KonjunkturNYT - uge 40

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 40"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne faldt lidt i juli Internationalt USA: Fald i erhvervstilliden og Case-Shiller boligprisindekset Euroområdet: Stigning i detailsalget og uændret ledighed Tyskland: Uændret ledighed Storbritannien: Fald i erhvervstilliden Sverige: Stigning i erhvervstilliden og fald i industriproduktionen Japan: Fald i industriproduktionen og i erhvervstilliden Kina: Uændret erhvervstillid Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder ECB fastholder refinansieringsrenten Faldende aktiekurser på danske og internationale markeder Fald i olieprisen i USD Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet fredag kl. 1 Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Lille stigning i BNP i. kvartal De reviderede (men stadig foreløbige) nationalregnskabstal for. kvartal 1 viste en stigning i realt BNP på, pct. i forhold til 1. kvartal 1,og i første halvår 1 voksede BNP med,9 pct. i forhold til samme periode sidste år, jf. tabel 1.1. Denne offentliggørelse er den første kvartalsvise opgørelse på det nye nationalregnskab. Tallene kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med de forudgående opgørelser. Udviklingen i. kvartal afspejler fremgang i det private forbrug, mens eksporten og investeringerne faldt. Set i forhold til første halvår sidste år har der imidlertid været fremgang i både eksporten og investeringerne. Det har medvirket til at trække værdiskabelsen i den private sektor op, blandt andet i industrien. Sammenlignet med første halvår 13 lå privat BVT ekskl. råstofudvinding i Nordsøen 1,3 pct. højere i første halvår 1, jf. figur 1.1. Fremgang i den private værdiskabelse har skabt grobund for, at også den private beskæftigelse (ekskl. orlov) kunne stige, jf. figur 1.. Den private beskæftigelse er steget fem kvartaler i træk, og i. kvartal 1 var der en stigning på knap11. personer, jf. figur 1.. Dermed var der knap 35. flere i privat beskæftigelse i. kvartal 1 i forhold til 1. kvartal 13. Den offentlige beskæftigelse var stort set uændret i. kvartal, og samlet set steg beskæftigelsen (ekskl. orlov) med godt 1. personer på kvartalsbasis og med ca. 3. personer i forhold til 1. kvartal 13. Figur 1.1 BNP og privat BVT ekskl. råstof Figur 1. Vækst i privat beskæftigelse (ekskl. orlov) (9K=) 11 (9K=) personer 1. personer K 13K1 13K 13K3 13K 1 K1 1 K - BNP Privat BVT ekskl. råstof Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

3 Tabel 1.1 Nøgletal i det kvartalsvise nationalregnskab Kvt./kvt. Halvår 1) År/år 1). kvt. 1. kvt.. kvt. 13H1-1H1 13H-1H1. kvt Realvækst i pct BNP,,1,,9, 1,1 BVT,,,,9, 1, Privat forbrug (inkl. NPISH) -,,1,5,,3,5 Offentligt forbrug,3, -,1 1,,1, Faste bruttoinvesteringer -3,,9-1,,3,, - Boliginvesteringer,9, -1, 3,9, 3, - Erhvervsinvesteringer -5, 3, -,7,1 -, 1, - Offentlige investeringer -,, 5,1 1,3 -,5 3, Lagerinvesteringer, pct. af BNP,,3 -,,5, 1,1 Indenlandsk anvendelse i alt -,,9 -, 1,3, 1,1 Eksport,3 -,1 -,, -, 1, Import -,,3-1, 3,,7 3, Samlet efterspørgsel -,1,5 -, 1,5,1 1, Ændring i 1. personer Beskæftigelse (ekskl. orlov) 9 1 ) 1 ) 31 ) - privat offentlig forvaltning og service - ) -1 ) - ) Anm.: De reale vækstrater er opgjort i kædeindeks. 1). kvt./.kvt.-vækstraten er beregnet på sæsonkorrigerede tal og kan afvige fra tal i Danmarks Statistiks NYT-notits. ) Der er skønsmæssigt korrigeret for, at lærerkonflikten i. kvartal 13 trak beskæftigelsen ekskl. orlov ned. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Eksporten faldt med, pct. i. kvartal. Det dækker over et fald i tjenesteeksporten, mens vareeksporten steg. Det skal ses i lyset af en vis afdæmpning på de danske eksportmarkeder i kvartalet. I forhold til første halvår sidste år lå eksporten, pct. højere i første halvår 1. Også investeringerne faldt i. kvartal efter en kraftig fremgang kvartalet forinden. Det dækker over tilbagegang i erhvervsinvesteringerne og de private boliginvesteringer, mens de offentlige investeringer steg. Sammenlignet med første halvår sidste år har der imidlertid været væsentlig fremgang i investeringerne, der er steget med,3 pct. især på baggrund af fremgang i investeringerne i maskiner og transportmidler. Udviklingen i forbruget var mere positivt i. kvartal. Det private forbrug (som dækker forbruget både i husholdningerne og i de såkaldte NPISH non-profit institutioner rettet mod husholdningerne) steg med,5 pct. i. kvartal 1 til trods for et markant fald i bilkøbet, og det offentlige forbrug steg med,7 pct. Sammenlignet med første halvår 13 var det private forbrug uændret, mens det offentlige forbrug lå 1, højere. Importen faldt med 1, pct. i. kvartal, hvilket dækker over et fald i tjenesteimporten, mens vareimporten var uændret. I forhold til første halvår 13 lå importen 3, pct. højere i første halvår 1. Dagens tal er den første kvartalsvise offentliggørelse af nyt og hovedrevideret nationalregnskab på kvartaler frem til. kvartal 1. De nye nationalregnskabstal giver et bedre grundlag at vurdere udviklingen i første halvår på. Dels indarbejdes metodeforbedringer, herunder en bedre håndtering af betydningen af påskens placering for akti- 3

4 vitet fordelt på kvartaler, dels indarbejdes ny information, der er fremkommet efter den første flash-opgørelse (baseret på det gamle nationalregnskab) fra august. Tallene viser, at udviklingen i første halvår har været mere jævn, end den tidligere opgørelse tydede på, jf. figur 1.3. Der har været svag vækst i både 1. og. kvartal på henholdsvis,1 pct. og, pct. Der er generelt en del usikkerhed om nationalregnskabets opgørelse af BNP mv. Baseret på hidtidige erfaringer angiver Danmarks Statistik en usikkerhed på BNPvæksten på +/- ½ pct.-point. Figur 1.3 Kvartalsvis BNP-vækst ifølge nyt og gammelt nationalregnskab Pct. 1, 1,,,,,, -, -, -, Pct. 1, 1,,,,,, -, -, -, Gammelt NR Nyt NR Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

5 Fald i bruttoledigheden i august Bruttoledigheden faldt med 1.9 personer i august til 13. personer, jf. figur 1.. Ledighedsprocenten blev reduceret med,1 pct.point til 5, pct. af arbejdsstyrken. Udviklingen dækker over et fald i antallet af ledige dagpengemodtagere på 1. personer og et fald i antallet af ledige kontanthjælpsmodtagere på 5 personer. Ledigheden faldt især blandt unge under 3 år, hvor ledighedsprocenten blev reduceret med, pct.point for både 1--årige og 5-9-årige, jf. figur 1.5. Det var særligt blandt unge dagpengemodtagere, at ledigheden faldt, hvilket kommer efter en stigning i juli. Udviklingen skal formentlig ses i sammenhæng med, at mange unge færdiggjorde deres studie op til sommerferien. Dette mønster ses også i ledigheden for unge dagpengemodtagere i de foregående to år. Ledigheden for kontanthjælpsmodtagere under 3 år faldt også i august. Udviklingen i ledigheden for denne gruppe har siden årsskiftet været påvirket af kontanthjælpsreformen, som har reduceret antallet af unge ledige kontanthjælpsmodtagere. Den samlede bruttoledighed er reduceret med ca personer i årets første otte måneder, hvilket særligt skyldes de kraftige fald i starten af 1. AKU-ledigheden er reduceret med ca. 11. personer i første halvår 1 ifølge den kvartalsvise opgørelse. Den faldende ledighed tegner sammen med fremgang i beskæftigelsen et klart billede af, at arbejdsmarkedet er i bedring. I Økonomisk Redegørelse, august, er det lagt til grund, at den stigende tendens i beskæftigelsen og den faldende tendens i ledigheden vil fortsætte året ud og gennem 15. Figur 1. Bruttoledighed Figur 1.5 Bruttoledighed blandt aldersgrupper 1. personer 1. personer 5 5 Pct. af arbejdsstyrken 1 Pct. af arbejdsstyrken år 5-9 år 3-39 år Danmarks Statistik Skøn i ØR august -9 år 5-59 år år og over Anm.: Sæsonkorrigerede tal. Kontanthjælpsreformen påvirker bruttoledigheden i starten af 1, fordi den rent teknisk reducerer antallet af unge kontanthjælpsmodtagere i ledighedsstatistikken. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 5

6 Lille fald i konjunkturbarometrene Konjunkturbarometeret for industrien faldt fra indeks -5 i august til indeks -9 i september, jf. figur 1.. Indikatoren ligger derved fortsat på et relativt lavt niveau efter et kraftigt fald hen over sommeren. Faldet i september skyldes en negativ udvikling i ordrebeholdningerne, og at flere virksomheder melder om for store færdigvarelagre. Derimod er forventningerne til den fremtidige produktion steget. Det sammensatte konjunkturbarometer for bygge og anlæg faldt svagt fra -9 i august til -11 i september, jf. figur 1.. Det skal ses i sammenhæng med et fald i ordrebeholdningerne, mens forventningerne til beskæftigelsen viste en mindre stigning. Konjunkturbarometret for bygge og anlæg er overordnet set steget siden starten af 13, men har ligget relativt fladt hen over sommeren. Det sammensatte konjunkturbarometer for serviceerhvervene, er stadig positiv, men faldt lidt fra indeks 5 i august til indeks 3 i september, jf. figur 1.7. Det skyldes et fald i vurderingen af den faktiske omsætning, mens der er positive forventninger til den fremtidige omsætning. Ligesom for bygge og anlæg er indikatoren generelt steget det seneste halvandet års tid. Detailhandelens konjunkturbarometer (ikke sæsonkorrigeret) var stort set uændret på indeks 1 i september mod indeks 17 i august og ligger dermed stadig på et højt niveau, jf. figur 1.7. Både vurderingen af den faktiske og forventningerne til den fremtidige omsætning trækker indikatoren op i september. Figur 1. Sammensatte konjunkturbarometre for industri og bygge og anlæg Figur 1.7 Sammensatte konjunkturbarometre for serviceerhverv og detailhandel Pct. (nettotal) Pct. (nettotal) Pct. (nettotal) Pct. (nettotal) Industri Bygge og anlæg Serviceerhverv Detailhandel Anm.: Alle serier med undtagelse af detailhandel er sæsonkorrigeret. Før maj 11 består serien for detailhandel af tal fra EU s oprindelige statistik, mens tallene efter er fra den udvidede stikprøve, som Danmarks Statistik foretager. Kilde: Danmarks Statistik.

7 Fald i dankortomsætningen i september Dankortomsætningen faldt med godt ½ pct.point i september, når der tages højde for de almindelige sæsonudsving. For hele 3. kvartal er dankortomsætningen steget med ca., pct. i forhold til. kvartal, jf. figur 1.. Eftersom priserne vurderes at være faldet svagt i kvartalet er den reale vækst i dankortomsætningen på, pct. Dankortet bliver løbende mere udbredt og anvendt til stadigt flere transaktioner. Det har gennem en årrække medført, at dankortomsætningen er vokset hurtigere end privatforbruget ifølge nationalregnskabet, jf. figur 1.9. Denne overvurdering af udvikling i det private forbrug er også gældende efter offentliggørelsen af de hovedreviderede nationalregnskabstal i september 1. Figur 1. Dankortomsætning, tremåneders glidende gennemsnit (sk) Figur 1.9 Årlig stigning i dankortomsætningen og det private forbrug i nationalregnskabet Pct. Pct. (7M1=) (7M1=) Nationalregnskabet Dankortomsætningen - Anm.: I figur 1.9 er det private forbrug i nationalregnskabet alene husholdningernes forbrug og ikke forbruget i NPISH. Dette er en afvigelse fra tidligere, hvor det private forbrug i nationalregnskabet også indeholdt forbrug hos NPISH-sektoren. Kilde: Nets, Danmarks Statistik og egne beregninger. 7

8 Boligpriserne faldt lidt i juli Prisen på ejerlejligheder faldt med,3 pct. fra juni til juli (ikke-sæsonkorrigeret), jf. figur 1.1. Det er det første prisfald i år. Prisen på ejerlejligheder har generelt været i fremgang siden starten af 1 og ligger knap 9 pct. højere end i juli 13. Fra juni til juli faldt prisen på enfamiliehuse med 1, pct., jf. figur 1.1. Det er anden måned i træk, at prisen falder. Prisen på enfamiliehuse viste dog en stigende tendens i starten af året, og sammenlignes perioden januar-juli med samme periode sidste år, er prisen steget med godt 3 pct. For 1 som helhed ventes prisen på enfamiliehuse at stige med 3 pct. ifølge Økonomisk Redegørelse, august 1. Opgørelsen er beregnet ud fra de handler, der var tinglyst på beregningstidspunktet (ca. 75 pct. af det forventede endelige antal handler for den seneste måned). Prisindeksene er ikke sæsonkorrigerede som følge af, at perioden fra januar til juli 1 er forholdsvis kort og indeholder relativt store udsving, som ikke er sæsonrelaterede. Figur 1.1 Boligpriser (=) (=) Enfamiliehuse Ejerlejligheder Anm.: Ikke sæsonkorrigerede tal. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

9 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT USA Boligpriserne faldt med,5 pct. fra juni til juli ifølge Case-Shiller indekset, der måler udviklingen i de største amerikanske byer, jf. figur.1. Målt ved FHFA boligprisindekset steg priserne med,1 pct. over samme periode. Case-Shiller indekset har vist en svag tilbagegang over de seneste måneder, men ellers har begge indeks generelt været stigende siden starten af 1. Figur.1 Boligpriser, USA (7M1=) 11 (7M1=) FHFA Case-Shiller C Erhvervstilliden i fremstillingserhvervene målt ved ISM-indikatoren faldt i september til indeks 5,, jf. figur.. Faldet skyldes en nedgang i komponenter vedrørende nye ordrer og beskæftigelse. Samlet set peger erhvervstilliden fortsat på at amerikansk økonomi er gået styrket ind i. halvår, og ligger på et niveau over 5 hvilket indikerer fremgang. Figur. Erhvervstillid, USA

10 Euroområdet Den EU-harmoniserede Ledighed var omtrent uændret mellem juli og august på 11,5 pct. af arbejdsstyrken, jf. figur.3. Ledigheden har ellers haft en faldende tendens siden midten af 13. Blandt de største lande i euroområdet faldt ledigheden i Italien med,3 pct.-point i august, mens de andre landes ledighed forblev nogenlunde uændret. Detailsalget steg med 1, pct. i august måned, og har dermed fortsat den stigende tendens siden slutningen af 13, jf. figur.. Salget nåede dermed op på det højeste niveau siden udgangen af 11. Figur.3 Ledighed, euroområdet Figur. Detailsalg, euroområdet Pct. af arbejdsstyrken Pct. af arbejdsstyrken (7=) (7=) Tyskland Ledigheden (national definition) var uændret fra august til september og udgjorde,7 pct. af arbejdsstyrken, jf. figur.5. Ledigheden har generelt været omtrent uændret siden starten af 1, omkring det laveste niveau siden genforeningen. Figur.5 Ledighed, Tyskland Pct. af arbejdsstyrken 1 Mio. personer,5 9, 3,5 7 3,, Ledighed (national definition) Antal ledige (højre akse), 1

11 Storbritannien Erhvervstilliden i fremstillingserhvervene målt ved PMI-indikatoren faldt svagt fra august til september, jf. figur.. Det beskedne fald i september er et tegn på stabilisering efter en kraftig nedgang i den foregående måned. For serviceerhvervene faldt erhvervstilliden ligeledes, men begge indikatorer ligger fortsat langt over den neutrale værdi på 5. Figur. Erhvervstillid, Storbritannien PMI fremstilling PMI service Sverige Erhvervstilliden målt ved PMI-indikatoren steg i september til indeks 53, for fremstillingserhvervene, jf. figur.7. For serviceerhvervene steg erhvervstilliden ligeledes til indeks 55,. Stigningerne skal dog ses i sammenhæng med et større fald i august måned. Industriproduktionen faldt svagt fra juli til august, jf. figur.. I samme måned steg ordreindgangen med, pct., hvilket hovedsageligt skyldes en fremgang i eksportordrerne. Figur.7 Figur. Erhvervstillid, Sverige Industriproduktion, Sverige (M1=) (M1=) PMI fremstilling PMI service Industriproduktion Industriordrer. 11

12 Japan Ifølge den foreløbige opgørelse faldt Industriproduktionen med 1,5 pct. fra juli til august, jf. figur.9. Industriproduktionen har haft en faldende tendens siden starten af året, og ligger nu på omtrent samme niveau som i foråret 13. Tankan-rapporten, der måler erhvervstilliden i store japanske virksomheder, faldt igennem de seneste tre måneder fra indeks 1 til indeks 13, jf. figur.1. Det samlede fald i erhvervstilliden skyldes at tilliden i serviceerhvervene er faldet, mens tilliden i fremstillingserhvervene er steget. Figur.9 Industriproduktion, Japan Figur.1 Erhvervstillid, Japan (M1=) (M1=) Service Fremstilling Total. Kina Erhvervstilliden i industrien målt ved NBS-indikatoren var uændret i september på 51,1 for fremstillingserhvervene, jf. figur.11. et har været svagt faldende over de seneste tre måneder. For serviceerhvervene faldt erhvervstilliden med, point i september. Figur.11 Erhvervstillid, Kina PMI fremstilling PMI service 1

13 RENTER, OLIEPRIS, VALUTA- OG AKTIEMARKEDER Efter rentemødet d.. oktober valgte Den Europæiske Centralbank at fastholde refinansieringsrenten på,5 pct. samt indlåns- og udlånsrenten på hhv. -, og,3 pct. Siden sidste fredag er det danske og de ledende internationale aktiekursindeks svækket. Olieprisen (målt i USD) er faldet i løbet af ugen. Tabel 3.1 Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Fredag Ændring ift. Freda 3/1 sidste fredag 3/1 Ændring ift. sidste fredag Renter, pct. p.a.: Ledende renter, pct. p.a.: 3-md.,, pct.point USA (federal funds rate),5, pct.point pengemarkedsren Japan (unc. call rate),1, pct.point Stat. 1-årig,97 -,5 pct.point Sverige (repo),5, pct.point Realkreditrenter 1 : Euroområdet (refinansieringsrenten),5, pct.point Kort realkreditlån,1 -,5 pct.point Storbritannien (repo),5, pct.point Langt realkreditlån, -,7 pct.point Danmark (udlånsrenten),, pct.point Nationalbankens satser: Rente på 1-årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto,, pct.point USA, -,9 pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan,53, pct.point Indskudsbeviser -,5, pct.point Tyskland,91 -,5 pct.point Udlån,, pct.point Storbritannien,3 -,1 pct.point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser : Kort (3-mdr.),5 -, pct.point USD/JPY 3 1,1 -,79 pct. Langt (1-årigt):,9, pct.point GBP/USD 1,95, pct. EUR/USD 1, -,1 pct. Aktiekurser (kursindeks): OMXC (3/7-9 = 1 7, -,35 pct. Aktiekurser (kursindeks): USD, S&P5 19-1,5 pct. Valutakurser : Japan, Nikkei ,1 pct. EUR/DKK 7,9,3 pct. USD/DKK 57,57,1 pct. Euroomr., Eurostoxx indeks 311-3,3 pct. SEK/DKK 1,5 1,3 pct. Storbritannien, FTSE -3,5 pct. NOK/DKK 91,1,31 pct. GBP/DKK 99, -, pct. Oliepriser: JPY/DKK 5,,9 pct. Brent (USD) 9,53 -,7 USD Effektiv kronekurs- Brent (DKK) 5-15,1 DKK indeks (19 = 11,9 -,3 point 1) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med 1- og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af 3-årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). 3) Pris i yen for én dollar. og Danmarks Nationalbank 13

14 Figur 3.1 Pengepolitisk rente Figur 3. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland Pct. 7 Pct. 7 Pct.,5 Pct.-point, 5 5, 1,5,, 3 3 1,, USA Danmark Euroområdet 1-1,5 -,, -, -,5 -, dec 1 apr 13 aug 13 dec 13 apr 1 aug 1 1-årig, rentespænd (h.a.) 3-mdr., rentespænd (h.a.) 1-årig, dansk 3-mdr., dansk Figur 3.3 Rentespænd i forhold til Tyskland Figur 3. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro Pct.-point 3 Pct.-point 3 Euro Dollar aug 1 dec 1 apr 13 aug 13 dec 13 apr 1 aug 1 Italien Spanien Portugal Irland Frankrig Grækenland 5 okt 1 feb 13 jun 13 okt 13 feb 1 jun 1 okt 1 Euro Dollar (h. akse) Figur 3.5 Udvalgte aktieindeks Figur 3. Udvalgte valutakurser (5=) (5=) okt 1 feb 13 jun 13 okt 13 feb 1 jun 1 okt 1 USD/EUR USD/JPY,95 11,9 15,5, 95,75 9,7 5,5, 75 okt 1 feb 13 jun 13 okt 13 feb 1 jun 1 okt 1 Eurostoxx Nikkei 5 S&P 5 OMX C USD/EUR USD/JPY (h. akse) 1

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. november. december Danmark Lille fald i BNP i. kvartal Fald i ledigheden i oktober Boligpriserne faldt en anelse i september Stigning i antal konkurser i november Fald i antallet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fald i bruttoledigheden i april Stor stigning i antallet af ledige stillinger i. kvartal Aftagende lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Stigning i vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november. november Danmark Stigning i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Uændret ledighedsprocent i oktober Konjunkturbarometre: Stigning i serviceerhverv, detailhandel og industri,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 3 31. august. september 1 Danmark Svag fremgang i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i juli Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal Huspriserne faldt i juni let

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Fremgang i dansk økonomi i. kvartal Bruttoledigheden faldt i juli Uændret niveau i konjunkturbarometre for serviceerhvervene og industri, mens bygge og anlæg

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 8. oktober 1. november 1 Danmark Bruttoledigheden steg svagt i september efter noget større fald i august Stigende AKU-beskæftigelse og AKU-ledighed ifølge ny månedlig statistik Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge 45 2. november 6. november 215 Danmark Mindre fald i industriproduktionen i september Stigende boligpriser i august Lidt flere konkurser i oktober, men generelt faldende tendens Flere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september 6. september Danmark Stigning i detailomsætningen i august Forbrugertilliden faldt i september, men ligger fortsat højt Inflationen i Danmark atter lavere end i euroområdet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed KonjunkturNYT uge. oktober.-. november 7 Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed 7.8 personer 7 8 9 7 Danmark Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge. november 9. november Danmark Fremgang i BNP i. kvartal Ny metode opjusterer opgørelsen af offentlig produktion Bruttoledigheden er stort set uændret i oktober Stigende beskæftigelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar. februar Danmark Fald i BNP i. kvartal, men vækst på, pct. for året som helhed Fald i bruttoledigheden i januar Erhvervenes konjunkturbarometre udviser fortsat stigende tendens

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Lidt flere ledige i tember, men tendensen er nedadgående Fortsat opadgående forventninger til produktion og omsætning i oktober Stigende udlån til både husholdninger

Læs mere

KonjunkturNYT uge 13

KonjunkturNYT uge 13 KonjunkturNYT uge 7.-. marts 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge 13. marts 8. marts 1 Danmark Fald i bruttoledigheden i februar Erhvervenes konjunkturbarometre udviser fortsat positive takter i marts Stigende huspriser i. kvartal Penge- og realkreditinstitutternes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 1. oktober. oktober 1 Danmark Fald i industriproduktionen i august efter stor stigning i juli Firmaernes samlede salg steg i august Lille stigning i dankortomsætningen i september Stabile

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 8. december 12. december 21 Danmark Firmaernes salg faldt i oktober Vareeksporten steg i oktober Omtrent uændret overskud på betalingsbalancen i oktober Lille stigning i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016) KonjunkturNyt Uge 4 (3.-7. oktober 216) Side 2 af 17 KonjunkturNyt Uge 4, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 39 ( september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 39 ( september 2016) KonjunkturNyt Uge 39 (6.-3. september 16) Side af 19 KonjunkturNyt Uge 39, 16 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 2 1. juni 22. juni 2 Danmark Lille fald i forbrugertilliden i juni Lille stigning i detailomsætningsindekset i maj Faldende boligpriser i 1. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 8. 4. februar 17 Side af 17 KonjunkturNyt Uge 8 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016) KonjunkturNyt Uge 31 (1.-5. august 216) Side 2 af 13 KonjunkturNyt Uge 31, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017

KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017 KonjunkturNYT uge 5. januar. februar 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 5 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar. marts Danmark Tilbagegang i dansk økonomi i. kvartal Faldende bruttoledighed i januar Fald i F ledigheden i januar Positive konjunkturbarometre for detailhandel og industri,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 9. maj. maj Danmark Lavere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Stigning i forbrugertilliden i maj Stigning i detailomsætningsindekset i april Energipriser trak dansk

Læs mere

KonjunkturNYT uge 18

KonjunkturNYT uge 18 KonjunkturNYT uge 8.-. maj 7 Side af KonjunkturNyt Uge 8 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 4 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 8. marts Danmark Stor fremgang i industriproduktionen i januar Fald i dankortomsætningen i februar Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal ifølge Danmark statistik Små

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 4. februar 8. februar 213 Danmark Kraftigt faldende industriproduktion i 4. kvartal, men lå for 212 som helhed knap 1 pct. højere end i 211 Eksporten især af tjenester faldt i 4.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 7. januar Danmark Firmaernes samlede salg er omtrent uændret i november Stort set uændret byggebeskæftigelse i. kvartal Fald i antal varslede afskedigelser, men også i ledige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere