- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)"

Transkript

1 Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens fremme eller der er påviselig risiko for, at advokaten vil hindre eller modvirke sagens opklaring, jf. rpl. 733, stk. 2 og 736, stk. 2: K afsagt den 30. september tilbagekaldelse af beskikkelsen Tiltalte var tiltalt for overtrædelse af straffelovens 281, nr. 1, jf. 286, stk. 1, 123 og for overtrædelse af bekendtgørelse om euforiserende stoffer. Tiltalte blev varetægtsfængslet den 12. august Sagens varighed var vurderet til 1 ½ dag. Advokat X blev den 15. august 2008 beskikket som forsvarer. Retten foreslog en række datoer som mulige tidspunkter for hovedforhandling, herunder den december Advokat X oplyste over for retten, at han kunne deltage i hovedforhandling den december Under henvisning hertil fandt Klageretten, at retsplejelovens 736, stk. 2, jf. 733, stk. 2, ikke gav grundlag for at tilbagekalde beskikkelsen af advokat X som forsvarer for tiltalte. Sagens karakter, hensynet til medsigtedes tarv, hensynet til eventuelle forurettede og/eller vidner og hensynet til en hurtig behandling af sagen, jf. bemærkningerne til rpl. 733, stk. 2: K afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) - tilbagekaldelse af beskikkelsen Tiltalte var tiltalt for overtrædelse af straffelovens 281, nr. 1,jf. 286, stk. 1, for overtrædelse af bekendtgørelse om euforiserende stoffer, våbenbekendtgørelsen og lov om forbud mod visse dopingmidler. Tiltalte blev varetægtsfængslet den 12. august Der var i alt tre tiltalte i sagen. Sagens varighed var vurderet til 1 ½ dag. Advokat X blev efter anmodning beskikket som forsvarer. Retten foreslog en række datoer som mulige tidspunkter for hovedforhandling, idet den december 2008 var det seneste datoforslag. Advokat X kunne ikke deltage disse dage, men foreslog den december og den december Under henvisning hertil og til, at den berammede hovedforhandling måtte omberammes som følge af, at en af de medtiltalte skulle deltage i en hovedforhandling i Vestre Landsret den 23. oktober 2008, fandt Klageretten, at der ikke i retsplejelovens 736, stk. 2, jf. 733, stk. 2, var tilstrækkeligt grundlag for, at beskikkelsen af advokat X som forsvarer for tiltalte skulle tilbagekaldes. Det forhold, at tiltalte var fængslet, og at der var Det forhold, at tiltalte var fængslet, og at der var medtiltalte i sagen, kunne under de givne omstændigheder ikke føre til andet resultat.

2 K , K afsagt den 9. februar 2010 af to nye advokater for T1 og T2 K afsagt den 2. juni afbeskikkelse To tiltalte havde været varetægtsfængslet siden den 23. og 24. juni 2009 i en sag, der bl.a. vedrørte overtrædelse af straffelovens 191. T1 fik beskikket advokat X, mens T2 fik beskikket advokat Y. Der var 7 sigtede i sagen, som alle var varetægtsfængslet, og som havde hver sin forsvarer. Anklagemyndigheden anmodede den 25. november 2009 retten om forhåndsberammelse af sagen, og retten anmodede forsvarerne om at indsende oplysninger om deres mødemuligheder. Den 18. december 2009 anmodede T1 om forsvarerskifte, og advokat XX meddelte retten, at hun repræsenterede T1. Den 5. januar 2010 anmodede T2 om forsvarerskifte, og advokat Y anmodede retten om, at advokat YY kunne beskikkes som forsvarer. Retten afsagde kendelse den 7. januar 2010, hvoraf det fremgik, hvilke dage sagen skulle hovedforhandles. To tiltalte var tiltalt for bl.a. legemsangreb af særlig rå og brutal karakter, for så vidt angik T2 i gentagelsestilfælde. Der var 8 tiltalte i sagen. På berammelsesmøde den 15. februar 2010 oplyste samtlige forsvarere, at de kunne møde den 13. og 27. august medtiltalte i sagen, kunne under de givne omstændigheder ikke føre til andet resultat. Retten nægtede - for tiden - at beskikke advokat XX og advokat YY for T1 og T2, idet retten meddelte, at tilsagn om møde på de i kendelsen meddelte datoer fra de to advokater ville føre til beskikkelse. Klageretten stadfæstede rettens kendelse. Hovedforhandlingen blev først berammet på et berammelsesmøde, som lå cirka tre og en halv måned efter sagens modtagelse ved retten, og alle forsvarere var enige om, at en berammelse i august 2010 var at foretrække. Anklagemyndigheden havde ikke bemærkninger til, at sagen først blev berammet i august Sagen ville alene være blevet udsat yderligere Da samtlige forsvarere havde accepteret berammelsen i august, var der ikke noget hensyn at tage til de medsigtedes tarv.

3 K afsagt den 10. juni , og samtlige forsvarere, bortset fra de kærendes, kunne møde den 21. og 24. juni Anklagemyndigheden havde ingen bemærkninger til, at sagen blev berammet i august. Retten afsagde kendelse om berammelse den 21. og 24. juni 2010, idet hensynet til sagens oplysning og vidnerne i sagen afgørende talte imod at udsætte sagen til august Forsvarerne for T1 og T2 blev afbeskikket. Tiltalte var tiltalt for grov forstyrrelse af den offentlige orden efter en fodboldkamp, jf. straffelovens 134a. Der var 24 tiltalte i sagen. I februar 2010 blev der beskikket en forsvarer for tiltalte. Advokat X havde ved brev af 3. august 2009 til politiet på vegne af tiltalte spurgt, om der verserede en sag mod denne, og i givet fald anmodede advokat X om at blive beskikket som forsvarer. Advokat X skrev den 15. april 2010 til retten med kopi til politiet, at han telefonisk var blevet oplyst om, at der var rejst tiltale mod T og en række andre. I brev af 19. april 2010 oplyste anklagemyndigheden retten om, at brevet af 3. august 2009 ikke var modtaget. Retten kontaktede herefter advokat X, som oplyste, at han ikke kunne give møde de dage, hvor sagen to måneder, såfremt sagen var blevet berammet i august, frem for i juni. Henset hertil samt til, at forsvareren for T2 ligeledes var forsvarer for T2 i en anden straffesag, der blev behandlet sideløbende med nærværende sag, fandt Klageretten ikke, at hensynet til sagens fremme i sig selv kunne begrunde, at de to tiltalte blev nægtet deres ret til selv af vælge forsvarer, jf. rpl. 730, stk. 1, EMRK art. 6, stk. 3, litra c og rpl. 733, stk. 2. Da samtlige forsvarere havde accepteret berammelsen i august, var der ikke noget hensyn at tage til de medsigtedes tarv. Beskikkelsen af advokat X som ny forsvarer for tiltalte ville medføre en meget væsentlig forsinkelse af sagen, der havde været berammet til foretagelse siden den 9. december 2009, og som vedrørte - i det væsentligste - forhold begået i marts 2008 og med 24 tiltalte og 12 forsvarere. Retten fandt derfor ikke at kunne imødekomme anmodningen om ombeskikkelse. Der var 24 medtiltalte og 12 beskikkede forsvarere, hovedforhandlingen var indledt, og afhøringen af de tiltalte var gennemført. Der forventedes afsagt dom i sagen den 21. juni Under disse omstændigheder fandt Klageretten, at hensynet til tiltaltes adgang til frit forsvarervalg måtte vige for hensynet til de medtiltaltes tarv og hensynet til sagens behørige fremme, jf. rpl. 733, stk. 2. Hensynet til tiltaltes adgang til frit forsvarervalg måtte vige for hensynet til de medtiltaltes tarv og hensynet til sagens behørige fremme, jf. rpl. 733, stk. 2.

4 K afsagt den 15. juni 2010 K og K afsagt den 9. september 2011 TfK tilbagekaldelse af beskikkelser var berammet. Tiltalte var tiltalt for berigelseskriminalitet i 129 tilfælde. Der skulle afhøres 14 vidner. Sagen havde været berammet i februar 2009 og august 2009, hvor tiltalte ikke mødte grundet sygdom. Tiltalte fik beskikket ny forsvarer, advokat X, den 11. november 2009, idet hans tidligere forsvarer gik på pension. Sagen blev berammet til maj Den 10. marts 2010 anmodede advokat Y på vegne af tiltalte om forsvarerskifte, idet hun dog ikke kunne møde de berammede dage. Hun blev herefter tilbudt fire datoer i juni 2010, hvor hun dog heller ikke kunne. Retten nægtede herefter forsvarerskiftet. To tiltalte var tiltalt for i forening med fire andre personer, alle i alderen år, at have udøvet vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter efter straffelovens 245 mod en jævnaldrende dreng i en skolegård. Der var afsat 1 ½ dag til hovedforhandlingen. To af de seks tiltalte var varetægtsfængslet. De seks forsvarere i sagen skulle fremsende ledige datoer fra uge 35 og frem. Retten besluttede at beramme sagen til hovedforhandling den 14. og 15. september 2011, da fire af de seks forsvarere, herunder de to forsvarere, hvis klienter var varetægtsfængslet, kunne møde disse dage. Såfremt En alvorlig voldssag med seks unge i alderen år, hvoraf to havde siddet varetægtsfængslet siden den 19. maj 2011 og skulle være det, indtil der var afsagt dom, tilsiger i sig selv en hurtig sagsbehandling. Retten anmodede i slutningen af juni 2011 de involverede 6 forsvarere om datoer fra uge 35 og frem, da sagen på grund af rettens forhold ikke kunne berammes tidligere. Retten overvejede herefter ca. 18 datoer i ugerne og valgte at beramme sagen den 14. og 15. september 2011, som var de dage, hvor flest forsvarere, herunder arrestanternes forsvarere, kunne give møde. De kærende fik en mulighed for at frigøre sig de pågældende dage, forinden deres beskikkelser blev tilbagekaldt. Klageretten fandt, at der under disse omstændigheder havde været det fornødne

5 K afsagt den 31. oktober 2011 TfK tilbagekaldelse af beskikkelse advokat X (for T1) og advokat Y (for T2), der havde oplyst, at de ikke kunne møde de pågældende dage, ikke kunne få frigivet disse dage, ville retten overveje ombeskikkelse. Tiltalte var i forening med syv andre personer tiltalt i en sag vedrørende bl.a. salg af hash på Christiania. Der var beskikket syv forsvarere i sagen. Tiltalte samt fem af de andre tiltalte blev varetægtsfængslet den 12. april 2011, mens en blev varetægtsfængslet den 15. juli Advokat X var indtil den 6. september 2011 beskikket forsvarer for tiltalte. Advokat Y blev herefter beskikket. grundlag for, at beskikkelserne blev tilbagekaldt, jf. rpl. 733, stk. 2, EMRK art. 5, stk. 3 og art. 6, stk. 1 samt rpl 843 a, stk. 1, sidste pkt. Sag med otte tiltalte, hvoraf seks tiltalte havde siddet varetægtsfængslet siden den 12. april 2011 og en siden den 15. juli 2011, og hvoraf fire skulle være varetægtsfængslet, indtil der var afsagt dom. Dette tilsiger i sig selv en hurtig sagsbehandling. Retten modtog anmodningen om ombeskikkelse den 22. august 2011, samme dag som retten havde berammet hovedforhandling i sagen med anklagemyndigheden og 7 forsvarere til foretagelse på 25 retsdage i januar, februar og marts Uanset at advokat Y ikke kunne give møde på 4 ½ af de berammede retsdage, beskikkede retten advokaten som forsvarer, idet retten dog tog forbehold om at bringe rpl. 736, stk. 2, jf. 733, stk. 2, i anvendelse. Retten anmodede anklagemyndigheden og de øvrige forsvarere om at tilkendegive, om de kunne give møde på 13 nærmere angivne dage til erstatning for de dage, hvor advokat Y var forhindret. Det viste sig, at en omberammelse af sagen, ville medføre en forsinkelse af sagens afslutning fra den 21. marts 2012 til den 30. april Advokat Y fik mulighed for at frigøre sig de pågældende dage, forinden hans beskikkelse blev tilbagekaldt. Klageretten fandt under de anførte omstændigheder, at hensynet til tiltaltes adgang til frit forsvarervalg måtte vige for hensynet til de medtiltaltes tarv og hensynet til sagens fremme, jf. rpl 736, stk. 2, Hensynet til tiltaltes adgang til frit forsvarervalg måtte vige for hensynet til de medtiltaltes tarv og hensynet til sagens fremme, jf. rpl 736, stk. 2, jf. 733, stk. 2 og 843 a, stk. 1, sidste pkt.

6 K afsagt den 14. november 2011 K afsagt den 20. december 2011 TfK tilbagekaldelse af beskikkelse Tiltalte var tiltalt for momssvig af særlig grov karakter og hæleri af særlig grov beskaffenhed. Byrettens dom var afsagt den 2. februar Ankesagen var berammet til foretagelse 3 dage i november og 5 dage i december Ved brev af 4. oktober 2011 fremsatte advokat X ønske om at blive beskikket som forsvarer for tiltalte, idet advokaten ikke kunne møde til den berammede hovedforhandling. Hvis begæringen blev taget til følge, ville ankesagen tidligst kunne afsluttes i løbet af maj Tiltalte blev varetægtsfængslet den 2. juni 2011 sigtet for bl.a. røveri med en pistollignende genstand i forening med to medsigtede. Retten beskikkede, efter tiltaltes ønske, advokat X som forsvarer. De medsigtede var varetægtsfængslet siden den 24. maj og 22. juni Retten besluttede at beramme sagen til foretagelse seks dage i januar og en dag i februar 2012, idet disse dage var de første mulige af de dage, hvor to af de involverede forsvarere kunne deltage. Advokat X blev afbeskikket. jf. 733, stk. 2 og 843 a, stk. 1, sidste pkt. Landsretten: Efter en samlet vurdering af sagens karakter, forløbet af dens berammelse, det sene tidspunkt for anmodningen om beskikkelse af ny forsvarer og den betydelige forsinkelse af sagens afslutning, som en ombeskikkelse vil indebærer, fandt landsretten af hensyn til sagens fremme, at begæringen om beskikkelse ikke kunne tages til følge. Klageretten tiltrådte, at hensynet til sagens fremme tilsagde, at begæringen om beskikkelse af advokat X som forsvarer ikke kunne tages til følge, jf. rpl. 733, stk. 2. Sagen angik en straffesag for bl.a. røveriforsøg, alle tre tiltalte var varetægtsfængslet, og en sådan frihedsberøvelse tilsiger i sig selv en hurtig sagsbehandling. Retten havde siden den 11. oktober 2011 forsøgt en berammelse af sagen og havde stillet de første 3 måneder i 2012 til rådighed, men berammelse med alle tre forsvarere kunne ikke lade sig gøre. Retten valgte herefter at afbeskikke den af forsvarerne, som ikke havde mulighed for at give møde på de datoer, som indebar den tidligst mulige berammelse, idet en berammelse med deltagelse af alle forsvarerne ville have betydet en yderligere udsættelse i mindst 2 måneder. Klageretten fandt under hensyntagen til de anførte omstændigheder, at der var et væsentligt hensyn at tage i forhold til sagens fremme, som retten havde en forpligtelse til at sikre, således at hensynet til det frie valg af forsvarer under de givne omstændigheder Hensynet til sagens fremme tilsagde, at begæringen om beskikkelse af advokat X som forsvarer ikke kunne tages til følge, jf. rpl. 733, stk. 2. Hensynet til det frie forsvarervalg måtte vige for hensynet til sagens karakter, medtiltaltes tarv og hensynet til sagens behørige fremme.

7 måtte vige, jf. rpl. 733, stk. 2, EMRK art. 5, stk. 3, og art. 6, stk. 1 samt rpl. 843 a, stk. 1, sidste pkt. K afsagt den 2. februar 2012 K afsagt den 11. april 2012 TfK Tiltalte var tiltalt for overtrædelse af straffelovens 245, stk. 1, ved i forening med en medtiltalt, at have udøvet vold mod en forurettet, og 119, stk. 1. Sagen var berammet til den 1. februar 2012, og der var indkaldt syv vidner i sagen. I brev af 27. januar 2012 anmodede advokat X om at blive beskikket for tiltalte, idet han var forhindret i at give møde den 1. februar 2012, og idet han havde yderligere ønsker om bevisførelse. Tiltalte blev den 9. juni 2011 dømt til forvaring for overtrædelse af straffelovens 216, stk. 1, jf. 21, 244, 288, stk. 1, nr. 1 samt 224, jf. 216, stk. 1. Tiltalte ankede dommen. Der var under sagen for landsretten ikke beskikket ny forsvarer. Advokat X var forsvarer for tiltalte. Ankesagen blev efter kontakt med advokat X berammet til hovedforhandling i april og maj Den 20. februar 2012 anmodede advokat Y om at blive beskikket som ny forsvarer. Advokat Y kunne ikke møde på alle de allerede berammede dage, og landsretten kunne ikke finde ledige dage i april eller maj 2012 til erstatning for dette. Anmodning om forsvarerskifte først modtaget to dage før hovedforhandlingen, et forsvarerskifte ville indebære en omberammelse af sagen, der var en medtiltalt og adskillige vidner, ligesom en omberammelse ville indebære, at sagen ikke ville kunne hovedforhandles indenfor de 37 dage for voldssager. Hensynet til sagens fremme tilsagde, at begæringen om ombeskikkelse ikke kunne tages til følge, jf. rpl. 733, stk. 2. De ikke nærmere konkretiserede oplysninger om ønske om yderligere bevisførelse kunne ikke føre til et andet resultat. Sagen angik særdeles alvorlig kriminalitet. Tiltalte blev varetægtsfængslet den 6. august Klageretten fandt (der blev afsagt kendelse efter stemmeflertallet), at sagens alvor og den lange periode, som tiltalte havde siddet varetægtsfængslet, i sig selv tilsagde en hurtig sagsbehandling. En ombeskikkelse ville medføre en væsentlig forsinkelse af sagen. Der var endvidere tale om en sag, som skulle behandles under medvirken af nævninger, hvilket i sig selv vanskeliggjorde omberammelse af selv en enkelt dag, hvortil kommer, at det i nævningesager må anses for særligt uhensigtsmæssigt, hvis der går for lang tid mellem de enkelte hovedforhandlingsdage, jf. rpl. 733, stk. 2, EMRK art. 5, stk. 3 og art. 6, stk. 1 samt rpl. 843 a, stk. 1, sidste pkt. Hensynet til det frie forsvarervalg måtte vige for hensynet til medtiltaltes tarv, vidnerne og sagens fremme. Hensynet til det frie forsvarervalg måtte vige for hensynet til sagens karakter og sagens fremme.

8 K afsagt den 12. oktober tilbagekaldelse af beskikkelse K afsagt den 18. oktober beskikkelse med betingelse Tiltalte var tiltalt for tyveri. Der var tre medtiltalte. Tiltalte blev varetægtsfængslet den 18. juli 2012 og indtil dom. De andre tiltalte blev også varetægtsfængslet men løsladt før dom. Hovedforhandlingen blev berammet til foretagelse i oktober og november Det var ikke muligt at foretage en berammelse af hovedforhandlingen, som skulle afholdes over 3 ½ retsdage med alle fire forsvarere til et tidligere tidspunkt end det af byretten berammede, og det fremgik af byrettens afgørelse, at en omberammelse af sagen ville indebære, at hovedforhandlingen først kunne afholdes efter den 1. februar Berammelsen blev foretaget på det tidspunkt, hvor flest af forsvarerne kunne møde. Tiltalte var tiltalt for overtrædelse af straffelovens 245, stk. 1, jf. 247, stk. 1. Sagen blev berammet til hovedforhandling med foretagelse den 22. oktober 2012, og advokat X blev beskikket som forsvarer den 27. september Ved telefax af 27. september 2012 Tiltalte var den eneste af de fire tiltalte, som fortsat var frihedsberøvet, og han skulle forblive det, indtil der var afsagt dom. Dette tilsagde, at der skulle tages et særligt hensyn til ham ved en berammelse af hovedforhandlingen, som skulle gennemføres hurtigst muligt. Klageretten fandt, at en berammelse af hovedforhandlingen efter den 1. februar 2013 ville udgøre en forsinkelse af betydning for sagens fremme. Tiltalte havde skiftende forsvarere under sagen, idet advokat X først repræsenterede tiltalte fra beskikkelsen den 29. august 2012, hvor efterforskningen ifølge anklagemyndigheden var afsluttet. Advokat X havde ikke i tidligere sager været beskikket for tiltalte. En berammelse af hovedforhandlingen med advokat X s kalender ville tidligst afslutte en hovedforhandling den 18. oktober 2012, og ville efter det oplyste have nødvendiggjort en afbeskikkelse af flere af de medtiltaltes forsvarere, som havde repræsenteret dem under deres varetægtsfængslingsforløb siden grundlovsforhøret eller kort herefter. Betingelserne for at tilbagekalde beskikkelsen for advokat X forelå, jf. rpl. 736, stk. 2, jf. 733, stk. 2 og 843 a, stk. 1, sidste pkt. Klageretten fandt, at sagens alvor og karakter i sig selv tilsagde en hurtig sagsbehandling. Under hensyn til at tiltalte kontaktede advokat Y straks efter modtagelsen af anklageskriftet med henblik på beskikkelse, og at advokat Y har oplyst, at han kunne møde i december 2012 sammenholdt med oplysningerne om baggrunden for tiltaltes ønske om ombeskikkelse, var der ikke tilstrækkeligt Hensynet til det frie forsvarervalg måtte vige for hensynet til tiltalte (varetægtsfængslet) og sagens fremme.

9 K afsagt den 28. november beskikkelse anmodede advokat Y politiet om at blive beskikket. Telefaxen blev videresendt og modtaget af retten den 11. oktober Tiltalte meddelte den 9. oktober 2012 retten, at han ønskede advokat Y som forsvarer. Advokat Y kunne ikke deltage i hovedforhandlingen den 22. oktober 2012, men advokaten kunne give møde den 5. december Baggrunden for tiltaltes ønske om advokat Y var den tillid, han havde til advokaten på baggrund af nogle venners anbefalinger samt de telefonsamtaler, der havde fundet sted mellem tiltalte og advokaten. Tiltalte var tiltalt for vold efter straffelovens 244, jf. 61, stk. 1. Retten berammede sagen til hovedforhandling den 30. november 2012, og beskikkede advokat X som forsvarer. Tiltalte fik forkyndt anklageskriftet den 7. november 2012, og henvendte sig samme dag til advokat Y, som ved fax af 14. november 2012 anmodede om at blive beskikket som forsvarer for tiltalte samt om en omberammelse af sagen. grundlag for at nægte at beskikke advokat Y som forsvarer. Klageretten fandt (efter stemmeflertallet), at det ved beskikkelse af advokat Y blev forudsat, at sagen kunne berammes til hovedforhandling senest i første halvdel af december Advokat Y kunne derfor beskikkes som forsvarer under forudsætning af, at sagen kunne berammes til hovedforhandling på dette tidspunkt, jf. rpl. 733, stk. 2. Klageretten fandt, at såvel tiltalte som advokat Y havde handlet med den fornødne hurtighed i forhold til begæringen om beskikkelse. Dette skyldtes, at tiltalte først ved henvendelsen til politiet den 7. november 2012 blev bekendt med retssagen mod ham, og at tiltalte samme dag henvendte sig til advokat Y, som ved fax af 14. november 2012 anmodede retten om at blive beskikket. Sagens karakter af voldssag tilsagde i sig selv en hurtig sagsbehandling. Retsplejelovens 843 a og målsætningen om, at særlige voldssager skal behandles inden for 37 dage, er med til at sikre en hurtig sagsbehandling ved domstolene. Selvom målsætningerne i såvel 843 a som i 37-dagesreglen så vidt muligt skal overholdes, var det problematisk, hvis målsætningerne i sig selv fratog tiltalte muligheden for selv at vælge sin forsvarer. Retten skal altid ved en begæring Forsvarerskifte medførte ikke nogen særlig forsinkelse af sagen.

10 om beskikkelse af en bestemt forsvarer foretage en konkret afvejning af retten til det frie forsvarervalg over for hensynet til sagens fremme. K afsagt den 24. januar 2013 Tiltalte blev dømt i byretten for overtrædelse af straffelovens 245 og 266. To medtiltalte blev ligeledes dømt for overtrædelse af 245. Dommen blev anket. Statsadvokaten sendte den 11. og 27. april 2012 en kopi af ankemeddelelsen til tiltalte, og følgebrevet indeholdte bl.a. oplysning om, at Den advokat, der var beskikket som forsvarer for Dem i byretten, vil også blive beskikket som forsvarer for Dem i landsretten, medmindre De giver landsretten besked om andet., og at Hvis De ønsker en bestemt forsvarer, skal De give landsretten besked inden 5 dage. Hovedforhandlingen blev berammet til den 29. januar Advokat X anmodede ved brev af 2. januar 2013 til landsretten om at blive beskikket som ny forsvarer for tiltalte under sagens behandling ved landsretten. Advokaten kunne ikke Retten afslog ved advokatens henvendelse at beskikke denne, uden at det blev undersøgt, om et forsvarerskifte ville medføre nogen særlig forsinkelse af sagen. Dette havde formodningen imod sig, da der var tale om en mindre straffesag mod en enkelt tiltalt. Der var ikke tilstrækkeligt grundlag for at nægte at beskikke advokaten, jf. rpl. 733, stk. 2. Klageretten fandt, at en overtrædelse af straffelovens 245 i sig selv tilsagde en hurtig behandling af sagen, og at en omberammelse af hovedforhandlingen i sagen til august 2013 ville udgøre en meget betydelig udsættelse af sagen. En omberammelse af sagen forventedes at ville medføre en ikke ubetydelig udsættelse, da der var tale om en bevisanke omfattende 3 tiltalte, 3 forsvarere og en bistandsadvokat. Sagen krævede ikke særlig ekspertise, og advokaten havde ikke nærmere begrundet, hvorfor tiltalte havde særlig tillid til advokaten. Herefter, og da hensynet til de to medtiltalte og forurettede talte for, at der ikke skete yderligere udsættelse, hvorved det blev bemærket, at sagen havde verseret ved landsretten siden 12. april 2012, og at hovedforhandlingen allerede havde været omberammet én gang, blev advokatens anmodning om ombeskikkelse ikke Hensynet til det frie forsvarervalg måtte vige for hensynet til sagens karakter, hensynet til medtiltaltes tarv og forurettede samt hensynet til en hurtig behandling af sagen.

11 møde den 29. januar 2013, og sagen ville ved en udsættelse tidligst kunne berammes til foretagelse i august imødekommet. Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens fremme eller der er påviselig risiko for, at advokaten vil hindre eller modvirke sagens opklaring, jf. rpl. 733, stk. 2 og 736, stk. 2. og Sagens karakter, hensynet til medsigtedes tarv, hensynet til eventuelle forurettede og/eller vidner og hensynet til en hurtig behandling af sagen, jf. bemærkningerne til rpl. 733, stk. 2: Højesterets kendelse af 30. marts tiltalte blev i byretten dømt for røveri. Anklagemyndigheden ankede den 17. september 2010 dommen. Landsretten indkaldte til berammelsesmøde den 8. november 2010, hvor retten foreslog retsdage fra februar 2011 til 22. marts Landsretten afsagde den 2. december 2010 kendelse, hvorefter hovedforhandlingen blev berammet med første retsdag den 3. maj 2011 og sidste retsdag den 20. december Sagen omfattede et røveri med et meget stort udbytte og omfattende materiel skade, og samtlige 14 tiltalte var af byretten blevet idømt langvarige fængselsstraffe. Sagsmaterialet fyldte mere end 41 ringbind, og der var afsat mere end 60 retsdage til hovedforhandlingen i landsretten. De fleste tiltalte var tidligere straffet for lignende kriminalitet og havde været varetægtsfængslet i forskellige længde fra august 2008 og frem. En fastholdelse af den foreløbige berammelse af 8. november 2010 ville indebære, at sagen forventedes afsluttet i landsretten den 22. marts 2012, mens en fastholdelse af berammelsen af 2. december 2010 ville indebære, at sagen forventedes afsluttet den 20. december 2011, dvs. ca. 3 måneder tidligere. Højesteret fandt, at det efter en samlet vurdering af sagens kompleksitet og omfang, den forholdsvis beskedne tidsgevinst, der ville blive opnået ved den ændre bestemmelse, samt hensynet til de kærendes forsvarervalg, at den foreløbige berammelse af 8. november 2010 skulle opretholdes, jf. rpl. 733, stk. 2, jf. 736, stk. 2 og 843 a, jf. 917 samt EMRK art. 6.

12 Vestre Landsrets kendelse af 21. oktober 2011 TfK /2 Tiltalte var tiltalt for grov narkotikakriminalitet og havde været varetægtsfængslet siden den 5. januar Advokat X anmodede den 26. september 2011 om at blive beskikket som forsvarer. Tiltalte havde 7 gange tidligere anmodet om en ny forsvarer med udgifter på foreløbigt kr. for statskassen til følge. Hovedforhandlingen var berammet til start den 11. januar Byretten fandt, at tiltalte i en sådan situation burde fremkomme med en udførlig og saglig relevant begrundelse for ønsket om endnu et forsvarerskifte. Landsretten burde have anmodet de kærendes advokater om deres endelige stillingtagen til, om de kunne møde på de dage, hvortil sagen blev berammet, og i tilfælde af et benægtende svar burde have tilbagekaldt beskikkelsen, jf. rpl. 736, stk. 2, med mulighed for, at afgørelsen om afbeskikkelse kunne indbringes for Den Særlige Klageret. Byretten fandt, at tiltalte ikke fremkom med en udførlig og saglig relevant begrundelse for ønsket om endnu et forsvarerskifte. Under disse omstændigheder fandt retten, at det ikke er nødvendigt i forsvarets interesse at skifte forsvarer. Herefter, og da tiltalte heller ikke har truffet overenskomst med en anden forsvarer om at udføre forsvaret uden udgift for det offentlige, var betingelserne for et forsvarerskifte ikke til stede, jf. rpl. 736, stk. 1. Landsretten stadfæstede byrettens kendelse.

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 69/2011 Anklagemyndigheden (statsadvokaten for Nordsjælland og København) mod Christoffer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 Sag 41/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Ole Schmidt) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 10. afdeling den 16. december

Læs mere

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1.

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1. København, den 26. juni 2015 Sagsnr. 2015-215/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Advokatrådet klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagsfremstilling: Ved anklageskrift af

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. København, den 30. november 2016 Sagsnr. 2016 1561 og 2016-1562/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. Klagens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2007/2 LSV 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0587 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2008 Forslag til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 221-231/2016 Advokaterne Steen Leonhardt Frederiksen, Mette Lauritzen, Michael Steffensen, Daniel Rosenkilde Larsen, Hugo Steinmetz, Rolf Lindegaard

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 Sag 230/2014 Journalist Niels Northroup og DR (advokat Tyge Trier) kærer Østre Landsrets kendelse om navneforbud i sagen Anklagemyndigheden mod

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 6. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 6. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 6. april 2016 Sag 199/2015 Advokat A kærer Vestre Landsrets kendelse om afbeskikkelse af ham som forsvarer i sagen: Anklagemyndigheden mod T og Sag 200/2015 Advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 (Det forbydes offentligt at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre tiltaltes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 Sag 220/2015 Advokat Casper Andreasen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 Sag 186/2015 Advokat Søren Beckermann kærer Vestre Landsrets afgørelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Søren Beckermann) I tidligere instanser

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 1. december 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 Sag 105/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) T har indbragt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 156/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Juel Halberg, beskikket) I tidligere instans er truffet beslutning af Østre Landsrets 18. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 Sag 331/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 24.

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i straffesager)

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i straffesager) Dato: 12. januar 2018 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2017-731-0018 Dok.: 629440 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Nedbringelse af sagsbehandlingstiden

Læs mere

K E N D E L S E. Jeg er lige kommet hjem og fandt et brev fra min tidligere advokat.

K E N D E L S E. Jeg er lige kommet hjem og fandt et brev fra min tidligere advokat. København, den 30. januar 2015 Sagsnr. 2014-2778/LSK K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over tidligere advokat indklagede. Sagens tema: Klager, der var sigtet for dokumentfalsk,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Kendelse: København, den 22. oktober 2001 J.nr K E N D E L S E

Kendelse: København, den 22. oktober 2001 J.nr K E N D E L S E Kendelse: København, den 22. oktober 2001 J.nr. 02-0402-01-0341 K E N D E L S E Under denne sag har landsdommer A, klaget over indklagede. Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med varetagelsen

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat. København, den 30. november 2010 J.nr. 2010-02-0138 MRY/MRY 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat B på vegne Advokatrådet (herefter kaldet klager) klaget over advokat C,

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 8. juni 2011.

Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 8. juni 2011. København, den 21. februar 2012 Sagsnr. 2011 2299/CSI/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat A, Aalborg. Sagens tema: klager har klaget over, at advokat

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms, kørsel ,25 kr. ekskl. moms og udlæg kr.

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms, kørsel ,25 kr. ekskl. moms og udlæg kr. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2013-1002/VTA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X på vegne sin søn klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager, der sammen med

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. august 2015 Kontor:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 Sag 256/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Casper Andreasen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Nykøbing

Læs mere

Retsudvalget B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Retsudvalget B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Retsudvalget 2013-14 B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 27. maj 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010 Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet.

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. København, den 10. december 2012 Sagsnr. 2012-2470/HCH/JML 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X, der ved dom af 16. september 2011 afsagt

Læs mere

Anbefalinger fra arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes for retten

Anbefalinger fra arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes for retten Anbefalinger fra arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes for retten København, juli 2013 Indledning Arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Retten i [bynavn] klaget over advokat Erbil Gökhan Edge Kaya, København V.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Retten i [bynavn] klaget over advokat Erbil Gökhan Edge Kaya, København V. København, den 27. juni 2016 Sagsnr. 2015-4770/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Retten i [bynavn] klaget over advokat Erbil Gökhan Edge Kaya, København V. Klagens tema:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 36/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob S. Arrevad, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Horsens den 13.

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Indholdsfortegnelse og delmateriale. til. Juridisk Forenings seminar om interessekonflikter ved identifikation den 26. januar 2015

Indholdsfortegnelse og delmateriale. til. Juridisk Forenings seminar om interessekonflikter ved identifikation den 26. januar 2015 Indholdsfortegnelse og delmateriale til Juridisk Forenings seminar om interessekonflikter ved identifikation den 26. januar 2015 Regler: De advokatetiske regler, som vedtaget af Advokatrådet som anvendelige

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 208/2013 Anklagemyndigheden kærer Østre Landsrets kendelse om ikke at tilbagekalde beskikkelsen af advokat Kristian Mølgaard som forsvarer

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Vold mod børn ( )-20

Vold mod børn ( )-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;straf OG ANDRE RETSFØLGER; Offentlig tilgængelig: Ja Dato: 2014-11-28 Aktiv: Historisk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4,

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr. 2003-120-0007 Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, 1. Indledning Ved lov nr. 256 af 8. maj 2002 blev retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, ændret,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 181/2014 A (advokat Torben Koch) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den 17.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016 Sag 26/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015).

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015). D O M afsagt den 12. februar 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Michael Klejs Pedersen (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 1750 15 Anklagemyndigheden mod E2

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2008 Status: Historisk Udskrevet: 23.9.2017

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 4. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. K 056/16 (Sermersooq Kredsrets sagl.nr. SER-AMM-KS-0015-2009) Anklagemyndigheden (J.nr. 5516-98791-00001-07)

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afgivelse af forklaring ved indenretlig afhøring

Forslag til folketingsbeslutning om afgivelse af forklaring ved indenretlig afhøring 2013/1 BSF 80 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2014 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 252/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Odense den 19. august

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Vold mod børn ( )

Vold mod børn ( ) Vold mod børn ( 244-246) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;grov vold;særlig grov vold;strafskærpelse - nedsættelse og -bortfald; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.7.2016

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 23. september 2011.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 23. september 2011. København, den 24. april 2012 Sagsnr. 2011 3838/MKJ/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X har klaget over, at advokat A har tilsidesat

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Langvarige sigtelser Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse;legalitetssikring OG INDBERETNING; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.9.2015 Status: Gældende Udskrevet: 22.10.2017

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 Sag 322/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Torben Brinch Bagge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september Kbh. K. J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september Kbh. K. J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september 2005 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2004-511-0034 Forsvarerens almindelige adgang til aktindsigt efter retsplejelovens 729 a, stk. 3.

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 Sag 189/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 20. december

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 22/9-2014 J.nr. 85A-ØL-5-14 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. oktober 2014 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 194/2010 Anklagemyndigheden mod A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 22. januar

Læs mere

RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol

RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol Emneord: varetægtsfængsling Printet den:01. februar 2016 Brev- og besøgskontrol RM 3/2015 3. november 2015 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2. Politiets efterforskning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET september 2016 - 2 1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

AM V Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Trykt: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM V Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Trykt: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2016.01.30V Kilde: Retspraksis, Landsretterne Emner: varetægtsfængsling; Stikord: Varetægtsfængsling, rpl. 762, stk. 1, nr. 2, rpl. 769, stk. 1, proportionalitetsvurdering, gentagelsesrisiko, T for 3.

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Af Thomas Rørdam AUGUST 2002 TILLÆG TIL ADVOKATEN 7-8/2002 RIV UD OG GEM! 1. Indledning I 1998 udarbejdede jeg efter drøftelse med Højesteret og Rigsadvokaten

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj.

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 345 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 26. juni 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-792-0383

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012 Sag 263/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Nauheimer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Sønderborg den 17. december

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. august 2016 Sag 62/2016 T (advokat Stine Gry Johannessen, beskikket) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 2. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 091/16 (Retten i Grønlands sagl.nr. BS 190100/2013) Sagsøger (advokat Finn Meinel, Nuuk j.nr. 11809)

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere