Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand. Privat Leverandør Din Fleksible Service

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand. Privat Leverandør Din Fleksible Service"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Scial- g Sundhedsfrvaltningen, Ældre g Omsrg Hjemmeplejen Leverandør af persnlig pleje g praktisk bistand Privat Leverandør Din Fleksible Service Anmeldt tilsyn nvember

2 Frrd Rapprten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres fr tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger g anbefalinger. Herefter følger en række faktuelle plysninger m tilsynsbesøget (herunder deltagere g tidspunkt) samt m det knkrete tilbud. Sidste del af rapprten indehlder de data, sm tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews g bservatiner g ved gennemgang af dkumentatin. Fr hvert tema fretager den tilsynsførende en vurdering ud fra den indsamlede data g øvrige indtryk. Disse vurderinger ligger til grund fr den samlede vurdering, der sm nævnt ptræder indledningsvist i rapprten. Bagest i rapprten findes en krt beskrivelse af frmål g metde samt kntaktplysninger til BDO. Tilsynet er altid udtryk fr et øjebliksbillede g skal derfr vurderes ud fra dette. 1

3 Indhldsfrtegnelse 1 Frmalia Samlet tilsynsresultat Begrundelse fr tilsynsresultatet Tilsynets verrdnede anbefalinger Datagrundlag Tilsynets frmål Indhld g metde Vurderingsskala Kntaktplysninger

4 1 Frmalia Hjemmeplejedistriktets navn g adresse Din Fleksible Service, Naverland 2, 15. sal, 2600 Glstrup Leder Izabela Prejs Dat g tidspunkt fr tilsynsbesøg Den 30. nvember 2015, kl Datagrundlag Tilsynets vurderinger er udarbejdet på baggrund af Lv m Scial Service g med afsæt i kvalitetsstandard g det ydelseskatalg, sm Brøndby Kmmune visiterer til. I tilsynet indgår brgere, sm er tilfældigt udvalgt, med hensyntagen til et differentieret behv fr hjælp til persnlig pleje g praktisk bistand. Ved tilsynet er der indsamlet data hs i alt fire brgere, idet en brger ikke var hjemme ved tilsynets besøg. Dataindsamlingen er fretaget ved gennemgang af brgernes sundhedsfaglige dkumentatin, bservatiner af brgerne g deres blig samt interview med henhldsvis brgere g medarbejdere. Alle brgere har givet tilsagn m at deltage i tilsynet. Tilsynet har gennemført interview med tre medarbejdere. T medarbejdere, sm er uddannet scial- g sundhedshjælpere En medarbejdere, sm er udannet scial- g sundhedsassistent En medarbejder svarede i frhld til t brgere. Ledelsen har afslutningsvis mdtaget en freløbig tilbagemelding på tilsynet. Tilsynsførende Manager Margit Kure, sygeplejerske, MHM Senir Cnsultant Heidi Prs Sørensen, plejehjemsassistent g scialpædagg 3

5 2 Samlet tilsynsresultat BDO har på vegne af Brøndby Kmmune gennemført et uanmeldt tilsyn hs den private leverandør af hjemmeplejen DFS. På baggrund af det indsamlede datamateriale g den efterfølgende analyse heraf, vurderer BDO, at Den private leverandør af hjemmeplejen DFS til at have tilfredsstillende frhld ved det uanmeldte tilsyn. Samlet vurdering Bedømmelsen særdeles tilfredsstillende pnås, når frhldende kan karakteriseres sm fremragende g eksemplariske, g hvr tilsynet har knstateret ingen, få eller mindre væsentlige mangler, sm let vil kunne afhjælpes. Det særdeles tilfredsstillende resultat kan følges p af tilsynets anbefalinger. Bedømmelsen gde g tilfredsstillende pnås, når frhldene kan karakteriseres ved at være gde g tilstrækkelige, g hvr tilsynet har knstateret få mangler, sm relativt let vil kunne afhjælpes. Det gde g tilfredsstillende resultat følges p af tilsynets anbefalinger. X Bedømmelsen tilfredsstillende pnås, når frhldene kan karakteriseres sm tilstrækkelige, g hvr der er knstateret flere mangler, sm vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats. Det tilfredsstillende resultat følges p af tilsynets anbefalinger. Bedømmelsen mindre tilfredsstillende pnås, når frhldene på flere mråder kan karakteriseres sm utilstrækkelige, g hvr der er knstateret en del g/eller væsentlige mangler, sm det vil kræve en bevidst g målrettet indsats at afhjælpe. Det mindre tilfredsstillende resultat følges p af tilsynets anbefalinger, fx anbefaling m udarbejdelse af handleplan. Bedømmelsen ikke tilfredsstillende pnås, når frhldene generelt kan karakteriseres sm utilstrækkelige g uacceptable, g hvr der er knstateret mange g/eller alvrlige mangler, sm det vil kræve en radikal indsats at afhjælpe. Det ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges p af tilsynets anbefalinger m, at prblemmråderne håndteres i umiddelbar frlængelse af tilsynet samt at der udarbejdes handleplan, eventuelt i samarbejde med frvaltningen. Det ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges altid p af kntakt til frvaltningen. 4

6 2.1 Begrundelse fr tilsynsresultatet Tilsynsresultatet præsenteres dels ud fra en samlet vurdering g dels ud fra en beskrivelse af, i hvilke mål g indikatrer manglerne frekmmer. Tilsynsresultat På baggrund af tilsynet vurderes det, at Privat leverandør DFS er karakteriseret ved følgende: Ledelsen plyser, at de siden sidste års tilsyn har arbejdet videre med deres dkumentatinspraksis på mrådet. Alle medarbejdere skal dkumentere, g der gennemføres egenkntrl ca. hver tredje måned, hvr medarbejderne får tid til at gennemgå dkumentatinen på den enkelte brger. Hs alle brgere freligger der en aktuel visitatinsafgørelse g bevilling på brgernes servicelvsydelser. Hs alle brgere er der sammenhæng mellem brgernes bevilgede ydelser, den hjælp sm brgerne mdtager g brgernes behv fr pleje g msrg. Der freligger generelt en fyldestgørende funktinsbeskrivelser på alle brgere med beskrivelser af brgernes sundhedsmæssige prblemstillinger. Der er udarbejdet plejeplaner på alle brgere, sm i mindre grad indehlder beskrivelser af brgernes fysiske, psykiske g sciale prblemstillinger. Brgerne plever, at de generelt får den pleje g msrg, de har behv fr g beskriver medarbejderne sm søde g hjælpsmme. Brgerne frtæller, at de er trygge g udtrykker generelt tilfredshed med kvaliteten af den persnlige pleje g praktiske hjælp. Brgerne tilkendegiver generelt, at hjælpen tilrettelægges med hensynstagen til deres vaner g ønsker. Brgerne plever, at medarbejderne er imødekmmende, g at der er en respektfuld kmmunikatin. Brgerne tilkendegiver, at medarbejderne lytter til dem g agerer derefter. Medarbejderne fremstår faglige, kmpetente g har kendskab til g indsigt i brgernes behv fr pleje g msrg samt hjælp til de praktiske pgaver. Medarbejderne er pmærksmme på at medinddrage g understøtte brgernes resurser i hverdagen. De bliger tilsynet besøger har en tilfredsstillende rengøringsstandard. Udviklingsmråder På baggrund af tilsynet vurderes det, at hjemmeplejen har følgende udviklingsmråder: Mål 2. Der er sammenhæng mellem den planlagte g den leverede hjælp I fire plejeplaner er der delvise eller manglende beskrivelser af brgernes fysiske, psykiske g sciale prblemstillinger, samt hvrdan pleje g msrg til den enkelte brger tilrettelægges g udføres. Medarbejderne har et begrænset kendskab til brgernes plejeplaner g frtæller, at de ikke bruger plejeplanerne så meget i det daglige arbejde. Mål 3. Kvaliteten af den persnlige pleje er tilfredsstillende T brger har ønsker til, hvrdan plejen tilrettelægges. Mål 4. Der er redegjrt fr sundhedsfremme g frebyggende indsats I tre plejeplaner er der helt eller delvise mangler i frhld til at beskrive brgernes sundhedsfremmende g frebyggende indsatser. 5

7 Mål 5. Kvaliteten af den praktiske bistand er tilfredsstillende. I tre plejeplaner er den praktiske hjælp ikke eller kun delvist beskrevet. Mål 6. Der freligger en beskrivelse af brgers rehabiliteringsfrløb I tre plejeplaner mangler der generelt beskrivelser af brgerens resurser, samt hvrdan brgerens resurser inddrages i de daglige pgaver. 2.2 Tilsynets verrdnede anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende anbefalinger i frhld til Privat leverandør DFS fremadrettede udvikling: Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at Privat leverandør DFS frtsat underviser g vejleder medarbejderne i, hvrledes plejeplanen skal udarbejdes, således at disse indehlder alle brgernes prblemstillinger samt de handlevejledende g individuelle beskrivelser både i frhld til den persnlige pleje, psykiske pleje g msrg samt praktiske støtte. 2. Tilsynet anbefaler, at Privat leverandør DFS frtsat underviser g vejleder medarbejderne i, hvrledes plejeplanen skal udarbejdes, således at disse indehlder beskrivelser af brgernes sundhedsfremmende g frebyggende indsatser. 3. Tilsynet anbefaler, at Privat leverandør DFS underviser g vejleder medarbejderne i udarbejdelse af plejeplaner, således at disse indehlder beskrivelser af brgerens fysiske, psykiske g sciale ressurcer, samt hvrledes disse medinddrages i plejen fr at fasthlde g udvikle brgernes funktinsniveau. 4. Tilsynet anbefaler, at Privat leverandør DFS sikre at afstemme brgernes ønsker g frventninger til den leverede pleje g msrg. 5. Tilsynet anbefaler, at Privat leverandør DFS begynder at anvende plejeplanen sm et aktivt arbejdsredskab i hverdagen. 6

8 3 Datagrundlag På de følgende sider præsenteres resultaterne af dataindsamlingen i relatin til hvert målepunkt samt generelle bemærkninger til hvert mål. I henhld til 83 vejledning nr. 2 til servicelven g kmmunens kvalitetsstandarder Mål 1. Der er sammenhæng mellem den visiterede hjælp g brgerens behv. Ja Delvis Nej Bemærkninger Dkumentatin X Der freligger en aktuel visitatinsafgørelse g bevilling på alle brgere. Visitatinsafgørelsen indehlder plysninger m de tildelte ydelser, interval ver dagen/ugen samt den tilhørende tid til pgaven. Observatin X Der ses sammenhæng hs samtlige brgere i frhld til de tildelte ydelser, den dispnerede tid g brgerens behv fr hjælp g støtte. Brger X T brgere vurderer, at de mdtager den hjælp, sm de har behv fr. En brger plever, at hun ikke får den hjælp, hun har behv fr i frhld til persnlig pleje. Både Brøndby Kmmune g DFS er bekendte med dette. En anden brger giver udtryk fr, at hun ønsker mere hjælp til persnlig pleje samt mere hjælp til tøjvask g skift af sengetøj Medarbejder X Samtlige medarbejdere kan plyse m brgerens bevilling samt behv fr hjælp g støtte i frbindelse med den persnlige pleje g msrg g de praktiske pgaver. Sammenhæng mellem den planlagte g den leverede hjælp Mål 2. Der er sammenhæng mellem den planlagte g den leverede hjælp. Ja Delvis Nej Bemærkninger Dkumentatin X DFS arbejder ikke med samarbejdsaftalen i Care. De plyser at de ikke kan redigere i dkumentet g udarbejder derfr en plejeplan til den enkelte brger. Der er prettet plejeplaner på alle brgere. Tre funktinsvurderinger indehlder fyldestgørende beskrivelser af brgernes prblemstillinger, g hvrdan det kmmer til udtryk i hverdagen. I en funktinsvurdering mangler der beskrivelse af brgerens mentale tilstand, idet brger er dement. Dkumentatin X Hs en brger er der i plejeplanen en fyldestgørende beskrivelse af brgerens prblemstillinger g de tilhørende handlingsvejledende indsatser. 7

9 Tre plejeplaner har delvise eller manglende beskrivelser af brgernes fysiske, psykiske g sciale prblemstillinger, samt hvrdan pleje g msrg tilrettelægges g udføres. Eksempelvis i frhld til brgeres mentale tilstand, hvrledes frflytninger fregår, g indsats ved persnlig pleje. Observatin X Tilsynet bserverer sammenhæng mellem de beskrevne prblemstillinger g brgernes behv fr hjælp. Brger X Alle brgere har mdtaget de senest planlagte besøg g plever, at medarbejderne kmmer til de aftalte tidspunkter. T brgere tilkendegiver, at der sm udgangspunkt kmmer faste medarbejdere, hvilket de er rigtige glade fr. Brger X Brgerne plever, at de får den hjælp, der er bevilget, g sm er aftalt med medarbejderne. Medarbejder X Alle medarbejdere har et gdt kendskab til brgernes prblemstillinger samt deres ønsker, vaner g rutiner. Medarbejderne har et begrænset kendskab til plejeplanerne g frtæller, at de ikke anvender plejeplanerne i det daglige arbejde, men bruger deres kørelister. Kvaliteten af persnlig pleje i henhld til Servicelvens 83 g kmmunens kvalitetsstandarder Mål 3. Kvaliteten af den persnlige pleje er tilfredsstillende Ja Delvis Nej Bemærkninger Observatin X Alle brgere fremstår pæne g velsigneret. Brger X T brgere plever, at medarbejderne tager hensyn til deres vaner g ønsker. En brger frtæller, at hun bliver tilbudt hjælp til at kmme i seng kl 21.30, g får hjælp til at kmme p kl Dette betyder, at brgeren ligger i sin seng i 12 timer, hvilket brger finder alt fr længe. En anden brger er tilfreds med hjælpen, men har behv fr hjælp til at klippe sine negle på begge hænder. Medarbejder X Medarbejderne har et bredt kendskab til brgerne g kan på en fyldestgørende måde redegøre fr, hvrdan de hjælper g støtter brgerne med de persnlige plejepgaver. Medarbejderne frtæller, hvrdan de tilrettelægger g udfører plejen i samarbejde med brgerne med hensynstagen til brgernes individuelle behv g ønsker. 8

10 Eksempelvis frtæller en medarbejder, at hun taler med brgeren, når denne får udført sin persnlige pleje, g hun mtiverer brgeren til selv at varetage en del af pgaverne. Samtalen fregår på en måde, at brger ikke pfatter det sm et krav fra medarbejders side, men at brgeren ved hjælp af dialg udfører en del pgaver selv. En anden medarbejder frtæller, hvrdan hun agerer, når en brger bliver utryg g vred. Medarbejder er bevidst m at være rlig g frberede brger på, hvad der skal fregå samt at tilrettelægge g udføre pgaver på en ensartet måde således at brger ved, hvrnår g hvrdan pgaverne skal løses. Mål 4. Der er redegjrt fr sundhedsfremme g frebyggende indsats Ja Delvis Nej Bemærkninger Dkumentatin X Hs en brger indehlder plejeplanen fyldestgørende beskrivelser af de frebyggende indsatser, eksempelvis hudpleje g ernæring. Hs tre brgere mangler der delvise beskrivelser af de frebyggende g sundhedsfremmende indsatser, sm eksempelvis mundpleje, mbilisering g demens. Observatin X Der ses sammenhæng mellem de beskrevne indsatser g brgernes tilstand. Brger X Alle brgere plever, at medarbejderne lytter til dem. T brgere fremhæver, at det særligt er de faste medarbejdere, sm kender brgerne bedst, sm er særlige pmærksmme på evt. ændringer eller nye behv hs brgerne. Medarbejder X Samtlige medarbejdere kan redegøre fr brgernes sundhedsfremmende g frebyggende behv samt de tiltag, der er iværksat. Eksempelvis frtæller en medarbejder, at en brger har været indlagt på hspitalet, hvilket har bevirket, at brger har tabt sig i vægt. Medarbejder er pmærksm på dette g kan frtælle m, hvilke tiltag der er iværksat. En anden medarbejder frtæller, at hun er pmærksm på, at brger har behv fr at få sine støttestrømper på meget tidligt m mrgenen, idet brgerens ben meget hurtigt hæver p g vanskeliggør brugen af støttestrømper. 9

11 Kvaliteten af praktisk bistand i henhld til Servicelvens 83 Mål 5. Kvaliteten af den praktiske bistand er tilfredsstillende. Ja Delvis Nej Bemærkninger Dkumentatin X Tre brgere er bevilget hjælp til rengøring g praktiske pgaver. Hs tre brgere mangler der en beskrivelse af hjælp til rengøring g praktiske pgaver i plejeplanen. Observatin X Den hygiejniske tilstand er frsvarlig i de hjem, tilsynet besøger. Brger X Tre brgere er tilfredse med den hjælp, de mdtager til rengøring. En brger frtæller, at hun er meget glad fr sin faste hjælper til rengøring, idet hjælperen kender pgaverne gdt, men brger syntes, at der er fr krt tid til rengøring, hvrfr brger anvender sit klippekrt til ekstra rengøring. En anden brger frtæller, at han mdtager hjælp til rengøring g fremhæver, at han trds sin halvsidige lammelse, selv udfører de småpgaver, han kan magte i hverdagen ved eksempelvis at dække brd g rydde af. En tredje brger frtæller, at han får hjælp af medarbejderne til ekstra tiletrengøring hver dag, hvilket brger sætter str pris på. Medarbejder X Alle medarbejdere kan redegøre fr, hvrdan rengøring g de praktiske pgaver bliver udført i brgerens hjem. Rehabilitering i henhld til SEL 83a g kmmunens kvalitetsstandarder. Mål 6. Der arbejdes målrettet med brgers rehabiliterende ptentiale Trivsel i Hverdagen Ja Delvis Nej Bemærkninger Dkumentatin X Ingen af de fire brgere er nyvisterede brgere. Hs ingen af de fire brgere er der prettet træningshandleplan. I en plejeplan er der beskrivelser af, hvrdan brgerens resurser inddrages i hverdagen. I tre plejeplaner mangler der generelt beskrivelser af brgerens resurser, samt hvrdan brgerens resurser inddrages i de daglige pgaver. Brger X Tre brgere plyser, at de deltager i de daglige gøremål i det mfang, de magter det. En brger frtæller, at han med meget støtte kan varetage lidt af den persnlige pleje, men at det er svært fr ham, idet hans ene arm er lammet. 10

12 En brger frtæller, at hun frnylig har været indlagt g derved mistet en del funktiner. Det er brgerens ønske, at hun hurtigt kan starte genptræning, således at hun kan genptage ngle af de funktiner, sm hun selv tidligere udførte. En brger kan ikke svare relevant på grund af hukmmelsessvækkelse. Medarbejder X Medarbejderne kan redegøre fr, hvrdan de inddrager brgernes resurser i hverdagen. En medarbejder frtæller, at hun inddrager en brger i de frskellige pgaver i frbindelse med den persnlige pleje. Det er medarbejders plevelse, at det tager meget lang tid fr brgeren at udføre pgaverne selv, så derfr beskæftiger medarbejder sig med andre praktiske pgaver imens. En anden medarbejder frtæller, at en brger dagligt træner sine arme ved at strække ud g løfte. Kntakt til medarbejderne g respekt i hverdagen Mål 7. Brgeren plever gd kntakt til medarbejderne g respekt i hverdagen Ja Delvis Nej Bemærkninger Brger X Samtlige brgere tilkendegiver, at medarbejderne er venlige g altid anvender en anerkendende kmmunikatin. En brger fremhæver sin faste rengøringshjælp, sm hun har udviklet en meget varm relatin til. Medarbejder X Samtlige medarbejdere kan frtæller m brgernes ønsker, g hvrdan de gennem adfærd g tiltalefrm udviser respekt fr deres vaner g levevis. En medarbejder frtæller, at brgeren har behv fr, at medarbejder ikke stiller brgeren ver fr at skulle træffe valg m eksempelvis at kmme i bad. Brger har behv fr, at medarbejderen tilbyder et bad g derved udstikker rammerne fr, hvad der skal fregå, hvilket giver brger tryghed. En anden medarbejder frtæller, at hun er meget bevidst m at være fleksibel g mstillingsparat, idet brger fte kan fretage hurtige valg, eksempelvis at afbestille maden ude fra, hvilket betyder, at medarbejderen skal hjælpe brgeren med at smøre snitter. 11

13 4 Tilsynets frmål Frmålet med tilsyn i Brøndby Kmmune er at afdække, hvrvidt der er sammenhæng mellem de beskrevne g vedtagne rammer, g den praksis der udføres hs den enkelte brger samt at bidrage til den løbende udvikling g kvalitetsfrbedring af tilbuddets rammer g indhld. BDO s tilsynskncept fr anmeldte tilsyn har således til frmål at: Kntrllere g belyse, m der er sammenhæng mellem den knkrete afgørelse, der er truffet fr den enkelte brger, g de ydelser, der leveres. Kntrllere g belyse, m der er sammenhæng mellem de udmeldte rammer g den praksis, der findes på det enkelte tilbud. Kntrllere, m der på det enkelte tilbud udføres frsvarligt fagligt arbejde i frhld til brgerne, g at gældende lvregler, kvalitetsstandarder, serviceniveau g administrative retningslinjer efterleves. Understøtte en fremadrettet g løbende udvikling af kvaliteten i ydelserne ver fr brgerne gennem en anerkendende g knstruktiv tilgang til medarbejdere g ledelse. Skabe grundlag fr refleksin ver egen praksis hs medarbejdere g ledelse. Afdække styrker g frbedringsmuligheder i tilbuddenes måde at håndtere pgaverne på, g identificere ptentielle udviklingsmuligheder. 4.1 Indhld g metde Tilsyn på fritvalgsmrådet fretages metdisk ud fra et kncept, hvr BDO har udviklet målepunkter g indikatrer på følgende mråder: Dkumentatin Persnlig pleje g msrg Praktisk bistand Rehabilitering Kntakt til medarbejderne Der indsamles data ud fra fire frskellige datakilder, hhv. faglig dkumentatin, bservatin, interview med brgeren g interview med en relevant medarbejder. Samlet set giver de fire metdiske tilgange en dybtgående viden m g dermed belæg fr at vurdere kvaliteten af de ydelser, sm brgeren mdtager. Følgende punkter indgår i tilsynsknceptet: Omsrgs- g plejemæssige praksis Det skriftlige grundlag fr ydelsen Persnlig pleje Praktisk hjælp Rehabilitering Kntakt med medarbejderne 12

14 4.2 Vurderingsskala BDO arbejder ud fra nedenstående vurderingsskala. Samlet vurdering Samlet vurdering Særdeles tilfredsstillende Bedømmelsen særdeles tilfredsstillende pnås, når frhldende kan karakteriseres sm fremragende g eksemplariske, g hvr tilsynet har knstateret ingen, få eller mindre væsentlige mangler, sm let vil kunne afhjælpes. Det særdeles tilfredsstillende resultat kan følges p af tilsynets anbefalinger. Gde g tilfredsstillende Bedømmelsen gde g tilfredsstillende pnås, når frhldene kan karakteriseres ved at være gde g tilstrækkelige, g hvr tilsynet har knstateret få mangler, sm relativt let vil kunne afhjælpes. Det gde g tilfredsstillende resultat følges p af tilsynets anbefalinger. Tilfredsstillende Bedømmelsen tilfredsstillende pnås, når frhldene kan karakteriseres sm tilstrækkelige, g hvr der er knstateret flere mangler, sm vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats. Det tilfredsstillende resultat følges p af tilsynets anbefalinger. Mindre tilfredsstillende Bedømmelsen mindre tilfredsstillende pnås, når frhldene på flere mråder kan karakteriseres sm utilstrækkelige, g hvr der er knstateret en del g/eller væsentlige mangler, sm det vil kræve en bevidst g målrettet indsats at afhjælpe. Det mindre tilfredsstillende resultat følges p af tilsynets anbefalinger, fx anbefaling m udarbejdelse af handleplan. Ikke tilfredsstillende Bedømmelsen ikke tilfredsstillende pnås, når frhldene generelt kan karakteriseres sm utilstrækkelige g uacceptable, g hvr der er knstateret mange g/eller alvrlige mangler, sm det vil kræve en radikal indsats at afhjælpe. Det ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges p af tilsynets anbefalinger m, at prblemmråderne håndteres i umiddelbar frlængelse af tilsynet samt at der udarbejdes handleplan, eventuelt i samarbejde med frvaltningen. Det ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges altid p af kntakt til frvaltningen. 13

15 5 Kntaktplysninger Ved behv fr yderligere plysninger kan henvendelse ske til Directr g Leder af BDO Tilsyn HELEN HILARIO JØNSSON BDO Statsautriseret revisinsaktieselskab Havnehlmen 29 DK-1561 København V Tlf.:

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Privat Leverandør DK Pleje og omsorgsplejen

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Privat Leverandør DK Pleje og omsorgsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Privat Leverandør DK Pleje og omsorgsplejen Anmeldt

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Dragør Kommune Sundhed og Omsorg Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Dansk Hjemmepleje Service Ryttergårdsvej 3 Farum Tilsynet er udført den 15. september 2009 kl. 8.00-16.30

Læs mere

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Hjemmeplejen Stranden

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Hjemmeplejen Stranden INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Hjemmeplejen Stranden Anmeldt tilsyn november

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Lergravsvej 53, 2300 København S Tilsynet er udført den 14. september 2009, kl. 8.00-15.30 af specialknsulenter

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Allerød Kmmune Ældre g Sundhed Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecenter Enghlm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl. 8.30-17.00 af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Tilsynsrapport Billund Kommune Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Uanmeldt tilsyn Juni 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed/Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej Frederiksværk

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed/Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej Frederiksværk Halsnæs Kmmune Frebyggelse g Sundhed/Ældremrådet Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej 1 3300 Frederiksværk Tilsynet er udført den 4. august 2010, kl. 8.30-16.15 af specialknsulent

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed / Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Arresøparken Klokkedybet Frederiksværk

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed / Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Arresøparken Klokkedybet Frederiksværk Halsnæs Kmmune Frebyggelse g Sundhed / Ældremrådet Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecentret Arresøparken Klkkedybet 52 3300 Frederiksværk Tilsynet er udført den 10. august 2010, kl. 8.30-16.00 af specialknsulent

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Årsrapport 2015 Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre

Årsrapport 2015 Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre Årsrapport 2015 Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion

Læs mere

Tilsynsrapport Dragør Kommune. Sundhed og Omsorg Privat leverandør Dragør Pleje Omsorg

Tilsynsrapport Dragør Kommune. Sundhed og Omsorg Privat leverandør Dragør Pleje Omsorg Tilsynsrapport Dragør Kommune Sundhed og Omsorg Privat leverandør Dragør Pleje Omsorg Uanmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5 3.0

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Privat Leverandør Din Fleksible Service

Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Privat Leverandør Din Fleksible Service INDLEVELSE SKABER UDVIKLING ½ Tilsynsrapport Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Privat Leverandør Din Fleksible Service

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO.

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Tilsynsrapport Dragør Kommune Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Dragør Pleje Omsorg

Tilsynsrapport Dragør Kommune Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Dragør Pleje Omsorg Tilsynsrapport Dragør Kommune Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Dragør Pleje Omsorg Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Villestofte Plejecenter. Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Tønder Øst. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Tønder Øst. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Tønder Øst Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Den Kommunale Hjemmepleje, Hjemmeplejedistrikt Tønder Vest

Den Kommunale Hjemmepleje, Hjemmeplejedistrikt Tønder Vest INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje, Hjemmeplejedistrikt Tønder Vest Uanmeldt tilsyn Juli 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Lokalcenter Rosengård

Ældre -og Handicapforvaltningen. Lokalcenter Rosengård INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Årsrapport Uanmeldte tilsyn - hjemmepleje Februar Tønder Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årsrapport Indholdsfortegnelse

Årsrapport Uanmeldte tilsyn - hjemmepleje Februar Tønder Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årsrapport Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Tønder Observationer Kommune på fællesarealer...

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Marts 2014 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Plejecentret Lærkebo Bystævneparken 31, 2700 Brønshøj

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Plejecentret Lærkebo Bystævneparken 31, 2700 Brønshøj Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Anmeldt tilsyn Plejecentret Lærkeb Bystævneparken 31, 2700 Brønshøj Tilsynet er udført den 3. september 2009 kl. 13.00-16.00 af specialknsulenter

Læs mere

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Boenheden Kisumparken

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Boenheden Kisumparken Tilsynsrapport Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Boenheden Kisumparken Uanmeldt tilsyn Juli 2016 INDHOLD 1. Formalia 3 2. Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Tilsynsrapport Hjørring Kommune. Sundheds-, Ældre - og Handicap Forvaltningen. Hjemmeplejen Løkken

Tilsynsrapport Hjørring Kommune. Sundheds-, Ældre - og Handicap Forvaltningen. Hjemmeplejen Løkken Tilsynsrapport Hjørring Kommune Sundheds-, Ældre - og Handicap Forvaltningen Hjemmeplejen Løkken Anmeldt tilsyn Juli 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Hundested Plejecenter Uanmeldt tilsyn Oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Mimosen Uanmeldt tilsyn Juli 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Mimosen Juli 2012 Forord Rapporten er opbygget

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 1 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Center for Social og Sundhed Privat leverandør Jasmin Hjemmepleje Service

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Center for Social og Sundhed Privat leverandør Jasmin Hjemmepleje Service Tilsynsrapport Ballerup Kommune Center for Social og Sundhed Privat leverandør Jasmin Hjemmepleje Service Uanmeldt tilsyn Februar 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 2 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 Indhld Frrd... 4 1. Overrdnet ydelsesbeskrivelse fr individuel

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Hjørring Kommune. Sundheds- Ældre - og Handicap Forvaltningen. Privat leverandør Din Hjemmepleje

Tilsynsrapport Hjørring Kommune. Sundheds- Ældre - og Handicap Forvaltningen. Privat leverandør Din Hjemmepleje Tilsynsrapport Hjørring Kommune Sundheds- Ældre - og Handicap Forvaltningen Privat leverandør Din Hjemmepleje Anmeldt tilsyn Juli 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg. Kommunal leverandør af hjemmepleje Distriktsgruppe Tønder Øst

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg. Kommunal leverandør af hjemmepleje Distriktsgruppe Tønder Øst Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Kommunal leverandør af hjemmepleje Distriktsgruppe Tønder Øst Uanmeldt tilsyn Oktober 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og aktivitetscenter Benediktehjemmet

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og aktivitetscenter Benediktehjemmet INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og aktivitetscenter Benediktehjemmet Uanmeldt tilsyn juni 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at

Læs mere

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK Generel Studieplan Klinisk undervisning mdul 6 VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK 020615 / D.C. 1 Indhldsfrtegnelse 1. Præsentatin af afdelingen 3 1.1 Organisering af sygeplejen 3 2. Præsentatin af afsnittet

Læs mere

Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg. Tilsynsrapport. Ældrecentret Nygårds Plads. Uanmeldt tilsyn November 2015

Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg. Tilsynsrapport. Ældrecentret Nygårds Plads. Uanmeldt tilsyn November 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Ældrecentret Nygårds Plads Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Dette er afrapporteringen af et

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Plejecenter Hundested Uanmeldt tilsyn april 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Fredensborg Kommune. Tilsynsrapport. Ældre og handicap Pleje og aktivitetscenter. Øresundshjemmet. Uanmeldt tilsyn August 2015

Fredensborg Kommune. Tilsynsrapport. Ældre og handicap Pleje og aktivitetscenter. Øresundshjemmet. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje og aktivitetscenter Øresundshjemmet Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm

Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm Uanmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn maj 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 FOA Aalbrg den 18. juni 2014 Tjekliste Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 Indledning I det følgende gives der en tjekliste til, hvad man bør være pmærksm på, når der udarbejdes høringssvar til

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Bomi-Parken Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere