LÅNEBETINGELSER. Vejledende kriterier for at kunne komme i betragtning til lån fra Nordjysk Lånefond:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÅNEBETINGELSER. Vejledende kriterier for at kunne komme i betragtning til lån fra Nordjysk Lånefond:"

Transkript

1 LÅNEBETINGELSER Vejledende kriterier for at kunne komme i betragtning til lån fra Nordjysk Lånefond: Nordjysk Lånefond er etableret med henblik på, at den skal være med til at sikre kapitaltilførslen til udviklingsprojekter i virksomheder, der ikke kan få den fulde eksterne finansiering fra nuværende private pengemarked. Hensigten med Lånefondens virke er således at medvirke til at perspektivrige udviklingsprojekter kan gennemføres til gavn for erhvervsudviklingen I Nordjylland. Ved et udviklingsprojekt forstås der investeringer i materielle og immaterielle aktiver, der sikrer, at virksomheden opnår et kvalitativt teknologisk og markedsmæssigt løft af en tilfredsstillende størrelse. Lånefonden kan og må ikke drive almen udlånsvirksomhed på linje med for eksempel pengeinstitutter. I sit virke kan Lånefonden ikke alene stå for tilførslen af den nødvendige eksterne finansiering, da mindst 50 % af det eksterne finansieringsbehov skal komme fra det private pengemarked. De overordnede forudsætninger og det bagved liggende regelgrundlag betyder, at der er en række kriterier, der skal opfyldes, for at der kan modtages lån fra Lånefonden. Disse er beskrevet i følgende vejledende kriterier. Behov for ekstern finansiering til udviklingsprojekter En låneansøger skal som en absolut forudsætning dokumentere, at virksomheden har et udviklingsprojekt, der ikke alene (ud over virksomhedens egenfinansiering) kan finansieres ved kapital fra det private pengemarked. Der skal i denne forbindelse redegøres for størrelsen af faktiske eksterne finansieringsbehov til det pågældende udviklingsviklingsprojekt, herunder hvor stor en del af dette finansieringsbehov, der kan dækkes af det private pengemarked, og hvad der på denne baggrund søges i støtte hos Lånefonden. Lånefonden kan ikke træde i stedet for det private pengemarked, og hvad der kan finansieres via dette. Det faktum, at Lånefonden yder rentelettede lån, kan derfor ikke på nogen måde være et argument for at svække på hjemtagelse af finansiering fra det private pengemarked. De rentelettede lån må således ikke træde i stedet for, hvad der kan opnås af finansiering fra det normale private pengemarked. Ud fra tidligere programmer, hvor der blev arbejdet med støtte, kan der ikke opstilles nogen håndfast regel for størrelsen af egenfinansieringen, da en del af denne netop kunne fremskaffes fra det private pengemarked. Ansøgers egen indsats og økonomiske risiko skal konkret vurderes fra sag til sag og herunder finansieringsmulighederne fra den igangværende drift. Sammenfattende, så skal låneansøger dokumentere, at der er et behov for ekstern finansiering, der ikke kan løses uden deltagelse af Lånefonden eller ikke gennemføres i den planlagte udstrækning. Ellers kan additionalitetskravet ikke opfyldes. Ved additionalitet forstås normalt, at et projekt ikke kan gennemføres i fuld udstrækning og inden for den planlagte tidsramme uden den forudsatte medfinansiering. Virksomhedsafgrænsninger Faseafgrænsning Lånefondens aktiviteter retter sig mod iværksættere, vækstiværksættere og yngre virksomheder med et dokumenteret vækstpotentiale. I sin tilsagnsskrivelse har Erhvervs- og Byggestyrelsen præciseret, at der kun kan ydes lån til virksomhedernes etablerings-, begyndelses- (inklusive startkapital) eller ekspansionsfase, og kun til yngre virksomheder, som findes potentielt lønsomme. Ved ekspansionsfase forstås der her konkret den første ekspansionsfase, som en virksomhed vil gennemløbe efter etablerings- og begyndelsesfasen. Dette skal igen forstås som den udviklingsfase, der påbegyndes, efter 1/5

2 at en iværksætter har konsolideret sig som iværksætter efter det oprindelige idegrundlag, og herefter er parat til at iværksætte det første vækstinitiativ. Alder Erhvervs- og Byggestyrelsen lægger vægt på, at der kun investeres de udviklingsfaser (etablerings-, begyndelses- og ekspansionsfase). I tilknytning hertil skal der være tale om nyskabende investeringer. Ansøgervirksomhedens alder har betydning som vejledende retningslinjer ud fra følgende betragtninger: 1. Etablerings- og begyndelsesfaserne vil for en iværksætter normalt være 1-3 år, hvor det afprøves om idégrundlaget er bæredygtigt med en vis konsolidering. 2. Den første ekspansionsfase vil normalt skulle påbegyndes inden for 2-4 år efter begyndelsesfasen, hvis en virksomhed skal overleve på et dynamisk marked. Ekspansionsfasen vil typisk vare op til 2-4 år, afhængig af hvilken udviklingsaktivitet der er tale om. Retningsgivende må det antages, at virksomheder, der har eksisteret i 7 år, har overskredet tiden for færdiggørelsen af den ekspansionsfase, der kan ydes lån til. De angivne aldre og tidsintervaller er alene vejledende, da det afgørende er, hvor ansøger er i forhold til de tre udviklingsfaser, der kan gives lån til. Ejerskifte/generationsskifte En særlig type af iværksættere udgøres ved ejerskifter, hvor ejerskabet fuldt og helt overgår til en ny ejer, der i sig selv kan betragtes som iværksætter. Ejerskifter mellem familiemedlemmer anses ikke for at opfylde dette kriterium. I det særlige tilfælde vil der kunne ydes lån til den første ekspansionsfase efter ejerskiftet. Etablerings- og begyndelsesfasen er overstået med ejerskiftet af en igangværende virksomhed. Det samme princip vil være gældende for knopskydninger fra eksisterende virksomheder, hvis ejerskabet af den knopskudte virksomhed helt overgår til en ejer, der kan betragtes som iværksætter, og som er uafhængig af den virksomhed, knopskydningen sker fra. Ved uafhængighed forstås her ejer- og ledelsesmæssig uafhængighed, samt at der markedsmæssigt ikke kun er en binding til, at den udskillende virksomhed er den eneste kunde/aftager. Koncernforbundne selskaber Hvilke virksomheder, der aktuelt kan komme i betragtning til rentelettede lån, defineres indirekte af de minimis-reglerne ud fra deres juridiske status. Da der er tale om et omfattende regelsæt, henvises generelt til Konkurrencestyrelsens hjemmeside for yderligere information. Ifølge Kommissionens definition foreligger der en virksomhed, når følgende kriterier er opfyldt: der er tale om en juridisk defineret organisation/selvstændig juridisk enhed, som har et fuldstændigt/særskilt regnskab, som er underlagt en ledelse, der alt efter forholdene er en juridisk eller en fysisk person, og som er oprettet med henblik på at udøve en eller flere aktiviteter med produktion af varer eller tjenesteydelser på et eller flere steder. Det betyder, omsat til almindeligt forekommende danske selskabskonstruktioner, at juridiske personer, som f.eks. aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber, kommanditselskaber, interessentskaber og fonde, udgør som følge af ovenstående virksomheder i de minimis-reglens forstand. Det samme gælder for enkeltmandsvirksomheder. pørgsmålet om afgrænsningen af begrebet en virksomhed aktualiseres imidlertid, når der er tale om virksomheder, som er organiseret i koncerner, divisioner, filialer og lignende, men som samtidig opfylder Kommissionens betingelser for at være en lille eller mellemstor virksomhed. 2/5

3 Underenheder, f.eks. divisioner, filialer og kontorer af aktie- og anpartsselskaber, er derimod normalt ikke selvstændige juridiske enheder, idet de ikke som sådan kan udskilles fra hovedselskabet. Divisioner, filialer og kontorer vil dermed ikke være selvstændige virksomheder men skal derimod betragtes som en del af den virksomhed, de indgår i. Det samme gælder for underenheder af andre selskabsformer, f.eks. andelsselskaber, interessentskaber og kommanditselskaber. Koncerner rummer en særlig problemstilling omkring datterselskaber, når disse etableres for at varetage et af koncernens forretningsområder. Her kan der være tvivl om, hvorvidt der er tale om reelle selvstændige juridiske enheder, da datterselskaber normalt er underlagt kontrol fra koncernen. Branchemæssige afgræsninger En anden afgrænsning udgøres af de brancher og sektorer, der ikke kan investeres i. I sit virke er Lånefonden underlagt de minimis-reglerne, der fastlægger, at der ikke kan investeres i følgende sektorer og aktiviteter: virksomheder inden for primær fiskeri og akvakultur (men lån kan ydes til den industrielle efterbehandling) virksomheder inden for primærproduktion af landbrugsprodukter (men lån kan ydes til den industrielle efterbehandling) virksomheder inden for forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter (men lån kan ydes til den industrielt baserede videre udvikling) driftsstøtte til eksport og herunder etablering og drift af distributionsnet og løbende udgifter i forbindelse med eksportvirksomhed virksomheder inden for kulsektoren virksomheder, der udfører vejgodstransport for fremmed regning i forhold til køb af transportkøretøjer kriseramte virksomheder Ud over virksomhedsafgræsningen er det vigtigt at bemærke sig, at der ikke kan ydes lån til eksportaktiviteter, der har karakter af løbende drift (markedsføringsaktiviteter og reklame) samt organisationsudvikling. Her er der dog en traditionel afgræsning, der gør det muligt at yde lån til markedsundersøgelser på nye markeder under forudsætning af, at de øvrige kriterier er opfyldt. Nyhedsværdi Lånefonden kan som udgangspunkt ikke yde et lån til et projekt, som ikke rummer en nyhedsværdi, set i forhold til hvorledes dette begreb er defineret og beskrevet i Regionalfondsprogrammet. Nyhedsværdi kan være svær at beskrive, da det afhænger af, hvem der skal vurdere et sådan kriterium, da en naturlig udvikling af det nuværende forretningsområde for en låneansøger vil have nyhedsværdi. Set i forhold til forståelsen i Regionalfondsprogrammet er dette blot en naturlig videreudvikling af et eksisterende forretningsgrundlag, og som typisk tager afsæt i den eksisterende kundemasse. Det vil sige, at der typisk er et forholdsvis kendt kundegrundlag uden en risikobetonet investering. Derfor er der tale om en driftslignende naturlig videreudvikling, som ikke falder inden for Fondens formål. På den baggrund kan der heller ikke ydes lån til alene kapacitetsudvidelser. Ved kapacitetsudvidelser forstås primært øgning af produktionskapaciteten for at imødekomme en stigende efterspørgsel på den samme produktkategori uden egentlig kvalitativt spring for virksomheden. Vurderingen af nyhedsværdi tager altid afsæt i ansøgers nuværende stade, og hvorvidt et udviklingsprojekt giver ansøger mulighed for at komme på væsentlige nye markeder, forstået som væsentlige nye kundegrupper med et væsentligt nyt produkt. Vurderingen af nyhedsværdien skal tage afsæt i en eller flere af de tre vækstkilder: 3/5

4 innovation, videnopbygning og videndeling anvendelse af ny teknologi etablering og udvikling af nye virksomheder, hvor etableringen og udvikling af nye virksomheder er den primære for Lånefondens virke. I Regionalfondsprogrammet er indholdet af de enkelte vækstkilder beskrevet med en række eksempler, som ikke giver noget klart billede i forhold til Lånefondens virke. Ved at sammenholde med Regeringens strategiske referenceramme, der danner udgangspunkt for formuleringen af Regionalfondsprogrammet, tegnes der følgende udmøntning af de enkelte vækstkilder: Ved etablering og udvikling af nye virksomheder forstår Erhvervs- og Byggestyrelsen iværksættere og vækstiværksættere, der bidrager til innovation og konkurrence, og hvor der er mulighed for at skabe et solidt vækstforløb. Fokuseringen på innovation udelukker som udgangspunkt, at der kan ydes lån til virksomheder, der alene er underleverandører af rene produktionsydelser, da disse typisk ikke har egne produkter. Der vil dog være tilfælde, hvor udviklingen og håndteringen af specielle fremstillingsprocesser, der er unikke for markedet, og som må betragtes som et egentligt produkt, da det er kompetencen, kunderne køber, og ikke kun en maskinkapacitet. En anden form for innovation er at omforme og videreudvikle en teknologi, der er rettet mod en bestemt sektor til målbevidst også at finde anvendelse i en anden sektor, men hvor den grundliggende teknologi er den samme. Dette vil normalt kunne betragtes som en markedsbetinget innovation, da det er målmarkederne, der er væsentlige nye for virksomheden. I den Regionale Erhvervsudviklingsstrategi er der givet særlig prioritet til vækstiværksættere. Krav til lånemodtagere EU og Erhvervs- og Byggestyrelsen forudsætter, at der kun kan ydes lån fra Lånefonden til aktiviteter, som Fonden anser for potentielt økonomiske lønsomme. Dette betyder, at en låneansøger over for Lånefonden via en forretningsplan for udviklingsprojektet kan dokumentere eller sandsynliggøre det økonomiske lønsomme potentiale i udviklingsprojektet. Men der skal også dokumenteres, at virksomheden samlet set er lønsom og i stand til at løfte udviklingsopgaven og føre den frem til en efterfølgende kommercialisering. Dette vil forudsætte, at der også foreligger en samlet forretningsplan for virksomhedens drift og udvikling. For at sikre dette undergår en ansøgers forretnings- og udviklingsplan en screening i Væksthus Nordjylland med hensyn til fire overordnede parametre: markedsmæssig bæredygtighed teknologisk bæredygtighed tilstedeværelse af de nødvendige kompetencemæssige forudsætninger kompetence til den kommercielle realisering Ansøger skal desuden klart oplyse, hvorvidt der modtages statsstøtte inden for de minimis-reglerne, og hvor stor denne er, da Lånefonden skal sikre sig, at der er plads til at give et rentelettet lån med statsstøtteværdi. Udviklingsfinansiering Lånefonden kan ikke yde lån til driftsfinansiering forstået som finansieringen af den normale daglige drift, men alene de risikobetonede udviklingsaktiviteter, der kan føre frem til en efterfølgende drift. Dette betyder, at f. eks. oprettelse og drifts-, salgs- og eksportorganisationer og deres driftsfinansiering ikke kan ske med 4/5

5 lån fra Lånefonden. Disse aktiviteter er i grundlaget for Lånefondens virke klart henlagt til finansiering fra det normale private pengemarked alene samt virksomhedernes driftsfinansiering. I forhold til virksomheder, som er i gang, vil det normalt ikke være svært at skelne mellem det igangværende og det fornyende. For en nystartet iværksætter, der søger om lån til etablerings- og begyndelsesfasen, kan det være væsentlig sværere. Her vil det være naturligt, at Lånefonden fokuserer på de udviklingsaktiviteter, der skal gennemføres for at skabe den fornyelse, der også fører frem til fundamentet for et solidt vækstforløb jf. beskrivelsen under nyhedsværdi. Udgiftsgrundlaget for udmåling af lånestørrelse De udgiftstyper, der kan medtages i det samlede udgiftsgrundlag for det samlede projekt udgøres af: interne lønomkostninger opgjort til faktisk kostpris køb af ekstern bistand og viden til udviklingsprojektet eksterne køb af materialer og udstyr til udviklingsprojektet, og som ikke indgår i den daglige drift anskaffelse af produktionsudstyr og bygninger med henblik på at realisere innovationen i forhold til markedet. Anskaffelse af produktionsudstyr og bygninger kan kun indgå, hvis det er en del af et samlet udviklingsprojekt. Der vil ikke kunne ydes lån til disse alene. Opgørelse af det eksterne finansieringsbehov Med udgangspunkt i det samlede udgiftsgrundlag opgøres det samlede eksterne finansieringsbehov i forhold, som Lånefonden kan deltage i som: det samlede udgiftsgrundlag fratrukket den forventede egenfinansiering enten kontant eller i timer, udstyr med mere, der kan finansieres via leasing, da leasing er en del af det normale pengemarked, som lånefonden ikke må træde i stedet for, uanset om det er mere fordelagtigt for låntager. Det samme gælder realkreditinstitutioner i forhold til bygninger. Nordjysk Lånefond kan kun deltage i finansieringen af det resulterende nettobehov for yderligere ekstern finansiering med op til 50 %, og kun i den udstrækning, at denne ikke kan fremskaffes fra det normale private pengemarked. Lånefonden kan inden for sine grænser kun deltage i finansieringen, der ikke kan fremskaffes fra det normale private pengemarked. For investeringer i bygninger forudsættes det, at mindst 60 % af denne udgift finansieres fra realkreditinstitutioner, og hvor Lånefondens bidrag højst kan udgøre 40 % til denne udgiftstype. Minimums- og maksimumsgrænser Som udgangspunkt fastsættes den nedre grænse til et lån på mindst kr., svarende til maksimalt 50 % af et eksternt finansieringsbehov på mindst kr. Løbetider og renter og afdrag Et låns løbetid fastsættes til maksimalt 8 år fra sidste udbetaling. Et lån vil normalt have en afdragsfrihed på 2 år efter sidste udbetaling, hvorefter det afvikles med et antal lige store afdrag tilpasset den samlede afviklingsperiode. Renter tilskrives hvert halve år regnet fra sidste udbetaling. I modsat fald skal der være tale om rente- og afdragsfri periode på 2 år. 5/5

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL Pjecen er udarbejdet af Smith Innovation i vinteren 2014. Smith Innovation er operatør på Innovationsradar.dk. Læs mere på smithinnovation.dk

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi?

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? af professor, Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet og ph.d.-studerende Karina Skovvang Christensen, Handelshøjskolen

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 352/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere