Sydbank A/S Rejseforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sydbank A/S Rejseforsikring"

Transkript

1 Sydbank A/S Rejseforsikring Hvem er dækket af forsikringen? Side 4 Hvornår træder forsikringen i kraft? Side 4 Hvor dækker forsikringen? Side 5 Rejseservice Side 6 Sydbank MasterCard Business Gold Police nr Vilkår nr Gældende fra juli Hvilken dækning giver forsikringen? Sygdom Side 8 6. Hjemtransport Side Sygeledsagelse/tilkaldelse Side Indhentning af rejseruten Side Forsinket fremmøde/flyforsinkelse Side Hjemkaldelse Side Krisehjælp Side Kidnapning Side Evakuering Side Tilbageholdelse Side Eftersøgning Side Redning Side Sikkerhedsstillelse/kaution Side Bagage Side Bagageforsinkelse Side Privatansvar Side Retshjælp Side Overfald Side Ulykke Side Afbestillingsforsikring Side Erstatningsrejse Side 38 Generelle forsikringsbetingelser 26. Hvad er forsikringssummerne? Side Undtagelser gældende for hele forsikringen Side Lovvalg og værneting Side Sikredes oplysningspligt Side Lægeundersøgelse og obduktion Side Hvilke regler gælder ved skadeopgørelsen? Side Udbetaling og erstatning Side Overdragelse af erstatningskrav Side Dækning fra anden side Side Regres Side Hvilke selvrisici er der? Side Skadeservice Side Hvad gør man, når skaden er sket? Side Hvilke muligheder er der for at klage? Side Hvilke definitioner er anvendt? Side

2 Forsikringsaftalen er tegnet i: If Skadeforsikring filial af If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige Stamholmen Hvidovre i samarbejde med: Når forsikringspræmien er betalt, dækker forsikringen fra det tidspunkt sikrede forlader sin bopæl, sit opholdssted eller sin arbejdsplads i bopælslandet for at påbegynde rejsen. Rejseforsikringen ophører, når sikrede kommer hjem til sin bopæl, sit opholdssted eller sin arbejdsplads (eller når forsikringsperioden udløber, hvis dette sker før sikredes hjemkomst). Forsikringen dækker ikke under transport mellem bopæl og arbejdsplads og omvendt. Sydbank A/S Peberlyk 4 Postboks Aabenraa 1. HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN? Forsikringen dækker den person (sikrede), i hvis navn Sydbank MasterCard Business Gold er udstedt, samt dennes medrejsende ægtefælle/samlever/registrerede partner, som er tilmeldt folkeregisteret på sikredes adresse, samt børn/adoptivbørn/særbørn til og med det fyldte 23. år. Forsikringen dækker kun i de tilfælde, hvor en ægtefælle/samlever/registreret partner og børn deltager i en rejse sammen med sikrede. Forsikringen dækker på samme vilkår som forsikringen for sikrede. Det er en betingelse, at sikrede er omfattet af Den offentlige rejsesygesikring i Danmark, Norge eller Sverige, eller at sikrede har adgang til en lignende privat eller offentlig dækning i sikredes bopælsland indenfor Europa. Forsikringen dækker ikke personer med bopælsland udenfor Europa. 2. HVORNÅR TRÆDER FORSIKRINGEN I KRAFT? Forsikringen er i kraft i kortets gyldighedsperiode. Falder tidspunktet for forsikringens tegning senere end rejsens start, dækker forsikringen først fra dette senere tidspunkt, eller når Sydbank har opkrævet forsikringspræmien på sikredes Sydbank MasterCard Business Gold. Dækning forudsætter i alle tilfælde, at forsikringsaftalen mellem If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige, og Sydbank A/S er i kraft. 3. HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN? Forsikringen dækker erhvervs- og ferierejser i hele verden. Den maksimale varighed pr. rejse er 60 dage. Ved ferierejser inden for Europa af mere end 30 dages varighed (se punkt Lande inden for Europa ) træder denne forsikring i kraft, når dækningen efter 1 måned ophører via Den offentlige rejsesygesikring. Dog yder denne forsikring dækning for de under punkt 5.2. d og e nævnte dækninger i hele verden også på rejser inden for Europa i op til 60 dage pr. rejse. Følgende type rejser er ikke dækket af Den offentlige rejsesygesikring: Erhvervsrejser Erhvervsrejser eller studieophold kombineret med ferie Studieophold, når man er tilmeldt en uddannelsesinstitution i udlandet Udlandsrejser, hvor der søges arbejde Erhvervspraktik Øvrige rejser, hvor formålet ikke er ferie eller studierejse, f.eks. nødhjælpsarbejde, andet ulønnet/frivilligt hjælpearbejde Alle rejser, hvor der ydes økonomisk tilskud til f.eks. løn, transport, ophold, fortæring m.m Forsikringen dækker ikke: I det land, hvor sikrede har fast bopælsadresse og/eller ret til at modtage sociale ydelser. 4 5

3 4. REJSESERVICE Rejseservice består af en række serviceydelser, sikrede kan benytte sig af før og under rejsen Før afrejse-service Sikrede kan af SOS-International a/s få oplysninger om et rejsemåls sundhedsmæssige forhold, vaccinationsforhold, læger og hospitaler i området samt risikoforhold Medicinsk forhåndsvurdering Før en udlandsrejse har sikrede mulighed for at kontakte SOS-International a/s for at få afklaret, om en lidelse vil være omfattet af forsikringen. Henvendelsen til SOS-International a/s bør ske i god tid. Til brug for vurderingen skal sikrede indsende kopi af journal fra behandlende hospital eller en udtalelse fra egen læge med følgende indhold: kunne føle sig presset til at efterkomme selv helt urimelige krav og indrømmelser. Det er meget vigtigt, at man ikke i sådanne tilfælde underskriver erklæringer eller indgår aftaler uden at have været i kontakt med SOS-International a/s. Kontakt derfor altid: SOS-International a/s Den lokale danske ambassade/ det danske lokale konsulat på stedet Rejselederen, hvis rejsen er arrangeret via et rejsebureau Oplys: Navn, adresse, policenr. og CPR-nr. på den person, som har behov for hjælp. Derved kan man få henvisning til den nødvendige juridiske hjælp. Hvis man bliver tilbageholdt, vil det ofte være en fordel straks at kontakte det lokale konsulat eller den lokale ambassade. Sikredes navn, adresse og CPR-nr. Rejsemål og rejseperiode (afrejsedato og rejsens varighed) Diagnose og sygdomsdebut Sygdoms- og behandlingsforløb inden for de sidste 6 måneder Eventuelle ændringer i medicineringen Lægebesøg ud over almindelige kontrolbesøg Eventuel planlagt behandling 4.3. Medicinservice Hvis sikrede mister eller opbruger sin receptpligtige medicin under rejsen, kan SOS-International a/s hjælpe med at fremskaffe ny medicin eller sørge for at finde korrekt alternativ medicin på stedet Juridisk hjælp Når man rejser rundt i verden, kan man blive gjort ansvarlig for skader på personer og ting eller blive beskyldt for at overtræde lokale love Fremskaffelse af penge Såfremt sikrede i forbindelse med rejse uden for bopælslandet mister eller får stjålet alle sine kontanter, rejsechecks eller kreditkort, vil SOS-International a/s sørge for fremsendelse af kontanter til sikrede (maks DKK). Det faktiske fremsendte beløb hæves på sikredes konto, såfremt der ikke er tale om en dækningsberettiget skade. Man kan også selv blive påført en skade, som man gerne vil have erstatning for. Som følge af sprogproblemer samt kulturelle og politiske forskelle vil det ofte være svært at gennemskue, hvad der foregår, og hvordan man skal forholde sig. Man vil 6 7

4 Hvilken dækning giver forsikringen? 5. SYGDOM 5.1. Forsikringssum: Ubegrænset Selskabet yder dækning til sikredes sygeudgifter i tilfælde af akut opstået sygdom eller tilskadekomst opstået under rejser i hele verden Forsikringen dækker: Forsikringen dækker sædvanlige, rimelige og nødvendige udgifter til: a) Lægeordineret hospitalsophold efter normale takster for 1- eller 2-sengs-stue eller intensiv afdeling, medmindre andet er ordineret af SOS-International a/s' læge eller aftalt mellem behandlende læge og SOS-International a/s. b) Behandling af autoriseret læge. c) Lægeordineret medicin. d) Lægeordineret behandling hos fysioterapeut og kiropraktor med indtil 10 behandlinger. e) Akut, smertestillende tandbehandling, af autoriseret tandlæge med indtil DKK pr. person pr. skade. Det er en betingelse, at sikrede sender original erklæring fra tandlægen, hvoraf det fremgår, hvilken del af regningen der har været smertestillende. Behandlingen skal være påbegyndt i udlandet, men afsluttende behandling kan om nødvendigt ske i bopælslandet. f) Dokumenteret lokal transport med taxa eller ambulance til og fra hospital, behandlende læge, apotek eller lufthavn. Både transporten og transportmidlet skal være ordineret af behandlende læge eller SOS- International a/s' læge. g) Sygetransport, som følge af behandlingssvigt, til nærmeste egnede behandlingssted. Det er en betingelse for dækning, at SOS-International a/s' læge vurderer, at en sådan sygetransport er nødvendig og forsvarlig. h) Behandling af et ufødt eller for tidligt født barn indtil 1 måned før forventet fødselstidspunkt samt lægeordineret hospitalsophold eller hotelophold og udgifter til fortæring i forbindelse hermed. i) Lokal transport, læsestof mv. i tilfælde, hvor sikrede er hospitalsindlagt i mere end 24 timer. Der betales 500 DKK pr. uge pr. person pr. skade. Desuden dækkes telefonopkald, der foretages til If eller SOS- International a/s. j) Lægeordineret hotelophold og fortæring på et af SOS-International a/s godkendt hotel samt fortæring, hvis behandling, der ellers ville kræve hospitalsindlæggelse, kan foregå ambulant. Dækningen gælder desuden efter endt hospitalsbehandling, og indtil hjemrejse, hjemtransport eller indhentning af den fastlagte rejserute kan finde sted. k) Behandling af kroniske og eksisterende sygdomme, medmindre sygdommen inden for de sidste 6 måneder før afrejsen har medført: 1. hospitalsindlæggelse, lægevurdering/-behandling, der ikke er et led i kontrol, 2. ændret medicinering, eller hvis den sikrede 3. ikke har søgt læge for sygdommen, 4. ikke har søgt læge ved forværring af sygdommen, 5. har afslået at få behandling for sygdommen, 6. har opgivet at få behandling for sygdommen, 7. er blevet opgivet eller har fået afslag på behandling, er skrevet op til, henvist til eller er på venteliste til vurdering/behandling, 8. er udeblevet fra kontrolbesøg inden for de sidste 6 måneder, eller 9. har opgivet normale kontrolbesøg. Er der tvivl om, hvorvidt en eksisterende eller kronisk sygdom vil være omfattet af forsikringen, kan SOS- International a/s kontaktes for en bindende forhåndsvurdering af, om sygdommen vil være dækket, se punkt 4.2. Rejseservice Medicinsk forhåndsvurdering. 8 9

5 5.3. Forsikringen dækker ikke: a) Tandlidelser, der ikke er opstået på rejsen, og hvor tandbehandlingen ikke er midlertidig, smertestillende, og kan afvente hjemkomst til bopælslandet. Desuden dækkes udskiftning eller reparation af tandproteser ikke. b) Plastikkirurgiske eller kosmetiske operationer eller følger heraf, medmindre indgrebet er en følge af akut tilskadekomst, der kræver hospitalsbehandling på rejsen. c) Behandling af kønssygdomme, aids, aids-relaterede sygdomme og sygdomme, som relaterer sig til hivantistoffer (hiv-positiv). d) Medicin, der ikke er lægeordineret. e) Syge- og fødselshjælp, der opstår efter svangerskabets 36. uge. f) Provokeret abort, der ikke er medicinsk betinget. g) Udskiftning eller reparation af briller, kontaktlinser, høreapparater, proteser eller andre hjælpemidler. h) Rekreations- eller kurophold. i) Alternativ behandling såsom akupunktur, zoneterapi, behandling hos naturlæger samt naturmedicin. j) Behandling eller hospitalsophold efter hjemkomsten til bopælslandet. k) Fortsat behandling eller ophold, såfremt sikrede nægter at lade sig overflytte eller hjemtransportere, når SOS-International a/s' læge og den behandlende læge har vurderet, at overflytningen/hjemtransporten er forsvarlig. l) Behandling og ophold i udlandet, når SOS-International a/s' læge har besluttet og behandlende læge har godkendt, at behandling kan afvente ankomst til eget hjemland. m)transport som følge af sikredes frygt for smittefare. n) Udgifter som følge af, at sikrede ikke følger de af behandlende læge og/eller SOS-International a/s' læges anvisninger. o) Udgifter, der er omfattet af Den offentlige rejsesygesikring Akut sygdom eller tilskadekomst I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst kan sikrede altid kontakte SOS-International a/s, som kan garantere eller formidle betaling for de dækningsberettigede udgifter til f.eks. lægebehandling og medicin Hospitalsophold Ved hospitalsophold, der formodes at vare over 3 dage, skal anmeldelse ske til SOS-International a/s, som kan garantere eller formidle betaling for de dækningsberettigede udgifter. Anmeldelsen skal ske straks efter indlæggelsen Ved ferierejser i Europa (se punkt 40.6.) Sikrede skal kontakte Den offentlige rejsesygesikring for at få oplyst, om en eventuel kronisk eller eksisterende sygdom vil være dækket på rejsen. (Adresse og tlf.nr. står på bagsiden af sygesikringsbeviset) Begrænsninger a) Det er en betingelse for at opnå erstatning, at sikrede fra behandlende læge på stedet fremskaffer erklæring indeholdende diagnose, samt at sikrede på anmodning giver SOS-International a/s' læge adgang til alle relevante sygejournaler, herunder oplysninger om tidligere sygdomsforløb. b) Sikrede har pligt til at give SOS-International a/s alle informationer, der kan belyse sagen, og er forpligtet til at udfylde en skadeanmeldelse og levere relevante dokumenter, herunder sygejournaler, lægeerklæringer, originalbilag for udgifter, der ønskes refunderet, samt oplyse om eventuel forsikring i andet selskab. c) Ved ferierejser omfattet af Den offentlige rejsesygesikring (se punkt 40.2.). Ferierejser af op til 30 dages 10 11

6 varighed inden for Europa (se punkt 40.6.) henvises til Den offentlige rejsesygesikring. Den offentlige rejsesygesikring dækker udgifter til lægebehandling, medicin, syge- og eventuel hjemtransport på ferierejser i Europa. g) Forsikringen dækker kun for én hjemtransport i forbindelse med ét sygdomsforløb Forsikringen dækker ikke: a) Ny udrejse eller indhentning af rejserute efter hjemkomsten til bopælslandet. Forsikringen dækker dog de i punkt 5.2. d og e nævnte dækninger (akut smertestillende tandbehandling, fysioterapi og kiropraktor), idet disse udgifter ikke er dækket af Den offentlige rejsesygesikring. 6. HJEMTRANSPORT 6.1. Forsikringssum: Ubegrænset, dog maksimalt økonomiklasse Forsikringen dækker: a) Sikredes transport til hjemlandet eller til andet egnet behandlingssted, når SOS-International a/s læge har vurderet, at transporten er nødvendig og forsvarlig. b) Indhentning af fastlagt rejserute efter endt behandling til det sted, hvor sikrede i henhold til den planlagte rejserute skulle befinde sig. c) Hjemrejse i de tilfælde, hvor planmæssigt rejseforløb er overskredet eller ikke kan genoptages af medicinske årsager. d) Ved død refunderes udgifter til hjemtransport af afdøde samt lovbefalede foranstaltninger såsom balsamering og zinkkiste. Sikredes pårørende kan vælge imellem: 1. Kremering af afdøde og hjemtransport af urne eller 2. Hjemtransport af afdøde til bopælslandet. SOS-International a/s kan kræve, at afdøde hjemtransporteres f.eks. med henblik på obduktion. b) Forsikringen dækker ikke udgifter omfattet af Den offentlige rejsesygesikring Begrænsninger a) Hvis hjemtransporten arrangeres af sikrede uden kontakt til SOS-International a/s, dækker forsikringen maksimalt med et beløb svarende til de udgifter, SOS-International a/s ville have haft, hvis SOS-International a/s havde arrangeret hjemtransporten, og maksimalt økonomiklasse. Det er samtidig en betingelse, at SOS-International a/s læge finder hjemtransporten nødvendig og forsvarlig. b) Selskabet eller SOS-International a/s kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller restriktioner i forbindelse med transporten på grund af vejret, mekaniske problemer eller andre forhold, som If/SOS-International a/s ikke har indflydelse på. c) Sikrede har pligt til at give SOS-International a/s alle informationer, der kan belyse sagen, og er forpligtet til at udfylde en skadeanmeldelse og levere relevante dokumenter, herunder sygejournaler, lægeerklæringer, originalregninger mv., samt oplyse om en eventuel forsikring i andet selskab I tilfælde af skade a) Ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst, hvor hjemtransport kan blive aktuel, skal SOS-International a/s straks underrettes. SOS-International a/s læge vil sammen med behandlende læge/hospital træffe afgørelse om eventuel hjemtransport, herunder hvornår og hvordan transporten kan finde sted. e) Medrejsende børn under 23 år (tilhørende husstanden) er berettiget til hjemtransport, når forældre eller rejseledsager bliver hjemtransporteret på grund af sygdom, tilskadekomst eller død. f) Kontakt til SOS-International a/s. Ved ferierejse omfattet af Den offentlige rejsesygesikring henvises til Den offentlige rejsesygesikring. Den offentlige rejsesygesikring dækker syge- og hjemtransport på ferierejser inden for Europa af op til 30 dages varighed

7 7. SYGELEDSAGELSE/TILKALDELSE 7.1. Forsikringssum: Ubegrænset, dog maksimalt økonomiklasse 7.2. Forsikringen dækker: a) Sygeledsagelse/tilkaldelse, hvis sikrede dør, bliver hospitalsindlagt eller syge-/hjemtransporteret som følge af alvorlig, akut sygdom. b) Sikrede kan vælge op til 2 personer eller nærmeste pårørende som ledsagere (se punkt ). c) Ved tilkaldelse skal såvel behandlende læge som SOS- International a/s læge vurdere, at hospitalsopholdet vil vare mindst 3 døgn, eller at sikredes tilstand er livstruende. d) Der ydes dækning af ledsagerens/ledsagernes flybillet(ter) tur-retur, maksimalt på økonomiklasse, samt rimelige, nødvendige udgifter til hotelophold, lokal transport og fortæring i op til 14 dage, som påføres ovennævnte personer, der efter aftale med SOS- International a/s bliver hos og/eller følger med sikrede. e) Dækningsberettigede rejseledsager(e) opnår dækning af returrejse, såfremt man ledsager sikrede, uanset om ledsageren er forsikret i selskabet. f) Denne rejseforsikrings dækninger træder automatisk i kraft, og dækker den eller de personer, som sygeledsager den sikrede. Dækningen ophører i samme øjeblik, sygeledsagelsen er tilendebragt Begrænsninger i dækningen a) Hvis både dækningen Sygeledsagelse og dækningen Tilkaldelse benyttes, dækker forsikringen op til 2 personer i alt. b) Det er en betingelse for at opnå erstatning, at sikrede indsender original dokumentation for alle afholdte ekstraudgifter til ophold, fortæring og transport for alle de personer, der har været sygeledsagere, samt oplyser, hvilke udgifter der ville være afholdt, såfremt sygeledsagelsen ikke havde fundet sted. c) Tilkaldelse til sikrede i udlandet skal ske fra sikredes bopælsland I tilfælde af skade I tilfælde af at sikrede ønsker at gøre brug af dækningen Sygeledsagelse / Tilkaldelse, skal SOS-International a/s straks underrettes. SOS-International a/s kan bl.a. være behjælpelig med at arrangere transport og hotelophold. 8. INDHENTNING AF REJSERUTEN 8.1. Forsikringssum: Transportudgifter: Ubegrænset, dog maksimalt økonomiklasse. Ophold, fortæring og lokal transport: Op til DKK pr. dag pr. person pr. skade Forsikringen dækker: a) Forsikringen yder erstatning til indhentning af rejseruten, hvis sikredes rejse er påbegyndt, og den dokumenterede, planlagte rejserute ikke kan gennemføres. b) Rimelige, nødvendige ekstraudgifter til hotelophold, fortæring og lokal transport op til DKK pr. dag Begrænsninger a) Det er en betingelse, at forsinkelsen skyldes sygdom/ tilskadekomst, og at den behandlende læge har ordineret sengeleje, hospitalsophold eller akut ambulant behandling. b) Forsikringen dækker indhentning af den fastlagte rejserute, maksimalt på økonomiklasse. 9. FORSINKET FREMMØDE/FLYFORSINKELSE 9.1. Forsikringssum: DKK pr. kort pr. skade Forsikringen for forsinket fremmøde dækker: a) Rimelige, dokumenterede ekstraudgifter til transport, maksimalt på økonomiklasse, for at indhente den fastlagte rejserute, hvis sikrede efter at have forladt sin bopæl/arbejdsplads uforskyldt og uforudseeligt møder for sent til et offentligt eller et af rejsearrangøren arrangeret transportmiddel, og af den grund efterfølgende skal indhente rejseruten

8 b) Ekstraudgifter til ophold på et af SOS-International a/s godkendt hotel op til DKK pr. dag pr. person pr. skade. c) Udgifter til fortæring og lokal transport op til 500 DKK pr. dag pr. person pr. skade Forsikringen for forsinket fremmøde dækker ikke: a) På udrejsen op til 24 timer efter afrejsen, hvis rejseforsikringen først er betalt på afrejsedagen Forsikringen for flyforsinkelse dækker ikke: a) Hvis den eller de sikrede personer undlader at tjekke ind i overensstemmelse med den udleverede rejseplan, medmindre en sådan undladelse i sig selv skyldes strejke eller faglig aktion. b) Hvis forsinkelse skyldes strejke eller en faglig aktion, som eksisterede, eller hvorom forudgående varsel var givet forud for den dato, på hvilken den berørte del af rejsen var påbegyndt. b) I forbindelse med sikredes skift mellem 2 transportmidler, hvis der er mindre end 2 timer imellem planlagt afgangstidspunkt. c) Hvis sikrede, på grund af egen skyld, ikke når at tjekke ind i lufthavn, havn, tog, bus eller andet transportmiddel, i henhold til oplysningerne i rejseplanen. Se også Generelle forsikringsbetingelser Begrænsninger a) Benytter sikrede eget transportmiddel frem til udrejsestedet, er det en betingelse, at et uheld har medført assistance fra et redningsselskab. b) Det er en betingelse for dækning, at rejsebilletten/rejsebilletterne er bestilt og betalt senest 24 timer før afrejsen Forsikringen for flyforsinkelse dækker: a) Forsikringen dækker sikredes nødvendige udgifter til indkøb af måltider, forfriskninger, aviser og blade, hotelovernatning samt udgiften til omstigning/transit til eller fra lufthavnen, hvor en flyforsinkelse overstiger 4 timer. Se punkt , Ved en dækningsberettiget flyforsinkelse forstås. Forsikringen dækker desuden, hvis sikredes bagage er indskrevet og ikke kan udleveres, udgifter til indkøb af nødvendige og absolut påkrævede toiletartikler og beklædning, hvis flyafgangen bliver forsinket i et sådant omfang, at ekstraordinær hotelovernatning finder sted. c) Hvis forsinkelsen sker på grund af, at flyvemaskiner er taget ud af driften, midlertidigt eller permanent, efter henstilling fra lufthavnsmyndigheden, fra det civile flyvevæsen eller fra et lignende organ i noget andet land, hvorom forudgående varsel var givet før den dato, på hvilken rejsen påbegyndtes. d) Er der ydet erstatning fra flyselskabet i form af indkvartering på hotel, servering af mad eller udlevering af toiletartikler, ydes der ikke erstatning for tilsvarende ydelser under denne forsikring. e) Alle indkøb skal dokumenteres i form af originale kvitteringer Begrænsninger a) Den maksimale erstatning for dokumenterede nødindkøb udgør DKK, uanset antallet af personer. b) Forsikringen dækker op til DKK pr. kort ved hver flyforsinkelse, inklusive DKK til nødindkøb. For rejser til Grønland og Færøerne samt rejser inden for disse 2 områder er dækningen dog begrænset til DKK. c) En række flyforsinkelser, der alle har deres udspring i en og samme flyforsinkelse, betragtes erstatningsmæssigt som én forsinkelse I tilfælde af skade Hvis sikrede kommer for sent til fly, bus eller tog, skal sikrede kontakte SOS-International a/s. SOS-International a/s kan hjælpe med at arrangere en ny flybillet og eventuelt en overnatning, hvis det ikke er muligt at komme videre samme dag

9 10. HJEMKALDELSE Forsikringssum: Ubegrænset, dog maksimalt på økonomiklasse Forsikringen dækker, hvis hjemrejsen må fremskyndes på grund af: a) En nærmeste pårørendes (se punkt ) dødsfald eller pludselig opstået alvorlig sygdom eller tilskadekomst, der har medført hospitalsindlæggelse. b) Brand, oversvømmelse eller indbrud i sikredes private bolig eller egen virksomhed, såfremt politirapport foreligger. f) Foregår rejsen i bil, kan andre transportmidler end bilen benyttes til hjemrejsen, hvis det er aftalt med SOS-International a/s. I et sådant tilfælde dækker forsikringen også udgifter til hjemtransport af bilen. g) Der ydes flybillet, dog maksimalt på økonomiklasse, samt rimelige, nødvendige ekstra rejseudgifter, der påføres sikrede og ledsager ved hjemkaldelse. 11. KRISEHJÆLP Forsikringen omfatter krisehjælp til de sikrede, som under rejse, på grund af en livstruende hændelse, har en akut psykisk krise som følge af: c) Bedrageriske handlinger i sikredes egen virksomhed begået af en medarbejder, såfremt politirapport foreligger, og hvis sikredes tilstedeværelse er påkrævet. d) Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse eller uventet konkurs i forsikredes egen virksomhed, hvis sikredes tilstedeværelse er påkrævet Forsikringen dækker ikke: a) Hjemkaldelse, hvis den begivenhed, der er årsag hertil, er indtrådt før sikredes afrejse Begrænsninger a) Det er en betingelse for Ifs erstatningspligt, at forsikringsbegivenheden er indtrådt efter forsikredes afrejse og ikke kunne forudses eller forventes ved sikredes afrejse fra hjemlandet. b) Sikrede kan efter eget valg vælge én person på opholdsstedet som ledsager, såfremt sikrede rejser uden medforsikrede rejseledsagere. c) Hvis rejsen genoptages, dækkes rimelige ekstra rejseudgifter til returrejse, maksimalt økonomiklasse. Det forudsættes dog, at der er mindst 15 dage tilbage af den planlagte rejseperiode. d) Rejseperioden er det antal dage, som den planlagte rejse skulle have varet. Dokumentation herfor skal indsendes til If. 1. Krig eller krigslignende tilstande 2. Oprør eller borgerlige uroligheder 3. Andre voldelige begivenheder, herunder terror 4. Epidemier 5. Kidnapning/bortførelse 6. Røveri 7. Overfald eller trusler 8. Ulykke 9. Brand, eksplosion eller indbrud 10. Naturkatastrofe Forsikringen dækker: a) Konsultation hos en psykolog eller psykiater. Der betales indtil 10 behandlinger for hver forsikret person pr. skadetilfælde. b) Transportudgifter til det behandlingssted, der er aftalt med SOS-International a/s, når afstanden overstiger 15 km. Ved kørsel i egen bil betales statens laveste kilometertakst. Transportomkostningerne pr. person kan udgøre indtil DKK pr. skadetilfælde. c) Juridisk rådgivning af en advokat med kontor i hjemlandet. Der betales for ½ times telefonisk rådgivning. d) Krisehjælp til pårørende (se punkt og ) til den/de sikrede person(er), der er kommet ud for en af ovennævnte hændelser. Forsikringssummen er DKK pr. begivenhed til de pårørende for hver af de sikrede personer. e) Forsikringen dækker kun for én hjemkaldelse i forbindelse med én hændelse, herunder ét sygdomsforløb I tilfælde af skade Ved behov for krisehjælp kontaktes SOS-International a/s, 18 19

10 som vurderer behovet og træffer endelig beslutning vedrørende krisehjælp/udsendelse af kriseteam. 12. KIDNAPNING Hvis en forsikret person bliver kidnappet, dækker forsikringen rimelige ekstraudgifter til de nærmeste pårørende (se punkt ) Forsikringssum : DKK for hver kidnappet person pr. skade Forsikringen dækker: a) Rejseomkostninger, dog maksimalt økonomiklasse, til samling af familien et sted i nærheden af den kidnappede person. b) Tabt arbejdsfortjeneste til nærmeste pårørende Begrænsninger SOS-International a/s afgør, i hvilket omfang der skal iværksættes aktiviteter. d) Tab af eller beskadigelse på bagage, som må efterlades som følge af en dækningsberettiget evakuering eller hjemrejse Begrænsninger Det er en forudsætning for erstatning, at: a) Tilstanden er opstået efter sikredes udrejsetidspunkt til området. b) Udenrigsministeriet i Danmark, dansk ambassade eller lignende institution anbefaler en evakuering eller hjemrejse, samt at sikrede ikke på et tidligere tidspunkt har undladt at følge Udenrigsministeriets opfordring til evakuering. c) Transporten finder sted ved først givne lejlighed. Selskabet kan ikke holdes ansvarlig for, i hvilket omfang en transport kan foregå, men vil samarbejde med Udenrigsministeriet i Danmark i de tilfælde, hvor hjælp er nødvendig. 14. TILBAGEHOLDELSE I tilfælde af skade Ved behov for krisehjælp kontaktes SOS-International a/s, som vurderer behovet og træffer endelig beslutning vedrørende krisehjælp/udsendelse af kriseteam. 13. EVAKUERING Forsikringen omfatter evakuering som følge af begivenheder, der begynder, efter at sikrede er kommet til stedet Forsikringssum: Ubegrænset Forsikringen dækker udgifter til evakuering og/eller ekstraudgifter til eventuel hjemrejse fra et område, hvor der er overhængende fare for: a) Krig, borgerlige uroligheder, terroristaktivitet, militær undtagelsestilstand eller anden lignende tilstand i det område, hvor sikrede befinder sig. Forsikringen dækker ekstraudgifter, hvis sikrede i et land bliver tilbageholdt af myndighederne som følge af: a) Krig, borgerlige uroligheder, terroristaktivitet, militær undtagelsestilstand eller anden lignende tilstand i det område, hvor sikrede befinder sig. b) Livstruende epidemier i det område, hvor sikrede opholder sig, såfremt tilstanden er erklæret og dokumenteret af Udenrigsministeriet i Danmark. c) Naturkatastrofe Forsikringssum: DKK pr. person pr. skade, jf. dog Forsikringen dækker: a) Dokumenterede og afkrævede ekstraudgifter i op til 3 måneder. b) Livstruende epidemier i det område, hvor sikrede opholder sig, såfremt tilstanden er erklæret og dokumenteret af Udenrigsministeriet i Danmark. c) Naturkatastrofe. b) Med op til DKK til ophold og indenrigstransport. c) Med op til 500 DKK pr. døgn til ekstraudgifter til fortæring

11 14.3. Begrænsninger a) Det er en forudsætning, at tilstanden er opstået efter sikredes udrejsetidspunkt til området. b) Det er en betingelse for dækning, at sikrede ikke på et tidligere tidspunkt har undladt at følge Udenrigsministeriets eller Statens Serum Instituts opfordring til evakuering. 15. EFTERSØGNING Forsikringssum: DKK pr. person pr. skade Forsikringen dækker: a) Udgifter, hvor lokale myndigheder stiller krav om betaling af eller garanti, inden en eftersøgning sættes i gang. b) Eftersøgning i op til 14 dage inden for en radius af 50 km fra det sted, sikrede sidst blev set. c) Hvis den sikrede person deltager i en ekspedition. 17. SIKKERHEDSSTILLELSE/KAUTION Forsikringssum: DKK pr. person pr. skade Forsikringen dækker: Betaling, der permanent eller midlertidigt kan frigive sikrede eller dennes personlige ejendele fra tilbageholdelse af lokale myndigheder Forsikringen dækker ikke sikkerhedsstillelse/ kaution i retssager, der vedrører: a) Kontrakt-, erhvervs- og arbejdsforhold b) Retssager om ansvar for benyttelse af motorkøretøjer c) Straffesager d) Sager, der ikke er opstået på rejsen Forsikringen dækker ikke udgifter til eftersøgning: a) I forbindelse med kidnapning, bortførelse og kapring. b) Hvis offentlige myndigheder dækker sådanne udgifter for usikrede personer. c) Hvis den sikrede person deltager i en ekspedition. 16. REDNING Forsikringen dækker de udgifter, som lokale myndigheder stiller krav om betaling af eller garanti for, inden en redningsaktion sættes i gang Forsikringssum: DKK pr. person pr. skade Forsikringen dækker: Nødvendige udgifter til redning/afhentning Forsikringen dækker ikke udgifter til eftersøgning: a) I forbindelse med kidnapning, bortførelse og kapring. b) Hvis offentlige myndigheder dækker sådanne udgifter for usikrede personer Begrænsninger a) Sikkerhedsstillelsen ydes som et rentefrit lån, som skal tilbagebetales til If straks efter de pågældende myndigheders frigivelse af sikkerhedsstillelsen. b) Bliver sikkerhedsstillelsen ikke tilbagebetalt som følge af sikredes manglende betaling af idømt bøde eller erstatning, eller fordi den sikrede ikke møder op til retsmøder, eller sikrede på anden måde er ansvarlig for den udeblevne tilbagebetaling, betragtes den som et rentefrit lån, som skal tilbagebetales til If straks efter beslaglæggelsen. 18. BAGAGE Forsikringssum: DKK pr. Sydbank MasterCard Business Gold pr. rejse Forsikringen dækker: a) Almindelig bagage tilhørende sikrede (beklædningsgenstande, toiletting), pc-udstyr, mobiltelefon, rede penge og kreditkort, rejsebilletter, pas, værdipapirer, som den sikrede tager med på rejsen eller anskaffer under rejsen

12 b) Omkostninger ved genanskaffelse af rejsebilletter, rejsechecks, kreditkort, værdipapirer og pas. Omkostningerne omfatter nødvendig transport, gebyrer, foto m.m., men ikke erstatning for den tid, det tager at genanskaffe effekterne Hvilke skadetilfælde er dækket af forsikringen? Forsikringen dækker bortkomst og/eller beskadigelse af sikredes bagage som følge af: a) Røveri. b) Tyveri fra aflåst hotelværelse, bolig i udlandet (herunder aflåst campingvogn og mobilhome), safety box samt tyveri fra aflåst bagagerum/handskerum i motorkøretøj, der bærer synligt tegn på indbrud. c) Tyveri, der bemærkes i gerningsøjeblikket, af genstande, der bæres på eller af den sikrede. e) Skade på eller forårsaget af mad, flasker, glas og lignende nedpakket i bagagen, herunder bagageskader, der skyldes dårlig emballering. f) Misbrug af kreditkort og rejsechecks, herunder økonomiske tab, der opstår i forbindelse hermed. Dog omfatter dækningen udgifter til kontakt til kortudsteder i forbindelse med spærring af kreditkort samt eventuelle gebyrer for genanskaffelse af kort med op til DKK. g) Tyveri af genstande, der henstår uden opsyn, idet de sikrede genstande ikke må forlades af sikrede, heller ikke for et kort øjeblik, såfremt de ikke er låst inde i lokale, bagagerum i motorkøretøj, bagageboks eller lignende. h) Glemte, tabte eller forlagte genstande. d) Medbragt bagage, herunder beskadigelse som følge af brand- eller vandskade. e) Bortkomst, beskadigelse og/eller forveksling af indskreven bagage, dog undtaget rede penge, billetter, værdipapirer og pas. Bagage anses dog først for bortkommet, når transportøren oplyser, at eftersøgning er tilendebragt og bagagen ikke fundet Forsikringen dækker ikke: a) Bagage af enhver art til kommercielt brug, herunder vareprøver, handelsvarer og kollektioner. b) Sportsudstyr, cykler og tilbehør hertil. Dog erstattes bortkomst og/eller beskadigelse af ski- og golfudstyr, der medbringes på rejsen eller købes på rejsemålet, som følge af de i punkt 18.3.a), b), c) og e) beskrevne skadetilfælde. c) Genstande, der sendes særskilt, idet disse ikke er omfattet af denne forsikring under transporten, men først fra det tidspunkt, hvor de afhentes af sikrede. d) Slitage eller gradvis forringelse, ridser, skrammer samt ramponering af kufferter eller anden emballage, hvis brugsværdien i væsentlig grad er uforandret. i) Indirekte tab Begrænsninger a) Rede penge, kreditkort, værdipapirer erstattes med op til DKK pr. Sydbank MasterCard Business Gold pr. skade. b) Erstatning for en enkelt genstand kan ikke overstige DKK pr. Sydbank MasterCard Business Gold pr. skade. c) Erstatning for samlet pc-udstyr, samlet fotoudstyr, andet teknisk udstyr, samlet ski- og golfudstyr og smykker udgør op til DKK. d) Fotoudstyr og andet teknisk udstyr erstattes kun, såfremt det opbevares i håndbagagen. Teknisk udstyr placeret i kufferten under transporten er ikke dækket som følge af tyveri eller beskadigelse. e) Film, video, båndoptagelser, tegninger, manuskripter og lignende erstattes maksimalt med værdien af råmaterialet. f) Det er en betingelse for at opnå erstatning, at de sikrede effekter behandles og opbevares betryggende, og at den sikrede i øvrigt udviser påpasselighed

13 g) Ved bortkomst af indskreven bagage (se punkt ) skal der foretages anmeldelse til den ansvarlige transportør. Kvittering for anmeldelsen skal sendes til If i form af original skadesrapport, PIR-rapport (Property Irregularity Report) samt originale flybilletter. 19. BAGAGEFORSINKELSE Forsikringssum: DKK pr. person pr. skade, op til DKK pr. Sydbank MasterCard Business Gold pr. skade. h) Det er en betingelse for at opnå erstatning, at sikrede ved tyveri/røveri anmelder det til den nærmeste politimyndighed og sender original kvittering for anmeldelsen til If. i) Skulle det undtagelsesvis ikke være muligt for sikrede at anmelde tyveriet/røveriet under rejsen, skal forholdet anmeldes ved først givne lejlighed og senest umiddelbart efter sikredes hjemkomst. Originalkvittering fra den lokale politimyndighed/ det lokale transportselskab skal sammen med anmeldelsen sendes til If Hvordan beregnes erstatningen? a) Genstande, der dokumenteret er købt som nye, er ubeskadigede, når skaden sker, og er under 2 år gamle, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande. b) Genstande, der er mere end 2 år gamle, købt som brugte eller i forvejen er beskadigede, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande, men med rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. c) Selskabet kan vælge at lade beskadigede genstande reparere eller udbetale et beløb svarende til reparationsprisen. If har ret, men ikke pligt til at erstatte in natura I tilfælde af skade a) I tilfælde af akut pengenød, der er en følge af en dækningsberettiget skade, kan sikrede kontakte SOS- International a/s. Skaden anmeldes til If straks efter hjemkomsten. b) I tilfælde af beskadigelse af effekterne må disse ikke smides ud, før tilladelse er givet fra If. Sikrede skal på forlangende tilsende If de beskadigede effekter. Udgifterne i forbindelse hermed betales af If Forsikringen dækker: a) Hvis sikredes indskrevne bagage er forsinket i mere end 3 timer i forhold til sikredes ankomst til bestemmelsesstedet uden for bopælslandet. Forsikringen dækker rimelige, nødvendige udgifter til erstatningskøb, svarende til det savnede (beklædningsgenstande, toiletartikler, livsnødvendig medicin) med indtil DKK pr. person. Genstandene skal være indkøbt på destinationen. b) Hvis sikredes indskrevne bagage i forhold til forventet hjemkomst til bopælslandet bliver forsinket med over 24 timer, og sikrede skal påbegynde ny udlandsrejse inden for 72 timer efter hjemkomsten, dækker forsikringen rimelige køb af beklædningsgenstande og toiletartikler med op til DKK pr. person Forsikringen dækker ikke: a) Erstatningskøb, der foretages, efter at bagagen er kommet frem til bestemmelsesstedet. b) Leje/køb af sportsudstyr, mobiltelefoner eller andet teknisk udstyr. c) Indirekte udgifter i forbindelse med bagageforsinkelsen såsom transportudgifter, hotelophold, fortæring og telefonsamtaler, medmindre telefonopkaldet foretages til If eller SOS-International a/s Begrænsninger a) Det er en betingelse, at sikrede i tilfælde af ny udlandsrejse kan dokumentere en i forvejen booket ny udlandsrejse forud for hjemkomsten. b) Sikrede skal fremsende originale flybilletter samt de originale bilag på de afholdte udgifter til erstatningskøb. c) Det er en betingelse for at få erstatning, at sikrede kan 26 27

14 fremvise original dokumentation i form af en skadesrapport (PIR-rapport) fra det pågældende transportselskab på, at bagagen ikke er fremkommet til den planlagte tid samt dato for den faktiske fremkomst I tilfælde af skade I tilfælde af akut pengenød, der er en følge af en dækningsberettiget skade, kan sikrede kontakte SOS- International a/s, som kan hjælpe med at fremskaffe økonomisk bistand. Skaden anmeldes til If straks efter hjemkomsten. 20. PRIVATANSVAR Forsikringen yder erstatning, hvis sikrede under rejsen pådrager sig et juridisk erstatningsansvar for skade på personer eller ting i henhold til gældende ret i det land, hvor skaden indtræder Forsikringssum: DKK pr. år. 4. For skade på ting, som sikrede ejer, har til låns, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller behandling, har sat sig i besiddelse af eller har i varetægt af anden grund. 5. For skade forvoldt af hunde. 6. For skade som følge af, at sikrede ved smitte eller på anden måde påfører andre sygdom. 7. For skade forvoldt ved benyttelse af motorkøretøj, camping-/påhængsvogn, luftfartøj, søfartøjer, der er på mindst 3 meters længde med sejl eller motor, eller søfartøjer under 3 meters længde, hvis motorkraft overstiger 3 HK. 8. For skade forvoldt af sikrede som jæger. 9. For skader forvoldt med forsæt. 10. Bøder eller bodslignende krav Forsikringen dækker a) Omkostninger i forbindelse med erstatningsspørgsmålets afgørelse. Udgifterne skal på forhånd være godkendt af If. b) Skade på hotel eller lejet bolig samt indbo heri med op til DKK pr. rejse. Der er en selvrisiko på DKK pr. forsikringsbegivenhed. c) De i policen anførte forsikringssummer danner øverste grænse for selskabets erstatningspligt inkl. enhver omkostning efter ét skadetilfælde, uanset om ansvaret pålægges flere, og uanset om der er dækning på en eller flere policer i If. d) Forsikringen dækker ikke sikredes erstatningsansvar: 1. I kontraktforhold. 2. I erhvervs- eller arbejdsforhold. 3. Som følge af, at sikrede ved aftale eller på anden måde har pådraget sig et videregående ansvar, end hvad sikrede ville være underlagt efter almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold. 11. Ansvar for skader forvoldt som følge af selvforskyldt beruselse eller selvforskyldt påvirkning af narkotika, når dette er en væsentlig årsag til skaden. Bemærk: Sikrede kan ikke med bindende virkning for selskabet helt eller delvist anerkende erstatningspligt for forvoldt skade I tilfælde af skade a) I skadetilfælde skal der fra sikredes side øjeblikkeligt rettes henvendelse til SOS-International a/s, som træffer alle afgørelser i sagen. b) Sikrede har pligt til at give SOS-International a/s alle informationer, der kan belyse sagen, herunder: Original politirapport eller kvittering for anmeldelsen til politiet samt nøjagtig beskrivelse af hændelsesforløbet, navn og adresse på alle implicerede personer, oplysning om andre forsikringer, der kan dække skaden, vidneerklæringer, specificeret opgørelse af skaden

15 21. RETSHJÆLP Forsikringen dækker omkostninger i forbindelse med visse private retstvister, opstået på sikredes rejse på lige fod med sikredes eventuelle familieforsikring med retshjælpsdækning. Forsikringen dækker også for rejseomkostninger, hvis sikrede skal afhøres som vidne eller part i forbindelse med en sag i udlandet. For retshjælpsdækningen gælder Forsikring og Pensions Almindelige Betingelser for Retshjælp for Familieforsikringer med Indbodækning med nedenstående afvigelser i forbindelse med rets- og voldgiftssager udsprunget af tvister opstået under rejsen I tilfælde af skade Sikrede har pligt til at give If alle informationer, der kan belyse sagen, og er forpligtiget til at udfylde en skadeanmeldelse og levere relevante, originale dokumenter, herunder skriftlig sagsfremstilling mv. samt oplyse om eventuel forsikring i andet selskab. Bemærk: Forsikring og Pensions Almindelige Betingelser for Retshjælp for Familieforsikringer med Indbodækning kan rekvireres hos If. 22. OVERFALD Forsikringen yder økonomisk kompensation, hvis sikrede på rejsen bliver udsat for et overfald med personskade eller død til følge. Endvidere gælder de i Forsikring og Pensions Almindelige Betingelser for Retshjælp for Familieforsikringer med Indbodækning nævnte begrænsninger og undtagelser Forsikringssum: DKK Forsikringen dækker rimelige og nødvendige rejseomkostninger i forbindelse med rets- og voldgiftssag i følgende tilfælde: a) Sikrede skal være til stede, for at sagen kan gennemføres, og sikrede er indkaldt af retten for at afgive partsforklaring. b) Sikrede er indkaldt som vidne. Det er en forudsætning, at det ikke er muligt at give vidneforklaring i hjemlandet Selvrisiko Ved enhver skade omfattet af retshjælpsdækningen betaler den sikrede en selvrisiko. Selvrisikoen udgør 10 % af de samlede omkostninger, dog mindst DKK Forsikringen dækker ikke: a) Udgifter i forbindelse med rets- og voldgiftssager mellem sikrede og rejsebureau, rejsearrangør eller rejseformidler. b) Egentlige erstatninger, bøder eller bodslignende krav Forsikringssum: DKK pr. person pr. skade Forsikringen dækker: a) Hvis sikrede bliver overfaldet med påviselig personskade til følge, dækker forsikringen: 1. Tabt arbejdsfortjeneste. 2. Helbredsundersøgelser. 3. Andet tab af økonomisk art, det vil sige tab, som kan fastsættes ved vurdering. 4. Godtgørelse for svie og smerte. Erstatningen i henhold til ovennævnte punkter beregnes som det beløb, som en ansvarlig skadevolder ville blive dømt til at betale i henhold til dansk retspraksis efter erstatningsansvarsloven for et overfald sket under tilsvarende omstændigheder i Danmark. b) Hvis sikrede dør som følge af overfaldet, dækker forsikringen rimelige udgifter til begravelse samt tab af forsørger med et beløb svarende til det, en skadevolder efter dansk retspraksis i henhold til erstatningsansvarsloven ville være forpligtet til at betale under tilsvarende omstændigheder i Danmark Forsikringen dækker ikke: a) Skade, som tilføjes sikrede af en rejseledsager, det vil sige en person, som rejser sammen med sikrede på hele rejsen og som er dækket af forsikringen. b) Skade, som tilføjes sikrede i forbindelse med deltagelse i en strafbar handling

16 c) Tingskade som følge af et overfald. d) I forbindelse med slagsmål, som den sikrede selv har påbegyndt I tilfælde af skade Det er en betingelse for at opnå erstatning, at overfaldet anmeldes til nærmeste politimyndighed, at politirapport udfærdiges og sendes til If i original, at sikrede konsulterer en lokal læge, en lokal tandlæge eller et lokalt hospital efter overfaldet, samt at der indhentes lægeerklæring. 23. ULYKKE Forsikringen dækker skade på den eller de sikrede personer, der under rejsen bliver udsat for et ulykkestilfælde, som direkte og uden medvirken af sygdom forårsager den sikredes død eller bevirker et varigt men Forsikringssum pr. person pr. skade Ved invaliditet: DKK Ved død: DKK Ved en skade er det forsikringssummen på ulykkestidspunktet, der er gældende Ved ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade Forsikringen dækker: a) Ulykkestilfælde, der skyldes besvimelse eller ildebefindende, når dette ikke skyldes en eksisterende eller latent sygdom. b) Drukning eller kulilteforgiftning. c) Legemsbeskadigelse som følge af forfrysning, hedeslag eller solstik. d) Ulykkestilfælde, der sker under forsøg på at afværge skade på andre personer eller ejendom. c) Enhver sygdom, herunder sygdom der opstår på grund af smitte med vira (virus), bakterier og andre mikroorganismer, pollen, svampesporer eller lignende. d) Forgiftninger fra mad, drikke, nydelsesmidler og medicin. e) Forværring af ulykkestilfældets følger, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom. f) Sygdom og/eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selvom sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde eller følger heraf, hvis hovedårsagen er sygdom eller sygdomsanlæg. g) Forhold som brok, lændehold, iskias, diskusprolaps, muskel- og senebrist, forvridninger, forstuvninger og forstrækninger, da disse ikke betragtes som ulykkestilfælde, medmindre de er forårsaget af en pludselig hændelse. h) Følger af ulykkestilfælde, hvis hovedårsag skyldes læge- eller kiropraktorbehandling, som ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er omfattet af forsikringen. i) Situationer fremkaldt af den sikrede (se også Generelle forsikringsbetingelser ). j) Når den sikrede kommer til skade under deltagelse eller træning i særlige sports- og fritidsaktiviteter. (Se liste over de sports- og fritidsaktiviteter, som ikke er dækket i punkt 40.7.). Dog dækkes deltagelse i firmaog personaleforeningsarrangementer (f.eks. teambuilding m.m.), som bliver afholdt under vejledning af sagkyndig instruktør Erstatning ved død a) Når et ulykkestilfælde er direkte årsag til den sikredes død inden for et år efter ulykkestilfældet, udbetales DKK, der er fastsat for dødsfald Forsikringen dækker ikke: a) Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom. b) Overanstrengelse eller overbelastning. b) Er der i forbindelse med samme ulykkestilfælde udbetalt erstatning for varigt men, fratrækkes dette beløb i forsikringssummen ved død

17 c) Medmindre andet skriftligt er meddelt If, udbetales forsikringssummen til afdødes nærmeste pårørende (se punkt ) eller hvis ingen af de her nævnte findes til afdødes livsarvinger, eller hvis der heller ingen livsarvinger efterlades, til afdødes arvinger i henhold til testamente eller efter arveloven. d) Efterlades hverken arvinger eller særligt begunstigede, udbetales DKK. g) Er sikrede umyndig, betales invaliditetserstatningen efter følgende regler: Ved en mengrad på 30 % eller derover tilfalder 10 % af erstatningen indehaveren af værgemålet. Resten af erstatningen tilfalder den umyndige og anbringes i overensstemmelse med reglerne for anbringelse af umyndiges midler. Ved en mengrad under 30 % tilfalder erstatningen indehaveren af værgemålet. e) For personer under 18 år udbetales ved død DKK til den eller de personer, der har forældremyndigheden over det pågældende barn. Erstatning til umyndige betales efter reglerne om umyndiges midler Erstatning ved invaliditet a) Hvis et dækningsberettiget ulykkestilfælde har medført en mengrad på mindst 5 %, udbetales invaliditetserstatning til sikrede. Mengraden for følger af samme ulykkestilfælde kan sammenlagt ikke overstige 100 %. b) Erstatningen fastsættes, så snart ulykkestilfældets endelige følger kan bestemmes eller når de egentlige helbredsforanstaltninger er ophørt, dog senest 3 år efter ulykkestilfældet. c) Mengraden fastsættes på grundlag af skadens medicinske art og omfang, ud fra de lægelige oplysninger og i overensstemmelse med den mentabel, Arbejdsskadestyrelsen benytter på skadetidspunktet. Mentabellen kan ses på d) Hvis mengraden ikke direkte kan fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens mentabel, fastsættes mengraden på baggrund af den fysiske funktionshæmning. e) Fastsættelsen sker uden hensyntagen til sikredes erhverv eller andre individuelle forhold. f) Der udbetales ikke erstatning for men, der bestod før ulykkestilfældet. Et bestående men kan derfor ikke bevirke, at mengraden fastsættes højere, end hvis et sådant men ikke havde været til stede Begrænsninger a) I følgende tilfælde dækker forsikringen med halvdelen af den gældende forsikringssum: b) Den sikrede er fyldt 70 år på skadetidspunktet. c) Ulykkestilfældet rammer en person under 25 år, der på ulykkestidspunktet var fører af en motorcykel, EUknallert eller scooter Voldgift Mengradens størrelse skal, hvis en af parterne forlanger det, fastsættes endeligt af Arbejdsskadestyrelsen, hvis afgørelse er bindende for parterne. Den af parterne, der ønsker spørgsmålet om invaliditetsgradens størrelse forelagt Arbejdsskadestyrelsen, betaler gebyret for forelæggelsen. Ændres afgørelsen til fordel for sikrede, betaler If de fulde omkostninger Sikredes oplysningspligt a) Ulykkestilfælde skal hurtigst muligt anmeldes skriftligt på en blanket, der kan bestilles hos If. b) Har ulykkestilfældet medført døden, skal dette meddeles SOS-International a/s eller If inden 48 timer. c) Hvis anmeldelsesfristen for dødsfald overskrides, kan retten til erstatning bortfalde. d) Tilskadekomne skal være under nødvendig behandling af læge og/eller tandlæge og skal følge dennes forskrifter. Så snart lægens behandling er slut, eller skadens blivende følger kan bestemmes, skal sikrede kontakte If

18 If er berettiget til: At indhente oplysninger hos enhver læge, tandlæge eller lignende, der behandler eller har behandlet den tilskadekomne. At lade den tilskadekomne undersøge af en læge eller tandlæge. I tilfælde af dødsfald at forlange obduktion. If betaler de lægeattester, der forlanges af selskabet Genoptagelse a) På sikredes anmodning kan en afsluttet sag genoptages, hvis der indtræder uforudsete ændringer i skadelidtes helbredstilstand, således at skadelidtes mengrad må antages at være væsentligt højere end først antaget. b) Genoptagelse kræver lægelig dokumentation for, at den helbredsmæssige tilstand er blevet forværret som følge af ulykken. c) Udgifterne til fremskaffelse af denne lægelige dokumentation betales af sikrede. Hvis If beslutter at genoptage sagen, refunderes udgifterne til den lægelige dokumentation af If. Forsikringen dækker ikke følger, herunder forværring af følger, der viser sig senere end 5 år efter, at ulykkestilfældet er indtrådt Ophør af dækning på grund af alder Forsikringsdækningen for en forsikret person ophører ved det fyldte 80. år Forældelse ved sen anmeldelse Lov om forsikringsaftaler og de almindeligt gældende forældelsesregler gælder, medmindre andet er anført Forældelse ved afvisning Har If afvist at betale erstatning, bortfalder sikredes krav, medmindre sikrede inden 6 måneder efter afvisningens modtagelse indbringer sagen for Ankenævnet for Forsikring, Arbejdsskadestyrelsen eller domstolene. Fristen udløber først fra det tidspunkt, hvor sikrede har modtaget skriftlig meddelelse herom fra If. Meddelelsen vil indeholde oplysning om, hvornår fristen udløber, hvordan fristen afbrydes, og virkningen, hvis fristen ikke afbrydes. 24. AFBESTILLINGSFORSIKRING Forsikringssum: DKK pr. Sydbank MasterCard Business Gold pr. skade Forsikringen dækker: a) Den del af rejsens pris, der af rejsearrangøren kan kræves betalt, hvis en af nedennævnte begivenheder indtræder som følge af, at sikrede/medrejsende nærmeste pårørende (se punkt ) ikke kan påbegynde rejsen på grund af: b) Dødsfald eller akut opstået alvorlig sygdom eller tilskadekomst, for den sikrede eller en nærmeste pårørende (se punkt ). Hvis der ved alvorlig akut opstået sygdom eller tilskadekomst ikke er tale om hospitalsindlæggelse, skal der foreligge en lægelig vurdering af, at det er uforsvarligt at rejse, fordi det kan forværre sygdommen/tilskadekomsten væsentligt, eller i øvrigt skade helbredet alvorligt, eller at almentilstanden er sådan, at det er urimeligt at rejse. c) Brand, oversvømmelse eller indbrud i sikredes private bolig eller egen virksomhed umiddelbart inden afrejsen, såfremt der foreligger politirapport. d) Bedrageriske handlinger begået af en medarbejder i sikredes egen virksomhed i bopælslandet umiddelbart inden afrejsen, såfremt der foreligger politirapport. e) Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i sikredes egen virksomhed opstået umiddelbart inden afrejsen. f) At sikrede, som er omfattet af strejke og derfor ifølge overenskomsten ikke må holde ferie, jf. Ferielovens 13 stk. 3. g) At sikredes tilstedeværelse som vidne eller nævning i retten er nødvendig, og udsættelse er søgt og nægtet af retten Forsikringen dækker ikke: a) Hvis sygdommen eller tilskadekomsten, der var årsag til afbestillingen, var til stede før rejsens bestilling/ betaling

19 b) Erstatningskrav, der er dækket af anden forsikring. Forsikringen er subsidiær i forhold til forsikring tegnet i rejsebureau Begrænsninger Det er en betingelse for at opnå erstatning, at sikrede fra behandlende læge i bopælslandet fremskaffer lægeerklæring indeholdende diagnose, samt at sikrede på anmodning giver SOS-International a/s læge adgang til alle relevante sygejournaler, herunder oplysninger om tidligere sygdomsforløb. 1. Bliver hospitalsindlagt i mere end halvdelen af den planlagte, dokumenterede rejseperiode på grund af akut opstået sygdom eller tilskadekomst. Perioden beregnes fra første dokumenterede lægebesøg. 2. Bliver syge- eller hjemtransporteret af SOS-International a/s eller Den offentlige rejsesygesikring som følge af egen sygdom eller tilskadekomst opstået i første halvdel af den planlagte, dokumenterede rejseperiode I tilfælde af skade Sikrede har pligt til at give SOS-International a/s alle informationer, der kan belyse sagen, og er forpligtet til at udfylde en skadeanmeldelse og levere relevante dokumenter, herunder sygejournaler, lægeerklæringer, originalbilag for udgifter, der ønskes refunderet, samt oplyse om eventuel forsikring i andet selskab. 25. ERSTATNINGSREJSE Dækninger gælder under ferierejse i hele verden Forsikringssum: DKK pr. person, dog maksimalt DKK pr. Sydbank MasterCard Business Gold pr. skade Hvilke personer er dækket? Forsikringen omfatter følgende persongrupper under ferierejser: a) Sikrede selv. b) Forældre, der rejser med egne børn til og med det fyldte 23. år. Er et eller flere af familiens medlemmer berettiget til erstatningsrejse, jf. punkt a, 1-4, dækker forsikringen erstatningsrejse til hele familien. c) Sikrede samt op til 2 rejseledsagere, der er anført på samme faktura/rejsebevis som sikrede, eller som kan dokumentere at have købt en rejse for at foretage den sammen med sikrede. 3. Ordineres sengeleje eller indendørs ophold i ferieboligen af den behandlende læge i udlandet i mere end halvdelen af den planlagte, dokumenterede rejseperiode på grund af akut sygdom eller tilskadekomst. Perioden beregnes fra første dokumenterede lægebesøg. 4. Rejser hjem i første halvdel af den planlagte, dokumenterede rejseperiode som følge af en dækningsberettiget Hjemkaldelse. b) Der ydes dækning til de erstatningsberettigedes rejse og ophold. Erstatningen opgøres som følger: 1. Forsikringen dækker det beløb, de erstatningsberettigede har betalt for transport fra hjemlandet til rejsemålet og retur, samt leje af feriebolig, forudsat at udgifterne er betalt, før skaden er opstået og kan dokumenteres, samt at de ikke kan refunderes. 2. Er sikrede kørt på ferie i bil, dækkes transportudgifterne til og fra feriestedet ad nærmeste vej med maks. 1,00 DKK pr. km. Hvis ikke alle i bilen er berettiget til en erstatningsrejse, fordeles udgifterne forholdsmæssigt Forsikringen dækker ikke: a) Erstatningsrejse under Sydbank MasterCard Business Gold, når der er tale om forretningsrejser. b) Kompensation i forbindelse med mistet ferieformål Forsikringen dækker: a) En ny rejse til sikrede og dennes medrejsende husstand eller op til 2 medsikrede rejseledsagere, hvis sikredes påbegyndte rejse bliver ødelagt som følge af, at sikrede: c) Erstatningsrejse ved skader, der medfører brud (fraktur), ledbåndsskade eller lignende, medmindre tilskadekomsten har medført hospitalsindlæggelse eller 38 39

20 lægeordineret indendørs ophold i mere end halvdelen af den planlagte, dokumenterede rejseperiode. d) Visum og/eller forsikringer Begrænsninger a) Skaden skal være omfattet af forsikringen eller Den offentlige rejsesygesikring. b) Det er en betingelse, at sikrede fremskaffer en lægeerklæring fra den behandlende læge i udlandet. Lægeerklæringen skal indeholde en diagnose og angive perioden for sygeperioden/indendørsopholdet. Generelle forsikringsbetingelser Forsikringen er etableret i If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige CVR-nr: svensk reg.nr. (Finansinspektionen): HVAD ER FORSIKRINGSSUMMERNE? Ved enhver skade er det forsikringssummen på skadetidspunktet, der er gældende, dog jf. nedenstående: c) I tvivltilfælde eller såfremt der ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation fra lægen i udlandet vil afgørelsen blive truffet af SOS-International a/s /Ifs lægekonsulenter, som på baggrund af diagnosen vurderer, om sikrede er berettiget til en erstatningsrejse. d) For persongruppen, jf. pkt , ydes erstatning for samme periode som for den sikrede Overordnet dækningsbegrænsning: For denne forsikring gælder, at Ifs samlede forpligtelse i relation til samtlige udstedte Sydbank MasterCard Business Gold under nærværende police udgør DKK for policen i alt pr. skadebegivenhed pr. forsikringsår, uanset de maksimale forsikringssummer anført under de enkelte dækninger. Rejseforsikringen gælder i tilknytning til Sydbank MasterCard Business Gold udstedt af Sydbank A/S til kortholder, og forsikringsperioden følger gebyrperioden. Forsikringsperioden løber dog i maksimalt 12 måneder ad gangen, hvorefter aftalen automatisk fornyes for en ny 12 måneders forsikringsperiode. Rejseforsikringen tilknyttet Sydbank MasterCard Business Gold ophæves samtidig med ophævelsen af Sydbank MasterCard Business Gold, uanset om aftalen ophæves af Sydbank A/S eller af kortholder. Forsikringssummerne for denne forsikring indeksreguleres ikke. 27. UNDTAGELSER GÆLDENDE FOR HELE FORSIKRINGEN Dækningen omfatter ikke: a) Situationer fremkaldt af den sikrede. b) Ved en forsætlig handling (med vilje)

Sydbank A/S Rejseforsikring

Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank A/S Rejseforsikring 1. 2. 3. 4. Hvem er dækket af forsikringen? Side 4 Hvornår træder forsikringen i kraft? Side 4 Hvor dækker forsikringen? Side 5 Rejseservice Side 6 Sydbank MasterCard Private

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Sydbank MasterCard Sydbanks tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Ring til Sydbanks, når du har brug for din rejseforsikring enten til akut skadehjælp eller til skader efter hjemkomsten til Danmark

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Kombinerede ferie- og Erhvervsrejser kun for AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Sydbank A/S Rejseforsikring

Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank MasterCard Business Classic Police nr. 69-100005 Vilkår nr. 69-05 Gældende fra juli 2005 1. 2. 3. 4. Hvem er dækket af forsikringen? Side 4 Hvornår træder forsikringen

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

Personforsikringer. Forsikringsbetingelser

Personforsikringer. Forsikringsbetingelser Personforsikringer If Rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Forsikringsaftalen er indgået med If (Filial af If Skadeförsäkring AB (publ.) Vilkår nr. 69-08 Almindelige vilkår gældende i tilknytning

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Visa Electron Ungdomsrejseforsikring

Visa Electron Ungdomsrejseforsikring Visa Electron Ungdomsrejseforsikring november 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Ungdomsrejseforsikring Tilknyttet Sydbank Visa Electron Forsikringsaftalen er indgået med If (Filial af If

Læs mere

Sydbank MasterCard. Forsikringsbetingelser. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Sydbank MasterCard. Forsikringsbetingelser. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Sydbank MasterCard Forsikringsbetingelser november 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Forsikringsbetingelser Rejseforsikring Tilknyttet Sydbank MasterCard Classic, Gold & Platinum Forsikringsaftalen

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

Sydbank MasterCard. Ungdomsrejseforsikring. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Sydbank MasterCard. Ungdomsrejseforsikring. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Sydbank MasterCard Ungdomsrejseforsikring november 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Forsikringsbetingelser Ungdomsrejseforsikring Tilknyttet Sydbank MasterCard Classic, Gold & Platinum

Læs mere

If Rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard

If Rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Personforsikringer If Rejseforsikring tilknyttet Sydbank MasterCard Forsikringsaftalen er indgået med If (Filial af If Skadeförsäkring AB (publ.) Vilkår nr. 69-07 Almindelige vilkår gældende i tilknytning

Læs mere

Sydbank MasterCard. Forsikringsbetingelser. Januar 2009 6363.0309

Sydbank MasterCard. Forsikringsbetingelser. Januar 2009 6363.0309 Sydbank MasterCard Forsikringsbetingelser Januar 2009 Rejseforsikring Tilknyttet Sydbank MasterCard Classic, Gold & Platinum Forsikringsaftalen er indgået med If (Filial af If Skadeförsäkring AB (publ.)

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser Rejseforsikring Tilknyttet Sydbank MasterCard Business Debit Classic, Gold & Platinum Forsikringsaftalen er indgået med If (Filial af If Skadeförsäkring AB (publ.), Sverige Personforsikringer

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Ferierejser Ferierejser Ferierejser Rejser i hele verden og i Hvor

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung Travel Ung REJSEFORSIKRING Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-15-MC-UNG Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 13 Rejseforsikring MasterCard Platinum Betingelser Nr. RPMP 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Banking

Sydbank MasterCard Private Banking Kortservice Sydbank MasterCard Private Banking Forsikringsbetingelser Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Forsikringsbetingelser Dækningsoversigter 6 Rejseforsikring 10 Forsikringen er tegnet i 10 Hvem er

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Banking

Sydbank MasterCard Private Banking Sydbank MasterCard Private Banking Business Forsikringsbetingelser Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Forsikringsbetingelser Dækningsoversigter 6 Rejseforsikring 10 Forsikringen er tegnet i 10 Hvem er dækket

Læs mere

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOM Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R G O U D A R E J S E F O R S I K R I N G S I K

Læs mere

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R RE JSEFORSIKRING ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 er S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R der omfatter USA. Vores rejseforsikringer

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 825 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 II. Hvad gør jeg, hvis når du får brug for din forsikring 4 III. Forsikringsbetingelser

Læs mere

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER 1 Indledende betingelser Hvem kan købe rejseforsikringen? Rejseforsikringen kan tegnes af ferie- og studierejsende, som rejser med Lisa Sprogrejser. Rejsende kan

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Sydbank MasterCard

Forsikringsbetingelser for Sydbank MasterCard Forsikringsbetingelser for Sydbank MasterCard April 2012 Forsikringsbetingelser Rejseforsikring 48 Version 2.0 gældende fra 1. april 2012 Version 2.0 gældende fra 1. april 2012 49 Dækningsoversigt for

Læs mere

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet).

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30.1. Sikrede. (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING INCL. AFBESTILLINGSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche Rej Betingelser 010116 Side Dækningsoversigt...

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-35 med afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Årsrejseforsikring Indholdsfortegnelse Årsrejseforsikring...3 1 Hvem er sikret...3 2 Hvilke typer

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit

Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit Sydbank MasterCard Private Classic Ung Debit Forsikringsbetingelser April 2012 Forsikringsbetingelser Ungdomsrejseforsikring 42 Version 2.0 gældende fra april 2012 Version 2.0 gældende fra april 2012 43

Læs mere

REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813

REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM Rejse Verden Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 811 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Travel Ung Rejseforsikring

Travel Ung Rejseforsikring tættere på Travel Ung Rejseforsikring Tilknyttet Stjerne MasterCard Travel Ung og Stjerne Debit Travel Ung PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC-UNG-DEBIT Police nr. 69-100038 Almindelige vilkår gældende

Læs mere

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX Business Erhvervsrejseforsikring Betingelser nr. 770 Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX BUSINESS Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 770 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Indledende bestemmelser

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade)

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING Policenummer: Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SKADELIDTE Navn: CPR

Læs mere

ihi Bupa Årsrejse Gældende fra 2011 1

ihi Bupa Årsrejse Gældende fra 2011 1 ihi Bupa Årsrejse Gældende fra 2011 1 VIGTIGT! Hvis du rejser uden for Europa eller rejser mere end 1 måned i Europa eller lande som ikke er omfattede af Sundhedskortet. Hvis du har en kronisk sygdom En

Læs mere

Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser

Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 DK 1790 Copenhagen V CVR No. : 62940514 Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser Phone: +45 33 25 25 25 www.erv.dk Kapitel 1 Indledende betingelser Hvem

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Tilknyttet Spar Nord Bank MasterCard Classic Plus, Gold Plus og Platinum Plus

REJSEFORSIKRING. Tilknyttet Spar Nord Bank MasterCard Classic Plus, Gold Plus og Platinum Plus REJSEFORSIKRING Tilknyttet Spar Nord Bank MasterCard Classic, Gold og PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-15-MC-Private Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler Gældende fra

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 812 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Forretningsrejse Gældende fra 2015 INDHOLD 4 Dækningsoversigt 8 Forsikringsbetingelser 34 Ordliste 2 3 DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. januar 2015 Forretningsrejse Alle dækninger

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung Travel Ung REJSEFORSIKRING Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-15-MC-UNG Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

ihi Bupa Forretningsrejse Gældende fra 2011

ihi Bupa Forretningsrejse Gældende fra 2011 ihi Bupa Forretningsrejse Gældende fra 2011 1 Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at få behandlingen godkendt

Læs mere

IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER

IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER FORSIKRINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2006 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler INDHOLDSFORTEGNELSE DÆKNINGSOVERSIGT SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN

Læs mere

Forsikringsbetingelser Ungdomsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser Ungdomsrejseforsikring

Forsikringsbetingelser Ungdomsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser Ungdomsrejseforsikring Forsikringsbetingelser Ungdomsrejseforsikring 116 117 Dækningsoversigt for MasterCard Ung i tilknytning til MasterCard Classic, Gold og Platinum (i DKK) Punkt Basisdækning for MasterCard Ung i tilknytning

Læs mere

Ungdomsrejseforsikring

Ungdomsrejseforsikring tættere på Ungdomsrejseforsikring Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC-UNG Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov

Læs mere

Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Gold og Platinum

Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Gold og Platinum Rejseforsikring Tilknyttet Arbejdernes Landsbank MasterCard Standard, Gold og Platinum PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-15-MC-Private Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr.

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. tættere på Rejseforsikring Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 03J Policenummer 5814260196 Gældende fra 1. juli 2013. SEKTION A FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringen 1.1 Hvem

Læs mere

Produkt- og forsikringsoversigt

Produkt- og forsikringsoversigt Produkt- og forsikringsoversigt I samarbejde med PenSam Forsikring har PenSam Bank sammensat en række forsikringsdækninger til dit MasterCard. I denne folder kan du finde en oversigt over alle forsikringsydelser,

Læs mere

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 0 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring

Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne

Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr : 62940514 Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2016 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

Feriedækning Verden. Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie

Feriedækning Verden. Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie Feriedækning Verden Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie FERIEDÆKNING VERDEN Årsaftale for virksomheder FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 810-FERIE I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 1.

Læs mere

UDSTATIONERINGSFORSIKRING

UDSTATIONERINGSFORSIKRING UDSTATIONERINGSFORSIKRING ÅRSAFTALE FOR VIRKSOMHEDER Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. august 2014

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. august 2014 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Ferierejseforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Ferierejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Ferierejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-13 Ferierejseforsikringen er et tillæg til Trygds familieforsikring, og det fremgår af policen om ferierejseforsikring er tegnet.

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 0 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

SENIORREJSEFORSIKRING

SENIORREJSEFORSIKRING SENIORREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 761 Til rejser i hele verden for rejsende, der er fyldt 70 år Forhåndstilsagn er en forudsætning for dækning Denne forsikring dækker kun, når du har fået

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde)

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Side 1 af 6 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse

Læs mere

Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT. Gouda Rejseforsikring

Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT. Gouda Rejseforsikring Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT Gouda Rejseforsikring Dette er de fuldstændige betingelser for den Gouda Rejseforsikring, du har købt hos dit rejsebureau. Betingelserne

Læs mere

SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890

SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890 SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

LEV-Forsikring. Verdensrejsedækningen. Forsikringsbetingelser. Verdensrejsedækning

LEV-Forsikring. Verdensrejsedækningen. Forsikringsbetingelser. Verdensrejsedækning Verdensrejsedækningen Verdensrejsedækning For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring 1 Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme personkreds,

Læs mere

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER årsrejseforsikring enkeltperson eller husstand Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 825

ÅRSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 825 ÅRSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 825 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Enkeltrejse Gældende fra 1. januar 2016 DKK SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN Akut hjælp i skadesituationen Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med akut opstået sygdom eller tilskadekomst

Læs mere

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015 Rejseforsikring Betingelser Rejseforsikring MasterCard Gold Nr. 5015 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Rejseperiode...

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Forsikringsbetingelser nr. 59 I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 01.04.07 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INDLEDENDE

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Ud i livet. - med gode kort på hånden

Ud i livet. - med gode kort på hånden I n d b o f o r s i k r i n g U l y k k e s f o r s i k r i n g Å r s r e j s e f o r s i k r i n g Ud i livet - med gode kort på hånden Ud i livet Når du springer ud i livet og flytter hjemmefra skal

Læs mere

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka Global Ekstra dækker dig og din familie i hele verden, inklusiv afbestillingsforsikring. Alka Global Ekstra giver dig mulighed for at rejse i hele verden

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor

Læs mere

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed seniorre jseforsikring SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring

Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring 1. Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme personkreds, som er anført i Indbodækningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 ec Eurocard Corporate EUROCARD Park Allé 292 Postboks 240 2605 BRØNDBY Tlf: 36 73 71 39 WWW.EUROCARD.DK D10230071 E-070020-1008/v02 FORSIKRINGSBETINGELSER

Læs mere

Tillæg (HIB0900200DKSPL) 12. Hjemtransport (hele verden)

Tillæg (HIB0900200DKSPL) 12. Hjemtransport (hele verden) Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring, du har købt hos dit rejsebureau. Betingelserne omfatter produkterne plus, total og tillæg for hjemtransport. På din billet/faktura

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

Rejseforsikring. Forsikringsbetingelser 565

Rejseforsikring. Forsikringsbetingelser 565 Rejseforsikring Forsikringsbetingelser 565 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Limpopo/Diana -kunde 3 Afsnit A: forsikringssummer for rejser i EU/EØS 4 Afsnit B: forsikringssummer for rejser i

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (arbejdsrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Studenterforsikring Betingelser

Studenterforsikring Betingelser Studenterforsikring Betingelser Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2009 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse Dækningsoversigt Sådan bruger du forsikringen

Læs mere