Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere Resultater for 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere Resultater for 2012"

Transkript

1 ISSN: Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere Resultater for 2012 Introduktion I Danmark udsættes visse arbejdstagere undertiden for ioniserende stråling, typisk i forbindelse med arbejde med enten røntgenudstyr, radioaktive stoffer eller i nukleare anlæg. Disse stråledoser er fundet berettigede, idet de holdes så lave, at de samlede fordele ved brug af stråling overstiger de samlede ulemper. Løbende dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere er dog fundamentalt for at sikre at strålebeskyttelsen opretholdes og altid er så god som mulig (optimeret). Dosisovervågningen sætter i praksis et konkret tal på den stråledosis den enkelte arbejdstager har modtaget i en given periode. Statens Institut for Strålebeskyttelses (SIS) anvender overvågningen til at håndhæve relevante lovkrav. Det vil sige SIS fører tilsyn med om de fastsatte dosisgrænser overholdes og om forhold på arbejdspladsen er optimerede, så stråledoserne er berettigede og så lave som rimeligt opnåeligt. De individuelle stråledoser danner f.eks. grundlag for beregning af kollektive stråledoser og middeldoser til arbejdstagere i de enkelte virksomheder og indenfor samme faggrupper i Danmark. Det vurderes på den måde om doserne med tiden ændres inden for de enkelte virksomheder eller inden for faggrupperne som helhed. SIS kan på den måde vurdere om der er tendenser der bør imødegås på virksomheds- eller brancheniveau. SIS kan også vurdere om middeldoser for arbejdstagere i samme faggruppe er ensartede. Virksomheder der demonstrerer lavere middeldoser end gennemsnittet i en faggruppe kan måske danne grundlag for udbredelsen af en god praksis i hele faggruppen. Modsat er der måske grund til at intensivere tilsynet med virksomheder der har middeldoser der ligger over gennemsnittet. Regelgrundlag De danske bestemmelser for dosisovervågning af arbejdstagere, som udsættes for ioniserende stråling, har siden 1998 været givet i bekendtgørelse nr. 823 af 31. oktober 1997 om dosisgrænser for ioniserende stråling. Heri bekendtgøres det hvilke arbejdstagere der skal bære persondosimeter, samt den maksimale periode dosimetret må bæres inden udlæsning (1 måned eller 3 måneder afhængigt af sandsynligheden for at modtage høje doser). Dosisovervågningen skal foretages ved hjælp af persondosimetre fra et persondosimetri-laboratorium, der er godkendt af SIS. Dosisgrænserne er givet i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 823 af 31. oktober 1997 om dosisgrænser for ioniserende stråling. Dosisgrænsen for arbejdstagere for helkropsbestråling (effektiv dosis) er 20 msv pr. år. Et i praksis vigtigere krav end over- 1

2 holdelsen af dosisgrænserne er bekendtgørelsens krav om, at alle doser skal holdes så lave som rimeligt opnåeligt. For arbejdstagere i en dansk virksomhed, der vil kunne modtage høje doser i forbindelse med arbejde for et eksternt firma i et EU-land, gælder Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 663 af 12. juli 1994 om eksterne arbejdstagere med ændringer i bekendtgørelse nr. 824 af 31. oktober Ifølge bekendtgørelsen skal SIS udstede et strålepas med oplysninger om tidligere modtagne doser, før arbejdet kan påbegyndes. Doser modtaget under sådant arbejde skal noteres i strålepasset før det returneres til SIS, hvor det registreres i Sundhedstyrelsens Register for Persondosimetri. Anvendte persondosimetrilaboratorier Dosisovervågning (ekstern dosimetri) af danske arbejdstagere har i 2012 været varetaget af nedenstående persondosimetri-laboratorier, hvoraf samtlige danske anvender Thermo Luminescens Dosimetri (TLD) for måling af gamma-, beta- og røntgenstråling: Afdelingen for Strålingsforskning, Risø DTU Persondosimetrilaboratoriet på Risø har leveret persondosimetre til dosisovervågning af arbejdstagere m.v. på Risø, herunder Dansk Dekommissionering. Afdelingen for Medicinsk Fysik, Århus Sygehus Afdelingen for Medicinsk Fysik på Århus Sygehus leverer persondosimetre til dosisovervågning af arbejdstagere inden for sygehusvæsenet i Århus. Statens Institut for Strålebeskyttelse, Sundhedsstyrelsen Persondosimetrilaboratoriet på SIS har leveret dosimetre til dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere udenfor Risø og sygehusvæsenet i Århus. De benyttede dosimetre var baseret på fotografiske film indtil 1. juli Public Health England Til vurdering af doser ved neutronstråling er anvendt såkaldt sporfilm-dosimetre, som er vurderet på persondosimetrilaboratoriet ved Public Health England, i England ( Årsstatistik for 2012 I Danmark har måling af ekstern bestråling været benyttet siden begyndelsen af 60'erne. Siden da er der brugt egnede persondosimetre, der bæres af den enkelte arbejdstager i en passende tidsperiode. Siden 1990 har resultatet af alle udlæsninger af individuelle persondosimetre været registreret i Sundhedsstyrelsens Register for Persondosimetri (SRP). SIS udvikler og ibrugtager for tiden en ny database, blandt andet til håndtering af data til SRP. Data for 2012 findes delvist i den gamle database og delvist i den nye, hvorfor rapporteringen i et vist omfang afviger fra tidligere rapporter. 2

3 Det samlede antal dosisovervågede arbejdstagere (herefter benævnt personer) og antal registrerede dosimeterudlæsninger på de tre laboratorier i 2012 er vist i tabel 1. Persondosimetri-laboratorium Personer Persondosimetre Risø DTU Århus Sygehus Statens Institut for Strålebeskyttelse Hele landet Tabel 1. Antal overvågede personer og antal udlæste persondosimetre i 2012 (filmdatabase) Arbejds- og strålebeskyttelsesmæssige forhold varierer betydeligt med de typer strålekilder der arbejdes med, f.eks. i forbindelse med røntgendiagnostik, arbejde med åbne radioaktive kilder, arbejde på nukleare anlæg. Med henblik på at kunne udarbejde relevant statistik for de forskellige anvendelsesområder og af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse af dosisovervågningen benyttes en gruppeopdeling af de dosisovervågede arbejdspladser. Gruppeopdelingen omfatter Risø (der inkluderer de nukleare anlæg) samt 11 andre faggrupper inden for brugen af røntgenanlæg og radioaktive stoffer til medicinske, industrielle og andre formål. Faggrupperne, samt antallet af omfattede brugersteder (arbejdspladser) og dosisovervågede personer i 2012 fremgår af tabel 2. Af tabellen fremgår det, at der sidste år er udført dosisovervågning på i alt brugersteder. De nævnte brugersteder for Forskningscenter Risø omfatter 13 forskellige afdelinger/anlæg på Risø DTU og Dansk Dekommissionering. Den pågældende faggruppeinddeling har kun været tilgængelig indtil 1. juli 2012, hvorefter SIS overgik til TL dosimetre og den ny database til registreringen af doser. Den nye database er endnu under udvikling og kan p.t. ikke inddele de forskellige afdelinger i de 11 faggrupper. I denne rapport er doser således enten baseret på data fra den gamle database (filmdosimetri) eller doser fra filmdatabasen som er lineært ekstrapoleret. Hvilke data der er brugt fremgår af figurteksten. Faggruppe Brugersteder Personer Røntgendiagnostikafdelinger Anden røntgendiagnostik Dyrlæger Stråleterapi Nuklearmedicinske afdelinger Inkl. neutrondosimetre. Der er i 2012 vurderet 312 person-neutrondosimetre til 46 personer, som alle også har båret filmdosimeter. 3

4 Radioaktivitets-laboratorier Industriel radiografi Anden industriel anvendelse Servicefirmaer Røntgenanalyse Diverse 3 19 Forskningscenter Risø Alle grupper Tabel 2. Gruppeopdeling samt antal brugersteder og overvågede personer i 2012 (filmdatabase, januar-juli). 2 Forskellen mellem tabel 1og tabel 2 i antal dosisovervågede personer skyldes, at flere personer optræder i flere jobgrupper og har været overvåget af flere persondosimetri-laboratorier og derfor kan optræde flere gange i tabel 2. 4

5 Årsstatistik for persondosimetri, 2012 (januar - juli) Gruppe Antal Antal Antal personer i dosisinterval Totaldosis brugersteder personer (msv) (msv) Røntgendiagnostikafdelinger ,4 Anden røntgendiagnostik ,5 Dyrlæger ,2 Stråleterapi ,2 Nuklearmedicinske afdelinger ,2 Radioaktivitets-laboratorier ,1 Industriel radiografi ,2 Anden industriel anvendelse ,3 Servicefirmaer ,3 Røntgenanalyse ,0 Diverse ,2 Risø ,1 Alle grupper ,7 De angivne stråledoser omfatter summen af eksterne helkropsdoser (Hp(10)) og interne stråledoser (effektiv dosis), der er registreret i Sundhedsstyrelsens register for persondosimetri for arbejde her i landet. Tabel 3. Resultat af dosisovervågning i 2012, udlæst fra SIS film database. Dvs. målinger indtil 1. juli

6 Årsstatistik for persondosimetri, 2012 (ekstrapoleret) Røntgendiagnostikafdelinger ,8 0,06 Anden røntgendiagnostik ,0 0,10 Dyrlæger ,4 0,03 Stråleterapi ,4 0,04 Nuklearmedicinske afdelinger ,4 0,86 Radioaktivitets-laboratorier ,2 0,01 Industriel radiografi ,4 0,75 Anden industriel anvendelse ,6 0,22 Servicefirmaer ,6 0,28 Røntgenanalyse ,0 0,00 Diverse ,4 0,02 Risø ,1 0,05 Alle grupper ,3 0,14 De angivne stråledoser omfatter summen af eksterne helkropsdoser (Hp(10)) og interne stråledoser (effektiv dosis), der er registreret i Sundhedsstyrelsens register for persondosimetri for arbejde her i landet. Tabel 4. Resultat af dosisovervågning i 2012, totaldosis og middeldosis er ekstrapoleret for de måneder der ikke er tilgængelige i filmdatabasen på grundlag af data i tabel 3. Bemærk at tilgangen af dosisovervågede personer fra og med august således ikke fremgår og at det reelle antal er personer højere. 6

7 Samlet årsstatistik for alle grupper Resultatet af dosisovervågning for 2012 er samlet i tabel 4 (tilsvarende årsstatistikker for årene er vist på side 14-35). I tabellen er der for hele landet og for hver enkelt gruppe oplyst antallet af personer i hvert af dosisintervallerne < 0,1 msv, 0,1-0,5 msv, 0,5-1 msv, 1-5 msv, 5-10 msv, msv samt > 20 msv. For alle intervallerne gælder, at en registreret dosis svarende til skæringspunktet mellem to intervaller er medtaget i det øverste interval (f.eks. vil en dosis på 5 msv blive medtaget i intervallet 5-10 msv). I tabellerne er også for hele landet og for hver enkelt gruppe anført totaldosis (dvs. summen af alle doser i landet/gruppen, også benævnt kollektiv dosis) samt middeldosis pr. person 3. Det fremgår af tabel 4, at den totale kollektive dosis er 1928 msv, og at middeldosis pr. dosisovervåget person er 4 msv. Den historiske, udvikling i total kollektiv dosis siden 1965 er vist i figur 1. Den kollektive dosis ses at have været kraftigt aftagende gennem 70 erne og 80 erne, mens den har været nogenlunde konstant siden starten af 1990 erne. Figur 1. Udviklingen i total kollektiv dosis for perioden I beregningen af middeldosis er den samlede persondosis delt med antallet af overvågede personer uden hensyn til om personerne har været dosisovervågede hele året eller kun en del af året. 7

8 Ingen person har i 2012 overskredet dosisgrænsen på 20 msv, 1 person har modtaget doser mellem 10 og 20 msv, 6 mellem 5 og 10 msv og 275 mellem 1 og 5 msv. Af de 13,740 registrerede personer har således (85 %) modtaget stråledoser under 1 msv (1/20 af dosisgrænsen). Den historiske udvikling i antallet af personer med doser over henholdsvis 5, 15 og 50 msv, der betragtes som høje doser, ses i figur 2. Af figuren fremgår det, at der gennem årene også er sket et betydeligt fald i antallet af personer der modtager høje doser. Figur 1 og figur 2 giver dog kun et generelt billede af udviklingen siden slutningen af 60 erne til i dag, idet procedurerne for måling og registrering af doser for den enkelte person har ændret sig over perioden og ikke nødvendigvis er helt sammenlignelige. Figur 2. Udviklingen i antallet af høje doser i perioden I 1990 overgik Statens Institut for Strålebeskyttelse til et IT-baseret register for persondosimetri, og fra dette år kunne der udtrækkes fuldt ud sammenlignelige statistikker og oversigter over udviklingen. I figur 3 er der i 3 deldiagrammer vist hhv. udviklingen i antal overvågede personer og totaldosis, middeldosis pr. person samt antallet af høje doser for perioden For antallet af overvågede personer ses der i 1991 et fald fra ca personer til ca og derefter en jævn stigning til knap (se nedenfor) dosisovervågede personer i dag. Faldet i 1991 hænger sammen med indførslen af brugerbetaling for persondosimetri på SIS og omlægning af dosisovervågningen på Risø. I begge tilfælde var der tale om, at ikke-stråleudsat personale udgik af dosisovervågningen. Den mindre udglatning af kurven omkring slutningen af 90 erne skyldes primært en reduktion af antal dosisovervågede personer på Forskningscenter Risø. 8

9 Stigningen i antal overvågede personer de senere år skyldes primært en øget overvågning af hospitalspersonale fra gruppen Anden røntgendiagnostik, som bl.a. omfatter operationsafdelinger. Antallet af dosisovervågede er altså generelt stigende i den viste periode. Udover gruppen Forskningscenter Risø er det kun i gruppen Radioaktivitets-laboratorier, der er en faldende tendens i antal dosisovervågede. Antallet af dosisovervågede i de øvrige 9 grupper har været konstant eller jævnt stigende i perioden I 2012 har der været et lille fald i antallet af dosisovervågede. Dette hænger sammen med, at datagrundlaget er filmdatabasen indtil 1. juli På et ½ år kommer der på et normalt år mellem nye tilmeldinger til dosisovervågning, dvs. at det rigtige antal overvågede ligger et sted i intervallet personer. Totaldosis (total akkumuleret dosis) har i samme periode varieret fra ca msv i 1991 til omkring msv i dag. Der har de seneste år været en svag stigning i den samlede dosis til stråleudsatte arbejdstagere. Dette hænger formentligt sammen med at antallet af overvågede personer har været stigende i samme periode, da middeldosis per person har været tilnærmelsesvist konstant. afhænger af det samlede antal overvågede personer. er derfor særligt påvirket af det store antal personer, der ikke modtager målbare doser. En oversigt over udviklingen i middeldosis, korrigeret for denne usikkerhed, opnås ved at beregne middeldosis for alle personer med en registreret dosis større end 0,1 msv. I figur 3 ses, at den korrigerede middeldosis siden 1990 har ligget forholdsvis konstant omkring 0,7 msv, og at den i 2012 var 0,87 msv. De små udsving fra år til år skyldes primært variation i dosisbelastningen af faggrupperne: Industriel radiografi og Nuklearmedicinske afdelinger. Disse to grupper tegnede sig i 2012 for 54 % af den samlede dosis og med middeldoser pr. person på henholdsvis 0,75 msv og 0,86 msv. I det sidste deldiagram i figur 3 ses udviklingen i antallet af doser i intervallerne 1-5 msv, 5-10 msv, msv og > 20 msv. Kun i 1990, 1991, 2000, 2003, 2006, 2007 samt 2010 er der registreret personer med doser over 20 msv. For antallet af personer med doser i intervallet hhv msv og msv ses en svag faldende tendens gennem perioden, dog med store variationer fra år til år. Antallet af doser i intervallet 1-5 msv har typisk ligget mellem 400 og 500 i hele perioden. 9

10 Figur 3. Udviklingen i antal overvågede personer og totaldosis, i middeldosis pr. person samt i antallet af høje doser for perioden Antallet af overvågede personer inkluderer ikke de personer som normalt bliver tilmeldt dosisovervågning i løbet af et ½ år. Antallet af høje doser er ikke repræsentativt for 2012, da det kun er total dosis og middeldosis der er blevet ekstrapoleret. 10

11 Arbejde i udlandet (Strålepas) Doser registreret i forbindelse med udstedelse af strålepas til brug ved arbejde for et eksternt firma i et andet EU-land er vist i tabel 5 for perioden Det drejede sig i 2012 om 82 personer fra 5 danske virksomheder og arbejdet omfattede kontrol, undersøgelse og service, primært på de svenske atomkraftværker. Den totale kollektive dosis registreret på strålepas var i 2012: 69,4 msv. Denne kollektive dosis (strålepas) er den laveste registreret de seneste 19 år, på trods af at antallet af personer med strålepas altså var omtrent 20 procent højere end gennemsnittet for de seneste 19 år. Den tilhørende middeldosis pr. person (0,8) i 2012 er således også blandt de laveste registreret i mange år. Totaldosis modtaget i udlandet udgjorde i 2012 cirka 4 procent af totaldosis for alle danske arbejdspladser mod ca. 50 procent i Det bemærkes i den forbindelse, at den meget høje kollektive dosis (strålepas) på 902 msv i 1997 skyldes at der i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder på Barsebäckværket og Ringhalsværket blev udført omfattende ultralydsarbejder af danske firmaer i områder med høje stråleniveauer.. Tallene for 2012 viser at danske arbejdstagere, der udfører servicearbejde m.m. på de udenlandske atomkraftværker stadig tilhører en af de grupper af danske arbejdstagere, der modtager de højeste stråledoser. Det er dog bemærkelsesværdigt at doserne er faldet så meget at de i 2012 var sammenlignelige med middeldosis pr. person i forbindelse med nuklearmedicinske afdelinger eller industriel radiografi. I 2012 har ingen eksterne arbejdstagere modtaget doser over 20 msv. 11

12 Årsstatistik for persondosimetri, Strålepas, År Antal Antal Antal personer i dosisinterval Totaldosis pr. person ,0 3, ,7 7, ,2 7, ,3 8, ,2 2, ,2 2, ,6 2, ,8 1, ,3 1, ,8 2, ,2 2, ,1 3, ,5 5, ,1 1, ,9 1, ,4 1, ,6 1, ,7 1, ,4 0,85 De angivne stråledoser omfatter summen af eksterne helkropsdoser (Hp(10)) og interne stråledoser (effektiv dosis), der i forbindelse med udstedelse af strålepas er registreret i Sundhedsstyrelsens register for persondosimetri for arbejde i andre EU-lande. Oplysningerne for er ikke identiske med oplysningerne givet i tidligere årsstatistikker, da der ved førstegangsudstedelse af strålepas til en person modtages nye oplysninger om modtagne doser i udlandet i de foregående år. Tabel 5. Resultat for doser registreret på strålepas. 12

13 Flypersonels udsættelse for kosmisk stråling Statens Luftfartsvæsen indførte i 2002 i samarbejde med Statens Institut for Strålebeskyttelse regler om kontrol med flybesætningers udsættelse for kosmisk stråling. Reglerne er givet i AIC B-45/08 4 og gennemfører bestemmelserne om kontrol med flypersonels udsættelse for kosmisk stråling i EU s strålebeskyttelsesdirektiv (96/29/Euratom). Reglerne gælder for luftfartsselskaber, hvis den årlige effektive dosis til et besætningsmedlem kan overstige 1 msv. Reglerne foreskriver bl.a., at luftfartsselskaberne efter hvert kalenderår skal estimere den effektive dosis til hvert enkelt besætningsmedlem i det foregående år ved hjælp af passende computerprogrammer efter nærmere angivne retningslinjer. Besætningsmedlemmerne skal informeres om den estimerede effektive dosis, og der skal før den 1. marts fremsendes et sammendrag af de estimerede doser (antal besætningsmedlemmer i hvert 1 msv interval) til Statens Institut for Strålebeskyttelse. Statens Institut for Strålebeskyttelse har for 2012 modtaget indberetning fra de 16 indberetningspligtige luftfartsselskaber. Antal indrapporterede persondoser er omtrent det samme som de seneste år, hvor middeldosis har ligget lige omkring 2 msv. Dosisfordeling er vist i tabel 5. År Antal selskaber Antal personer Antal personer i dosisinterval (msv) <1 1<2 2<3 3<4 4<5 5<6 6< Totaldosis (msv) per person (msv) ,9 Tabel 6. Årsstatistik for estimerede effektive doser til flypersonel i Totaldosis af de indberettede estimerede doser er msv, og middeldosis er 1,9 msv, mens middeldosis til det personale der har modtaget mere end 1 msv i 2012 er 2,5 msv. Lige som de to foregående år er der for 2012 ikke indrapporteret persondoser over 6 msv. Generelt bemærkes, at en del af fly besætningsmedlemmerne modtager relativt høje doser, hvilket gør flypersonel, som gruppe betragtet, til nogle af de mest stråleudsatte arbejdstagere i Danmark. Variationen i de individuelle stråledoser inden for gruppen er meget begrænset i forhold til, hvad der normalt ses for andre stråleudsatte grupper af arbejdstagere. Det skyldes en relativt begrænset variation i den kosmiske stråling sammenlignet med variationen i strålingsmiljøet fra menneskeskabte strålekilder på jorden. 4 Statens Luftfartsvæsens Aeronautical Information Circular B-45/08. Control of the Exposure to Cosmic Radiation of Air Crew in the Nordic Countries ( 13

14 Årsstatistik for persondosimetri, Røntgendiagnostikafdelinger ,13 2. Anden røntgendiagnostik ,2 0,06 3. Dyrlæger ,7 0,03 4. Stråleterapi ,3 0,15 5. Nuklearmedicinske afdelinger ,7 0,72 6. Radioaktivitets-laboratorier ,7 0,05 7. Industriel radiografi ,8 1,03 8. Anden industriel anvendelse ,8 0,04 9. Servicefirmaer ,5 0, Røntgenanalyse ,0 0, Diverse Forskningscenter Risø ,4 0,14 Alle grupper ,1 0,16 14

15 Årsstatistik for persondosimetri, Røntgendiagnostikafdelinger ,1 0,17 2. Anden røntgendiagnostik ,3 0,08 3. Dyrlæger ,1 0,02 4. Stråleterapi ,5 0,22 5. Nuklearmedicinske afdelinger ,5 0,95 6. Radioaktivitets-laboratorier ,7 0,04 7. Industriel radiografi ,7 1,10 8. Anden industriel anvendelse ,5 0,04 9. Servicefirmaer , Røntgenanalyse ,3 0, Diverse ,3 0,03 Forskningscenter Risø ,4 0,37 Alle grupper ,4 0,22 15

16 Årsstatistik for persondosimetri, Røntgendiagnostikafdelinger ,1 0,13 2. Anden røntgendiagnostik ,3 0,07 3. Dyrlæger ,6 0,03 4. Stråleterapi ,7 0,14 5. Nuklearmedicinske afdelinger ,4 0,66 6. Radioaktivitets-laboratorier ,2 0,03 7. Industriel radiografi ,4 0,97 8. Anden industriel anvendelse ,9 0,04 9. Servicefirmaer ,1 0, Røntgenanalyse ,5 0, Diverse ,1 0,01 Forskningscenter Risø ,7 0,29 Alle grupper ,0 0,17 16

17 Årsstatistik for persondosimetri, Røntgendiagnostikafdelinger ,1 0,15 2. Anden røntgendiagnostik ,2 0,10 3. Dyrlæger ,1 0,02 4. Stråleterapi ,6 0,11 5. Nuklearmedicinske afdelinger ,74 6. Radioaktivitets-laboratorier ,7 0,03 7. Industriel radiografi ,00 8. Anden industriel anvendelse ,6 0,07 9. Servicefirmaer ,5 0, Røntgenanalyse ,2 0, Diverse ,2 0,00 Forskningscenter Risø ,33 Alle grupper ,2 0,18 17

18 Årsstatistik for persondosimetri, Røntgendiagnostikafdelinger ,8 0,13 2. Anden røntgendiagnostik ,5 0,12 3. Dyrlæger ,6 0,02 4. Stråleterapi ,7 0,11 5. Nuklearmedicinske afdelinger ,1 0,84 6. Radioaktivitets-laboratorier ,2 0,03 7. Industriel radiografi ,1 0,99 8. Anden industriel anvendelse ,3 0,13 9. Servicefirmaer ,8 0, Røntgenanalyse ,2 0, Diverse ,9 0,01 Forskningscenter Risø ,5 0,32 Alle grupper ,7 0,18 18

19 Årsstatistik for persondosimetri, Røntgendiagnostikafdelinger ,7 0,13 2. Anden røntgendiagnostik ,3 0,11 3. Dyrlæger ,5 0,02 4. Stråleterapi ,1 0,13 5. Nuklearmedicinske afdelinger ,4 0,91 6. Radioaktivitets-laboratorier ,9 0,02 7. Industriel radiografi ,2 1,16 8. Anden industriel anvendelse ,5 0,05 9. Servicefirmaer ,3 0, Røntgenanalyse , Diverse ,1 0,00 Forskningscenter Risø ,4 0,32 Alle grupper ,4 0,19 19

20 Årsstatistik for persondosimetri, Røntgendiagnostikafdelinger ,3 0,12 2. Anden røntgendiagnostik ,1 0,12 3. Dyrlæger ,6 0,03 4. Stråleterapi ,5 0,09 5. Nuklearmedicinske afdelinger ,4 0,78 6. Radioaktivitets-laboratorier ,9 0,02 7. Industriel radiografi ,3 0,95 8. Anden industriel anvendelse ,4 0,10 9. Servicefirmaer , Røntgenanalyse , Diverse ,00 Forskningscenter Risø ,2 0,34 Alle grupper ,7 0,17 20

21 Årsstatistik for persondosimetri, Røntgendiagnostikafdelinger ,9 0,12 2. Anden røntgendiagnostik ,5 0,13 3. Dyrlæger ,6 0,02 4. Stråleterapi ,1 0,08 5. Nuklearmedicinske afdelinger ,8 0,75 6. Radioaktivitets-laboratorier ,3 0,02 7. Industriel radiografi ,6 0,94 8. Anden industriel anvendelse ,7 0,12 9. Servicefirmaer ,5 0, Røntgenanalyse ,7 0, Diverse ,0 0,00 Forskningscenter Risø ,5 0,23 Alle grupper ,2 0,16 21

22 Årsstatistik for persondosimetri, Røntgendiagnostikafdelinger ,9 0,10 2. Anden røntgendiagnostik ,2 0,13 3. Dyrlæger ,3 0,02 4. Stråleterapi ,5 0,05 5. Nuklearmedicinske afdelinger ,8 0,80 6. Radioaktivitets-laboratorier ,4 0,02 7. Industriel radiografi ,3 1,16 8. Anden industriel anvendelse ,7 0,12 9. Servicefirmaer ,7 0, Røntgenanalyse ,7 0, Diverse ,2 0,04 Forskningscenter Risø ,3 0,21 Alle grupper ,0 0,16 22

23 Årsstatistik for persondosimetri, Røntgendiagnostikafdelinger ,3 0,09 2. Anden røntgendiagnostik ,0 0,12 3. Dyrlæger ,4 0,02 4. Stråleterapi ,8 0,03 5. Nuklearmedicinske afdelinger ,9 0,77 6. Radioaktivitets-laboratorier ,7 0,02 7. Industriel radiografi ,5 0,91 8. Anden industriel anvendelse ,0 0,10 9. Servicefirmaer ,9 0, Røntgenanalyse ,3 0, Diverse ,2 0,06 Forskningscenter Risø ,4 0,23 Alle grupper ,4 0,14 23

24 Årsstatistik for persondosimetri, Røntgendiagnostikafdelinger ,7 0,09 2. Anden røntgendiagnostik ,6 0,12 3. Dyrlæger ,0 0,02 4. Stråleterapi ,0 0,02 5. Nuklearmedicinske afdelinger ,0 0,83 6. Radioaktivitets-laboratorier ,8 0,01 7. Industriel radiografi ,3 1,18 8. Anden industriel anvendelse ,6 0,18 9. Servicefirmaer ,3 0, Røntgenanalyse ,4 0, Diverse ,6 0,04 Forskningscenter Risø ,8 0,24 Alle grupper ,1 0,15 24

25 Årsstatistik for persondosimetri, Røntgendiagnostikafdelinger ,1 0,07 2. Anden røntgendiagnostik ,4 0,14 3. Dyrlæger ,6 0,02 4. Stråleterapi ,3 0,02 5. Nuklearmedicinske afdelinger ,1 0,73 6. Radioaktivitets-laboratorier ,4 0,01 7. Industriel radiografi ,8 1,00 8. Anden industriel anvendelse ,2 0,12 9. Servicefirmaer ,0 0, Røntgenanalyse ,0 0, Diverse ,6 0,02 Forskningscenter Risø ,7 0,09 Alle grupper ,2 0,12 25

26 Årsstatistik for persondosimetri, Røntgendiagnostikafdelinger ,9 0,06 2. Anden røntgendiagnostik ,1 0,12 3. Dyrlæger ,0 0,01 4. Stråleterapi ,5 0,02 5. Nuklearmedicinske afdelinger ,6 0,72 6. Radioaktivitets-laboratorier ,3 0,02 7. Industriel radiografi ,2 0,99 8. Anden industriel anvendelse ,3 0,09 9. Servicefirmaer ,0 0, Røntgenanalyse ,0 0, Diverse ,8 0,02 Forskningscenter Risø ,8 0,07 Alle grupper ,5 0,12 26

27 Årsstatistik for persondosimetri, Røntgendiagnostikafdelinger ,1 0,06 2. Anden røntgendiagnostik ,2 0,16 3. Dyrlæger ,7 0,02 4. Stråleterapi ,0 0,05 5. Nuklearmedicinske afdelinger ,6 0,71 6. Radioaktivitets-laboratorier ,2 0,02 7. Industriel radiografi ,5 0,97 8. Anden industriel anvendelse ,3 0,11 9. Servicefirmaer ,0 0, Røntgenanalyse ,8 0, Diverse ,6 0,03 Forskningscenter Risø ,5 0,08 Alle grupper ,5 0,13 27

28 Årsstatistik for persondosimetri, Røntgendiagnostikafdelinger ,5 0,06 2. Anden røntgendiagnostik ,9 0,14 3. Dyrlæger ,5 0,02 4. Stråleterapi ,4 0,02 5. Nuklearmedicinske afdelinger ,9 0,78 6. Radioaktivitets-laboratorier ,8 0,02 7. Industriel radiografi ,8 1,07 8. Anden industriel anvendelse ,6 0,10 9. Servicefirmaer ,8 0, Røntgenanalyse ,1 0, Diverse ,3 0,02 Forskningscenter Risø ,7 0,06 Alle grupper ,3 0,13 28

29 Årsstatistik for persondosimetri, Røntgendiagnostikafdelinger ,5 0,06 2. Anden røntgendiagnostik ,8 0,15 3. Dyrlæger ,8 0,02 4. Stråleterapi ,5 0,02 5. Nuklearmedicinske afdelinger ,4 0,81 6. Radioaktivitets-laboratorier ,3 0,01 7. Industriel radiografi ,0 0,83 8. Anden industriel anvendelse ,0 0,16 9. Servicefirmaer ,3 0, Røntgenanalyse ,0 0, Diverse ,4 0,05 Forskningscenter Risø ,3 0,04 Alle grupper ,3 0,13 29

30 Årsstatistik for persondosimetri, Røntgendiagnostikafdelinger ,4 0,04 2. Anden røntgendiagnostik ,9 0,14 3. Dyrlæger ,3 0,02 4. Stråleterapi ,3 0,02 5. Nuklearmedicinske afdelinger ,9 0,78 6. Radioaktivitets-laboratorier ,2 0,01 7. Industriel radiografi ,8 1,00 8. Anden industriel anvendelse ,9 0,11 9. Servicefirmaer ,0 0, Røntgenanalyse ,0 0, Diverse ,6 0,02 Forskningscenter Risø ,9 0,06 Alle grupper ,2 0,13 30

31 Årsstatistik for persondosimetri, 2007 Røntgendiagnostikafdelinger ,1 0,05 Anden røntgendiagnostik ,2 0,14 Dyrlæger ,8 0,03 Stråleterapi ,3 0,03 Nuklearmedicinske afdelinger ,1 0,83 Radioaktivitets-laboratorier ,9 0,02 Industriel radiografi ,3 0,94 Anden industriel anvendelse ,3 0,14 Servicefirmaer ,7 0,21 Røntgenanalyse ,0 0,00 Diverse ,5 0,02 Forskningscenter Risø ,7 0,08 Alle grupper ,9 0,14 31

32 Årsstatistik for persondosimetri, 2008 Røntgendiagnostikafdelinger ,8 0,03 Anden røntgendiagnostik ,4 0,09 Dyrlæger ,1 0,02 Stråleterapi ,7 0,02 Nuklearmedicinske afdelinger ,2 0,76 Radioaktivitets-laboratorier ,9 0,02 Industriel radiografi ,4 0,70 Anden industriel anvendelse ,3 0,22 Servicefirmaer ,2 0,22 Røntgenanalyse ,0 0,00 Diverse ,2 0,01 Forskningscenter Risø ,1 0,13 Alle grupper ,3 0,12 32

33 Årsstatistik for persondosimetri, 2009 Røntgendiagnostikafdelinger ,0 0,05 Anden røntgendiagnostik ,6 0,10 Dyrlæger ,1 0,02 Stråleterapi ,0 0,02 Nuklearmedicinske afdelinger ,6 0,76 Radioaktivitets-laboratorier ,2 0,01 Industriel radiografi ,5 0,91 Anden industriel anvendelse ,8 0,19 Servicefirmaer ,7 0,12 Røntgenanalyse ,0 0,00 Diverse ,4 0,03 Forskningscenter Risø ,2 0,10 Alle grupper ,1 0,13 De angivne stråledoser omfatter summen af eksterne helkropsdoser (Hp(10)) og interne stråledoser (effektiv dosis), der er registreret i Sundhedsstyrelsens register for persondosimetri for arbejde her i landet. 33

34 Årsstatistik for persondosimetri, 2010 Røntgendiagnostikafdelinger ,6 0,04 Anden røntgendiagnostik ,8 0,08 Dyrlæger ,1 0,02 Stråleterapi ,0 0,03 Nuklearmedicinske afdelinger ,7 0,69 Radioaktivitets-laboratorier ,4 0,02 Industriel radiografi ,6 0,69 Anden industriel anvendelse ,7 0,18 Servicefirmaer ,2 0,14 Røntgenanalyse ,0 0,00 Diverse ,1 0,01 Risø ,4 0,08 Alle grupper ,6 0,11 De angivne stråledoser omfatter summen af eksterne helkropsdoser (Hp(10)) og interne stråledoser (effektiv dosis), der er registreret i Sundhedsstyrelsens register for persondosimetri for arbejde her i landet. 34

35 Årsstatistik for persondosimetri, 2011 Røntgendiagnostikafdelinger ,9 0,04 Anden røntgendiagnostik ,2 0,07 Dyrlæger ,4 0,02 Stråleterapi ,2 0,02 Nuklearmedicinske afdelinger ,8 0,69 Radioaktivitets-laboratorier ,5 0,02 Industriel radiografi ,8 0,63 Anden industriel anvendelse ,7 0,19 Servicefirmaer ,9 0,15 Røntgenanalyse ,0 0,00 Diverse ,5 0,02 Risø ,3 0,06 Alle grupper ,2 0,11 De angivne stråledoser omfatter summen af eksterne helkropsdoser (Hp(10)) og interne stråledoser (effektiv dosis), der er registreret i Sundhedsstyrelsens register for persondosimetri for arbejde her i landet. 35

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere Resultater for 2007

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere Resultater for 2007 Juni 2008 ISSN: 1901-4848 Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere Resultater for 2007 Baggrund Løbende individuel dosisovervågning af arbejdstagere, som udsættes for ioniserende stråling som følge

Læs mere

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2001

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2001 Juni 2002 Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2001 Baggrund Løbende individuel dosisovervågning af arbejdstagere, som udsættes for ioniserende stråling som følge af deres arbejde

Læs mere

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002 Juni 2003 Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002 Baggrund Løbende individuel dosisovervågning af arbejdstagere, som udsættes for ioniserende stråling som følge af deres arbejde

Læs mere

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere Maj 2001 Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere Baggrund Løbende individuel dosisovervågning af arbejdstagere, som udsættes for ioniserende stråling som følge af deres arbejde (brug af røntgenanlæg

Læs mere

Bekendtgørelse om eksterne arbejdstagere, der udsættes for ioniserende stråling i et EF-land 1)

Bekendtgørelse om eksterne arbejdstagere, der udsættes for ioniserende stråling i et EF-land 1) Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 663 af 12. juli 1994 Bekendtgørelse om eksterne arbejdstagere, der udsættes for ioniserende stråling i et EF-land 1) I medfør af l i lov nr. 147 af 15. april 1930

Læs mere

Personalebeskyttelse. A-kursus i Diagnostisk radiologi, 2013 Teknik og strålebeskyttelse. Stråleudsættelse af personale. Personalebeskyttelse SIS

Personalebeskyttelse. A-kursus i Diagnostisk radiologi, 2013 Teknik og strålebeskyttelse. Stråleudsættelse af personale. Personalebeskyttelse SIS 1 A-kursus i Diagnostisk radiologi Hanne Waltenburg Statens Institut for Strålebeskyttelse Stråleudsættelse af personale Berettigelse Enhver unødvendig stråleudsættelse bør undgås Optimering Doser til

Læs mere

A-kursus i Diagnostisk radiologi, 2011 Teknik og strålebeskyttelse

A-kursus i Diagnostisk radiologi, 2011 Teknik og strålebeskyttelse A-kursus i Diagnostisk radiologi Hanne Waltenburg Statens Institut for Strålebeskyttelse Stråleudsættelse af personale Vær hverken bange for eller ligeglad med stråleudsættelse Grundlag med stråleudsættelse

Læs mere

A-kursus i Diagnostisk radiologi, 2012 Teknik og strålebeskyttelse

A-kursus i Diagnostisk radiologi, 2012 Teknik og strålebeskyttelse 1 A-kursus i Diagnostisk radiologi Hanne Waltenburg Statens Institut for Strålebeskyttelse Stråleudsættelse af personale Grundlag med stråleudsættelse er der forbundet en håndgribelig sygdomsrisiko en

Læs mere

December Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg

December Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg December 2011 Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg Almindelige bestemmelser Enhver anvendelse af ioniserende stråling fra røntgenkilder eller

Læs mere

Orientering om kosmisk stråling Juni 2012

Orientering om kosmisk stråling Juni 2012 Orientering om kosmisk stråling Juni 2012 Kosmisk stråling dannes i universets stjerner og udgør et strålingsfelt, der hele tiden omgiver Jorden. På grund af atmosfærens skærmende virkning er strålingen

Læs mere

Det nye europæiske strålebeskyttelsesdirektiv. Hanne N. Waltenburg

Det nye europæiske strålebeskyttelsesdirektiv. Hanne N. Waltenburg Det nye europæiske strålebeskyttelsesdirektiv Hanne N. Waltenburg Europæiske Union EURATOM EURATOM-traktaten Traktat om oprettelse af det europæiske atomenergifællesskab 17. april 1957 Artikel 2:...indføre

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse

Udkast til bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse Sagsnr. 1-5010-226/2 Udkast til bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel

Læs mere

Kontaktinformation. Orientering om dosimetriordningen. Persondosimetri Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse Knapholm Herlev

Kontaktinformation. Orientering om dosimetriordningen. Persondosimetri Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse Knapholm Herlev februar 2017 Kontaktinformation Persondosimetri Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse Knapholm 7 2730 Herlev Mail: pl@sis.dk 1 Tlf: 44 54 34 56 Fax: 72 22 74 21 Web: www.sis.dk 2 Orientering om dosimetriordningen

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Sundhedsudvalget 2010-11 (1. samling) SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 693 Offentligt Sundhedsstyrelsen J.nr. 7-307-20-95/1 Statens Institut for Strålebeskyttelse 28. april 2011 Åbent samråd i

Læs mere

Kontaktinformation. Orientering om dosimetriordningen. Persondosimetri Statens Institut for Strålebeskyttelse Knapholm 7

Kontaktinformation. Orientering om dosimetriordningen. Persondosimetri Statens Institut for Strålebeskyttelse Knapholm 7 16. november 2015 Kontaktinformation Persondosimetri Statens Institut for Strålebeskyttelse Knapholm 7 2730 Herlev Mail: pl@sis.dk 1 Tlf: 44 54 34 56 Fax: 72 22 74 21 Web: www.sis.dk 2 Orientering om dosimetriordningen

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0593 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0593 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0593 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 1. december 2011 Kontor: Statens Institut for Strålebeskyttelse J.nr.: 1-5010-4/1 Sagsbeh.: ku Grund-

Læs mere

Høring over udkast til forslag til lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven)

Høring over udkast til forslag til lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven) Høring over udkast til forslag til lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven) Danske Bioanalytikere, Dansk Radiologisk Selskab og Radiograf Rådet vil i nærværende notat

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0593 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0593 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0593 Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 10. juni 2013 SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådets direktiv (Euratom) om fastlæggelse

Læs mere

Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev

Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev Strålehygiejne og røntgenstråling Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev 1998 Strålehygiejne og røntgenstråling Indholdsfortegnelse Røntgenstråling...1 Røntgenstrålers egenskab...2

Læs mere

Røntgenkilder lovgivning mv.

Røntgenkilder lovgivning mv. Røntgenkilder lovgivning mv. Anita Hougaard Statens Institut for Strålebeskyttelse 15. maj 2014 anj@sis.dk Hvem og hvad er SIS? Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Administration Persondosimetri Industri,

Læs mere

Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009

Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009

Læs mere

Anvendelsen af radioaktive lægemidler ved nuklearmedicinske undersøgelser og behandlinger i Danmark i 2009

Anvendelsen af radioaktive lægemidler ved nuklearmedicinske undersøgelser og behandlinger i Danmark i 2009 Anvendelsen af radioaktive lægemidler ved nuklearmedicinske undersøgelser og behandlinger i Danmark i 29 De årlige nuklearmedicinske opgørelser indsendes af alle de sygehusafdelinger, hvor der har været

Læs mere

Bekendtgørelse om dosisgrænser for ioniserende stråling

Bekendtgørelse om dosisgrænser for ioniserende stråling Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 823 af 31. oktober 1997 Bekendtgørelse om dosisgrænser for ioniserende stråling Indhold Kapitel side 1: Definitioner...2 2: Principper for begrænsning af doser...3

Læs mere

Overordnede principper for sikkerhed og miljø

Overordnede principper for sikkerhed og miljø Overordnede principper for sikkerhed og miljø Kaare Ulbak Statens Institut for Strålehygiejne Minihøring om etablering af et slutdepot for radioaktivt affald Axelborg, 14. juni 2005 Overordnede principper

Læs mere

VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82

VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82 VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82 2007 Vejledning om lækagesporing med Br-82 Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen Knapholm 7 2730 Herlev Emneord: lækagesporing, strålebeskyttelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om dosisgrænser for ioniserende stråling 1)

Bekendtgørelse om dosisgrænser for ioniserende stråling 1) BEK nr 823 af 31/10/1997 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dosisgrænser for ioniserende stråling

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dosisgrænser for ioniserende stråling BEK nr 1213 af 26/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 1-5010-167/1 Senere ændringer

Læs mere

Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev

Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev Vejledning om strålebeskyttelse ved arbejde med åbne radioaktive kilder Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev 2001 Strålebeskyttelse ved arbejde med åbne radioaktive kilder, 2001 1

Læs mere

Foreløbige ulykkestal oktober 2016

Foreløbige ulykkestal oktober 2016 Dato 23. november 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-10 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal oktober 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

VEJLEDNING OM STRÅLEBESKYTTELSE VED ARBEJDE MED ÅBNE RADIOAKTIVE KILDER

VEJLEDNING OM STRÅLEBESKYTTELSE VED ARBEJDE MED ÅBNE RADIOAKTIVE KILDER VEJLEDNING OM STRÅLEBESKYTTELSE VED ARBEJDE MED ÅBNE RADIOAKTIVE KILDER 2005 Vejledning om strålebeskyttelse ved arbejde med åbne radioaktive kilder Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Ioniserende stråling fra radioaktive kilder regler for gymnasiet, HF, HTX og HHX

Ioniserende stråling fra radioaktive kilder regler for gymnasiet, HF, HTX og HHX Januar 2008 Ioniserende stråling fra radioaktive kilder regler for gymnasiet, HF, HTX og HHX Ioniserende stråling fra radioaktive kilder forbindes i befolkningen oftest med atomkraft og Tjernobylulykken

Læs mere

A KURSUS 2014 Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi GRUNDLÆGGENDE DOSIMETRI

A KURSUS 2014 Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi GRUNDLÆGGENDE DOSIMETRI A KURSUS 2014 Diagnostisk Radiologi : Fysik og Radiobiologi GRUNDLÆGGENDE DOSIMETRI Erik Andersen, ansvarlig fysiker CIMT Medico, Herlev, Gentofte, Glostrup Hospital Fysiske størrelser og enheder : Fysisk

Læs mere

Foreløbige ulykkestal august 2016

Foreløbige ulykkestal august 2016 Dato 22. august 2016 Sagsbehandler Lartey G. Lawson Mail lal@vd.dk Telefon 7244 3027 Dokument 16/03107-8 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal august 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333

Læs mere

Forslag. Lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse 1)

Forslag. Lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse 1) Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2017-18 Fremsat den 30. november 2017 af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse 1) (Strålebeskyttelsesloven)

Læs mere

Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev

Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev Strålehygiejne ved røntgenundersøgelse af dyr Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev 2002 Strålehygiejne ved røntgenundersøgelse af dyr Indholdsfortegnelse Side Røntgenstråling...1

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Kapitel 1 Anvendelsesområde 26. maj 2015 EM 2015/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på brug af og udsættelse

Læs mere

Indenrigs - og Sundhedsministeriet Att. Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen Slotholmsgade 10-12 1216 København K 23.4.2003.

Indenrigs - og Sundhedsministeriet Att. Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen Slotholmsgade 10-12 1216 København K 23.4.2003. Indenrigs - og Sundhedsministeriet Att. Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen Slotholmsgade 10-12 1216 København K 23.4.2003 Problemstilling Foreningen af Radiografer i Danmark tillader sig at henvende

Læs mere

Ansat på Nuklearmedicinsk PaT Afdeling OUH siden 2008 Ansvarlig leder for scintigrafi afdelingen på Højgård Hestehospital siden 2006

Ansat på Nuklearmedicinsk PaT Afdeling OUH siden 2008 Ansvarlig leder for scintigrafi afdelingen på Højgård Hestehospital siden 2006 Ansvarlig leder for scintigrafi afdelingen på Højgård Hestehospital siden 2006 Ansat på Nuklearmedicinsk PaT Afdeling OUH siden 2008 Ansvarlig leder for scintigrafi afdelingen på Højgård Hestehospital

Læs mere

Forslag. Lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse 1)

Forslag. Lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse 1) 2017/1 LSF 114 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1601484 Fremsat den 30. november 2017 af sundhedsministeren

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

STRÅLEBESKYTTELSE. Veterinær brug af transportabelt røntgenapparatur

STRÅLEBESKYTTELSE. Veterinær brug af transportabelt røntgenapparatur STRÅLEBESKYTTELSE Veterinær brug af transportabelt røntgenapparatur 2016 Veterinær brug af transportabelt røntgenapparatur Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. for. Risø Demonstrationskilder

Leverandørbrugsanvisning. for. Risø Demonstrationskilder Leverandørbrugsanvisning for Risø Demonstrationskilder Forskningscenter Risø Hevesy Laboratoriet Frederiksborgvej 399 DK-4000 Roskilde 1. Introduktion Denne brugsanvisning gælder for alfa-, beta- og gammademonstrationskilder,

Læs mere

Faktaark: Kvinder i bestyrelser

Faktaark: Kvinder i bestyrelser Marts 2015 Faktaark: Kvinder i bestyrelser DeFacto har analyseret udviklingen af kvinder i bestyrelser. Analysen er foretaget på baggrund af data fra Danmarks Statistiks database over bestyrelser samt

Læs mere

Radon kilder og måling. Torben Valdbjørn Rasmussen Ida Wraber

Radon kilder og måling. Torben Valdbjørn Rasmussen Ida Wraber Radon kilder og måling Torben Valdbjørn Rasmussen Ida Wraber SBi-anvisning 232 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel Radon kilder og måling Serietitel SBi-anvisning 232 Format

Læs mere

Strålebeskyttelse helsefysik

Strålebeskyttelse helsefysik Forelæsning (7. december 2015, 9 15-10 00 ) som del af kurset: Moderne acceleratorers fysik og anvendelse Strålebeskyttelse helsefysik Christian Skou Søndergaard Hospitalsfysiker Medicinsk Fysik Aarhus

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 476 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 476 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 476 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: AELSAM Sagsnr.: 1601484 Dato: 26-09-2017 UDKAST til Forslag Til Lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse 2015

Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse 2015 Regionshuset Viborg Koncern HR Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse 2015 Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0700 konchr@rm.dk www.rm.dk Baggrund Regionsrådet vedtog i februar 2010 Retningslinjer

Læs mere

de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner

de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner arbejdspapir 51 december 2017 ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir nr. 51 De illegale indvandrere i danmark, 2016

Læs mere

Vejledning om reaktioner hos patienter efter langvarig røntgengennemlysning

Vejledning om reaktioner hos patienter efter langvarig røntgengennemlysning Vejledning om reaktioner hos patienter efter langvarig røntgengennemlysning Statens Institut for Strålebeskyttelse Knapholm 7-2730 Herlev 2000 Vejledning om reaktioner hos patienter efter langvarig røntgengennemlysning

Læs mere

VEJLEDNING OM BRUG AF MOBILE APPARATER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE KILDER

VEJLEDNING OM BRUG AF MOBILE APPARATER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE KILDER VEJLEDNING OM BRUG AF MOBILE APPARATER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE KILDER 2007 Vejledning om mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.3.1.1 af maj 1997. Ioniserende stråling

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.3.1.1 af maj 1997. Ioniserende stråling At-VEJLEDNING D.7.3 Maj 2002 Erstatter At-anvisning nr. 4.3.1.1 af maj 1997 Ioniserende stråling Vejledning om lægelig kontrol med arbejde med ioniserende stråling 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden 2006-2015 MED ANALYSER AF ABORTHYPPIGHEDER BLANDT INDVANDRERE, EFTERKOMMERE OG KVINDER MED DANSK OPRINDELSE 2017 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

II PATIENTDOSER OG RISIKO VED RØNTGENUNDERSØGELSER Røntgentilsynet, Statens Institut for Strålehygiejne

II PATIENTDOSER OG RISIKO VED RØNTGENUNDERSØGELSER Røntgentilsynet, Statens Institut for Strålehygiejne Uddrag fra De samlede vejledninger kan ses på www.drs.dk Forord VEJLEDNINGER VEDR. RADIOLOGISKE PROCEDURER 2. udgave Marts 2003 Disse vejledninger vedr. radiologiske procedurer er udarbejdet i regi af

Læs mere

Bekendtgørelse om undtagelsesregler fra lov om brug m.v. af radioaktive stoffer 1)

Bekendtgørelse om undtagelsesregler fra lov om brug m.v. af radioaktive stoffer 1) Bekendtgørelse nr. 192 af 2. april 2002 Bekendtgørelse om undtagelsesregler fra lov om brug m.v. af radioaktive stoffer 1) I medfør af 1, stk. 2, i lov nr. 94 af 31. marts 1953 om brug m.v. af radioaktive

Læs mere

Avis juridique important 31997L0043

Avis juridique important 31997L0043 Avis juridique important 31997L0043 Rådets direktiv 97/43/Euratom af 30. juni 1997 om beskyttelse af personers sundhed mod faren ved ioniserende stråling i forbindelse med medicinsk bestråling og om ophævelse

Læs mere

REGLER FOR BRUG AF IONISERENDE STRÅLING I UNDERVISNINGEN - I FOLKESKOLEN OG PÅ GYMNASIALE

REGLER FOR BRUG AF IONISERENDE STRÅLING I UNDERVISNINGEN - I FOLKESKOLEN OG PÅ GYMNASIALE SEPTEMBER 2015 REGLER FOR BRUG AF IONISERENDE STRÅLING I UNDERVISNINGEN - I FOLKESKOLEN OG PÅ GYMNASIALE UDDANNELSER REGLER FOR BRUG AF IONISERENDE STRÅLING I UNDERVISNINGEN - I FOLKESKOLEN OG PÅ GYMNASIALE

Læs mere

Notat // 11/12/05 KARAKTERGENNEMSNIT: HVAD VISER TALLENE I 2005

Notat // 11/12/05 KARAKTERGENNEMSNIT: HVAD VISER TALLENE I 2005 KARAKTERGENNEMSNIT: HVAD VISER TALLENE I 2005 Der er en relativt lille bevægelse mellem elevernes karaktergennemsnit på landets skoler. Skoler, hvor eleverne har opnået høje karakterer i 2000, har typisk

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Generelle bemærkninger om statusrapporter

Generelle bemærkninger om statusrapporter Generelle bemærkninger om statusrapporter Opdateret den 19. december 2011 Indhold Alle grenspecialer... 2 Diverse:... 2 Litteratur:... 2 Praksis /Klinisk:... 3 Specielt for Onkologi... 4 Specielt for Radiologi...

Læs mere

Betingelser for Drift for DTU Risø Campus Danmarks Tekniske Universitet

Betingelser for Drift for DTU Risø Campus Danmarks Tekniske Universitet Side 1 af 12 Betingelser for Drift for DTU Risø Campus Danmarks Tekniske Universitet Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Regelgrundlag og baggrund 3 Kapitel 2: Overordnede betingelser 4 Kapitel

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Ændringer/tilføjelser til indberettede data (WEEE, BAT)

Ændringer/tilføjelser til indberettede data (WEEE, BAT) November 2014 Ændringer/tilføjelser til indberettede data (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Brugere af Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv.

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

En model til fremskrivning af ISAG-data

En model til fremskrivning af ISAG-data En model til fremskrivning af ISAG-data FRIDA - 28 Risø DTU Frits Møller Andersen Miljøstyrelsen November 28 1 1 Fremskrivning af den økonomiske udvikling. Udgangspunktet for denne affaldsprognose er Finansministeriets

Læs mere

Foreløbige ulykkestal maj 2016

Foreløbige ulykkestal maj 2016 Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-5 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal maj 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 vd@vd.dk

Læs mere

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 Højeste fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet af

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 151-294

ÆNDRINGSFORSLAG 151-294 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 12.3.2013 2011/0254(NLE) ÆNDRINGSFORSLAG 151-294 Udkast til betænkning Thomas Ulmer (PE501.908v01-00) Fastlæggelse af grundlæggende

Læs mere

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014 KONTROL AF REGNSKABER i 2013 Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Resume Side 1 2.0. Lovgrundlag og kriterier Side 2 3.0. Boligreguleringslovens 18 b Side 4

Læs mere

Notat om elevstøtte og prisudvikling på efterskoler 2015/16

Notat om elevstøtte og prisudvikling på efterskoler 2015/16 Notat om elevstøtte og prisudvikling på efterskoler 2015/16 FORFATTER Konsulent Mette Hjort Madsen Efterskoleforeningen indsamler årligt oplysninger om skoleøkonomi og elevstøtte fra skolerne. Indberetningen

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater 2016

De gymnasiale eksamensresultater 2016 De gymnasiale eksamensresultater 2016 Resumé: I 2016 dimitterede i alt 49.000 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på eux, hf, hf-e, hhx, htx og stx. Andelen af studenter fra stx udgør, ligesom

Læs mere

Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse

Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse Regionshuset Viborg Koncern HR Notat vedr. registrering af lægers - 2013 Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0700 konchr@rm.dk www.rm.dk Baggrund Regionsrådet vedtog i februar 2010 Retningslinjer

Læs mere

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Resume Deloitte har foretaget en afstemning mellem de officielle historiske CO 2 -rapporteringer og det nutidige energiforbrug registreret

Læs mere

Sammenligning af risikoen ved stråling og cigaretrygning

Sammenligning af risikoen ved stråling og cigaretrygning Sammenligning af risikoen ved stråling og cigaretrygning PER HEDEMANN JENSEN 1 Risiko Risiko er et udtryk for sandsynlighed for en uønsket hændelse. Sandsynligheden eller hyppigheden udtrykkes ved antallet

Læs mere

KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling

KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling 10. juni EM 2015/xx Bilag KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling Præambel Den internationale Arbejdsorganisations generalkonference, der er blevet sammenkaldt i Geneve

Læs mere

RESULTATKONTRAKT Mellem Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet

RESULTATKONTRAKT Mellem Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet 2016 RESULTATKONTRAKT 2016 Mellem Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet SUNDHEDSSTYRELSEN, 2016 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S sundhedsstyrelsen.dk Emneord Resultatkontrakt

Læs mere

Borgere i Gladsaxe Kommune behandlet efter trafikuheld i skadestue eller pa sygehus

Borgere i Gladsaxe Kommune behandlet efter trafikuheld i skadestue eller pa sygehus Trafikforskningsgruppen Institut for Byggeri og Anlæg Sofiendalsvej 1 9200 Aalborg SV Tlf: 9940 8080 www.trg.civil.aau.dk Borgere i Gladsaxe Kommune behandlet efter trafikuheld i skadestue eller pa sygehus

Læs mere

Slutdepot for radioaktivt affald i Danmark, juni 2005

Slutdepot for radioaktivt affald i Danmark, juni 2005 Slutdepot for radioaktivt affald i Danmark, juni 2005 Udgiver: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 5. sundhedskontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tryk: Salogruppen A/S ISBN trykt udgave: 87-7601-125-9

Læs mere

Foreløbige ulykkestal april 2016

Foreløbige ulykkestal april 2016 Dato 19. maj 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-4 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal april 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 vd@vd.dk

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8.

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8. NYT FRA DANMARKS STATISTIK Byggevirksomheden. kvt. 0 Byggeri og boligforhold Nr. 5 0. maj 0 Stigninger i det påbegyndte byggeri Det samlede påbegyndte etageareal steg fra fjerde kvartal 0 til første kvartal

Læs mere

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK 1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK Afsnittet belyser alkoholsalget, grænsehandelen og alkoholforbruget i Danmark. Oplysningerne stammer fra: Danmarks Statistiks Statistikbank Skatteministeriets opgørelser om

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Nr.33 - marts 212 Statistik om rottebekæmpelsen (Kildemateriale: De kommunale indberetninger om rottebekæmpelse) De danske kommuner har siden

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN I INTERNATIONALT PERSPEKTIV

DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN I INTERNATIONALT PERSPEKTIV DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN I INTERNATIONALT PERSPEKTIV SEPTEMBER 2008 Udgivet af: Kontoret for Sundhedsstatistik, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sundhedsstatistik 1216 København K. Telefon: 72 26

Læs mere

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015 UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 20 www.hejsundhedsvæsen.dk 1 1. INDLEDNING Hej Sundhedsvæsen, der er et partnerskab mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden, vil med denne

Læs mere

Vejledning om patientdoser og referencedoser for røntgenundersøgelser Konventionelle røntgenundersøgelser af børn

Vejledning om patientdoser og referencedoser for røntgenundersøgelser Konventionelle røntgenundersøgelser af børn J.nr.: 3715-13-006 December 006 Vejledning om patientdoser og referencedoser for røntgenundersøgelser Konventionelle røntgenundersøgelser af børn I henhold til 96 i bekendtgørelse nr. 975/1998 1 skal røntgenafdelinger

Læs mere

LÆKAGESPORING MED Br-82

LÆKAGESPORING MED Br-82 2013 LÆKAGESPORING MED Br-82 Lækagesporing med Br-82 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere