U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande)"

Transkript

1 Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 17. december 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: Dok.: U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande) 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 24. september 2013, foretages følgende ændringer: 1. I 31 b, 1. pkt., og 41 c, stk. 1, ændres og 878 til:, 878 og 930 a a, stk. 3, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes: Er tiltalte ikke fængslet, kan dommen dog afsiges uden afholdelse af retsmøde, hvis afsigelsen ikke finder sted samme dag, som sagen er optaget til dom, eller hvis sagen er behandlet efter 930 a. Dommen kan endvidere afsiges uden afholdelse af retsmøde, hvis sagen er behandlet efter 896 a , stk. 1, litra f, ophæves, og i stedet indsættes: f) når sagen ankes og anken ikke straks afvises, g) når der i anledning af kære eller begæring om genoptagelse skal finde mundtlig forhandling sted, Litra g-i bliver herefter litra h-j. Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax

2 4. I 769, stk. 3, indsættes efter 2. pkt.: Hvis retten har truffet afgørelse om, at ankesagen skal afgøres uden mundtlig hovedforhandling, kan retten ved udløb af en frist efter 2. pkt., jf. 767, stk. 1, bestemme, at varetægtsfængslingen eller foranstaltningen skal fortsætte uden yderligere forlængelser, indtil der er afsagt dom i sagen. 767, stk. 2, pkt., finder i så fald tilsvarende anvendelse. 5. I 907, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter forsvareren : i givet fald. 6. I 917, stk. 1, 3. pkt., ændres til: a. 7. I 918, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.: Hvis sagen behandles efter 930 a, indsendes ekstrakten til landsretten og forsvareren senest samtidig med anklagerens første procedureindlæg. 8. Efter 930 indsættes: 930 a. Retten kan med parternes samtykke bestemme, at ankesagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, når parterne nedlægger samstemmende påstande. Retten træffer i så fald bestemmelse om parternes udveksling af skriftlige procedureindlæg. 9. I 932, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter stk. 2 og 3 :, og 904, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse, hvis sagen er behandlet efter 930 a. 10. I 936, stk. 1, ændres til: a. 2 Loven træder i kraft den 1. juli Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. 2

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Gældende ret 3. Lovforslagets udformning 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. 6. Administrative konsekvenser for borgerne 7. Miljømæssige konsekvenser 8. Forholdet til EU-retten 9. Hørte myndigheder og organisationer mv. 10. Sammenfattende skema 1. Indledning Formålet med lovforslaget er at forenkle sagsbehandlingen ved anke af straffesager, hvor anklagemyndigheden og tiltalte er enige om, hvilket resultat ankesagen bør få. I straffesager skal der i dag i alle ankesager holdes en mundtlig hovedforhandling, og dette gælder, uanset om der ikke under ankesagen er nogen reel tvist mellem anklagemyndigheden og tiltalte. Det betyder, at anklageren og forsvareren altid skal møde i retten til mundtlig forhandling, hvor de deltagende dommere i landsretten 3 landsdommere og eventuelt 3 lægdommere og i Højesteret mindst 5 højesteretsdommere samtidig skal være til stede. Endvidere har tiltalte ret til at være til stede, og hvis tiltalte ikke forstår dansk, vil der i givet fald også skulle deltage en tolk. I straffesager, hvor anklagemyndigheden og tiltalte er enige om, hvilket resultat ankesagen bør få, kan en sådan mundtlig forhandling være meget kortvarig, og det forekommer i sådanne tilfælde uforholdsmæssigt besværligt at afholde en mundtlig forhandling, hvor så mange mennesker skal være til stede samtidig for så lidt. Det foreslås på denne baggrund at indføre regler om, at retten kan afgøre en ankesag, som ikke omfatter bedømmelsen af beviserne for tiltaltes skyld, på skriftligt grundlag, hvis parterne har nedlagt samstemmende på- 3

4 stande og er enige om, at sagen kan afgøres på skriftligt grundlag. Forslaget omfatter både ankesager i landsretten og i Højesteret. 2. Gældende ret 2.1. Straffesager, som påtales af det offentlige, behandles i 1. instans i byretten, jf. retsplejelovens 686, stk Byrettens domme i straffesager, som påtales af det offentlige, kan ankes til landsretten af anklagemyndigheden eller tiltalte i overensstemmelse med reglerne i retsplejelovens kapitel 82. Hvis anken omfatter bedømmelsen af beviserne for tiltaltes skyld, finder en fuldstændig ny hovedforhandling sted for landsretten, jf. retsplejelovens 917, stk. 1. Hvis anken ikke omfatter bedømmelsen af beviserne for tiltaltes skyld, behandles sagen ifølge retsplejelovens 917, stk. 2, efter reglerne i kapitel 78, medmindre andet er bestemt i kapitel 82. Retsplejelovens kapitel 78 angår hovedforhandling i 1. instans. Efter retsplejelovens 914 og 920, stk. 1 og 3, kan landsretten i visse tilfælde afvise en anke uden at afholde hovedforhandling. Retsplejeloven indeholder derimod ikke regler om, at landsretten kan realitetsbehandle en anke uden af afholde hovedforhandling. Østre Landsret har dog i en dom af 9. marts 2012 (Ugeskrift for Retsvæsen 2012 side 2222) afgjort en anke fra anklagemyndigheden med påstand om frifindelse uden at afholde hovedforhandling. Tiltalte tilsluttede sig anklagemyndighedens frifindelsespåstand, og anklagemyndigheden og tiltalte var enige om, at sagen kunne afgøres på skriftligt grundlag. Rigsadvokaten har imidlertid oplyst, at en anmodning om at behandle en anke på skriftligt grundlag i en række andre tilfælde er blevet afvist af landsretterne med den begrundelse, at der ikke findes hjemmel hertil i retsplejeloven Landsrettens domme i straffesager kan med Procesbevillingsnævnets tilladelse ankes til Højesteret, jf. retsplejelovens 932. Højesteret kan i visse tilfælde afvise en anke uden at afholde hovedforhandling, jf. retsplejelovens 935, stk. 1. 4

5 Når Højesteret realitetsbehandler en anke, skal der afholdes hovedforhandling, jf. retsplejelovens 937. Rigsadvokaten har oplyst, at Rigsadvokaten med Højesteret har aftalt en særlig procedure for afviklingen af ankesager, hvor parterne nedlægger samstemmende påstande. I sådanne sager afgiver Rigsadvokaten et udvidet påstandsdokument, hvor der redegøres for sagen og baggrunden for, at der nedlægges samstemmende påstande. Under hovedforhandlingen redegør parterne ganske kort for de synspunkter, der fremgår af påstandsdokumenterne, hvorefter sagen bliver optaget til dom. Hovedforhandlingen i sådanne sager er således kun ganske kortvarig og varer således i praksis ofte kun ca minutter. Denne fremgangsmåde har blandt andet været anvendt i følgende sager: - Højesterets dom af 7. december 2011 (Ugeskrift for Retsvæsen 2012 side 886): En rumænsk statsborger var ved landsrettens dom idømt 20 dages fængsel for at overtræde et indrejseforbud. Tiltalte ankede dommen til Højesteret med påstand om frifindelse. Under sagens behandling for Højesteret fastslog Højesteret i en anden sag, at et indrejseforbud meddelt under lignende omstændigheder var ugyldigt, og Integrationsministeriet ophævede herefter tiltaltes indrejseforbud. Anklagemyndigheden tilsluttede sig tiltaltes påstand om frifindelse. Højesteret anførte, at der efter ophævelsen af indrejseforbuddet ikke var grundlag for tiltalen for overtrædelse af indrejseforbuddet. Allerede af denne grund og i overensstemmelse med parternes samstemmende påstande frifandt Højesteret tiltalte. - Højesterets dom af 20. august 2012 (Ugeskrift for Retsvæsen 2012 side 3359): Tiltalte var ved landsrettens dom idømt 7 dages fængsel for på offentligt tilgængeligt sted uden anerkendelsesværdigt formål at have været i besiddelse af en foldekniv med et blad på 9,5 cm, som kan fastlåses i udfoldet position. Tiltalte ankede til Højesteret med påstand om formildelse, således at han idømtes en bøde på kr. Anklagemyndigheden tilsluttede sig denne påstand. Parterne henviste i den forbindelse til forarbejderne til lov nr. 274 af 27. marts 2012 om ændring af våbenloven. Efter parternes samstemmende påstande, som Højesteret tiltrådte, ændrede Højesteret landsrettens strafudmåling til en bøde på kr. - Højesterets dom af 8. maj 2013 (Ugeskrift for Retsvæsen 2013 side 2283): En lastbilchauffør var ved landsrettens dom idømt en bøde på 5

6 kr. for fire overtrædelser af reglerne om køre- og hviletid. Tiltalte ankede til Højesteret med påstand om frifindelse i et af forholdene (anketilladelsen var begrænset hertil). Anklagemyndigheden tilsluttede sig denne påstand, og parterne nedlagde samstemmende påstand om, at bøden skulle nedsættes til kr. Parterne henviste i den forbindelse til administrativ praksis. Efter parternes samstemmende påstande, som Højesteret tiltrådte, frifandt Højesteret tiltalte i det pågældende forhold og fastsatte den samlede bøde for de øvrige forhold til kr. - Højesterets dom af 7. oktober 2013 (Ugeskrift for Retsvæsen 2013 side *): Tiltalte var ved landsrettens dom dømt for overtrædelse af straffelovens 289 a ved at have afgivet urigtige oplysninger over for Lønmodtagernes Garantifond med forsæt til at opnå uberettiget vinding. Tiltalte ankede dommen til Højesteret med påstand om frifindelse, og anklagemyndigheden tilsluttede sig tiltaltes påstand om frifindelse. Påstanden var begrundet i, at straffelovens 289 a efter forarbejderne forudsætter, at der er tale om offentlige midler, der figurerer på statslige, amtskommunale eller kommunale budgetter, hvad udbetalinger fra Lønmodtagernes Garantifond ikke gør. I overensstemmelse med parternes samstemmede påstande frifandt Højesteret tiltalte. 3. Lovforslagets udformning 3.1. Som det fremgår af afsnit 2 ovenfor, skal der i forbindelse med en realitetsbehandling af en anke til landsretten eller Højesteret i en straffesag, der påtales af det offentlige, afholdes en mundtlig hovedforhandling. Det er dog forekommet, at landsretten har afgjort en anke på skriftligt grundlag, når parterne nedlagde samstemmende påstande og var enige om, at sagen kunne afgøres på skriftligt grundlag. Retsplejeloven indeholder imidlertid ikke regler om en sådan skriftlig behandling, og landsretterne har i andre sager afvist anmodninger om skriftlig behandling under henvisning til, at der ikke findes hjemmel hertil i retsplejeloven Rigsadvokaten har oplyst, at det gennem de senere år i et vist begrænset omfang er forekommet, at parterne i straffesager for Højesteret har nedlagt samstemmende påstande om f.eks. frifindelse eller ophævelse af dommen og hjemvisning til fornyet behandling i landsretten. Som nævnt i afsnit 2 ovenfor behandles sådanne sager i dag under en kortvarig mundtlig hovedforhandling i Højesteret. 6

7 Det vil imidertid efter Rigsadvokatens opfattelse være praktisk, at der indføres en hjemmel til, at retten i disse sager efter anmodning fra parterne kan bestemme, at sagen skal behandles på skriftligt grundlag. Det er endvidere Rigsadvokatens opfattelse, at adgangen til skriftlig behandling bør gælde ankesager i både Højesteret og landsretten, hvor parterne nedlægger samstemmende påstande Princippet om mundtlighed i retsplejen fremgår udtrykkeligt af grundloven og indirekte af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Efter grundlovens 65, stk. 1, gennemføres i retsplejen offentlighed og mundtlighed i videst muligt omfang. Efter artikel 6 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention har enhver ret til en retfærdig og offentlig rettergang, og kravet om offentlighed har som konsekvens, at retssager som udgangspunkt skal afgøres på grundlag af en mundtlig forhandling. Mundtlighed i retsplejen skal sikre en hurtig og naturlig sagsbehandling, og mundtlighed er et vigtigt led i offentlighed og umiddelbarhed. Offentlighed i retsplejen har to hovedformål: dels at sikre parternes interesse i ikke at blive udsat for en hemmelig retspleje, dels at styrke offentlighedens viden om og tillid til retsvæsenet. Hertil kommer det almindelige demokratiske princip, at borgerne bør have adgang til en så vid indsigt i myndighedernes virksomhed som muligt. Umiddelbarhedsprincippet betyder, at bevisførelse og procedure foregår umiddelbart for den eller de personer, som skal træffe afgørelse i sagen. Formålet med umiddelbarhed er på en effektiv måde at sikre retten det bedst mulige grundlag for at træffe afgørelsen Princippet om mundtlighed i retsplejen og de dermed forbundne principper om offentlighed og umiddelbarhed er nærmere udmøntet i retsplejeloven. For så vidt angår mundtlighed fremgår det af retsplejelovens 148, at retssager forhandles mundtligt, og at skrift kun anvendes, i det omfang loven særlig bestemmer det. Mundtlighed er imidlertid alene et udgangspunkt, og der gælder en række undtagelser hertil. I straffesager behandles kæremål således som udgangspunkt skriftligt, jf. retsplejelovens , og Den Særlige Klagerets behandling af sager om genoptagelse af straffesager sker som udgangspunkt også på skriftligt grundlag, jf. retsplejelovens Herudover kan nævnes den forenklede bødeproces, jf. retsplejelovens 896 a, 7

8 hvor der kun afholdes retsmøde, hvis sigtede anmoder om det. Desuden giver retsplejeloven mulighed for anvendelse af skriftlig forelæggelse og procedure, jf. retsplejelovens 850 og 878. Der skal i givet fald gives en mundtlig sammenfatning heraf i retten Justitsministeriet kan på denne baggrund tilslutte sig Rigsadvokatens anbefaling om, at der indføres en hjemmel i retsplejeloven, der giver mulighed for skriftlig behandling af ankesager i straffesager med samstemmende påstande, hvor parterne er enige om, at sagen kan afgøres på skriftligt grundlag. Justitsministeriet lægger i den forbindelse først og fremmest vægt på, at mundtlighed i retsplejen ikke er et absolut krav, men derimod et udgangspunkt og et hovedprincip, som kan fraviges i nærmere afgrænsede tilfælde, hvis det er tilstrækkeligt velbegrundet. Justitsministeriet lægger endvidere i forhold til den ordning, som Rigsadvokaten anbefaler, vægt på, at ordningen går ud på at give mulighed for skriftlig behandling i tilfælde, hvor parterne er enige både om, hvilket resultat ankeinstansen bør komme til, og om, at sagen kan afgøres på skriftligt grundlag Det foreslås på denne baggrund at indføre regler om, at retten kan afgøre en ankesag, som ikke omfatter bedømmelsen af beviserne for tiltaltes skyld, på skriftligt grundlag, hvis parterne har nedlagt samstemmende påstande og er enige om, at sagen kan afgøres på skriftligt grundlag. Forslaget omfatter både ankesager i landsretten og i Højesteret, forudsat at anken ikke omfatter bedømmelsen af beviserne for tiltaltes skyld. Ankesager i Højesteret omfatter aldrig bedømmelsen af beviserne for tiltaltes skyld, og forslaget omfatter dermed alle ankesager i Højesteret, hvor parterne har nedlagt samstemmende påstande og er enige om, at sagen kan afgøres på skriftligt grundlag. Forslaget omfatter derimod ikke ankesager i landsretten, som omfatter bedømmelsen af beviserne for tiltaltes skyld. Det er efter forslaget for det første en betingelse, at parterne har nedlagt samstemmede påstande. Heri ligger, at anklagemyndigheden og tiltalte skal være enige om, hvilket resultat ankeinstansen bør komme til. Som eksempler kan nævnes, at parterne er enige om at påstå ophævelse af den indankede dom og hjemvisning til fornyet behandling i foregående instans, at parterne er enige om at påstå frifindelse, eller at parterne er enige om at 8

9 påstå formildelse og fastsættelse af en nærmere angiven straf. Det er efter forslaget derimod ikke et krav, at parterne er enige om begrundelsen for deres samstemmende påstande. Det er efter forslaget for det andet en betingelse, at parterne er enige om, at sagen kan afgøres på skriftligt grundlag. En tiltalt vil således efter forslaget altid kunne forlange, at der afholdes en mundtlig forhandling, som tiltalte i givet fald har ret til at deltage i, jf. retsplejelovens 921, stk. 1, og 936, stk. 1, jf. 921, stk. 1. Efter forslaget har retten, når disse betingelser er opfyldt, mulighed for at afgøre ankesagen på skriftligt grundlag. I praksis vil retten formentlig som oftest imødekomme en anmodning fra parterne om afgørelse på skriftligt grundlag, men retten kan efter forslaget også vælge at holde en mundtlig hovedforhandling trods parternes anmodning om skriftlig behandling, hvis retten finder, at en mundtlig hovedforhandling vil være den bedste måde at behandle sagen på. Det er efter forslaget ikke en betingelse, at retten tager parternes samstemmende påstande til følge, men dette må dog forventes at blive den praktiske hovedregel. Hvis retten eksempelvis ikke finder grundlag for at imødekomme parternes samstemmende påstande om ændring af den indankede dom, vil retten imidlertid kunne stadfæste dommen. Retten vil også eksempelvis, hvis den finder grundlag for det, kunne ophæve den indankede dom og hjemvise sagen til behandling i foregående instans eller eventuelt afvise sagen fra domstolene, selv om parterne alene har nedlagt samstemmende påstande om frifindelse eller om formildelse. Retten vil også kunne tage samstemmende påstande om formildelse delvis til følge, således at straffen nok nedsættes, men ikke så meget som påstået. Det følger af forbuddet mod reformatio in pejus (retsplejelovens 924 og 936, stk. 1, jf. 924), at retten derimod ikke kan idømme en strengere straf end fastsat i den indankede dom, hvis anklagemyndigheden ikke har nedlagt påstand herom. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 6, 8 og 10 (forslag til retsplejelovens 930 a og forslag til ændring af retsplejelovens 917 og 936), og bemærkningerne hertil Justitsministeriet har overvejet, hvilke andre regler i retsplejeloven indførelse af en mulighed for at afgøre en anke i en straffesag på skriftligt grundlag kan give anledning til at foreslå ændringer i. 9

10 Justitsministeriet har i den forbindelse overvejet regler om antallet af dommere, som deltager i sagens afgørelse i landsretten (retsplejelovens 7, stk. 1, 1. og 2. pkt.), regler om medvirken af sagkyndige dommere (retsplejelovens 20 b, stk. 2), regler om dørlukning og referatforbud i sager med skriftligt forelæggelse og procedure (retsplejelovens 31 b), regler om aktindsigt i skriftlig forelæggelse og procedure (retsplejelovens 41 c, stk. 1), regler om inhabilitet (retsplejelovens 60, stk. 1, nr. 6), regler om domsafsigelse uden afholdelse af retsmøde (retsplejelovens 219 a, stk. 3, 2. pkt.), regler om medvirken af lægdommere (retsplejelovens 689), regler om begrænsning af sigtedes aktindsigt mv. (retsplejelovens 729 a, stk. 4, 729 c og 748, stk. 6), regler om beskikkelse af offentlig forsvarer (retsplejelovens 731, stk. 1, litra f, 738, stk. 2, 915 og 935, stk. 2), regler om varetægtsfængsling under en anke (retsplejelovens 769, stk. 3, jf. 767, stk. 2 og 3), regler om hovedforhandlingen (retsplejelovens 917, stk. 2, jf. kapitel 78, og kapitel 82 og 83), regler om frist for at ansøge om tredjeinstansbevilling (retsplejelovens 932, stk. 2, jf. 904, stk. 3), regler om kære (retsplejelovens 968 a, jf. 968) og regler om genoptagelse (retsplejelovens 982, 983, 987, stk. 4, og 988) Den foreslåede mulighed for at afgøre en ankesag på skriftligt grundlag er begrænset til tilfælde, hvor ankesagen ikke omfatter bedømmelsen af beviserne for tiltaltes skyld, og hvor parterne nedlægger samstemmende påstande, eksempelvis om hjemvisning, frifindelse eller formildelse, og hvor parterne desuden er enige om, at sagen kan afgøres på skriftligt grundlag. Justitsministeriet finder, at de hensyn, der begrunder medvirken af lægdommere i ankesager i landsretten, ikke gør sig gældende i sådanne tilfælde. Justitsminiteriet finder derfor, at lægdommere ikke bør medvirke i ankesager i landsretten, der afgøres på skriftligt grundlag, uanset om der skulle have medvirket lægdommere under en mundtlig hovedforhandling. Tilsvarende bør sagkyndige dommere ikke medvirke i sådanne sager, uanset om der skulle have medvirket sagkyndige dommere under en mundtlig hovedforhandling. Det bemærkes, at der under alle omstændigheder ikke medvirker lægdommere eller sagkyndige dommere i Højesteret, jf. for så vidt angår lægdommere udtrykkeligt retsplejelovens 690, stk. 2. At der ikke medvirker sagkyndige dommere i Højesteret, følger af, at retsplejeloven ikke inde- 10

11 holder regler herom, men derimod om, at sagkyndige dommere i visse tilfælde medvirker i byretten og landsretten. Retsplejelovens 20 b, stk. 2, jf. stk. 1, indebærer, at landsretten under anke af en straffesag, i hvilke fagkundskab til søforhold skønnes at være af betydning, under hovedforhandlingen tiltrædes af 2 sagkyndige dommere. Det følger allerede af bestemmelsens formulering, at de sagkyndige dommere kun medvirker under hovedforhandlingen i landsretten, og der er derfor ikke behov for at foreslå bestemmelsen ændret i konsekvens af forslaget om mulighed for at afgøre en ankesag uden mundtlig hovedforhandling. Retsplejelovens 689, stk. 2, og 86 a indebærer, at nævninger i ankesager i landsretten, hvor byrettens afgørelse er truffet under medvirken af nævninger, og hvor anken omfatter bedømmelsen af beviserne for tiltaltes skyld, deltager i afgørelsen af skyldsspørgsmålet og i fastsættelsen af sanktionen. Det følger allerede af 689, stk. 2, at nævninger kun medvirker i ankesager, som omfatter bedømmelsen af beviserne for tiltaltes skyld, og der er derfor ikke behov for at foreslå bestemmelsen ændret i konsekvens af forslaget om mulighed for at afgøre en ankesag, som ikke omfatter bedømmelsen af beviserne for tiltaltes skyld, uden mundtlig hovedforhandling. Retsplejelovens 689, stk. 3 og 4, og 91, stk. 2, indebærer, at domsmænd i visse ankesager i landsretten virker med samme beføjelser som dommere under hovedforhandlingen og de afgørelser, der står i forbindelse med denne. Det følger allerede af formuleringen af 91, stk. 2, at domsmænd kun medvirker i forbindelse med en hovedforhandling, og der er derfor ikke behov for at foreslå bestemmelsen ændret i konsekvens af forslaget om mulighed for at afgøre en ankesag uden mundtlig hovedforhandling Ifølge retsplejelovens 7, stk. 1, 1. pkt., deltager mindst 3 dommere i afgørelsen af sager ved landsretten, medmindre andet er bestemt. Ifølge bestemmelsens 2. pkt. kan en enkelt dommer dog handle på rettens vegne uden for hovedforhandlingen. Det må antages, at retsplejelovens 7, stk. 1, 2. pkt., ikke giver mulighed for, at én landsdommer afgør en sag ved dom, selv om dommen afsiges uden mundtlig hovedforhandling. Højesteret har således i en dom af 20. november 2001 (Ugeskrift for Retsvæsen 2002 side 360) fastslået, at bestemmelsen (dengang retsplejelovens 6, stk. 1, 2. pkt.) ikke giver hjemmel til, at en enkelt dommer pådømmer sa- 11

12 gen i en situation, der som følge af indstævntes udeblivelse er omfattet af retsplejelovens 386, stk. 2. Retsplejelovens 386, stk. 2, angår bl.a. udeblivelse fra retsmøder under forberedelsen af en civil ankesag (hvilket der var tale om i den nævnte højesteretssag). Det må antages, at retsplejelovens 7, stk. 1, 2. pkt., heller ikke giver mulighed for, at en civil sag, der afgøres uden mundtlig hovedforhandling i medfør af retsplejelovens 366 eller 387, afgøres af en enkelt dommer. Efter Justitsministeriets opfattelse bør ankesager i straffesager med samstemmende påstande, hvor parterne er enige om, at sagen kan afgøres på skriftligt grundlag, tilsvarende ikke kunne afgøres af en enkelt dommer. Justitsministeriet har overvejet, om det for at sikre dette vil være nødvendigt at ændre retsplejelovens 7, stk. 1, 2. pkt., men har ikke fundet tilstrækkeligt grundlag herfor. Justitsministeriet lægger i den forbindelse vægt på, at der allerede i dag er mulighed for, at civile sager i landsretten under visse omstændigheder kan afgøres på skriftligt grundlag uden mundtlig hovedforhandling, og at retsplejelovens 7, stk. 1, 2. pkt., ikke kan anvendes i sådanne tilfælde. Med lovforslaget foreslås det at indføre en begrænset mulighed for, at visse ankesager i straffesager kan afgøres på skriftligt grundlag uden mundtlig hovedforhandling, og det forudsættes i den forbindelse, at retsplejelovens 7, stk. 1, 2. pkt., heller ikke vil kunne anvendes i sådanne tilfælde Det følger af retsplejelovens 31 b, at hvis der i en sag anvendes skriftlig forelæggelse eller procedure efter retsplejelovens 850 eller 878, kan retten forbyde offentlig gengivelse heraf, i det omfang der under en tilsvarende mundtlig forelæggelse eller procedure kan ske dørlukning eller nedlægges referatforbud, jf. 29 og 30. Det følger endvidere af retsplejelovens 41 c, at hvis der i en sag er anvendt skriftlig forelæggelse eller procedure efter retsplejelovens 850 eller 878, har enhver som udgangspunkt ret til at få udleveret kopi heraf, når der er afsagt dom i sagen, medmindre dokumenterne er omfattet af et forbud mod offentlig gengivelse, jf. 31 b. I konsekvens af forslaget om mulighed for at afgøre en ankesag uden mundtlig hovedforhandling foreslås det at ændre retsplejelovens 31 b og 41 c, så disse bestemmelser også henviser til den foreslåede 930 a. 12

13 Der henvises til lovforslagets 1, nr. 1 (ændring af retsplejelovens 31 b og 41 c), og bemærkningerne hertil. Retsplejelovens 729 a, stk. 4, og 748, stk. 6, giver mulighed for under visse betingelser at begrænse sigtedes aktindsigt i sagens materiale, indtil tiltalte har afgivet forklaring under hovedforhandlingen. Eftersom en begrænsning i sigtedes aktindsigt efter disse bestemmelser bortfalder senest, når tiltalte har afgivet forklaring under hovedforhandlingen, vil bestemmelserne have størst betydning under sagens behandling i første instans. Det bemærkes herved, at bestemmelserne må forstås på den måde, at begrænsningen i sigtedes aktindsigt under alle omstændigheder bortfalder senest ved afslutningen af bevisførelsen under hovedforhandlingen, selv om tiltalte ikke har afgivet forklaring under denne, hvad enten dette skyldes, at tiltalte ikke har ønsket at afgive forklaring, eller at hovedforhandlingen er fremmet i tiltaltes fravær. I ankesager kan disse bestemmelser derfor kun få betydning, hvis der under anken tilvejebringes nyt materiale til brug for eller af betydning for sagen. Retsplejelovens 729 c giver mulighed for under visse betingelser at begrænse forsvarerens og sigtedes aktindsigt i sagens materiale. Hvis retten har bestemt, at begrænsningen skal gælde indtil videre, skal retten på ny vurdere begrænsningen, før hovedforhandlingen indledes. Bestemmelsen giver i modsætning til 729 a, stk. 4, mulighed for, at begrænsningen i aktindsigt vedvarer under hele sagen. Eftersom en begrænsning i forsvarerens og sigtedes aktindsigt efter 729 c kan vare ved under hele sagen, er bestemmelsen også relevant i ankesager. Bestemmelsen må i den henseende formentlig forstås på den måde, at ankeinstansen i givet fald er forpligtet til på ny at vurdere begrænsningen, før hovedforhandlingen i ankesagen indledes. Den foreslåede mulighed for at afgøre en ankesag på skriftligt grundlag er begrænset til tilfælde, hvor ankesagen ikke omfatter bedømmelsen af beviserne for tiltaltes skyld, og hvor parterne nedlægger samstemmende påstande, eksempelvis om hjemvisning, frifindelse eller formildelse, og hvor parterne desuden er enige om, at sagen kan afgøres på skriftligt grundlag. 13

14 Efter Justitsministeriets opfattelse må det på denne baggrund antages, at bestemmelserne i retsplejelovens 729 a, stk. 4, og 748, stk. 6, sjældent vil være relevante i sager, der afgøres på skriftligt grundlag. Retsplejelovens 729 c vil formentlig også sjældent have betydning for behandling af en sådan sag. Justitsministeriet finder bl.a. i lyset heraf ikke grundlag for at foreslå nogen ændringer af disse bestemmelser i konsekvens af forslaget om mulighed for at afgøre en ankesag uden mundtlig hovedforhandling. Det er imidlertid med lovforslaget forudsat, at den tidsmæssige grænse for begrænsningen af sigtedes aktindsigt, jf. 729 a, stk. 4, og 748, stk. 6, og for rettens pligt til at genoverveje en begrænsning i forsvarerens og sigtedes aktindsigt, jf. 729 c, stk. 4, i sager, der afgøres på skriftligt grundlag uden mundtlig hovedforhandling, skal forstås på den måde, at en begrænsning i sigtedes aktindsigt efter 729 a, stk. 4, eller 748, stk. 6, bortfalder senest, når udvekslingen af skriftlige procedureindlæg begynder, og at retten i givet fald skal genoverveje spørgsmålet om begrænsning i forsvarerens og sigtedes aktindsigt efter 729 c, inden udvekslingen af skriftlige procedureindlæg begynder Ifølge retsplejelovens 219 a, stk. 3, afsiges domme i straffesager som udgangspunkt i et retsmøde. Hvis afsigelsen ikke finder sted samme dag, som sagen er optaget til dom, og tiltalte ikke er fængslet, eller hvis sagen er behandlet efter 896 a, kan dommen dog afsiges uden afholdelse af retsmøde, jf. 219 a, stk. 3, 2. pkt. Retsplejelovens 896 a giver mulighed for at behandle sager, hvor der er udstedt bødeforelæg, uden afholdelse af retsmøde, hvis sigtede ikke anmoder om afholdelse af retsmøde. Ifølge retsplejelovens 932, stk. 2, 1. pkt., skal ansøgning om tilladelse til at anke landsrettens dom i en straffesag indgives inden 14 dage efter dommens afsigelse. Ifølge 932, stk. 2, 2. pkt., beregnes fristen dog efter reglerne i 904, stk. 2 og 3, hvis det er tiltalte, der vil anke. 904, stk. 3, bestemmer, at hvis sagen er afgjort efter 897 og tiltalte ikke var til stede eller gjort bekendt med tidspunktet for dommens afsigelse, regnes tiltaltes frist fra den dag, hvor retten har sendt en udskrift af dommen til tiltalte. Retsplejelovens 897 angår bl.a. sager omfattet af 896 a, hvor sigtede ikke har anmodet om afholdelse af retsmøde. Justitsministeriet finder, at dommen i en ankesag, som afgøres uden mundtlig hovedforhandling, bør kunne afsiges uden afholdelse af retsmøde, hvis tiltalte ikke er fængslet. 14

15 Justitsministeriet finder endvidere, at hvis tiltalte ikke var til stede ved domsafsigelsen i en sådan ankesag i landsretten og heller ikke var gjort bekendt med tidspunktet for domsafsigelsen, bør tiltaltes frist for at ansøge Procesbevillingsnævnet om tredjeinstansbevilling først regnes fra den dag, hvor retten har sendt en udskrift af dommen til tiltalte. Det foreslås derfor at ændre retsplejelovens 219 a, stk. 3, og 932, stk. 2, så der i disse bestemmelser også henvises til de foreslåede regler om afgørelse af ankesager uden mundtlig hovedforhandling. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 2 og 8 (ændring af retsplejelovens 219 a, stk. 3, og 932, stk. 2) Ifølge retsplejelovens 731, stk. 1, litra f, skal der ske beskikkelse af offentlig forsvarer for en tiltalt, der ikke har en valgt forsvarer, når der i anledning af indankning af en sag skal finde mundtlig forhandling sted for retten. Det fremgår videre af retsplejelovens 915 om anke til landsret, at hvis landsretten ikke straks afviser anken, beskikker landsrettens præsident en forsvarer for tiltalte, hvis denne ikke selv har valgt en forsvarer, og af retsplejelovens 935, stk. 2, om anke til Højesteret, at hvis Højesteret ikke straks afviser anken, beskikker Højesterets præsident en forsvarer for tiltalte, hvis tiltalte ikke selv har valgt en forsvarer. De gældende bestemmelser indebærer således, at der i alle ankesager, hvor tiltalte ikke selv har valgt en forsvarer, skal beskikkes en offentlig forsvarer, medmindre ankeinstansen straks afviser anken. Efter Justitsministeriets opfattelse bør dette også gælde i ankesager, der afgøres uden mundtlig hovedforhandling. Justitsministeriet lægger i den forbindelse bl.a. vægt på, at det af retssikkerhedsmæssige grunde vil være mest hensigtsmæssigt, at tiltalte ikke på egen hånd men kun i samråd med en valgt eller beskikket forsvarer kan give samtykke til, at sagen kan behandles på skriftligt grundlag, og dermed give afkald på mundtlig forhandling for den dømmende ret. Efter Justitsministeriets opfattelse gælder dette, selv om muligheden for at give samtykke til, at sagen kan behandles på skriftligt grundlag, efter forslaget alene omfatter tilfælde, hvor parterne nedlægger samstemmende påstande. Der foreslås derfor en konsekvensændring af retsplejelovens 731, stk. 1, litra f, så forsvarerbeskikkelse også bliver obligatorisk i ankesager, der af- 15

16 gøres på skriftligt grundlag, når ankeinstansen ikke straks afviser ankesagen. Der er ikke behov for at foreslå ændringer af retsplejelovens 915 og 932, stk. 2, som efter deres ordlyd ikke er begrænset til ankesager med mundtlig hovedforhandling. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 3 (ændring af retsplejelovens 731, stk. 1, litra f). Ifølge retsplejelovens 738, stk. 2, er den offentlige forsvarer, som er beskikket til at varetage sigtedes tarv under hovedforhandlingen, beføjet til at give møde også under retshandlinger ved anden ret. Efter Justitsministeriets opfattelse bør denne bestemmelse i givet fald også kunne anvendes i sager, der afgøres uden mundtlig hovedforhandling. Justitsministeriet har overvejet, om det for at sikre dette er nødvendigt at foreslå bestemmelsen ændret, men har ikke fundet tilstrækkeligt grundlag herfor. Justitsministeriet lægger vægt på, at retsplejelovens 738, stk. 2, blot anvender udtrykket beskikket til at varetage sigtedes tarv under hovedforhandlingen som modstykke til udtrykket særlig forsvarer, som beskikkes til at møde ved en anden ret. Bestemmelsen er således ikke en regel om en forsvarer, der er beskikket til særligt at varetage sigtedes interesser under hovedforhandlingen i modsætning til under andre dele af sagen, men omhandler derimod offentlige forsvarere, der er beskikket til at varetage sigtedes tarv ved den ret, hvor sagen verserer. Efter Justitsministeriets opfattelse vil bestemmelsen derfor uden vanskeligheder kunne forstås således, at den i givet fald også finder anvendelse i sager, der afgøres uden mundtlig hovedforhandling Ifølge retsplejelovens 769, stk. 1, har bestemmelse om varetægtsfængsling kun virkning indtil sagens afgørelse i retten, idet retten dog efter begæring efter afgørelsen kan træffe bestemmelse om varetægtsfængsling under eventuel appel, eller indtil fuldbyrdelse kan iværksættes. Indbringes den afgørelse, der er truffet i sagen for højere ret, og er der truffet afgørelse om anvendelse af varetægtsfængsling efter afgørelsen, skal spørgsmålet ifølge 769, stk. 3, snarest forelægges for den overordnede ret, hvortil afgørelsen er indbragt. Ved denne rets behandling af spørgsmålet om varetægtsfængsling finder bl.a. 767, stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse. 767, stk. 2, indeholder regler om, at retten, når anklagemyndigheden har indleveret anklageskrift til retten og retten har fastsat tidspunktet for hovedforhandlingen, i stedet for en fængslingsfrist på højst 4 uger kan fast- 16

17 sætte, at varetægtsfængslingen skal fortsætte uden yderligere forlængelser, indtil der er afsagt dom i sagen. 767, stk. 3, indeholder regler om, at når en fængslingsfrist udløber, efter at hovedforhandlingen er begyndt, fortsætter varetægtsfængslingen uden yderligere forlængelser, indtil der er afsagt dom i sagen. Justitsministeriet finder ikke grundlag for at foreslå, at de særlige regler i 769, stk. 3, jf. 767, stk. 3, om fængslingsfrister, når en hovedforhandling er begyndt, gøres anvendelige i sager, som afgøres uden afholdelse af hovedforhandling. Derimod vil det efter Justitsministeriets opfattelse være hensigtsmæsigt at give mulighed for, at retten, når den har truffet afgørelse om, at sagen skal behandles uden mundtlig hovedforhandling, kan bestemme, at en varetægtsfængsling skal fortsætte uden yderligere forlængelser, indtil der er afsagt dom i sagen. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 4 (ændring af retsplejelovens 769, stk. 3) Det følger af retsplejelovens 917, stk. 2, at hvis en anke til landsretten ikke omfatter bedømmelsen af beviserne for tiltaltes skyld, behandles anken efter reglerne i kapitel 78, medmindre andet er bestemt i kapitel 82. Størsteparten af reglerne i kapitel 78 vil ikke være relevante i ankesager, som afgøres uden mundtlig hovedforhandling. Det gælder reglerne om anklagerens, forsvarens og tiltaltes tilstedeværelse og udeblivelse ( ), tiltaltes tilstedeværelse i retslokalet ( 856, stk. 1, 4 og 7-9, og 857), hemmeligholdelse af et vidnes bopæl eller identitet ( 856, stk. 2, 3, 5, 6 og 10), hovedforhandlingens afbrydelse ( 858, 859, 863, stk. 3, og 874, stk. 1-3), hovedforhandlingens opdeling ( 862, stk. 1 og 2, 864, stk. 2, og 879) og hovedforhandlingens afvikling ( 860, 861, 862, stk. 4, 863, 864, stk. 1, , 871, stk. 3, 873 og , og 882, 1. pkt.). Tilsvarende er der enkelte regler i retsplejelovens kapitel 82 om anke til landsretten, der ikke er relevante, hvis sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling. Det gælder reglerne om ankeafkald under hovedforhandlingen ( 909, 3. pkt.), tiltaltes udeblivelse ( 921, stk. 2) og hovedforhandlingens afvikling ( 921 a). Endvidere er der en regel i retsplejelovens kapitel 83 om anke til Højesteret, der ikke er relevant, hvis sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, nemlig 937 om hovedfor- 17

18 handlingen. Endelig er der en regel i retsplejelovens kapitel 86 om genoptagelse, der ikke er relevant, hvis den genoptagne sag afgøres uden mundtlig hovedforhandling, nemlig 987, stk. 4, om domfældtes udeblivelse. Efter retsplejelovens 862, stk. 4, kan spørgsmål om afvisning af sagen efter 846 rejses på ny under hovedforhandlingen, selv om retten under forberedelsen af hovedforhandlingen har afslået at afvise sagen. Efter retsplejelovens 876 skal parterne have lejlighed til at udtale sig, inden retten afsiger dom eller kendelse under hovedforhandlingen, og tiltalte har altid det sidste ord. Disse bestemmelser finder efter deres ordlyd ikke direkte anvendelse, hvis sagen afgøres uden hovedforhandling. Justitsministeriet finder imidlertid, at de principper, som disse regler er udtryk for, også bør gælde, når en ankesag afgøres uden hovedforhandling. Der er derfor med lovforslaget forudsat, at en afgørelse under ankesagens forberedelse om, at ankesagen ikke afvises efter 914 eller 920, stk. 1, jf. 846, ikke hindrer, at spørgsmålet om afvisning kan rejses på ny i parternes procedureindlæg. Det er endvidere en selvfølge, at retten ikke træffer afgørelse, uden at parterne har haft lejlighed til at udtale sig, og det forudsættes med lovforslaget, at forsvareren skal have lejlighed til at afgive procedureindlæg sidst, og at tiltalte desuden, hvis tiltalte eller forsvareren har meddelt retten et ønske herom, skal have lejlighed til som den sidste at afgive et skriftligt indlæg, før retten træffer afgørelse. Retten vil derimod ikke efter lovforslaget skulle spørge forsvareren eller tiltalte, om tiltalte ønsker at benytte sig af muligheden for som den sidste at afgive et skriftligt indlæg. Når ankesagen afgøres på skriftligt grundlag, udelukker det i sagens natur, at der kan blive tale om mundtlig bevisførelse for den dømmende ret. Bevisførelse for den dømmende ret vil dermed i sagens natur i sådanne tilfælde altid være skriftlig, idet skriftlig dog her skal forstås i vid forstand, således at også billed- og lydmateriale kan være omfattet. Der er i princippet ikke noget til hinder for, at der kan ske mundtlig bevisoptagelse i et retsmøde under ankesagens forberedelse, men der vil ikke være videre adgang hertil end i sager med mundtlig hovedforhandling. Retsplejelovens 871, stk. 1, 2 og 4, og 872 indeholder regler om anvendelse af dokumenter og videoafhøringer af børn som bevis under hovedforhandlingen. Selv om disse bestemmelser efter deres ordlyd ikke finder direkte anvendelse, hvis sagen afgøres uden hovedforhandling, er det med lovforslaget forudsat, at bestemmelserne vil finde tilsvarende anvendelse på bevisførelsen under en ankesag, som afgøres uden hovedforhandling. 18

19 Retsplejelovens 874, stk. 3 og 4 (om rettens beslutning af egen drift om bevisførelse), 875 (om afgørelse ved kendelse i anledning uenighed mellem parterne om bevisførelsen), 880, 2. pkt. (om bevisbedømmelsens frihed), 881 (om afstemninger), 882, 2. pkt. (om, hvor længe sagen er verserende ved retten) og 883 og 884 (om dommen) vil også kunne anvendes i ankesager, der afgøres uden mundtlig hovedforhandling. Retsplejelovens 880, 1. pkt., bestemmer, at der ved afgørelsen af, om noget er bevist eller ikke, alene tages hensyn til de beviser, som er ført under hovedforhandlingen. Dette princip kan ikke anvendes direkte i ankesager, der afgøres uden hovedforhandling, men efter Justitsministeriets opfattelse bør der gælde et tilsvarende princip i sådanne sager. Ved afgørelsen af, om noget er bevist eller ikke, bør der således alene tages hensyn til de beviser, som parterne har henvist til i deres procedureindlæg. Bemærkningerne ovenfor om reglerne om bevisførelse og bevisbedømmelse er naturligvis kun relevante, i det omfang der under ankesagen skal være bevisførelse, og det må forventes at forekomme sjældent i sager, som ikke omfatter bedømmelsen af beviserne for tiltaltes skyld, og hvor parterne har nedlagt samstemmende påstande og er enige om, at sagen kan behandles på skriftligt grundlag. Ifølge retsplejelovens 907, stk. 4, skal anklagemyndighedens ankemeddelelse indeholde oplysning om, at tiltalte eller forsvareren senere vil blive underrettet om tidspunktet for hovedforhandlingen. Dette vil ikke være relevant i sager, der afgøres uden mundtlig hovedforhandling, og der foreslås derfor en konsekvensændring af retsplejelovens 907, stk. 4, hvorefter anklagemyndighedens ankemeddelelse skal indeholde oplysning om, at tiltalte eller forsvareren i givet fald senere vil blive underrettet om tidspunktet for hovedforhandlingen. Ifølge retsplejelovens 918 skal anklagemyndigheden udarbejde en ekstrakt, der skal indeholde udskrift af byrettens dom, udskrift af retsbogen vedrørende hovedforhandlingen ved byretten og andre relevante dokumenter. Ekstrakten skal sendes til landsretten og forsvareren så vidt muligt senest 2 uger før hovedforhandlingen. Denne fristregel kan ikke anvendes i sager, der afgøres uden mundtlig hovedforhandling, og der foreslås derfor en konsekvensændring af retsplejelovens 918, hvorefter ekstrakten i sager, der afgøres uden mundtlig hovedforhandling, skal sendes til landsret- 19

20 ten og forsvareren senest samtidig med anklagerens første procedureindlæg. Hvad angår de regler, der efter deres formulering finder anvendelse inden hovedforhandlingen, er det Justitsministeriets opfattelse, at sådanne regler hvis de ikke angår berammelse af, indkaldelse til, udsættelse af eller afvikling af hovedforhandlingen bør kunne anvendes også i sager, der afgøres uden mundtlig hovedforhandling. Justitsministeriet har overvejet, om formuleringen af sådanne regler (navnlig 916, stk. 1, 923, 926, stk. 1, 2. pkt., og 988) bør ændres for at tydeliggøre, at de kan anvendes, selv om sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, men har ikke fundet det nødvendigt at stille forslag herom. Justitsministeriet lægger herved vægt på, at formuleringen inden hovedforhandlingen i disse regler angiver, at reglerne finder anvendelse, når hovedforhandlingen ikke er begyndt, og at dette også er dækkende for sager, hvor der slet ikke holdes en hovedforhandling. Sammenfattende foreslås der i retsplejelovens kapitel 82 om anke til landsretten alene enkelte konsekvensændringer som følge af forslaget om mulighed for at afgøre en ankesag uden mundtlig hovedforhandling. Som nærmere beskrevet ovenfor vil de øvrige bestemmelser i dette kapitel og i kapitel 78, som der henvises til i 917, stk. 2, enten ikke være relevante eller kunne anvendes direkte eller i det mindste kunne anvendes tilsvarende i sager, der afgøres uden mundtlig hovedforhandling. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 5 og 7 (ændring af retsplejelovens 907, stk. 4, og 918, stk. 2) Ifølge retsplejelovens 60, stk. 1, nr. 6, må ingen handle som dommer i en sag, når han eller hun har deltaget som dommer under den tidligere hovedforhandling i en straffesag, der er hjemvist til ny hovedforhandling efter 929 eller genoptaget efter 976 eller 977. Efter Justitsministeriets opfattelse bør en dommer, der har deltaget i afgørelsen af en straffesag uden afholdelse af mundtlig hovedforhandling, heller ikke kunne handle som dommer, hvis sagen hjemvises eller genoptages. Justitsministeriet har overvejet, om det for at sikre dette vil være nødvendigt at ændre retsplejelovens 60, stk. 1, nr. 6, men har ikke fundet tilstrækkeligt grundlag herfor. Justitsministeriet lægger herved vægt på, at 20

21 den generelle regel i retsplejelovens 61 om, at ingen må handle som dommer i en sag, når der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at rejse tvivl om dommerens fuldstændige upartiskhed, må antages at være tilstrækkelig til at sikre, at en dommer, der har deltaget i afgørelsen af en straffesag uden afholdelse af mundtlig hovedforhandling, anses for inhabil under en eventuel fornyet behandling af sagen efter en hjemvisning eller genoptagelse. Justitsministeriet lægger også vægt på, at eftersom den foreslåede mulighed for at afgøre en straffesag på skriftligt grundlag uden mundtlig hovedforhandling alene omfatter tilfælde, hvor parterne nedlægger samstemmende påstande, kan der kun i helt særegne tilfælde forventes efterfølgende at opstå spørgsmål om hjemvisning eller genoptagelse af sagen Ifølge retsplejelovens 968 a, stk. 1, kan kendelser og andre beslutninger, der er afsagt af landsretten under behandling af en ankesag, kun kæres til Højesteret under tilsvarende betingelser som nævnt i 968 og med Procesbevillingsnævnets tilladelse. Sådan tilladelse kan meddeles, hvis kæremålet angår spørgsmål af principiel karakter eller særlige grunde i øvrigt taler derfor. Retsplejelovens 968, stk. 4, begrænser mulighederne for at kære kendelser og andre beslutninger, der afsiges under hovedforhandlingen eller under dennes forberedelse. Justitsministeriet finder ikke behov for, at begrænsningerne i kæreadgangen efter retsplejelovens 968 a, stk. 1, jf. 968, stk. 4, finder anvendelse i ankesager i landsretten, der afgøres på skriftligt grundlag uden mundtlig hovedforhandling. Justitsministeriet lægger bl.a. vægt på, at kære under alle omstændigheder kræver Procesbevillingsnævnets tilladelse. Det følger allerede af formuleringen af retsplejelovens 968, stk. 4, at bestemmelsen angår kendelser og andre beslutninger, der afsiges under hovedforhandlingen eller under dennes forberedelse, og der er derfor ikke behov for at foreslå bestemmelsen ændret i konsekvens af forslaget om mulighed for at afgøre en ankesag uden mundtlig hovedforhandling Det fremgår af retsplejelovens 982, 1. pkt., at hvis Den Særlige Klageret imødekommer en anmodning om genoptagelse af en straffesag, går klagerettens kendelse ud på, at ny hovedforhandling skal finde sted. Det fremgår endvidere af retsplejelovens 983, at den nye hovedforhandling foregår ved den landsret, som tidligere har dømt i sagen, og forberedes og fremmes i overensstemmelse med de almindelige regler om hovedforhandling for landsret. 21

22 Justitsministeriet finder, at muligheden for skriftlig behandling af en ankesag med samstemmende påstande også bør gælde i genoptagne straffesager. Justitsministeriet lægger bl.a. vægt på, at baggrunden for, at straffesagen er blevet genoptaget, i nogle tilfælde vil kunne være, at domfældte og anklagemyndigheden er enige om, at sagen er urigtigt afgjort, og at parterne derfor også i nogle tilfælde vil nedlægge samstemmende påstande under den genoptagne sag. Hvis parterne endvidere er enige om, at den genoptagne sag kan afgøres på skriftligt grundlag, bør retten have mulighed herfor. Justitsministeriet har overvejet, om det er nødvendigt at ændre formuleringen af retsplejelovens 982 og 983, men har ikke fundet tilstrækkeligt grundlag herfor. Efter Justitsministeriets opfattelse fremgår det således tilstrækkeligt tydeligt af henvisningen til de almindelige regler om hovedforhandling for landsretten, at den foreslåede nye bestemmelse om afgørelse på skriftligt grundlag uden mundtlig hovedforhandling også vil kunne anvendes i genoptagne straffesager. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige af betydning. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 7. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 9. Hørte myndigheder og organisationer mv. Et udkast til lovforslaget har været sendt til høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: 22

23 Højesteret, Østre og Vestre Landsret, samtlige byretter, Domstolsstyrelsen, Rigsadvokaten, Rigspolitiet, Den Danske Dommerforening, Dommerfuldmægtigforeningen, Foreningen af Offentlige Anklagere, Politiforbundet, Advokatrådet, Danske Advokater, Landsforeningen af Forsvarsadvokater, Amnesty International, Institut for Menneskerettigheder, Kriminalpolitisk Forening (KRIM), Retspolitisk Forening og Retssikkerhedsfonden. 10. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervsli- Administrative konsekvenser for erhvervsli- Miljømæssige konsekven ser Administrative konsekvenser for bogene Forholdet til EU-retten Positive konsekvenser/mindre- udgifter Ingen af betydning Ingen Ingen af betydning Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Negative konsekvenser/merudgifter Ingen Ingen Ingen Ingen Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 (Retsplejeloven) Til nr. 1 ( 31 b og 41 c) Det følger af retsplejelovens 31 b, at hvis der i en sag anvendes skriftlig forelæggelse eller procedure efter retsplejelovens 850 eller 878, kan retten forbyde offentlig gengivelse heraf, i det omfang der under en tilsvarende mundtlig forelæggelse eller procedure kan ske dørlukning eller nedlægges referatforbud, jf. 29 og

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i straffesager)

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i straffesager) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 14. august 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2017-731-0089 Dok.: 2391677 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 36/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob S. Arrevad, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Horsens den 13.

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2007/2 LSV 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0587 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2008 Forslag til

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 1. december 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Civile sager 2. instans Anke 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. 368, stk. 8, jf. 371 (Sø- og Handelsrettens afgørelser) Straffesager

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Oprettelse af et procesbevillingsnævn m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2017/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0009 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager.

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager. Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager. Civile sager 2. instans Anke 253, stk. 4 og 5, jf. stk. 3 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. Straffesager

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 Sag 331/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 24.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 156/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Juel Halberg, beskikket) I tidligere instans er truffet beslutning af Østre Landsrets 18. afdeling

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse) Politi- og Strafferetsafdelingen UDKAST Dato: 13. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0013 Dok.: 487654 Forslag til Lov om ændring af straffeloven

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 4. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. K 056/16 (Sermersooq Kredsrets sagl.nr. SER-AMM-KS-0015-2009) Anklagemyndigheden (J.nr. 5516-98791-00001-07)

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 6. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 6. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 6. april 2016 Sag 199/2015 Advokat A kærer Vestre Landsrets kendelse om afbeskikkelse af ham som forsvarer i sagen: Anklagemyndigheden mod T og Sag 200/2015 Advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. august 2015 Kontor:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET september 2016 - 2 1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 Sag 23/2016 A (advokat Brian Pihl Pedersen) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Trine Schmidt Nielsson) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016 Sag 26/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015 Sag 179/2015 A (advokat Charlotte Løfberg) mod Jyske Finans A/S (advokat Tanja Lykke Stougaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

Vestre Landsrets 14. afdeling holdt den 16. januar 2017 kl møde på tingstedet i Viborg.

Vestre Landsrets 14. afdeling holdt den 16. januar 2017 kl møde på tingstedet i Viborg. Vestre Landsrets 14. afdeling holdt den 16. januar 2017 kl. 10.00 møde på tingstedet i Viborg. Som dommer fungerede landsdommer John Lundum. V.L. B 1565 16 A mod B Sagens dokumenter var til stede. Retten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 182/2016 IWT LLC ApS (advokat Jens Rysgaard) mod Scharf GmbH (advokat Jakob Blicher Ravnsbo) I tidligere instanser er truffet beslutning af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 Sag 115/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T. vedrørende

K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T. vedrørende Retsudvalget 2009-10 L 186 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T Dato: 16. marts 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-730-1093 Dok.: FRM41111 vedrørende

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 Sag 41/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Ole Schmidt) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 10. afdeling den 16. december

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. februar 2016 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Vita Horneman Sagsnr.: 2016-19203-0831 Dok.: 1859979 GRUND-

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K.

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 16. maj 2007 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2007-156-0106 Dok.: JAU40546

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven, konkursloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Lovforslag nr. L 145 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven, konkursloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Lovforslag nr. L 145 Folketinget Lovforslag nr. L 145 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven, konkursloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010 Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 Sag 280/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 16. marts

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. oktober 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. oktober 2017 Lukkede døre og navneforbud HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. oktober 2017 Sag 150/2017 Ekstra Bladet ved Mette Fleckner og Jan Søgaard ved advokat Carlo Siebert kærer kendelse om navneforbud

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. april 2015 Sag 262/2014 Anne Lyngbye Melsen (advokat Rasmus Mangor Andersen) mod Fredensborg Kommune (advokat Kurt Bardeleben) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4,

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr. 2003-120-0007 Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, 1. Indledning Ved lov nr. 256 af 8. maj 2002 blev retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, ændret,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 Sag 256/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Casper Andreasen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Nykøbing

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 (Det forbydes offentligt at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre tiltaltes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 Sag 220/2015 Advokat Casper Andreasen

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. København, den 10. december 2012 Sagsnr. 2012-2470/HCH/JML 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X, der ved dom af 16. september 2011 afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 141 Offentligt (01) Dato: Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Peter Bartholin Sagsnr.: 2014-733-0113 Dok.: 1043439 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Vedrørende Kommissionens

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Af Thomas Rørdam AUGUST 2002 TILLÆG TIL ADVOKATEN 7-8/2002 RIV UD OG GEM! 1. Indledning I 1998 udarbejdede jeg efter drøftelse med Højesteret og Rigsadvokaten

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Retsudvalget B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Retsudvalget B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Retsudvalget 2013-14 B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 27. maj 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1.

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1. København, den 26. juni 2015 Sagsnr. 2015-215/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Advokatrådet klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagsfremstilling: Ved anklageskrift af

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Vejledning til domsmænd og nævninger

Vejledning til domsmænd og nævninger Vejledning til domsmænd og nævninger Juli 2007 Domstolsstyrelsen Trykt i 11.000 eksemplarer Design: Communikanten Tryk: VesterKopi Indhold Indledning... 5 Udtagelse til hvervet som lægdommer.... 6 Udtagelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012 Sag 263/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Nauheimer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Sønderborg den 17. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.) Civilafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Katarina Hvid Lundh Sagsnr.: 2016-490-0026 Dok.: 2162052 UDKAST Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015 Sag 57/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Sysette Vinding Kruse, beskikket for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Københavns

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje LBK nr 1008 af 24/10/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-4000-0021 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1242 af 18/12/2012

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje Retsudvalget REU alm. del - Bilag 117 Offentligt Bekendtgørelse af lov om rettens pleje Herved bekendtgøres lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 910 af 27. september 2005, med de ændringer,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2007/2 LSF 39 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0545 Fremsat den 12. december 2007 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 Sag 65/2014 Rigsadvokaten mod D (advokat Claus Bonnez, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Esbjerg den 15. november

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN)

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) 1. Indledning Ved lov nr. 520 af 6. juni 2006 om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) er

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje LBK nr 1069 af 06/11/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 11. september 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-740-0267 Senere ændringer til forskriften LOV nr 539 af 08/06/2006

Læs mere

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Strafudmåling ( 80) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;de enkelte kriminalitetstyper; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 19.1.2016 Status: Gældende Udskrevet:

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere