreforeningen for nogen af de ovenfor nævnte skader eller tab og Bygherreforeningen holder ikke Licenstager skadesløs for sådanne krav Bygherreforeningen er ikke ansvarlig eller erstatningsansvarlig for tilretninger eller andre ændringer i Kravkonfiguratoren eller nogen service og support på programmet, der er udført af Licenstager selv eller leveret af tredjemand Bygherreforeningen ikke ansvarlig eller erstatningsansvarlig for mangler som følge af eksterne faktorer, herunder andre programmer, eller som følge af integrationen af eller samspillet mellem Kravkonfiguratoren og Licenstagers egne edb-omgivelser Bygherreforeningen påtager sig ikke noget ansvar for, at driften af Kravkonfiguratoren vil være uforstyrret og fejlfri. 5.5 Licenstagers ansvar 4 af 7

5 5.5.1 Licenstageren har ene og alene ansvaret og risikoen for valget og brugen af Kravkonfiguratoren, samt brug og opnåede resultater Licenstager bærer det fulde ansvar ved anvendelsen af Kravkonfiguratoren, også såfremt tredjepart misbruger Licenstagers brugernavn og kodeord eller på anden måde får adgang til Licenstagers produkt og/eller data Licenstager er ansvarlig for de forpligtelser, der påhviler Licenstager ifølge denne aftale, dette gælder selvom Licenstager vælger at lade en repræsentant handle på sine vegne Det er Licenstagers eget ansvar at skaffe forbindelse til internettet og Bygherreforeningen kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle problemer herved. Licenstager har selv det fulde ansvar for løbende vedligeholdelse data, samt backup af disse Licenstageren accepterer at Kravkonfiguratoren leveres som den er og forefindes uden ansvar af nogen art, det være sig udtrykkeligt eller stiltiende, og i det omfang gældende lovgivning gør det muligt, påtager Bygherreforeningen sig ikke noget ansvar eller fremsætter nogen erklæringer, udtrykkelige eller underforståede, herunder, men ikke begrænset til, ansvar for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. 5.6 Erstatningspligt I tilfælde hvor Bygherreforeningen kan gøres ansvarlig, er Bygherreforeningen udelukkende ansvarlig overfor Licenstager i forhold hvor tabet er forårsaget af Bygherreforeningen og/eller en af Bygherreforeningen ansat medarbejders forsætlige eller groft uagtsomme handlinger eller undladelser I alle tilfælde, uanset omstændighederne, er Bygherreforeningens samlede ansvar for tab eller skade, der opstår i anledning af eller i forbindelse med disse Licensbetingelser eller anvendelse eller afvikling af Kravkonfiguratoren, eller serviceydelser forbundet hermed, beløbsmæssigt begrænset til den licensafgift, som Licenstager faktisk har betalt for Kravkonfiguratoren. 5.7 Skadesløsholdelse Licenstager skal forsvare og holde Bygherreforeningen skadesløse over for krav, skader, erstatningspligt, tab, omkostninger, retssager eller udgifter, der fremsættes mod Bygherreforeningen som resultat af tredjemands krænkelse af patentret eller immaterialret eller på anden måde forårsaget af Licenstagerens brug eller udnyttelse af softwaren. 5.8 Immaterielle rettigheder/ophavsret Kravkonfiguratoren og alle rettigheder herunder, uden begrænsning, immaterialret, ejes af Bygherreforeningen, og rettighederne er beskyttet af bestemmelser i internationale traktater og alle andre gældende danske love. Softwarens struktur, organisation og kode er forretningshemmeligheder og fortrolige oplysninger forbeholdt Bygherreforeningen. 6.0 Aftalens ophør 6.1 Licenstager Licenstageren kan bringe denne licensaftale til ophør ved skriftligt at informere Bygherreforeningen. Opsigelse af aftalen skal ske senest 1. december, da Licensaftalen løber over et (1) kalenderår fra 1. januar til 31. december. Ved opsigelse er Licenstager ikke berettiget til at kræve den betalte licensafgift tilbagebetalt. 6.2 Bygherreforeningen 5 af 7

6 6.2.1 Hvis Licenstager væsentligt misligholder disse Licensbetingelser, er Bygherreforeningen berettiget til at ophæve disse Licensbetingelser med øjeblikkelig virkning til Licenstager og berettiget til at kræve erstatning i denne forbindelse ifølge gældende ret og forfølge alle tilgængelige retsmidler. I et sådant tilfælde skal Licenstager øjeblikkeligt ophøre med at bruge Kravkonfiguratoren Manglende tilbagemelding fra Licenstager på forespørgsler fra Bygherreforeningen kan betragtes som aftalebrud Bygherreforeningen er berettiget til at opsige licensen med 30 dages varsel. Eventuel restperiode i forbindelse med lukning af et produkt vil ikke blive refunderet Bygherreforeningen forbeholder sig ret til med 30 dages skriftlig varsel at afvikle Kravkonfiguratoren. 7.0 Licensbetingelsernes fortsatte gyldighed 7.1 Gyldighed og udskillelse Såfremt en bestemmelse i disse Licensbetingelser erklæres lovstridig, ugyldig eller uden retskraft, skal en sådan bestemmelse desuagtet håndhæves i størst mulig udstrækning tilladt efter gældende lov, således at parternes oprindelige hensigt afspejles, og en sådan bestemmelse berører ikke de andre bestemmelsers lovlighed og gyldighed. 7.2 Fortsat gyldighed Enhver bestemmelse i disse Licensbetingelser, som efter sin natur strækker sig ud over det tidspunkt, hvor disse Licensbetingelser ophører, skal fortsat være gældende og bindende for Parterne. 7.3 Afkald Såfremt en af parterne ikke udnytter, eller udsætter udnyttelsen af, en rettighed eller misligholdelsesbeføjelse i henhold til disse Licensbetingelser eller ved lov, vil denne undladelse eller udsættelse ikke medføre et afkald på denne ret eller misligholdelsesbeføjelse fra denne parts side. Det forhold at en part ikke udnytter en rettighed eller misligholdelsesbeføjelse, som parten har i henhold til disse Licensbetingelser eller i henhold til lovgivningen, forhindrer ikke denne part i at udnytte denne ret eller misligholdelsesbeføjelse igen, eller i at udnytte en anden rettighed eller misligholdelsesbeføjelse. 7.4 Ændringer Der tages forbehold for ændringer af disse betingelser. Bygherreforeningen kan ensidigt ændre disse betingelser. Ændringer af aftalen vil være gældende 30 dage efter offentliggørelse på og Overdragelse 8.1 Licenstager Licenstager er uberettiget til at sælge/udleje/udlåne eller på anden måde overdrage eller overføre retten til brug af Kravkonfiguratoren eller andre rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse Licensbetingelser til tredjemand uden Bygherreforeningens forudgående skriftlige samtykke. Hvis et sådant samtykke opnås, udføres overdragelsen i henhold til de retningslinier, der er fastlagt af Bygherreforeningen for en sådan overdragelse. 8.2 Bygherreforeningen Bygherreforeningen forbeholder sig ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse Licensbetingelser, helt eller delvist til tredjemand. 6 af 7

7 9.0 Force Majeure 9.1 Ingen af parterne er bundet af denne aftale når følgende omstændigheder indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: krig og mobilisering, oprør og uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockouts, skade på produktionsinventar, vareknaphed samt mangler eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner/reguleringer, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner, edb-vira eller andre omstændigheder, som parten ikke er herre over. 10. Lovvalg & værneting 10.1 Denne licensaftale er underlagt dansk lovgivning Tvister Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem parterne vedrørende disse betingelser skal Bygherreforeningen inden for rimelig tid herefter oplyse Licenstager hvori disse består, såfremt Licenstager skriftligt via eller brevpost har anmodet om dette Alle tvister mellem Licenstager og Bygherreforeningen i relation til disse betingelser eller produktet skal afgøres ved et af Bygherreforeningen besluttet værneting Parterne accepterer udtrykkeligt det valgte værnetings kompetence og fraskriver sig hermed retten til at gøre indsigelser mod dette Punkt 10.3 forhindrer ikke Bygherreforeningen i at søge eller opnå et fogedforbud eller forfølge andet ekstraordinært retsmiddel hos domstole med kompetence. I den udstrækning det er tilladt i henhold til gældende lov, kan Bygherreforeningen indlede samtidige retsforhandlinger vedrørende fogedforbud i et hvilket som helst antal værneting Betalingsbetingelser 11.1 Overskridelse af betalingsbetingelser medfører rentetilskrivning i henhold til renteloven, samt fremsendelse af rykker(e). Ved fremsendelse af rykker(e) kan opkræves et gebyr Bygherreforeningen forbeholder sig ret til, til enhver tid at ændre priserne forbundet med Kravkonfiguratoren med 30 dages varsel offentliggjort via til admonistratorerne. Alle priser skal til enhver tid oplyses på Bygherreforeningens hjemmeside. Licenstager eller Administrator kan til enhver tid kontakte Bygherreforeningen for de aktuelle priser Sker der trods påkrav ikke betaling, kan der foretages indberetning til kreditoplysningsbureau, og tilgodehavendet overdrages til retslig inkasso. 7 af 7

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

LESSOR til Microsoft Dynamics NAV - Opdaterings- og licensaftale for On-Premises 2/6

LESSOR til Microsoft Dynamics NAV - Opdaterings- og licensaftale for On-Premises 2/6 Betingelser pr. 6. oktober 2014 1. Definition On-Premises benyttes, hvor kunden har installeret produktet på kundens egen server. 2. Licensomfanget 1. Kunden opnår en tidsbegrænset, uoverdragelig og ikke

Læs mere

Sunex Serienummer : Microsoft Business Solutions-C5

Sunex Serienummer : Microsoft Business Solutions-C5 Side 1 / 8 Dato: Sunex Serienummer : Microsoft Business Solutions-C5 Licensbetingelser Licensen vedrører programmets/applikationens såkaldte ss-elementer. Licenstagers navn: Adresse: Kontaktnavn: Tif.nr.:

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT) dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1 Dynalogic a/s giver hermed, på de vilkår der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

LICENS- OG VEDLIGEHOLDELSESBETINGELSER FOR REVIMENTOR

LICENS- OG VEDLIGEHOLDELSESBETINGELSER FOR REVIMENTOR LICENS- OG VEDLIGEHOLDELSESBETINGELSER FOR REVIMENTOR VERSION RM.10.2008 INDHOLD: I Generelt...3 1 Struktur og anvendelse af disse betingelser...3 II Licens...3 2 Licensrettens omfang...3 3 Uberettiget

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Lundberg. Lundberg Data A/S Sjælland Jylland/Fyn

Lundberg. Lundberg Data A/S Sjælland Jylland/Fyn Almindelige salgs- og leveringbetingelser for salg 1. Anvendelse Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Lundberg Data A/S (herefter benævnt LD ) er gældende for salg af enhver ydelse/leverance

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering.

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering. Bilag C Toolpack slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår 1. ANVENDELSE 1.1 Nærværende slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår skal gælde for al software og alle ydelser fra Toolpack Solutions ApS,

Læs mere

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM er, marts 2017 S. 1-8 Indholdsfortegnelse 1 Formål med vilkår for PSAM... 3 2 Accept af vilkår... 3 3 Nets' forpligtelser... 3 4 PSAM-køberens forpligtelser...

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Vilkår for licens til det af Massarde A/S ( Massarde ) udviklede billed- og filarkiv, brug af de af Massarde foretagne individuelle tilpasninger heraf, ret til de

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser Salgs og leveringsbetingelser Indledning Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne og finder anvendelse

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, AMAZON ELLER VI ). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Standard Vilkår. 1. Formål og omfang. 2. Beskrivelse af løsningerne. 3. Særligt om applikationer og web-services. 4. Særligt om Abonnement

Standard Vilkår. 1. Formål og omfang. 2. Beskrivelse af løsningerne. 3. Særligt om applikationer og web-services. 4. Særligt om Abonnement Standard Vilkår 1. Formål og omfang Disse Vilkår fastlægger rammerne for (Ingenium Golf) levering af Applikationer og Web-Services til Kunder, samt dertil knyttede abonnementer. Vilkårene kan udelukkende

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC)

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) 1. Anvendelse 1.1 Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle produkter ( Produkterne ), der

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

Generelle vilkår for anvendelse af

Generelle vilkår for anvendelse af Generelle vilkår for anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende Generelle Vilkår.

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt.

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt. B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y - P O R T A L E N Gældende fra den 8. maj 2017 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MobilePay-portalen (i det følgende kaldet portalen ) giver

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng:

1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: VILKÅR OG BETINGELSER 1. Definitioner 1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: Aftale betyder enhver

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR MEDSPACE

GENERELLE BETINGELSER FOR MEDSPACE GENERELLE BETINGELSER FOR MEDSPACE Brugeren har accepteret disse Generelle Betingelser ved at bestille ydelser fra MedSpace. Vores Generelle Betingelser er tilgængelige på MedSpaces website og kan rekvireres

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD

VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD VILKÅR OG BETINGELSER 1. FORORD 1. Psychcon A/S har udviklet en tjeneste, som kan bruges til at etablere videomøder mellem Kunden (behandleren) og dennes klienter (herefter benævnt Tjenesten ). Tjenesten

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 EUPL Det Europæiske Fællesskab 2007 Denne open source-licens fra Den Europæiske Union ("EUPL") 1 gælder for det værk eller den software (som defineret

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber.

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Fokus på det vi er gode til Home Innovations aps har valgt en strategi, hvor vi ønsker at have fokus på det

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 OPGAVEN... 4 3 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 4 4 UDSKIFTNING AF LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE... 5

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

KONSULENTAFTALE. Landmålerrobot. Mellem. Syddansk Universitet TEK Momentum, Det Tekniske Fakultet CVR 29 28 39 58 Campusvej 55 5230 Odense M ( SDU )

KONSULENTAFTALE. Landmålerrobot. Mellem. Syddansk Universitet TEK Momentum, Det Tekniske Fakultet CVR 29 28 39 58 Campusvej 55 5230 Odense M ( SDU ) KONSULENTAFTALE Landmålerrobot Mellem Syddansk Universitet TEK Momentum, Det Tekniske Fakultet CVR 29 28 39 58 Campusvej 55 5230 Odense M ( SDU ) og Larsens Landmåler Service ApS Gl. Kirkevej 21 8700 Horsens

Læs mere

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S OG [Kunden] VEDR. LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S CVR.nr. 27 48 99 82 Skansevej 2 3700 Rønne (i det følgende benævnt "ØSTKRAFT")

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 05/

Handelsbetingelser Gældende per 05/ Handelsbetingelser Gældende per 05/08-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

3. Dokumentation Deloitte stiller brugerdokumentation til ectrl-løsningen til rådighed for Kunden.

3. Dokumentation Deloitte stiller brugerdokumentation til ectrl-løsningen til rådighed for Kunden. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Generelle vilkår 1. Anvendelsesområde

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere