Årsagen til den høje vækst i pendlingen er: At mange danskere flytter til Malmöområdet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsagen til den høje vækst i pendlingen er: At mange danskere flytter til Malmöområdet."

Transkript

1 Ø-a n alyse NR. 1 JANUAR 28 Aktuel analyse om Øresundsregionen Ny langsigtet prognose for øresundstrafikken I 27 blev Øresundsbron passeret af 18.5 køretøjer i døgnet trafikken er således fordoblet i løbet af fem år. I det mest realistiske af Øresundsbrons trafikscenarier forventes trafikken i løbet af de næste ti år at stige til 39. køretøjer i døgnet, og i 225 forventes dette tal at være steget yderligere til 49.. Drivkraften bag trafikudviklingen over Øre sundsbron er sammensmeltningen af København og Malmö i Øresundsregionen, hvor mange er begyndt at pendle over broen til arbejde eller uddannelse. Job- og uddannelsespendlingen over Øresundsbron vokser nemlig hurtigt og overgår alle hidtidige forventninger og prognoser. I 27 tog 18. personer dagligt over broen for at arbejde eller studere på den anden side, hvilket er 31 procent mere end i 26. Øresundsbron forventer, at 56. personer vil pendle dagligt mellem Malmö og København i 225 eller cirka tre gange så mange som i dag. Årsagen til den høje vækst i pendlingen er: At mange danskere flytter til Malmöområdet. Der er store forskelle i arbejdsløshed og realløn på tværs af Øresund, hvilket bevirker, at svenskere søger arbejde i København. København og det øvrige Sjælland vil inden for få år opleve massiv mangel på arbejdskraft, hvilket vil skabe lønpres i Danmark. Da arbejdskraftmanglen og dermed lønpresset er mindre på den svenske side, vil det yder ligere styrke det økonomiske incitament til at arbejde i København, hvis man er bosiddende i Sverige. Både befolkningen og beskæftigelsesfrekvensen forventes at stige i Malmöområdet, hvilket i løbet af de kommende 2 år vil medføre en stigning i beskæftigelsen med 35 procent. Øresundsbron har en central position i Øresundsregionen. Vores vision er, at Øresundsregionen skal blive et nyt europæisk kraftcenter, og vores mission er dagligt at bygge nye økonomiske, kulturelle og mentale broer i Øresundsregionen. Det gør vi blandt andet ved at inspirere og informere om væsentlige forhold i regionen via: Fortsættes side 2

2 Forsat fra forsiden Pendlingen over Øresundsbron går hovedsagelig den ene vej, idet 92 procent af pendlerne bor i Malmö-området og arbejder i København. I 27 kørte der således op til 2. biler i timen over Øresundsbron mod København i morgentimerne. Allerede fra omkring 212 vil der imidlertid opstå trængsel på forbindelsen med mere end 4. biler i timen mellem kl. 8 og 9. Om cirka ti år vil perioden med tæt trafik og trængsel på forbindelsen vare hele morgenen, og antallet af køre tøjer mod Danmark mellem kl. 6 og 9 forventes om ti år at runde 11..Trængselsproblemerne bliver ikke helt så udtalte om eftermiddagen mod Sverige, da eftermiddagstrafikken fordeler sig over flere timer. Det er ikke kun vejforbindelsen, som vil opleve en høj trafikvækst. Øresundsbron har også fremskrevet jernbanetrafikken mellem Køben havn og Malmö med fokus på øresundspend lingen. Fra 21 til 27 er antallet af togpendlere mere end firedoblet, og Øresunds bron forventer yderligere en fordobling inden for ti år. I alt ventes togtrafikken på broen at stige fra 26. daglige personrejser i 27 til 51. daglige rejser i 225. Se flere analyser om udviklingen i Øresundsregionen på 2 / Ø-ANALYSE JANUAR 28

3 Sådan gik det fra 21 til 27: Gennemsnitlig årlig vækst på 15 procent Den daglige trafik på Øresundsbron er i perioden mere end fordoblet fra 8.1 køretøjer i 21 til 18.5 i 27. Den årlige trafikvækst har i gennemsnit været på 15 procent med den højeste vækst i de seneste par år. Årsagen til den høje vækst har primært været den regionale udvikling i Øresundsregionen. Danskere har bosat sig i og omkring Malmö og bibeholdt jobbet i Københavns centrum, mens svenskerne er begyndt at drage nytte af den lave arbejdsløshed og de højere lønninger i København. Ved broens åbning i 2 var der nærmest ingen pendlertrafik, mens den i 27 udgjorde en tredjedel af den samlede trafik over broen. Ligesom pendlertrafikken er den regionale fritids- og erhvervstrafik også steget markant i de seneste år. Den regionale fritidstrafik er fordoblet fra 2. biler i døgnet i 21 til 4. biler i 27, mens erhvervstrafikken er steget fra 1.5 biler i 21 til 2.7 biler i 27. Væksten i den internationale ferietrafik er i forhold til den øresundsregionale trafik mere moderat og er steget fra 3.5 biler i døgnet i 21 til 4.2 i 27. Lastbiltrafikken på broen er i samme periode fordoblet fra 42 biler i døgnet i 21 til 93 biler i døgnet i 27. Årsagen til denne vækst er blandt andet den stigende internationale handel, hvor lastbiltrafikken fra kontinentet til den skandinaviske halvø siden midten af 9 erne er steget med 5 procent om året. Lastbiltrafikken på Øresundsbron er dog vokset endnu hurtigere, da broen desuden har trukket trafik fra Helsingør Helsingborgforbindelserne, og der samtidig har været en positiv udvikling i den lokale distributionstrafik i København-Malmö-området. Blandt andet losses en stor del af personbilerne til det danske marked i Malmö havn og køres med lastbil over Øresundsbron til de danske bilforhandlere. Daglig trafik over Øresundsbron 21 til 27 (ÅDT)* trafik Vækst % % % % % % *ÅDT: årlig døgntrafik Ø-ANALYSE JANUAR 28 / 3

4 49. biler i døgnet i 225 Øresundsbron udarbejder hvert år tre scenarier for den forventede udvikling i trafikken over broen. Middelscenariet, vækstscenariet og stagnationsscenariet. I middelscenariet forventes Øresundsbron at blive passeret af 39. biler i døgnet i 217 og 49. biler i 225. Den årlige trafikvækst ventes at falde fra cirka 14 procent i 28 til 2 procent i 225. Herefter ventes en årlig vækst på 2 procent frem til 231, hvor pendler trafikken når sin kapacitetsgrænse, mens væksten i de øvrige trafiksegmenter fortsætter. I de kommende år vil det fortsat være pendlertrafikken, der driver væksten. Fra 27 til 217 forventes en tredobling af pendlertrafikken, og i 225 vil den være firedoblet i forhold til 27. Den stigende bilpendling vil skabe behov for en mere effektiv trafikafvikling på broen specielt i morgentimerne mod Danmark. I spidsbelastningstimen mellem kl. 8 og 9 vil broen i 28 blive passeret af op imod 2. biler. Broens kapacitet ligger på cirka 4. biler per time i hver retning. Ud over at pendlertrafikken vil vokse i de kommende år, vil vi også se en fordobling i den regionale erhvervsrelaterede trafik og fritids trafik frem til 225. Både erhvervslivet og regionens borgere er begyndt at tage regionen til sig og udnytte dens muligheder. For erhvervslivet drejer det sig om at finde flere og bedre leverandører, tiltrække kunder og samle indsatsen på tværs af Øresund ved for eksempel at etablere skandinaviske hovedkontorer i regionen for at opnå kapacitetsfordele og forbedre konkurrencekraften. Øresundsbrons tre trafikscenarier Øresundsbron udarbejder hvert år tre scenarier for den forventede udvikling i bilog togtrafikken over broen samt den samlede øresundspendling. Middelscenariet viser det mest sandsynlige forløb, og det er vejindtægterne fra dette scenario, der ligger til grund for Øresunds brons budgetplanlægning. Middelscenariet kaldes ofte for trafikprognosen, og såfremt der ikke henvises til et specifikt scenario, er det dette middel scenario, der refereres til. Middelscenariet er baseret på følgende forudsæt ninger: En positiv regional udvikling, hvor politikerne eller andre instanser som minimum ikke komplicerer det at agere på tværs af Øresund, og hvor der fortsat er økonomiske forskelle mellem Malmö og Køben havn med hensyn til løn- og boligomkost ninger. En stabil økonomisk udvikling i Danmark og Sverige i de kommende ti år. Udviklingen skal svare nogenlunde til den udvikling, vi har set i de foregående ti år, når der korrigeres for demografiske forskydninger. En videreførelse af den nuværende trafik- og infrastrukturudvikling i Danmark og Sverige. Et mindre omfang af trængselsafgifter eller stigende benzin- og energipriser vil ikke påvirke den langsigtede prognose, men prognosen er ikke stabil over for store ændringer. Uændrede konkurrenceforhold i forhold til færgerne. 4 / Ø-ANALYSE JANUAR 28

5 Lastbiltrafikken over Øresundsbron ventes at stige med mellem 4 og 8 procent om året frem til 217. Ud over at der i de kommende år forventes en generelt høj vækst i den internationale lastbiltrafik som følge af den stigende handel på tværs af landegrænserne, vil trafikvæksten på Øresundsbron desuden ligge over markedsniveauet, fordi den regionale udvikling også bidrager til vækst i godstrafikken. Forventet daglig trafik over Øresundsbron (ÅDT) Faktiske trafik Vækstscenario Middelscenario I vækstscenariet vil trafikken på broen stige fra 18.5 biler i 27 til 47. biler i døgnet i 217 og 56. biler i Stagnationsscenario Prognose maj 2 I 231 vil broen blive passeret af 6. biler i døgnet, hvilket er kapacitetsgrænsen i modellen. I praksis kan trafikken godt overstige denne grænse, så længe væksten sker uden for perioder med spidsbelastning. Fortsættes side 6 Vækstscenariet er det mest positive af broens tre scenarier. Scenariet adskiller sig primært fra middel scenariet ved ud over ovennævnte faktorer at forudsætte tiltagende regional øresundsintegration i endnu højere grad. En europæisk højkonjunktur over en længere periode vil bidrage yderligere til virkeliggørelsen af dette scenario. Stagnationsscenariet er worst casescenario, hvor udviklingen i den regionale integration i løbet af få år svinder ind. Samtidig kan en længerevarende økonomisk krise eller offentlig begrænsning i bil trafikken også kunne skubbe udviklingen i retning af dette scenario. Vurdering Øresundsbron vurderer, at forudsætningerne for, at middelscenariet bliver opfyldt på lang sigt, er mest realistisk. Vækst- og stagnationsscenariet viser det spænd, vi forventer, udviklingen kan følge. Der kan være år, hvor væksten eksempelvis er højere end i vækstscenariet, men på lang sigt vil udviklingen sandsynligvis ligge mellem stagnations- og vækstscenariet. Ø-ANALYSE JANUAR 28 / 5

6 Forsat fra side 5 I forhold til middelscenariet vil trafikken på lang sigt ikke blive nævneværdigt højere i vækstscenariet, men integrationen forventes at gå hurtigere, og trafikvæksten vil blive højere i de førstkommende år. Eksempelvis nås kapacitetsgrænsen for pendling omkring 22 i vækstscenariet, mens det sker i 231 i middelscenariet. Lastbiltrafikken over Øresundsbron ventes at stige med mellem 5 og 12 procent om året frem til 217. Dette er dog en del lavere end i de foregående seks år fra 21 til 27, hvor den årlige vækst i gennemsnit har ligget på 14 procent. Væksten i lastbiltrafikken vil i vækstscenariet blive drevet af en europæisk højkonjunktur. Får København-Malmö-regionen gennemslag som logistikhub, vil det yderligere kunne bidrage til trafikvæksten på broen og den generelle vækst i regionen. I stagnationsscenariet vil broen blive passeret af 31. biler i 217, og trafikken vil næsten blive fordoblet fra 27 til 225. Selv om stagnationsscenariet viser den mest pessimistiske udvikling i trafikken, så vil trafikken i dette scenario stadig overgå progno serne fra før broens åbning. Her blev der forventet en maksimal trafik på broen på køretøjer i døgnet i 22, hvoraf pendlingen udgjorde under 4. køretøjer i døgnet. I stagnationsscenariet vil den årlige trafikvækst falde fra 11 procent i 28 til 1,5 procent omkring 225. I løbet af relativt få år vil udviklingen i den regionale integration ebbe ud, og trafikvæksten på Øresundsbron vil svare til væksten på tilsvarende vejstrækninger i Nordeuropa (trafikvæksten på grænseoverskridende veje og færgeruter har i de seneste 2 år været højere end på indenlandske veje). Den årlige vækst i lastbiltrafikken vil falde fra 6 procent i 28 til 1,5 procent i 217. I dette scenario vil de europæiske økonomier stagnere, hvilket vil bevirke en lavere trafikvækst og mindre behov for at flytte gods. Daglig pendlertrafik over Øresundsbron i bil (ÅDT) Daglig fragttrafik over Øresundsbron per døgn (ÅDT) Faktiske trafik Vækstscenario Middelscenario Stagnationsscenario Faktiske trafik Vækstscenario Middelscenario Stagnationsscenario 6 / Ø-ANALYSE JANUAR 28

7 Pendlingen er vækstlokomotivet Pendlertrafikken har været vækstlokomotivet for både bil- og jernbanetrafikken over Øresund i de seneste år, og det vil fortsætte i de kommende år. I 27 (opgøres altid i november) var der 17.9 personer, som på en hverdag pendlede over Øresundsbron til arbejde eller uddannelse. Cirka 92 procent af pendlerne bor i Malmö og arbejder i København. De 17.9 pendlere fordeler sig med 2.5 studerende og 8.2 jobpendlere i tog samt 7.2 jobpendlere i bil. Hovedparten af togpendlerne er svenskere, der har fået job i Danmark, mens størstedelen af bilpendlerne er danskere, som er flyttet til Malmö-området og har bibeholdt jobbet i København. Antal pendlere over Øresundsbron Note: Årstallene opgøres i november Nov. 2 Maj 21 Nov. 21 Maj 22 Nov. 22 Maj 23 Nov. 23 Maj 24 Nov. 24 Maj 25 Nov. 25 Maj 26 Nov. 26 Maj 27 Nov. 27 Studerende i tog Pendlere med flyvebåd Jobpendlere i tog Jobpendlere i bil Ved broens åbning i 2 var der cirka 2.5 pendlere, og pendlingen er dermed syvdoblet på syv år. I de seneste fire år er pendlingen over broen steget med mellem 24 og 36 procent om året, og nominelt har væksten været stigende. Derudover er der estimeret mellem 1.5 og 2. personer, som pendler mellem Danmark og Sverige via Helsingør Helsingborgfærgerne. Ø-ANALYSE JANUAR 28 / 7

8 Øresundspendlingen vil fortsat stige i de kommende år I 217 forventes pendlerne at udgøre halv delen af biltrafikken på broen og to tredjedele af togtrafikken ifølge middelscenariet. Pendlerne er samtidig det segment, der vil opleve den største vækst, så udviklingen i pendlingen er klart den vigtigste faktor i fremskrivningen af trafikken. Der er flere grunde til, at Øresundsbron forudser en forsat markant stigning i øresunds pendlingen: 1. I de seneste år har pendlingen været drevet af danskere, der køber bolig i Skåne. I 25 kunne en dansk gennemsnitsfamilie øge det disponible rådighedsbeløb med cirka 1. DKK per måned ved at flytte fra København til Malmö-området. De faldende boligpriser i Storkøbenhavn har dog fået antallet af danskere, der køber bolig i Sverige, til at stagnere, men der vil fortsat være mange danskere, der også fremover vil købe bolig i Malmöområdet som følge af fortsat store økonomiske fordele i forbindelse med køb af blandt andet bolig og bil samt den nære beliggenhed i forhold til Københavns centrum. 2. Der er fortsat store lønforskelle mellem København og Malmö (4 procent i bruttolønninger), og stort set alle svenskere kan øge deres disponible rådighedsbeløb betragteligt ved at tage arbejde i Køben havn. Der er ligeledes en relativt stor forskel på arbejdsløsheden på de to sider af Øresund. Specielt er der ubesatte job inden for servicesektoren i København, mens der er arbejdsløshed i Malmö-området. Siden efteråret 26 har vi set en meget høj vækst i antallet af svenskere, der søger arbejde i København. Og den tendens ventes at fortsætte i de kommende år. I perioden forventes cirka 63. sjællændere at flytte til Skåne; heraf vil de 26. flytte tilbage til Danmark inden udgangen af 225. Hidtil har cirka 7 procent af danskerne i Skåne bibeholdt jobbet i København og omegn, og denne tendens forventes at fortsætte. I samme periode forventes omkring 12. skåninge at flytte til Sjælland, hvoraf cirka 2 procent fortsat vil arbejde i Sverige. Forventet antal nettoflytninger mellem Sjælland og Skåne Gevinst per måned efter skat, a-kasse og transport for en svensker ved at arbejde i København frem for i Malmö (DKK) i Sygeplejerske Tømrer Kasseassistent It-programmør Økonom Tjener Sekretær Ingeniør DKK 5 Konsulent Mellemleder Fra Skåne til Sjælland Fra Sjælland til Skåne Bilpendler Togpendler Kilde: Øresundsbro Konsortiet (fremskrivning) og Ørestat (historiske data) Note: er historiske tal, 27 er estimeret på baggrund af første halvår. Kilde: Så meget får svenskerne ud af at arbejde i København, Øresundsbro Konsortiet november 26 8 / Ø-ANALYSE JANUAR 28

9 3. I de kommende 2 år vil den ældre del af befolkningen på den danske side af Øresund vokse betragteligt i antal, samtidig med at antallet af personer i den erhvervsaktive alder er hastigt dalende. I 227 vil der således mangle 31. sjællændere mellem 25 og 64 år, hvis andelen af befolkningen i arbejds styrken skal forblive på samme niveau som i dag. Den manglende arbejdskraft vil skabe lønpres og drive løn udviklingen opad på den danske side af Øresund. Skåne kommer ikke til at opleve en til svarende udvikling som Sjælland, da Skåne dels har haft en større indvandring i de seneste år, og da der dels generelt bliver født flere børn der. Så den forventede udligning på tværs af Øresund med hensyn til løn og arbejdsløshed vil sandsynligvis ikke indtræffe, og sydsvenskernes incitament til at søge arbejde på den danske side vil forblive uforandret og måske endda stige. 4. Befolkningstallet i Malmö-området ventes at stige med 27 procent i løbet af de næste 2 år svarende til 1,2 procent om året (heri er inkluderet danskere, som flytter dertil). Tilsvarende ventes beskæftigelsesgraden også at stige, så den nærmer sig niveauet i Storkøbenhavn. Samlet ventes dette alene at bidrage til en forøgelse af arbejdsstyrken i Malmö-området med cirka 1 1 /2 procent om året i de næste 2 år svarende til en samlet vækst på 35 procent. Denne for øgelse af arbejdsstyrken vil ligeledes bidrage med en vækst i øresundspendlingen fra Sverige til Danmark på 35 procent. Trængsel på motorveje og Øresundsbron Øresundsbrons motorvej har en kapacitet på cirka 4. biler i timen i hver retning. Det er specielt kapaciteten i tunnelen, som vil begrænse trafikken på broen, da den er bygget uden nødspor. I dag opstår der typisk køer i betalingsanlægget. I løbet af en årrække vil ny teknologi imidlertid bevirke, at faste kunder (blandt andet pendlerne) vil kunne passere betalingsanlægget uden at skulle sænke farten, og at betalingsanlægget vil kunne håndtere den voksende trafik smidigere i fremtiden. Øresundsbron overvejer flere tiltag for at regulere trafikken i specielt morgen timerne og dermed øge kapaciteten på selve forbindelsen. Dette kunne ske ved hjælp af prisdifferentiering, således at incitamentet til at køre tidligt om morgenen eller efter eksempelvis kl. 9. øges. Hastighedsregu lering eller indførsel af intelligente transportsystemer (ITS) på forbindelsen og tilfarts vejene vil også øge kapaciteten. Ligeledes kan man som en nødløsning fore stille sig dobbeltrettet trafik i den ene kørselsretning for at øge kapaciteten fra to til tre vejbaner fra Sverige mod Danmark om morgenen. Befolkningsudviklingen i Øresundsregionen fra 27 til 227 Sjælland og øerne Ændring Procent 24 år % år % 65 år % Total % årige 55,8% 5,4% 5,4% Skåne Ændring Procent 24 år % år % 65 år % Total % årige 52,5% 5,7% 1,8% Befolkningsudviklingen i Malmö-området fra 27 til 227 Kommune Ændring Burlöv % Kävlinge % Lomma % Lund % Malmö % Staffanstorp % Svedala % Trelleborg % Vellinge % Stormalmö % Kilde: Region Skåne Men før der opstår kritisk trængsel på selve forbindelsen, vil der opstå kapacitetsproblemer på tilfartsvejene. Specielt vil der komme et behov for en udvidelse af Amagermoto rvejen fra to til tre spor i begge retninger. Udvidelsen mellem Tårnby og København C er under planlægning i A/S Øresund, men der vil sidenhen også være behov for en udvidelse mellem Tårnby og Københavns Lufthavn. Kilde: Region Skåne og Danmarks Statistik Ø-ANALYSE JANUAR 28 / 9

10 46. pendlere over Øresund om ti år I 217 forventes 46. personer at pendle over Øresundsbron i middelscenariet, og dette tal vil vokse til 56. i 225. Heraf vil 4. være studerende, 4. bosiddende i København, og de resterende 48. vil være bosiddende i Malmö-området. I vækstscenariet vil 66. personer pendle over broen i 225, mens dette tal i stagnationsscenariet vil være 38.. Fra 217 og fremefter ventes cirka 15 procent af de beskæftigede i Malmö-området at pendle til København. Det svarer stort set til pendlingen fra Næstved til København i 26, hvor afstanden er dobbelt så lang, nemlig 93 km. I vækstscenariet vil 18 procent af befolkningen i Malmö-området i 217 pendle til København, i stagnationsscenariet vil dette tal kun udgøre 1 procent. I 27 pendlede cirka 6 procent af de beskæftigede i Malmö-området over Øresundsbron til København. Andel af beskæftigede som pendler til København i 26 andel Afstand Roskilde 42% 41 km Køge 33% 45 km Ringsted 22% 66 km Holbæk 21% 65 km Næstved 14% 93 km Vordingborg 11% 1 km Slagelse 1% 98 km Stormalmö (27) *) 6% km *) Bunkeflostrand: 38 km og Lund/Trelleborg: 66 km Note: København er opgjort som Region Hovedstaden Kilde: Øresundsbro Konsortiet og Danmarks Statistik Forventet antal pendlere (inklusive studerende) over Øresundsbron i bil og tog Faktiske antal 2. Vækstscenario 1. Middelscenario Stagnationsscenario Note: Pendlingen opgøres i november Kilde: Øresundsbro Konsortiet 1 / Ø-ANALYSE JANUAR 28

11 Toget er en succeshistorie Togtrafikken over Øresundsbron er steget fra 13.5 rejsende i døgnet i 21 til 26.5 i 27. Arbejds- og studiependlingen tegner sig for hovedparten af væksten og er vokset fra 4. rejsende i døgnet i 21 til mellem 15. og 16. i 27. I de seneste to år er antallet af togrejsende over Øresund steget med henholdsvis 17 og 25 procent. Øresundsbron forventer, at togtrafikken i takt med den stigende pendling vil vokse i de kommende år. I middelscenariet vil togtrafikken blive fordoblet frem til 225. Hvis man alene ser på pendlertrafikken, så vil der ske en fordobling inden for ti år i middelscenariet og seks år i vækstscenariet. I modsætning til biltrafikken, hvor Øresundsbron vurderer, at middelscenariet virker mest realistisk, så vurderes en kombination af middelscenario og vækstscenario at være mest realistisk, hvad angår togtrafikken. Usikkerhedsfaktorerne for togtrafikken er mindre end for biltrafikken, idet stigende energipriser eller økonomisk lavkonjunktur ikke vil have den samme betydning for togtrafikken, og en eventuel indførsel af kørselsafgifter for biler vil decideret fremme togdriften. Trængsel på jernbanen Togtrafikken over Øresundsbron veksler imellem højfrekvent passagertrafik (øresundstog) og internationale godstog jævnt fordelt over døgnet samt sporadiske passager- og materieltog. På grund af trafikkens forskellighed, ønsket om en stabil køreplan med mulighed for at indhente opståede forsinkelser samt et ønske om mindst to godstogskanaler per time begrænses den køreplanlagte trafik i myldretiden til cirka 1 tog i timen i hver retning. Der vil i løbet af en årrække opstå behov for fem minuttersdrift Forventet antal togrejsende over Øresundsbron i myldretiden mellem Malmö og Køben havn for at betjene det Faktiske antal Vækstscenario Middelscenario Stagnationsscenario Heraf pendlere faktiske antal Heraf pendlere i vækstscenario stigende antal pendlere. Ved en optimal driftsplanlægning vil der imidlertid ikke være kapacitetsproblemer på selve broen, hvor der er en kapacitet på tog i timen i hver retning. Derimod vil kapacitetsproblemerne ved Københavns Lufthavn, Södra Stambanan i Skåne samt 1. Heraf pendlere i middelscenario på banestrækninger i det centrale Kilde: Øresundsbro Konsortiet Heraf pendlere i stagnationsscenario København blive yderligere forværret i de kommende år, hvis bane kapaciteten ikke udvides, når antallet af togrejsende over Øresundsbron om morgenen og eftermiddagen tredobles. For både vej- og jernbane gælder altså, at en løsning af trængselsproblemerne på land siden er mere påtrængende end tiltag på selve forbindelsen. En udvidelse af infrastrukturen til og fra broen er således en forudsætning for en yderligere øresundsintegration. Ø-ANALYSE JANUAR 28 / 11

12 Få meget mere information! Øresundsbro Konsortiet udgiver også: Fokus Øresund Nyhedsbrev med historier om Øresundsregionen udkommer i trykt og elektronisk version 6 gange om året. Ø-mail Kort nyhedsmail med aktuelle nyheder om Øresundsregionen udkommer elektronisk 2 gange om måneden. Ø-analyse Analyse af aktuelt emne ved rørende Øresunds regionen udkommer i trykt og elektronisk version 8 12 gange om året. Udfyld kuponen Du kan tilmelde dig et eller flere af vores nyheds breve ved at udfylde nedenstående blanket og sende den til os. Abonnement er gratis. Send kuponen til: Øresundsbro Konsortiet, Vester Søgade 1, 161 København V eller skriv til: Du kan til enhver tid afbestille dit abonnement. Øresundsbro Konsortiet Vester Søgade København V Tlf Fax Rapport Dybdegående analyse af et aktuelt emne vedrørende Øresunds regionen udkommer i trykt version 2 4 gange om året. Ja tak, jeg vil gerne abonnere på... Fokus Øresund Ø-mail Ø-analyser og rapporter Denne rapport er udarbejdet af Øresundsbro Konsortiets analyseafdeling Jeg vil gerne bestille Navn Stilling Firma Adresse Postnr. og by Land dansk version svensk version Britt Andresen analysechef Karsten Längerich strategisk planlægger Michael Bisgaard analytiker Ansvarlig udgiver: Caroline Ulmann-Hammer Design: BGRAPHIC Foto: Miklos Szabo, Drago Prvulovic og Stig-Åke Jönsson Tryk: Fihl-Jensen 12 / Ø-ANALYSE JANUAR 28

Ø-analyse. Øresundsbron nedjusterer forventningerne til trafikken

Ø-analyse. Øresundsbron nedjusterer forventningerne til trafikken Ø-analyse N R. 1 J A N U A R 2 1 1 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Øresundsbron nedjusterer forventningerne til trafikken Tre år med lav vækst i trafikken over Øresund som

Læs mere

Ø-analyse. Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid

Ø-analyse. Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid Ø-analyse N R. 4 a u g u s t 2 0 0 7 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid Øresundsregionens muligheder for at blive

Læs mere

TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON JUNI

TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON JUNI R A P P O R T TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON 2000 2005 Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 0 0 5 a1 Indhold Fem år med Øresundsbron 2 Personrejsende mellem København og Malmö 5 Udviklingen på hele

Læs mere

Trafikudvikling over Øresund

Trafikudvikling over Øresund Trafikudvikling over Øresund Hvad vi har set i de sidste ti år handler ikke kun om trafik over Øresund. Vi er gået fra to lande uden sammenhæng til én region, hvor udveksling af arbejdskraft, erhverv,

Læs mere

ØRESUNDSBRON OG REGIONEN 2011

ØRESUNDSBRON OG REGIONEN 2011 ØRESUNDSBRON OG REGIONEN 2011 Trafikken over Øresundsbron Trafikken over Øresundsbron de første 10 år kan opdeles i to vidt forskellige perioder henholdsvis 2000 2007 og 2008 2010. Fra åbningen og frem

Læs mere

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS Behov for fornyet øresundsintegration Öresundskomiteens nye integrationsindeks viser, at øresundsintegrationen ligger på et højt niveau men det er gået tilbage siden

Læs mere

Billigere boliger på den anden side af Øresund

Billigere boliger på den anden side af Øresund Ø-analyse N R. 1 m a r t s 2 0 0 7 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Billigere boliger på den anden side af Øresund Siden åbningen af Øresundsbron i 2000 er stadig flere danskere

Læs mere

Ø-analysE. Beslutningstagere i regionen: Vigtigt at forene kræfterne på tværs af Øresund. Sammenfatning. Beslutningstagerne og regionen

Ø-analysE. Beslutningstagere i regionen: Vigtigt at forene kræfterne på tværs af Øresund. Sammenfatning. Beslutningstagerne og regionen Ø-analysE N R 1 J U N I 2 1 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Beslutningstagere i regionen: Vigtigt at forene kræfterne på tværs af Øresund Sammenfatning Beslutningstagerne og

Læs mere

Denne rapport er udarbejdet af Øresundsbro Konsortiets analyseafdeling. Spørgsmål vedrørenderapporten kan stiles til:

Denne rapport er udarbejdet af Øresundsbro Konsortiets analyseafdeling. Spørgsmål vedrørenderapporten kan stiles til: R A P P O R T Hård kamp om Skånes arbejdskraft! ø r e s u n d s b r o k o n s o r t i e t J U N I 2 0 0 8 Øresundsbron ejes og drives af Øresundsbro Konsortiet, som ejes ligeligt af den danske og svenske

Læs mere

Ø R E S U N D S R E G I O N E N

Ø R E S U N D S R E G I O N E N WWW.TENDENSORESUND.ORG Dansk version ØRESUNDSREGIONEN INDBYGGERNE I ØRESUNDSREGIONEN Øresundsregionen er hjem for 3,8 millioner indbyggere, og i de næste 20 år ventes befolkningstallet at vokse med yderligere

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

ØRESUNDSBRON OG REGIONEN 2013

ØRESUNDSBRON OG REGIONEN 2013 ØRESUNDSBRON OG REGIONEN 2013 VELKOMMEN De elegant svungne kurver over sundets blide bølger. De slanke pyloner, der strækker sig mod himlen. Den menneskeskabte ø Peberholm, der huser ikke bare tunnelmundingen,

Læs mere

værd at vide om ØresundsBron Ø r e s u n d s B r o k o n s o r t i e t

værd at vide om ØresundsBron Ø r e s u n d s B r o k o n s o r t i e t værd at vide om ØresundSBRON ø r e s u n d s b r o k o n s o r t i e t 2 0 0 8 Indhold Indledning 1 Fakta Historien om Øresundsbron 2 Øresundsregionen 4 Øresundsbro Konsortiet 6 Øresundsforbindelsen 7

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

Danskerne i Skåne kører i tyske biler

Danskerne i Skåne kører i tyske biler Ø-analyse N R. 3 M A J 2 0 0 7 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Danskerne i Skåne kører i tyske biler Tyske biler fylder godt op i garagerne hos de danskere, der er flyttet

Læs mere

PÅ VEJ MOD EN INTEGRERET ØRESUNDSREGION JUNI

PÅ VEJ MOD EN INTEGRERET ØRESUNDSREGION JUNI R A P P O R T PÅ VEJ MOD EN INTEGRERET ØRESUNDSREGION Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 0 0 5 a1 Indhold Sammenfatning 2 Taler du dansk eller svensk med din kollega eller nabo? 3 Grænseoplevelser

Læs mere

ø r e s u n d s b r o k o n s o r t i e t

ø r e s u n d s b r o k o n s o r t i e t ØresundSBRON OG REGIONEN ø r e s u n d s b r o k o n s o r t i e t 2 0 0 9 Indhold Indledning Øresundsbron en regional forbindelse 1 Vækst uden grænser En region i bevægelse 2 Danskere og svenskere søger

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED 56 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED ARBEJDSMARKEDET ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED ARBEJDSMARKEDET Sammenfatning Den økonomiske krise, der startede i 2008, er i aftagende og afløst

Læs mere

Rekordmange danskere flytter til Skåne

Rekordmange danskere flytter til Skåne Ø-analyse N R. 2 m a r t s 2 7 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Rekordmange danskere flytter til Skåne I 26 vendte flere danskere end nogensinde blikket mod øst, da den nye

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og fremtidige behov (C), formand for underudvalget for regional udvikling Indledning: Tilbageblik-fremadrettet Spørgsmål: Hvad har Øresundsbroen, udviklingen

Læs mere

Trafikken over Øresund

Trafikken over Øresund Jens Groth Lorentzen, COWI A/S Baggrund Øresundsforbindelsen åbnede for biler og tog den 1. juli 2000. DSB, Skånetrafiken, Scandlines og Øresundsbrokonsortiet har siden Øresundsbrons åbning gennemført

Læs mere

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 306 Offentligt Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 For Hansestadt Rostock Regionaler Planungsverband Mittleres Mecklenburg Stadt

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

Derfor rejser vi over Øresund

Derfor rejser vi over Øresund R A P P O R T Derfor rejser vi over Øresund ø r e s u n d s b r o k o n s o r t i e t A P R I L 2 1 Indhold Indledning 1 Sammenfatning 2 Rejser over Øresund 4 Væksten foregår på Øresundsbron 4 Flest arbejdspendlere

Læs mere

Øresundsbron og regionen 15 år

Øresundsbron og regionen 15 år Øresundsbron og regionen 15 år Udgivet af Øresundsbro Konsortiet, 2015 Foto: Peter Brinch/Øresundsbron Carolina Romare/Filmlance Newcopter/Øresundsbron Femern A/S Design: Fikon Design AB Tryk: Tryckfolket,

Læs mere

Fremtidens infrastruktur i Øresundsregionen

Fremtidens infrastruktur i Øresundsregionen Fremtidens infrastruktur i Øresundsregionen Otto Anker Nielsen Professor Leder af Transport DTU Afdelingsleder for Transportmodeller Otto Anker Nielsen Overblik Hvorfor en langsigtet strategi? Seneste

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

vejtrafikkens udvikling

vejtrafikkens udvikling vejtrafikkens udvikling >>> Trafikindikatorer for på de næste sider er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. HOVEDTENDENSER

Læs mere

vejtrafikkens udvikling

vejtrafikkens udvikling vejtrafikkens udvikling >>> Trafikindikatorer for 213 på de næste sider er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. HOVEDTENDENSER

Læs mere

Forbindelsen over Storebælt

Forbindelsen over Storebælt Forbindelsen over Storebælt fakta 2010 Trafik og marked Trafik Den faste forbindelse over Storebælt har medført flere væsentlige ændringer i trafikstrømmene mellem landsdelene. Det er blevet både nemmere

Læs mere

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle.

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle. N O T A T Pendlingstiden er uændret selvom vi pendler længere En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

Brotakster og Øresundsintegration

Brotakster og Øresundsintegration Arbejdsnotat til Handelskammeret Brotakster og Øresundsintegration - effekten af lavere brotakster på Erhvervslivets Øresundsindeks Copenhagen Economics Marts 2002 Arbejdsnotat Brotakster og Øresundsintegration

Læs mere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Danmark er en lille åben økonomi, og vi profiterer i høj grad af den frie bevægelighed af varer, tjenester

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Store anlægsprojekter skaber vækst

Store anlægsprojekter skaber vækst Markedsdirektør Søren Vikkelsø BaneBranchen 17. maj 2010. Store anlægsprojekter skaber vækst Transport Transport handler om livskvalitet og velstand om forbindelser mellem mennesker, familier og virksomheder.

Læs mere

Vækstområde Øresund. side 1

Vækstområde Øresund. side 1 Vækstområde Øresund 1 Om Vectura Dannet ved fussion af Vägverket e og Banverkets rådgivningsdivisioner 100 % ejet af den svenske stat Nordens største faglige miljø inden for trafik Mere end 1200 konsulenter

Læs mere

R A P P O R T øresundspendlernes erfaringer Med sundhedsvæsenet ø R e s u n d s b R O k O n s O R T i e T M A R T s

R A P P O R T øresundspendlernes erfaringer Med sundhedsvæsenet ø R e s u n d s b R O k O n s O R T i e T M A R T s R A P P O R T Øresundspendlernes erfaringer med sundhedsvæsenet ø r e s u n d s b r o k o n s o r t i e t M a r t s 2 0 0 8 Øresundsbron ejes og drives af Øresundsbro Konsortiet, som ejes ligeligt af den

Læs mere

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030 Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030... Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 2 2 Indledning... 4 3 Trafik... 5 3.1 Vejtrafik... 5 3.2 Banetrafik... 6 3.2.1 Banetrafik gennem Region Hovedstaden...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Vejtrafikkens udvikling

Vejtrafikkens udvikling Vejtrafikkens udvikling Trafikindikatorer, I nyhedsbrevet er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. Vejtrafikkens udvikling

Læs mere

Øresundskonsortiets samlede trafikprognose barrierer og følsomheder

Øresundskonsortiets samlede trafikprognose barrierer og følsomheder Øresundskonsortiets samlede trafikprognose barrierer og følsomheder Af økonom Agnete E. Fich Øresundskonsortiet, analyseafdelingen aef@oresundskonsortiet.com 1. INDLEDNING Øresundsmodellen beskriver den

Læs mere

10 år ØresundsBrOn OG regionen Ø r e s u n d s B r O k O n s O r t I e t

10 år ØresundsBrOn OG regionen Ø r e s u n d s B r O k O n s O r t I e t 10 år ØresundSBRON OG REGIONEN ø r e s u n d s b r o k o n s o r t i e t 2 0 1 0 www.oresund10.com Indhold En region i udvikling Øresundsbron et regionalt symbol 2 Trafikudvikling Trafikspring på Øresund

Læs mere

SIKKERHEDS- HÅNDBOG JERNBANE

SIKKERHEDS- HÅNDBOG JERNBANE SIKKERHEDS- HÅNDBOG JERNBANE Sikkerhed på jernbanen Øresundsbro Konsortiet er en dansk-svensk virk somhed, som ejes ligeligt af den danske og svenske stat. Øresundsbro Konsortiet ejer og driver Øresunds

Læs mere

RING 5 transportkorridoren: RØD, GUL eller GRØN?

RING 5 transportkorridoren: RØD, GUL eller GRØN? RING 5 transportkorridoren: RØD, GUL eller GRØN? VELKOMMEN! IBU og Ring 5-korridoren v/henrik Sylvan (TDL) Infrastrukturstrategier i hovedstadsområdet v/annette Christensen (DI) Trafikpolitik og klimapolitik

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i har 93.800 personer i arbejdsstyrken i 2011,

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014

TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014 TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014 1 2 Modellen og kortene er fremstillet af Tetraplan A/S på vegne af Region Skåne og Ørestat III-projektet i 2014. Grafik: Jenny Willman, wilmadesign.se

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

R A P P O R T. ø r e s u n d s b r o k o n s o r t i e t. J a n u a r 2 0 0 9

R A P P O R T. ø r e s u n d s b r o k o n s o r t i e t. J a n u a r 2 0 0 9 R A P P O R T Plads til flere tog over Øresund ø r e s u n d s b r o k o n s o r t i e t J a n u a r 2 0 0 9 Øresundsbron ejes og drives af Øresundsbro Konsortiet, som ejes ligeligt af den danske og svenske

Læs mere

SIKKERHEDS- HÅNDBOG MOTORVEJ

SIKKERHEDS- HÅNDBOG MOTORVEJ SIKKERHEDS- HÅNDBOG MOTORVEJ Sikkerhed på Øresundsbron Øresundsbro Konsortiet er en dansk-svensk virk somhed, som ejes ligeligt af den danske og svenske stat. Øresundsbro Konsortiet ejer og driver Øresunds

Læs mere

MILJØET PÅ ØRESUNDSBRON

MILJØET PÅ ØRESUNDSBRON MILJØET PÅ ØRESUNDSBRON Miljøledelsessystem Øresundsbro Konsortiet er en dansk-svensk virk somhed, som ejes ligeligt af den danske og svenske stat. Øresundsbro Konsortiet ejer og driver Øresunds bron mellem

Læs mere

Administrerende direktør Leo Larsen April Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst

Administrerende direktør Leo Larsen April Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst Administrerende direktør Leo Larsen April 2010 Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst Transport Transport handler om livskvalitet og velstand om forbindelser mellem mennesker, familier og virksomheder.

Læs mere

RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark

RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark Organisation for erhvervslivet Juni 2009 RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK OG INTEGRATIONSKONSULENT PERNILLE KIÆR, PEKI@DI.DK Der er klare

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

Den sociale arv i Østdanmark.

Den sociale arv i Østdanmark. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den sociale arv i Østdanmark. Andelen af unge fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse Januar 2012 Den sociale arv i Østdanmark.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

ØRESUNDSBRONS KUNDER OM INITIATIVER OG BARRIERER JUNI

ØRESUNDSBRONS KUNDER OM INITIATIVER OG BARRIERER JUNI R A P P O R T ØRESUNDSBRONS KUNDER OM INITIATIVER OG BARRIERER Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 5 a1 Indhold Status på Øresundsintegrationen 2 Øresundsbrons kunder om initiativer og barrierer

Læs mere

Sjælland på sporet 26. oktober Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken. Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland

Sjælland på sporet 26. oktober Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken. Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland Sjælland på sporet 26. oktober 2017 Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland Hovedopgaver Sundhed Regional udvikling Det sociale område Vores

Læs mere

En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet

En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet Der er meget at vinde ved at tage en uddannelse. Med uddannelse følger højere indkomst og bedre arbejdstilknytning, end hvis man forbliver

Læs mere

SITUATIONEN OMKRING ØRESUNDSBROEN

SITUATIONEN OMKRING ØRESUNDSBROEN i:\jan-feb-2001\trafik-02-01.doc RESUMÉ Af Frithiof Hagen - direkte telefon: 3355 7719 12.- februar 2001 SITUATIONEN OMKRING ØRESUNDSBROEN Nu godt et halvt år efter Øresundsbroens åbning har der rejst

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

Pendling i Østdanske kommuner

Pendling i Østdanske kommuner Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Pendling i Østdanske kommuner November 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Mobilitet i København TØF 7.10.2014. Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk

Mobilitet i København TØF 7.10.2014. Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk Mobilitet i København TØF 7.10.2014 Per Als, Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, pal@okf.kk.dk Metro til Sydhavnen og udbygning i Nordhavn Aftale mellem Staten og Københavns Kommune af 27. juni 2014

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Til Vejdirektoratet Dato December 2015 EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Revision 1 Dato 2015-12-04 Udarbejdet

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Vejtrafikkens udvikling

Vejtrafikkens udvikling Vejtrafikkens udvikling Trafikindikatorer, I nyhedsbrevet er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. Vejtrafikkens udvikling

Læs mere

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Af cheføkonom Ove Holm, Dansk Transport og Logistik (DTL), oho@dtl.eu Der er vækst og der vil følge mere vækst i godstransporten og dermed i behovet for kapacitet

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

Regionsanalyse: Sjællands trafikale trængsler

Regionsanalyse: Sjællands trafikale trængsler February 24, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Trafikprognose 2015 - forventninger til trafikkens udvikling på Øresundsbron

Trafikprognose 2015 - forventninger til trafikkens udvikling på Øresundsbron Trafikprognose 2015 - forventninger til trafikkens udvikling på Øresundsbron Februar 2016 Trafikprognose 2015 - forventninger til trafikkens udvikling på Øresundsbron Denne rapport er udarbejdet af Transport

Læs mere

INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND

INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND FREDERIKSSUND, HALSNÆS, GRIBSKOV, HILLERØD, FREDENSBORG OG HELSINGØR KOMMUNER INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Aalborg i bevægelse Mobilitet i Aalborg 2040

Aalborg i bevægelse Mobilitet i Aalborg 2040 Aalborg i bevægelse Mobilitet i Aalborg 2040 Mette Skamris Aalborg Kommune Vejforum 2016 Mobilitetsstrategi vedtaget i 2013 - også en del af Hovedstrukturen Fysisk Vision 2025 Mobilitetsplan 2040 Mobilitetsstrategien

Læs mere

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder Ny opgørelse fra Dansk Byggeri viser, at rekordmange kommuner sænker dækningsafgiften i år, mens ingen kommuner sætter den op. Holbæk Kommune har valgt helt at afskaffe afgiften i år, mens 18 andre kommuner

Læs mere

50 procent flere skal med busserne i 2019

50 procent flere skal med busserne i 2019 NOTAT, Danske Regioner 30-10-2009 50 procent flere skal med busserne i 2019 Danske Regioner foreslår, at regeringen sætter som mål, at bustrafikken i 2019 skal være vokset med 50 procent. Det er 10 år

Læs mere

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og de offentlige hospitalers forventede behov

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og de offentlige hospitalers forventede behov Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og de offentlige hospitalers forventede behov Formål At revidere tidligere estimat (november 2005) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede

Læs mere

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler January 20, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Vision for banetrafikken i Region Sjælland Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig. Borgerne

Læs mere