Ordinært møde. Dato 1. september Tid 14:30. Sted ML 0.27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinært møde. Dato 1. september Tid 14:30. Sted ML 0.27"

Transkript

1 Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 1. september 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Afbud: stedfortræder for Rikke - Dorthe Smidt Jette Christensen mødte kl. 15:20 og deltog ikke i behandling af punkterne 1,2 og 8. Jørgen Tousgaard og Irene Hjortshøj forlod mødet kl. 15:40 og deltog ikke i behandling af punkterne 12 og 13. Inge-Lise Jakobsen, Rikke Løgtved Bruus Stedfortræder Medlemmer Aksel Jensen - Formand Helle Madsen Jette Bruun Christensen Dorte Svendsen Jørgen Tousgaard Betina Hansen Susanne Jensen Irene Hjortshøj Inge-Lise Jakobsen Rikke Løgtved Bruus

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra forrige møde Orientering fra Tilgængelighedsudvalget Orientering til/fra medlemmerne / sekretariatet Høringssag: Børne- og Ungepolitik Høringssag: Udbud af tilsyn på plejeboliger og aktivitets- og samværstilbud Høringssag: Udmøntning af ældrepuljen Orienteringssag: Funktionsudbud inkontinens Orienteringssag: Magtanvendelse - Handicap og Psykiatri Orienteringssag: Tilsyn på handicap og psykiatriområdet Orientering om Økonomi Punkter til kommende møde Eventuelt...23 Underskrifter: Handicaprådet - Referat september 2014 Side 2 af 24

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /14 Åben Referat fra mødet d. 19. august /14 Åben Børne- og Unge politikken - ny udgave.pdf /14 Åben Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet.pdf /14 Åben Bilag til Ældrepuljen 2015.pdf /14 Åben Ældrerådets høringssvar Udmøntning af ældrepuljen /14 Åben Kravspec. bleer /14 Åben Tilbudsliste bleer /14 Åben Model for beregning af bonus /14 Åben Tidsplan /14 Åben Høringssvar - CHP /14 Åben Magtanvendelse - psykiatri og handicap /14 Åben Årsrapport - tilsyn på handicap- og psykiatriområdet /14 Åben Høringssvar fra CHP /14 Åben Økonomi Handicapråd Handicaprådet - Referat september 2014 Side 3 af 24

4 1. Godkendelse af dagsorden Sagsfremstilling Godkendelse af dagsorden til mødet den 1. september Åben sag Sagsnr: 14/65 Forvaltning: LS Sbh: bepd Besl. komp: Handicaprådet Indstilling At dagsordenen godkendes. Beslutning Handicaprådet den 1. september 2014 Punkt 8 behandles først, da der er gæst med under punktet. Dagsorden i øvrigt godkendt. Fraværende: Rikke Bruus og stedfortræder Dorthe Smidt, Inge-Lise Jakobsen og stedfortræder Flemming Klougart, Jette Christensen Handicaprådet - Referat september 2014 Side 4 af 24

5 2. Godkendelse af referat fra forrige møde Sagsfremstilling Godkendelse af referat fra mødet den 18. august Åben sag Sagsnr: 14/65 Forvaltning: LS Sbh: bepd Besl. komp: Handicaprådet Indstilling At referatet godkendes. Beslutning Handicaprådet den 1. september 2014 Referatet godkendt. Fraværende: Rikke Bruus og stedfortræder Dorthe Smidt, Inge-Lise Jakobsen og stedfortræder Flemming Klougart, Jette Christensen. Handicaprådet - Referat september 2014 Side 5 af 24

6 3. Orientering fra Tilgængelighedsudvalget Sagsfremstilling Orientering v/aksel Jensen Åben sag Sagsnr: 14/68 Forvaltning: LS Sbh: bepd Besl. komp: Handicaprådet Indstilling At orienteringen tages til efterretning. Beslutning Handicaprådet den 1. september 2014 Aksel Jensen orienterede fra Tilgængelighedsudvalget. Orienteringen taget til efterretning Fraværende: Rikke Bruus og stedfortræder Dorthe Smidt, Inge-Lise Jakobsen og stedfortræder Flemming Klougart Bilag Referat fra mødet d. 19. august 2014 (dok.nr /14) Handicaprådet - Referat september 2014 Side 6 af 24

7 4. Orientering til/fra medlemmerne / sekretariatet Sagsfremstilling Information fra Rådets medlemmer: Åben sag Sagsnr: 14/67 Forvaltning: LS Sbh: bepd Besl. komp: Handicaprådet Aksel: Orientering om forespørgsel fra Skagen Kultur- Fritidscenter, der er i færd med at søge penge til en elevator i huset Information fra Handicaprådets sekretariat: Indstilling At orienteringen tages til efterretning. Beslutning Handicaprådet den 1. september 2014 Taget til efterretning. Fraværende: Rikke Bruus og stedfortræder Dorthe Smidt, Inge-Lise Jakobsen og stedfortræder Flemming Klougart Handicaprådet - Referat september 2014 Side 7 af 24

8 5. Høringssag: Børne- og Ungepolitik Sagsfremstilling I overensstemmelse med tidsplanen, fremlægges hermed Frederikshavn Kommunes Børne- og Ungepolitik , inkl. tillæg om indsats mod ungdomskriminalitet, til godkendelse, med henblik på at sende den i høring i Integrationsrådet, Handicaprådet samt i MED-systemet. Åben sag Sagsnr: 13/25532 Forvaltning: bk Sbh: lemt Besl. komp: BUU/SUU Da valget denne gang er faldet på at lave en let og overskuelig politik centreret omkring 4 pejlemærker, tillægges implementeringsprocessen en større rolle end hidtil. For at understøtte implementeringen i de enkelte fagområder, er der derfor udviklet et brætspil, der kan gå på tur rundt i de enkelte enheder. Brætspillet har fokus på omsætning af pejlemærkerne via refleksion og diskussion. Via implementeringen skal de enkelte områder selv definere, hvordan pejlemærkerne omsættes i forhold til de forskellige målgrupper, der arbejdes med på børneområdet. Elsebeth Wiwe, Center for Dagtilbud, Birthe Rømer Thulstrup, Center for Skole, Taija Wangsø Erichsen, Center for Unge og Lene Jelsbak Mortensen, Center for Familie fra arbejdsgruppen, der har arbejdet med politikken og udviklingen af brætspillet, vil illustrere brætspillet på Børne- og Ungdomsudvalgets møde. Indstilling Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget godkender Børne- og Ungepolitikken inkl. tillæg om indsats mod ungdomskriminalitet med henblik på høring i overensstemmelse med tidsplanen. Beslutning Sundhedsudvalget den 19. august 2014 Indstillingen godkendt. Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 21. august 2014 Godkendt. Beslutning Handicaprådet den 1. september 2014 Handicaprådet finder det vanskeligt, at afgive høringssvar på den beskrevne politik. Politiken giver udtryk for en ukonkret politisk linie, som ikke indeholder målsætning for resultater. Der er så vide rammer, at det ikke er muligt at afgive konkret høringssvar, om de handicapmæssige konsekvenser af den beskrevne politik. Omkring de forebyggende tiltag mod kriminalitet, skal det bemærkes, at Handicaprådet finder tiltagene omkring ADHD børn og unge som en væsentlig opgave. Handicaprådet - Referat september 2014 Side 8 af 24

9 Fraværende: Rikke Bruus og stedfortræder Dorthe Smidt, Inge-Lise Jakobsen og stedfortræder Flemming Klougart. Bilag Børne- og Unge politikken - ny udgave.pdf (dok.nr /14) Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet.pdf (dok.nr /14) Handicaprådet - Referat september 2014 Side 9 af 24

10 6. Høringssag: Udbud af tilsyn på plejeboliger og aktivitets- og samværstilbud Lukket sag Sagsnr: 14/15835 Forvaltning: CSSM Sbh: lald Besl. komp: SOU Handicaprådet - Referat september 2014 Side 10 af 24

11 7. Høringssag: Udmøntning af ældrepuljen 2015 Sagsfremstilling I forbindelse med finanslovsaftalen er der afsat en pulje på 1,0 mia. til ældreområdet, hvorfra kommunerne kan ansøge om finansiering af tiltag på ældreområdet. Puljen er indtil videre afsat i 2014 og 2015, hvorefter der foretages evaluering, inden den evt. fremadrettede tildelingsmodel fastlægges. Frederikshavn Kommunes andel af puljen i 2015 udgør 14,0 mio. kr. Midlerne tildeles for et år ad gangen. Ansøgningsfristen for 2015 midlerne er d. 26 september 2014, og der kan forventes svar på ansøgningen i november Åben sag Sagsnr: 14/15621 Forvaltning: ssf Sbh: bohn Besl. komp: SOU Socialudvalget har i forbindelse med tildelingen i indeværende år (2014), afholdt dialogmøde med Ældrerådet og Handicaprådet for at få input og inspiration til hvilke tiltag der kunne ansøges midler til. Udvalgsformanden har ligeledes også holdt et møde med de faglige organisationer med samme formål. Med det udgangspunkt anbefaler administrationen at de godkendte og vedtagne projekter i 2014 videreføres i 2015, i nuværende form og med nuværende indhold og udvalgspolitiske forankring.. De godkendte og vedtagne projekter i 2014 retter sig mod: De mest sårbare og udsatte ældre samt Borgere som med målrettet rehabilitering kan støttes til at klare sig selv mest mulig. Formålet med de udvalgte indsatsområder tager afsæt i, fortsat at skabe en robusthed og understøtte niveauet for de fremtidige kerneydelser, og den fremtidige kernevelfærd på ældreområdet. De indsatser, - som kan beskrives som investeringsprojekter -, forventes som minimum at bidrage til samme afkast. Dette for på sigt at skabe et øget økonomisk råderum til indsatser i forhold til mest udsatte og sårbare ældre. Følgende projekter er beskrevet i vedlagte bilag: 1. Styrket indsats for de allersvageste 1,5 mio. kr. 2. Projekt Længst mulig i eget liv (LMIEL ver.2.0)- Udvidelse af nuværende projekt 3,5 mio. kr. 3. Forebyggelse af sygehusindlæggelser tidlig opsporing 1,4 mio. kr. 4. Demensområdet/kompetenceudvikling 4,1 mio. kr. 5. Forebyggelse af ensomhed/isolation 1,0 mio. kr. 6. Genoptræning ventetid 2,3 mio. kr. I bilaget er indsatserne specifikt beskrevet med formål, aktiviteter og målgrupper. Bilaget blev ved udmøntningen af 2014midlerne godkendt af hhv. Socialudvalget og Sundhedsudvalget, og vil derfor ligeledes danne grundlag for udmøntningen i 2015 ved videreførelse af projekterne. Projekterne 1-4 er placeret i Socialudvalgets regi, mens projekterne 5-6 relaterer til Sundhedsudvalget. De angivne beløb er 2014 Handicaprådet - Referat september 2014 Side 11 af 24

12 priser og vil teknisk blive fremskrevet til 2015 niveau 14,0 mio. kr. Sagen er sendt til høring i Ældreråd, Handicapråd samt relevante medudvalg. Det skal bemærkes, at der er vedrørende kompetenceudviklingsprojektet er konstateret en forskel i beskrivelsen af tidsperspektivet for projektet i bilag Puljen løft af ældreområdet - Projekt Forebyggelse af sygehusindlæggelser. I bilagets side 1 nederst står der anført et tidsperspektiv løbende fra april 2014 til november 2015, mens der på side 2 er anført et tidsperspektiv fra 2014 til og med Det skal her præciseres at projektet er et to-årigt projekt, som beskrevet på side 2 i bilaget, og løber således fra 2014 til og med Denne korrektion er ikke blevet tilrettet i sagsbeskrivelsen, som er tilsendt til Ældrerådets behandling. Derfor er Ældrerådets næstformand orienteret om ovenstående pr. telefon den Ældrerådet vil yderligere modtage en præcisering af forholdet som det vil blive fremlagt for Socialudvalget. Indstilling Direktøren med ansvar for Social og Sundhed indstiller 1. at Udvalget drøfter de indkomne høringssvar. 2. at administrationens forslag om videreførelse af nuværende indsatser drøftes, herunder de aktuelle rammebeløb for de beskrevne indsatser. 3. at Udvalget godkender den aktuelle indsatsfordeling mellem hhv. Socialudvalget og Sundhedsudvalget. Beslutning CenterMED Social- og sundhedsmyndighed den 19. august 2014 Høringssvar: Ingen bemærkninger til indstillingen. Beslutning CenterMED Handicap og Psykiatri den 21. august 2014 Forslaget til udmøntning af Ældrepuljen 2015 blev drøftet. CenterMED for Handicap og Psykiatri ønsker ikke at afgive høringssvar. Beslutning CenterMed Sundhed og Ældre den 21. august 2014 CenterMED behandlede punktet på sit møde den 21. august 2014 og har følgende bemærkninger: Handicaprådet - Referat september 2014 Side 12 af 24

13 CenterMED for sundhed og ældre indstiller til, at der til udmøntning af ældrepuljen for 2015 fremsendes de samme projekter som i Projekterne lever op til kommunens overordnede vision om at gøre borgeren mere selvhjulpen, men er stadig i implementeringsfasen. Det vil derfor være nødvendigt at projekterne som minimum kører i projektperioden på 2 år, for at opnå den fulde effekt og for at opnå kontinuitet. Beslutning Ældrerådet 25. august 2014 Ældrerådets høringssvar: ÆR konstaterer med bekymring at bilagsmaterialet ikke er ændret i forhold til det oprindelige materiale for 2014, og at der endnu ikke er gennemført nogen evaluering på de første tiltag. ÆR henholder sig til det tidligere indsendte høringssvar fra ældrerådsmøde den 2. juni ÆR foreslå at man får rettet de 2 slåfejl i bilagsmaterialet: s. 1. første linje: 5 projekter rettes til 6 projekter. 2. sidste side: Vedr. puljen genoptræning, her rettes 13,3 mio. til 13,8 mio. Da man kan ansøge om midler til varige projekter fra 2016 jf. Vejledning om ansøgning til støtte fra puljen til løft af ældreområdet foreslår Ældrerådet, at man får dette beskrevet. Beslutning Handicaprådet den 1. september 2014 Handicaprådet fastholder sine høringssvar fra hvor man ser positivt på de udvalgte områder og formoder, at ældre handicappede borgere også er omfattet - til også at gælde for Fraværende: Rikke Bruus og stedfortræder Dorthe Smidt, Inge-Lise Jakobsen og stedfortræder Flemming Klougart. Bilag Bilag til Ældrepuljen 2015.pdf (dok.nr /14) Ældrerådets høringssvar Udmøntning af ældrepuljen 2015 (dok.nr /14) Handicaprådet - Referat september 2014 Side 13 af 24

14 8. Orienteringssag: Funktionsudbud inkontinens Sagsfremstilling Funktionsudbud vedr. levering af bleer og andre inkontinensprodukter til voksne i Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune planlægger at gennemføre et funktionsudbud vedr. levering af bleer og andre inkontinensprodukter til voksne borgere. Frederikshavn Kommune ønsker at indgå aftale med én leverandør. Åben sag Sagsnr: 14/15069 Forvaltning: CSÆ Sbh: stet Besl. komp: SUU Hvad er funktionsudbud? Ved funktionsudbud forstås en udbudsform, hvor ordregiver ikke på forhånd har beskrevet detaljeret, hvordan opgaven skal løses, men i stedet har defineret et ønsket slutresultat. Leverandøren afgiver her sit bud på en opgaveløsning, hvor vedkommende beskriver sin udførelsesmetode og tilrettelæggelse af arbejdet. Baggrund for udbuddet Den demografiske udvikling i Frederikshavn Kommune viser, at andelen af ældre borgere er voksende og fortsat vil være det i de kommende år. Således forventes en befolkningsfremgang af borgere over 70 år på mere end personer fra primo 2014 til i Det samlede forbrug af produkter omfattet udbuddet udgør på årsbasis for bleer og andre inkontinensprodukter til voksne ca. 3,0 mio. (2013). Frederikshavn Kommune ønsker at spare på bleforbruget for inkontinente borgere gennem et funktionsudbud, hvor leverandøren skal hjælpe med at knække kurven dvs. at de samlede omkostninger til inkontinensprodukter fremover bliver mindre, end den demografiske udvikling umiddelbart lægger op til. I det følgende opridses hovedpunkterne fra udbudsmaterialet. Rehabilitering og forebyggelse Et centralt fokuspunkt i det fremadrettede arbejde med inkontinens er en højere grad af rehabiliterende og forebyggende tænkning, hvor borgeren skal flyttes fra hjulpen til selvhjulpen. Forebyggende tiltag forventes at medføre besparelser på visiterede timer såvel som følgediagnoser og fremtidige indlæggelser. I tilknytning til et bredt og varieret produktsortiment af bleer og andre inkontinensprodukter ønsker Frederikshavn Kommune derfor tilbud på en helhedsorienteret og koordineret indsats, som fremmer følgende udvikling: - En sænkelse af andelen af borgere med inkontinens - En forbedring af kontinensevnen hos borgere med inkontinensbevilling, således at borgere gennem vejledning og træning hjælpes til at kunne bruge det mindst mulige produkt - En forbedring af evnen til selvhjulpenhed omkring inkontinens hos borgere med inkontinensbevilling Handicaprådet - Referat september 2014 Side 14 af 24

15 Tildeling af kontrakt Der vil blive indgået kontrakt for en periode af 5 år med mulighed for forlængelse på uændrede vilkår op til 12 mdr. ad gangen, dog max. 3 gange á 12 mdr. Kontrakten bliver tildelt den tilbudsgiver, som ud fra en helhedsbetragtning afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra følgende vægtede underkriterier: - Pris (pris på produkter + bonus) (50 %) - Kvalitet og service (20 %) - Samarbejde (20 %) - Miljø (10 %) Leverandørens løsningsmodel skal bidrage til en reducering af produktomkostninger pr. bevilling samt indeholde en procesbeskrivelse og et løsningsforslag på den optimale bestillingsmængde pr. borger pr. gang. Afregnings- og bonusordning Afregning for leverancer af bleer og andre inkontinensprodukter vil dels bestå af direkte afregning for produktforbrug og dels bonus for eventuel nedbringelse af de samlede produktomkostninger i forhold til det forventede forbrug. Fald i de samlede produktomkostninger kan skyldes ændring i antal bevillinger, ændringer i sortiment eller ændring i det samlede produktkøb pr. bevilling. Bonussen vil dog være størst, hvis besparelsen skyldes fald i de gennemsnitlige produktomkostninger pr. bevilling. Leverandøren skal i sit tilbud angive, hvor stor en procentdel af besparelsen på produktomkostninger leverandøren ønsker. Bonusmodellen er nærmere beskrevet på bilag 6 i udbudsmaterialet. Styregruppe Frederikshavn Kommune planlægger at etablere en styregruppe, som i hele kontraktperioden holder fokus på at udvikle konceptet og foretager kontrolopfølgning på begge parters overholdelse af kontrakten. Vigtige datoer Udsendelse af udbudsmateriale: 15/ Forventes kontraktunderskrivelse: Uge 49 Opstart: 15/ Linda Lykke Steengaard fra Indkøbskontoret vil sidde med under mødet til at besvare eventuelle spørgsmål omkring udbuddet. OBS: Der tages forbehold for eventuelle rettelser i materialet. Indstilling Indstilling Direktøren med ansvar for Sundhed og Ældre indstiller, at Sundhedsudvalget tager sagen til orientering. Handicaprådet - Referat september 2014 Side 15 af 24

16 Beslutning Ældrerådet den 25. august 2014 Ældrerådets høringssvar: Ældrerådet har drøftet sagen og har ingen bemærkninger hertil. Beslutning Handicaprådet den 1. september 2014 Linda Steengård orienterede om funktionsudbud, og hvad et sådant udbud indeholder. Taget til efterretning, idet man kunne overveje at indtænke alternative løsningsmuligheder. Fraværende: Rikke Bruus og suppleant Dorthe Smidt, Inge-Lise Jakobsen, Jette Christensen Bilag Kravspec. bleer (dok.nr /14) Tilbudsliste bleer (dok.nr /14) Model for beregning af bonus (dok.nr /14) Tidsplan (dok.nr /14) Handicaprådet - Referat september 2014 Side 16 af 24

17 9. Orienteringssag: Magtanvendelse - Handicap og Psykiatri 2013 Sagsfremstilling I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare på egne interesser, uanset om der foreligger samtykke fra borgeren. I særlige situationer kan det være nødvendigt at anvende magt i for at kunne yde hjælpen. Åben sag Sagsnr: 14/9437 Forvaltning: CSSM Sbh: lald Besl. komp: SOU Personalet kan altså i særlige situationer være forpligtet til at anvende magt for at leve op til lovens krav for indsatsen overfor borgeren. Reglerne er dog meget restriktive, og der er en række bestemmelser, der regulerer personalets anvendelse af magt. Der er sket en markant stigning i antallet af magtanvendelser i både Frederikshavn Kommunes tilbud og de tilbud, hvor Frederikshavn Kommune har placeret borgere i andre kommuner. Stigningen skyldes at nogle få borgere har ændret adfærd, som nødvendiggør anvendelse af magt for at undgå risiko for personskade. Personalet arbejder løbende med at finde metoder til at håndtere disse få og særligt udfordrende borgeres adfærd uden at anvende magt. Arbejdet med indberetningerne anvendes til læring med det formål, at magtanvendelser skal ske i overensstemmelse med lovgivningen. Det skal yderligere bemærkes at sagen sendes til hørring ved Ældrerådet og Handicaprådet. Vedlagt er yderligere Center for Handicaps høringssvar. Indstilling Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Handicaprådet den 1. september 2014 Taget til efterretning. Fraværende: Rikke Bruus og stedfortræder Dorthe Smidt, Inge-Lise Jakobsen og stedfortræder Flemming Klougart. Bilag Høringssvar - CHP (dok.nr /14) Handicaprådet - Referat september 2014 Side 17 af 24

18 Magtanvendelse - psykiatri og handicap 2013 (dok.nr.95852/14) Handicaprådet - Referat september 2014 Side 18 af 24

19 10. Orienteringssag: Tilsyn på handicap og psykiatriområdet 2013 Sagsfremstilling I 2013 har Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling(GOT) gennemført tilsynsbesøg i kommunale og private tilbud på handicap- og psykiatriområdet på vegne af Frederikshavn Kommune. GOT var et tværkommunalt samarbejde mellem Hjørring, Frederikshavn (herunder Læsø) og Brønderslev Kommune. Samarbejdet havde til opgave at varetage opgaverne med det driftsorienterede tilsyn samt godkendelsesopgaver for private tilbud, som hidtil har påhvilet den enkelte kommune, som tilbuddet geografisk ligger i. Åben sag Sagsnr: 11/623 Forvaltning: CSSM Sbh: lald Besl. komp: SOU En lovændring der trådte i kraft den 1. januar 2014 betyder, at det ikke længere er beliggenhedskommunen, der skal føre tilsyn. Det er nu fastsat i Lov om socialtilsyn, at det er Socialtilsyn Nord i Hjørring Kommune, der skal føre tilsyn med de øvrige nordjyske kommuner, herunder Frederikhavn Kommune. GOT blev derfor nedlagt ved udgangen af Lovændringen omfatter dog udelukkende døgntilbud. Det er fortsat Frederikshavn Kommune, der har pligt til at føre tilsyn med både kommunale og private aktivitetsog samværstilbud. Socialudvalget besluttede den 7. maj 2014, at denne opgave fremover skal varetages af en ekstern leverandør, der findes ved et udbud. Den vedlagte årsrapport sammenfatter de tilsynsrapporter, som GOT har skrevet på baggrund af tilsynsbesøg i Tilsynsrapporterne fra Botilbudet Norden indgår ikke i rapporten, da tilsynet her blev fremsat særskilt for Socialudvalget den 7. maj Tilsynets rapporter er generelt positive omkring den indsats, der leveres i tilbuddene på handicap- og psykiatriområdet. De forbedringer der blev påpeget i 2012 og som kunne ændres decentralt af tilbuddenes ledelse, er stort set allesammen blevet ændret i Udover de fysiske rammer på Gl. Skagensvej har tilsynet ikke fundet nogen decideret uacceptable forhold på kommunens tilbud. Tilsynet har givet nogle bemærkninger omkring utilfredshed blandt pårørende på Koktvedstien. Disse arbejdes der videre med at håndtere og imødekomme. Det driftsorienterede tilsyn har således fungeret efter hensigten og bidrager til at forbedre den indsats, som Frederikshavn kommune leverer på det sociale område. Det skal yderligere bemærkes at sagen er sendt til orientering i Handicaprådet. Center for Handicap og Psykiatris høringssvar til årsrapporten er vedlagt som bilag. Indstilling Handicaprådet - Referat september 2014 Side 19 af 24

20 Social- og Sundhedsdirektøren indstiller årsrapporten til orientering Supplerende sagsfremstilling Beslutning Handicaprådet den 1. september 2014 Orienteringen taget til efterretning. Fraværende: Rikke Bruus og stedfortræder Dorthe Smidt, Inge-Lise Jakobsen og stedfortræder Flemming Klougart. Bilag Årsrapport - tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2013 (dok.nr.92150/14) Høringssvar fra CHP (dok.nr /14) Handicaprådet - Referat september 2014 Side 20 af 24

21 11. Orientering om Økonomi Sagsfremstilling Økonomioversigten fremlægges til orientering. Åben sag Sagsnr: 14/70 Forvaltning: LS Sbh: bepd Besl. komp: Handicaprådet Indstilling At orienteringen tages til efterretning. Beslutning Handicaprådet den 1. september 2014 Taget til efterretning. Fraværende: Rikke Bruus og stedfortræder Dorthe Smidt, Inge-Lise Jakobsen og stedfortræder Flemming Klougart. Bilag Økonomi Handicapråd (dok.nr /14) Handicaprådet - Referat september 2014 Side 21 af 24

22 12. Punkter til kommende møde Sagsfremstilling Punkter, som ønskes sat på kommende mødes dagsorden: Åben sag Sagsnr: 14/71 Forvaltning: LS Sbh: bepd Besl. komp: Handicaprådet Indstilling Til videre foranstaltning. Beslutning Handicaprådet den 1. september 2014 Inklusio i folkeskolen hvem deltager fra skoleområdet? Fraværende: Rikke Bruus og stedfortræder Dorthe Smidt, Inge-Lise Jakobsen og stedfortræder Flemming Klougart, Jørgen Tousgaard, Irene Hjortshøj. Handicaprådet - Referat september 2014 Side 22 af 24

23 13. Eventuelt Sagsfremstilling Uden beslutning! Åben sag Sagsnr: 14/65 Forvaltning: LS Sbh: bepd Besl. komp: Handicaprådet Beslutning Handicaprådet den 1. september 2014 Ingen bemærkninger. Fraværende: Rikke Bruus og stedfortræder Dorthe Smidt, Inge-Lise Jakobsen og stedfortræder Flemming Klougart, Jørgen Tousgaard, Irene Hjortshøj. Handicaprådet - Referat september 2014 Side 23 af 24

24 Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl. Underskrifter: Aksel Jensen Helle Madsen Jette Bruun Christensen Dorte Svendsen Jørgen Tousgaard Betina Hansen Susanne Jensen Irene Hjortshøj Inge-Lise Jakobsen Rikke Løgtved Bruus Handicaprådet - Referat september 2014 Side 24 af 24

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Ordinært møde. Dato 1. september 2014. Tid 14:30. Sted ML 0.27

Ordinært møde. Dato 1. september 2014. Tid 14:30. Sted ML 0.27 Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 1. september 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Afbud: stedfortræder for Rikke - Dorthe Smidt Jette Christensen mødte kl. 15:20 og deltog ikke i behandling

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. februar Tid 12:00. Sted ML 0.27 NB. Karsten Kamstrup deltog i mødet for Ulla Verner. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. februar Tid 12:00. Sted ML 0.27 NB. Karsten Kamstrup deltog i mødet for Ulla Verner. Stedfortræder Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 3. februar 2014 Tid 12:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Ulla Verner, Jørgen Tousgaard Karsten Kamstrup deltog i mødet for Ulla Verner. Aksel

Læs mere

Det ordinære møde afholdes efterfølgende i Kvissel Stationsbygning.

Det ordinære møde afholdes efterfølgende i Kvissel Stationsbygning. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 7. oktober 2014 Tid 15:30 Sted NB. Fraværende Kvissel Lægehus, Mejlingvej 3, Kvissel Det ordinære møde afholdes efterfølgende i Kvissel Stationsbygning. Irene

Læs mere

Ordinært møde. Dato 25. august 2014. Tid 09:00. Sted Frederikshavn Rådhus ML 0.27

Ordinært møde. Dato 25. august 2014. Tid 09:00. Sted Frederikshavn Rådhus ML 0.27 Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 25. august 2014 Tid 09:00 Sted Frederikshavn Rådhus ML 0.27 NB. Fraværende Gæster: kl. 10 under pkt. 5 deltager Lars Leen til afklarende spørgsmål. Hanne Andersen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7.

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 8. februar 2011 Tid 16:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 25. oktober 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Som suppleant for Bruno Müller deltog Irene Hjortshøj. Flemming Klougart deltog ikke i behandlingen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 11. november Tid 15:30. Sygehus Vendsyssel, mødelokale 1, Frederikshavn NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 11. november Tid 15:30. Sygehus Vendsyssel, mødelokale 1, Frederikshavn NB. Stedfortræder Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 11. november 2014 Tid 15:30 Sted Sygehus Vendsyssel, mødelokale 1, Frederikshavn NB. Fraværende Flemming Rasmussen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V)

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2014

Handicaprådet. Årsberetning 2014 Handicaprådet Årsberetning 2014 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Ordinært møde. Dato 9. september 2014. Tid 15:30. Sundhedshus Sæby NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 9. september 2014. Tid 15:30. Sundhedshus Sæby NB. Stedfortræder Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 9. september 2014 Tid 15:30 Sted Sundhedshus Sæby NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Irene Hjortshøj (A) Brian Kjær (A)

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. januar 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27

Ordinært møde. Dato 26. januar 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 26. januar 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Stedfortræder Flemming Klougart og Susanne Jensen deltog ikke i behandling af punkterne

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Det ordinære møde afholdes efterfølgende i Kvissel Stationsbygning.

Det ordinære møde afholdes efterfølgende i Kvissel Stationsbygning. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 7. oktober 2014 Tid 15:30 Sted NB. Fraværende Kvissel Lægehus, Mejlingvej 3, Kvissel Det ordinære møde afholdes efterfølgende i Kvissel Stationsbygning. Irene

Læs mere

Ordinært møde. Dato 14. maj 2013. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Ordinært møde. Dato 14. maj 2013. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 14. maj 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Bruno Müller fraværende indtil 15.40. Dialogmødet med Ældrerådet afsluttet kl. 16.00 Mogens Brag Stedfortræder

Læs mere

Ordinært møde. Dato 10. februar 2015. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 10. februar 2015. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 10. februar 2015 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Irene Hjortshøj (A) Brian Kjær (A) Kenneth

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Ordinært møde. Dato 25. august 2014. Tid 09:00. Sted Frederikshavn Rådhus ML 0.27

Ordinært møde. Dato 25. august 2014. Tid 09:00. Sted Frederikshavn Rådhus ML 0.27 Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 25. august 2014 Tid 09:00 Sted Frederikshavn Rådhus ML 0.27 NB. Fraværende Gæster: kl. 10 under pkt. 5 deltager Lars Leen til afklarende spørgsmål. Hanne Andersen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 24. februar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder. Flemming Klougart

Ordinært møde. Dato 24. februar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder. Flemming Klougart Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 24. februar 2011 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Flemming Klougart Stedfortræder Medlemmer Anders Hind Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Socialudvalget. Ordinært møde. Dato 15. august 2012. Tid 09:00. Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder.

Socialudvalget. Ordinært møde. Dato 15. august 2012. Tid 09:00. Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder. Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 15. august 2012 Tid 09:00 Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende Jørgen Tousgaard Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 31. august 2015 Tid 11:00 Sted Feyersgate 7, Larvik NB. Fraværende Bjarne Kvist, Ole Rørbæk Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10.

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10. Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. juni 2014 Tid 09:00 Sted ML 2.77 NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10 Fraværende Poul-Erik Andersen Stedfortræder Medlemmer

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Ordinært møde. Dato 12. maj Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 12. maj Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 12. maj 2015 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Irene Hjortshøj (A) Brian Kjær (A) Kenneth Bergen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 20. juni 2013. Tid 15:30. Sted ML 0.27 NB. Fraværende. Flemming Klougart og suppleant. Stedfortræder.

Ordinært møde. Dato 20. juni 2013. Tid 15:30. Sted ML 0.27 NB. Fraværende. Flemming Klougart og suppleant. Stedfortræder. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 20. juni 2013 Tid 15:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Flemming Klougart og suppleant Stedfortræder Medlemmer Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen Steen Møller

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Sundhedsudvalget. Ordinært møde. Dato 15. maj 2012. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende. Carsten Sørensen. Stedfortræder.

Sundhedsudvalget. Ordinært møde. Dato 15. maj 2012. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende. Carsten Sørensen. Stedfortræder. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 15. maj 2012 Tid 15:00 Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende Carsten Sørensen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten Sørensen (O) Frode Thule

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28 Dagsorden Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. februar 2014 Tid 09:00 Sted ML 0.28 NB. Gæster: Kl. 9.30 Under pkt. 6 deltager socialudvalgsformand Jørgen Tousgaard Kl. 12 Under pkt. 13 deltager centerchef

Læs mere

Sæby Ældrecenter, Gasværksvej 24, Sæby

Sæby Ældrecenter, Gasværksvej 24, Sæby Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 5. november 2014 Tid 15:00 Sted Sæby Ældrecenter, Gasværksvej 24, Sæby NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Jørgen Tousgaard (A) - Formand Helle Madsen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Ordinært møde. Dato 7. februar 2012. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder.

Sundhedsudvalget. Ordinært møde. Dato 7. februar 2012. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 7. februar 2012 Tid 15:00 Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende Jørgen Tousgaard Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten Sørensen (O) Frode

Læs mere

Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde

Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde Referat Sundhedsudvalget Ekstraordinært møde Dato 3. december 2012 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten Sørensen (O) Frode Thule Jensen

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ekstraordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2005.06.15.htm. Dato. 15. juni 2005. Tid 16:00. Sted. Mødelokale 8 NB.

Indholdsfortegnelse. Ekstraordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2005.06.15.htm. Dato. 15. juni 2005. Tid 16:00. Sted. Mødelokale 8 NB. Page 1 of 8 Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato Tid Sted NB. 15. juni 2005 16:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Indledende drøftelse af budget 2006. Åben sag 2. Tilsyn

Læs mere

Handicaprådet Beslutningsprotokol

Handicaprådet Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol 17-09-2015 16:00 Medborgerhuset Bindslevs Plads Afbud fra: Mia Schmidt Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat Referat HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 16. april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering - Overgang fra barn til voksen... 2 3. Orientering - Reform af førtidspension

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 11. januar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 11. januar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder Referat Handicaprådet Ekstraordinært møde Dato 11. januar 2011 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Hind Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen Steen

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Ordinært møde. Dato 24. november 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder. Flemming Klougart

Ordinært møde. Dato 24. november 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder. Flemming Klougart Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 24. november 2011 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Flemming Klougart Stedfortræder Medlemmer Anders Hind Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 27. april 2015. Tid 14:30. Sted ML 2.77

Ordinært møde. Dato 27. april 2015. Tid 14:30. Sted ML 2.77 Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 27. april 2015 Tid 14:30 Sted ML 2.77 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Fraværende Dorthe Svendsen og stedfortræder samt Jørgen Tousgaard og stedfortræder.

Læs mere

Mødedato: 20. januar 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 20. januar 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 20. januar 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211 Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Godkendelse/underskrift af referat 3 3 Høring - af Midttrafiks køreplaner

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 1. juni 2015 Tid 17:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Bent H. Pedersen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A (Børne- og Ungdomsudvalget)

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 19. november 2015 Tid 16:00 Sted 0.23 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V) Kristina

Læs mere

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Handicaprådet DAGSORDEN Møde nr. : 04/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset, Torvet 3 i Grenaa Dato : 12. april 2012 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 18:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Dagsorden Udsatterådet

Dagsorden Udsatterådet Dagsorden Udsatterådet : Mandag den 11. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Mødested: Vi finder et sted Bemærkninger: Medlemmer: Birgitte Ljunggreen Rasmussen (F) Lotte Kragelund Marianne Kierkegaard

Læs mere

Ordinært møde. Dato 1. oktober Tid 15:00. Rosengården, Søndergade 35, Sæby NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 1. oktober Tid 15:00. Rosengården, Søndergade 35, Sæby NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 1. oktober 2014 Tid 15:00 Sted Rosengården, Søndergade 35, Sæby NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Jørgen Tousgaard (A) - Formand Pia Karlsen (V) Helle

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 001. Meddelelser til Handicaprådets møde den 11. februar 2009 3 002. Forslag til Vesthimmerland

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:45 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt.

Læs mere

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 10. april 2013 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Fraværende: Aase Stær og Preben Jansen 1. Velkomst 2.

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 27. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:15 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Per Christensen (A) Morten Westergaard (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Ordinært møde. Dato 23. februar 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27. NB. Jørgen Tousgaard deltog ikke i behandlingen af punkt 11 og 17.

Ordinært møde. Dato 23. februar 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27. NB. Jørgen Tousgaard deltog ikke i behandlingen af punkt 11 og 17. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 23. februar 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Jørgen Tousgaard deltog ikke i behandlingen af punkt 11 og 17. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Susanne Jensen, Irene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB.

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB. Page 1 of 8 Referat Socialudvalget ordinært møde Dato Tid Sted NB. 17. juni 2004 09:00 Sæby Søbad Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 samt overslagsår 2006-2008. Åben sag 2. Kommunalt

Læs mere

Ordinært møde. Dato 4. februar 2015. Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn

Ordinært møde. Dato 4. februar 2015. Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 4. februar 2015 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn Udvalget godkendte, at nyt punkt 3 tilføjes dagsordenen: Tilsyn i forhold til IMS Service

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen 09-01-2015 Dato 9. januar 2015 Tid 16:00 Sted Beredskabscenter Frederikshavn NB. Bemærk kommissionsmøde kl. 16.00 og nytårsparade kl. 17.00 Fraværende Ingen Stedfortræder

Læs mere

Ordinært møde. Dato 4. juni 2014. Tid 13:00. ML 0.23 (byrådslounge) NB.

Ordinært møde. Dato 4. juni 2014. Tid 13:00. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 4. juni 2014 Tid 13:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Hanne Bøgsted, Pia Karlsen Carsten Sørensen Jørgen Tousgaard (A) Helle

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. oktober 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. oktober 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111 Åbent møde for Ældreråds møde den 09. oktober 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111 Indholdsfortegnelse 055. Orientering fra Ældrerådets formand 89 056. Orientering fra Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. oktober 2013 Tid 17:30 Sted VIP - Kantinen Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) -

Læs mere

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: 27.36.00-K09-2-17 1. Årsrapport - tilsyn med hjemmeplejen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. oktober 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Jørgen Tousgaard deltog ikke i behandlingen af punkterne15-19.

Ordinært møde. Dato 26. oktober 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Jørgen Tousgaard deltog ikke i behandlingen af punkterne15-19. Dagsorden Handicaprådet Ordinært møde Dato 26. oktober 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Irene Hjortshøj, Rikke Løgtved Bruus. Jørgen Tousgaard deltog ikke i behandlingen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 2. juni 2014. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard, Betina Hansen, Rikke Løgtved Bruus.

Ordinært møde. Dato 2. juni 2014. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard, Betina Hansen, Rikke Løgtved Bruus. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 2. juni 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Jørgen Tousgaard, Betina Hansen, Rikke Løgtved Bruus Dorthe Smidt Aksel Jensen - Formand

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden 2

1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat Ældrerådet Mødedato: 20. oktober 2015 Mødetid: 13:30 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Høring - Kvalitetsstandarder - Genoptræning, vedligeholdelsestræning

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 27. september 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 27. september 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 27. september 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Flemming Klougart deltog ikke i behandling af punkterne 1,2,3 og 5. Peter E. Nielsen deltog ikke i behandling

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde D238 Torsdag 23.04.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2015: Ansøgning Tour de Hørsholm 3 Fælles Sundhedshus i Helsingør

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 8. maj 2014 Tid 15:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V)

Læs mere

Ordinært møde. Dato 2. december 2015. Tid 15:00. Sted Aktivitetshuset, L.P. Houmøllersvej 54. Fraværende. Stedfortræder. Medlemmer

Ordinært møde. Dato 2. december 2015. Tid 15:00. Sted Aktivitetshuset, L.P. Houmøllersvej 54. Fraværende. Stedfortræder. Medlemmer Dagsorden Socialudvalget Ordinært møde Dato 2. december 2015 Tid 15:00 Sted Aktivitetshuset, L.P. Houmøllersvej 54 Fraværende Stedfortræder Medlemmer Jørgen Tousgaard (A) - Formand Pia Karlsen (V) Helle

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Ordinært møde. Dato 27. april 2015. Tid 14:30. Sted ML 2.77

Ordinært møde. Dato 27. april 2015. Tid 14:30. Sted ML 2.77 Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 27. april 2015 Tid 14:30 Sted ML 2.77 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Fraværende Dorthe Svendsen og stedfortræder samt Jørgen Tousgaard og stedfortræder.

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Socialudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. oktober 2013 Mødetidspunkt 07.00 Mødelokale Værelse 1108 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Socialudvalget den 10. oktober

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 27-01-2015 kl. 13:00

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

Ældrerådet. Mødet den 8. januar 2015, kl Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17

Ældrerådet. Mødet den 8. januar 2015, kl Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 Ældrerådet Mødet den 8. januar 2015, kl. 09.30-13.30 Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 Åben 1. Godkendelse af dagsorden 1 2. Godkendelse af referat 2 3. Tilrettelæggelse af rehabiliteringsforløb efter

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 16. marts 2015 Tid 16:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Bent H. Pedersen, Else Schaltz, Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. november 2014. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB.

Ordinært møde. Dato 3. november 2014. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 3. november 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Irene Hjortshøj mødte kl. 14.45 og forlod mødet igen kl. 16.10 - deltog ikke i behandlingen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Lukket Referat Ældreråd

Lukket Referat Ældreråd Lukket Referat Ældreråd Lokale 1, Birkehøj, 19. maj 2014 Kl. 10:00-12:00 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen,

Læs mere

NB. Udvalget møder kl. 15.30 ved Træningscenter Sæby, Rådhuspladsen 3, Sæby

NB. Udvalget møder kl. 15.30 ved Træningscenter Sæby, Rådhuspladsen 3, Sæby Referat Sundhedsudvalget ordinært møde Dato 11. februar 2014 Tid 15:30 Sted Sæby Rådhus, Byrådssalen NB. Udvalget møder kl. 15.30 ved Træningscenter Sæby, Rådhuspladsen 3, Sæby Fraværende Ingen Stedfortræder

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 07.04.2014 Dato 7. april 2014 Tid 17:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Afbud sendes til Susanne Andersen på mail suan@frederikshavn.dk Ingen Stedfortræder Medlemmer John Karlsson

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 14-03-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Torsdag den 14 marts 2013 kl 08:15 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådet at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete Schødts, Curt Sørensen,

Læs mere

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 17. august 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden Stedfortræder Medlemmer Lars Mejlvang Møller (V) - Formand

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie

Læs mere

Ordinært møde. Dato 2. juni 2010. Tid 16:00. Sted Rådhuset, Partirum 0.27 NB. Afbud fra Christina Lykke Eriksen. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 2. juni 2010. Tid 16:00. Sted Rådhuset, Partirum 0.27 NB. Afbud fra Christina Lykke Eriksen. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 2. juni 2010 Tid 16:00 Sted Rådhuset, Partirum 0.27 NB. Fraværende Afbud fra Christina Lykke Eriksen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John

Læs mere

DAGSORDEN. Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 14. december 2016 kl Sted: Københavns Rådhus, Snapstinget

DAGSORDEN. Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 14. december 2016 kl Sted: Københavns Rådhus, Snapstinget DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 14. december 2016 kl. 10.00 12.30 Sted: Københavns Rådhus, Snapstinget Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets møde 3. Høring

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. oktober 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Jørgen Tousgaard deltog ikke i behandlingen af punkterne15-19.

Ordinært møde. Dato 26. oktober 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Jørgen Tousgaard deltog ikke i behandlingen af punkterne15-19. Dagsorden Handicaprådet Ordinært møde Dato 26. oktober 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Irene Hjortshøj, Rikke Løgtved Bruus. Jørgen Tousgaard deltog ikke i behandlingen

Læs mere