REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål"

Transkript

1 REVU s udtalelse om ISA 700 Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål Revisionsudtalelsen er opdateret som følge af: ændringer til revisorloven med ikrafttræden den 17. juni 2016 og opdatering af tilhørende erklæringsbekendtgørelse ajourførte revisionsstandarder med ikrafttræden ved revision af regnskaber, der har balancedag den 15. december 2016 eller senere. Denne udtalelse erstatter REVU s udtalelse vedrørende ISA 700 fra november Formålet med udtalelsen er at give REVU s anbefalinger til udformning af revisionspåtegningen i overensstemmelse med gældende lovgivning og standarder samt at vise praktiske eksempler herpå. Ikrafttrædelse Udtalelsen gælder ved revision af regnskaber, som har balancedag den 15. december 2016 eller senere. Kravet om rapportering af centrale forhold ved revisionen, jf. ISA 701, gælder for børsnoterede virksomheder, som har balancedag den 15. december 2016 eller senere. For ikkebørsnoterede PIE-virksomheder 1 gælder kravet om rapportering af centrale forhold ved revisionen først fra regnskabsår, som begynder efter den 17. juni Erklæringsbekendtgørelsen giver mulighed for at anvende de nye regler om revisionspåtegninger på regnskaber med balancedag før 15. december 2016, når revisionspåtegningen afgives efter 15. december For at sikre ensartede revisionspåtegninger for identiske regnskabsperioder anbefaler REVU, at denne mulighed ikke anvendes. Indholdet af revisionspåtegningen Udformningen af revisionspåtegningen er ændret væsentligt. Dette gælder indholdet, overskrifterne og rækkefølgen i påtegningen. Erklæringsbekendtgørelsen er i forbindelse med ændringerne til revisorloven blevet tilpasset, således at der ikke er uoverensstemmelse mellem kravene i bekendtgørelsen og ISA. Nedenfor er anført de væsentligste ændringer til revisionspåtegningen: Erklæringens overskrift er ændret til Den uafhængige revisors påtegning, uanset erklæringen indeholder en Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering. Konklusionen og grundlaget for konklusionen skal præsenteres først i revisionspåtegningen. Der er ikke øvrige krav til rækkefølgen af elementerne i revisionspåtegningen. Beskrivelsen af revisors ansvar er væsentligt mere omfattende end tidligere. 1 Virksomheder af interesse for offentligheden: (Revisorloven 1a) a) Virksomheder, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-land eller et EØS-land, og b) finansielle virksomheder, jf. 5, stk. 1, nr. 1, litra a, b og e, i lov om finansiel virksomhed (penge- og realkreditinstitutter og forsikringsselskaber) 1

2 REVU s udtalelse om ISA 700 Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål Kravet i den tidligere erklæringsbekendtgørelse 2 om, at revisor skulle anføre: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, når konklusionen var uden modifikationer, er ophævet. Kravet i erklæringsbekendtgørelsen 3 om, at revisor skal anføre, at Generalforsamlingen ikke bør godkende regnskabet, gælder fremover ikke for små virksomheder. 4 Benævnelsen Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet er ændret til Fremhævelse af forhold i regnskabet. Fremover er der krav om et særskilt afsnit med omtale af Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift, såfremt dette er relevant. Benævnelsen Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen er ændret til Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen. Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold benævnes fremover Andre rapporteringsforpligtelser og skal rapporteres i et særskilt afsnit med en overskrift, der er tilpasset indholdet. Udtalelse om ledelsesberetningen er blevet præciseret. Udtalelsen er baseret på en revisionspåtegning på et fuldstændigt regnskab med generelt formål med konklusion uden modifikationer, ingen omtale af usikkerhed vedrørende fortsat drift og ingen fremhævelser af forhold i regnskabet eller vedrørende revisionen, ligesom der ikke er andre rapporteringsforpligtelser. Endvidere er udtalelsen baseret på, at Andre oplysninger som defineret i ISA 720 alene består af ledelsesberetningen. Der henvises til særskilte udtalelser: REVU s udtalelse om ISA 705: Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors revisionspåtegning. REVU s udtalelse om ISA 706 og 570: Fremhævelse af forhold i regnskabet, fremhævelse af forhold vedrørende revisionen samt omtale af væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift i den uafhængige revisors revisionspåtegning. REVU s udtalelse om andre rapporteringsforpligtelser i den uafhængige revisors revisionspåtegning. 2 Erklæringsbekendtgørelsen ( , nr. 385) 5, stk. 3 3 Erklæringsbekendtgørelsen 6, stk. 9 4 Små virksomheder, jf. revisorloven 1a, stk. 1, nr. 4: Virksomheder, som i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelsesgrænser: En balancesum på 44 mio. kr., en nettoomsætning på 89 mio. kr. og et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50. 2

3 REVU s udtalelse om ISA 700 Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål De væsentligste elementer af revisionspåtegningen er beskrevet nedenfor: Indholdet af overskrifterne er omtalt på de følgende sider. Kursiverede punkter er ikke medtaget i påtegningseksemplerne Den uafhængige revisors revisionspåtegning 2. Adressat 3. Revisionspåtegning på årsregnskabet 4. Konklusion 5. Grundlag for konklusion 6. Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift 7. Fremhævelse af forhold i regnskabet 8. Centrale forhold ved revisionen 9. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 10. Ledelsens ansvar for årsregnskabet 11. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 12. Udtalelse om ledelsesberetningen 13. Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 14. Andre rapporteringsforpligtelser 15. Yderligere oplysninger krævet i henhold til EU-forordning 537/ Den uafhængige revisors revisionspåtegning 5 ISA 700 stiller krav om, at overskriften klart skal indikere, at der er tale om en erklæring fra en uafhængig revisor. Erklæringsbekendtgørelsen anvender udtrykket revisionspåtegning på den samlede erklæring, som revisor skal afgive. For at være konsistent i forhold hertil samt anvende det samme udtryk, som bliver brugt i daglig tale, er overskriften ændret til Den uafhængige revisors revisionspåtegning, også når der er indeholdt en Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering i den samlede erklæring. 2. Adressat 6 Indsæt passende adressat under hensyntagen til opgavens omstændigheder. Sædvanligvis vil det være kapitalejerne. 5 ISA 700, afsnit 21 6 ISA 700, afsnit 22 3

4 REVU s udtalelse om ISA 700 Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål 3. Revisionspåtegning på årsregnskabet Underoverskriften indsættes kun, hvis Den uafhængige revisors revisionspåtegning tillige indeholder en Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering. 4. Konklusion 7 Afsnittet Konklusion skal være det første afsnit i revisionspåtegningen, jf. ISA , og skal benævnes Konklusion 8. Overskriften skal tilpasses, hvis konklusionen modificeres. Der henvises til REVU s udtalelse om ISA Grundlag for konklusion 9 Afsnittet Grundlag for konklusion skal placeres umiddelbart efter konklusionen, jf. ISA , og skal benævnes Grundlag for konklusion 10. Grundlaget for konklusionen og overskriften skal tilpasses, hvis konklusionen modificeres. Der henvises til REVU s udtalelse om ISA Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift 11 Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift, jf. ISA 570, skal fremover rapporteres særskilt og ikke som Fremhævelse af forhold i regnskabet. Såvel ISA 570 som erklæringsbekendtgørelsen 5, stk. 4, angiver, at overskriften Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift skal anvendes. Der henvises til REVU s udtalelse om ISA 706 og Fremhævelse af forhold i regnskabet 12 Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet skal fremover benævnes Fremhævelse af forhold i regnskabet, jf. erklæringsbekendtgørelsen 7, stk. 4. Af ISA 706 fremgår det, at Fremhævelse af forhold i regnskabet skal indgå i overskriften. Der henvises til REVU s udtalelse om ISA 706 og Centrale forhold ved revisionen 13 Ved revision af regnskaber for PIE-virksomheder skal der fremover rapporteres om centrale forhold ved revisionen, jf. ISA 701 og forordningens artikel 10. Centrale forhold ved revisionen skal, jf. ISA 701, placeres tæt på konklusionen, men der er ingen specifikke krav til placeringen. Ved fastlæggelse af de centrale forhold ved revisionen skal revisor blandt de forhold, der er kommunikeret til den øverste ledelse, fastlægge de forhold, der krævede betydelig opmærksomhed fra revisors side ved udførelsen af revisionen. 7 ISA 700, afsnit 22 8 ISA 700, afsnit 23, og erklæringsbekendtgørelsen 5, stk. 2 9 ISA 700, afsnit ISA 700, afsnit 28, og erklæringsbekendtgørelsen 5, stk ISA 570, afsnit 22, jf. ISA 700, afsnit ISA 706, afsnit 9 13 ISA 701 og forordningens artikel 10, stk. 2, litra c 4

5 REVU s udtalelse om ISA 700 Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål Beskrivelsen af hvert centralt forhold ved revisionen i afsnittet Centrale forhold ved revisionen skal indeholde en henvisning til de eventuelt tilknyttede oplysninger i regnskabet og skal omtale: a) Hvorfor forholdet blev anset som et af de forhold, der var mest betydeligt ved revisionen, og derfor fastlagt som et centralt forhold ved revisionen b) Hvordan forholdet blev behandlet ved revisionen. Der henvises til ISA 701, Kommunikation af centrale forhold ved revisionen i den uafhængige revisors erklæring for beskrivelse af krav hertil og relateret vejledning. 9. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 14 Som følge af den ændrede terminologi omtales de tidligere supplerende oplysninger vedrørende revisionen fremover som Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen. Det fremgår af ISA 706, at overskriften skal være Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen eller anden passende overskrift. Der henvises til REVU s udtalelse om ISA 706 og Ledelsens ansvar for årsregnskabet 15 Afsnittet om ledelsens ansvar er udvidet med en omtale af ledelsens ansvar for vurdering af virksomhedens evne til at fortsætte driften. 11. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 16 Omtalen af revisors ansvar er blevet væsentligt mere omfattende. ISA giver mulighed for at placere dele af afsnittet på en passende myndigheds hjemmeside, såfremt national lovgivning eksplicit tillader dette. Erklæringsbekendtgørelsen giver imidlertid ikke denne mulighed. Derfor skal hele afsnittet medtages i revisionspåtegningen. 14 ISA 706, afsnit ISA 700, afsnit ISA 700, afsnit

6 REVU s udtalelse om ISA 700 Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål ISA giver ligeledes mulighed for at medtage dele af afsnittet om revisoransvar som bilag til revisionspåtegningen. Det er REVU s anbefaling, at hele afsnittet medtages samlet i revisionspåtegningen som vist i eksemplerne. Der skal tilføjes særskilte afsnit om revisors ansvar i følgende situationer: Revision af et koncernregnskab: Omtale af ansvar for den udførte koncernrevision Revision af PIE-virksomhed: Omtale af ansvar for overholdelse relevante etiske krav vedrørende uafhængighed Ved medtagelse af Centrale forhold ved revisionen i revisionspåtegningen: Omtale af ansvar vedrørende rapportering af Centrale forhold ved revisionen. 12. Udtalelse om ledelsesberetningen 17 Revisor skal rapportere om Andre Oplysninger i overensstemmelse med ISA 720. Andre Oplysninger er oplysninger indeholdt i årsrapporten ud over selve regnskabet, hvilket for regnskaber aflagt efter årsregnskabsloven almindeligvis er ledelsesberetningen. Overskriften Andre Oplysninger kan, jf. ISA 720, ændres til anden relevant overskrift, men erklæringsbekendtgørelsen 5, stk. 8, foreskriver, at benævnelsen Udtalelse om ledelsesberetningen skal anvendes. Såfremt der i Andre Oplysninger indgår andre elementer end ledelsesberetningen, kan overskriften ændres til for eksempel Udtalelse om ledelsesberetningen og supplerende beretning om CSR. Omfatter Andre Oplysninger alene ledelsesberetningen, anvendes bekendtgørelsens benævnelse Udtalelse om ledelsesberetningen. Revisor skal i henhold til erklæringsbekendtgørelsen 5, stk. 7, afgive en udtalelse om, hvorvidt ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab og er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens krav, samt hvorvidt revisor har fundet væsentlige fejlagtige angivelser i ledelsesberetningen, og i givet fald oplyse arten af de fejlagtige angivelser. Kravet om, at udtalelsen eksplicit skal forholde sig til, om ledelsesberetningen er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens krav, følger af en ændring til regnskabsdirektivet 18 og ligger ud over kravene i henhold til ISA 720. Det er REVU s opfattelse, at dette ikke ændrer ved kravene til revisors arbejde. Historisk har Udtalelse om ledelsesberetningen været placeret som en Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering, da kravet ikke fulgte af ISA, men af national lovgivning. Ændringer til ISA 720 medfører imidlertid, at Andre Oplysninger og dermed Udtalelse om ledelsesberetningen fremover indgår som en del af selve revisionspåtegningen på årsregnskabet. ISA indeholder ikke eksplicitte krav til placeringen af Udtalelse om ledelsesberetningen i revisionspåtegningen. 17 ISA 720, afsnit Direktiv (EU) 2013/34, artikel 34 (1) 6

7 REVU s udtalelse om ISA 700 Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål Det er REVU s opfattelse, at afsnittet med fordel kan placeres sidst i revisionspåtegningen efter omtalen af revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet, jf. eksemplerne 1 6. Derved præsenteres afsnittene om revisionen af årsregnskabet samlet. Internationalt orienterede virksomheder kan dog med fordel placere Udtalelse om ledelsesberetningen som vist i ISA 700, dvs. umiddelbart før omtalen af Ledelsens ansvar for årsregnskabet. I eksemplerne på revisionspåtegninger på regnskaber aflagt efter IFRS er denne placering derfor fastholdt. 13. Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 19 I de tilfælde, hvor revisor i tilknytning til sin revisionspåtegning på årsregnskabet er forpligtet til at afgive erklæring om andre forhold, det vil sige erklæringer ud over revisors ansvar i forhold til ISA, skal sådanne erklæringer 20 medtages i et separat afsnit under overskriften Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering. REVU anbefaler, at man i de tilfælde, hvor yderligere erklæringsforpligtelser alene omfatter en enkelt erklæring, eksempelvis om ledelsesansvar, ændrer den i ISA foreskrevne overskrift til en konkret tilpasset overskrift. 14. Andre rapporteringsforpligtelser 21 Her placeres andre rapporteringsforpligtelser som for eksempel forpligtelser i henhold til erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 2. Overskriften tilpasses det konkrete indhold. Der henvises til REVU s udtalelse om andre rapporteringsforpligtelser. 15. Yderligere oplysninger krævet i henhold til EU-forordning 537/ Ifølge EU-forordningens artikel 10 (2), litra a, b, e, f og g, skal revisionspåtegningen for PIEvirksomheder endvidere: a) angive, af hvem eller af hvilket organ revisoren/revisorerne eller revisionsfirmaet/revisionsfirmaerne blev udpeget b) angive datoen for udpegelsen af revisoren/revisorerne eller revisionsfirmaet/revisionsfirmaerne og det tidsrum, hvor denne eller disse uden afbrydelse har varetaget opgaven, herunder tidligere forlængelser og genudpegelser af revisorerne eller revisionsfirmaerne e) bekræfte, at revisorerklæringen er forenelig med revisionsprotokollatet til revisionsudvalget, jf. artikel 11 f) erklære, at der ikke er udført forbudte ikke-revisionsydelser som omhandlet i artikel 5, stk. 1, og at revisoren/revisorerne eller revisionsfirmaet/revisionsfirmaerne forblev uafhængige i udførelsen af den lovpligtige revision 19 ISA 700, afsnit ISA 700, afsnit Herunder rapportering om ledelsesansvar, jf. erklæringsbekendtgørelsen 7 22 Disse krav er først gældende fra regnskabsperioder, der begynder efter 17. juni 2016, og gælder kun for PIE-virksomheder. 7

8 REVU s udtalelse om ISA 700 Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål g) angive eventuelle ydelser i tillæg til revisionen, som blev udført af revisoren eller revisionsfirmaet, for den reviderede virksomhed og for den virksomhed eller de virksomheder, den kontrollerer, og som ikke er oplyst i ledelsesberetningen eller regnskaberne. Disse oplysninger kan med fordel placeres her, men kan alternativt helt eller delvist integreres i selve påtegningen på årsregnskabet. 8

9 REVU s udtalelse om ISA 700 Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål Sproglig tilpasning Oversættelsen af de internationale standarder om revision (ISA) skal ifølge aftale med IFAC ske så ordret, som det danske sprog giver mulighed for. For at imødekomme erklæringsbekendtgørelsens krav til revisors erklæringer (jævnfør 1, stk. 3) om, at disse skal udformes i et entydigt og let forståeligt sprog, er der i eksemplerne sket enkelte sproglige tilpasninger for at forbedre læsbarheden af revisionspåtegningen, uden at dette påvirker udformningen af revisors revisionspåtegning i overensstemmelse med standarderne. Oversættelser Engelske oversættelser Ændrede oversættelser Engelske oversættelser Ved oversættelsen er anvendt den terminologi, der anvendes i engelsksprogede årsregnskaber. Der er i eksemplerne anvendt blandt andet følgende oversættelser: Board of Executives Board of Directors Summary of significant accounting policies Additional requirements applicable in Denmark Key audit matter Going concern basis of accounting Disclaim an opinion Direktion Bestyrelse Anvendt regnskabspraksis Yderligere krav, der er gældende i Danmark Centrale forhold ved revisionen Regnskabsprincippet om fortsat drift Udtrykke manglende konklusion Ændrede oversættelser 23 Som konsekvens af ændringerne i erklæringsbekendtgørelsen oversættes nedenstående begreber fremover således: Emphasis of Matter Other Matter Fremhævelse af forhold i regnskabet Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 23 Der bliver foretaget konsekvensrettelser af relevante ISA. 9

10 REVU s udtalelse om ISA 700 Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål Erklæringseksempler I samtlige eksempler antages følgende omstændigheder at være til stede: Revisor har på grundlag af det opnåede revisionsbevis konkluderet, at det er passende med en konklusion uden modifikationer. Revisor har i overensstemmelse med ISA 570 på grundlag af det opnåede revisionsbevis konkluderet, at der ikke er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der vil kunne skabe betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften. Revisor har ikke fundet anledning til at indsætte afsnit om fremhævelse af forhold i regnskabet eller fremhævelse af forhold vedrørende revisionen. Andre Oplysninger i henhold til ISA 720 består i denne erklæring udelukkende af ledelsesberetningen, og der er ikke konstateret væsentlig fejlinformation i denne. De personer, der er ansvarlige for at føre tilsyn med regnskabet, er de samme personer som dem, der er ansvarlige for at udarbejde regnskabet (virksomheden har ikke et tilsynsråd). Der er ikke identificeret rapporteringsforpligtelser, som skal rapporteres i afsnittet Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering. Udtalelsen indeholder følgende eksempler: Eksempel 1: Årsregnskab efter årsregnskabslovens klasse A. Eksempel 2: Årsregnskab efter årsregnskabslovens klasse B med tilvalg af reglerne om mikrovirksomheder. Eksempel 3: Årsregnskab efter årsregnskabslovens klasse B. Eksempel 4: Årsregnskab efter årsregnskabslovens klasse C. Eksempel 5: Eksempel 6: Eksempel 7: Eksempel 8: Eksempel 9: Årsregnskab og koncernregnskab efter årsregnskabslovens klasse C (pengestrømsopgørelse kun for koncernen). Årsregnskab og koncernregnskab efter årsregnskabslovens klasse C (pengestrømsopgørelse kun for koncernen). Engelsk. Oversættelse af nr. 5. Årsregnskab og koncernregnskab efter IFRS. Årsregnskab og koncernregnskab efter IFRS, ikke-finansiel børsnoteret (inkl. Centrale forhold ved revisionen). Årsregnskab efter årsregnskabsloven og koncernregnskab efter IFRS, ikkefinansiel, børsnoteret (pengestrømme kun for koncernen og inkl. Centrale forhold ved revisionen). Revisionsteknisk Udvalg September

11 Der er taget udgangspunkt i eksemplerne fra ISA 700. Eksempel 1 Revisors erklæring på en virksomheds årsregnskab, der er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse A. I dette eksempel på revisors erklæring antages følgende omstændigheder at være til stede: Revision af en ikke-pie 1 virksomheds fuldstændige årsregnskab. Årsregnskabet er udarbejdet af virksomhedens ledelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven (en begrebsramme med generelt formål, der giver et retvisende billede). 11

12 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Til ejerne i A Virksomhed 2 3 Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for A Virksomhed for regnskabsåret 1. januar december 201x, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 201x samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 201x i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet. Vi er uafhængige af virksomheden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Ledelsens ansvar for årsregnskabet 4 Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere virksomhedens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere virksomheden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 12

13 Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol 5. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at virksomheden ikke længere kan fortsætte driften. Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. [X-by] (revisors kontorsted), [dato] [Godkendt revisionsfirma] [CVR-nummer] [NN] [statsautoriseret/registreret revisor] 13

14 1 Virksomheder af interesse for offentligheden: (Revisorloven 1a) a) Virksomheder, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-land eller et EØS-land, og b) finansielle virksomheder, jf. 5, stk. 1, nr. 1, litra a, b og e, i lov om finansiel virksomhed (penge- og realkreditinstitutter og forsikringsselskaber) 2 Til kapitalejerne i A Virksomhed [eller anden passende adressat] 3 Undertitlen Revisionspåtegning på årsregnskabet er ikke medtaget, fordi der ikke er medtaget erklæringer under overskriften Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering senere i erklæringen. 4 I disse eksempler kan der være behov for at erstatte begreberne ledelsen med den øverste ledelse og den daglige ledelse eller andre begreber, der er passende. 5 Denne sætning vil blive tilpasset i de tilfælde, hvor revisor i forbindelse med revisionen også har ansvaret for at afgive en erklæring om effektiviteten af intern kontrol. 14

15 Der er taget udgangspunkt i eksemplerne fra ISA 700. Eksempel 2 Revisors erklæring på en virksomheds årsregnskab, der er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse B med tilvalg af de særlige bestemmelser for mikrovirksomheder 6. I dette eksempel på revisors erklæring antages følgende omstændigheder at være til stede: Revision af en ikke-pie 7 virksomheds fuldstændige årsregnskab. Årsregnskabet er udarbejdet af virksomhedens ledelse i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler om regnskabsaflæggelse for mikrovirksomheder (en begrebsramme med generelt formål, der giver et retvisende billede). 15

16 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Til kapitalejerne i B-mikro Selskab 8 9 Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for B-mikro Selskab for regnskabsåret 1. januar december 201x, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslovens regler om regnskabsaflæggelse for mikrovirksomheder 10. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 201x samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 201x i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler om regnskabsaflæggelse for mikrovirksomheder. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IES- BA s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Ledelsens ansvar for årsregnskabet 11 Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler om regnskabsaflæggelse for mikrovirksomheder. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som 16

17 væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol 12. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften. Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Udtalelse om ledelsesberetningen 13 Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet 17

18 eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. [X-by] (revisors kontorsted), [dato] [Godkendt revisionsfirma] [CVR-nummer] [NN] [statsautoriseret/registreret revisor] 6 Årsregnskaber, der er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler for mikrovirksomheder, giver pr. definition et retvisende billede, uagtet at der ikke er krav om at give supplerende informationer, jf. årsregnskabslovens 11, stk. 2, og at det ikke er tilladt at afvige fra bestemmelserne for mikrovirksomheder, som der almindeligvis er krav om, jf. årsregnskabslovens 11, stk Virksomheder af interesse for offentligheden: (Revisorloven 1a) a) Virksomheder, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-land eller et EØS-land, og b) finansielle virksomheder, jf. 5, stk. 1, nr. 1, litra a, b og e, i lov om finansiel virksomhed (penge- og realkreditinstitutter og forsikringsselskaber) 8 Til kapitalejerne i B-mikro Selskab [eller anden passende adressat] 9 Undertitlen Revisionspåtegning på årsregnskabet er ikke medtaget, fordi der ikke er medtaget erklæringer under overskriften Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering senere i erklæringen. 10 Da reglerne om mikrovirksomheder er en særlig tilvalgsmulighed for selskaber i regnskabsklasse B, er det fundet nødvendigt at præcisere anvendelse af disse regler i revisionspåtegningen. 11 I disse eksempler kan der være behov for at erstatte begreberne ledelsen med den øverste ledelse og den daglige ledelse eller andre begreber, der er passende. 12 Denne sætning vil blive tilpasset i de tilfælde, hvor revisor i forbindelse med revisionen også har ansvaret for at afgive en erklæring om effektiviteten af intern kontrol. 13 Rapportering i overensstemmelse med ISA 720. Overskriften Andre Oplysninger er ændret til Udtalelse om ledelsesberetningen, fordi der kun er det ene forhold, som rapporteres under Andre Oplysninger. ISA stiller ikke eksplicitte krav til placering af Andre Oplysninger. Rapportering af Andre Oplysninger er derfor placeret til sidst i erklæringen. Derved fremgår afsnittene om revisionen af årsregnskabet samlet. 18

19 Der er taget udgangspunkt i eksemplerne fra ISA 700. Eksempel 3 Revisors erklæring på en virksomheds årsregnskab, der er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse B. I dette eksempel på revisors erklæring antages følgende omstændigheder at være til stede: Revision af en ikke-pie 14 virksomheds fuldstændige årsregnskab. Årsregnskabet er udarbejdet af virksomhedens ledelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven (en begrebsramme med generelt formål, der giver et retvisende billede). 19

20 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Til kapitalejerne i B Selskab15 16 Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for B Selskab for regnskabsåret 1. januar december 201x, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 201x samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 201x i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Ledelsens ansvar for årsregnskabet 17 Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 20

21 Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol 18. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften. Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Udtalelse om ledelsesberetningen 19 Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. 21

22 Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. [X-by] (revisors kontorsted), [dato] [Godkendt revisionsfirma] [CVR-nummer] [NN] [statsautoriseret/registreret revisor] 14 Virksomheder af interesse for offentligheden: (Revisorloven 1a) a) Virksomheder, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EUland eller et EØS-land, og b) finansielle virksomheder, jf. 5, stk. 1, nr. 1, litra a, b og e, i lov om finansiel virksomhed (penge- og realkreditinstitutter og forsikringsselskaber) 15 Til kapitalejerne i B Selskab [eller anden passende adressat] 16 Undertitlen Revisionspåtegning på årsregnskabet er ikke medtaget, fordi der ikke er medtaget erklæringer under overskriften Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering senere i erklæringen. 17 I disse eksempler kan der være behov for at erstatte begreberne ledelsen med den øverste ledelse og den daglige ledelse eller andre begreber, der er passende. 18 Denne sætning vil blive tilpasset i de tilfælde, hvor revisor i forbindelse med revisionen også har ansvaret for at afgive en erklæring om effektiviteten af intern kontrol. 19 Rapportering i overensstemmelse med ISA 720. Overskriften Andre Oplysninger er ændret til Udtalelse om ledelsesberetningen, fordi der kun er det ene forhold, som rapporteres under Andre Oplysninger. ISA stiller ikke eksplicitte krav til placering af Andre Oplysninger. Rapportering af Andre Oplysninger er derfor placeret til sidst i erklæringen. Derved fremgår afsnittene om revisionen af årsregnskabet samlet. 22

23 Der er taget udgangspunkt i eksemplerne fra ISA 700. Eksempel 4 Revisors erklæring på en virksomheds årsregnskab, der er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse C. I dette eksempel på revisors erklæring antages følgende omstændigheder at være til stede: Revision af en ikke-pie 20 virksomheds fuldstændige årsregnskab. Årsregnskabet er udarbejdet af virksomhedens ledelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven (en begrebsramme med generelt formål, der giver et retvisende billede). 23

24 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Til kapitalejerne i C Selskab21 22 Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for C Selskab for regnskabsåret 1. januar december 201x, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 201x samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 201x i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Ledelsens ansvar for årsregnskabet 23 Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 24

25 Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol 24. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften. Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Udtalelse om ledelsesberetningen 25 Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. 25

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. CVR-nr

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.  CVR-nr STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere www.beierholm.dk CVR-nr. 32 89 54 68

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S

Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S CVR nr. 15 46 59 72 Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S

Læs mere

HASSERIS GRUNDEJERFORENING ÅRSREGNSKAB 2016

HASSERIS GRUNDEJERFORENING ÅRSREGNSKAB 2016 ÅRSREGNSKAB 2016 Til medlemmerne i Hasseris Grundejerforening Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Hasseris Grundejerforening for regnskabsåret 1. januar 2016-31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse

Læs mere

G/F Sophienlund. Vinkelvej Roskilde CVR-nr

G/F Sophienlund. Vinkelvej Roskilde CVR-nr G/F Sophienlund Vinkelvej 3 4000 Roskilde CVR-nr. 32 90 24 80 Årsrapport for 2016 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Indehavernes påtegning 1 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 2 Indehaverberetning

Læs mere

Regnskab for TTH- Ungdoms lotteri "Vind en bil" 2017

Regnskab for TTH- Ungdoms lotteri Vind en bil 2017 Regnskab for TTH- Ungdoms lotteri "Vind en bil" 2017 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning i Den uafhængige revisors erklæring 2 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Noter til årsregnskabet

Læs mere

Himmerland Golf Klub Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø

Himmerland Golf Klub Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø CVR-nr. 10 66 62 95 Årsrapport for 2016 Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.04.17 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

VVS.DK ApS. Blokken Birkerød. Årsrapport 1. januar december 2016

VVS.DK ApS. Blokken Birkerød. Årsrapport 1. januar december 2016 VVS.DK ApS Blokken 69 3460 Birkerød Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2017 Bo Jacobsen Dirigent Side 2

Læs mere

ÅRSRAPPORT. 1. januar december 2016 COHEBO HOLDING APS. Møllelodden Dragør. CVR-nr regnskabsår

ÅRSRAPPORT. 1. januar december 2016 COHEBO HOLDING APS. Møllelodden Dragør. CVR-nr regnskabsår ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 COHEBO HOLDING APS Møllelodden 1 2791 Dragør CVR-nr. 33 14 62 72 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 11.

Læs mere

Falcks Seniorforening CVR-nr.: Polititorvet København V. Årsregnskab 2016

Falcks Seniorforening CVR-nr.: Polititorvet København V. Årsregnskab 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Falcks Seniorforening CVR-nr.:

Læs mere

(Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutter begynder den 15. december eller senere) INDHOLDSFORTEGNELSE

(Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutter begynder den 15. december eller senere) INDHOLDSFORTEGNELSE INTERNATIONAL STANDARD OM REVISION 805 (AJOURFØRT) SÆRLIGE OVERVEJELSER - REVISION AF BESTANDDELE AF ET REGNSKAB SAMT SPECIFIKKE ELEMENTER, KONTI ELLER POSTER, DER INDGÅR I ET REGNSKAB (Træder i kraft

Læs mere

Hvad nu Roskilde v/roskilde Foreningen Roskilde Festival Regnskab for indsamling i perioden 20. november august 2016

Hvad nu Roskilde v/roskilde Foreningen Roskilde Festival Regnskab for indsamling i perioden 20. november august 2016 Hvad nu Roskilde v/roskilde Foreningen Roskilde Festival Regnskab for indsamling i perioden 20. november 2015-1. august 2016 Indsamlingsnævnet, Journal nr. 15-920-01201 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning

Læs mere

Anne Birgitte Gammeljord Advokat Holding ApS Poul Ankers Gade København K CVR-nr Årsrapport 2016

Anne Birgitte Gammeljord Advokat Holding ApS Poul Ankers Gade København K CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anne Birgitte Gammeljord Advokat

Læs mere

EDC Erhverv Poul Erik Bech P/S Bremerholm 29, 1069 København K CVR-nr

EDC Erhverv Poul Erik Bech P/S Bremerholm 29, 1069 København K CVR-nr Bremerholm 29, 1069 København K CVR-nr. 36 02 77 62 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 22.03.17 Steen Lundbye Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

S Godkendt pa selskabets/ordinære generalforsamling den / tj 2017

S Godkendt pa selskabets/ordinære generalforsamling den / tj 2017 m S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Advokat Svend-Aage Dreist Hansen ApS Bag Haverne 32-50 4600 Køge (CVR-nr. 37 13 41 55) Årsrapport for 2016 S Godkendt pa

Læs mere

Biludan Finans A/S. Årsrapport for 2016

Biludan Finans A/S. Årsrapport for 2016 Biludan Finans A/S c/o Biludan Gruppen, Kristianiagade 16, 2100 København Ø Årsrapport for 2016 CVR-nr. 24 22 61 31 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05

Læs mere

CVR-nr Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia. Årsregnskab 2016

CVR-nr Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia. Årsregnskab 2016 CVR-nr. 11 77 06 49 Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia Årsregnskab 2016 Indholdsfortegnelse Påtegninger Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2-3 Årsregnskab

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Økonomi & Service J.nr. 0411-00072 Den 11. maj 2017 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Junget Holding A/S Sigma Hinnerup CVR-nr Årsrapport

Junget Holding A/S Sigma Hinnerup CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk Junget Holding A/S Sigma 3 8382 Hinnerup CVR-nr.

Læs mere

SELANDIA AUTOMOBILER FINANS APS HUGINSVEJ 25, 4100 RINGSTED 1. JANUAR DECEMBER 2016

SELANDIA AUTOMOBILER FINANS APS HUGINSVEJ 25, 4100 RINGSTED 1. JANUAR DECEMBER 2016 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 SELANDIA AUTOMOBILER FINANS APS HUGINSVEJ 25, 4100

Læs mere

The Social Media Company ApS Grønningen 23, København K CVR-nr Årsrapport 2016

The Social Media Company ApS Grønningen 23, København K CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk The Social Media Company ApS Grønningen

Læs mere

Tage Thomsen Holding ApS Østervangsvej 1, Fausing, 8961 Allingåbro

Tage Thomsen Holding ApS Østervangsvej 1, Fausing, 8961 Allingåbro Tage Thomsen Holding ApS Østervangsvej 1, Fausing, 8961 Allingåbro CVR-nr. 21 27 74 44 Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Fyns Døveforening Årsrapport for 2016

Fyns Døveforening Årsrapport for 2016 Fyns Døveforening Årsrapport for 2016 Indholdsfortegnelse Side Fyns Døveforenings bestyrelse og revisorer i Bestyrelsens påtegning 2 Kritiske revisorer udtalelse 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Regnskabspraksis

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Revisionspåtegninger 2017

Revisionspåtegninger 2017 Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d., FSR danske revisorer Side 1 1) REVU s udtalelser 2) Strukturen 3) Udtalelse om ledelsesberetningen 4) Elementer når de er relevante 5) Erklæring

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2016 FREMSTILLINGSINDUSTRIEN

ÅRSRAPPORT 2016 FREMSTILLINGSINDUSTRIEN ÅRSRAPPORT 2016 FREMSTILLINGSINDUSTRIEN DI nr.: 509-510 CVR-nr.: 28 35 07 40 Hoveddiagram pr. 31. december 2016. Beløb i t.kr. Fremstillingsindustrien Balance 198.491 Egenkapital 170.417 Resultat (7.514)

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2017. Jan

Læs mere

KAP Invest ApS Ryttergårdsvej 116, 3520 Farum CVR-nr

KAP Invest ApS Ryttergårdsvej 116, 3520 Farum CVR-nr Ryttergårdsvej 116, 3520 Farum CVR-nr. 35 83 67 64 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.05.17 Allan K. Pedersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

ISA 710 Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning

ISA 710 Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Ingvar Petersen Rådgivende El-ingeniør ApS. Årsrapport for 2016

Ingvar Petersen Rådgivende El-ingeniør ApS. Årsrapport for 2016 Ingvar Petersen Rådgivende El-ingeniør ApS Munkebakken 27, 8400 Ebeltoft Årsrapport for 2016 CVR-nr. 10 26 40 30 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/2 2017

Læs mere

Kreds Nordea. Årsrapport for Hvidovrevej 59A, 2.sal Postboks København C CVR-nr

Kreds Nordea. Årsrapport for Hvidovrevej 59A, 2.sal Postboks København C CVR-nr Kreds Nordea Ri Skagensgade 1 2630 Taastrup P: +45 43 50 50 50 CVR-nr. 53 37 19 14 W: www.ri.dk Årsrapport for 2016 Hvidovrevej 59A, 2.sal Postboks 850 0900 København C CVR-nr. 10 51 38 98 Årsrapporten

Læs mere

Meyers Portefølje ApS

Meyers Portefølje ApS Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

Aulum Vandværk a.m.b.a. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2016

Aulum Vandværk a.m.b.a. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2016 REGISTREREDE REVISORER Aulum Vandværk a.m.b.a. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2016 Generalforsamling afholdes den 25/4 2017 kl. 19.15 i Aulum Fritidscenter. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

K/S Mountain Invest Strandvejen 102 E, 6., 2900 Hellerup

K/S Mountain Invest Strandvejen 102 E, 6., 2900 Hellerup Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk K/S Mountain Invest Strandvejen 102 E, 6., 2900 Hellerup

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Udvalgte forhold ved revision af årsregnskaber for 2016 for finansielle virksomheder

Udvalgte forhold ved revision af årsregnskaber for 2016 for finansielle virksomheder 20. januar 2017 Udvalgte forhold ved revision af årsregnskaber for 2016 for finansielle virksomheder Til inspiration og vejledning af FSR - danske revisorers medlemmer har FINU (FSR danske revisorers Finansielle

Læs mere

SANDREW METRONOME DANMARK A/S Boulevarden 6, 2., 9000 Aalborg

SANDREW METRONOME DANMARK A/S Boulevarden 6, 2., 9000 Aalborg SANDREW METRONOME DANMARK A/S Boulevarden 6, 2., 9000 Aalborg CVR-nr. 10 38 65 19 Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Prinsessegade ApS Lergravsvej 59A 2300 København S CVR-nr Årsrapport 2016

Prinsessegade ApS Lergravsvej 59A 2300 København S CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Prinsessegade 61-63 ApS Lergravsvej 59A 2300 København

Læs mere

Clearhaus Technik A/S

Clearhaus Technik A/S Clearhaus Technik A/S P.O.Pedersens Vej 14 8200 Århus N CVR-nr. 37 22 02 72 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2017 Søren Soltveit

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Industri Invest Syd A/S. Årsrapport for CVR-nr Jyllandsgade Sønderborg

Industri Invest Syd A/S. Årsrapport for CVR-nr Jyllandsgade Sønderborg Industri Invest Syd A/S Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg CVR-nr. 26 83 93 94 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/03 2017 Søren Noringriis

Læs mere

KRISTIAN BLAK HOLDING ApS

KRISTIAN BLAK HOLDING ApS KRISTIAN BLAK HOLDING ApS Industrivej 6 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2017 Kristian Eigil

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

RENAS FYN ApS. Østerbro Odense C. Årsrapport 1. januar december 2016

RENAS FYN ApS. Østerbro Odense C. Årsrapport 1. januar december 2016 RENAS FYN ApS Østerbro 28 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/02/2017 Jens K. Hermansen Dirigent

Læs mere

EDC Erhverv Poul Erik Bech, København A/S Bremerholm 29, 1069 København K CVR-nr

EDC Erhverv Poul Erik Bech, København A/S Bremerholm 29, 1069 København K CVR-nr EDC Erhverv Poul Erik Bech, København A/S Bremerholm 29, 1069 København K CVR-nr. 25 13 83 17 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 22.03.17 Steen Lundbye Dirigent

Læs mere

REVU s UDTALELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER I DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

REVU s UDTALELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER I DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING (REVU har i juli 2012 foretaget enkelte præciseringer i den oprindelige udtalelse fra januar 2012. De berørte afsnit er markeret med *) Afledt af ikrafttrædelsen af de internationale standarder om revision

Læs mere

Formuepleje Safe A/S Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C CVR-nr

Formuepleje Safe A/S Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C CVR-nr Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C CVR-nr. 11 74 85 03 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 06.03.17 Simon Friis-Therkelsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Navamedic A/S. Årsrapport Østergade 1D 3600 Frederikssund. CVR-nr

Navamedic A/S. Årsrapport Østergade 1D 3600 Frederikssund. CVR-nr Østergade 1D 3600 Frederikssund Årsrapporten er fremlagt og godkendt på virksomhedens ordinære generalforsamling den 20 dirigent Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 3

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr.

Læs mere

HMS-OPBEVARING APS GETTRUPVEJ 20, ANDRUP, 9500 HOBRO 1. JANUAR DECEMBER 2016

HMS-OPBEVARING APS GETTRUPVEJ 20, ANDRUP, 9500 HOBRO 1. JANUAR DECEMBER 2016 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HMS-OPBEVARING APS GETTRUPVEJ 20, ANDRUP, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT

Læs mere

Blomster & Brugskunst ApS Vestervej Nibe CVR-nr Årsrapport 2016

Blomster & Brugskunst ApS Vestervej Nibe CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Blomster & Brugskunst ApS Vestervej 48 9240 Nibe

Læs mere

Forsikringsforeningen GF - Veteran F.M.B.A CVR-nr Årsrapport for Vinterbuen Ballerup. Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Forsikringsforeningen GF - Veteran F.M.B.A CVR-nr Årsrapport for Vinterbuen Ballerup. Årsrapporten er fremlagt og godkendt Forsikringsforeningen GF - Veteran F.M.B.A CVR-nr. 34 87 76 88 Vinterbuen 9 2750 Ballerup Årsrapport for 2016 Hallerup & Co I/S Overgaden Oven Vandet 48 E 1415 København K Tlf +45 32 96 29 00 Fax +45 32

Læs mere

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU EKSEMPLER PÅ LEDELSESPÅTEGNING PÅ ÅRSRAPPORTER. 1) Klasse B og C. Årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven 2) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven. Pengestrømsopgørelse

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

De seneste standarder og vejledninger

De seneste standarder og vejledninger De seneste standarder og vejledninger Dagsorden Clarity-projektet mv. Præmissen og kommunikation med ledelsen Den nye revisionspåtegning 2 08. De seneste September standarder 2010 og Mastersæt. vejledninger

Læs mere

AVT Business Holding A/S Sankt Annæ Plads 11, København K CVR-nr Årsrapport 2016

AVT Business Holding A/S Sankt Annæ Plads 11, København K CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk AVT Business Holding A/S Sankt Annæ

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

Casus Holding A/S. Årsrapport for 2016

Casus Holding A/S. Årsrapport for 2016 Casus Holding A/S Skolegade 44 A, 6700 Esbjerg Årsrapport for 2016 CVR-nr. 30 71 76 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/6 2017 Britta Andersen Dirigent

Læs mere

Roland Svendsen ApS. Frederiksborgvej 538 Himmelev 4000 Roskilde. CVR-nr Årsrapport for regnskabsår

Roland Svendsen ApS. Frederiksborgvej 538 Himmelev 4000 Roskilde. CVR-nr Årsrapport for regnskabsår Statsautoriseret Revisor FSR Roland Svendsen ApS Frederiksborgvej 538 Himmelev 4000 Roskilde CVR-nr. 16 61 61 76 Årsrapport for 2016 24. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

November First A/S Strandgade København K CVR-nr Årsrapport

November First A/S Strandgade København K CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk November First A/S Strandgade

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

LAG Nord Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst CVR-nr

LAG Nord Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst CVR-nr Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst CVR-nr. 35 96 70 79 Årsrapport for 2016 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ISA 510 Førstegangsrevisionsopgaver

ISA 510 Førstegangsrevisionsopgaver International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Førstegangsrevisionsopgaver - primobalancer Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing

Læs mere

K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME

K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME Hammersholt Erhvervspark 1-5 3400 Hillerød Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2016

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Formue Nord Markedsneutral A/S Nytorv 11, 4. sal, 9000 Aalborg CVR-nr

Formue Nord Markedsneutral A/S Nytorv 11, 4. sal, 9000 Aalborg CVR-nr Nytorv 11, 4. sal, 9000 Aalborg CVR-nr. 37 27 20 35 Årsrapport for regnskabsåret 02.12.15-31.12.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

FT Blomsterselskabet A/S. Årsrapport for 2016

FT Blomsterselskabet A/S. Årsrapport for 2016 FT Blomsterselskabet A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2016 CVR-nr. 29 84 69 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2017 Torben Mølkjær

Læs mere

Nybolig Erhverv Jørgen Klode P/S Nygade 6, Slagelse CVR-nr Årsrapport

Nybolig Erhverv Jørgen Klode P/S Nygade 6, Slagelse CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Jørgen Klode P/S Nygade 6, 1.

Læs mere

Danish Sprat and Sandeel ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Danish Sprat and Sandeel ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Danish Sprat and Sandeel ApS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Foreningen SENIOR ERHVERV MIDTJYLLAND

Foreningen SENIOR ERHVERV MIDTJYLLAND Foreningen SENIOR ERHVERV MIDTJYLLAND ------------------------------------------------------------------- Bredgade 30, 1., 7400 Herning ------------------------------------- Foreningsregnskab for året

Læs mere

Tas Ejendomme ApS. Årsrapport for Østra Havnegade 44, 2. tv Aalborg. CVR-nr

Tas Ejendomme ApS. Årsrapport for Østra Havnegade 44, 2. tv Aalborg. CVR-nr Tas Ejendomme ApS Østra Havnegade 44, 2. tv. 9000 Aalborg Hobrovej 317 Postbox 7034 9200 Aalborg SV Tlf.: 9811 3333 Fax: 9811 3434 revicor@revicor.dk www.revicor.dk CVR-nr. 27 27 21 42 Årsrapport for 2016

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015 KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS Philip Heymans Alle 3, 4. 2900 Hellerup CVR-nr. 34 73 65 53 Årsrapporten for 2015 (3. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

ISA 705 Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring

ISA 705 Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk FIMATIC ApS CVR-nr. 36066628 Nørredamsvej

Læs mere

J. E. DISTRIBUTION ApS

J. E. DISTRIBUTION ApS J. E. DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Dennis Erik Andersen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere