Høringssvar vedr. forslag til lov om social service (borgernes frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar vedr. forslag til lov om social service (borgernes frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis)"

Transkript

1 Social og Integrationsministeriet Att.: Sidse Clemmesen Holmens Kanal København k 3. oktober 2012 Høringssvar vedr. forslag til lov om social service (borgernes frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis) Høringsbrevet er modtaget af Dansk Erhverv den 12. september Ændringsforslaget indgår som led i udmøntning af Aftale om kommunernes økonomi for Dansk Erhverv arbejder overordnet for en effektiv offentlig sektor, hvor private og selvejende aktører kan tilbyde alternativer til den offentlige opgaveløsning. Lovforslaget består af to hovedændringer. For det første fjernes den direkte regulering af, hvordan kommunerne skal implementere det frie valg fra serviceloven. Der eksisterer stadig en fritvalgsforpligtigelse, men ændringen indebærer, at det fremadrettet vil være op til den enkelte kommune at vurdere, hvordan de ønsker at implementere det frie valg for borgeren inden for rammerne af konkurrenceloven. Som alternativ introduceres for det andet et nyt fritvalgsbevis. Ændringer er begrundet i administrative lettelser og kommunale besparelser på forventeligt 132 millioner. I 2003 blev der indført frit valg på hjemmehjælp. Det åbnede op for en markedsudvikling hvor flere hundrede virksomheder i dag tilbyder hjemmehjælp i konkurrence med kommunerne. En markedsåbning, der ikke havde været mulig uden særreglerne om implementering af det frie valg. Kvalitetskonkurrencen har ikke mindst været til glæde for borgeren, som i høj grad har taget det frie valg til sig. De fleste kommuner har valgt godkendelsesmodellen. Desuden har prisberegninger relateret til fritvalgsloven medført, at kommunerne har fået markant bedre overblik over deres reelle udgifter til hjemmepleje. Resultatet har bl.a. været markant mindre budgetoverskridelser end på resten af socialområdet. Følgende høringssvar er struktureret efter 1) generelle kommentarer 2) specifikke kommentarer til de foreslåede lovændringer 3) Kommentarer og input til lovbemærkningerne MLR Side 1/8 - Vores ref.: SAG

2 1 ) Generelle bemærkninger Dansk Erhverv har fuld forståelse for ønsket om at revitalisere fritvalgsmodellen, behovet for at finde besparelser på hjemmehjælpsområdet og for at skabe en administrativ lettere ordning. De foreslåede ændringer vil gøre det nemmere for kommunerne at koble ydelser og skabe større sammenhæng for borgeren f.eks. ved at sammentænke hjemmehjælp og rehabilitering. Dansk Erhverv vil ligeledes rose Socialministeren for at fastholde kravet om frit valg på hjemmehjælp. Dansk Erhverv mener dog, at en kombination af enten nyt fritvalgsbevis og potentielt få store udbud risikerer at udvande borgerens frie valg, som vi kender det i dag. Ændringerne risikerer samtidigt at få betydelige negative konsekvenser for det vækstlag af små og mellemstore virksomheder, som fritvalgsordningen har været med til at fremme. Dansk Erhverv frygter, at lovforslaget vil fragmentere fritvalgsområdet, idet ændringerne åbner op for potentielt 98 forskellige fritvalgsordninger med øget administrative byrder til følge. Dansk Erhverv forventer dog at se tre hovedtendenser, hvor vi har en række særskilte bekymringer: a) Kommuner der vælger udbud. De 132 millioner vil særligt skulle findes ved store udbud. Ved udbud vil 2-4 helt store leverandører forventeligt dominere markedet, og vækstlaget af mindre virksomheder forsvinder. Samtidigt vil kommunerne overholde fritvalgsforpligtigelsen ved blot at sikre tilstedeværelsen af én offentlig leverandør og én privat leverandør. Det er ikke et reelt frit valg. b) Kommunerne viderefører godkendelsesmodellen Det bør markeres mere eksplicit, at kommunerne kan videreføre godkendelsesmodellen, som vi kender den i dag evt kombineret med rehabiliteringsydelser. Når den nuværende særlovgivning fjernes, er der en stor risiko for at der ikke sker en ligebehandling mellem offentlige og ikke-offentlige leverandører. Dansk Erhverv frygter manglende gennemsigtighed i prisberegningerne, at timepriserne generelt vil falde og ikke udtrykker de reelle omkostninger. c) Kommuner benytter fritvalgsbevis Frivalg beviset vil ikke medføre administrative lettelser tværtimod. I forhold til godkendelsesmodellen flytter beviset desuden et væsentlige kvalitetsansvar fra kommunen til den enkelte borger. Fritvalgsbeviset er mere besværligt for borgeren end godkendelsesmodellen. Dansk Erhverv frygter, at kommuner, der ikke reelt ønsker et frit valg, vil benytte fritvalgsbeviset i forventning om, at flere borgere så vil vælge den kommunale leverandør. Disse overordnede bekymringer uddybes i det følgende. Side 2/8

3 Hjemmeside og evaluering af de markedsmæssige konsekvenser af lovændringerne Med forslaget afskaffes desuden fritvalgsdatabasen. Dansk Erhverv efterlyser en samlet information til borgeren om det frie valg både i form af en samlet fritvalgshjemmeside og via personlig information til den enkelte borger. Dansk Erhverv foreslår desuden, at man i forbindelse med lovændringen vedtager en markedsmæssig evaluering, der indenfor 1½-2 efter lovens ikraftrædelse, kan gøre status for pris- og markedsudviklingen og for lovgivningens konsekvenser for markedet. Dansk Erhverv opfordrer regeringen til at søge en bred dialog med erhvervslivet om den efterfølgende implementering af lovforslaget. 2) Specifikke bemærkninger Bemærkninger til 91 stk. 1 og stk. 2, 1), om (kommuneres organisering af det frie valg). Den foreslåede lovtekst lyder: Kommunalbestyrelsen skal skabe grundlag for, at modtageren af hjælp efter 83 kan vælge mellem to eller flere leverandører af denne hjælpe, hvoraf den kommunale leverandør kan være den ene. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal opfylde forpligtelsen i stk. 1 ved som minimum at: 1) overholde gældende udbudsregler, eller Reformen forudsætter, at der kan spares 132 mio. kr. Dansk Erhverv vurderer, at denne besparelse primært vil komme fra en række store udbud med hård priskonkurrence, hvor der indgås eneleverandøraftaler. Med forslaget fjernes alle særregler for implementering af det frie valg. Konsekvenser ved flere store udbud For borgerne vil konsekvensen være, at der kun vil være et valg mellem kommunen og én enkelt privat leverandør. I praksis vil borgere, der har valgt en anden privat leverandør, dermed ikke kunne opretholde deres reelt frie valg. Således bliver det frie valg altså kraftigt reduceret og udelukkende bero på den enkelte kommunes vilje til at inddrage flere private aktører. For erhvervslivet vil konsekvensen af den foreslåede ændring være, at det vækstlag af mindre servicevirksomheder, som den nuværende lovgivning har skabt betingelserne for, vil forsvinde. Der er tale om ca. 300 virksomheder, der i dag er aktive på området. Med lovforslaget risikerer man at trække tæppet væk under virksomheder med et lokalt afsæt, og cementere markedet omkring meget få store spillere. Det er indenfor rammerne af det fremlagte lovforslag muligt at sikre både pris- og kvalitetskonkurrence, såfremt den foreslåede 91 stk. 1 og 2, 1) ændres til: Side 3/8

4 Dansk Erhvervs forslag til ændring af regeringsændringsforslag til 91: Kommunalbestyrelsen skal skabe grundlag for, at modtageren af hjælp efter 83 kan vælge mellem kvalificerede leverandører af denne hjælp, hvoraf den kommunale leverandør kan være den ene. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal opfylde forpligtelsen i stk. 1 ved som minimum at: 1) overholde gældende udbudsregler, herunder godkendelsesmodellen og ved eneleverandør-aftaler med én privat aktør sikre, at borgere, der er visiteret til ydelser efter 83 stk. 1 og 2 har ret til at vælge mellem andre private leverandører, der ønsker at leverer til samme pris- og kvalitetsbetingelser eller Dansk Erhverv mener godt, at det er muligt at foretage store samlede udbud og samtidigt give mulighed for at skabe en efterfølgende kvalitetskonkurrence mellem flere leverandører af personlig og praktisk hjælp. Det skal understreges, at dette ikke er et numerisk krav om et bestemt antal leverandører på personlig og praktisk hjælp. Dansk Erhverv foreslår blot, at der hvor der er leverandører, der ønsker at levere til den aftalt pris og kvalitet skal disse have mulighed for dette. Bemærkninger til relancering af servicebeviset som fritvalgsbevis 91 stk. 2, 2) Med lovforslaget relanceres Servicebeviset som beskrevet i den nuværende 94 i serviceloven. Dansk Erhverv mener at et fritvalgsbevis kan være en fornuftig løsning i forbindelse med f.eks. hjælp til indkøb, tøjvask mv.. Frivalgsbeviset kan også være et alternativ, hvor det ikke har været muligt for en kommune at finde egnede leverandører ved hjælp af udbud og/eller godkendelsesmodel, hvilket har været en udfordring i flere udkantkommuner. Dansk Erhverv mener dog ikke at fritvalgsbeviset bør erstatte godkendelsesmodellen. Konsekvenser for markedet ved fritvalgsbevis I praksis vil de nuværende fritvalgsleverandører forventeligt kunne fastholde tilfredse kunder også med et fritvalgsbevis. Dansk Erhverv vurderer dog, at beviset vil gøre det vanskeligt for leverandøren at tiltrække nye kunder blandt de visiterede borger. Borgeren vil have svært ved at gennemskue et marked præget af mange forskelligartede leverandører. Det vil alene være op til leverandørens muligheder for markedsføring og kvaliteten af den kommunale oplysning om det frie valg til borgeren. Samlet set stiller fritvalgsbeviset leverandøren betydeligt ringere og vil betyde at færre borgere vælger en anden leverandør end det offentlige. Dansk Erhverv vil gerne understrege, at det er helt afgørende at værdien af fritvalgsbeviset afspejler kommunens reelle omkostninger til hjemmehjælp. Konsekvenser for borgeren ved fritvalgsbevis Et nyt fritvalgsbevis kan umiddelbart fremstå som en optimal måde at realisere et frit valg, i det borgeren med beviset i hånden i princippet frit vælge den CVR registrerede leverandør, de ønsker. Erstattes godkendelsesmodellen, hvor borgeren kun kan vælge mellem virksomheder, der lever op til Side 4/8

5 fastsatte servicekrav, og dermed er blåstemplet af kommunen, med et fritvalgsbevis vil det dog have konsekvenser for borgeren. For det første vil det med et langt større leverandørfelt være væsentlig sværere for kommunen at kontrollere, om borgeren har modtaget den visiterede ydelse. Den enkelte borger pålægges et langt større ansvar i forhold til at sikre kvaliteten i ydelsen end ved godkendelsesmodellen, hvor alle leverandører er kvalitetsstemplet af kommunen. For det andet vil et marked særligt for nye visiterede borgere virke uoverskueligt. Det sikre valg vil synes at være at vælge den kommunale leverandør uagtet kvaliteten af ydelsen. I praksis kan fritvalgsbeviset uden godkendelse derfor kunne betyde at langt færre vælger en anden leverandør end det offentlige, fordi virksomhederne ikke er blåstemplet af kommunen. Det skaber langt større usikkerhed for den borger, der ønsker at realisere det frie valg ved at vælge alternativer til den kommunale leverandør. Det er afgørende, at kommunen også i praksis fastholder ansvaret for at sikre kvaliteten i ydelsen overfor den enkelte borger og for at kvalitetsstemple de private leverandører. Fritvalgsbeviset giver ikke administrative lettelser Et fritvalgsbevis introduceres for at skabe administrative lettelser. Dansk Erhverv mener dog, at beviset meget vel kan have den modsatrettede effekt. For virksomhederne er det svært at se indlysende administrative lettelser og ændringen vil i bedste fald være status quo. For kommunen vil et fritvalgsbevis kunne betyde yderligere administration. For det første vil en helt ny ordning skulle introduceres. For det andet sender leverandører typisk en samlet månedlig regning til kommunen for alle borgere de levere ydelser til. Med et fritvalgsbevis vil virksomheden forventeligt skulle sende regninger for hver enkelt borger. Antallet af regninger som kommunen skal forholde sig til vil stige voldsomt. Ligeledes vil kommunen skulle udstede nye beviser, hver gang borgerens funktionsniveau og dermed den visiterede ydelser ændrer sig. Desuden risikerer kommunen at skulle forholde sig til langt flere leverandører. Det er med andre ord vanskeligt at få øje på de administrative lettelser. Mange kommuner har anført at de timeprisberegninger de i dag er forpligtiget til at foretage på området, er administrative byrder ved fritvalgsordningen. Dansk Erhverv vil gerne understrege, at selv om opgaven måske nok kan opfattes som en byrde, er det ikke en administrativ byrde forbundet med frit valg. Kommunerne burde under alle omstændigheder gennemføre prisberegningerne som et alment økonomistyringsværktøj for at sikre overordnet budgetkontrol. 3) Supplerende kommentarer og input ti lovbemærkningerne I forlængelse af ovennævnte bekymring har Dansk Erhverv følgende supplerende kommentarer til lovbemærkningerne. Disse knytter sig særligt til den situation, hvor kommunen videreføre godkendelsesmodellen: Side 5/8

6 4.2. Når kommunalbestyrelsen anvender udbudsreglerne, er de ikke forpligtiget til at benytte en udbudsmodel for at overholder udbudsreglerne. Kommunerne kan også videreføre godkendelsesmodellen og f.eks. koble nye ydelser til det frie valg. Dansk Erhverv mener, det bør fremgå eksplicit af lovgivningen, at godkendelsesmodellen kan videreføres jf. Dansk Erhverv ændringsforslag på foregående side. Det er helt afgørende, at kommuner ikke er i tvivl om, at man også med nuværende fritvalgskontrakter overholder de nye foreslåede regler. Under 4,2 i lovbemærkningerne bør det fremgå mere tydelige og først i teksten, at kommunalbestyrelserne kan vælge at videreføre godkendelsesmodellen. Dansk Erhverv vil desuden gerne understrege, at man ved evt. ændringer i tilbudsloven, der f.eks. lemper udbudsreglerne eller ophæver annonceringspligt bør friholde 83 ydelser i serviceloven. Dansk Erhverv frygter, at når de eksplicitte regler for implementering af godkendelsesmodellen - herunder regler for prisberegninger - fjernes fra lovgivningen, vil det føre til lavere timepriser, der ikke afspejler de reelt, gennemsnitlige langsigtede omkostninger. Det er derfor helt afgørende, at KFST fremadrettet har fokus på om, prissætningen er fair og rimelig Klageadgang og konkurrencestyrelsen rolle Med forslaget vil KFST ikke længere have kompetence til at udstede påbud efter konkurrencelovens 11b. Dansk Erhverv mener, det er helt afgørende, at konkurrencestyrelsen stadig har kompetencer på området og nøje overvåger om de nye og mere lempelige fritvalgregler, medfører konkurrenceforvridende praksis og manglende gennemsigtighed i prisberegningerne. 4.3 Vedr. frivalgsbevis Dansk Erhverv mener, der er en række udfordringer forbundet med at borgeren kan vælge frit mellem alle virksomheder blot de er CVR registreret. For det første, er både praktisk og personlig hjælp et sundhedsfagligt besøg. Det er afgørende at virksomheden også kan aflæse borgerens almene tilstand og er i stand til at fungere i samspil med kommunens elektroniske afrapporteringssystemer. For det andet forflyttes et med frivalgsbeviset et væsentligt kvalitetsansvar fra kommunen til borgeren, der f.eks. selv har snaveret for at indgå aftale med leverandøren om indholdet af den leverede service. Denne problematik gjorde sig også gældende ved Servicebeviset.Såfremt leverandøren ikke lever op til denne forpligtigelse, kan borgeren miste sin ret til frit valg. For det tredje skal borgeren aktivt søge om et fritvalgsbevis, hvilket igen gør det nemmere at vælge den kommunale leverandør Side 6/8

7 Fritvalgsbeviset indebærer altså væsentlig flere byrder for borgeren i forhold til godkendelsesmodellen. Det får Dansk Erhverv til at vurderer, at færre ny visiterede vil vælge en anden leverandør end den offentlige, hvorfor fritvalgbeviset reelt kan være en svækkelse af fritvalgsordningen Ministerens bemyndigelses til opfølgning Dansk Erhverv mener, at den bemyndigelses der gives Social- og integrationsministeren såfremt en kommunalbestyrelse ikke i tilstrækkelig grad tilvejebringer et frit valg for borgeren, er helt afgørende for, at den øgede kommunale implementeringsfrihed ikke underminerer det frie valg. 4.4 Vejledning af borgere borgerens samlede information forringes Dansk Erhverv mener, det er meget uklart, hvordan kommunerne skal vejlede borgeren om et nyt aftalegrundlag med en privat leverandør. Det er uklart, hvor ansvaret for at borgeren modtager den visiterede ydelser af god kvalitet er placeret. Dansk Erhverv understreger, at det skal være kommunen, der stadig har ansvaret med kvalitetssikringen af den visiterede hjemmehjælp. Dansk Erhverv efterlyser en klare beskrivelse af kommunernes forpligtigelse til at vejlede borgeren om det frie valg. Borgeren mister med lovændringen det samlede overblik over de leverandører kommunen har godkendt. Desuden nedlægges fritvalgsdatabasen. Det er yderst beklageligt, at borgeren samlede information forringes. Dansk Erhverv forslår en samlet national hjemmeside om frit valg, samt mere ensrettede krav til kommunalbestyrelsens forpligtigelses til at informere borgeren om det frie valg og ikke-offentlige leverandøralternativer. 7. Økonomiske og administrative konsekvenser Dansk Erhverv mener ikke at lovforslaget vil medfører administrative lettelser tværtimod vil introduktion af de nye fritvalgsbeviser kunne medføre væsentlig mere administration. 8. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Dansk Erhverv er meget uenig med lovbemærkningerne. Forslaget kan få væsentlige administrative konsekvenser for erhvervslivet. Særligt fordi en samlet fritvalgsmodel nu ophæves, og erhvervslivet fremadrettet risikerer at skulle forholde sig til mange forskellige måder at implementere det frie valg på. Erhvervslivets muligheder for at opnå synergi mellem fritvalgsordninger på tværs af kommuner reduceres. Derudover vil forslaget kunne ændre markant ved markedsstrukturen, idet man ved få store udbud uden hensyn til bredde i leverandørfeltet, risikerer at rive tæppet væk under mange små og mellemstore virksomheder. Side 7/8

8 9) Administrative konsekvenser for borgere Dansk Erhverv mener bestemt at ændringen kan få administrative konsekvenser for borgeren, idet et langt større ansvar og praktiske opgaver flyttes fra kommunen til borgeren, såfremt kommunalbestyrelsen erstatter en godkendelsesordning med et fritvalgsbevis. Kommentarer til afsnittet om lovforslagets enkelte bestemmelser Vedr. information til borgeren om det frie valg Dansk erhverv mener ikke, at kommunens hjemmeside er en tilstrækkelig relevant informationskilde for at informere om, hvilke leverandører kommunalbestyrelsen har godkendt, ikke mindst fordi mange ældre stadig ikke benytter internet til informationssøgning. Det er helt afgørende, at en netbaseret informationsløsning kombineres med personlig information til borgeren om kommunens tilrettelæggelse af det frie valg. Vedr. prisberegninger Dansk Erhverv frygter at de foreslåede ændringer, vil medføre at kommunerne ikke længere foretager prisberegninger på baggrund af deres reelle omkostninger. Når det står kommunalbestyrelsen frit for at tilrettelægge sin afregningsmodel, er det helt afgørende at denne stadig afspejler kommunens faktiske omkostninger. Vælger kommunalbestyrelsen at fortsætte med godkendelsesmodellen, skal prisberegningen stadig ske på baggrund af de gennemsnitslige langsigtede omkostninger. Ved større samlede udbud skal timeprisen for ydelser efter 83 stk. 1 og 2 opstiller eksplicit således at andre leverandører kan tage stilling til, om de kan/ønsker at levere til den aftalte pris og kvalitet. Det er helt afgørende for at sikre borgeren et reelt frit valg. Informationsdeling om borgeren (jf s. 27) Det er helt afgørende at den private leverandør sikres adgang til relevante elektroniske omsorgs- og afrapporteringssystemer. Dette bør fremgå af lovbemærkningerne. Med venlig hilsen Marie Louise Løvengreen Rasmussen Velfærdspolitisk Chef Dansk Erhverv Side 8/8

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. Oktober 2012

Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. Oktober 2012 Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet Oktober 2012 Kommunalbestyrelsen i Solkøbing Kommune har besluttet at udbyde to af kommunens tre plejecentre (i alt 132 pladser)

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Høring over udkast til Lov om frikommuneforsøg

Høring over udkast til Lov om frikommuneforsøg Til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt til frikommuner@oim.dk 24. marts 2017 Høring over udkast til Lov om frikommuneforsøg Dansk Erhverv har den 24. februar 2017

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Høringssvar til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælpeordninger til personer med respirationsinsuffiens)

Høringssvar til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælpeordninger til personer med respirationsinsuffiens) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att.: Birgitta Winckler bwi@sum.dk, sum@sum.dk Høringssvar til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælpeordninger til personer med respirationsinsuffiens)

Læs mere

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 25. april 2014 Udbud af hjemmeplejen 1. Resumé Regeringen har vedtaget at forenkle reglerne for frit valg i hjemmeplejen. Det foreslås derfor, at de private

Læs mere

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn og lov om social service (Opfølgning på socialtilsynsreformen)

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn og lov om social service (Opfølgning på socialtilsynsreformen) Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til masz@sim.dk og jurint@sim.dk 17. august 2016 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn og lov

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service Til lovforslag nr. L 121 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 28. februar 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social service (Kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse

Læs mere

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Økonomi Indkøb Tlf. 46 11 20 38 MAJBA@rudersdal.dk Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 2. REGLER FOR INDKØB AF MADSERVICE...2 2.1

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 121 Folketinget 2012-13 Fremsat den 24. januar 2013 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 1117 København K Sendt til kal@mbbl.dk samt til mbbl@mbbl.dk. 23.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 1117 København K Sendt til kal@mbbl.dk samt til mbbl@mbbl.dk. 23. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 1117 København K Sendt til kal@mbbl.dk samt til mbbl@mbbl.dk. 23. december 2014 Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v.,

Læs mere

Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015

Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015 Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015 November 2015 BILAG Titel Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015_Bilag Udgiver

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2012/1 LSF 121 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2011-5997 Fremsat den 24. januar 2013 af social-

Læs mere

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Socialudvalg Referat Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.15. Indkaldte: kl. 13.15 - Britta Rasmussen vedr. punkterne 161-163 kl. 13.45 - Irene Kristensen

Læs mere

Nye regler på fritvalgsområdet

Nye regler på fritvalgsområdet Nye regler på fritvalgsområdet Og mulighederne for at indhente en effektiviseringsgevinst Temadrøftelse i Faaborg-Midtfyn Kommune Den 11. februar 2014 1 Udbudsportalen i KL... Et fællesoffentligt initiativ

Læs mere

Notat vedr.: Tilrettelæggelse af borgerens frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis.

Notat vedr.: Tilrettelæggelse af borgerens frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis. Notat vedr.: Tilrettelæggelse af borgerens frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis. Et moderne velfærdssamfund sætter borgeren i centrum og tilbyder fleksible muligheder for at vælge de

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Servicebeviser og markedsføring af leverandører

PLEJEOMRÅDET. Servicebeviser og markedsføring af leverandører PLEJEOMRÅDET Servicebeviser og markedsføring af leverandører Nr. 03 den 7. juli 2009 1 Indledning. Folketinget har ved 3. behandling den 14.april 2009 vedtaget: Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner 2012/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. j.nr. 1207135 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til tha@sm.dk og sm@sm.dk. 19.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til tha@sm.dk og sm@sm.dk. 19. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til tha@sm.dk og sm@sm.dk 19. januar 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social service,

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 17. september 2013 kl. 9.00-9.30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 6 Mødelokalet er reserveret til formøde for

Læs mere

Dansk Erhverv kommentarer til Kommissionens grønbog om revision af udbudsdirektiver

Dansk Erhverv kommentarer til Kommissionens grønbog om revision af udbudsdirektiver Att.: Jesper Halvorsen Socialministeriet Holmens Kanal 22, 1060 København K cas@sm.dk 2. marts 2011 MLR Dansk Erhverv kommentarer til Kommissionens grønbog om revision af udbudsdirektiver Konkurrence-

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 Kbh. K Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov

Læs mere

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune NOTAT Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune Horsens Kommune har kontaktet Udbudsportalen for bistand til afklaring af fordele og ulemper ved at konkurrenceudsætte hjemmehjælpsydelser

Læs mere

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) 1 Dagsorden 1. Præsentation 2. Regler for udbud af praktisk hjælp og personlig pleje 3. Formålet med udbud 4. Den

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2013

Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2013 Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2013 November 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsamling på undersøgelsen 2 1.1 Baggrund og datagrundlag

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Indledning I dette papir præsenteres et bud på en revision af det udvidede frie sygehusvalg.

Indledning I dette papir præsenteres et bud på en revision af det udvidede frie sygehusvalg. N O T A T 08-01-2009 Ny model for udvidet frit sygehusvalg Budskaber I en situation med stigende knaphed på uddannet personale er det yderst tvivlsomt, om alle patienter fremover kan behandles indenfor

Læs mere

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014.

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014. Svar vedrørende høring over forslag til lov om opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning Indledning Det fremsendte

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Folketingets sundheds- og ældreudvalg

Folketingets sundheds- og ældreudvalg Folketingets sundheds- og ældreudvalg - Høring den 29. august 2017 om Konkurser i pleje-& omsorgssektoren Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 463 Offentligt Rasmus Larsen Lindblom Velfærdspolitisk

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade København Att.: Juridisk kontor. København, den 23. september 2015

Finanstilsynet Århusgade København Att.: Juridisk kontor. København, den 23. september 2015 Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Att.: Juridisk kontor København, den 23. september 2015 Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje Leverandørmøde d. 1.11.2013 1 Dagsorden Formålet med dagens møde Beslutningsgrundlag Hvad er udbud/annoncering Historier i medierne Anbefalinger Spørgsmål 2 Formålet med dagens møde Redegøre for den forestående

Læs mere

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats.

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats. Social og integrationsministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K København, den 14. august 2013 Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en

Læs mere

KL s Ældrekonference 2016 VELKOMMEN SESSION 3. Den nye udbudslov og fritvalgsområdet

KL s Ældrekonference 2016 VELKOMMEN SESSION 3. Den nye udbudslov og fritvalgsområdet ÆLDRE KL s Ældrekonference 2016 VELKOMMEN SESSION 3 Den nye udbudslov og fritvalgsområdet Plancherne fra dagen bliver lagt på www.kl.dk/aeldrekonference2016 Den nye udbudslov og fritvalgsområdet Session

Læs mere

Udbud en trussel for de udsatte borgere og den frie konkurrence

Udbud en trussel for de udsatte borgere og den frie konkurrence Åbent brev til Folketingets Socialudvalg Folketingets Kommunaludvalg Folketingets Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalg Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver som i Danmark løses både

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk belhvl@ftnet.dk Dato: 24. august 2016 Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og

Læs mere

Høringsudkastet giver os anledning til at komme med følgende kommentar.

Høringsudkastet giver os anledning til at komme med følgende kommentar. Miljøstyrelsen Att. Marianne Moth Strandgade 29 1401 København K joaff@mst.dk København, den 15. marts 2007 Høring om regeringens udspil den nye affaldssektor GenvindingsIndustrien (GI) har modtaget ovennævnte

Læs mere

FOAs bemærkninger til regeringens udspil om forebyggelse af konkurser på ældreområdet

FOAs bemærkninger til regeringens udspil om forebyggelse af konkurser på ældreområdet Til ministre og udvalgsmedlemmer FOAs bemærkninger til regeringens udspil om forebyggelse af konkurser på ældreområdet Den 3. september 2017 offentliggjorde regeringen deres tanker om et serviceeftersyn

Læs mere

Frit leverandørvalg valg af model

Frit leverandørvalg valg af model Frit leverandørvalg valg af model 1.0 Baggrund Kommunerne er i henhold til Lov om Social Service 91 forpligtet til at sikre borgerne et frit valg af leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice.

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Dansk Ledningsejerforum har modtaget udkast til forslag til lov om offentlige veje i høring.

Dansk Ledningsejerforum har modtaget udkast til forslag til lov om offentlige veje i høring. Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Att. Søren Møller Larsen Sendt pr. mail 20. februar 2012 (sml@trm.dk) Dato: 20-02-2012 Sagsnr.: - J. nr.: - Vor ref.: HS Høring over udkast

Læs mere

Orienteringsbrev. Ændring af lov om friplejeboliger. Ny afregningsmodel og certificering til rehabilitering

Orienteringsbrev. Ændring af lov om friplejeboliger. Ny afregningsmodel og certificering til rehabilitering Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Dato: 28. juli 2015 Enhed: Ældre Sagsbeh.: Helle Hammond Jensen Sagsnr.: 1504372 Dok. nr.: Orienteringsbrev Ændring

Læs mere

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom 1 af 5 11-08-2014 11:22 Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom Jnr.: 2:83-53/psoe Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Ved brev af 4. maj 1998 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade 110 2100 København Ø Mæglere - ændringsforslag til god skik bekendtgørelsen for mæglere - høringssvar fra Finanstilsynet har den 30. marts 2012 sendt forslag til

Læs mere

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab KL og Danske Regioners mærkesager EU-Kommissionen har igangsat en revidering af EU s udbudsregler. Det er tiltrængt. For der er behov for

Læs mere

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september Til Børne- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom og Thomas Rasmussen Holmens Kanal 22 1060 København K KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september 2017 KL har den 21. september

Læs mere

Undervisningsudvalget L 49 Bilag 1 Offentligt

Undervisningsudvalget L 49 Bilag 1 Offentligt Undervisningsudvalget 2017-18 L 49 Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Oktober 2017 Høringsnotat til Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Lempelse af Bindinger i regelsættet om Fælles

Læs mere

Høringssvar vedr. lovforslag om socialtilsyn

Høringssvar vedr. lovforslag om socialtilsyn Social og Integrationsministeriet Att.: Lone Andersen og Bente Brandenborg Holmens Kanal 22 1060 København k 18. februar 2013 Høringssvar vedr. lovforslag om socialtilsyn Høringsbrevet er modtaget af Dansk

Læs mere

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 2 Borgeren først en mere sammenhængende offentlig sektor April 2017 Frit valg for alle

Læs mere

Bilag 10. Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar

Bilag 10. Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar Bilag 10 Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar Side 1 af 5 Processen Besparelsesforslag til Budget 2016 2019 har været sendt i høring i perioden 11. december til 8. januar.

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Opdraget. Hvordan kravspecificerer man ydelser vedrørende omsorg og pleje? Hvordan konkurrenceudsætter man køb af fritvalgsydelser?

Opdraget. Hvordan kravspecificerer man ydelser vedrørende omsorg og pleje? Hvordan konkurrenceudsætter man køb af fritvalgsydelser? Opdraget Hvordan kravspecificerer man ydelser vedrørende omsorg og pleje? Hvordan konkurrenceudsætter man køb af fritvalgsydelser? Særlige udbudsretlige opmærksomhedspunkter ved Gribskov-udbuddet i øvrigt

Læs mere

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Dato: 22. september 2011 Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Brevid: 1490218 Indledning Region Sjælland er den største virksomhed i regionen med et budget på ca. 17 mia. kr. og godt 17.000

Læs mere

Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse

Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse Vejle, den 4. april 2014 Til Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag

Læs mere

Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere

Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere April 2014 Forord Udbudsportalen.dk 1 Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Forord Denne vejledning omhandler

Læs mere

Udlicitering af kommunale opgaver hvornår bør man overveje at overdrage opgaver til private?

Udlicitering af kommunale opgaver hvornår bør man overveje at overdrage opgaver til private? Udlicitering af kommunale opgaver hvornår bør man overveje at overdrage opgaver til private? Mette Rose Branchedirektør DI Service Branchefællesskab for den operationelle servicebranche i DI. Fokus på

Læs mere

Høring over forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester

Høring over forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester Konkurrencestyrelsen Att.: Bente Jepsen Sølvsten og Samuel Eddie Mogensen Email: bjs@ks.dk og sem@ks.dk 18. december 2009 Høring over forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i

Læs mere

TILSYNSPOLITIK. Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg

TILSYNSPOLITIK. Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg TILSYNSPOLITIK Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg Baggrund og lovgrundlag I henhold til 151 c i Lov om Social

Læs mere

IKAS. 4. december 2009

IKAS. 4. december 2009 IKAS 4. december 2009 aw@danskepatienter.dk Høringssvar vedr. akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen 3. fase Høringssvaret er afsendt via en elektronisk skabelon på IKAS hjemmeside. Indholdets

Læs mere

Generelle kommentarer. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Att. Lone Larsen E-mail: jurint@sm.dk

Generelle kommentarer. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Att. Lone Larsen E-mail: jurint@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Att. Lone Larsen E-mail: jurint@sm.dk Den 19. november 2013 Cc: sthi@sm.dk, kpa@sm.dk, lla@sm.dk D.nr. 1171-144 Sagsbeh. Thomas Gruber Høringssvar vedr. udkast

Læs mere

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Att.: Tina Hansen. 21. januar 2015

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Att.: Tina Hansen. 21. januar 2015 Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Att.: Tina Hansen 21. januar 2015 Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Høringssvar vedrørende sparekataloget i Region Midt: Spar1519 Forretningsudvalget for det Tværfaglige Specialeråd i Børne- og Ungdomspsykiatri i RM

Høringssvar vedrørende sparekataloget i Region Midt: Spar1519 Forretningsudvalget for det Tværfaglige Specialeråd i Børne- og Ungdomspsykiatri i RM Høringssvar vedrørende sparekataloget i Region Midt: Spar1519 Forretningsudvalget for det Tværfaglige Specialeråd i Børne- og Ungdomspsykiatri i RM Psykiatri og Børne- og Ungdomspsykiatri har nationalt

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 175 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice i

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Notat om timepriser på fritvalgsområdet af

Notat om timepriser på fritvalgsområdet af Notat om timepriser på fritvalgsområdet af 30.08.2010 I henhold til lov om Social Service 83 har Kommunalbestyrelsen pligt til at tilbyde personlig pleje og praktisk hjælp til borgere med midlertidig eller

Læs mere

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende 27. november BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. Fremsat af Naalakkersuisoq

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område.

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område. Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område. 8. oktober 2014 Regeringen præsenterede i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

HØRINGSSVAR OM UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN VED LOV OM SOCIAL SERVICE.

HØRINGSSVAR OM UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN VED LOV OM SOCIAL SERVICE. Side 1 af 5 Socialministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 7. januar 2005 HØRINGSSVAR OM UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN VED LOV OM SOCIAL SERVICE. Kommunalreformen indebærer en ændret kommunal

Læs mere

KVALITETSSTANDARD RETNINGSLINJER FOR TILBUD EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 83 PRAKTISK BISTAND OG PERSONLIG PLEJE TIL BORGERE I EGET HJEM

KVALITETSSTANDARD RETNINGSLINJER FOR TILBUD EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 83 PRAKTISK BISTAND OG PERSONLIG PLEJE TIL BORGERE I EGET HJEM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD RETNINGSLINJER FOR TILBUD EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 83 PRAKTISK BISTAND OG PERSONLIG PLEJE TIL BORGERE I EGET HJEM 2013 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI 2011-2013 Strategi for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2011-2013 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blev etableret ved en fusion af Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane 2009/1 LSF 214 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 29. april 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag

Læs mere

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret HØR ING SN OT AT EK ST ERNE HØR INGSPART ER 25. Juni 2012 J.nr. 2110/1181-0208 Ref. spo Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling,

Læs mere

B-SOSU Bestyrelsesforeningen for Social- og sundhedsskoler

B-SOSU Bestyrelsesforeningen for Social- og sundhedsskoler Høring over AMU-bekendtgørelse kvitterer med dette høringssvar for Børne- og undervisningsministeriets henvendelse vedrørende høring over udkast til ny bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser. Indledningsvist

Læs mere

En anstændig hjemmepleje

En anstændig hjemmepleje Enhedslistens folketingsgruppe Tel. +45 33 37 50 50 Pressetjeneste: +45 33 37 50 80 En anstændig hjemmepleje Enhedslistens forslag om hjemmehjælp til Finansloven for 2015 På trods af at kommunerne i finansloven

Læs mere

Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien

Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att: Susanne Beck Petersen Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien 23-10-2013 Sag nr.

Læs mere

Fleksible udbudsmodeller på ældreområdet

Fleksible udbudsmodeller på ældreområdet Fleksible udbudsmodeller på ældreområdet Ofte får udbudslovgivning skyld for at være rigid og ufleksibel og gøre det svært for kommunerne at lave gode udbudsforløb. På ældreområdet er mulighederne for

Læs mere

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 65 Bilag 1 Offentligt 20. november 2015 J.nr. 14-5317487 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Det Centrale Handicapråd og Center for Ligebehandling af Handicappede har med tak modtaget ovennævnte lovforslag til høring.

Det Centrale Handicapråd og Center for Ligebehandling af Handicappede har med tak modtaget ovennævnte lovforslag til høring. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Offentlig Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K. København den 07-01-2005 J.nr.: 70-022 Lene Maj Pedersen Høringssvar vedrørende

Læs mere

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Sendt pr. e-mail til: boliglov(qtbst.dk «?k(a:itbst.dk og lag@tbst.dk 23. august 2017 Ref: PHU Juridisk konsulent Pernille Lind

Læs mere

Høringssvar praksisplan for fysioterapi

Høringssvar praksisplan for fysioterapi 10.11.2010 Region Syddanmark Att.: morten.gunnersen@regionsyddanmark.dk Høringssvar praksisplan for fysioterapi Region Syddanmark har den 30-09-2010 sendt et udkast til Praksisplan for fysioterapi til

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG

ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG fremtiden starter her... ÆLDREPLEJEN UNDER FORANDRING ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG I ÆLDREPLEJEN 1 ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG / Dansk Erhverv Augustl

Læs mere