statsautoriseret revisionsinteressentskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "statsautoriseret revisionsinteressentskab"

Transkript

1 statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De seneste år har vilkårene for pensionsopsparing ændret sig over flere omgange, så det i dag er blevet vanskeligt for selvstændigt erhvervsdrivende at sikre sig en god økonomi i pensionsårene. Da det samtidig er blevet sværere at få en god pris for sin virksomhed ved afhændelsen, er der god grund til at give pensionen et servicetjek. Fradrag for ratepension er sat ned Tidligere kunne du indskyde op til kroner årligt på en ratepension med fradrag i topskatten. Fra og med 2012 er dette beløb nedsat til kroner. Vil du spare yderligere op til pension end vælge at sætte op til 30 procent af årets overskud af virksomheden ind på en ratepension. Denne regel er under udfasning og gælder nu kun for årene 2012, 2013 og kroner med fradrag i topskatten, skal det i stedet ske på en livrente. På en livrente bliver de årlige udbetalinger typisk lavere end på en ratepension, men hvor en ratepension stopper efter et fast antal år, fortsætter udbetalingerne fra en livrente hele livet. Kapitalpension uden fradrag 2012 er det sidste år, hvor du kan indskyde op til kroner før skat på en kapitalpension med fradrag i bundskatten. Fra 2013 kan du i stedet sætte penge ind på en ny type aldersopsparing, hvor du For selvstændigt erhvervsdrivende gælder dog den regel, at man uden loft over beløbet i stedet kan ikke længere får fradrag for indskuddet, og hvor du højst kan indsætte kroner hvert år. Udbeta

2 lingen fra den nye aldersopsparing bliver til gengæld skattefri. skulle betale 37,3 procent i stedet for 40 procent i afgift. er skattefri, vil midlerne blive pålagt en afgift på 20 procent. Har du i forvejen en kapitalpension, bør du overveje at ændre den til en aldersopsparing i I dette ene år skal du kun betale en engangsafgift på 37,3 procent af depotets værdi i stedet for at betale en afgift på 40 procent senere. Den rabat, som du får ved flytningen i 2013 på 2,7 procent, skal holdes op imod de omkostninger, der er forbundet ved at realisere depotet og de eventuelt mistede rentegarantier, som du havde på den gamle ordning. Er du i øvrigt fyldt 60 år og kan hæve din kapitalpension allerede nu, bør du i næsten alle situationer vente til 2013 med at hæve den. Så vil du også kun Rabat de to næste år, hvis du hæver i utide Du kan komme i en økonomisk situation, hvor du bliver nødt til at hæve din kapitalpension før tid. Dette kan normalt kun ske mod at betale en afgift på 60 procent af depotets værdi. Men i 2013 og 2014 gives der rabat på at hæve en kapitalpension i utide, da afgiften i 2013 er 49,84 procent og 52 procent i Det kan lune i en nødsituation, hvis du bruger den mulighed, men så mangler pengene naturligvis i den anden ende, medmindre det hævede beløb i stedet spares op i frie midler. Hvis de opsparede beløb på den nye aldersopsparing hæves før den tid, hvor udbetalingen Kan pension betale sig? Skattefordelen forsvinder ved kapitalpension, og på ratepensionen bliver indskuddet nedsat til kroner. En af fordelene ved pensionsopsparing er dog, at det løbende afkast kun beskattes med 15,3 procent og dermed er lavere end skatten på kapitalafkast og aktieindkomst. Som selvstændigt erhvervsdrivende er det i øvrigt ikke kun skattefordelen, du skal skele til, men også det forhold, at dine penge er sikret mod kreditorerne, så længe pengene står på en pensionsopsparing. Den sikkerhed har du ikke, hvis du sparer op i frie midler. Skattefrie godtgørelser må ikke være en del af lønnen Som en del af skattereformen blev der indført en skærpelse af reglerne for udbetaling af skattefrie godtgørelser. Det er nu helt forbudt at lade godtgørelserne være en del af lønnen. Reglerne gælder fra den 20. september En lønmodtager, som fra sin arbejdsgiver har modtaget skattefri rejsegodtgørelse eller skattefri kørselsgodtgørelse, kan risikere at blive beskattet af godtgørelserne, hvis den pågældende lønmodtager via lønnedgang eller løntilbageholdenhed har kompenseret arbejdsgiveren for de udbetalte godtgørelser. Sagt med andre ord er det ikke muligt at aftale en bruttoløn, som efterfølgende opdeles i egentlig løn og i skattefrie godtgørelser. Sker dette, bliver godtgørelserne skattepligtige, også selv om alle betingelser for udbetaling af disse er opfyldt. De nye regler har virkning for alle aftaler, der indgås eller ændres fra og med den 20. september Altså også for eksisterende aftaler, hvis disse ændres. 2

3 Gem fakturaen, hvis du vil have momsfradrag Fradrag for moms kræver som udgangspunkt dokumentation. Landsskatteretten har i en afgørelse nu sat en tyk streg under, at fradraget skal dokumenteres i form af en faktura I de fleste tilfælde vil det være sådan, at du stort set altid vil være i besiddelse af fakturaer, når momsafregningen skal opgøres, indsendes og afregnes med SKAT. Men der kan være situationer, hvor du ikke lige er opmærksom på at få udstedt en faktura. Dette kan være i tilfælde, hvor momsen fremgår af andet underliggende materiale. Der kan eksempelvis være tale om købekontrakter, slutsedler, leasingkontrakter, ordrebekræftelser og andet skriftligt materiale. Et sådant materiale kan imidlertid ikke godkendes som dokumentationsgrundlag for et ønsket momsfradrag. Selv om det kan forekomme temmelig formalistisk, skal reglerne tages ganske alvorligt. Det har Landsskatteretten gjort klart i en af sine afgørelser. Sagen angik en virksomhed, som havde fratrukket moms af udgifter til køb af et større antal biler. Som grundlag for fradraget havde virksomheden fremlagt 22 slutsedler, købekontrakter og andet. Landsskatteretten var imidlertid enig med SKAT i, at dette ikke var tilstrækkeligt til at kunne opnå momsfradrag, da det fremlagte materiale ikke opfyldte de krav til fakturaerne, som momsreglerne opstiller. Husk derfor altid at få en faktura, hvis du vil være sikker på momsfradrag på dine udgifter til virksomheden. Udenlandsk arbejdskraft skal betale dansk skat Har du en virksomhed, der beskæftiger udenlandsk arbejdskraft, skal du være opmærksom på de nye skatteregler for disse medarbejdere. Reglerne betyder, at det nu kun i særlige tilfælde vil være muligt at udbetale vederlag uden at skulle indeholde kildeskat. Du kan risikere at skulle hæfte for skatten, hvis reglerne ikke overholdes. De såkaldte arbejdsudlejeregler er ændret. Hidtil har udlændinge kunnet arbejde skattefrit i Danmark, hvis deres arbejde har været baseret på en entrepriseaftale. Det kan de imidlertid ikke længere, hvis det arbejde, som den udenlandske arbejdskraft udfører, udgør en integreret del af virksomheden i Danmark. En udlænding, der eksempelvis arbejder som jordbærplukker eller tomatplukker i et dansk gartneri eller som servicemedarbejder på en dansk campingplads, bliver derfor skattepligtig til Danmark, også selv om arbejdet udføres på grundlag af en entrepriseaftale mellem den danske virksomhed og en udenlandsk virksomhed. De nye regler er trådt i kraft De nye regler trådte i kraft den 20. september 2012, men gælder i første omgang kun for nye aftaler. For allerede indgåede aftaler får de nye regler først virkning fra og med den 1. oktober De nye regler betyder, at danske virksomheder, der anvender udenlandsk arbejdskraft, nu som udgangspunkt altid skal indeholde kildeskat ved udbetaling af vederlag til udenlandske underleverandører. Sker dette ikke, hæfter virksomheden over for SKAT med et beløb, der skal beregnes som 30 procent af vederlaget. I nogle tilfælde skal også tillæg af arbejdsmarkedsbidrag beregnes. Der er derfor god grund til at få kigget på kontraktgrundlaget for at afgøre, om der fremadrettet skal indeholdes kildeskat. Den omstændighed, at de nye regler ikke i første omgang gælder for gamle aftaler, kan måske friste en del til at forlænge sådanne via tillæg. Dette skal man imidlertid være forsigtig med, idet SKAT meget vel vil kunne hævde, at tillægget i skattemæssig henseende skal sidestilles med en ny kontrakt. 3

4 Nu skal de ulovlige lån væk Hvis du er aktionær, anpartshaver, direktør eller på anden måde indgår i ledelsen i et aktieselskab eller anpartsselskab, må du som udgangspunkt ikke låne penge i selskabet. Ejer du selskabet, skal du fremover betale skat af lånet. Husk på, at selskabets penge ikke er dine penge. Tilrettelæg procedurer og forretningsgange, så der ikke utilsigtet opstår ulovlige mellemregninger eller egentlige lån. De senere år har der været stor politisk bevågenhed om selskabers ulovlige udlån til kapitalejere og medlemmer af ledelsen. Erhvervsstyrelsen skærpede i 2011 indsatsen for at opdage ulovlige lån, og det medførte, at en række sel- skaber blev mødt med krav om straks at indbetale lånene med lovpligtige renter. Endvidere anmeldte styrelsen en del selskaber til bagmandspolitiet - selskaber, der tilsammen havde ulovlige udlån for mere end 250 millioner kroner. Reglerne om ulovlige lån fremgår af selskabsloven. For lån optaget fra og med den 14. august 2012 gælder endvidere nye skatteregler. Ifølge de nye regler bliver låntageren beskattet af lånet, som skattemæssigt bliver betragtet som løn eller udbytte. Hvis låntageren omfattes af de nye skatteregler, skal låntageren altså betale skat af pengene. Vi gennemgår i denne artikel reglerne om ulovlige lån, så du kan undgå at bringe dig selv i en ulovlig og dyr situation. Reglerne i selskabsloven Aktieselskaber og anpartsselskaber må ikke yde lån til eller stille sikkerhed for: 1. Kapitalejere (aktionærer og anpartshavere) 2. Ledelsen (direktører, bestyrelsesmedlemmer, tilsynsråd) 3. Kapitalejernes eller ledelsens ægtefæller, børn og børnebørn 4. Nærtstående til kapitalejerne og ledelsen (samlever og i nogle tilfælde søskende). Hvis selskabet er ejet af et moderselskab, gælder forbuddet også lån og sikkerhedsstillelse til kapitalejerne og ledelsen i moderselskabet. 4

5 Undtagelse - moderselskab Et selskab kan lovligt yde lån til sit moderselskab. Et moderselskab er typisk et selskab, der direkte eller indirekte har mere end 50 procent af stemmerne i et datterselskab og dermed har bestemmende indflydelse. Men hvis selskab A eksempelvis kun har 49 procent af stemmerne i et andet selskab B, vil lån fra selskab B til selskab A være ulovligt, fordi A ikke har bestemmende indflydelse og dermed ikke er moderselskab til B. Undtagelse - sædvanlig forretningsmæssig disposition Et selskab kan lovligt yde lån til kapitalejere og ledelsen, hvis lånet er led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition. Det kan eksempelvis være, at direktøren køber selskabets varer eller ydelser på samme kreditvilkår som selskabets øvrige kunder. Undtagelse - selvfinansiering Et selskab kan lovligt yde lån til kapitalejere og ledelse i forbindelse med disse personers køb af aktier eller anparter i selskabet, hvis selskabslovens betingelser for selvfinansiering er opfyldt. Betingelserne er blandt andet, at låntageren kreditvurderes, og at lånet ikke overstiger selskabets frie reserver, som kan anvendes til udbytte. Undtagelse - andre nærtstående Lån til andre personer og selskaber end nævnt ovenfor er som udgangspunkt lovlige, hvis det er i selskabets interesse. Et lån til eksempelvis et datterselskab, et søsterselskab eller et selskab ejet af en aktionærs børn, er altså ikke i konflikt med reglerne om ulovlige lån. Tilbagebetaling med renter Ulovlige lån skal tilbagebetales med tillæg af lovpligtige renter, det vil sige Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af ni procent. Opdager Erhvervsstyrelsen det ulovlige lån, kræver styrelsen en erklæring fra selskabets ledelse og revisor om, at lånet med rentetillæg er tilbagebetalt. Ledelsen kan blive pålagt tvangsbøder, indtil styrelsen modtager den ønskede dokumentation. Risiko for bødestraf Ulovlige lån kan medføre bødestraf, hvis forholdet anmeldes til politiet. Efter praksis er bødestørrelsen fem procent af lånets hovedstol, dog kun 2,5 procent, hvis lånet er dokumenteret tilbagebetalt inden for fristen, som Erhvervsstyrelsen har fastsat. Praksis har indtil videre vist, at bøden tilfalder den person, der modtager det ulovlige lån. Skat af ulovlige lån Hvis en person, som er kapitalejer og har bestemmende indflydelse i selskabet, fra den 14. august 2012 eller senere låner penge i et selskab ulovligt, skal låntageren beskattes af det lånte beløb, som om det er løn eller udbytte. Lån optaget før den 14. august beskattes ikke efter disse nye skatteregler. I takt med den øgede digitale indberetning af årsrapporter får Erhvervsstyrelsen langt bedre muligheder for at opdage ulovlige lån. Det er derfor vigtigere end nogensinde at holde selskabets økonomi adskilt fra din private økonomi. Din revisor kan hjælpe dig med at få styr på virksomhedens procedurer og forretningsgange, så du undgår de ulovlige - og nu meget dyre - lån. 5

6 Nye principper for beskatning af fri bolig Fra den 1. januar 2013 afskaffer SKAT den hidtil anvendte beregningsmetode for værdiansættelse af fri bolig. Efter de nuværende regler om fri bolig eller delvis fri helårsbolig, der stilles til rådighed for ansatte som led i et ansættelsesforhold, sker beskatningen med udgangspunkt i beregningssatser, der blandt andet tager størrelsen og beliggenheden af den bolig, der stilles til rådighed, i betragtning. Beskatningen foretages med udgangspunkt i forskellen imellem den leje, som den ansatte betaler, og boligens markedsleje, som opgøres efter SKATs skemasatser. Nye regler på vej i 2013 Fra 1. januar 2013 afskaffer SKAT den hidtidige måde at beregne lejesatserne på. Det medfører, at beskatningen fra og med 1. januar 2013 udelukkende vil ske på baggrund af den reelle markedsværdi af lejen, hvilket vil være lig med den pris, som reelt betales i leje. Hvis arbejdsgiveren betaler lejen af den bolig, der stilles til rådighed for den ansatte, lægges denne leje til grund for beskatningen. Dette kræver dog, at arbejdsgiveren er uafhængig af den part, som lejen betales til. Hvis arbejdsgiveren selv ejer boligen, skal der foretages en individuel vurdering af boligens udlejningsværdi for at fastsætte beskatningsgrundlaget. Dette kan ske ved at indhente oplysninger om niveauet på lejeindtægter på tilsvarende boliger, der udlejes i det pågældende område. Vigtigt med fokus på de nye regler Hvis du har ansatte, eller du selv er omfattet af reglerne om fri bolig, er det en god ide at tale med din revisor om de nye regler, der træder i kraft den 1. januar De kan nemlig betyde, at beskatningen af den frie bolig ændres markant. 6

7 Undgå at blive snydt af dine medarbejdere Fejl i virksomhedens betalinger og transaktioner kan ske både bevidst og ubevidst. En effektiv funktionsadskillelse mindsker risikoen for medarbejderes fejl og besvigelser. De færreste virksomheder er klar over, hvor sårbare de i virkeligheden er over for besvigelser. Mange ledere siger ofte her er der ingen, der tager af kassen eller her stoler vi på hinanden, men når en besvigelse opdages, er den ofte begået af den mest betroede medarbejder. I mange små virksomheder er det et problem, at virksomheden på grund af dens størrelse og et begrænset antal ansatte ikke har etableret en effektiv adskillelse mellem vigtige funktioner i virksomheden. Virksomheden har med andre ord ikke en effektiv intern kontrol. Virksomheden har derfor en øget risiko for, at der kan ske regnskabsmæssige fejl og besvigelser, der ikke vil blive opdaget. Funktionsadskillelse er sammen med godkendelsesprocedurer og afstemninger centrale elementer i den interne kontrol. Disse har til formål at forhindre fejl i at opstå eller at opdage fejl, der allerede er opstået. Fejl kan både ske ubevidst og bevidst Fejl kan ske ubevidst. Det kan være en undskyldelig fejl, hvor bogholderen har skrevet et forkert beløb eller angivet en forkert konto. Men fejl kan også være bevidste. Det kan eksempelvis ske, når der opstår mulighed for, at en bogholder uberettiget kan hæve midler fra virksomhedens bankkonti. Muligheden for bevidste fejl opstår typisk i de små og mellemstore virksomheder, hvor hverdagen skal kunne fungere uden for mange formelle forretningsgange, som forsinker det daglige arbejde. For at gøre hverdagen let og smidig især i ferietid og ved sygdom tilsidesættes de formelle forretningsgange og funktionsadskillelsen. Eksemplerne kan være mange: Du uddeler et password, så en enkelt person kan disponere i banken alene, du giver adgang til blankochecks i skuffen, og du mangler kontrol af betalte omkostninger. Du må og skal stole på dine medarbejdere, men du bør for din egen skyld løbende udføre kontroller, der kan opdage, om der er sket fejl. Eksempelvis kan en gennemgang af bankkonti og likvide midler, en gennemgang af bevægelser på kreditorkonti og en kontrol af den underliggende dokumentation for bankoverførsler øge muligheden for at opdage uberettigede hævninger af virksomhedens midler. 7

8 Vigtige datoer December A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små), Indberetning af e-indkomst 17. Lønsumsafgift (måned) 27. Månedsmoms (store), Liste (store) 28. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), Anmeldelse af for meget indbetalt skat, Indbetaling af restskat, Indbetaling på livs- og pensionsordning Januar Lønsumsafgift (kvartal + måned) 17. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små), Feriekonto, Indberetning af e-indkomst 21. B-skat + AM-bidrag selvstændige 25. Månedsmoms (store), Liste (store og mellem) 31. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Februar ATP 11. Kvartalsmoms (mellem), A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små), Indberetning af e-indkomst 15. Lønsumsafgift (måned) 20. B-skat + AM-bidrag selvstændige 25. Månedsmoms (store), Liste (store) 28. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Marts Halvårsmoms (små) 11. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små), Indberetning af e-indkomst 15. Lønsumsafgift (måned) 20. B-skat + AM-bidrag selvstændige, Acontoselskabsskat 25. Månedsmoms (store), Liste (store) 27. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Godt at vide Vær opmærksom på, at en række satser for 2013 ikke lå klar ved redaktionens slutning. Dagpenge 2012 Max. pr. dag: 788 kr. Sygedagpenge 2012 Max pr. uge: kr. Yderligere oplysninger: Diskontoen 6. juli ,00 pct. 1. juni ,25 pct. 9. december ,75 pct. 4. november ,00 pct. 8. juli ,25 pct. 8. april ,00 pct. 15. januar ,75 pct. 28. august ,00 pct. 14. august ,10 pct. 8. juni ,20 pct. Yderligere oplysninger: Befordringsfradrag km: km: 2,10 kr. Over 120 km: 1,05 kr. Kørselsgodtgørelse 2012 Egen bil eller motorcykel pr. km Indtil km Over km Egen cykel eller knallert pr. km 3,80 kr. 2,10 kr. 0,50 kr. Rejsegodtgørelse 2012 Logi - efter regning eller pr. døgn 195 kr. Fortæring pr. døgn 455 kr. Tilsluttende døgn pr. time 18,96 kr. Fri morgenmad 68,25 kr. Fri frokost 136,50 kr. Fri middag 136,50 kr. 25 pct. godtgørelse 113,75 kr. Straksafskrivning Maksimumgrænse for straksafskrivning af småaktiver kr. Nettoprisindeks September ,8 August ,5 Juli ,1 Juni ,1 Maj ,3 April ,3 Marts ,5 Februar ,9 Januar ,2 December ,1 November ,1 Oktober ,3 Yderligere oplysninger: RevisorInformerer udgives af FSR danske revisorer, Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Tlf , fax , Redaktion: Henrik Brusgaard (redaktør), Peter Nielsen, Birgitte Hove, Henrik Carmel, Jan Brødsgaard, Mads Grønnegaard og Jan Wie (redaktionssekretær). RevisorInformerer udkommer fem gange årligt i eksemplarer. Tryk: Rounborgs grafiske hus. ISSN Redaktionen er afsluttet den 6. november Eftertryk er ikke tilladt. FSR danske revisorer

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

direktør for 1 krone?

direktør for 1 krone? 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til,

Læs mere

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab 1. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI T E M A årsrapporten Gratis at tjekke konkurrentens regnskab drømmer du om at sælge din virksomhed Har du planer om at afhænde din virksomhed, er der en række

Læs mere

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud FEBRUAR 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud NÅR I ER TO OM AT DRIVE VIRKSOMHEDEN Har du overvejet at drive en virksomhed sammen med andre? Læs

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 Forord I bemærkningerne til stort set alle lovforslag på skatteområdet er effektivitetshensyn anført som begrundelse. Endvidere slår det aldrig fejl, at også retssikkerheden

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011 NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011 Forskerskatteordningen... side 3 Tips og tricks - moms og afgifter... side 4-5 Ikrafttræden af ændringer i selskabsloven... side 6-7 It-revision... side 8-9 Kunst og skat...

Læs mere

Så går vi to skridt frem...

Så går vi to skridt frem... J u n i 2 0 0 1 Så går vi to skridt frem... INDHOLD: Kursusdeltagelse og skat... 2-3 Kantinemoms... 3 Momsfradrag ved salg af virksomhed og fast ejendom... 4 Holdingselskabers fradrag for etableringsomkostninger...

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011. Biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i i Danmark. Bilerne er er forsynet med forskellige

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

af Susan Vestergaard, 1264

af Susan Vestergaard, 1264 af Susan Vestergaard, 1264 En bog til dig, som går og overvejer at starte virksomhed eller lige er sprunget ud som iværksætter Version nr. 5, udgivet juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Lidt at tænke

Læs mere