Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse"

Transkript

1 BEK nr 877 af 28/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j. nr M.391 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1354 af 03/12/2013 BEK nr 1475 af 16/12/2014 Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2, 4, 5, stk. 3 og 4, 6, 7, stk. 2, 8, stk. 4, 9, 11, stk. 1, 12, stk. 2, 14, stk. 1, 2 og 5, 15, 16, stk. 3 og 4 og 19, stk. 5, i lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 860 af 24. august 2012, og efter forhandling med beskæftigelsesministeren, fastsættes: Kapitel 1 Personkredse m.v. 1. Personer, der har reel og faktisk beskæftigelse i Danmark som lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende, kan opnå godtgørelse for tab af indtægt som følge af deltagelse i uddannelse, der er omfattet af 5, stk. 1, og tilskud til befordring ved deltagelse i uddannelse, der er omfattet af 5, stk. 2. Stk. 2. For lønmodtagere er det en betingelse for at opnå godtgørelse og tilskud til befordring, at arbejdsgiveren ikke modtager offentlige ydelser som tilskud til pågældendes løn, dog undtaget tilskud i forbindelse med fleksjob. Stk. 3. Som beskæftiget efter stk. 1, anses også 1) personer, der er afskediget, og som påbegynder en uddannelse i umiddelbar forlængelse af ansættelsesforholdets ophør, hvis den pågældende og dennes arbejdsgiver har indgået aftale om deltagelse i uddannelsen, før den pågældende blev afskediget og 2) personer, der er afskediget, og som deltager i uddannelse, der strækker sig ud over opsigelsesperioden, hvis uddannelsesstedet har optaget den pågældende på uddannelsen, før denne blev opsagt. 2. Beskæftigelse efter 1, stk. 1, skal foregå i en fysisk eller juridisk persons virksomhed eller i egen virksomhed, der udøves fra fast forretningssted i Danmark eller i en anden persons private husholdning i Danmark. Beskæftigelsen kan kun betragtes som reel og faktisk, hvis deltageren ud over deltagelsen i uddannelsen skal præstere ydelser eller udøve aktivitet, der normalt henhører under arbejdsmarkedet, i virksomheden. 3. Det er en betingelse for at opnå godtgørelse og tilskud til befordring, at deltageren ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til afslutningsniveau overstiger niveauet for en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles hermed, medmindre uddannelsen ikke har været anvendt de sidste fem år, jf. 2 i lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Stk. 2. Personer med en uddannelse, der er afløst af en ny tilsvarende uddannelse, kan kun opnå godtgørelse, hvis den nye uddannelse med hensyn til afslutningsniveau ikke overstiger niveauet for en erhvervsuddannelse. 4. Det er desuden en betingelse for at opnå godtgørelse og tilskud til befordring til deltagere, der er beskæftigede lønmodtagere, at de pågældende enten 1

2 1) har været i beskæftigelse hos samme arbejdsgiver i mindst 14 dage umiddelbart forud for uddannelsens påbegyndelse, eller 2) modtager løn under deltagelse i uddannelse, hvortil der ifølge lov, bekendtgørelse eller bindende brancheaftale er knyttet særlige krav. Kapitel 2 Uddannelser m.v., der berettiger til godtgørelse og tilskud til befordring 5. Der kan opnås godtgørelse ved deltagelse i følgende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse: 1) Arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2) Individuel kompetencevurdering efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og efter lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne. 3) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) i det omfang forløbet er sammensat af arbejdsmarkedsuddannelser optaget i en fælles kompetencebeskrivelse, individuel kompetencevurdering efter nr. 2 og enkeltfag på erhvervsuddannelserne efter lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og efter de respektive uddannelsesbekendtgørelser. 4) Erhvervsuddannelse plus (eud+), når forløbet i henhold til elevens uddannelsesplan er sammensat af arbejdsmarkedsuddannelser optaget i en fælles kompetencebeskrivelse, individuel kompetencevurdering efter nr. 2, enkeltfag på erhvervsuddannelserne efter lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og efter de respektive uddannelsesbekendtgørelser, skoleundervisning i erhvervsuddannelse og svendeprøve eller anden afsluttende prøve samt under intensiv værkstedundervisning i en periode på højst 1 måned på uddannelsesinstitutionen eller i en virksomhed efter aftale med institutionen samt i en periode på højst 1 måned på deltagerens arbejdsplads. 5) Kurser i taxikørsel godkendt af Færdselsstyrelsen efter bekendtgørelse om taxikørsel. 6) Uddannelsesforløb, der udbydes med tilskud fra danske myndigheder i overensstemmelse med bestemmelser fastsat i henhold til lov om administration af Den Europæiske Socialfond og som ligger inden for rammerne af Den Europæiske Socialfond og er godkendt af et projektgodkendelsesudvalg, jf. de nærmere fastsatte regler om administration af Den Europæiske Socialfond. Stk. 2. Der kan opnås tilskud til befordring ved deltagelse i følgende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse: 1) Arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2) Individuel kompetencevurdering efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 6. Det er en betingelse for at opnå godtgørelse, dog undtaget de i 5, stk. 1, nr. 5 og 6 nævnte forløb, og for at opnå tilskud til befordring, at uddannelsesaktiviteten udløser tilskud efter lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. Stk. 2. Deltagere i uddannelse, der afholdes som fjernundervisning, kan ikke opnå godtgørelse og tilskud til befordring. Ved fjernundervisning forstås undervisning, hvor mindre end 50 pct. af undervisningen er tilrettelagt som tilstedeværelsesundervisning. Kapitel 3 Godtgørelse 7. Som indtægt efter 1, stk. 1, regnes arbejdsfortjeneste som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Stk. 2. Som indtægt efter 1, stk. 1, regnes også dagpenge, der udbetales til deltidsbeskæftigede arbejdsløshedsforsikrede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, jf. Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse om supplerende dagpenge og bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed. 2

3 8. Godtgørelsen kan højst udgøre et beløb pr. uge, der svarer til 80 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb for en uge, jf. 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Stk. 2. Godtgørelsen kan pr. dag højst udbetales med 1/5 af det beløb, der maksimalt kan udbetales for en uge, jf. stk. 1. Stk. 3. Ved udbetaling af godtgørelse afrundes udbetalingsbeløbet til nærmeste hele kronebeløb. 9. Godtgørelse kan kun udbetales for den tid, deltageren har deltaget i undervisningen, jf. dog stk. 2. Stk. 2. En deltager, som har ret til godtgørelse efter denne bekendtgørelse, bevarer retten til godtgørelse, hvis uddannelsen afbrydes på grund af uforudsete forhold på uddannelsesstedet. Godtgørelse kan dog alene udbetales for den første dag, undervisningen har været indstillet. Kapitel 4 Tilskud til befordring 10. Personer, der opfylder betingelserne i kapitel 1, og som deltager i uddannelsesaktiviteter efter 5, stk. 2, kan opnå tilskud til befordring, jf. dog stk. 6 og 8. Stk. 2. Deltageren har ret til tilskud til daglig befordring mellem bopæl og undervisningssted for de kilometer, der ligger ud over de første 24 km, dog højst for 576 km pr. dag. Der kan ikke opnås tilskud til daglig befordring, hvis deltageren er indkvarteret under uddannelsen, jf. stk. 3. Stk. 3. Hvis deltageren er indkvarteret under uddannelsen, har deltageren ret til tilskud til befordring ved uddannelsens begyndelse og afslutning, på søgnehelligdage og i weekender. Tilskuddet ydes for afstanden mellem deltagerens bopæl og undervisningsstedet, dog højst for 400 km. pr. rejse. Stk. 4. Hvis undervisningen foregår flere steder samme dag, anvendes det undervisningssted, der ligger længst væk fra deltagerens bopæl, ved beregning af afstanden mellem deltagerens bopæl og undervisningsstedet. Stk. 5. Tilskuddet efter stk. 1-4 udgør 1,07 kr. pr. km i 2013-niveau. Kilometersatsen følger satsen for fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads over 120 km pr. arbejdsdag, som fastsættes for hvert indkomstår af Skatterådet efter ligningslovens 9 C. Stk. 6. Der udbetales ikke tilskud til befordring, hvis det samlede tilskud pr. uddannelse er under et mindstebeløb, som er 35,00 kr. i 2013-niveau. Mindstebeløbet reguleres en gang årligt med virkning fra den første mandag i juli måned med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Stk. 7. Ved udbetaling af tilskud til befordring afrundes udbetalingsbeløbet til nærmeste hele kronebeløb. Stk. 8. Der kan ikke opnås tilskud til befordring, hvis uddannelsen foregår på den virksomhed, hvor deltageren er ansat, jf. 8, stk. 2, i lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Dette gælder også i tilfælde, hvor undervisningen foregår på en anden afdeling af virksomheden end den, hvor deltageren sædvanligvis er beskæftiget, eller i særskilte lokaler, som virksomheden har lejet til brug for undervisningen. Stk. 9. Tilskud til befordring kan ikke søges særskilt, men skal søges samtidig med godtgørelse. Kapitel 5 Begrænsninger i adgangen til godtgørelse og tilskud til befordring 11. Der kan opnås godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i den samme uddannelse tre gange inden for et kalenderår. Det er datoen for uddannelsens påbegyndelse, der er afgørende for, hvilket kalenderår deltagelsen skal henføres til. Ved deltagelse i den samme uddannelse ud over tre gange inden for det samme kalenderår kan der ikke opnås godtgørelse og tilskud til befordring, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan der opnås godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i den samme uddannelse ud over tre gange, hvis der er tale om multiplanuddannelse. 3

4 12. Der kan opnås godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i uddannelse i op til 10 uger, svarende til 370 timer, inden for et kalenderår. Det er datoen for uddannelsens påbegyndelse, der er afgørende for, hvilket kalenderår deltagelsen skal henføres til. Ved fortsat deltagelse i uddannelse ud over 10 uger inden for det samme kalenderår kan der ikke opnås godtgørelse og tilskud til befordring, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan der opnås godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i uddannelser af længere varighed, hvis der er tale om følgende uddannelser: 1) Særskilt tilrettelagte forløb for flygtninge og indvandrere. 2) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU). 3) Erhvervsuddannelse plus (eud+). 4) Kontraktuddannelse m.m., jf. den liste, der fremgår af uddannelsesadministration.dk. Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan der opnås godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i uddannelse ud over 10 uger inden for et kalenderår, hvis der er tale om uddannelse, hvortil der ifølge lov, bekendtgørelse eller bindende brancheaftale er knyttet særlige krav. Kapitel 6 Ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring m.v. 13. Ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring skal indgives til den arbejdsløshedskasse, det uddannelsessted eller Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen (styrelsen), som efter 18 skal træffe afgørelse om godtgørelse eller tilskud til befordring. Stk. 2. Ansøgning efter stk. 1 skal være indgivet senest 4 uger efter uddannelsens afslutning. Stk. 3. Den arbejdsløshedskasse, det uddannelsessted eller styrelsen, som ansøgningen skal indgives til, træffer afgørelse om, hvorvidt ansøgningen er rettidigt modtaget. Arbejdsløshedskassens, uddannelsesstedets eller styrelsens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 14. Ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring indgives af deltageren, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Når arbejdsgivere betaler sædvanlig løn til deltagere under uddannelse, der berettiger til godtgørelse og tilskud til befordring, skal ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring indgives af arbejdsgiveren. I andre tilfælde kan arbejdsgivere indgive ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring efter fuldmagt, jf. 12, stk. 1, i lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. 15. Ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring kan foretages enten 1) digitalt via webportalen EfterUddannelse.dk, når uddannelsen foregår på et uddannelsessted, der anvender det studieadministrative system EASY-A, jf. dog stk. 2, eller 2) på et papirskema, der er udarbejdet af styrelsen. Stk. 2. Arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende, der har et cvr-nummer, skal ansøge om godtgørelse og tilskud til befordring digitalt, når denne mulighed foreligger, jf. stk. 1. Endvidere skal arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende modtage afgørelser og meddelelser om godtgørelse og tilskud til befordring digitalt via e-boks eller en tilsvarende digital postkasse. Stk. 3. Ved digitale ansøgninger skal digital signatur eller anden sikker personidentifikation, der giver adgang til EfterUddannelse.dk, anvendes. Stk. 4. Styrelsen kan i helt særlige tilfælde undtage arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende fra pligten til at søge om godtgørelse og tilskud til befordring digitalt, og for at modtage afgørelser og meddelelser digitalt. 16. Det er en betingelse for behandling af en ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring, at alle obligatoriske felter i ansøgningsskemaet er udfyldt. 4

5 Stk. 2. Ved digital ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring kan ansøgningsproceduren standses automatisk, hvis bestemte betingelser for at opnå godtgørelse og tilskud til befordring efter kapitel 1 4 ikke er til stede, herunder hvis uddannelsen ikke er omfattet af 5. Stk. 3. En arbejdsgiver, der indgiver ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring, skal informere deltageren om indholdet af ansøgningen og om, at rigtigheden af de oplysninger, der er givet i ansøgningen om deltageren, kan blive kontrolleret ved samkøring af registre. 17. Uddannelsesstederne skal informere om digital ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring, herunder på deres hjemmesider, og yde vederlagsfri vejledning og bistand i forbindelse hermed. Kapitel 7 Administration, udbetaling, tilsyn og klage 18. Styrelsen har det overordnede ansvar for administrationen af godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Stk. 2. Afgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring til en deltager, der er medlem af en arbejdsløshedskasse, træffes af deltagerens arbejdsløshedskasse, og arbejdsløshedskassen foretager udbetalingen. Stk. 3. Afgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring til en deltager, der ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse, træffes af uddannelsesstedet, jf. dog stk. 4, og styrelsen foretager udbetalingen. Stk. 4. Afgørelse om godtgørelse til en deltager, der ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse, og som deltager i uddannelse efter 5, stk. 1, nr. 5 eller 6, træffes af styrelsen, og styrelsen foretager udbetalingen. Stk. 5. Afgørelser, jf. stk. 2, 3 og 4, skal træffes inden for en frist på 4 uger efter, at arbejdsløshedskassen, uddannelsesstedet eller styrelsen har modtaget ansøgningen. Hvis denne frist ikke kan overholdes, skal ansøgeren underrettes om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge. Stk. 6. Styrelsen kan til enhver tid træffe eller ændre afgørelse i sager om godtgørelse og tilskud til befordring, der er under behandling eller er afgjort af et uddannelsessted. Stk. 7. Godtgørelse og tilskud til befordring udbetales til deltageren, jf. dog stk. 7 og 8. Stk. 8. Hvis deltagerens arbejdsgiver er indtrådt i retten til godtgørelse, jf. 7, 1. pkt., i lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, udbetales godtgørelsen til arbejdsgiveren, jf. lovens 7, 2. og 3. pkt. Stk. 9. Tilskud til befordring kan udbetales til deltagerens arbejdsgiver, hvis arbejdsgiveren er forpligtet til enten at udbetale et beløb, der mindst svarer til det befordringstilskud, som deltageren ellers kunne have fået udbetalt, eller til at afholde alle udgifter til deltagerens befordring i forbindelse med uddannelsen, og deltageren har godkendt, at udbetaling af tilskud til befordring sker til arbejdsgiveren, jf. 8, stk. 2, i lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Stk. 10. Godtgørelse og tilskud til befordring udbetales til modtagerens NemKonto. 19. Inden der træffes afgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring, jf. 18, skal uddannelsesstedet foretage en opgørelse af, i hvilket omfang deltageren har fulgt undervisningen. For deltagere, der er medlemmer af en arbejdsløshedskasse, sendes opgørelsen til arbejdsløshedskassen. For deltagere, der ikke er medlemmer af en arbejdsløshedskasse, anvendes opgørelsen ved uddannelsesstedets afgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring. For deltagere, der ikke er medlemmer af en arbejdsløshedskasse, og som har fulgt uddannelse efter 5, stk. 1, nr. 5 og 6, sendes opgørelsen dog til Styrelsen. Stk. 2. Uddannelsesstedernes opgørelser efter stk. 1 skal efter styrelsen bestemmelse videregives digitalt til henholdsvis arbejdsløshedskasserne og styrelsen. 20. Styrelsen og de arbejdsløshedskasser eller uddannelsessteder, der træffer afgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring, kan kræve dokumentation for deltagerens indtægter og for pågældendes øvrige beskæftigelsesforhold før tilmeldingen, jf. 1, 2 og 6. 5

6 21. Styrelsen vejleder arbejdsløshedskasserne og uddannelsesstederne om reglerne om administration, beregning og udbetaling af godtgørelse og tilskud til befordring. Stk. 2. Styrelsen fastsætter retningslinjer for det enkelte uddannelsessteds administration af godtgørelse og befordringstilskud, og styrelsen kan pålægge uddannelsesstederne at anvende styrelsens edb-systemer ved varetagelsen af uddannelsesstedernes opgaver efter 18 og 19. Stk. 3. Styrelsen fører tilsyn med varetagelsen af de opgaver, der er henlagt til uddannelsesstederne, og kan i den forbindelse kræve alle oplysninger, der er nødvendige for varetagelse af tilsynet. Styrelsen fører desuden tilsyn med varetagelsen af de opgaver, der er henlagt til arbejdsløshedskasserne, og kan i den forbindelse kræve alle oplysninger, der er nødvendige for varetagelse af tilsynet. 22. Et afslag på en ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring og en afgørelse om tilbagebetaling af godtgørelse og tilskud til befordring skal være skriftlig, være begrundet og indeholde en klagevejledning. Stk. 2. Den, som afgørelsen vedrører, kan inden 4 uger efter afgørelsens modtagelse klage over afgørelsen. Klagen stiles til Ankenævnets Beskæftigelsesudvalg og sendes til den arbejdsløshedskasse eller det uddannelsessted, der har truffet afgørelsen eller til styrelsen, hvis afgørelsen er truffet af styrelsen. Stk. 3. Arbejdsløshedskassen, uddannelsesstedet eller styrelsen afgør inden 4 uger efter klagens modtagelse, om klagen fuldt ud kan imødekommes. Hvis klagen ikke fuldt ud imødekommes, videresendes den med en udtalelse til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Stk. 4. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg kan se bort fra klagefristen i stk. 2, når der er særlig grund hertil. 23. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalgs afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 24. Skriftlig kommunikation mellem henholdsvis uddannelsessteder, arbejdsløshedskasser, restanceinddrivelsesmyndigheden, styrelsen og virksomheder skal foregå digitalt, medmindre styrelsen træffer bestemmelse om andet. Stk. 2. Skriftlig kommunikation mellem uddannelsessteder eller arbejdsløshedskasser og styrelsen skal foregå digitalt, med mindre styrelsen træffer bestemmelse om andet. Digital signatur eller anden sikker identifikation skal anvendes ved digital udveksling af oplysninger om deltagere og arbejdsgivere. Stk. 3. Arbejdsløshedskasserne, uddannelsesstederne og styrelsen kan afsende standardbreve i form af kvitteringsbreve, rykkerbreve og lignende med maskinelt gengivet underskrift eller alene med angivelse af henholdsvis arbejdsløshedskassen, uddannelsesstedet eller styrelsen som afsender. Stk. 4. Afgørelser, der udelukkende er truffet på grundlag af digital databehandling, kan afsendes alene med angivelse af henholdsvis arbejdsløshedskassen, uddannelsesstedet eller styrelsen som afsender. Kapitel 8 Tilbagebetaling af godtgørelse og tilskud til befordring 25. Krav om tilbagebetaling af godtgørelse eller tilskud til befordring efter 16, stk. 1 og 2, i lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse varetages for de deltagere, der er medlemmer af en arbejdsløshedskasse, af den arbejdsløshedskasse, der har truffet afgørelse om godtgørelsen og befordringstilskuddet, og for de deltagere, der ikke er medlemmer af en arbejdsløshedskasse, af styrelsen. Stk. 2. Krav om dækning af uberettiget udbetaling af godtgørelse eller tilskud til befordring efter 17, stk. 1, i lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, varetages af styrelsen. 26. Beløb, der skal tilbagebetales, jf. 25, forrentes fra forfaldsdagen med den aktuelt gældende morarente efter lov om renter ved forsinket betaling m.v. 6

7 Stk. 2. Morarente efter stk. 1 tilfalder staten. Kapitel 9 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 27. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. august 2013 og har virkning for ansøgninger om godtgørelse og tilskud til befordring, der indgives den 15. august 2013 eller senere, og som vedrører erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, der påbegyndes den 15. august 2013 eller senere. Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 725 af 28. juni 2012 om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse ophæves, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse finder anvendelse for ansøgninger om godtgørelse og tilskud til befordring, der indgives før den 15. august 2013, samt for ansøgninger om godtgørelse og tilskud til befordring, der er indgives efter den 15. august 2013, men som vedrører erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, der er påbegyndt før den 15. august Ministeriet for Børn og Undervisning, den 28. juni 2013 P.M.V. PER HANSEN AFDELINGSCHEF / Merete Vinje 7

Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse BEK nr 1475 af 16/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 077.90S.541 Senere ændringer

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige BEK nr 631 af 26/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0002486 Senere ændringer til

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige I medfør af 26 a, stk. 9 og 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, fastsættes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0024 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 596 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/04618

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. BEK nr 1346 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13213

Læs mere

Uddannelsen. Uddannelsens omfang og varighed. 8. Uddannelsesstedets underskrift. Ansøgning modtaget den: Navn. Adresse. E-mail. Uddannelse/fagtitel:

Uddannelsen. Uddannelsens omfang og varighed. 8. Uddannelsesstedets underskrift. Ansøgning modtaget den: Navn. Adresse. E-mail. Uddannelse/fagtitel: Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Se i vejledningen, hvem der skal udfylde skemaet. 1. Attestation for modtagelse hos administrator (Udfyldes af administrator) Ansøgning modtaget den:

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag BEK nr 1274 af 13/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Arbejdsgivernes

Læs mere

Bekendtgørelse om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. BEK nr 1632 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Bekendtgørelse af lov om statens voksenuddannelsesstøtte LBK nr 694 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 1417 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0030944

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 399 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 26. august 2009. Nr. 829. Bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 3, 71, stk. 4, 73 b, stk. 5, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 29. juni 2009 J.nr. 2008-0002486. Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Reglerne om forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) BEK nr 400 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. august 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende BEK nr 728 af 29/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015260 Senere ændringer

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft Udkast Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3, og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832348

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017 Lovtidende A 2017 Udgivet den 23. maj 2017 19. maj 2017. Nr. 498. Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag I medfør af 11,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser LBK nr 584 af 01/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012 Jobrotationsordninger Danish Crown 19. April 2012 Bjarke Thomsen Ansat i Danmarks største rekrutterings- og outplacement virksomhed afdelinger i alle kommuner Hovedopgaven er at gøre vores lagerbeholdning

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 988 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/03740 Senere

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 10, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. LBK nr 738 af 20/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 245 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere Husk at læse vejledningen på sidste side, før du udfylder blanketten Rubrik 1: Navn mv. (Udfyldes

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven BEK nr 1348 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jnr. 15/13213 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om andre aktører

Bekendtgørelse om andre aktører BEK nr 1128 af 04/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0016993 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. LBK nr 530 af 21/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 060.15N.391

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte

Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte Vester Voldgade 123, 1. 1552 København V Tlf. 3392 6005 Fax 3392 5666 Mail sustyrelsen@su.dk www.udst.dk Vejledning vedrørende fuldmagt

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1)

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1) BEK nr 358 af 27/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0002647 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. BEK nr 219 af 07/03/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2008-4311-1 Fremsat den

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1)

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1) LBK nr 291 af 22/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0001617 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Forslag. Lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet

Forslag. Lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Høring Udkast 21. december 2009 Forslag til Lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Læs mere

Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage)

Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage) Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage) I medfør af 84, stk. 10, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Bekendtgørelse nr. 1543 af 27. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1592 af 21. 12. 2010, bekendtgørelse nr. 502 af 26. 5. 2011 og bekendtgørelse nr. 595 af 8. 3. 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom BEK nr 1548 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-6613 Senere ændringer til

Læs mere

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. August 2011 Steen Larsen, UNI C

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. August 2011 Steen Larsen, UNI C EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning August 2011 Steen Larsen, UNI C Dagsorden Lovændring og nye regler Nye processer og ny rollefordeling Virksomhedsinput fra fokusgruppemøder Brugerflade

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

BEK nr 313 af 21/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017

BEK nr 313 af 21/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 BEK nr 313 af 21/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. LBK nr 987 af 16/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 059.19G.121 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 160 af 24/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0012723

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 1038 af 30/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 14. september 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/035918 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselloven

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselloven BEK nr 1115 af 29/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1683

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. BEK nr 1753 af 23/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 16/08601 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) LBK nr 973 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009

FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009 FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009 MED OPDATEREDE KILOMETER- TAKSTER FRA JULI 2009 2 DS Uddannelsesafdeling FORORD Denne lille guide giver svar på de hyppigst stillede spørgsmål om VEU-godtgørelse. Hvis der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

Bekendtgørelse af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. LBK nr 780 af 15/06/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 154.44M.541 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten BEK nr 725 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. FS500-000023 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser BEK nr 216 af 10/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 58 A Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Beskæftigelsesministeriet (Arbejdsdirektoratet) Nr. 39 af

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering i relation til fag i almen voksenuddannelse og i de almengymnasiale uddannelser (IKVbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering i relation til fag i almen voksenuddannelse og i de almengymnasiale uddannelser (IKVbekendtgørelsen) BEK nr 453 af 10/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Underviningsmin., j.nr. 141.924.021 Senere ændringer til

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator: Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Lillebælt University

Læs mere

Lov om Planklagenævnet

Lov om Planklagenævnet LOV nr 1658 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-9975 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom BEK nr 32 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr. 2013-6613

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag Nr. 1153. 7092 29. december 1999. Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag I medfør af 84, stk. 7 og 90 a, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 4 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om opkrævning af underholdsbidrag

Bekendtgørelse af lov om opkrævning af underholdsbidrag LBK nr 1819 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekdtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekdtgørelse nr.

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov. om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov. om retssikkerhed og administration på det sociale område. LOV nr 320 af 15/04/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 16-04-2011 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vis mere... Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-08556 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 7, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 5. september 2013 som ændret ved lov nr. 651 af 12. juni 2013, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion BEK nr 127 af 21/02/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., AER, j.nr 50-01-30 Senere ændringer til forskriften BEK nr 320 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere