Børne- og Kulturudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Kulturudvalget"

Transkript

1 Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 4. december 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Birgit Skytte, Flemming Wetterstein, Margrethe Andersen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal Colak, Søren Mayntz Kenneth Kristensen Berth Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Kvalitetsrapport for Folkeskolen 2012/ Fællespasning i SFO Opfølgning vedr. fokus på fraværet blandt Egholmskolens elever Pædagogisk tilsyn i daginstitutioner 2013 i Vallensbæk Kommune Evaluering af Vestegnens Kulturuge Musikskolen, nye vedtægter Meddelelser fra Formanden Underskriftsside Børne- og Kulturudvalget, 4. december

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Beslutningstema Børne- og Kulturudvalget skal godkende mødets dagsorden. Indstilling Udvalgsformanden indstiller til Børne- og Kulturudvalget, at godkende dagsordenen. Beslutning Børne- og Kulturudvalget den Kenneth Kristensen Berth (O) havde meldt forfald til mødet. Godkendt. Børne- og Kulturudvalget, 4. december

4 2. Kvalitetsrapport for Folkeskolen 2012/2013 Sagsnr.: 13/9491 Beslutningstema Med afsæt i Lov om Folkeskolen 40a, har Kommunalbestyrelsen i 2007 truffet beslutning om indhold og udformning af den kvalitetsrapport, der hvert år skal udarbejdes for folkeskolerne. Kvalitetsrapporten for skoleåret 2012/2013 fremlægges herved til politisk behandling. Indstilling Center for Børn og Kultur indstiller til Børne- og Kulturudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at godkende kvalitetsrapporten for skoleåret 2012/2013 med følgende anbefaling: a) at alle indsatser rettes mod arbejdet med den kommende skolereform b) at der igangsættes en særlig indsats i forhold til matematik og fysik, da disse karakterer viser en faldende tendens på afgangsklassernes karakterer ved afgangsprøven c) at klasseledelse indgår som en væsentlig del af den kommende kompetenceudvikling i folkeskolen. Beslutning Børne- og Kulturudvalget den Kenneth Kristensen Berth (O) havde meldt forfald til mødet. Anbefales med den tilføjelse at pkt. c) både indeholder klasseledelse og trivsel. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Rammer og indhold for kvalitetsrapporten Med afsæt i Lov om Folkeskolen 40a skal den årlige kvalitetsrapport, gennem tilvejebringelse af dokumentation for arbejdet i folkeskolerne, styrke Kommunalbestyrelsens mulighed for at varetage sit ansvar for folkeskolen. Kvalitetsrapporten er det værktøj, som skal sikre systematisk dokumentation og Børne- og Kulturudvalget, 4. december

5 samarbejde mellem lokale politikere, forvaltning og skoler om evaluering og udvikling af kvaliteten i folkeskolen. Af Folkeskoleloven fremgår det at formålet med den årlige kvalitetsrapport er; Stk. 1. Gennem tilvejebringelse af dokumentation om det kommunale skolevæsen at styrke kommunalbestyrelsernes mulighed for at varetage deres ansvar for folkeskolen. Stk. 2. Rapporten skal således give kommunalbestyrelsen grundlag for at tage stilling til det faglige niveau på kommunens folkeskoler og træffe beslutning om opfølgning herpå. Stk. 3. Rapporten skal desuden bidrage til at fremme dialogen og systematisere det løbende samarbejde om evaluering og kvalitetsudvikling mellem aktørerne i det kommunale skolevæsen. Stk. 4. Rapporten skal endelig bidrage til åbenhed om skolevæsenets kvalitet. Kvalitetsrapport for folkeskolen 2012/2013 Rapporten gør status på skoleåret 2012/2013. Den omhandler både skolernes lokale, samt kommunens centrale arbejde, med udmøntning af de politiske målsætninger samt deraf følgende resultatkrav, formuleret i Politikker og mål for Børne & Kulturområdet Ved afslutningen af skoleåret 12/13, juni 2013, indgik et flertal af Folketingets partier aftalen om en ny skolereform, Aftale om et fagligt løft af folkeskolen, til ikrafttræden august Skolereformen fastlægger tre overordnede nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Skolereformen vil desuden medføre ændringer af kvalitetsrapporten, der ved den nye reform skal udformes i en Kvalitetsrapport version 2.0, som i højere grad skal fungere som et mål- og resultatstyringsværktøj for at understøtte evalueringen af den nye folkeskolelovs resultatmål. Nationale test Ved status og drøftelse af resultater indgår skolernes resultater i de nationale test. De nationale test for skoleåret 2012/13 viser et tilfredsstillende billede af skolernes faglige niveau. De nationale test er fortrolige, og fremlægges som en lukket del af dagsordenspunktet på Børne & Kulturudvalgsmødet den 4. december Kommunikation Skoleledelser. MED 3 på skolerne. Skolebestyrelser. Kommunens hjemmeside. Skolernes hjemmesider. Børne- og Kulturudvalget, 4. december

6 Retsgrundlag Lov om Folkeskolen 40a. Bilag: 1 Åben Kvalitetsrapport Folkeskoler 2012/ /13 Børne- og Kulturudvalget, 4. december

7 3. Fællespasning i SFO Sagsnr.: 13/9823 Beslutningstema Fællespasning i SFO og udvidet åbningstid fredage. Endvidere ønskes SommerCamp reduceret til 3 uger fra nuværende 4 uger. Indstilling Center for Børn og Kultur indstiller til Børne- og Kulturudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen, at godkende udvidelsen af åbningstiden med én time om fredagen fællespasning med medarbejdere fra værts-sfo under skolens lukkedage forsøgningsordning med tre ugers SommerCamp gøres permanent. Beslutning Børne- og Kulturudvalget den Kenneth Kristensen Berth (O) havde meldt forfald til mødet. Børne- og Kulturudvalget fremsatte følgende ændringsforslag: Børne- og Kulturudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at forsøgsordningen med tre ugers SommerCamp gøres permanent og at forslag om udvidet åbningstid og fællespasning integreres i det videre arbejde med folkeskolereformen. Ændringsforslaget blev sendt til afstemning: For stemte Gruppe C (4 stemmer), Gruppe A (1 stemme) og Gruppe F (1 stemme). I alt 6 stemmer. Ændringsforslaget var herefter anbefalet. Forvaltningens indstilling kan ikke anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Afholdes indenfor rammen. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling SFO`erne i Vallensbæk Kommune har i dag følgende dage med fællespasning på Vallensbæk Skole: fredag efter Kr. himmelfartsdag Børne- og Kulturudvalget, 4. december

8 mellem jul og nytår 24/12-31/12 (begge dage inkl.) Med henblik på at anvende SFO-ressourcerne (økonomi og personale) i Vallensbæk Kommune optimalt samt imødekomme et stærkt ønske fra forældre om at udvide åbningstiden 1 time om fredagen ønsker SFO-ledelsen på de tre skoler følgende: skiftevis placering af fællespasning med medarbejdere fra værts-sfo, som betyder flere tiltag på tværs og gensidig inspiration og brobygning i forhold til turnusordning mellem institutionerne. fællespasning på skolens lukkedage med undtagelse af: o o o Vinterferie påskeferie sommerferie 1 time længere åbent om fredagen (til kl ligesom på dagtilbudsområdet 0-6 år). Endvidere ønskes forsøgsordningen med tre ugers SommerCamp i 2013 gjort permanent. Der blev i 2012 udarbejdet en evaluering af SommerCamp 2012 (12/11339). Konklusion herpå blev, at 3 uger er en passende periode. På denne baggrund indstillede Center for Børn og Kultur en forsøgsordning med 3 ugers SommerCamp i Pr. 1. august 2013 har de 3 SFO er oprettet et fælles tilbud, der går på tværs af SFO erne (EgPiVa). Erfaringerne med dette nye tiltag er gode. Eleverne er gode til at deltage i aktiviteterne uanset afstanden egen SFO og aktiviteten. Erfaringerne er tænkt ind i forslaget om ændringerne til fællespasningen. Kommunikation Personale i skolefritidsordninger Skolebestyrelser Skoleledere Retsgrundlag Børne- og Kulturudvalget, 4. december

9 4. Opfølgning vedr. fokus på fraværet blandt Egholmskolens elever Sagsnr.: 13/4150 Beslutningstema Status for opfølgning på fravær blandt eleverne på Egholmskolen i forlængelse af møde med Egholmskolens bestyrelse i november Indstilling Center for Børn og Kultur indstiller til Børne- og Kulturudvalget, at orientering om opfølgning tages til efterretning. Beslutning Børne- og Kulturudvalget den Kenneth Kristensen Berth (O) havde meldt forfald til mødet. Taget til efterretning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Grundet forholdsvis stort fravær blandt eleverne på Egholmskolen har der siden november 2012 været øget fokus på dette. I perioden fra 1. august 2012 til 31. marts 2013 har der i gennemsnit været 9,2 fraværsdage pr. elev. Heraf er de 5,9 dage sygedage (Jfr. Kvalitetsrapport 2011/2012 var det samlede fravær på 13,4 dag pr. elev, heraf var 8,6 dage sygdom). Fraværet kan have mange årsager. Én årsag er sygefravær, en anden årsag kan være ulovligt fravær i form af afholdelse af ferie uden for de fastlagte skoleferieperioder. Skolen og skolebestyrelsen arbejder fortsat for at nedbringe især det ulovlige fravær. Det er derfor vigtigt at elevernes forældre er med i løsningen af opgaven. Skolens ledelse har oplyst, at der er igangsat følgende tiltag: Siden november 2012 har lærerne månedligt fået udsendt en status på de enkelte klassers/elevers fravær. Lærerne skal være opmærksomme på korrekt registrering af elevernes fravær (om det eksempelvis er fravær grundet sygdom, ulovligt Børne- og Kulturudvalget, 4. december

10 fravær eller fravær af anden årsag). Dette har også medført en øget dialog mellem skole og hjem. Der har været afholdt bekymringssamtale med nogle elever, hvor forældre, elev, klasselærer, Familiecentret og skolens ledelse har deltaget. Skoleleder Jens Peder Gregersen har i nyhedsmails til skolens forældre de seneste par gange omtalt problematikken og appelleret til opbakning fra forældrene. Der har været et krav om drøftelse af problematikken på samtlige klassers lærerteammøder. Skolebestyrelsen har haft det som fast punkt siden november 2012 og har det fortsat. Skolebestyrelsen omtaler fraværet i bestyrelsens årsberetning. Problematikken har været et punkt på indeværende skoleårs første forældremøde i efteråret På forældremøderne blev fraværsstatistikken for den enkelte klasse inddraget, og der har været en fokusering på klassefællesskabet ved fællesarrangementer. På de afholdte forældremøder har en del forældre givet udtryk for, at de har deres ret til at holde ekstra ferie med deres børn (dvs. ferie uden for den skemalagte skoleferie). Denne holdning vanskeliggør nedbringelsen af fraværsdage blandt eleverne. Der er etableret forsøgsordninger med SMS-varsling. SMS-ordningen går ud på, at eleverne i en klasse opdeles i par, hvor den der evt. ikke er mødt i skole, modtager en sms fra sin makker. I sms en oplyses om, at den fraværende elevs tilstedeværelse er savnet og med spørgsmål om, hvorfor den pågældende elev ikke er mødt i skole. Foreløbig er det et forsøg i én af de klasser, hvor der har været en del fravær. Forsøget kørte frem til sommerferien pr. juni 2013 og er i nuværende skoleår (2013/2014) udvidet til alle klasser på Egholmskolen. I perioden fra 1. august 2012 til 31. marts 2013 har der i gennemsnit været 9,2 fraværsdage pr. elev, heraf er de 5,9 dage sygedage. Pr. 1. november 2013 har samtlige klasselærere givet en tilmelding til skolens ledelse vedr. elevfravær i indeværende skoleår. Alle klasselærere har besvaret et spørgsmål om hvorvidt de har elever med bekymrende fravær og hvad der er gjort i den anledning. For 4 klassers vedkommende er der således tilbagemelding om, at der er elever (i alt 7 elever), som har bekymrende fravær, men at der er iværksat dialog med forældrene herom. Status for fraværet for skoleårets 3 første måneder er, at 125 elever har 5 eller flere fraværsdage, heraf har 51 elever haft ekstraordinær frihed (lovligt fravær / ekstra ferie). Børne- og Kulturudvalget, 4. december

11 5. Pædagogisk tilsyn i daginstitutioner 2013 i Vallensbæk Kommune Sagsnr.: 13/9852 Beslutningstema Orientering om Tilsyns- og Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet. Indstilling Center for Børn og Kultur indstiller til Børne- og Kulturudvalget at anbefale til Kommunalbestyrelsen, at godkende Tilsyns- og kvalitetsrapporten. Beslutning Børne- og Kulturudvalget den Kenneth Kristensen Berth havde meldt forfald til mødet. Anbefales idet der udarbejdes handleplaner for: Pædagogiske læreplaner Systematik i arbejdet med fælles fagligt fundament Fokus på fordelingen af uddannet personale i institutionerne Styrket ledelse Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Afholdes indenfor rammen. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Vallensbæk Kommune skal sikre, at der bliver ført tilsyn med kommunens dagtilbud i henhold til Dagtilbudsloven. BDO (Kommunernes Revision) har haft til opgave at udføre ni anmeldte tilsynsbesøg med Vallensbæk Kommunes dagtilbud. Endvidere har BDO fået til opgave at udarbejde en samlet Tilsyns- og Kvalitetsrapport, der sammenfatter de overordnede indtryk samt anbefalinger på tværs. Dette med henblik på fremlæggelse for Vallensbæk Kommunes Børne- og Kulturudvalg. I rapporten præsenteres først den samlede konklusion for årets tilsyn. Konklusionen samler op på styrker og tværgående udfordringer, som tilsynet finder, at Vallensbæk Kommune med fordel kan sætte fokus på. Derefter følger en sammenfatning af de Børne- og Kulturudvalget, 4. december

12 overordnede indtryk af tilbuddene i Vallensbæk Kommune, som afslutningsvis suppleres af en skematisk oversigt over anbefalingernes fordeling på temaer og institutioner. Hovedkonklusion vedrørende Børne- og læringsmiljøet i kommunens dagtilbud: Tilsynet vurderer, at der grundlæggende er et tilfredsstillende børne- og læringsmiljø. Tilsynet har givet 12 anbefalinger på dette hovedområde, hvorfor dette er et område, som tilsynet anbefaler, at der rettes særligt fokus på i Vallensbæk Kommune. De 12 anbefalinger er givet til samtlige dagtilbud, bortset fra Nøddeboparken. Det gælder for 6 af de 9 dagtilbud, at tilsynet giver anbefaling om opbygning og sikring af et fælles fagligt fundament, hvor der er fælles forståelse for pædagogik og metode og/eller overensstemmelse mellem den intenderede pædagogik og den pædagogiske praksis. Med dette afsæt anbefaler Center for Børn og Kultur, at der udarbejdes handleplaner for det kommende arbejde med: Pædagogiske læreplaner Systematik i arbejdet med fælles fagligt fundament Fokus på fordelingen af uddannet personale i institutionerne. Kommunikation Forældrebestyrelse ledere medarbejdere. Retsgrundlag Dagtilbudsloven. Bilag: 1 Åben Tilsyn dagtilbud - Tilsyns- og Kvalitetsrapport dagtilbudsområdet 58992/13 Vallensbæk Kommune.pdf 2 Åben Tilsyn dagtilbud - Anmeldt tilsyn 2013 Syvhøjvænge Vallensbæk 58990/13 Kommune.pdf 3 Åben Tilsyn dagtilbud - Anmeldt tilsyn 2013 Stien Vallensbæk 58989/13 Kommune.pdf 4 Åben Tilsyn dagtilbud - Anmeldt tilsyn 2013 Sommerfuglen Vallensbæk 58988/13 Kommune.pdf 5 Åben Tilsyn dagtilbud - Anmeldt tilsyn 2013 Regnbuen Vallensbæk 58987/13 Kommune.pdf 6 Åben Tilsyn dagtilbud - Anmeldt tilsyn 2013 Nøddeboparken Vallensbæk 58986/13 Kommune.pdf 7 Åben Tilsyn dagtilbud - Anmeldt tilsyn 2013 Mejsebo Vallensbæk 58985/13 Kommune.pdf 8 Åben Tilsyn dagtilbud - Anmeldt tilsyn 2013 Løkkebo Vallensbæk 58984/13 Kommune.pdf 9 Åben Tilsyn dagtilbud - Anmeldt tilsyn 2013 Amalieparken Vallensbæk Kommune.pdf 58983/13 10 Åben Tilsynsrapport fra Birkely - Vallensbæk Kommune /13 Børne- og Kulturudvalget, 4. december

13 6. Evaluering af Vestegnens Kulturuge 2013 Sagsnr.: 13/417 Beslutningstema Vestegnens Kulturinvesteringsråd godkendte i januar 2012 en perspektivs rapport Vestegnen som ny kulturregion. Det blev i den forbindelse besluttet at afholde en årlig kulturuge på tværs af kommuner og kulturgenrer. Vestegnens Kulturuge blev for første gang afholdt i september Vestegnens Kulturinvesteringsråd har i samarbejdet med firmaet Manto foretaget en evaluering af kulturugen. Indstilling Center for Børn og Kultur anbefaler Børne- og Kulturudvalget, at evalueringen tages til efterretning. Beslutning Folkeoplysningsudvalget den Blev taget til efterretning. Anja Olsen deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning Børne- og Kulturudvalget den Kenneth Kristensen Berth havde meldt forfald til mødet. Blev taget til efterretning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Vestegnens Kulturinvesteringsråd (VKIR) er et samarbejde mellem syv kommuner. Rådet har til formål at investere kulturen i en profilering og udvikling af Vestegnen via et fokuseret og sammenhægende kultursamarbejde, så egnen gøres mere attraktivt for både lokale og udefrakommende borgere og skaber vækst, liv og turisme. Vestegnens Kulturinvesteringsråd afholdte Vestegnens Kulturuge i september I den forbindelse er foreninger, kulturinstitutioner og andre kulturaktører blevet inviteret til at deltage med aktiviteter både lokalt og på tværs af kommunerne. Børne- og Kulturudvalget, 4. december

14 Der har samlet på Vestegnen været 352 aktiviteter med en stor åbningsfest med besøgende. I Vallensbæk var der 9 forskellige aktiviteter i løbet af ugen samt 34 aktiviteter samlet til Vallensbæk Kulturhavn. Vestegnens Kulturinvesteringråd har bedt Manto om, at evaluere forløbet med at planlægge og afvikle kulturugen i 2013 med henblik på at bruge samarbejdspartnernes erfaringer og læring konstruktivt i planlægningen af kulturugen i Der er i den forbindelse udarbejdet en evalueringsrapport. Formålet med evalueringen var at: Afdække om pilotprojektet Vestegnens Kulturuge lever op til sit formål og mål, herunder synlighed blandt samarbejdspartnere samt foretage en evaluering af projektets processer, samarbejde og resultater. Kortlægge erkendte og ikke-erkendte behov, læring, udfordringer og muligheder i projektet gennem løbende deltagelse i arrangementer, interviews med organisationens repræsentanter, samarbejdspartnere og sparring med projektleder Signe Ejerskov. Status er, at Kulturugen 2013 er lykkedes med at indfri de skitserede målsætninger, som var: Involvering af 50 samarbejdspartnere (det faktiske tal er mere end 140). Mindst 75 kulturoplevelser, hvoraf mindst fem går på tværs af to eller flere kommuner (det faktiske tal er mere end 350 aktiviteter, inkl. 23 på tværs). Mindst 100 personer med i Netværket for samarbejdspartnere, visuel identitet for Kulturugen udviklet og synliggjort (det faktiske tal er mere end 300 på listen og mere end 50 har deltaget i et eller flere af de i alt tre møder). Omtale i mindst 10 medier (det faktiske tal var mere end 15 lokale og nationale medier herunder en Lorry udsendelse). I rapporten er der en række anbefalinger vedrørende kulturugen: Tilpas koncept, formål og målgruppe Der er behov for at tilpasse konceptet og formålet for Kulturugen. Spørgsmål omkring formål, fokus og målgruppe bør kvalificeres. Styregruppen bør med udgangspunkt i erfaringerne fra Kulturugen i 2013 tage en strategisk diskussion og beslutning om, hvad Kulturugen 2014 skal være: Skal den være for alle eller for få, skal den tematiseres eller censureres? Fokuser og/eller tematiser Kulturugen Der er behov for en fælles referenceramme eller et fælles tema inden for hvilken samarbejdspartnerne kan udvikle nye aktiviteter. En tematisering vil fungere som en form for censorering og stille krav til nytænkning af aktiviteter, som også vil resultere i færre aktiviteter, hvilket er et ønske for interviewpersonerne. Fokuser på samarbejdet på tværs af kommunerne i udviklingen af aktiviteter Det der gør Kulturugen spektakulær er samarbejdet på tværs af kommunerne, idet det er noget af det, der adskiller Kulturugen fra andre lignende festivaller og events samt det faktum, at Kulturugen afvikles på Vestegnen. Derfor bør der fokuseres på samarbejdet og på, hvordan det samarbejde kan styrke Kulturugen som en særlig event. Børne- og Kulturudvalget, 4. december

15 Tidlig planlægning Der er behov for tidlig planlægning med opstart i efteråret 2013, sådan at der kan blive udviklet nogle gode, innovative aktiviteter med udgangspunkt i en fælles tematisering. Derudover er der anbefalinger vedr. organisering og forankring samt kommunikation. Rapporten beskriver også en række resultater samt hvilken metode evalueringen er baseret på. Der er også udarbejdet et fastforward notat fra evalueringsmødet i kulturnetværket, hvor ca. 32 medlemmer deltog med en række anbefalinger. Der er i notatet beskrevet 8 konkrete anbefalinger: 1. Vælg et tema for kulturugen 2. Et klart formål med kulturugen 3. Skab ejerskab blandt samarbejdspartnerne 4. Bedre planlægning 5. Styrk det tværgående samarbejde 6. Klar rolle- og ansvarsfordeling 7. Bedre PR og kommunikation 8. Afgræsning af sted og aktiviteter Vestegnens Kulturinvesteringsråd har også udarbejdet en opgørelse over pressedækning af kulturugen. I Vallensbæk har erfaringerne været, at kulturgen er forløbet meget fint med mange deltagere og de fleste aktiviteter var fint besøgt. Der er meget opmærksomhed på, at de lokale aktiviteter forsvandt lidt i den overordnede markedsføring af kulturgen. Vestegnens Kulturuge i 2014 afventer bestyrelsens beslutning om hvilken økonomisk model der skal være ramme for 2014, samt hvilke fokusområder der skal være til næste år. Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Evalueringsrapport_Manto /13 2 Åben Feedforward_Evalueringsworkshop_sammendrag.pdf 56787/13 Børne- og Kulturudvalget, 4. december

16 7. Musikskolen, nye vedtægter Sagsnr.: 13/10005 Beslutningstema Godkendelse af nye vedtægter for Musikskolen. Indstilling Det indstilles til Børne- og Kulturudvalget at anbefale kommunalbestyrelsen at godkende nye vedtægter for Musikskolen Beslutning Børne- og Kulturudvalget den Kenneth Kristensen Berth (O) havde meldt forfald til mødet. Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling I starten af 2013 besluttede Musikskolens bestyrelse at ændre antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 9 til 11, sådan at hver af musikskolens selvstændige foreninger, Vallensbæk Koret og Vallensbæk Harmoniorkester, også kan vælge et medlem. Idet dette ville kræve en ændring af skolens vedtægter, blev det besluttet i samme forbindelse generelt at revidere vedtægterne. Bestyrelsen drøftede på efterfølgende møder ændringer af vedtægterne, og Center for Organisation og Politik blev bedt om at komme med juridiske input til vedtægterne. For bestyrelsen har det især været vigtigt, at indskrive en udvidelse af bestyrelsen med de to nævnte medlemmer, at omskrive omtalen af musikskoleplanen, så den blev mere overordnet, og at beskrive regler om ansættelseskompetence klarere. Center for Organisation og Politik har hjulpet med at få disse ting formuleret og har i øvrigt gennemgået vedtægterne kritisk og foretaget især sproglige ændringer og præciseringer. Ændringerne er nærmere begrundet i bilag til sagen. Bestyrelsen godkendte på sit møde den 17. september 2013 de foretagne ændringer med ganske få tilføjelser, der efterfølgende er indarbejdet. Børne- og Kulturudvalget, 4. december

17 Der lægges op til, at de nye vedtægter træder i kraft den 1. januar Vedtægterne før og efter ændringerne er vedlagt som bilag til sagen. Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Musikskolens vedtægter før rettelser 60157/13 2 Åben Musikskolens vedtægter, november /13 Børne- og Kulturudvalget, 4. december

18 8. Meddelelser fra Formanden Sagsnr.: Meddelelser fra Formanden Byggeriet på Egholmskolen. Trivselsundersøgelsen på Pilehaveskolen. Kvalitetsrapporten for PPR behandles i januar. Børne- og Kulturudvalget, 4. december

19 Underskriftsside Jytte Bendtsen Birgit Skytte Flemming Wetterstein Margrethe Andersen Kenneth Kristensen Berth Erdal Colak Søren Mayntz Børne- og Kulturudvalget, 4. december

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 3. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Birgit Skytte, Flemming Wetterstein,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 9. januar 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Birgit Skytte, Flemming Wetterstein,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Ungdomsskolen, Lundbækvej 5, 2665 Vallensbæk Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 6. december 2017 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Mødelokalet ved Spisestedet Mosen Rendsagervej 5, 2625 Vallensbæk Medlemmer: Afbud: Fraværende: Morten

Læs mere

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato: Onsdag den 30. januar 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 2. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Bemærk! Mødet afholdes i mødelokalet ved Spisestedet Mosen, Rendsagervej 5, 2625 Vallensbæk. Mødelokale: Medlemmer:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Birgit Skytte (formand), Sonja Fladstrand,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Bemærk! Mødet afholdes i mødelokalet ved Spisestedet Mosen, Rendsagervej 5, 2625 Vallensbæk. Mødelokale: Medlemmer:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 18. juni 2013 Mødetidspunkt: 19:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Birgit Skytte (formand), Sonja Fladstrand, Annette

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Birgit Skytte (formand), Sonja Fladstrand, Annette

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde. Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde. Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 25. november 2015 Mødetidspunkt: 16:35 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat inklusiv lukkede punkter Dato: Onsdag den 6. marts 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Birgit

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 23. september 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Højrupgård Højrupgårdsvej 1 2625 Vallensbæk Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 BLANDT DE KOMMUNALE DAGTILBUDSFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale dagtilbudsforvaltninger Gennemført november-december

Læs mere

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Samsø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 Punkt 8. Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 2018-003138 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender 1. behandlingen af Kvalitetsrapport 2018. kl. 08.30 Side 1 af 6 Sagsbeskrivelse

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 28. september 2015 Kl. 14:00 Konferencerummet Ebeltoft.

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 28. september 2015 Kl. 14:00 Konferencerummet Ebeltoft. 1 of 8 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 28. september 2015 Kl. 14:00 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen Brøgger

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 9. oktober 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Birgit Skytte, Flemming Wetterstein,

Læs mere

Resultatkontrakt for Børneinstitution Hunderup

Resultatkontrakt for Børneinstitution Hunderup Resultatkontrakt 2011-2012 for Børneinstitution Hunderup 1. Overordnede rammer og sammenhæng Børne- og Ungeudvalget besluttede 13. juni 2006, at børneinstitutionerne skal kontraktstyres. Formålet med resultatkontrakterne

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 18. marts Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 18. marts Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den 18. marts 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Johnny Sørensen, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Afbud fra: Kasper Glyngø Bemærkninger: Mødets

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet Indholdsfortegnelse Gribskov Kommune 2017 - Gribskov Indholdsfortegnelse...1 Indledning...3 Mål og rammer for pædagogisk tilsyn...3 Organisering af pædagogisk tilsyn...4

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler Pkt.nr. 2 Behandling af høringssvar på Vision og Mål 20042010 409240 Indstilling: Skoleforvaltningen indstiller til Skoleudvalget 1. at høringssvarene fra skolerne og organisationerne drøftes 2. at udvalget

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Dagsorden til møde i Opgaveudvalg for Børn-kvalitetstruktur

Dagsorden til møde i Opgaveudvalg for Børn-kvalitetstruktur GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Opgaveudvalg for Børn-kvalitetstruktur Mødetidspunkt 14-04-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse A + B Indholdsfortegnelse Opgaveudvalg for Børn-kvalitet-struktur

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Morten Schou Jørgensen, Arne Petersen, Niels

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Børn & Kultur Dagtilbud. Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013

Børn & Kultur Dagtilbud. Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013 Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013 Tangevej 6. 6760 Ribe Dato 11.marts 2013 Sagsbehandler Pædagogik & Udvikling Telefon direkte 76 16 18 84 Retningslinjer for tilsyn i Tilsyn på dagtilbudsområdet

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

Vestervangsskolen Aftalemål 2017

Vestervangsskolen Aftalemål 2017 Vestervangsskolen Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

Temamøde om strategi

Temamøde om strategi Temamøde om strategi Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Aabenraa Kommunes strategiske arbejde med implementering af folkeskolereformen Folkehjem Tirsdag den 12. maj kl. 19.00

Læs mere

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Folkeskolereformen: Nationale mål øget faglighed: - Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolen. Børne- og kulturchefforeningen 23. September 2005

Kvalitetssikring af folkeskolen. Børne- og kulturchefforeningen 23. September 2005 Kvalitetssikring af folkeskolen Børne- og kulturchefforeningen 23. September 2005 Hvis jeg var BKC ville jeg: Sikre mig at alle kommunens skoler lever op til centrale og kommunale mål Sikre at forvaltningens

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

RESSOURCER ORGANISERING YDELSER EFFEKT

RESSOURCER ORGANISERING YDELSER EFFEKT SKOLEREFORM RESSOURCER ORGANISERING YDELSER EFFEKT Lærernes udvidede undervisningstid Kompetenceudvikling Aarhusaftale Fleksible rammer APV -Ekstraordinær Sygefravær Tilrettelæggelse af en mere varieret

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Anette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det Indledning 1. april 2015 igangsættes en ny sammenhængende ledelsesstruktur på 0-18 års området. Strukturen har været i høring blandt medarbejdere,

Læs mere

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger Gennemført marts-april

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 29. januar 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Birgit Skytte (formand), Sonja Fladstrand, Annette

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune 21. april 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune Læring og trivsel 21. april 2016 Læring og trivsel Indhold: Udvalgets forord... 4 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne... 5 Skolebestyrelsens

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Handicaprådet DAGSORDEN Møde nr. : 04/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset, Torvet 3 i Grenaa Dato : 12. april 2012 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 18:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 24-04-2007 Mødested: Halk Skole Hejsagervej 91, Halk Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Eva Roth Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015 BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I LEMVIG KOMMUNE - juni 2015 Indhold Indledning... 2 Teamstrukturen... 2 Den samskabende skole... 3 Vejledende timefordeling... 3 Tysk fra

Læs mere

Ved Birgit Lindberg Dialogmødet den 26. marts 2015 Program for forskningsinformeret, målstyret skole- og kompetenceudvikling

Ved Birgit Lindberg Dialogmødet den 26. marts 2015 Program for forskningsinformeret, målstyret skole- og kompetenceudvikling Program for Læringsledelse Hvad, hvordan og hvorfor? Ved Birgit Lindberg Dialogmødet den 26. marts 2015 Program for forskningsinformeret, målstyret skole- og kompetenceudvikling Program for Læringsledelse

Læs mere

Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning"

Orientering om Undervisningsministeriets Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning Punkt 6. Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning" 2016-004962 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, Undervisningsministeriets"Aktionsplan

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen

Et fagligt løft af folkeskolen Et fagligt løft af folkeskolen 1 Hvorfor er der behov for en reform af folkeskolen? Folkeskolen står over for en række udfordringer: Formår ikke at bryde den negative sociale arv For mange forlader skolen

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Undersøgelse omkring den nye folkeskolereform. Velkommen til spørgeskemaet for skolebestyrelsesformænd. Juni 2014 Spørgsmålene handler om din oplevelse

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 25. marts 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk Kommunes styringsgrundlag for den kommunale folkeskole. Vedtægt og bilag bygger på Folkeskolelovens

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Katja Lindblad, Ingolf Mathiesen, Niels Jørgensen,

Læs mere

Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform

Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Byrådet skal orienteres om hvor langt forberedelserne til den nye skolereform er kommet og hvad

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger

Omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen 96 kommuner har besvaret, heraf delvist, ikke besvaret Dataindsamlingen er foregået fra oktobernovember

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Undersøgelse omkring Folkeskolereformen. Velkommen til spørgeskemaet for skolebestyrelsesformænd. 2016 Spørgsmålene handler om din oplevelse af skolebestyrelsens

Læs mere

Tirsdalens Skole Aftalemål 2017

Tirsdalens Skole Aftalemål 2017 Tirsdalens Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

Asferg Skole Aftalemål 2017

Asferg Skole Aftalemål 2017 Asferg Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Havndal Skole Aftalemål 2017

Havndal Skole Aftalemål 2017 Havndal Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anni Juul-Olsen Status (selvejende/kommunal/privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 42 Normerede pladser

Læs mere

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej 43 4440 Mørkøv Tilsyn foretaget 23.05.2016 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf:

Læs mere