News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "News & Updates Arbejds- og ansættelsesret"

Transkript

1 1 Højesteret: For meget udbetalt ved tilbagekøb af direktørs aktier 2 Bella Donna-etagen kan nu også bookes af mænd 3 Landsretterne fastlægger ydre grænse for 120-dages reglen 5 Højere sygeløn for fagforeningsmedlemmer 6 Diabetes var et handicap 7 Ingen EU-ret til barsel til "sociale mødre" 4 Vikarbureaus krav var omfattet af jobklausulloven

2 1 Højesteret: For meget udbetalt ved tilbagekøb af direktørs aktier En arbejdsgiver havde krav på det for meget udbetalte beløb ved tilbagekøb af en direktørs aktier, da direktøren groft havde misligholdt sin stilling. Det fandt Højesteret ved dom af 28. april En direktør havde i forbindelse med sin ansættelse foretaget investeringer i arbejdsgiverens holdingselskab gennem sit eget selskab. Efter direktøren var blevet opsagt og fritstillet ("Good Leaver") indgik holdingselskabet og direktørens selskab aftale om tilbagekøb af aktier til en pris fastsat i henhold til den gældende aktionæroverenskomst. En måned efter aftalens indgåelse blev direktøren bortvist. I henhold til aktionæroverenskomsten skulle tilbagekøbsværdien for direktørens aktier i tilfælde af bortvisning ("Bad Leaver") fastsættes efter selskabets indre værdi, hvorfor arbejdsgiveren mente sig berettiget til at kræve tilbagebetaling af differencen mellem denne værdi og salgsprisen. Spørgsmålet om bortvisningens berettigelse var tidligere blevet prøvet ved en voldgiftsret, og Sø- og Handelsretten lagde derfor til grund, at bortvisningen var berettiget. Retten konkluderede herefter, at direktøren efter aktionæroverenskomsten var at betegne som en "Bad Leaver", og at tilbagekøbsprisen derfor skulle fastsættes efter selskabets indre værdi. Retten bemærkede derefter, at det hverken var urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre bestemmelserne i aktionæroverenskomsten om regulering af købsprisen gældende over for direktøren og hans selskab. Retten bebemærkede hertil, at det ved voldgiftskendelsen var lagt til grund, at direktøren havde anvendt sin stilling til at skaffe nære venner gunstige samarbejdsbetingelser, at direktøren havde modtaget et beløb fra dem svarende til kr. 2 mio., at arbejdsgiveren havde lidt et formuetab svarende hertil, og at direktøren i det hele havde forsøgt at holde forholdene skjult for arbejdsgiveren. Retten udtalte herefter, at tilbagekøbsaftalen byggede på en bestemmende og kendelig forudsætning om, at der ikke forelå grov misligholdelse fra direktørens side. Da direktøren havde været fuldt bevidst om de forhold, der senere førte til hans bortvisning, og da direktøren havde holdt disse forhold skjult for sin arbejdsgiver på tidspunktet for tilbagekøbsaftalens indgåelse, måtte direktøren bære Tina Reissmann risikoen for, at denne bestemmende og kendelige forudsætning var svigtet. Sø- og Handelsretten fandt endvidere, at direktøren havde pådraget sig et erstatningsansvar ved at have indgået tilbagekøbsaftalen med viden om og under fortielse af de omstændigheder, der gav arbejdsgiveren ret til at bortvise ham, hvorfor tilbagebetalingskravet kunne rettes mod både direktøren personligt og hans holdingselskab. Sø- og Handelsretten fandt herefter, at arbejdsgiveren havde et tilbagebetalingskrav på differencen mellem aktiernes salgsværdiværdi i en "Good Leaver"-situation og en "Bad Leaver"-situation svarende til kr Højesteret tiltrådte Sø- og Handelsrettens dom den 28. april Dommen viser, at bestemmelser i en aktionæroverenskomst om regulering af medarbejderaktier er gyldige ved direktørens misbrug af sin stilling m.v. Ligeledes vil en direktør ikke kunne påberåbe sig, at tilbagekøbsaftalen er/var endelig indgået, såfremt direktøren var eller burde være bekendt med de forhold, der dannede baggrund for misligholdelsen og dermed bortvisningen. Til slut viser dommen, at bestemmelserne i en sådan overenskomst i den konkrete situation kan være bindende for både direktøren og direktørens holdingselskab, såfremt direktøren har foretaget investeringerne gennem dette. Advokat (H) og partner Peter Schradieck repræsenterede arbejdsgiveren for både Højesteret og Sø- og Handelsretten, og advokat (H) og partner Tina Reissmann rådgav om de ansættelsesretlige elementer.

3 2 Bella Donna-etagen kan nu også bookes af mænd Bella Donna-etagen kan nu også bookes af mænd - indretning af hoteletage kun til kvinder var udtryk for forskelsbehandling. Det fandt Østre Landsret ved dom af 25. april I sagen havde et af landets største hoteller en etage udelukkende for kvinder. På etagen var der en række ekstra tilbehør, som man ikke fandt på andre etager, herunder særlige toiletartikler, blomster og en særlig effektiv håndbruser, ligesom der på den pågældende etage blev værnet ekstra om privatlivets fred. Hotellet mente ikke, at mænd blev behandlet ringere, idet hotellet havde to tårne, hvorfor mænd kunne leje værelser til samme pris med en tilsvarende udsigt i det andet tårn, hvor der også var to værelser med samme indretning som på kvindeetagen. Hotellet mente derudover, at såfremt der var tale om forskelsbehandling, var denne begrundet i legitime formål i form af tryghed og sikkerhed for kvinder, hensynet til privatlivets fred og blufærdigheden, ønsket om at beskytte imod køns- og sexchikane samt fremme af ligestillingen mellem kønnene. Ligebehandlingsnævnet havde fundet, at mændene blev behandlet ringere, idet de fysisk var udelukket fra den nævnte etage alene på baggrund af deres køn, idet nævnet havde fundet, at en tjenesteyders beslutning om fysisk adskillelse af mænd og kvinder i forbindelse udbud af tjenesteydelser helt åbenbart faldt inden for kerneområdet af ligestillingsloven. Kvindeetagen var derfor udtryk for direkte forskelsbehandling. Ligebehandlingsnævnet afviste, at forskelsbehandlingen var begrundet i legitime hensyn, idet den fysiske adskillelse havde været begrundet i forretningsmæssige hensyn til at tiltrække et særligt kundesegment, og at de af hotellet fremhævede hensyn var udtryk for en efterrationalisering. Ligebehandlingsnævnet lagde også vægt på, at ingen af de 19 kvinder, som hotellet havde adspurgt i den rundspørge, der lå til grund for oprettelsen af kvindeetagen, havde svaret, at de i høj grad var enige i udsagnet om, at det giver tryghed at bo på en kvindeetage. Henriette Stakemann dokumenteret, at det var hensigtsmæssigt og nødvendigt at etablere etagen for at varetage disse hensyn. Landsretten afviste indledningsvis, at det var nødvendigt at forbyde mænd adgang til kvindeetagen for at imødekomme de nævnte hensyn. Landsretten fandt derfor ikke, at forbuddet var begrundet i et legitimt formål. Spørgsmålet var herefter, hvorvidt mænd blev behandlet ringere ved udelukkelsen fra etagen. To dommere fandt, at dette var tilfældet, idet en mand ville være afskåret fra at få et værelse med samme udsigt som en kvinde, hvis værelserne på 17. etage i hotellets andet tårn var optaget, men der var ledige værelser på kvindeetagen, ligesom mændene kunne være afskåret fra overhovedet at få et værelse, hvis hotellets eneste ledige værelser lå på denne etage. Én dommer afviste, at mænd blev behandlet ringere ved den fysiske udelukkelse, idet de kunne få værelser med samme udsigt i det andet tårn, ligesom der i dette tårn var to værelser med samme indretning som på kvindeetagen. Dommen viser, at ligestillingslovens beskyttelse mod forskelsbehandling på grund af køn er meget bred, og at de danske domstole vil fortolke begrebet "behandles ringere" meget vidtgående. Ligebehandlingsnævnet gjorde for landsretten gældende, at såfremt etableringen af etagen var begrundet i disse hensyn, og hensynene kunne anses for legitime, så opfyldte etableringen af etagen ikke proportionalitetskravet, idet hotellet ikke havde

4 3 Landsretterne fastlægger ydre grænse for 120-dages reglen Opsigelse efter 129½ dage er i overensstemmelse med 120- dages reglen, mens opsigelse efter 130 dage er for sent. Det viser to nye landsretsafgørelser. Funktionærer - og andre ansatte med et sådant vilkår i deres kontrakt - kan opsiges med et forkortet varsel på 1 måned, hvis de inden for en periode på 365 dage har haft 120 dages sygdom med løn. Ved opsigelse efter 120-dages reglen skal opsigelsen ske i umiddelbar tilknytning til udløbet af de påkrævede 120 sygedage. I retspraksis er dette fortolket ganske strengt, og der er derfor et meget snævert tidsrum for opsigelse af medarbejderen. To nyere domme har været med til at skabe klarhed omkring begrebet "i umiddelbar tilknytning". I den ene sag - hvor Østre Landsret afsagde dom den 30. april havde medarbejderen haft en fremtrædende stilling, og han havde derfor selv stået for at indberette sygefravær. Medarbejderen havde i en periode på 4 dage i december 2008 ikke indberettet sygefravær, ligesom han i andre perioder ikke havde indberettet sit sygefravær. Landsretten gav ikke medarbejderen medhold i, at disse tidsrum skulle medregnes i hans opgørelse af fraværet. Ved opgørelsen af fraværet kunne de af medarbejderen foretagne indberetninger lægges til grund. Samlet løb fraværet op i 129½ sygedage. Landsretten fandt, at det ville være overvejende betænkeligt at fastslå, at opsigelsen ikke var afgivet i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage. I den anden sag - hvor Vestre Landsret afsagde dom den 18. marts havde en medarbejder i flere perioder i 2009 og 2010 været sygemeldt med stress. Medarbejderen blev ved brev af 28. december 2010 opsagt med forkortet varsel, da han havde oppebåret løn i mere end 120 dage, hvor han havde været syg. Der var strid om, hvorvidt weekenden den 27. august 2009 til den 29. august 2009 skulle medregnes i fraværet, idet medarbejderen havde været hos lægen torsdag den 26. august, hvor denne havde sygemeldt ham, hvorfor medarbejderen var på arbejdspladsen fredag den 27. august for at meddele det til sin chef. Han traf dog ikke Tina Reissmann chefen, og han forlod arbejdspladsen kl Medarbejderen meddelte lørdag den 28. august telefonisk sin chef, at han var sygemeldt. Landsretten fandt under disse omstændigheder, at det ville være overvejende betænkeligt at statuere, at medarbejderen skulle have været sygemeldt om fredagen, før weekenden skulle medregnes. Den skulle derfor indgå i opgørelsen. Dette blev afgørende, da medarbejderen havde været syg i hvert fald i 130 dage, hvis weekenden blev medregnet. Herefter fandt landsretten, at opsigelsen ikke lå i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 dage. Vestre Landsrets beslutning om, at weekenden skulle indgå i beregningen, er overraskende, navnlig idet weekenden indgår med fuld fraværstid til trods for, at medarbejderen kun havde delvist fravær fredag den 27. august. Den er dog meget konkret begrundet, og landsretten henviser også selv til sagens konkrete omstændigheder, ligesom det fremhæves, at der er tale om en samlet vurdering ud fra disse omstændigheder. Dommene fastlægger den ydre grænse for, hvornår en opsigelse efter 120-dages reglen kan siges at opfylde betingelsen om at være "i umiddelbar tilknytning" til udløbet af de 120 dage. Vestre Landsrets dom er i øvrigt på linje med deres dom af 15. september 2011, hvor landsretten heller ikke fandt, at en opsigelse efter i hvert fald 130 sygedage kunne siges at være i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 dage. Sammen med Vestre Landsrets dom af 30. januar 2014, som vi tidligere har omtalt, hvor retten fandt, at en opsigelse først kan ske efter udløbet af den 120. sygedag, og altså ikke på denne, har dommene skabt nogle meget klare linjer for det tidsrum, hvori opsigelse med forkortet varsel kan ske. Derfor kan vigtigheden af, at arbejdsgiveren foretager en nøje opgørelse af sygefraværet, ikke understreges nok.

5 4 Vikarbureaus krav var omfattet af jobklausulloven Vikarbureaus krav om dets forudgående accept af brugervirksomheds ansættelse af vikar var omfattet af jobklausulloven, hvilket krævede skriftlig aftale med vikaren. Det kom Vestre Landsret frem til ved dom af 2. april En brugervirksomhed ansatte en vikar, som tidligere havde været udlejet fra et vikarbureau. Ifølge udlejningsaftalens punkt 2.6 måtte brugervirksomheden "ikke uden udlejers skriftlige accept indgå nogen økonomisk aftale med medarbejderne fra aftalens underskrivelse til 5 år efter." Det fremgik imidlertid ikke af udlejningsaftalen, under hvilke betingelser vikarbureauet var forpligtet til at meddele dets accept af brugervirksomhedens ansættelse af vikaren. Vikarbureauet havde under sagen rejst krav om brugervirksomhedens betaling af en konventionalbod for brud på udlejningsaftalen. Heroverfor gjorde brugervirksomheden bl.a. gældende, at udlejningsaftalen var i strid med jobklausulloven. Efter jobklausulloven forstås ved en jobklausul bl.a. en aftale, som en arbejdsgiver indgår med andre virksomheder med henblik på at hindre eller begrænse en medarbejders mulighed for at opnå ansættelse i en anden virksomhed. Jobklausulens gyldighed er ifølge loven betinget af, at vikarbureauet har indgået en skriftlig aftale med den medarbejder, der begrænses af jobklausulen. Loven finder dog ikke anvendelse i de tilfælde, hvor et vikarbureau kræver en rimelig betaling for, at brugervirksomheden kan ansætte en udlejet vikar. Formålet er at undgå, at vikarbureauet agerer gratis rekrutteringsbureau for brugervirksomheden. Den rimelige betaling skal stå mål med vikarbureauets udgifter til oplæring af vikaren, sparede rekrutteringsudgifter m.v. Landsretten lagde indledningsvis til grund, at udlejningsaftalen indeholdt en begrænsning for vikaren, som måtte anses som en jobklausul, der som udgangspunkt var omfattet af jobklausulloven. Landsretten lagde i den forbindelse vægt på, at vikarens ansættelse i brugervirksomheden var betinget af vikarbureauets forudgående accept heraf. Jacob Falsner betinget af brugervirksomhedens betaling af et formidlingsgebyr. Landsretten fandt det imidlertid ikke godtgjort, at formidlingsgebyret ville udgøre en rimelig betaling i henhold til jobklausulloven, og udlejningsaftalens punkt 2.6 var derfor omfattet af jobklausulloven. Eftersom der ikke var indgået en skriftlig aftale med vikaren, fastslog landsretten, at jobklausulen i punkt 2.6 var ugyldig. Dommen viser, at et vikarbureau bør sikre, at det fremgår af bureauets samarbejdsaftaler med brugervirksomhederne, hvilken rimelig betaling brugervirksomheden skal betale for at ansætte vikaren, hvis bureauet skal være sikker på at kunne håndhæve bestemmelsen. Endvidere viser dommen, at virkningen af ikke at opfylde jobklausullovens betingelse om indgåelse af skriftlig aftale med en medarbejder, som begrænses af en jobklausul, tillige er ugyldighed i forholdet mellem jobklausullovens aftaleparter. Sagen vedrører tiden før vikarlovens ikrafttræden. Det er derfor væsentligt at være opmærksom på, at det efter vikarlovens ikrafttræden ikke er muligt at reparere en jobklausul, ifølge hvilken brugervirksomheden skal betale en ikke rimelig betaling til bureauet for ansættelsen af vikaren, ved at indgå en skriftlig aftale med vikaren. Er den mellem bureauet og brugervirksomheden aftalte betaling således ikke rimelig, indtræder der ugyldighed, uanset at der måtte være indgået en skriftlig aftale med vikaren. Landsretten anførte herefter, at det ikke fremgik af udlejningsaftalen, hvilke betingelser vikarbureauet ville knytte til en accept, dog således at landsretten på grundlag af bevisførelsen lagde til grund, at accepten ville blive

6 5 Højere sygeløn for fagforeningsmedlemmer Det var ikke i strid med foreningsfrihedsloven at udbetale mindre sygeløn til medarbejdere, der ikke var organiseret i et overenskomstbærende forbund. Det fandt Vestre Landsret ved dom af 14. marts To kartonnagearbejdere havde under en sygeperiode fået udbetalt fuld sygeløn. I henhold til den gældende overenskomst var det dog alene medlemmer af de overenskomstbærende forbund, der havde ret til fuld sygeløn, mens øvrige ansatte alene havde ret til sygeløn svarende til satsen for sygedagpenge. De to medarbejdere havde dog ikke været organiseret i et af de overenskomstbærende forbund, og da arbejdsgiveren opdagede dette, foretog denne modregning af det for meget udbetalte i medarbejdernes løn. De to medarbejdere lagde herefter sag an mod arbejdsgiveren, da de mente, at overenskomstbestemmelsen var i strid med foreningsfrihedsloven. Foreningsfrihedsloven blev i 2006 ændret som følge af en dom fra Den Europæiske Menne-skerettighedsdomstol. Dommen fastlog, at Danmark ved at tillade eksklusivaftaler havde svigtet at beskytte den negative fagforeningsfrihed. I henhold til forarbejderne skulle lovændringen sikre ansattes fagforeningsfrihed i forbindelse med ansættelse og afskedigelse. Spørgsmålet i sagen var derfor, om foreningsfrihedsloven også beskyttede ansatte mod forskelsbehandling under deres ansættelse. Rasmus Høj Christensen Da overenskomstbestemmelsen om sygeløn var et udtryk for forskelsbehandling under ansættelsen, var bestemmelsen således ikke i strid med foreningsfrihedsloven, ligesom forskelsbehandlingen heller ikke var udtryk for, at medarbejderne blev ramt af en de facto eksklusivbestemmelse i strid med foreningsfrihedsloven. Da det ikke kunne lægges til grund, at medarbejderne vidste eller burde have vidst, at de ikke havde haft krav på fuld sygeløn, fandt landsretten, at arbejdsgiveren ikke havde haft ret til at foretage modregning i medarbejdernes løn. Arbejdsgiveren skulle derfor tilbagebetale dette beløb. Dommen viser, at foreningsfrihedsloven ikke er til hinder for, at en overenskomstbestemmelse forskelsbehandler medarbejdere på baggrund fagforeningsforhold under ansættelsen. Beskyttelsen finder alene anvendelse i forbindelse med ansættelse og opsigelse. Landsretten fandt, at foreningsfrihedsloven efter sin ordlyd og efter forarbejderne alene sigter på at beskytte fagforeningsfriheden i forbindelse med ansættelse og afskedigelse. Derimod fandtes der ingen beskyttelse under ansættelsen, hvilket, landsretten fandt, var i overensstemmelse med den Europæiske Menneskerettigheds Konvention. 6 Diabetes var et handicap Diabetes var et handicap. Det fandt Ligebehandlingsnævnet ved en afgørelse af 19. februar Lise Høy Falsner I sagen var medarbejderen ansat på et bosted for udviklingshæmmede, hvor han bl.a. forestod en del af bostedets kørsel af beboere. Medarbejderen havde under ansættelsen været involveret i en lang række episoder, hvor han gentagne gange var blevet irettesat af ledelsen.

7 Medarbejderen havde bl.a. kørt hasarderet i en bus, ligesom flere af bostedets beboere havde angivet at være utrygge ved at køre med medarbejderen. Medarbejderens kolleger mente i øvrigt, at han smuttede uden om de praktiske opgaver i dagligdagen, og at han ikke kom ind og deltog i gruppens arbejde, når han var færdig med en konkret opgave. Medarbejderen var selv uenig i denne udlægning. Ved en tjenstlig samtale den 24. oktober 2012 meddelte ledelsen medarbejderen, at han ikke fremover skulle deltage i buskørslen med brugerne, idet man ikke kunne sidde de foreliggende klager overhørig. Medarbejderen blev derudover gjort opmærksom på, at ledelsen ikke kunne acceptere flere klager fra brugere eller kolleger. Medarbejderen kunne ikke genkende de nævnte problemstillinger. Medarbejderen var til endnu en tjenstlig samtale den 24. april 2013, efter at han havde anvendt fysisk magt over for en beboer, hvilket var i strid med bostedets værdigrundlag. Medarbejderen sygemeldte sig dagen efter samtalen, og han kom ikke mere på arbejde. Den 2. maj 2013 modtog han ved brev en høring om påtænkt afskedigelse, hvorefter han blev afskediget den 30. maj Medarbejderen mente, at der var tale om forskelsbehandling, idet han mente, at de forskellige episoder kunne tilskrives hans diabetes. Det fremgår direkte af præmis 57 i EU-Domstolens Ring/Werge-dom, at arbejdsgivere ikke er tvunget til at opretholde ansættelsen af en medarbejder - med forbehold af forpligtelsen til i rimeligt omfang at foretage tilpasninger af hensyn til personer med handicap - når denne ikke er kompetent, egnet og disponibel til at udføre de væsentligste funktioner i forbindelse med den pågældende stilling. Medarbejderens adfærd var ifølge arbejdsgiveren uforenelig med pædagogisk praksis. Denne vurdering fandt nævnet ikke grundlag for at tilsidesætte, og de fandt på denne baggrund, at medarbejderen var uegnet til at varetage den pågældende stilling, hvorfor opsigelsen af ham ikke var udtryk for forskelsbehandling. Afgørelsen viser, at diabetes kan udgøre et handicap, når det medfører fysiske eller psykiske barrierer, der gør, at medarbejderen ikke kan deltage på arbejdsmarkedet på lige fod med andre arbejdstagere. Afgørelsen viser imidlertid også, at arbejdsgivere ikke er forpligtede til at fastholde medarbejdere, hvis ikke de er kompetente, egnede og disponible til at udføre de væsentlige funktioner i forbindelse med den pågældende stilling, og dette ikke kan afhjælpes ved rimelige tilpasningsforanstaltninger, herunder en eventuel nedsættelse af disse personers arbejdstid. Ligebehandlingsnævnet fandt, at hypoglykæmi som følge af dårligt reguleret diabetes måtte anses for at være en langvarig/uhelbredelig sygdom, som medførte begrænsning i medarbejderens mulighed for fuldt og effektivt at kunne udføre arbejdet som pædagog på lige fod med de øvrige ansatte. Der var derfor tale om et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. 7 Ingen EU-ret til barsel til "sociale mødre" EU-retten giver ikke en kvinde, som har fået et barn via en surrogataftale, ret til barselsorlov. Det fandt EU-Domstolen ved to domme af 18. marts fuldmægtig Louise Letman I begge sager - der stammede fra henholdsvis England og Irland - var der tale om medarbejdere, der havde fået et barn via en surrogataftale. Surrogataftalerne var i begge sager erklæret lovlige af de nationale myndigheder.

8 De to kvinder anmodede begge om orlov med løn svarende til en barselsorlov eller en adoptionsorlov. Anmodningerne blev imidlertid afvist med den begrundelse, at kvinderne aldrig var gravide, og at børnene ikke var adopteret af forældrene. Kvinderne mente, at dette var i strid med EUretten, idet der var tale om forskelsbehandling på grund af graviditet eller køn. Den irske medarbejder mente derudover, at det ligeledes udgjorde en forskelsbehandling på grund af handicap, idet årsagen til, at hun ikke kunne blive gravid, skyldtes en sjælden sygdom. EU-Direktivet om gravide arbejdstagere EU-Domstolen bemærkede indledningsvis, at tildeling af barselsorlov på grundlag af EU-direktivet om gravide arbejdstagere forudsætter, at den pågældende arbejdstager har været gravid og har født barnet. EU-Domstolen fandt derfor ikke, at den sociale mor, som har fået barnet uden at have født det selv, var omfattet af direktivet, og medlemsstaterne var derfor heller ikke forpligtet til at sikre, at sådanne arbejdstagere fik samme ret til barselsorlov som kvinder, der har født et barn. EU-direktivet om ligebehandling af mænd og kvinder EU-Domstolen fandt heller ikke, at den manglende ret til barselsorlov var i strid med EU-direktivet om ligebehandling, eftersom den sociale far var stillet på samme måde efter de nationale lovgivninger. udelukkende bestemmer, at når der er givet en adoptionsorlov, skal de pågældende arbejdstagere være beskyttet mod afskedigelse og have ret til at vende tilbage til det samme eller et tilsvarende arbejde. EU-direktivet om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv Domstolen afviste i øvrigt, at der var tale om forskelsbehandling på grund af handicap, idet der ikke var tale om en barriere, der forhindrede arbejdstageren i fuldt og effektivt at deltage i erhvervsmæssig aktivitet på lige fod med andre arbejdstagere. Dommene viser, at EU-retten ikke sidestiller "sociale mødre" med adoptivmødre eller mødre, der lige har født, og at sådanne sociale mødre derfor ikke er omfattet af den EU-retlige beskyttelse. Dommene er også interessante i en dansk kontekst, idet ligebehandlingsloven netop er baseret på det EU-direktiv, der fortolkes i dommene, ligesom både denne og barselloven alene omtaler graviditet og adoption. Det er derfor et åbent spørgsmål, om de danske domstole vil fortolke disse love i overensstemmelse med de afsagte domme, eller om de vil lægge en videre beskyttelse til grund. EU-Domstolen fandt heller ikke, at afslaget på at give den sociale mor orlov med løn svarende til en adoptionsorlov var omfattet af EU-direktivet om ligebehandling. EU- Domstolen lagde herved vægt på, at EU-direktivet

9 Kontakt Tina Reissmann advokat, partner Gitte Westall senioradvokat Henriette Stakemann advokat, partner Rasmus Høj Christensen senioradvokat Lise Høy Falsner advokat, associeret partner Jacob Falsner advokat Louise Letman advokatfuldmægtig De ovennævnte kan også kontaktes på telefon Plesner Amerika Plads København Ø CVR-nr Tlf Fax Plesner er anerkendt som et af de førende full-service advokatfirmaer i Danmark. Med ca. 380 ansatte, hvoraf 250 er juridiske medarbejdere, kan vi løfte de største og mest komplekse juridiske opgaver. Vores mål er at skabe størst mulig værdi for vores klienters forretning gennem fokuseret og proaktiv rådgivning, konstant udvikling af vores kompetencer og et højt serviceniveau. Vi dækker alle væsentlige erhvervsretlige områder og opnår til stadighed branchens højeste ratings. Vores specialister er blandt de absolut bedste på hver deres felt og varetager danske og internationale klienters interesser i Danmark og udlandet. Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed.

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere?

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? Indhold 1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes 2 Ledelsesretten har vide grænser 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? 4 Mere om ligebehandlingsloven

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Egen opsigelse kunne tilbagekaldes 2 Delvis opsigelse ikke nok 7 Bortvist på grund af kritisk mail 8 Afskedigelse af sognepræst 3 Medarbejderaktier var ikke skattefritaget 4 Vikarlovforslaget 5 Illoyal

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Forskelsbehandling af unge under 18 år 2 Bortvisning 3 Illoyal opførsel i fritstillingsperioden 4 Usaglig afskedigelse af nationalistisk sælger 5 Skole skulle tilgodese handicappede lærere ved organisationsændring

Læs mere

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor Indhold 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor 3 Forskelsbehandling på grund af handicap og alder 4 Forskelsbehandling

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ændring af adoptions- og barselsloven... 1 Barselsudligningsordningen - nye satser... 2 Krav til ansøgers danskkundskaber var ikke diskrimination...

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ændring af ligebehandlingsloven 2 Vejledning om flere kvinder i bestyrelsen 3 Sklerose ikke et handicap 4 Krav ikke frafaldet ved aftale 5 Overskridelse af kundeklausul 6 Degradering af militær tjenestemand

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Deltidsansat ønskede ikke at arbejde fuldtid 2 Genoptagelse af driften 3 Gravid elev var bare ikke god nok 4 Lovligt konfliktvarsel 5 Fast aldersgrænse ikke i strid med beskæftigelsesdirektivet 6 Moderselskabs

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus 2 Bordet fanger 3 4 Fyret på grund af nedsat hørelse Ingen provision uden salg 5 Afvist af Højesteret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus Advokat Lise Høy

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Krav på lønregulering under orlov 2 Bordet fanger for aftaler om lønnedgang 3 Bevisusikkerhed medførte afvisning ved Ligebehandlingsnævnet 4 Ingen løn i opsigelsesperioden 5 Raskmeldt af kommunen 6 Flybesætning

Læs mere

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN 24.4.2013 EU-domstolen har taget stilling til, hvordan begrebet handicap skal afgrænses over for

Læs mere

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap Nyhedsbrev Arbejds- & Ansættelsesret Sygdom og handicap Indledning Det seneste år er der gennemført en væsentlig lovændring vedrørende medarbejderes sygdom og ikke mindst afsagt en række centrale domme

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Udvidelse af reglen om omvendt bevisbyrde 2 Opsigelse skyldtes ikke anmodning om deltid 6 Handicap kræver funktionsnedsættelse 7 Medarbejder havde ret til løn i sygemeldingsperioden 3 Bortvist for manglende

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Endelig dom i Ring og Werge-sagen 2 Ingen lov om ansættelsesklausuler i denne omgang 3 Annullation af ansættelse var berettiget 4 Illoyal adfærd medførte arbejdsgivers berettigede bortvisning 6 Tilpasningsforpligtelsen

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 EU-Domstolen skal tage stilling til, hvorvidt private arbejdsgivere tillige er hindret i at benytte funktionærlovens 2a, stk. 3 2 Ingen "straf" for tilbageholdelse af 2agodtgørelse 3 Ekstraordinære udgifter

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET 15 ugers løn i godtgørelse for overtrædelse af ansættelsesbevisloven... 1 Ny dom om fastholdelsesbonus... 2 Dom fra EF-Domstolen betyder mulig

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 08.04.2014 OPSIGELSE EFTER 120 DAGES- REGLEN PÅ DEN 120. SYGEDAG VAR USAGLIG 8.4.2014 Vestre Landsret har fastslået, at opsigelse med forkortet varsel efter 120 dages-reglen

Læs mere

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden Indhold 1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner 2 Opsigelse under barselsorlov 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden 4 Afskedigelse af

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 30.05.2016 FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN VAR IKKE OVERTRÅDT VED OPSIGELSE AF MEDARBEJDER DER PASSEDE SIT HANDICAPPEDE BARN Kontakt Marianne Granhøj Partner Direkte: +4538774680

Læs mere

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN ADVOKAT METTE ØSTERGÅRD RETSSAGSAFDELINGEN ØRGSMÅL 3 TIL EU DOMSTOLEN r reduktion af arbejdstiden blandt de foranstaltninger,

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Forlængelse af tidsbegrænsede ansættelser 2 Flypersonale havde ikke funktionærstatus 3 GPS skulle bruges til at kontrollere en medarbejder 7 Bortvist efter bytur 8 Opsigelse forud for nært forestående

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 321/2016 (1. afdeling) Dansk Erhverv som mandatar for A A/S (advokat Lars Alexander Borke) mod Kristelig Fagforening som mandatar for B (advokat

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ring og Werge sagerne 2 Overtrædelse af markedsføringsloven medførte bortvisning 3 Beregningsgrundlaget for rådighedsløn 5 Ret til fratrædelsesgodtgørelse på trods af kontraopsigelse 6 Ny betænkning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Pligtig afgangsalder på 67 år var ok 2 Negativ ytring på Facebook var ikke nok til afskedigelse 5 Ligebehandlingsnævnets årsberetning 2012 6 Overvægt kan udgøre et handicap 3 Der var taget nok hensyn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 Sag 248/2012 (2. afdeling) Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Yvonne Frederiksen)

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate

News & Updates Commercial Real Estate 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler 2 Fraflyttede lejeres krav på tilbagebetaling af depositum m.v. 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler - i forlængelse af Østre Landsrets dom af 30. november 2011 i sag B-1079-11 refereret

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for B A/S (advokat

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.04.2015 LIGEBEHANDLINGSNÆVNET SKAL FOKUSERE PÅ REEL DISKRIMINATION 20.4.2015 Der er enighed i Folketinget om, at det er nødvendigt at målrette Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 185/2010 HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.02.2015 FORSKER PÅ BARSEL BLEV BORTVIST GRUNDET MAIL- KORRESPONDANCE MED SIN SAMLEVER 26.2.2015 En kvindelig forsker blev afskediget under sin barsel og senere

Læs mere

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere?

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? 14 Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? JURA Af advokat Mette Klingsten og advokat Anders Rubinstein, Bech-Bruun Ny højesteretsdom gør det nødvendigt for selskaber og rådgivere

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 2a-sagerne 2 Sygdom opstået under ferien 3 Det var aldersdiskrimination at søge studenterhjælp 5 En salgskonsulent var ikke funktionær 6 Opsagt under barsel 7 Det var ok at afskedige en flexjobber 4

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.03.2015 HØJESTERET NEDSÆTTER SAS-PILOTERS GODTGØRELSE TIL 6 MÅNEDERS LØN 26.3.2015 Højesteret var ikke enig i den godtgørelse, som landsretten havde fastsat for

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Dom om fratrådte medarbejderes ret til favør- og gratisaktier... 1 Dom fra EF-Domstolen vedrørende diskrimination på grund af handicappet barn...

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ryglidelse anerkendt som handicap... 1 Endnu en afgørelse om aldersdiskrimination... 2 Ændring af arbejdssted... 3 Hvornår er opsigelsen meddelt

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs konkurs

4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs konkurs Indhold 1 Bortvisningsret var ikke fortabt ved passivitet 2 Sklerose kan være et handicap 3 EU-dom om gravides ret til løn ved omplacering grundet graviditet 4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Fravigelse af funktionærlovens opsigelsesvarsel... 1 Mænd i korte bukser på arbejdspladsen... 2 Dyrt for arbejdsgiver ikke at oplyse medarbejder

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler Lovforslag om ansættelsesklausuler Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler DISPOSITION 1. LOVFORSLAGETS BAGGRUND 2. DE GÆLDENDE REGLER 3. DE NYE REGLER 4. IKRAFTRÆDELSE Baggrund Forslag til lov

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Nye strengere regler om ansættelsesklausuler 2 En billig landing for aldersdiskriminerede SAS-piloter 3 Vikarlovens ligebehandlingsprincip 4 Krav om flere kvinder i bestyrelserne 5 Søn fandtes at være

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 05.01.2015 EU-DOMSTOLEN: IKKE GENERELT FORBUD MOD DISKRIMINATION PÅ GRUND AF FEDME 5.1.2015 Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: +4538774408 Mobil: +4561203533

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ophævelse af konsulentaftale 2 Diskretionær afskedigelse af tjenestemand 3 Interessent var fortsat ansat i virksomheden 5 Opsigelse efter 120-dages reglen 6 200.000 kr. i bodsansvar 7 Varslet op i tid

Læs mere

2 Tilbagetagelse af udliciterede opgaver - finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse?

2 Tilbagetagelse af udliciterede opgaver - finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse? Indhold 1 Morgenseminar om opsigelse i praksis 2 Tilbagetagelse af udliciterede opgaver - finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse? 3 Pensionsindbetalinger til deltidsansatte 4 Kvindelig leder skulle

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015 Sag 259/2014 Professionshøjskolen University College Nordjylland (advokat Lene Damkjær Christensen) mod Kristelig Fagforening som mandatar for A

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 28.01.2015 FOLKETINGET VEDTAGER REFORM AF REGLER OM INTERNATIONAL REKRUTTERING Fra den 1. januar 2015 er det blevet lettere for danske virksomheders at rekruttere

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '' FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre

Læs mere

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA Personalejura LUP Program Ledelsesretten/pligten Ansættelseskontrakten Advarsler Opsigelser Usaglig opsigelse Vilkårsændringer Ledelsesretten Septemberforliget (september 1899) Arbejdsgiverne anerkendte

Læs mere

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser Indhold 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser 4 Bortvisning af direktør 5 Omfang af fratrædelsesgodtgørelse 6 Afskedigelser

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Usagligt at opsige stressramt 2 OK at diskutere efterløn 3 OK at fastsætte prøvetid for lærer 8 Høringssvar som grundlag for afskedigelse 9 Enkeltstående udtalelse om klients samlever ikke saglig fyringsgrund

Læs mere

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov Indhold 1 Afskedigelse under graviditet 2 Ret til bonus som følge af tidligere bonusudbetalinger 3 Ny guide til udenlandske medarbejdere 4 Tillidsrepræsentants beskyttelse kræver overholdelse af overenskomstens

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Handicappet medarbejder fik kr. 225.000 i godtgørelse 2 D en opsagte stedfortræder 7 Syg i ferien 8 Kr. 15.000 i bod 3 4 Fratrædelsesgodtgørelse udbetalt for sent Rejsetid var arbejdstid 5 Nedsættelse

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 For ung og for gammel 2 Kontraopsigelse og fratrædelsesgodtgørelse 8 Den rejselystne orlogskaptajn 3 Hovedtørklæde og jobsamtale 4 Oplysningspligt ved tjenestesamtaler 5 Høj anciennitet - opsigelsesbeskyttelse?

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 19.01.2017 FAGFORENING IDØMT BOD FOR IKKE AT FORHINDRE ARBEJDS- NEDLÆGGELSE 19.1.2017 Arbejdsretten har idømt fagforeningen CAU (Cabin Attendants Union) bod på 1 mio.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Oprettet: 02-06-2010 Opdateret: 02-06-2010 En medarbejder med epilepsi blev opsagt to dage efter et anfald. Virksomheden begrundede opsigelsen med hensynet til

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Handikap. Advokat Finn Schwarz. - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard

Handikap. Advokat Finn Schwarz. - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard Handikap - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Gå-hjem møde 18. april 2013 HK Danmark og Elmer & Partnere Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard Advokat Finn Schwarz Program Indledning

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

Nr. 3 Marts 2010. Indhold

Nr. 3 Marts 2010. Indhold Indhold 1 Aktieoptionsloven anvendelsesområde og kompensation 2 Tre afgørelser om afskedigelse af medarbejdere beskyttet af ligebehandlingsloven 3 Ikke ulovlig forskelsbehandling at lægge vægt på sprogkundskaber

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 42/2016 CO-industri som mandatar for A (advokat Nicolai Westergaard) mod Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) CO-industri

Læs mere

NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006. Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v.

NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006. Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006 Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v. Nye regler om retten til pensionsordninger ændring

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel 4. marts 2009 J.nr.

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Den 3. juni 2014 vedtog Folketinget ny lov om erhvervsdrivende fonde. Ved loven tilpasses en lang række forhold i væsentligt omfang til

Læs mere

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1:

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1: VIKARLOVEN Folketinget har den 31. maj 2013 vedtaget "Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.". Vikarloven træder i kraft den 1. juli 2013. Ansættelsesvilkårene for vikarer har

Læs mere

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk Juli 2013 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på Højesterets nye dom vedrørende ADHD, handicapbegrebet samt fastsættelsen af godtgørelsesniveauet i sådanne sager. Endvidere indeholder nyhedsbrevet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ligebehandlingsnævnet... 1 Indberetningspligt i forbindelse med udstationering af medarbejdere til Danmark... 2 Udvidelse af arbejdsgiverfinansierede

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Handicappet opsagt efter 120 dages sygdom 2 Forskelsbehandlet nationalist 3 Affære udgjorde ikke væsentlig misligholdelse 4 Opdatering af LinkedIn-profiler var i strid med konkurrenceklausul 7 Lempelse

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET APRIL 2007

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET APRIL 2007 NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET APRIL 2007 INDHOLD Nye love og lovforslag m.v. Forslag til lov om oplysningspligt ved brug af erhvervsbegrænsende aftaler Lovforslag

Læs mere

Vejledende udtalelse fra Beskæftigelsesministeriet om den bagudrettede virkning af EU-domstolens dom C-318/13

Vejledende udtalelse fra Beskæftigelsesministeriet om den bagudrettede virkning af EU-domstolens dom C-318/13 NOTAT Vejledende udtalelse fra Beskæftigelsesministeriet om den bagudrettede virkning af EU-domstolens dom C-318/13 Baggrund Ved dom af 3. september 2014 i sag C-118/13, X, EU: C: 2014: 2133 (herefter

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 12.05.2015 LOVFORSLAG OM ANSÆTTELSES- KLAUSULER ER NETOP FREMSAT I FOLKETINGET 12.5.2015 Kontakt Helene Amsinck Partner Direkte: +4538774310 Mobil: +4520197474 HAM@kromannreumert.com

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Konkurrenceklausul uden kompensation var fortsat gyldig 2 Generaladvokaten: Fedme kan udgøre et handicap 6 Ombudsmanden: Forvaltningen forpligtet til at udlevere navnene på offentligt ansatte 3 Forordning

Læs mere

Nye domme om sygdom og handicapbegrebet

Nye domme om sygdom og handicapbegrebet Nye domme om sygdom og handicapbegrebet Ved partner Morten Ulrich Uddannelsesdagen 2014 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning som følge

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Berettiget at afskedige medarbejder under barsel 2 Gravid elev havde ret til forlængelse af uddannelsesaftale 3 Ny kantine og ny menu, men hvad med kokken? 4 120-dages reglen var ikke opfyldt 5 Togtur

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere