RAMMEAFTALE OM LEVERING AF PERSONLIG HJÆLP KVALITETS- OG TILSYNSSTYRELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAMMEAFTALE OM LEVERING AF PERSONLIG HJÆLP KVALITETS- OG TILSYNSSTYRELSEN"

Transkript

1 RAMMEAFTALE OM LEVERING AF PERSONLIG HJÆLP KVALITETS- OG TILSYNSSTYRELSEN KVALITETS- OG TILSYNSSTYRELSEN - RAMMEAFTALE 2014 SIDE 1

2 INDHOLD 1. Rammeaftalens parter 6 2. Definitioner 6 3. Baggrund, formål og omfang 6 4. Leverandørens ydelser 7 5. Ændringer i ydelserne Ændringer som følge af nye lovkrav eller ændret offentlig regulering Nye og/eller ændrede retningslinjer hos kunden Øvrige ændringer Gennemførelse af ændringer 8 6. Bestilling af ydelser 8 7. Kvalitet 8 8. Leveringstid og -sted 8 9. Underretningspligt Kundens ydelser Samarbejdsorganisation Krav til leverandørens medarbejdere Krav til miljø, arbejdsmiljø mv Overtagelsesdag Vederlag Priser Udgifter til transport Udgifter til studierejser Fakturering og betalingsbetingelser Regulering Forsikring Forsinkelse Definition Misligholdelsesbeføjelser ved forsinkelse Mangler Definition 18.2 Misligholdelsesbeføjelser ved mangler Misligholdelse i øvrigt Forventet misligholdelse Konkurs mv Ophævelse Leverandørens garantier Forholdet til andre leverandører Underleverandører Erstatningspligt og ansvarsfraskrivelser Behandling af personoplysninger Behandlingssikkerhed Ret til indsigt Tredjemands rettigheder Rettigheder Kundens IT-system Data Generel viden 15 KVALITETS- OG TILSYNSSTYRELSEN - RAMMEAFTALE 2014 SIDE 2

3 28. Tavshedspligt og fortrolighed Force majeure Overdragelse Fortolkning Tvister, lovvalg og værneting Dansk ret Forhandling Mægling Voldgift Ændringer af rammeaftalen Ikrafttrædelse og varighed Forhold ved ophør Udlevering af kundens ejendom Bistand ved overflytning Fortsat varetagelse af de af rammeaftalen omfattede ydelser Underskrifter 18 KVALITETS- OG TILSYNSSTYRELSEN - RAMMEAFTALE 2014 SIDE 3

4 BILAG Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Kravspecifikation Leverandørens løsningsbeskrivelse Samarbejdsorganisation Priser og afregning KVALITETS- OG TILSYNSSTYRELSEN - RAMMEAFTALE 2014 SIDE 4

5 KVALITETS- OG TILSYNSSTYRELSEN - RAMMEAFTALE 2014 SIDE 5

6 1. RAMMEAFTALENS PARTER Denne rammeaftales parter er og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Frederiksholms Kanal 25 DK-1220 København K CVR nr (i det følgende benævnt kunden) [Navn] [Adresse] [DK-Adresse] [CVR nr.] (i det følgende benævnt leverandøren) 2. DEFINITIONER Ved arbejdsdag forstås typisk mandag til fredag, bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. Ved dag forstås kalenderdag. Ved kunden forstås Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte. Ved initiativpligt forstås, at leverandøren på eget initiativ og uden opfordring eller påkrav fra kunden skal foretage en given aktivitet. Ved overtagelsesdag forstås den dag, hvor leverandøren overtager ansvaret for varetagelsen af de af rammeaftalen omfattede ydelser. Ved ydelser forstås samtlige de ydelser, som leverandøren er forpligtet til at levere til kunden i henhold til rammeaftalen. Medmindre sammenhængen tilsiger anden forståelse, skal definerede udtryk omfatte anvendelsen både i ental og flertal og i bestemt eller ubestemt form. 3. BAGGRUND, FORMÅL OG OMFANG Denne rammeaftale er indgået som led i et gennemført EU-udbud i overensstemmelse med EU s udbudsregler som offentligt udbud efter Udbudsdirektivet (2004/18/EF ). Formålet med rammeaftalen er at sikre kunden, at der i rammeaftalens løbetid opnås sikkerhed for levering af de ydelser, der er specificeret i bilag 1, og at denne levering sker på fordelagtige vilkår. Leverandøren påtager sig ved underskrivelsen af nærværende rammeaftale at levere de omfattede ydelser på de vilkår, der er beskrevet i rammeaftalen. KVALITETS- OG TILSYNSSTYRELSEN - RAMMEAFTALE 2014 SIDE 6

7 Rammeaftalen giver kunden ret men ikke pligt til at bestille ydelserne hos leverandøren i overensstemmelse med rammeaftalens vilkår. Rammeaftalen giver således ikke leverandøren krav på eller garanti for tildeling af et bestemt antal konkrete opgaver eller bestillinger. Rammeaftalen udelukker ikke, at kunden bestiller ydelser indenfor rammeaftalens område hos andre leverandører, herunder foretager udbud af sådanne ydelser. 4. LEVERANDØRENS YDELSER Det påhviler leverandøren at levere de af rammeaftalen omfattede ydelser, således at alle krav og beskrivelser, der fremgår af nærværende rammeaftale, herunder bilag 1, opfyldes. Leverandøren skal levere sine ydelser til tiden og med den kvalitet, som fremgår af rammeaftalen, og som kunden med føje kan forvente. Nærværende rammeaftale omfatter følgende hovedområder: 1. Praktisk hjælp 2. Sekretærbistand 3. Støtteperson-ydelser Leverandøren har i bilag 2 angivet, hvorledes leverandøren vil udføre de af rammeaftalen omfattede ydelser. Arbejdssproget er i udgangspunktet dansk. Leverandøren kan ikke påberåbe sig, at det, der fremgår af bilag 2, medfører, at krav i bilag 1 ikke kan opfyldes, medmindre dette er angivet som udtrykkelige forbehold i bilag 2. Leverandøren har initiativpligt med hensyn til varetagelse af alle ydelser i medfør af nærværende rammeaftale. 5. ÆNDRINGER I YDELSERNE Uanset nedenstående kan ændringer alene ske indenfor rammerne af EU s udbudsregler og i overensstemmelse med ligebehandlingsprincippet, herunder forhandlingsforbuddet. 5.1 Ændringer som følge af nye lovkrav eller ændret offentlig regulering Kunden kan forlange ændringer i de omfattede ydelser, såfremt dette følger af nye lovkrav eller ændret offentlig regulering. Almindelige ændringer som følge af lovkrav eller ændret offentlig regulering er omfattet af de i bilag 4 angivne priser. For ekstraordinære ændringer som følge af lovkrav eller ændret offentlig regulering er leverandøren berettiget til at få eventuelle afledte og dokumenterede merudgifter hertil honoreret. 5.2 Nye og/eller ændrede retningslinjer hos kunden I det omfang kunden fastsætter nye og/eller ændrede retningslinier, der gælder internt hos kunden, og samtidig beslutter, at disse retningslinier også skal omfatte de af rammeaftalen omfattede ydelser, har kunden ret til at få disse retningslinier tilføjet til rammeaftalen. KVALITETS- OG TILSYNSSTYRELSEN - RAMMEAFTALE 2014 SIDE 7

8 Leverandøren er berettiget til at få eventuelle afledte og dokumenterede merudgifter i forbindelse hermed honoreret. Kunden er berettiget til en prisreduktion svarende til den eventuelle besparelse, der opnås som følge af ændringen. 5.3 Øvrige ændringer Kunden er desuden til enhver tid berettiget til at kræve andre ændringer i ydelserne end de ovenfor nævnte, herunder eksempelvis ændringer i kvalitets- eller serviceniveauet eller IT-baserede forretningsgange. Konsekvensen af en forøgelse eller formindskelse af leverandørens samlede ydelser som følge af sådanne ændringer fastsættes i overensstemmelse med principperne om prisfastsættelse i bilag Gennemførelse af ændringer Gennemførelse af ændringer skal ske inden for en rimelig frist fra fremsættelsen af kravet. Ændringer som følge af nye lovkrav eller ændret offentlig regulering skal dog senest gennemføres i overensstemmelse med eventuelle frister i den pågældende lov eller offentlige regulering. Ingen ændring må iværksættes, før kunden har samtykket deri. 6. BESTILLING AF YDELSER For reglerne for bestilling af ydelser henvises til bilag KVALITET Leverandøren er forpligtet til at etablere de nødvendige rammer og procedurer til sikring af den kvalitet, hvormed leverandøren leverer sine ydelser. Leverandørens foranstaltninger skal sikre, at ydelserne leveres i overensstemmelse med kvalitetskravene i bilag 1. En beskrivelse af leverandørens foranstaltninger til sikring af kvaliteten fremgår af bilag 2. Kunden har til hensigt at følge op på kvaliteten af de af rammeaftalen omfattede ydelser. Kunden kan i denne sammenhæng forlange adgang til leverandørens dokumentation. 8. LEVERINGSTID OG -STED Leverandøren er berettiget og forpligtet til at præstere de af rammeaftalen omfattede varer og ydelser til kunden i overensstemmelse med den aftalte leveringstid, jf. bilag 1. En beskrivelse af leverandørens foranstaltninger til sikring af leveringstider fremgår af bilag 2. Leverandøren skal kunne levere landsdækkende personlig hjælp og have en administration, hvor der kan bestilles hjælpere til hele landet (Danmark), jf. bilag 1, pkt Med rammeaftalen overdrages ikke medarbejdere i henhold til Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (virksomhedsoverdragelsesloven). Såfremt leverandøren ansætter medarbejdere, der hidtil har udført opgaven hos kunden, vil ansættelsen kunne blive omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Dette forhold er kunden uvedkommende. KVALITETS- OG TILSYNSSTYRELSEN - RAMMEAFTALE 2014 SIDE 8

9 9. UNDERRETNINGSPLIGT Parterne er forpligtede til at underrette hinanden, såfremt der opstår tvivl om varetagelsen af de omfattede ydelser. Leverandøren skal løbende orientere kunden om alle forhold, som skønnes at være af betydning i relation til rammeaftalen, herunder om enhver relevant ændring i leverandørens organisation. 10. KUNDENS YDELSER Kunden forpligter sig til generelt i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne - at være behjælpelig med at stille de fornødne oplysninger til rådighed for leverandøren, herunder især i tvivlsspørgsmål i forbindelse med de givne bevillinger. Kunden forpligter sig til gennem fornøden information af uddannelsesinstitutionerne at medvirke til, at de enkelte ydelser rekvireres så tidligt som muligt hos leverandøren, efter at bevilling er givet. Kunden forpligter sig i den sammenhæng til at medvirke til, at der udarbejdes hensigtsmæssige forretningsgange med hensyn til uddannelsesinstitutionernes afholdelse af udgifter til ydelser fra leverandøren. Kunden bestræber sig endvidere på til i god tid at advisere leverandøren, hvis det viser sig, at antallet af støttemodtagere afviger væsentligt fra det skønnede. Leverandøren skal afgive skriftligt påkrav, såfremt kunden ikke rettidigt stiller de relevante oplysninger til rådighed eller på anden måde ikke opfylder kontraktlige forpligtelser. 11. SAMARBEJDSORGANISATION Parterne skal loyalt deltage i den samarbejdsorganisation, som er beskrevet i bilag 3. Parterne skal i øvrigt medvirke i opfyldelsen af nærværende rammeaftale på en loyal og rimelig måde, der er egnet til at fremme samarbejdet og en smidig udførelse af de af rammeaftalen omfattede ydelser. 12. KRAV TIL LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE Leverandøren skal i hele rammeaftalens løbetid have ansat personale med indgående og opdateret ekspertise på de områder, rammeaftalen omfatter. De medarbejdere, som leverandøren anvender over for en uddannelsessøgende, skal være i stand til at samarbejde med den uddannelsessøgende. 13. KRAV TIL MILJØ, ARBEJDSMILJØ MV. Ydelserne skal udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler og forskrifter, herunder miljø-, arbejdsmiljø-, sundheds- og sikkerhedsforskrifter. Der stilles ikke herudover særlige, væsentlige krav til arbejdsmiljøet i forhold til de af rammeaftalen omfattede ydelser. KVALITETS- OG TILSYNSSTYRELSEN - RAMMEAFTALE 2014 SIDE 9

10 14. OVERTAGELSESDAG Leverandøren overtager ansvaret for varetagelse af de af rammeaftalen omfattede ydelser den 1. juli 2014 (overtagelsesdag). I perioden fra underskrift af rammeaftalen til overtagelsesdagen er leverandøren forpligtet til at forestå eller medvirke til de i bilag 1 angivne aktiviteter frem til overtagelsesdagen, herunder forberede påbegyndelsen af varetagelsen af de omfattede ydelser i form af modtagelse af bevillinger, kontakt til uddannelsesinstitutioner mv. Leverandøren er ikke berettiget til vederlag før overtagelsesdagen. 15. VEDERLAG 15.1 Priser For ydelserne betales de i bilag 4 nærmere angivne priser. Herudover har leverandøren kun krav på vederlag, såfremt det udtrykkeligt fremgår af nærværende rammeaftales øvrige bestemmelser, at en ydelse erlægges mod særskilt betaling. Alle priser er i danske kroner. I priserne er inkluderet told og øvrige på aftaletidspunktet gældende afgifter, bortset fra moms. Ved ændring af gældende danske afgifter eller ved indførelse af nye danske afgifter reguleres priserne med den økonomiske nettokonsekvens af ændringerne, således at leverandøren stilles uændret Udgifter til transport Udgifter til transport er indregnet i de i bilag 4 angivne priser, jf. dog pkt Udgifter til studierejser Ved deltagelse i den uddannelsessøgendes studierejser honoreres følgende: 7,4 timers løn pr. dag Rimelige faktiske udgifter til transport til og fra bestemmelsesstedet Rimelige faktiske udgifter til ophold i form af logi, entre til museer, transport i lokalområdet mv. Diæter efter statens regler Fakturering og betalingsbetingelser Faktureringstidspunktet for ydelserne er angivet i bilag 4. Betalingsbetingelserne er 30 dage fra modtagelse af fyldestgørende faktura. Leverandørens faktura skal opfylde de til enhver tid gældende regler, herunder regler om e- faktura. Af hensyn til finansårets afslutning skal leverandøren bestræbe sig på, at alle fakturaer for det indeværende finansår er fremsendt til uddannelsesinstitutionerne senest den sidste hverdag før jul. 1 Se også KVALITETS- OG TILSYNSSTYRELSEN - RAMMEAFTALE 2014 SIDE 10

11 15.5 Regulering Regulering af de i bilag 4 nævnte priser kan højst kræves på grundlag af den forholdsmæssige ændring i det i medfør af lovbekendtgørelse nr. 76/1999 fastsatte nettoprisindeks for februar måned med virkning fra 1. juli. De i bilaget anførte priser er gældende pr. 1. juli 2014, fastsat ud fra nettoprisindekset for februar måned Regulering kan tidligst ske første gang den 1. juli 2015, baseret på februar måneds indeks (2015). 16. FORSIKRING Leverandøren er forpligtet til at være dækket af sædvanlige og lovpligtige forsikringer, herunder erhvervsansvarsforsikring. Kunden kan forlange dokumentation herfor. Betjener leverandøren sig af underleverandører, er leverandøren forpligtet til at sørge for, at underleverandørerne på samme måde opfylder de nævnte krav om forsikringsdækning. 17. FORSINKELSE 17.1 Definition Der foreligger forsinkelse, såfremt den aftalte overtagelsesdag overskrides, eller såfremt øvrige aftalte frister overskrides, jf. bilag 1, og dette skyldes forhold, leverandøren er ansvarlig for. Det påhviler leverandøren at give skriftlig og begrundet meddelelse straks, når leverandøren må forudse, at der vil indtræde risiko for forsinkelse Misligholdelsesbeføjelser ved forsinkelse Kunden er berettiget til at hæve rammeaftalen, hvis den aftalte overtagelsesdag overskrides med mere end 30 arbejdsdage, eller hvis der gentagne gange sker forsinkelse af aftalte frister. 18. MANGLER 18.1 Definition Der foreligger en mangel, såfremt ydelserne ikke opfylder kravene eller de af leverandøren afgivne garantier, eller såfremt ydelserne i øvrigt ikke udføres, som kunden med føje kunne forvente, og dette skyldes forhold, leverandøren er ansvarlig for. Det påhviler leverandøren at give skriftlig og begrundet meddelelse straks, når leverandøren må forudse, at rammeaftalen ikke bliver rigtigt opfyldt. KVALITETS- OG TILSYNSSTYRELSEN - RAMMEAFTALE 2014 SIDE 11

12 18.2 Misligholdelsesbeføjelser ved mangler Såfremt leverandørens ydelser er behæftet med mangler, der medfører, at ydelsernes værdi for kunden er væsentligt reduceret, og leverandøren enten ikke iværksætter tilstrækkelige afhjælpningsforanstaltninger, forgæves har forsøgt at afhjælpe manglerne i mere end 30 arbejdsdage efter, at manglerne er konstateret eller påpeget, eller erkender, at yderligere afhjælpning er udsigtsløs, er kunden berettiget til at hæve rammeaftalen helt eller delvist. Kunden er desuden berettiget til at hæve rammeaftalen, hvis leverandøren gentagne gange leverer mangelfulde ydelser. Kunden er ligeledes berettiget til at kræve forholdsmæssigt afslag i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. 19. MISLIGHOLDELSE I ØVRIGT 19.1 Forventet misligholdelse I overensstemmelse med dansk ret kan parterne bringe misligholdelsesbeføjelser i anvendelse, når det må stå klart, at en misligholdelse er uundgåelig Konkurs mv. I det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder herfor, kan kunden hæve rammeaftalen eller kræve fornøden sikkerhedsstillelse, såfremt leverandøren går konkurs, standser sine betalinger, åbner forhandling om akkord, eller leverandørens formueforhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at leverandøren må antages ikke at kunne opfylde rammeaftalen. Det samme gælder, såfremt leverandøren ophører med den virksomhed, som rammeaftalen vedrører, eller der indtræffer andre omstændigheder, der bringer rammeaftalens rette opfyldelse i alvorlig fare. Såfremt boet har ret til at indtræde i rammeaftalen i medfør af konkurslovens regler, skal boet efter forespørgsel inden for en frist på 10 arbejdsdage give skriftlig meddelelse om, hvorvidt det vil indtræde. Såfremt leverandøren kræves opløst af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, kan kunden hæve rammeaftalen. Bestemmelsen finder ikke anvendelse, såfremt leverandøren inden 10 arbejdsdage fra fremkomsten af et påkrav fra kunden dokumenterer, at betingelserne for selskabets opløsning ikke er til stede. 20. OPHÆVELSE En part kan hæve rammeaftalen, såfremt den anden part væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold hertil. Ved ophævelse af rammeaftalen skal den part, hvis misligholdelse er årsag til ophævelsen, erstatte modparten dennes dokumenterede og direkte tab. I tilfælde af misligholdelse skal den anden part inden 2 uger efter, at misligholdelsen er kommet til dennes kundskab, skriftligt meddele den misligholdende part, at den anden part vil påberåbe sig misligholdelse. Manglende påberåbelse af en misligholdelse medfører dog ikke, at parternes ret til at påberåbe sig en lignende misligholdelse i fremtiden bortfalder. Kunden kan beslutte, at kundens ophævelse af nærværende rammeaftale ikke får virkning for allerede indgåede aftaler i henhold til bevilling om levering af de omfattede ydelser, der således skal KVALITETS- OG TILSYNSSTYRELSEN - RAMMEAFTALE 2014 SIDE 12

13 fuldføres for den påbegyndte uddannelsesperiode i overensstemmelse med det aftalte og på de i rammeaftalen angivne vilkår. Dette indebærer ikke, at kunden giver afkald på at kræve erstatning. I alle tilfælde sker ophævelse dog ikke med virkning for ydelser, som leverandøren allerede har præsteret, og som opfylder samtlige rammeaftalens krav og bestemmelser. I øvrigt gælder dansk rets almindelige regler. 21. LEVERANDØRENS GARANTIER Leverandøren garanterer, at ydelserne udføres i overensstemmelse med god skik på området og besidder de egenskaber, der må anses for sædvanlige for den pågældende type ydelser. Herunder garanterer leverandøren, at ydelserne leveres i overensstemmelse med kvalitetskravene i bilag 1, og at ydelserne vil leve op til alle krav i rammeaftalen. Leverandøren garanterer desuden, at der til enhver tid vil blive stillet de nødvendige ressourcer til rådighed for udførelsen af ydelserne. Leverandøren garanterer endvidere i hele nærværende rammeaftales løbetid, at ydelserne opfylder de til enhver tid gældende lovgivning og relevante myndighedsforskrifter. Såfremt en eller flere garantier måtte vise sig ikke at være opfyldt, påhviler det leverandøren, uden forøgelse af noget vederlag og inden for eventuelle fastsatte tidsfrister, at tage sådanne skridt, som måtte være nødvendige for at opfylde rammeaftalen, herunder eventuelt at inddrage sådant andet eller yderligere udstyr, programmel og/eller personelle ressourcer, som måtte være fornødent. Kunden kan tillige gøre de misligholdelsesbeføjelser gældende, der i øvrigt fremgår af nærværende rammeaftale med bilag. 22. FORHOLDET TIL ANDRE LEVERANDØRER Leverandøren skal loyalt samarbejde med kundens øvrige leverandører i det omfang, dette er nødvendigt for præstation af ydelserne i overensstemmelse med nærværende rammeaftale. 23. UNDERLEVERANDØRER Leverandøren kan kun med kundens forudgående skriftlige samtykke overlade rammeaftalens hele eller delvise opfyldelse til tredjemand. Leverandøren skal i enhver henseende hæfte for underleverandører på samme måde som for egne forhold. 24. ERSTATNINGSPLIGT OG ANSVARSFRASKRIVELSER Parterne er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler, idet parterne dog ikke er ansvarlige for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. For forhold, der udløser betaling af bod, kan kunden kun kræve erstatning i det omfang, kunden dokumenterer et tab ud over boden. En parts samlede erstatningspligt kan maksimalt udgøre 1 mio. kr. KVALITETS- OG TILSYNSSTYRELSEN - RAMMEAFTALE 2014 SIDE 13

14 25. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER 25.1 Behandlingssikkerhed Kunden er dataansvarlig og leverandøren databehandler i henhold til lov om behandling af personoplysninger. Reglerne i 41, stk. 3-5 i lov om behandling af personoplysninger 2 skal tillige være gældende for leverandøren. Leverandørens behandling af data må i øvrigt alene ske efter instruks fra kunden, jf. 42, stk. 2 i lov om behandling af personoplysninger. Leverandøren skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Der henvises til Datatilsynets sikkerhedsvejledning nr. 37 af 2. april 2001 om foranstaltninger til beskyttelse af personoplysninger. Leverandøren skal på kundens anmodning give kunden tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. Bestemmelserne i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 (som ændret ved bekendtgørelse nr. 201 af 22. marts 2001 tillige med ændringer hertil 3 ) om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning, er ligeledes gældende for leverandøren Ret til indsigt Leverandøren er forpligtet til, i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om behandling af personoplysninger, at give en person, der fremsætter begæring herom, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende og i øvrigt efterkomme de forpligtelser, der fremgår af lov om behandling af personoplysninger. 26. TREDJEMANDS RETTIGHEDER Leverandøren indestår over for kunden for, at leverandørens ydelser i henhold til nærværende rammeaftale ikke krænker andres rettigheder, herunder patenter eller ophavsrettigheder. Rejses der sag mod kunden med påstand om retskrænkelse, giver kunden leverandøren skriftlig meddelelse herom, og leverandøren overtager herefter sagens førelse og afholder samtlige hermed forbundne omkostninger. Leverandøren forpligter sig til at holde kunden skadesløs for ethvert krav, der rejses af tredjemand mod kunden for leverandørens tilsidesættelse af tredjemands rettigheder efter overdragelsen af udførelsen af ydelserne til leverandøren, herunder bl.a. erstatningsbeløb, godtgørelse og sagsomkostninger. Leverandøren skal tillige erstatte kundens eventuelle rimelige advokatomkostninger, som kunden med rimelighed har afholdt med henblik på varetagelse af sine interesser. 2 Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger (med senere ændringer) 3 som ændret ved L nr. 280, L nr. 552, L nr. 519, L nr. 188 og L nr. 503 KVALITETS- OG TILSYNSSTYRELSEN - RAMMEAFTALE 2014 SIDE 14

15 27. RETTIGHEDER 27.1 Kundens IT-system Kunden har alle rettigheder til det fremtidige IT-system, der stilles til rådighed for leverandøren med henblik på varetagelsen af de af rammeaftalen omfattede ydelser. Leverandøren får en brugsret til systemet, der alene må anvendes til brug for varetagelsen af de omfattede ydelser Data Kunden har alle rettigheder til de data, der indgår i IT-systemet. Leverandøren er alene berettiget til at anvende kundens data til brug for udførelse af de af rammeaftalen omfattede ydelser. Leverandøren skal behandle kundens data fortroligt i overensstemmelse med aftalte sikkerhedsprocedurer og god edb-skik Generel viden Leverandøren er berettiget til at anvende den generelle viden, der erhverves ved udførelsen af de i nærværende rammeaftale anførte ydelser, til brug for leverancer til tredjemand. 28. TAVSHEDSPLIGT OG FORTROLIGHED Parterne er underlagt tavshedspligt med hensyn til oplysninger om modpartens forhold, der måtte komme til partens kendskab som led i opfyldelsen af denne rammeaftale. For kunden gælder reglerne for ansatte i den offentlige forvaltning. Leverandøren er forpligtet til at pålægge sine ansatte og underleverandører en tilsvarende pligt til hemmeligholdelse. Tavshedspligten er tillige gældende efter rammeaftalens ophør, uanset årsagen til ophøret. Leverandøren kan medtage kunden på referenceliste, men må ikke derudover, uden kundens forudgående skriftlige samtykke, bruge kundens navn i markedsføringsøjemed. 29. FORCE MAJEURE Hverken leverandøren eller kunden skal i henhold til denne rammeaftale anses for ansvarlig over for den anden part, for så vidt den manglende opfyldelse af rammeaftalen skyldes forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke ved rammeaftalens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet. Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af 1. punktum, og som leverandøren ikke burde have undgået eller overvundet. Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for leverandøren udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part hurtigst muligt. KVALITETS- OG TILSYNSSTYRELSEN - RAMMEAFTALE 2014 SIDE 15

16 Den part, der ikke er ramt af force majeure situationen, er berettiget til at annullere rammeaftalen med virkning for fremtiden, såfremt de aftalte ydelser ikke bliver leveret i overensstemmelse med det fastlagte kvalitetsniveau i mere end 30 arbejdsdage, og såfremt situationen derefter ikke kan forventes at blive reetableret inden for en frist på 10 arbejdsdage. Dette gælder dog ikke ved landsdækkende strejke og/eller lockout eller forhold, der rammer begge parter. I sådanne tilfælde er parterne forpligtet til at have et nødberedskab. I tilfælde af annullation tilbageleverer hver part, hvad der er modtaget fra den anden part. Eventuelle forfaldne beløb betales, og hvor der er sket betaling, uden at realydelsen er leveret, tilbagebetales sådanne beløb. Der består herefter ikke yderligere krav mellem parterne. 30. OVERDRAGELSE Kunden har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne rammeaftale til tredjemand - herunder, men ikke begrænset til, en anden offentlig institution eller en institution eller virksomhed, der ejes af det offentlige eller i det væsentligste drives for offentlige midler. Leverandøren kan kun med kundens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne rammeaftale til tredjemand. 31. FORTOLKNING Rammeaftalen med de tilhørende bilag angiver de overordnede bestemmelser om parternes rettigheder og forpligtelser. Ved eventuel uoverensstemmelse mellem rammeaftalen og dens bilag skal følgende indbyrdes rangorden anvendes: 1. Rammeaftalen 2. Bilag 1 3. Øvrige bilag Bestemmelser indeholdt i tillæg til rammeaftalen med bilag opnår samme rangorden som de bestemmelser, tillægget erstatter eller supplerer. 32. TVISTER, LOVVALG OG VÆRNETING 32.1 Dansk ret Rammeaftalen er undergivet dansk ret Forhandling Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem parterne i forbindelse med rammeaftalen, skal parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten. Om nødvendigt skal forhandlingerne søges løftet op på højt plan i parternes organisationer Mægling KVALITETS- OG TILSYNSSTYRELSEN - RAMMEAFTALE 2014 SIDE 16

17 Såfremt parterne ikke kan opnå en løsning ved forhandling, skal tvisten søges løst ved mægling af en af parterne i fællesskab udpeget mægler. Mægling sker efter "Regler for frivillig mægling ved Det Danske Voldgiftsinstitut". Mægleren udpeges af Voldgiftsinstituttet efter høring af parterne i overensstemmelse med ovennævnte regler. Hvis mæglingen afsluttes, uden at tvisten er bilagt, skal tvisten afgøres endeligt ved voldgift efter "Regler for behandling af voldgiftssager ved Det Danske Voldgiftsinstitut Voldgift Voldgiftsretten udpeges af Voldgiftsinstituttet i overensstemmelse med "Regler for behandling af voldgiftssager ved Det Danske Voldgiftsinstitut". Når tvisten skal afgøres af tre voldgiftsdommere, kan klageren i sit klageskrift komme med forslag til sin voldgiftdommer. Indklagede kan i sit svar komme med forslag til sin voldgiftsdommer. Den tredje voldgiftsdommer, der er voldgiftsrettens formand, bringes i forslag af Det Danske Voldgiftsinstitut, medmindre parterne inden udløb af fristen for indklagedes svar i fællesskab foreslår en formand. Stedet for voldgiftsretten er i den kommune, hvor kunden er registreret. 33. ÆNDRINGER AF RAMMEAFTALEN Ændringer i rammeaftalen kan kun ske med kundens og leverandørens skriftlige samtykke. Ændringer udarbejdes i form af nummererede, daterede og underskrevne tillæg til rammeaftalen. 34. IKRAFTTRÆDELSE OG VARIGHED Rammeaftalen træder i kraft ved begge parters underskrift og løber i 2 år fra overtagelsesdagen. Med et skriftligt varsel på 6 måneder til udgangen af aftaleperioden har kunden ret til at forlænge rammeaftalen på uændrede vilkår med 2 x 1 år for et år ad gangen. Kunden er berettiget til at opsige rammeaftalen med 6 måneders skriftligt varsel til enten en 1/1 eller en 1/7. For leverandøren er rammeaftalen uopsigelig i aftaleperioden, herunder i en eventuel forlængelsesperiode. Ved ophør, uanset årsag, skal leverandøren straks på opfordring fra kunden vederlagsfrit udlevere alt kundens materiale. Leverandøren er ikke berettiget til at udøve tilbageholdsret i kundens materiale til sikkerhed for krav, leverandøren måtte have i forhold til kunden i anledning af rammeaftalens gennemførelse eller ophør. KVALITETS- OG TILSYNSSTYRELSEN - RAMMEAFTALE 2014 SIDE 17

18 35. FORHOLD VED OPHØR 35.1 Udlevering af kundens ejendom Ved ophævelse eller anden form for ophør, uanset årsag, skal leverandøren straks på opfordring fra kunden vederlagsfrit udlevere kundens ejendom, herunder materiale og data. Leverandøren er uberettiget til at anvende kundens ejendom, herunder data, og skal, når overdragelsen er afsluttet, slette/destruere alt materiale og alle data af enhver art. Destruktion må dog først finde sted, når kunden har meddelt, at alt materiale og alle data er behørigt overdraget til kunden. Materiale og data skal overdrages til kunden i den mellem parterne aftalte form. I forbindelse med rammeaftalens ophør, uanset årsag, er leverandøren ikke af hensyn til kundens mulighed for at få ydelserne udført hos tredjemand berettiget til at udøve tilbageholdsret i kundens materiale og data til sikkerhed for krav, han måtte have i forhold til kunden i anledning af rammeaftalens gennemførelse eller ophør Bistand ved overflytning Leverandøren er i forbindelse med rammeaftalens ophør, uanset ophørsgrund, forpligtet til vederlagsfrit at overdrage kunden eller den udpegede tredjemand alt nødvendigt materiale samt alle øvrige oplysninger, der er nødvendig for, at kunden og/eller tredjemand kan overtage udførelsen af de af rammeaftalen omfattede ydelser, herunder stille de fornødne oplysninger til rådighed i forbindelse med et genudbud. Leverandørens bistand skal sætte kunden i stand til uden unødigt besvær at overdrage ansvaret for udførelsen af ydelserne til tredjemand. Ansvaret for udførelsen af ydelserne overdrages til en af kunden udpeget tredjemand. Leverandøren skal aktivt medvirke til at sikre, at returneringen af ansvaret for udførelsen af ydelserne kan ske enkelt og uden gener for kunden Fortsat varetagelse af de af rammeaftalen omfattede ydelser Ved kundens ophævelse af rammeaftalen er leverandøren, uanset om leverandøren anerkender eller bestrider ophævelsen, indtil kundens etablering af samarbejde med tredjemand i en periode på op til 6 måneder efter ophørstidspunktet af nærværende rammeaftale, forpligtet til at fortsætte udførelsen af de af nærværende rammeaftale omfattede ydelser for kunden mod kundens fortsatte betaling af de aftalte vederlag, jf. rammeaftalens bestemmelser herom. I forbindelse med kundens ophævelse skal kunden senest samtidig med ophævelsen meddele leverandøren, om nærværende rammeaftale skal fortsætte udover ophævelsestidspunktet, samt, så vidt dette er muligt, i hvor lang en periode. De ovenfor anførte bestemmelser finder tillige anvendelse ved leverandørens ophævelse uanset årsagen hertil, dog forudsat at kunden fortsat erlægger det aftalte vederlag, jf. rammeaftalens bestemmelser herom. 36. UNDERSKRIFTER Nærværende rammeaftale er udarbejdet og underskrevet i 2 eksemplarer, hvoraf hver part besidder et. KVALITETS- OG TILSYNSSTYRELSEN - RAMMEAFTALE 2014 SIDE 18

19 Dato: For [leverandøren] [Navn] [Titel] Dato: For Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Peter Pannula Toft Kontorchef KVALITETS- OG TILSYNSSTYRELSEN - RAMMEAFTALE 2014 SIDE 19

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2013 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang...

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Udbud fysisk tolkning 2014 2015 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Udbud fysisk tolkning 2016 2017 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2012 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes af kunden efter indgåelse af rammeaftale

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Kontraktparter... 3 2 Kontraktgrundlag... 3 3 Forventet årlig ydelse... 3

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning på tegnsprog

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning på tegnsprog Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning på tegnsprog Tolkemyndigheden - Rammeaftale fjerntolkning 2017-2019 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Baggrund og formål... 3 3) Tolkeydelsen...

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Bilag IV Udkast til rammeaftale. Udbud af køkkenelementer

Bilag IV Udkast til rammeaftale. Udbud af køkkenelementer Bilag IV Udkast til rammeaftale Udbud af køkkenelementer September 2015 Rammeaftale mellem Navn: AlmenIndkøb v/lejerbo CVR-nr.: 18 21 34 19 Adresse: Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby på vegne af tilmeldte

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Aftale. konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. mellem

Aftale. konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. mellem Aftale Om konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter mellem Femern A/S Vester Søgade 10 DK-1601 København V CVR-nr. 28 98 65 64 (i det følgende kaldet Femern A/S ) og [xxx] [xxx]

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

Leverandørkontrakt Frit valg området

Leverandørkontrakt Frit valg området Leverandørkontrakt Frit valg området 1 Oversigt over kontraktens parter og ydelsens art m.v. Kommunens navn og adresse (bestilleren): Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Cvr. Nr. 29 18

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

KONTRAKT OM LEVERING AF DANSKUNDERVISNING FOR VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. mellem SYDDJURS KOMMUNE [LEVERANDØREN]

KONTRAKT OM LEVERING AF DANSKUNDERVISNING FOR VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. mellem SYDDJURS KOMMUNE [LEVERANDØREN] KONTRAKT OM LEVERING AF DANSKUNDERVISNING FOR VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. mellem SYDDJURS KOMMUNE og [LEVERANDØREN] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Præambel... 4 2 Kontraktens parter... 4 3 Definitioner... 4 4 Baggrund

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Odder Kommune. Kontrakt om varetagelse af lønadministration

Odder Kommune. Kontrakt om varetagelse af lønadministration Kontrakt om varetagelse af lønadministration December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter 1 2. Formål og omfang 1 3. Definitioner 1 4. Leverandørens ydelser 2 5. Driftsplaner 2 6. Kvalitet 3

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Rammeaftale om frit valg på ældreområdet - indkøbsordning

Rammeaftale om frit valg på ældreområdet - indkøbsordning Roskilde Kommune Rammeaftale om frit valg på ældreområdet - indkøbsordning Side 1 af 10 Roskilde Kommune...1 1) Rammeaftalens parter...3 2. Omfang og formål...3 3) Leverandørens garantier...3 4) Tilmelding,

Læs mere

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø Kontrakt mellem Landsskatteretten Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 København V og SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø (i det følgende kaldet Kunden) og LEVERANDØRNAVN ADRESSE POSTNUMMER (i det følgende

Læs mere

K O N T R A K T. udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen. mellem. Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø

K O N T R A K T. udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen. mellem. Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø K O N T R A K T om udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen mellem Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø og... (i det følgende benævnt tjenesteyderen) Certificeret efter DS/EN

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem

administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem J.nr.: 7503045-A MGA Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem Den Danske Folkekirke v. Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K (i det

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

<NAVN> Kommune. Kontrakt om varetagelse af lønadministration. <Måned/år>

<NAVN> Kommune. Kontrakt om varetagelse af lønadministration. <Måned/år> Kontrakt om varetagelse af lønadministration Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter 1 2. Formål og omfang 1 3. Definitioner 1 4. Leverandørens ydelser 2 5. Driftsplaner 2 6. 6.1 Kvalitet

Læs mere

Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Mellem Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V som Ordregiver og KONSULENT som Konsulent er dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE vedrørende økonomiske og mediefaglige konsulentvurderinger

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget)

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) A. INDLEDENDE BESTEMMELSER ANVENDELSESOMRÅDE 1. Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService)

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Version 1.0 Den 17. maj 2006 GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER 1 ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder for alle Semler IT A/S' leverancer,

Læs mere

SPONSORAFTALE. indgået mellem. [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ]

SPONSORAFTALE. indgået mellem. [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ] Side 1/9 SPONSORAFTALE indgået mellem [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ] og Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K ( Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 OPGAVEN... 4 3 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 4 4 UDSKIFTNING AF LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE... 5

Læs mere

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Kunden og [navn] som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr.

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP/jwi Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Kontrakt om Levering af jobannoncer

Læs mere

KONTRAKT. (Kapitalforvalter) Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling. mellem

KONTRAKT. (Kapitalforvalter) Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling. mellem 144-179322 MWI/tpt 23.05.2016 KONTRAKT (Kapitalforvalter) om Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling mellem Bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C (i det følgende

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af:

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: LEVERANDØRKONTRAKT Emne Mellem Væksthus Sjælland Marienbergvej 132, 1. sal 4760 Vordingborg CVR 30 08 94 64 (herefter benævnt Væksthuset ) Og (indsæt navn) (indsæt registreret adresse) (indsæt

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

KONTRAKT. (Administrator) Etablering og administration af investeringsforening. mellem

KONTRAKT. (Administrator) Etablering og administration af investeringsforening. mellem KONTRAKT (Administrator) om Etablering og administration af investeringsforening mellem Bestyrelsen Stifternes Kapitalforvaltning Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C (i det følgende benævnt Bestyrelsen) og

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Mellem [navn på kommune] [adresse 1] [adresse 2] (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 FORMÅL 1.1

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift af en

Læs mere

Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem Rammekontrakt om Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (i det følgende benævnt "Kunden") og [leverandør] [adresse] [postnummer/by]

Læs mere

Mellem. Kulturministeriet Nybrogade København K CVR.nr.: EAN-nr: (i det følgende kaldet Kunden) og.

Mellem. Kulturministeriet Nybrogade København K CVR.nr.: EAN-nr: (i det følgende kaldet Kunden) og. Notat 7. marts 2017 Kontrakt om gennemførelse af økonomisk analyse af selskaberne i den danske filmbranche og associerede brancher Mellem Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K CVR.nr.: 67 85 50

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

RAMMEAFTALE INDKØB AF NOISELOGGERE MV. mellem

RAMMEAFTALE INDKØB AF NOISELOGGERE MV. mellem RAMMEAFTALE INDKØB AF NOISELOGGERE MV. mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F (herefter betegnet "Ordregiver") og [Indsættes ved kontraktindgåelse] (herefter

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland Rammeaftale Mellem Følgende regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark.. Region Nordjylland. Region Midtjylland (herefter samlet "Regionerne" og hver for sig "den enkelte region") og

Læs mere