Revision i årets løb for 2015 på områderne omfattet af statsrefusion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revision i årets løb for 2015 på områderne omfattet af statsrefusion"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax g Beskæftigelse og Integrationsforvaltningen Att.: Direktør Jacob Zeberg Eberholst Bernstorffsgade København V Revisionsrapport Revision i årets løb for 2015 på områderne omfattet af statsrefusion Indledning Vi har som led i vores løbende revision af Københavns Kommunes årsregnskab foretaget revision af følgende områder for Beskæftigelse og Integrationsudvalget: Opfølgning på uafsluttede observationer i vores revisionsberetning for 2014 Ledelsestilsyn og forretningsgange Revision af personsager på områder med statsrefusion Rapporteringen er opbygget på følgende måde: 1. Formål og omfang mv. 2. Ledelsesresume og konklusion 3. Observationer, risikovurdering og anbefaling 4. Formidling af risiko og væsentlighed mv. Bilag 1 Resultatet af personsagsgennemgangen. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Deloitte 2 1. Formål og omfang mv. Revisionens formål Revisionen af de refusionsberettigede områder i Beskæftigelse og Integrationsforvaltningen er en del af den lovpligtige revision og indgår i grundlaget for vores påtegning af Københavns Kommunes årsregnskab. Revisionens formål er at vurdere, hvorvidt Beskæftigelse og Integrationsforvaltningens administration af sagsområderne omfattet af bekendtgørelse nr af 10. december 2015 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Indenrigsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings ressortområder foretages i overensstemmelse med gældende regler. Det bedste værn mod uregelmæssigheder er hensigtsmæssige forretningsgange og gode interne kontroller, hvorfor vores revision i vidt omfang har baseret sig på efterprøvelse af forretningsgange og interne kontroller, men ikke undersøgelser specielt med henblik på opdagelse af uregelmæssigheder. Det påhviler ledelsen at tilrettelægge kontrolsystemer og forretningsgange, der er betryggende efter kommunens forhold, og det påhviler revisor at gennemgå disse forretningsgange og interne kontroller som et led i revisionen af årsregnskabet. Revisionens omfang og afgrænsning Revisionen har omfattet områderne af ovennævnte bekendtgørelse og er baseret på en forventning om, at der er tilrettelagt et velfungerende internt kontrolsystem og en pålidelig bogføring. Dette indebærer, at det overordnede kontrolmiljø og de organisatoriske rammer understøtter et velfungerende ledelsesog kontrolsystem, og at der på de enkelte aktivitetsområder er beskrevet og implementeret interne kontroller, som reducerer risikoen for væsentlige fejl til et acceptabelt niveau. Revisionen omfatter ikke en gennemgang af samtlige bilag og transaktioner, men udføres ved, at vi ved stikprøver indhenter dokumentation for eller på anden måde får bekræftet bogføringens rigtighed. I forbindelse hermed tester vi de interne kontroller i det omfang, vi finder det nødvendigt for revisionen af årsregnskabet. Omfanget af vores arbejde fastlægges ud fra vores samlede vurdering af væsentlighed og risiko for væsentlig fejl. Vi skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at revisionen først kan anses for afsluttet, når vi har underskrevet erklæringen på årsregnskabet.

3 Deloitte 3 Revision af nedenstående områder har ikke været omfattet af vores løbende revision: Revision af refusionsopgørelser Berigtigelser i refusionsgrundlaget på baggrund af konstaterede fejl i forbindelse med udførelse af ledelsestilsyn. Revisionen heraf vil blive foretaget i forbindelse med vores revision af status. 2. Ledelsesresume og konklusion Ledelsesresume og konklusion Vi har i forbindelse med revisionen konstateret væsentlige fejl på områderne vedrørende: Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ressourceforløb som giver anledning til bemærkninger. Revisionsbemærkning Sygedagpenge Vi har i lighed med tidligere år samt observationer fra forvaltningens eget ledelsestilsyn på området, konstateret væsentlige fejl og mangler i forhold til kvaliteten i sagsbehandlingen på områderne for sygedagpenge. Både forvaltningens ledelsestilsyn og vores observationer i forbindelse med sagsgennemgangen viser, at der er væsentlige mangler i kvaliteten i sagsbehandlingen i forhold til: Den indledende og løbende vurdering af borgerens uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom i henhold til sygedagpengelovens 7 Arbejdsgiverkontakt Mangelfuld opfølgning på indsatser og aktiviteter Forholdet er drøftet med forvaltningen, der på baggrund af observationerne fra forvaltningens ledelsestilsyn har iværksat en handleplan med henblik på at øge kvaliteten i sagsbehandlingen på følgende punkter: 1. Konkret uarbejdsdygtighedsvurdering ved samtlige samtaler 2. Korrekt partshøring af borgere ved afgørelser 3. Korrekt og rettidig afgørelse om revurdering 4. Kontakt med arbejdsgiver ved første samtale eller begrundelse for, hvorfor det ikke er sket

4 Deloitte 4 Det er forvaltningens forventning, på baggrund af den iværksatte handleplan, at der er rettet op på kvaliteten i sagsbehandlingen i efteråret Vi følger op på den iværksatte handleplan og kvaliteten i sagsbehandlingen i forbindelse med vores revision for Revisionsbemærkning Jobafklaringsforløb Vi har i lighed med tidligere år vedrørende observationerne i forvaltningens eget ledelsestilsyn på området konstateret væsentlige fejl og mangler i forhold til kvaliteten i sagsbehandlingen på områderne for jobafklaring. Både forvaltningens ledelsestilsyn og vores observationer i forbindelse med sagsgennemgangen viser, at der er væsentlige mangler i kvaliteten i sagsbehandlingen i forhold til: Løbende vurdering af uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom At der i flere sager er gået mere end 8 måneder efter overgangen til jobafklaringsforløb, før der er igangsat udarbejdelse af rehabiliteringsplanens forberedende del At der ikke sker en overholdelse af tidsfristen på 4 uger for møde i rehabiliteringsteamet efter skiftet til jobafklaringsforløb Forholdet er drøftet med forvaltningen, der på baggrund af observationerne har iværksat en handleplan med henblik på at øge kvaliteten i sagsbehandlingen på følgende punkter: Rettidig forelæggelse af sager for rehabiliteringsteamet og udarbejdelse af rehabiliteringsplanens indsatsdel Det er forvaltningens forventning, på baggrund af den iværksatte handleplan, at der er rettet op på kvaliteten i sagsbehandlingen i efteråret Vi følger op på den iværksatte handleplan og kvaliteten i sagsbehandlingen i forbindelse med vores revision for Revisionsbemærkning - Ressourceforløb Manglende opfølgning i sagerne Vi har i forbindelse med gennemgang af personsager på området endvidere konstateret, at der i sagerne langt fra sker opfølgning i det omfang som lovgivningen tilskriver. Der er således en risiko for, at forløbene på ressourceforløb bliver unødvendig lange. Forholdet er drøftet med forvaltningen, der er opmærksom på problemstillingen. Forvaltningen oplyser, at området i efteråret 2015 er tilført yderligere ressourcer. Herudover er der i 2016 iværksat en

5 Deloitte 5 særlig indsats for at øge rettidigheden i opfølgningssamtalerne gennem effektiviseringstiltag og samtalestyring. Der følges løbende op på rettidigheden på medarbejderniveau. Vi skal anbefale, at området og udviklingen i kvaliteten i sagsbehandlingen følges tæt i forvaltningens ledelsestilsyn. Observationer, risikovurdering og anbefaling Oversigt over observationer Organisationsområde i KK Beskæftigelse og Integrationsforvaltningen Revisionsområde/ emne Revision i årets løb for 2015 Ropef. Observation Risikobeskrivelse Anbefaling Risiko & væsentlighed Opfølgning på observationer fra vores revisionsberetning for 2014 Jobrotation revisionsbemærkning nr. 17 fra 2014 STAR har i skrivelse af 1. marts 2016 afgjort, at BIF skal tilbagebetale den hjemtagne refusion udbetalt til 4 konkrete virksomheder, svarende til ca. 36 mio.kr. Vi har foretaget stikprøvevis gennemgang af 39 konkrete sager, som efter BIF s opfattelse opfyldte betingelserne for statsrefusion, svarende til 10,7 mio.kr. Tvivl om berettigelsen til statsrefusion. Vi har anbefalet, at der etableres et løbende ledelsestilsyn på området. Opfølgning 2015 Forvaltningen har udført et skærpet tilsyn på området i 2015 Forvaltningen har klaget over STAR s afgørelse til Beskæftigelsesministeriet. Vi afventer endelig afklaring af sagen Revisionsbemærkning fra 2014 Vores gennemgang viste, at der var 32 sager som opfyldte betingelserne for statsrefusion, svarende til en refusion på i alt ca. 6 mio.kr. Der udestår en endelig afklaring af det resterende beløb udbetalt til de 4 konkrete virksomheder, svarende til ca. 31 mio.kr. Gensidig forsørgerpligt revisionsbemærkning nr. 18 fra Forvaltningen har foretaget gennemgang og regulering af de berørte sager, og har i den forbindelse efterbetalt ca. 22 mio.kr. i kontanthjælp til de berørte personer. Vi har foretaget stikprøvevis kontrol af forvaltningens gennemgang og efterbetaling. Forholdet anses herefter for afsluttet.

6 Deloitte 6 Organisationsområde i KK Beskæftigelse og Integrationsforvaltningen Revisionsområde/ emne Revision i årets løb for 2015 Ropef. Observation Risikobeskrivelse Anbefaling Risiko & væsentlighed Revalideringsområdet systematiks fejl vedrørende kontering af revalideringsydelse i forbindelse med mere end 14 dages sammenhængende fravær revisionsbemærkning nr. 19 fra Forvaltningen har tilrettet forretningsgangene således, at der fremover tages stilling til fravær i forbindelse med revalidering. Forvaltningen har foretaget gennemgang af de berørte revalideringssager og foretaget berigtigelse af for meget hjemtaget statsrefusion for perioden 2013 til 2015 med i alt kr. Forholdet anses herefter som afsluttet. Løntilskud til private arbejdsgivere systematisk fejl i beregningen af bruttostøtteintensiteten revisionsbemærkning nr. 20 fra Forvaltningen har tilrettet deres arbejdsgang således, at der fremover indhentes oplysninger fra arbejdsgiver. Forvaltningen har endvidere foretaget gennemgang af sagerne, hvor der var foretaget modregning i løntilskud til arbejdsgiver og foretaget regulering af løntilskuddet til arbejdsgiver i de tilfælde, hvor der var modregnet for meget. Forholdet anses herefter som afsluttet.

7 Deloitte 7 Oversigt over observationer Organisationsområde i KK Beskæftigelse og Integrationsforvaltningen Revisionsområde/ emne Revision i årets løb for 2015 Ropef. Observation Risikobeskrivelse Anbefaling Risiko & væsentlighed Observationer for den løbende revision 2015 analyse af mentorudgifter og driftsudgifter på området vedrørende ressourceforløb konstateret, at der var en række udgifter som ikke var konteret korrekt. Der er en risiko for refusionstab som følge af fejlkonteringerne. løbende sker opfølgning på kontering af henholdsvis mentor- og driftsudgifter på området vedrørende ressourceforløb. Forretningsgange, herunder interne kontroller Forvaltningen har oplyst, at man i marts 2015 blev opmærksom på en fejl i systemopsætningen, og at der i den forbindelse ikke var foretaget omkontering af alle de berørte ydelser. Forvaltningen har efterfølgende foretaget gennemgang af konteringerne og i den forbindelse foretaget omkontering af mentorudgifter med i alt kr. fra funktion 5.98 til funktion 5.82 med 50% refusion samt omkontering af driftsudgifter med i alt kr. fra funktion 5.90 til funktion revision af sygedagpenge og jobafklaringsforløb konstateret væsentlige fejl på områderne. Forvaltningens ledelsestilsyn har i lighed med tidligere år ligeledes konstateret væsentlige fejl på området vedrørende sygedagpenge. Der er risiko for, at borgerne fastholdes unødigt længe på de konkrete ydelser, uden at der sker den nødvendige sagsbehandling. Vi skal anbefale, at den iværksatte handleplan gennemføres, og at der er ledelsesmæssig fokus på kvaliteten i sagsbehandlingen på områderne. Forvaltningen har i den forbindelse iværksat en handleplan med henblik på at rette op på de konstaterede fejl.

8 Deloitte 8 Organisationsområde i KK Beskæftigelse og Integrationsforvaltningen Revisionsområde/ emne Revision i årets løb for 2015 Ropef. Observation Risikobeskrivelse Anbefaling Risiko & væsentlighed Kontanthjælp, uddannelseshjælp og løntilskud Fleksjob og ledighedsydelse Ressourceforløb af i alt 23 personsager og har i den forbindelse konstateret følgende: 10 sager med fejl uden refusionsmæssig betydning. 2 sager med fejl med refusionsmæssig betydning. personsager fremgår af bilag 1. af i alt 6 personsager. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. personsager fremgår af bilag 1. af i alt 6 personsager og har i den forbindelse konstateret følgende: 6 sager med fejl uden refusionsmæssig betydning. Derudover henvises til ovenstående problematik vedr. fejlkontering af mentorudgifter. er øget fokus på kvaliteten i sagsbehandlingen. Vores revision har ikke givet anledning til anbefalinger. er øget fokus på kvaliteten i sagsbehandlingen. personsager fremgår af bilag 1. Revalidering af i alt 8 personsager og har i den forbindelse konstateret følgende: 1 sag med fejl uden refusionsmæssig betydning er øget fokus på kvaliteten i sagsbehandlingen. personsager fremgår af bilag 1. Forsikrede ledige og AMY af i alt 10 personsager og har i den forbindelse konstateret følgende: er øget fokus på kvaliteten i sagsbehandlingen.

9 Deloitte 9 Organisationsområde i KK Beskæftigelse og Integrationsforvaltningen Revisionsområde/ emne Revision i årets løb for 2015 Ropef. Observation Risikobeskrivelse Anbefaling Risiko & væsentlighed Fejl i 7 sager uden refusionsmæssig betydning. personsager fremgår af bilag 1. Integration og repatriering af i alt 9 personsager og har i den forbindelse konstateret følgende: Fejl i 4 sager uden refusionsmæssig betydning. personsager fremgår af bilag 1. er øget fokus på kvaliteten i sagsbehandlingen. af i alt 10 personsager og har i den forbindelse konstateret følgende: er øget fokus på kvaliteten i sagsbehandlingen samt at den iværksatte handleplan følges. Sygedagpenge Fejl i 9 sager uden refusionsmæssig betydning. Der henvises til ovenstående bemærkninger vedr. sygedagpengeområdet. personsager fremgår af bilag 1 af i alt 7 personsager, og har i den forbindelse konstateret følgende: er øget fokus på kvaliteten i sagsbehandlingen samt at den iværksatte handleplan følges. Jobafklaring Fejl i 7 sager uden refusionsmæssig betydning. Der henvises til ovenstående bemærkninger vedr. Jobafklaringsområdet. personsager fremgår af bilag 1

10 Deloitte Formidling af risiko og væsentlighed mv. Vi har vurderet graden af risiko og væsentlighed for de enkelte observationer. Vurderingen af risiko og væsentlighed er foretaget med udgangspunkt i den reviderede enhed. I tilknytning til den givne observation har vi påført en prioritet ud fra følgende vurderingsgrundlag: Prioritet 1 markeres med Prioritet 1 markeringer anvendes for risici, der anses for kritiske for enheden og som ikke vurderes som betryggende, og hvor der er behov for skærpet fokus og hurtig handling fra ledelsen. En risiko anses for kritisk, såfremt der er en høj grad af sandsynlighed for, at forholdet indtræffer og/eller har en betydelig effekt. Prioritet 2 markeres med Prioritet 2 markeringer anvendes for risici, der anses for væsentlige for enheden, og som vurderes som mindre betryggende, og hvor der er behov for opmærksomhed fra ledelsen, da der er usikkerhed eller behov/mulighed for forbedringer. En risiko anses for væsentlig, såfremt der en middel grad af sandsynlighed for at forholdet indtræffer og/eller har en vis effekt. Prioritet 3 markeres med Prioritet 3 markeringer anvendes, hvor der ikke er risici, eller hvor risici anses for mindre væsentlige/ikke kritiske for enheden, og som derfor eventuelt rapporteres til ledelsen som opmærksomhedspunkter. En risiko anses for mindre væsentlig, såfremt der er en lille grad af sandsynlighed for at forholdet indtræffer og/eller har en lille effekt. Afslutning Vores revision har givet anledning til 3 revisionsbemærkninger som vil blive politisk behandling i forbindelse den politiske behandling af vores revisionsberetning vedr. sociale og beskæftigelsesrettede ydelser omfattet af statsrefusion. Nærværende notat kan derfor behandles administrativt og kræver ikke særskilt politisk behandling. København, den 9. maj 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Ulrik Vassing statsautoriseret revisor

11 Deloitte 11 Bilag 1: Resultatet af personsagsgennemgangen Følgende områder har givet anledning til kommentarer, bemærkninger eller uafklarede forhold Generelle forhold Økonomisk opfølgning i henhold til aktivlovens 10 gennemgang af sager konstateret, at der i en række sager ikke er foretaget økonomisk opfølgning hver 3. måned i henhold til aktivlovens 10. Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen har tilrettelagt deres procedure i forbindelse med økonomisk opfølgning således, at der sker opfølgning på alle henvendelser og adviser der kan have indflydelse på beregning og berettigelsen til ydelser. gennemgang af sager ikke konstaterede forhold, hvor der ikke er taget stilling til forhold, der kunne have betydning for beregning og berettigelse til ydelserne. Kontanthjælp, uddannelseshjælp og løntilskud gennemgang af personsager foretaget gennemgang af i alt 23 sager, og har konstateret fejl i 12 sager. De konstaterede fejl kan henføres til nedenstående fejltyper: Manglende blanketter I tre sager har vi konstateret manglende blanketter i forbindelse med virksomhedspraktik og løntilskud. Opfølgning i henhold til det individuelle kontaktforløb I tre sager har vi konstateret, at der ikke er afholdt rettidige lovpligtige opfølgningssamtaler. I to sager har vi konstateret, at der mangler opfølgning, herunder opfølgning på information fra borgeren, opfølgning på borgerens hyppige fravær, opfølgning på statusattest fra egen læge samt manglende opfølgning på jobopslag. Min Plan I to sager har vi konstateret, at Min Plan ikke ses udarbejdet forud for beskæftigelsesrettet tilbud. I en sag har vi konstateret uoverensstemmelse mellem Min Plan og aktiviteter.

12 Deloitte 12 Godtgørelse LAB 83 I tre sager har vi konstateret, at der mangler beregning/bemærkning til truffet afgørelse om godtgørelse. Kontering af tilbud I en sag har vi konstateret, at kursus iht. LAB er kontoret på konto med 50% refusion, mod retteligt 30% refusion. Beregning af bruttostøtteintensitet I en sag har vi konstateret, at bruttostøtteintensitets ikke er beregnet korrekt, og arbejdsgiver derfor er blevet modregnet for meget. Manglende dokumentation I en sag har vi desuden konstateret, at den beskæftigelsesrettede aktivitet er afbrudt, uden at der fremgår dokumentation for, hvorfor. I en sag har vi konstateret, at uddannelsesfristen er udskudt uden, at det fremgår hvorfor. Fleksjob og ledighedsydelse løbende revision foretaget gennemgang af i alt 6 personsager vedrørende fleksjob og ledighedsydelse, og har ikke konstateret fejl. Ressourceforløb løbende revision foretaget gennemgang af i alt 6 personsager vedrørende ressourceforløb, og har konstateret fejl i 6 sager. Manglende rettighed i forbindelse med opfølgning I 6 sager er det konstateret, at der ikke er foretaget opfølgning med det i lovgivningen fastsatte interval. Kontering af udgifter til mentor I 4 af sagerne er det konstateret, at udgifterne til mentor fejlagtigt var konteret på funktion 5.98, grp. 012, med 50% refusion inden for den udmeldte ramme, mod rettelig funktion 5.82, grp. 009, med 50% refusion.

13 Deloitte 13 Kontering af driftsudgifter I 1 af sagerne er det endvidere konstateret, at driftsudgifterne i forbindelse med ressourceforløbet var konteret på funktion 5.90, grp. 004, i stedet for funktion Revalidering inkl. forrevalidering gennemgang af personsager foretaget gennemgang af i alt 8 sager, og har konstateret fejl i 1 sag. De konstaterede fejl kan henføres til nedenstående fejltyper: Omkontering af ydelse I en sag har vi konstateret, at der ikke er taget stilling til omkontering af ydelse til passiv ydelse i forbindelse med mere end 14 dages sammenhængende fravær. Forsikrede ledige og midlertidig arbejdsmarkedsydelse gennemgang af personsager foretaget gennemgang af i alt 10 sager, og har konstateret fejl i 7 sager. De konstaterede fejl kan henføres til nedenstående fejltyper: Manglende rettidighed i opfølgningen I fem sager har vi konstateret, at der ikke var foretaget opfølgning med det i lovgivningen fastsatte interval. Min Plan I tre sager har vi konstateret, at Min Plan ikke er oprettet rettidig. Intensiveret forløb efter 16 måneders ledighed I to sager har vi konstateret, at kravet om intensiveret forløb efter sammenlagt 16 måneders ledighed ikke er overholdt. Afgivelse af tilbud I to sager har vi konstateret, at ret og pligt i forhold til afgivelse af tilbud ikke er overholdt. I en sag har vi konstateret, at der er manglende overholdelse af frist for tilbud for borger, der modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

14 Deloitte 14 Integration og repatriering løbende revision foretaget gennemgang af i alt 9 personsager vedrørende integration, repatriering og hjælp til flygtninge, og har konstateret fejl i 4 sager. De konstaterede fejl kan henføres til nedenstående fejltyper: CV-samtaler I to sager har vi konstateret, at der ikke er afholdt rettidige CV-samtaler. Hyppigt fravær I to sager har vi konstateret, at der ikke ses stillingtagen til borgerens hyppige fravær. Integrationskontrakten I en sag har vi konstateret, at integrationskontrakten ikke er oprettet rettidigt. Sygedagpenge gennemgang af personsager foretaget gennemgang af i alt 10 sager, og har konstateret fejl i 9 sager. Der henvises til ovenstående revisionsbemærkning vedrørende sygedagpenge omhandlende manglende kvalitet i sagsbehandlingen. Jobafklaring mangler gennemgang af personsager foretaget gennemgang af i alt 7 sager, og har konstateret fejl i 7 sager. Der henvises til ovenstående revisionsbemærkning vedrørende jobafklaringsforløb omhandlende manglende kvalitet i sagsbehandlingen. STE/Käthe T:\Data\11\154165\BIF - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen\2016\154165ra2015 revision i årets løb, statsrefusion.docx

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Socialforvaltningen Att.:

Læs mere

Københavns Kommune. 3. juni 2016

Københavns Kommune. 3. juni 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Københavns Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 2 Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 2 Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Revision i forbindelse med status for Revisionsrapport. Indledning

Revision i forbindelse med status for Revisionsrapport. Indledning Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Att.: Adm. direktør Katja

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 3 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 11 2 REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER... 12 2.1 Regulativ for økonomistyring...

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 3 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Faxe Kommune Ledelsesnotat for Jobcenter, Ungecenter og Rehabiliteringscenter

Faxe Kommune Ledelsesnotat for Jobcenter, Ungecenter og Rehabiliteringscenter Faxe Kommune 2016 Ledelsesnotat for Jobcenter, Ungecenter og Rehabiliteringscenter PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Revision af

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 9 (side 183-192) Den løbende revision for regnskabsåret 2010 Delberetning

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Københavns Kommune. 3. juni 2015

Københavns Kommune. 3. juni 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Københavns Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune Allerød Kommune Byrådet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Landemærket 11 DK-1119 København K Tlf. +45 38 10 60 11 Fax +45 33 91 56 54 adir@adir.dk www.penst.dk www.adir.dk Decisionsskrivelse vedrørende beretning

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1.1 Generelt De efterfølgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af formål, omfang samt revisionens udførelse, som er dækkende for samtlige reviderede

Læs mere

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Greve Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Revisionsrapport Revision af parkeringsindtægter 2015

Revisionsrapport Revision af parkeringsindtægter 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Københavns Kommune Teknik-

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Byrådet Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fredericia Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2014

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2014 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2014 19. februar 2016 J.nr. 2015-0064-12404 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 27.

Læs mere

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009.

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009. Regnskab Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2010/02218 Dato: 16-02-2010 Sag: Administrationens redegørelse vedr. revisionsberetning nr. 8 af 19. februar 2010 Sagsbehandler: Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget:

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Revision af årsregnskabet har givet anledning til bemærkninger: 2.2.1 Overførsel af tilskudsmidler mellem årene Vi har konstateret,

Læs mere

Revisionsrapport Revision af generelle it-kontroller 2016

Revisionsrapport Revision af generelle it-kontroller 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Københavns Kommune Koncernservice

Læs mere

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret Faxe Kommune 2015 Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Revision af områder med refusion eller tilskud fra

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C. Herning Kommune. Besøgsrapport

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C. Herning Kommune. Besøgsrapport KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Løbende revision 2012 Beskæftigelsesministeriet og Social-

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Til: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Fra: Forvaltningen

Til: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Fra: Forvaltningen Til: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Fra: Forvaltningen Besvarelse af bemærkninger vedrørende Revision 2015 Den 29. juni 2016 godkendte Byrådet Revisionsberetningen vedrørende regnskab 2015 samt godkende

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE LØBENDE REVISION 2015

HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE LØBENDE REVISION 2015 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE 288-294 LØBENDE REVISION 2015 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab,

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f5d2c3cd-bc

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f5d2c3cd-bc file:///c:/adlib%20express/work/20160209t132121.036/20160209t132121.692/f5d2c3cd-bc93-4... Page 1 of 2 09-02-2016 From: Postkasse Jobcenter Sekretariatet Sent: 22-12-2015 06:55:21 To: John Andersen; Jesper

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion Tlf: 98 16 03 44 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Sofiendalsvej 11, Box 7030 DK-9200 Aalborg SV REGION NORDJYLLAND Beretning nr. 4 (side 22-25 ) Delberetning for regnskabsår 2011 BDO Kommunernes

Læs mere

Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser

Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser 2. Revisionsbemærkninger til årsregnskabet 2.1 Generelle bemærkninger Revisionen har ikke givet anledning til generelle

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 4 (side 65-77) Delberetning vedrørende regnskabsår 2011,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notat 28. marts Koncept for ledelsestilsyn

Notat 28. marts Koncept for ledelsestilsyn Notat 28. marts 2017 Ledelsestilsynskoncept for Beskæftigelse og Sundhed Koncept for ledelsestilsyn 1. Ledelsestilsyn I henhold til regnskabsbekendtgørelsen (BEK nr. 1509 af 13.12.2013) skal kommunen sikre

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6 Central Økonomi Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Dorrit Mejlholm Direkte 7257 7525 11-08-2016

Læs mere

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Næstved Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 29. august

Læs mere

Ballerup Kommune 2015

Ballerup Kommune 2015 Ballerup Kommune 2015 Center for Børn og Ungerådgivning Det specialiserede børneområde PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Revision af områder med refusion

Læs mere

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Ballerup Kommune CVR-nr. 58 27 17 13 Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Indholdsfortegnelse 1. Temarevision 2014 virksomhedspraktik og løntilskud 2 1.1 Omfang og indhold 2 1.2 Grundlag og resultater

Læs mere

Administrationens redegørelse revisionsberetning 11 af 25. februar 2011

Administrationens redegørelse revisionsberetning 11 af 25. februar 2011 Budget og Regnskab Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2011/03208 Dato: 08-03-2011 Sag: Sagsbehandler: Administrationens redegørelse revisionsberetning 11 af 25. februar 2011 Bjørn Tell Økonomisk konsulent

Læs mere

Aarhus Kommune. Revisionsberetning nr. 2. Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C. CVR-nr

Aarhus Kommune. Revisionsberetning nr. 2. Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C. CVR-nr Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C CVR-nr. 55 13 30 18 af 15. juni 2017 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. 2016 Indhold 1 Indledning 9 2 Den udførte revision

Læs mere

Årsregnskabet Socialrevisionen 3 4 Forvaltningsrevision 3 2 I alt 19 17

Årsregnskabet Socialrevisionen 3 4 Forvaltningsrevision 3 2 I alt 19 17 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering om Revisionsberetning for regnskab 2016 Københavns Kommune modtog fredag den 1. juni revisionsberetningen

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 18 (side 402-413) Løbende beretning Regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Roskilde Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 94 04. 10.

Roskilde Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 94 04. 10. Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 10. juni 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Det Sociale

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde STEVNS KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 436-444) Delberetning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej Frederiksberg. Esbjerg Kommune. Besøgsrapport

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej Frederiksberg. Esbjerg Kommune. Besøgsrapport KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Besøgsrapport Løbende revision 2012 på Beskæftigelses- og Social

Læs mere

Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet

Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet Faglig

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2 Brønderslev Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

Læs mere

Gennemgangen af kommunernes revision

Gennemgangen af kommunernes revision Ankestyrelsens resultater fra Gennemgangen af kommunernes revision Regnskabsåret 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Sammenfatning 3 3 Gennemgangen af de kommunale revisionsberetninger 5 3.1

Læs mere

Københavns Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion. 6.

Københavns Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion. 6. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Københavns Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841.

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841. SKAGEN KOMMUNE Beretning nr. 151 Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006 Delberetning for regnskabsåret 2006 841.000 Side 1 1 Indledning 2 Beholdningseftersyn m.v. 2.1 Uanmeldte

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 15. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Sammenfatning af udført løbende revision for Økonomiforvaltningen for 2014

Sammenfatning af udført løbende revision for Økonomiforvaltningen for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Att.: Adm. direktør Mikkel

Læs mere

REVISIONSRAPPORT. Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen. Selinevejens arealer og momsrefusion. 4. september 2017 INTERN REVISION

REVISIONSRAPPORT. Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen. Selinevejens arealer og momsrefusion. 4. september 2017 INTERN REVISION INTERN REVISION 4. september 2017 REVISIONSRAPPORT Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen Selinevejens arealer og momsrefusion 2017 INTERN REVISION Jesper Andersen Allan Bojer MODTAGER Adm.

Læs mere

AARHUS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 11 SIDE LØBENDE REVISION 2015

AARHUS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 11 SIDE LØBENDE REVISION 2015 Tlf: 89 30 78 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 AARHUS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 11 SIDE 355-363 LØBENDE REVISION

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Bilag 2: Oversigt - Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Beskæftigelsesudvalget Politikområdet 06 Arbejdsmarked består af følgende delområder: Midlertidig boligplacering/lejetab fraflytning mv.

Læs mere

Fredericia Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning af 15. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015

Fredericia Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning af 15. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Fredericia Kommune CVR-nr. 69 11 64 18 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 15. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

SEL 41 og 42 Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste Det specialiserede børn- og ungeområde

SEL 41 og 42 Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste Det specialiserede børn- og ungeområde Langeland Kommune Fredensvej 1 Rådhuset 5900 Rudkøbing Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Langeland Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 16. september

Læs mere

Horsens Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Horsens Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Horsens Kommune CVR-nr. 29 18 98 89 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Rødovre Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr

Rødovre Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr Rødovre Kommune CVR-nr. 65 30 73 16 15. juni 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 55-64) Delberetning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 6 (side 139-150) Delberetning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5100 Odense C ASSENS KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 362 374) Løbende revision indtil april 2013 Delberetning for regnskabsåret 2012

Læs mere

Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2

Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2 Norddjurs Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Henvendelse om publikationen kan ske til: Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K T

Henvendelse om publikationen kan ske til: Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K T Resultater fra Gennemgangen af kommunernes revisionsberetninger Regnskabsåret 205 Henvendelse om publikationen kan ske til: Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 060 København K T 33 92 93 00 Publikationen

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012

Faxe Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 15. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Ankestyrelsens evaluering af. Kommunernes revision. Regnskabsåret 2012

Ankestyrelsens evaluering af. Kommunernes revision. Regnskabsåret 2012 Ankestyrelsens evaluering af Kommunernes revision Regnskabsåret 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Sammenfatning 2 3 Ankestyrelsens gennemgang af de kommunale revisionsberetninger 3 3.1 Revisionsberetninger

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Horsens Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014

Horsens Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Horsens Kommune CVR-nr. 29 18 98 89 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af

Læs mere

Notat om berigtigelse af statsrefusion og tilskud på Sociale ydelser

Notat om berigtigelse af statsrefusion og tilskud på Sociale ydelser INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Notat om berigtigelse af statsrefusion og tilskud på Sociale ydelser 2011-2013 August 2015 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. februar 2015 Kl. 13:00 Lokale F305 Buen 1. sal, Ebeltoft. Medlemmer.

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. februar 2015 Kl. 13:00 Lokale F305 Buen 1. sal, Ebeltoft. Medlemmer. 1 of 14 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. februar 2015 Kl. 13:00 Lokale F305 Buen 1. sal, Ebeltoft Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger) Laila Sortland

Læs mere