Region Midtjylland Sundhed. Referat. af møde i Sundhedsstyregruppen 6. maj 2015 kl. 13:00 i Mødelokale B4, Regionshuset Viborg. 12.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland Sundhed. Referat. af møde i Sundhedsstyregruppen 6. maj 2015 kl. 13:00 i Mødelokale B4, Regionshuset Viborg. 12."

Transkript

1 Region Midtjylland Sundhed 12. maj 2015 /DORKLI Referat af møde i Sundhedsstyregruppen 6. maj 2015 kl. 13:00 i Mødelokale B4, Regionshuset Viborg

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Drøftelse af Region Midtjyllands sparekatalog * 1 2 Temadrøftelse om genoptrænings- og rehabiliteringsområdet * 2 3 Organisering af det tværsektorielle samarbejde for psykiatri * 5 4 Kommunalt debatoplæg om det nære sundhedsvæsen * 7 5 Forslag til proces for fælles aftale om IV-behandling * 9 6 Skriftlig orientering om Temadag om Udrednings- og behandlingsretten i psykiatrien * 11 7 Skriftlig orientering om udarbejdelse af Tværsektoriel strategi for telesundhed i Region Midtjylland * 12 8 Skriftlig orientering om implementering af nye opfølgningsprogrammer for kræft * 14 9 Eventuelt * 17

3 Drøftelse af Region Midtjyllands sparekatalog Administrationen indstiller, at sagen drøftes Sagsfremstilling Region Midtjylland er igang med at udarbejde en spareplan, så der i årene fremover lægges op til at øge besparelserne gradvist, så der i 2019 er skåret i alt 660 mio. kr. af Region Midtjyllands budget. Mandag den 27. april offentliggøres et katalog med sparemuligheder, som derefter er i høring indtil den 8. maj. Som afsæt for drøftelsen, vil regionen på mødet kort præsentere det forslag til sparemuligheder, som er sendt i høring. Beslutning Chrisitan Boel orienterede kort om sparekataloget. På områder, som berører kommuner og almen praksis vil der i den videre udmøntning blive indbudt til dialog og samarbejde.

4 Temadrøftelse om genoptrænings- og rehabiliteringsområdet Administrationen indstiller, at sundhedsstyregruppen drøfter og fastsætter de vigtigste strategiske opmærksomhedspunkter på området for genoptræning og rehabilitering. Punktet indledes med et kort oplæg fra kontorchef Jens Bejer Damgaard og direktør Anders Kjærulff. Sagsfremstilling Området for genoptræning og rehabilitering er udvalgt af Sundhedskoordinationsudvalget som et af de fire indsatsområder i sundhedsaftalens implementering, der skal sættes særligt fokus på i Af sundhedsaftalen fremgår en række indsatser inden for genoptrænings- og rehabiliteringsområdet, der skal arbejdes med i indeværende aftaleperiode. Indsatserne skal bidrage til en opfyldelse af de politiske mål om, at flere borgere er trygge i sektorovergange, og at flere borgere bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet/uddannelse i forbindelse med sygdom. Omdrejningspunktet er, at borgerne tilbydes et sammenhængende genoptrænings- og rehabiliteringsforløb med en høj og ensartet kvalitet, og hvor det er den enkeltes behov for rehabilitering og genoptræning, der er udgangspunktet. Det er vurderingen, at dialogen på genoptræningsområdet de senere år er blevet mere konstruktiv og tillidsbaseret, og at hensynet til det gode borgerforløb er kommet mere i centrum for dialogen. Der er dog fortsat forbedringsmuligheder og potentialer. De centrale punkter i sundhedsaftalen er oplistet herunder: 1. Implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus Den 1. Januar 2015 trådte ny bekendtgørelse og vejledning på genoptræningsområdet i kraft. Den nye lovgivning medfører: Behov for fælles forståelse og anvendelse af ny terminologi. Den nye bekendtgørelse og vejledning medfører nye specialiseringsniveauer, der afgør ansvarsfordelingen mellem kommuner og region. Kompetencen til at bestemme serviceniveau er i et vist omfang adskilt fra finansieringsansvaret. For, at dette skal fungere til gavn for borgeren, kræver det tillid begge veje tillid fra kommunerne ift. den lægefaglige vurdering og tillid fra hospitalerne ift. kompetencer i kommunerne. Fokus på koordinering og sammenhæng. Der er behov for koordinering og sammenhæng både mellem sektorer og internt i sektorerne for at sikre, at borgeren

5 3 får den rette genoptræningsindsats. Genoptræning er ofte kun ét ud af flere elementer i et samlet rehabiliteringsforløb, hvor også indsatser efter den sociale lovgivning, beskæftigelseslovgivningen og lovgivningen på specialundervisningsområdet kan være relevant. Der er behov for udvikling af et koncept for Det gode genoptrænings- og rehabiliteringsforløb. 2. Opgaveudvikling og forbedringsarbejde Den løbende opgaveudvikling på området stiller også løbende nye krav til samarbejdspartnerne, og et grundlæggende princip er gennemsigtighed i de faglige og økonomiske konsekvenser. Kvaliteten for borgeren skal fastholdes og videreudvikles uanset hvilken sektor, der har ansvaret. 3. Rehabilitering i bred forstand herunder tilknytning til arbejdsmarkedet Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og kræver en koordineret sammenhængende og vidensbaseret indsats både mellem sektorer og internt imellem afdelinger i de enkelte sektorer. Området er et vigtigt udviklingsområde i aftaleperioden for at omsætte de politiske visioner og mål. I aftaleperioden udvikles og afprøves nye metoder, som i højere grad understøtter integrerede rehabiliteringsforløb - herunder også potentalialet i tilknytningen til arbejdsmarkedsområdet. Drøftelse Den endelige konkretisering af de enkelte initiativer påhviler temagruppen for behandling, pleje, træning og rehabilitering, men det er vigtigt, at temagruppen tidligt får en strategisk og politisk retning fra Sundhedsstyregruppen og Sundhedskoordinationsudvalget til det videre arbejde. Sundhedsstyregruppens drøftelse vil tage afsæt i følgende spørgsmål: Hvad er de vigtigste strategiske opmærksomhedspunkter på området for genoptræning og rehabilitering? Hvad kræver det af os, hvis vi skal lykkes på området for genoptræning og rehabilitering? Hvad kræver det af hospitalerne? Hvad kræver det af kommunerne? Hvilke første skridt skal tages og hvem tager de første skridt? Hvilke milepæle er de væsentligste? Til drøftelsen er vedhæftet baggrundsnotat om genoptrænings- og rehabiliteringsområdet. Drøftelsen vil foregå i mindre grupper og i plenum. Drøftelsen vil ligeledes være input til temadrøftelsen om genoptrænings- og rehabiliteringsområdet i Sundhedskoordinationsudvalget den 4. juni Beslutning Anders Kjærulff og Jens Damgaard indledte med et kort oplæg (vedlagt). Drøftelsen foregik i grupper. Til det videre arbejde har Sundhedsstyregruppen følgende opmærksomhedspunkter:

6 4 Der skal udarbejdes en fælles begrebsafklaring (kategorier, målgruppe, indhold, det gode forløb, risikostratificering). I forbindelse med udmøntningen skal der ske en harmonisering og ensartet anvendelse af de fire kategorier på tværs af regionen. Der skal udarbejdes en implementeringsplan, som også tager højde for kompetenceudvikling i forbindelse med implementeringen. Borgeren skal mødes af en samlet plan uanset, hvilken sektor der har opgaven. Der skal defineres langsigtede mål for indsatsen med særligt fokus på outcome for borgeren. Beskæftigelsesperspektivet skal indarbejdes, men der skal også være mål for borgere, som ikke skal tilbage på arbejde. Arbejdet skal monitoreres. Inddragelse af borgerens præferencer, ressourcer og kompetencer Arbejdet skal baseres på tillid og dialog Arbejde med stratificering og udvikle forløb/tilbud, som passer til grupper af borgere. Fx er der forskel på forløb, som også retter sig mod en arbejdsmarkedsindsats og forløb som ikke gør. Vi skal starte med med udgangspunkt i effekt for borgeren og dernæst se på økonomien. Forudsætter leverancer fra Med Com. Sundhedsstyregruppens opmærksomhedspunkter vil blive taget med videre i den politiske temadrøftelsen på Sundhedskoordinationsudvalget og til det videre arbejde i temagruppen for behandling, pleje, rehabilitering og genoptræning. Bilag Pkt_2_bilag_1

7 Organisering af det tværsektorielle samarbejde for psykiatri Administrationen indstiller, at at forslag til organisering af det tværsektorielle samarbejde for psykiatri godkendes kommissorier for temagruppen for voksen-psykiatri og temagruppen for børn og unge psykiatri godkendes. Sagsfremstilling I forbindelse med den nye sundhedsaftale er der behov for at revurdere organiseringen af det tværsektorielle samarbejde på psykiatriområdet. Formålet med en revurdering er: - på centralt niveau at samle organiseringen af det tværsektorielle sundhedssamarbejde i én organisation for både somatik og psykiatri - at organiseringen understøtter en mere entydig og effektiv tværsektoriel beslutningsstruktur, som både kan håndtere problemstillinger/udviklingsområder på det psykiatriske område, men som samtidigt kan understøtte et tættere samspil mellem psykiatri og somatik Den øvrige organisering af sundhedssamarbejdet blev godkendt af Sundhedsstyregruppen d. 6. februar Forslag til organisering af psykiatri-samarbejdet Centralt niveau Det foreslås, at det tværsektorielle samarbejde på psykiatriområdet (centrale niveau) forankres dels i Sundhedsstyregruppen, dels i temagruppen for psykiatri-voksen og temagruppen for psykiatri-børn. For at undgå parallelle systemer på centralt niveau betyder det samtidigt, at de nuværende klyngestyregrupper nedlægges. Sundhedsstyregruppen er dermed også på psykiatri-området det øverste administrative organ i sundhedssamarbejdet og træffer de overordnede strategiske beslutninger for sundhedsaftalesamarbejdet og for den overordnede implementering af sundhedsaftalen.

8 6 Temagruppen for psykiatri-voksen og temagrupen for psykiatri børn- og unge får til opgave at udvikle fælles rammer/aftaler og konkrete værktøjer, der skal understøtte sundhedsaftalens implementering og som vil være gældende for hele regionen. For udviklingsindsatser aftalt i sundhedsaftalen har temagruppen til opgave at koordinere udviklingen af indsatsen, samt efterfølgende udarbejde rammer/aftaler samt indikatorer for en efterfølgende implementering Temagrupperne skal dermed understøtte sundhedsaftalens ambition om mere ensartethed og udbredelse/skalering af de bedste løsninger. Endvidere har temagrupperne til opgave at følge op på aftaler samt indsamle og udbrede viden til/fra det decentrale niveauo om initiativer med god effekt og potentiale for skalering. Temagruppen har mulighed for at nedsætte arbejdsgrupper. I forhold til de øvrige temagrupper i regi af sundhedssamarbejdet, så er sammensætningen af de to psykiatri-temagrupper på nuværende tidspunkt ikke på samme ledelsesmæssige niveau. Det foreslås derfor, at der laves en nyudpegning, så alle medlemmer er på ledelsesniveau herunder et fælles formandskab bestående af 1 hospitalsledelsesrepræsentant fra Psykiatri og Social og 1 kommunal direktør. Decentrale niveau: De lokale samarbejdsråd fortsætter uændret. Der arbejdes pt på en tættere integration af somatik og psykiatri på klyngeniveau eksempelvis ved regionspsykiatriens deltagelse i fx direktørforum. Der lægges samtidigt op til, at der fortsat er mulighed for bilaterale drøftelser mellem regionspsykiatriledelsen og ledelsen i den enkelte kommune. Beslutning Indstillingen godkendt. Bilag Kommissorium temagruppen for børne- og ungdomspsykiatri Kommissorium temagruppen for voksenpsykiatri

9 Kommunalt debatoplæg om det nære sundhedsvæsen Administrationen indstiller, at det kommunale debatoplæg om fremtidens nære sundhedsvæsen drøftes Sagsfremstilling Kommunerne i den midtjyske region har udarbejdet et debatoplæg om fremtidens nære sundhedsvæsen. Oplægget blev præsenteret på møde i Sundhedsstyregruppen 6. februar 2015, hvor det blev besluttet, at det skulle drøftes nærmere på det kommende møde. Debatoplægget er endvidere blevet drøftet på møde 7. april 2015 mellem de kommunale repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget, Praksisplansudvalget samt formænd og næstformænd for de kommunale sundhedsudvalg. På mødet blev der peget på, at der også ønskes en politisk drøftelse af oplægget i Sundhedskoordinationsudvalget. Formålet med debatoplægget er at styrke debatten internt mellem kommunerne og eksternt i forhold til blandt andre region og almen praksis om retningen for den videre udvikling af det nære sundhedsvæsen. Omdrejningspunktet i debatoplægget er tre scenarier for udvikling af det nære sundhedsvæsen, der har fokus på henholdsvis population, integration og innovation: 1. Populationsscenariet beskriver det nære sundhedsvæsen, som det kan se ud, hvis der sættes fuldt fokus på forbedring af befolkningens generelle sundhedstilstand gennem sundhedsfremme, tidlig opsporing, forebyggelse og rehabilitering. 2. Integrationsscenariet beskriver et nært sundhedsvæsen, hvor der primært fokuseres på at integrere indsatserne i det samlede sundhedsvæsen med udgangspunkt i borgerens forløb. 3. Innovationsscenariet illustrerer det nære sundhedsvæsen, som det kan se ud, hvis vi tager det store spring frem og innoverer organisering og finansieringsstruktur i sundhedsvæsenet og derved muliggør helt nye typer af borgerforløb. Scenarierne er udviklet på baggrund af input fra direktører og chefer på sundhedsområdet i den midtjyske region. I august 2014 blev der således gennemført en spørgeskemaundersøgelse om fremtidens nære sundhedsvæsen blandt sundhedsdirektørerne samt en workshop 18. september 2014 for direktører og chefer på sundhedsområdet. Input fra spørgeskemaundersøgelsen og workshoppen er efterfølgende blevet bearbejdet i studiegruppen. Gruppens arbejde er blevet understøttet af KOSU-sekretariatet, der har varetaget den endelige formulering af debatoplægget. Implement Consulting Group har stået for gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse, workshop og processtøtte undervejs.

10 8 Beslutning Debatoplægget blev drøftet i grupper. Der var generel ros og anerkendelse af debatoplægget og de spørgsmål og reflektioner, som det giver anledning til. Der blev fremhævet følgende betragtninger: Vi skal blive bedre til at sætte fælles mål for, hvad vi vil opnå. Vi vil gå hele vejen, hvis det kommer borgeren til gavn. Vi skal begynde med den gode løsning. Vi skal gøre noget andet end det vi gør i dag - vigtigt med innovationsdagsorden Relationer er vigtige og kan bidrage til resultater Der var bred enighed om, at debatoplægget rejser en række centrale spørgsmål, og at Sundhedsstyregruppen gerne vil bringe drøftelsen videre. Bilag kommunalt debatoplæg Fremtidens nære sundhedsvæsen2015

11 Forslag til proces for fælles aftale om IV-behandling Administrationen indstiller, at den foreslåede proces for en fælles aftale for IV-behandling i eget hjem godkendes Sagsfremstilling Der er gennem de senere år sket en udbygning af muligheden for, at borgere kan modtage IV-behandling i eget hjem. Det er således flere steder bilateralt indgået lokale aftaler mellem hospital og kommuner. Sundhedsløsninger tæt på borgeren' er en vision i sundhedsaftalen og en intention om, at sundhedsløsninger skal tilbydes, så det giver borgeren de bedst mulige betingelser for at fastholde sin hverdag. Med afsæt i visionen, så rummer IV-behandling i eget hjem en række udviklingspotentialer både i typer af behandling og i omfang. En fortsat udvikling af IV-behandling i eget hjem herunder gennemsigtighed på området, giver derfor anledning til at få vurderet de nuværende ordninger med afsæt i triple aim og dermed få en vurdering af de økonomiske, kvalitetsmæssige og borgeroplevede konsekvenser af de nuværende ordninger. Samtidigt er der indikationer for, at der med fordel kan findes en mere ensartet løsning på tværs af regionen og dermed også tilgodese de borgere, som får behandling på andre hospitaler i regionen end på det lokale hospital. På nuværende tidspunkt kan disse borgere opleve, at de ikke får samme tilbud om IVbehandling i eget hjem, som hvis de blev behandlet på det lokale hospital. Der lægges derfor op til, at der igangsættes en proces med det sigte at lave en fælles aftale for IV-behandling. I processen vil indgå: Kortlægning af de nuværende ordninger Vurdering af en nuværende ordning med afsæt i triple aim og med henblik på at få vurderet de økonomiske, kvalitetsmæssige og borgeroplevede konsekvenser af ordningen. Udarbejdelse af en aftale på tværs af regionen Opgaven vil blive forankret i temagruppen for behandling, pleje, genoptræning og rehabilitering med inddragelse af Kvalitetsgruppen og Økonomi- og opfølgningsgruppen. Resultatet vil blive forelagt for Sundhedsstyregruppen. Beslutning

12 10 Indstillingen godkendt. Der udarbejdes et kommissorium, som sendes til kommentering i de respektive organisationer.

13 Skriftlig orientering om Temadag om Udrednings- og behandlingsretten i psykiatrien Administrationen indstiller, at sagen tages til orientering Sagsfremstilling 1. september 2014 trådte den nye udrednings- og behandlingsret (UBR) i kraft i psykiatrien. Det betyder, at patienter skal være udredt inden 2 måneder og skal starte behandling inden 1-2 måneder. Fra 1. sept skal patienter være udredt inden 1 måned. Formandsskabet for Sundhedsstyregruppen har på vegne af Sundhedsstyregruppen besluttet at arrangere et temamøde om den nye udrednings- og behandlingsret i psykiatrien. Temamødet afholdes den 29. juni 2105, kl i Silkeborg. Fokus på temamødet - samspillet på tværs Der er de seneste år sket en række strukturelle ændringer i opgavefordelingen mellem regioner og kommuner i forhold til borgere med psykisk sygdom. Udviklingen er kendetegnet ved hurtigere indsats, mere ambulant behandling, kortere indlæggelsesforløb og øget specialisering. Det stiller nye krav til samspillet mellem de regionale og kommunale indsatser. Så hvordan sikrer vi det tværsektorielle samarbejde set i lyset af udviklingen på området? Status Der er den 13. april udsendt en invitation til de kommunale direktører, repræsentanter fra almen praksis og repræsentanter fra regionen. Der er ved at blive udarbejdet et program for dagen. Beslutning Der blev præsenteret en skitse for et program for temamødet (vedlagt). Indstillingen blev godkendt.

14 Skriftlig orientering om udarbejdelse af Tværsektoriel strategi for telesundhed i Region Midtjylland Administrationen indstiller, at sagen tages til orientering Sagsfremstilling Telesundhedsområdet har gennem de sidste fem år været præget af stor dynamik. Staten, regionerne, alm. praksis og kommuner, har igang sat en mængde telesundhedsprojekter på tværs af landet. MedCom har lavet et elektronisk landkort over de telemedicinske tiltag, der er iværksat i Danmark (link til telemedicinsk landkort: Foruden de konkrete tiltag, har Regeringen, DR og KL hver for sig og i fællesskab udformet strategier for området. De væsentligste bidrag i denne sammenhæng er den nationale handlingsplan for udbredelse af telemedicin fra juni 2012, den nationale strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Digitalisering med effekt og Region Midtjyllands strategi for udvikling af telemedicin fra De enkelte kommuner har i varierende omfang også rammesat telesundhed. Erfaringerne med telesundhed Der er generel konsensus om, at potentialet er stort på telesundhedsområdet, og at dette potentiale er en væsentlig komponent i løsningen af de udfordringer sundhedsvæsenet står overfor i de næste mange år. Desværre er antallet af positive business cases indenfor telesundhedsprojekter få. Der findes mange årsager hertil. Blandt de vigtigste er, at mange af projekterne har været small-scale projekter, og man derfor ikke har opnået en kritisk masse af borgere i projekterne. Derudover har organisatoriske og strukturelle barrierer, i mange tilfælde, betydet en suboptimering og forhindret, at projekternes fulde potentiale bliver forløst. En tredje årsag har været manglende kompetencer blandt personale og borgere til at anvende telesundheds løsninger. Ny fælles strategi for telesundhed i Region Midtjylland I Region Midtjylland har både kommuner og region ligeledes iværksat en række indsatser på telesundhed og i 2015 påbegyndes projektet om fælles servicecenter for telesundhed. Der har imidlertid ikke været en fælles tværsektoriel strategisk ramme for udviklingen af telesundhed i det nære sundhedsvæsen i regionen. KOSU aftalte den 6. februar, at der var behov for en fælles strategi for telesundhed i den midtjyske region. Efterfølgende har der været en dialog mellem ledelsen af KOSU og den regionale ledelse om emnet. Dialogen resulterede i enighed om, at der er behov for en fælles strategi. Til udarbejdelse af strategien vil der blive nedsat en bredt sammensat arbejdsgruppe. Kommissorium for arbejdsgruppen er vedlagt dette dagsordenspunkt.

15 13 Beslutning Indstillingen godkendt. Bilag Kommissorium for udarbejdelse af fælles strategi for telesundhed i den midtjyske region (2)

16 Skriftlig orientering om implementering af nye opfølgningsprogrammer for kræft Administrationen indstiller, at sagen tages til orientering Sagsfremstilling På nationalt niveau i regi af Task force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet har der siden 2012 været arbejdet på en bedre tilrettelæggelse af kræftpatienters opfølgningsprogrammer. Baggrunden har været et ønske om en forbedring i forhold til de nuværende kontrolforløb efter kræftbehandling, hvor patienterne kommer til kontroller på sygehuset i faste tidsintervaller efter endt behandling. Der er i vid udstrækning ikke evidens for virkningen af denne type kontrol på overlevelsen, derfor vil man i stedet indføre mere individuelt tilrettelagte opfølgningsprogrammer, baseret på faglige guidelines og individuelle vurderinger og aftaler med den enkelte patient. Der er efterfølgende udarbejdet 19 nye opfølgningsprogrammer af 14 nationale arbejdsgrupper, med klinisk og administrativ repræsentation. Almen praksis har været repræsenteret i disse grupper, med ét medlem i hver gruppe, typisk et DSAM medlem. 18 af de 19 nye programmer er færdige og offentliggjort 25. februar Programmet for lungekræft er endnu ikke færdigt. Se programmerne her: er/beskrivelser Implementering af de 19 nye programmer er sat i gang. I Region Midtjylland er der nedsat en koordineringsgruppe bestående af repræsentanter fra hospitalerne, Sundhedsplanlægning, Nære Sundhedstilbud og praksiskonsulentordningen. Målet er sikre information til hospitaler, almen praksis og kommuner og dermed fremme implementeringen. Der er lagt en forholdsvis stram tidsplan i Danske Regioner for implementeringen med disse fokuspunkter: Udarbejdelse af skabelon for opfølgningsplan herunder hvordan denne kan gøres elektronisk og kunne følge patienten i forhold til almen praksis.

17 15 Indarbejdelse af opfølgningsprogrammer i DMCG s retningslinjer. DMCG står for Danske Multidisciplinære Cancer Grupper. Udarbejdelse af vejledningsmateriale til personale om opfølgningsprogrammerne Udarbejdelse af materiale til orientering af almen praksis lokalt om opfølgningsprogrammerne samt planlægning lokalt af gå hjem møder m.m. Afdækning af opfølgningsprogrammernes betydning for almen praksis Kommunikation med patientforeninger om opfølgningsprogrammerne Kommunikation med KL/kommunerne om opfølgningsprogrammerne Planlægning af proces om PROM`s (patient rapported online measures) I processen skal Danske Regioner også lave kommunikation til KL om implementering. Det forventes ikke at medføre store vanskeligheder, da kommunerne har opgaver i forhold til rehabilitering, som det allerede er tilfældet i dag. Dette samarbejde følger rammerne i Sundhedsaftalerne på rehabilitering- og palliationsområdet. De nye programmer forventes over tid at medføre en vis opgaveflytning mellem faggrupper og mellem sektorer. I mange af programmerne, hvor almen praksis nævnes, står der at samarbejdet skal aftales lokalt i praksisplanudvalgene. Det er ikke klart om og hvilke opgaver der evt. flyttes, i nogle programmer er der ingen nye opgaver til almen praksis. I øjeblikket forhandles der mellem Danske Regioner og PLO nationalt, om hvordan processen for dette arbejde skal tilrettelægges fremadrettet. De 19 programmer forventes implementeret i 4 trin Brystkræft Gynækologiske Kræftformer Tyk- og endetarmskræft Prostatakræft Hoved-halskræft Hjernetumorer Sarkomer Maligne melanomer Kræft hos børn Hæmatologiske kræftformer Kræft i øjne Kræft i øvre mave-tarm Juni 2015 September December Marts 2016

18 16 Kræft i blære og nyre Lungekræft Klinikforum i Region Midtjylland er orienteret om implementeringsprocessen på møde 27. marts Beslutning Indstillingen godkendt.

19 Eventuelt Beslutning Intet.

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen)

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) Fællessekretariatet (godkendt i Sundhedsstyregruppen d. 6. febr. 2015 Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) 1. Indledning Sundhedsaftalen fastsætter retningen for

Læs mere

CENTRALE INDSATSER PÅ GENOP- TRÆNINGS- OG REHABILITE- RINGSOMRÅDET

CENTRALE INDSATSER PÅ GENOP- TRÆNINGS- OG REHABILITE- RINGSOMRÅDET 20-05-2015 CENTRALE INDSATSER PÅ GENOP- TRÆNINGS- OG REHABILITE- RINGSOMRÅDET Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om genoptrænings- og rehabiliteringsområdet den 4. juni 2015

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen 2015-2018 i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende

Læs mere

Baggrund, implementering og evaluering af opfølgningsforløb

Baggrund, implementering og evaluering af opfølgningsforløb Baggrund, implementering og evaluering af opfølgningsforløb Kristian Antonsen DMCG (FU f/danske Regioner) Vicedirektør Bispebjerg/Frederiksberg Hospital; Region Hovedstaden Definitioner Opfølgning defineres

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

Temagruppen for voksenpsykiatri. Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri

Temagruppen for voksenpsykiatri. Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Temagruppen for voksenpsykiatri DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri Tid:

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. december 2013 /DORKLI Refer af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Tids- og aktivitetsplan

Tids- og aktivitetsplan Tids- og aktivitetsplan Tid Aktivitet opgaver Inden første møde i temagruppe Opgaver: - oversigt over opgaver/aftaleområder -tjekliste - screening af nuværende aftale Uge 4-7 1. møde i temagruppen -arbejdsform/proces

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Temagruppen for børn og unge, somatik

Temagruppen for børn og unge, somatik Temagruppen for børn og unge, somatik 7. Oktober 2015 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden 1. Sundhedsaftalen og organisering af sundhedssamarbejdet 2. Temagruppens arbejde og organisering 3. Status Hvor

Læs mere

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale initiativer (opdateret 3.10.) Afsnit i sundhedsaftalen Beskrivelse af indsats Status Forankring Slutrapportering Vision

Læs mere

Kommissorium for Følgegruppen for uddannelse og arbejde

Kommissorium for Følgegruppen for uddannelse og arbejde Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

Agenda. Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet. Visioner og mål i Sundhedsaftalen

Agenda. Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet. Visioner og mål i Sundhedsaftalen Agenda Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet Visioner og mål i Sundhedsaftalen 2015-2018 Status på implementering af Sundhedsaftalen 2015-2018 De næste skridt Sundhedsaftalen 2019-2022 Udfordringer

Læs mere

Den nye sundhedsaftale

Den nye sundhedsaftale Den nye sundhedsaftale 2015 2018 www.sundhedsaftalen.rm.dk Hvad er sundhedsaftalen? En politisk aftale ml region og kommuner (myndigheder) Udarbejdes for hver valgperiode Sundhedsloven 205 Fastsætter rammer

Læs mere

Følgegruppen for uddannelse og arbejde

Følgegruppen for uddannelse og arbejde Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere

Høringssvar fra Aarhus Kommune Sundhedsaftalen

Høringssvar fra Aarhus Kommune Sundhedsaftalen Sekretariat Rådhuset, 8000 Aarhus C Region Midtjylland Sundhed Sundhedsaftalen sundhed.sundhedsaftalen@rm.dk Høringssvar fra Aarhus Kommune Sundhedsaftalen 2015-2018 Aarhus Kommune er overordnet tilfreds

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Opmærksomhedspunkt Overordnet Forebyggelse (organisatorisk placering) Nedsat udviklingsgrupper

Læs mere

Temagruppen Børn og Unge Somatik. Referat fra møde i Temagruppen om børn og unge somatik

Temagruppen Børn og Unge Somatik. Referat fra møde i Temagruppen om børn og unge somatik Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Temagruppen Børn og Unge Somatik DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat fra møde i Temagruppen om børn og unge somatik

Læs mere

TSN-Koordinationsgruppen

TSN-Koordinationsgruppen Regionshuset Viborg Koncern Kvalitet Strategisk Kvalitet TSN-Koordinationsgruppen (Koordinationsgruppen for det TværSektorielle Netværk for utilsigtede hændelser i sektorovergange) Skottenborg 26 DK-8800

Læs mere

Kommissorium for Midtklyngen

Kommissorium for Midtklyngen Sundhedsstyregruppen Klyngestyregruppe Kontaktgrupper Kommissorium for Midtklyngen 1 Kommissorium for klyngestyregruppen i Midtklyngen Baggrund Det fremgår af Sundhedslovens 205, at regionsrådet og kommunalbestyrelserne

Læs mere

1 Dialogmøde med Kultur og Civilsamfundsudvalget - kl. 14:00-14: Orientering - Udspil til indhold i Sundhedsaftalen - kl.

1 Dialogmøde med Kultur og Civilsamfundsudvalget - kl. 14:00-14: Orientering - Udspil til indhold i Sundhedsaftalen - kl. Dagsorden Handicapråd Mødedato: 20. september 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 4, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Dialogmøde med Kultur og Civilsamfundsudvalget - kl. 14:00-14:45 2 2 Orientering

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Forslag til Kommunale pejlemærker for Sundhedsaftale 2011

Forslag til Kommunale pejlemærker for Sundhedsaftale 2011 KOSU KOmmunal SUndhedsstyregruppe Forslag til Kommunale pejlemærker for Sundhedsaftale 2011 v. Christine Kousholt, Sundhedschef, Århus Kommune Formand for Sund By Netværket i DK KOSU KOmmunal SUndhedsstyregruppe

Læs mere

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014.

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. 25. april 2014 Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 1. Indledning Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Principper for rådgivningen via de tværfaglige specialeråd i Region Midtjylland

Principper for rådgivningen via de tværfaglige specialeråd i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Principper for rådgivningen via de tværfaglige specialeråd i Region Midtjylland Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015

Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015 Deltagere:

Læs mere

Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen

Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen 2019-2023 Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance Alle borgere har krav på et sundhedsvæsen, der

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Dagsorden for møde i KOSU 27. april 2015

Dagsorden for møde i KOSU 27. april 2015 Dagsorden for møde i KOSU 27. april 2015 Tid & sted: Mandag den 27. april 2015, kl.9:30 12:00 Viborg Rådhus Mødelokale M.1.8 Evt. afbud sendes til Mads Venø Jessen, jamv@aarhus.dk Deltagere: Afbud: Lasse

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Sundhedsaftaler har fokus på Sundheds-IT v. Lone Kaalund Thiel. 10. April 2014

Sundhedsaftaler har fokus på Sundheds-IT v. Lone Kaalund Thiel. 10. April 2014 Sundhedsaftaler har fokus på Sundheds-IT v. Lone Kaalund Thiel 10. April 2014 Begrebet Sundheds-IT Hvad mon det gavner med de sundhedsaftaler? SUNDHEDSAFTALER Formålet med sundhedsaftalerne er at bidrage

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland

Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland 1. Indledning 1 2. Governance for tværsektoriel sundheds-it - Nationalt niveau 1 3. Den nationale bestyrelse for sundheds-it

Læs mere

Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland

Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland Læsevejledning: Nærværende kommissorium er udarbejdet med udgangspunkt i udkast til generisk kommissorium for samordningsfora, godkendt på DAK-mødet

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategi for Region Midtjyllands rolle i Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategien er blevet til i en proces med input fra en række samarbejdsparter

Læs mere

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark Sundhedsaftalen i Region Syddanmark 1 2015-2018 Formålet med sundhedsaftalen Sikre sammenhæng i sundhedsvæsenet på tværs af sektorer og de tilgrænsende sektorer (f.eks. social-, og arbejdsmarkedsområdet)

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Sundhedsaftalerne

Sundhedsaftalerne Sundhedsaftalerne 2015 2018 1 Rammer for sundhedsaftalerne 2015-2018 - Ifølge sundhedsloven skal regioner og kommuner udarbejde en sundhedsaftale. - Formålet er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering

Læs mere

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Sundhedskoordinationsudvalget Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Læs mere

Kommissorium for Følgegruppen for behandling og pleje

Kommissorium for Følgegruppen for behandling og pleje Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Dagsorden

Region Midtjylland Sundhed. Dagsorden Region Midtjylland Sundhed 21. januar 2016 /SUSSOR Dagsorden til møde i Sundhedsstyregruppen 1. februar 2016 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg, mødelokale B 4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Baggrundsnotat om samarbejdet med kommunerne inden for psykiatrien

Baggrundsnotat om samarbejdet med kommunerne inden for psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Baggrundsnotat om samarbejdet med kommunerne inden for psykiatrien Dette baggrundsnotat om samarbejdet

Læs mere

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar 19.03.2019 Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar S. 5 afsnit 1 Visioner PÅ BORGERENS PRÆMISSER Vi arbejder ud fra en værdi om, at vi sætter borgeren først. Det betyder, at vi inddrager

Læs mere

Sundheds-it i 3 generations sundhedsaftale. Merete, Annette og Conni - hovedstadsregionen

Sundheds-it i 3 generations sundhedsaftale. Merete, Annette og Conni - hovedstadsregionen Sundheds-it i 3 generations sundhedsaftale Merete, Annette og Conni - hovedstadsregionen Politisk mål og vision med sundhedsaftale 2015-2018 IT og digitalisering Der skal fortsat arbejdes med mulighederne

Læs mere

Visioner for Sundhedsaftalen

Visioner for Sundhedsaftalen Visioner for Sundhedsaftalen 2019-2023 I Syddanmark har vi udviklet et solidt samarbejde om patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger. Udgangspunktet for samarbejdet er vores

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne.

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne. Notat Juli 2017 Kommissorium udviklingen af akutområdet 2018 Indledning I udviklingen af det borgernære sundhedsvæsen spiller akutområdet og udviklingen af indsatserne og samspillet med hospital, almen

Læs mere

Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet. - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner. 8.

Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet. - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner. 8. 8. juni 2006 Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner Baggrund og formål Sundhedsvæsenet skal rumme at patienter er hele

Læs mere

Til Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste

Til Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste Regionshuset Viborg Til Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011

ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011 ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011 Status fra: Koordineringsgruppe for indlæggelse og udskrivning Kontaktperson: Regional tovholder for sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning Ole

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Sundhedsaftalen 2019-2023 Sundhedsaftalen er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage

Læs mere

Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017

Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017 Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017 Side 1 af 5 Mødedeltagere: Lægefaglig direktør Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital (Afbud) Sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen, Aarhus

Læs mere

Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen

Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen 31. MAJ 2017 Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen 2019-2022 Baggrund En borgers sygdomsforløb kræver ofte både indsatser i kommunen, hos den praktiserende læge og på hospitalet. En positiv oplevelse af sygdomsforløbet

Læs mere

Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dato 09-11-2017 NCHO/NIVG/ELSD Sagsnr. 4-1010-336/1 Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dette oplæg danner baggrund for arbejdsgruppens drøftelser på 2. workshop

Læs mere

Præmisser For, at spredning kan lykkes, er der en række præmisser, som man både som ledelse og projektledelse skal forholde sig til, fx:

Præmisser For, at spredning kan lykkes, er der en række præmisser, som man både som ledelse og projektledelse skal forholde sig til, fx: Model for spredning - spredning af tværsektorielle indsatser under sundhedsaftalen Baggrund Hospitaler, kommuner og praksis er med sundhedsaftalen enige om, at de bedste løsninger udbredes. Sundhedsaftalen

Læs mere

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Returadresse Sundhed og Omsorg Administration Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon 99741243 E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 2. august 2017 Sagsnummer 17-024562

Læs mere

Sammenhængende indsats på voksenpsykiatriområdet

Sammenhængende indsats på voksenpsykiatriområdet Sammenhængende indsats på voksenpsykiatriområdet 1. Sammenhæng som det fælles mål Mange borgere med psykiske lidelser har komplekse problemer og brug for flere typer af tilbud og indsatser. For disse borgere

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Statusrapport : 6. sept. 2016

Statusrapport : 6. sept. 2016 Statusrapport : 6. sept. Region Midtjylland Organisering Styregruppe Der er nedsat en regional/kommunal programstyregruppe, der refererer til Sundhedsstyregruppen. Styregruppen holdt sit første møde den

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Region Midtjylland Sundhed 1922. juni 2015 /ANBROE Referat til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatet 13. maj 2015 /SUBERG Referat fra møde i Patientinddragelsesudvalget den 6. maj 2015 Deltagere: Birgit Hagen, Jens Erik Madsen, Ralph Jørgensen, Ghita Tougaard, Lillian

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Samarbejde på tværs Primærsektorkonferencen 31. oktober 2018

Samarbejde på tværs Primærsektorkonferencen 31. oktober 2018 Samarbejde på tværs Primærsektorkonferencen 31. oktober 2018 Ved direktør Mette Andreassen Social, Sundhed & Omsorg Viborg Kommune Disposition - Midtklyngen i den regionale organisation - Hvordan samarbejder

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

i temagruppen om behandling, pleje, genoptræning ning og rehabilitering 5. februar 2014

i temagruppen om behandling, pleje, genoptræning ning og rehabilitering 5. februar 2014 1. møde m i temagruppen om behandling, pleje, genoptræning ning og rehabilitering 5. februar 2014 Anders Kjærulff, kommunal formand Jens Bejer Damgaard, regional formand Dagens program 8.30: Velkomst,

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Idé- og debatoplæg om den næste sundhedsaftale

Idé- og debatoplæg om den næste sundhedsaftale Idé- og debatoplæg om den næste sundhedsaftale 1. Mere sundhed i fællesskab Alle borgere har krav på et sundhedsvæsen, der fungerer og hænger sammen. Vi har som region, kommuner og praktiserende læger

Læs mere

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Deltagere: Inger Buhl

Læs mere

Tid og Sted: , kl , Gæstelokale 2, indgang 32, Skovagervej 2, 8240 Risskov.

Tid og Sted: , kl , Gæstelokale 2, indgang 32, Skovagervej 2, 8240 Risskov. Regionshuset Viborg Til faglig temagruppe for voksenpsykiatri Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Endeligt referat Møde i Temagruppen

Læs mere

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur:

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur: Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk 1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

Region Hovedstaden. Sundhedsaftale 2015-2018

Region Hovedstaden. Sundhedsaftale 2015-2018 Region Hovedstaden Sundhedsaftale 2015-2018 1 Sundhedsaftalens opbygning Politisk aftaledel: Mål og visioner Administrativ aftaledel: Indsatsbeskrivelser Bilagsdel: Konkrete aftaler, vejledninger m.m.

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE 2015 2018

SUNDHEDSAFTALE 2015 2018 Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedrørende Data om aktivitet og økonomi Godkendt: Den administrative styregruppe den xx xx xx Bemærkning: 1. UDKAST BAGGRUND Region Hovedstaden og kommunerne i

Læs mere

Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen. v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen

Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen. v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen Overordnede grundvilkår, bekendtgørelse og vejledning Én sundhedsaftale pr. region Udgangspunkt i

Læs mere

Møde 10. januar 2017 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. januar 2017 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Dagsorden Møde 10. januar 2017 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat fra møde den 29. november 2016. 1 2 Respitationsområdet - godkendelse af samarbejdsaftale 1 3

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Sundhedsaftalen 2019-2023 Sundhedsaftalen er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Principper for udgående funktioner i Region Midtjylland og tilbud om telefonrådgivning fra hospitaler til almen praksis og kommuner

Principper for udgående funktioner i Region Midtjylland og tilbud om telefonrådgivning fra hospitaler til almen praksis og kommuner 9. oktober 2017 Principper for udgående funktioner i Region Midtjylland og tilbud om telefonrådgivning fra hospitaler til almen praksis og kommuner Baggrund Alle borgere har ret til udredning og behandling

Læs mere