KonjunkturNYT - uge 36

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 36"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni, mens priserne på ejerlejligheder steg igen Laveste antal tvangsauktioner siden 28 Fald i antallet af konkurser i august til det laveste niveau i 6 år Et ujævnt opsving tager form ifølge Nordeas prognose Internationalt ECB nedsætter sine styringsrenter og lancerer opkøbsprogram USA: Stigning i erhvervstilliden Euroområdet: Fald i detailsalget Tyskland: Stigning i industriproduktionen Storbritannien: Fald i erhvervstilliden Sverige: Fald i industriproduktionen Kina: Fald i erhvervstilliden Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Bank of Japan, Bank of England og Sveriges Riksbank fastholder deres styringsrenter Det danske, japanske, europæiske og britiske aktiekursindeks er styrket, mens det amerikanske er svækket Den danske krone er styrket over for det britiske pund, men blev svækket over for den amerikanske dollar, den norske krone, den svenske krone og den japanske yen Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet fredag kl. 12 Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Industriproduktionen (faste priser) faldt med 7, pct. i juli efter en stigning på 5,3 pct. i juni, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur 1.1. I tremåneders perioden maj til juli lå industriproduktionen 1,1 pct. lavere end i de forudgående tre måneder. Uanset de store udsving er der fortsat en opadgående tendens for industriproduktionen, som lå 2, pct. højere i januar-juli i år sammenlignet med samme periode sidste år. De store udsving i industriproduktion de seneste måneder skal i særdeleshed ses i sammenhæng med udviklingen i produktionen inden for medicinalindustri, der steg med 36,4 pct. i juni for derefter at falde med 33,5 pct. i juli. Det skyldes helt overvejende store udsving i prisindekset for produktionen af medicinalprodukter. Danmarks Statistik vurderer ikke, at det er retvisende med så store månedlige ændringer i industriproduktionen og planlægger derfor en revision af de bagvedliggende beregningsmetoder, og udviklingen for nærværende skal derfor tolkes med forsigtighed. Ses der bort fra medicinalindustri, faldt industriproduktionen med,7 pct. i juli og med,8 pct. i tremånedersperioden maj-juli. Industriens omsætning (løbende priser, ekskl. fremstilling af skibe og andre transportmidler) faldt med 2,5 pct. i maj-juli i forhold til de forudgående tre måneder, især som følge af lavere omsætning på eksportmarkedet, jf. figur 1.2. I årets første syv måneder lå industriomsætningen,3 pct. højere end i den tilsvarende periode sidste år. Figur 1.1 Industriproduktion Figur 1.2 Industriomsætningen (3 mdr. glidende gns.) Indeks (21=) Indeks (21=) Indeks (21=) Indeks (21=) Industriproduktion Ekskl. medicinalindustri Eksportmarked Hjemmemarked Anm. Omsætningen i figur 1.2 er for industri ekskl. fremstilling af skibe og andre transportmidler. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 2

3 Omtrent uændret dankortomsætning i august Dankortomsætningen var omtrent uændret i august efter et fald på 2,3 pct. i juli, når der korrigeres for de almindelige sæsonudsving. Set over de seneste tre måneder sammenlignet med de foregående tre måneder er dankortomsætningen også uændret, jf. figur 1.3. I forhold til august måned sidste år er dankortomsætningen steget 3,8 pct. Forbrugerpriserne har været stort set uændrede det seneste år, så realvæksten i dankortomsætningen har været i samme størrelsesorden. Dankortet bliver løbende mere udbredt og anvendt til stadigt flere transaktioner. Det har gennem en årrække medført, at dankortomsætningen er vokset hurtigere end privatforbruget ifølge nationalregnskabet, jf. figur 1.4. Figur 1.3 Dankortomsætning, tremåneders glidende gennemsnit (sk) Figur 1.4 Årlig stigning i dankortomsætningen og det dankortintensive private forbrug i nationalregnskabet (nominelt) Indeks (27M1=) Indeks (27M1=) Dankortomsætning Nationalregnskabet - dankorttunge dele Anm.: I figur 1.4 indgår kun udviklingen i de dele af nationalregnskabet, der typisk kan betales med dankort. Fx bolig, elektricitet og brændsel er udeladt. I 213 var den nominelle stigning i nationalregnskabet stort set nul. Kilde: Nets, Danmarks Statistik og egne beregninger. 3

4 Priserne på enfamiliehuse faldt i juni, mens priserne på ejerlejligheder steg igen Fra maj til juni faldt prisen på enfamiliehuse med,9 pct. (ikke-sæsonkorrigeret). Det sker efter store prisstigninger i de forudgående måneder. For andet kvartal under ét indebærer det en stigning på 2,6 pct. sammenlignet med de foregående 3 måneder. Således har der været en opadgående tendens siden udgangen af 213, jf. figur 1.5. Samtidig er der tegn på tiltagende aktivitet på boligmarkedet, med et stigende antal handler og faldende liggetider. For 214 som helhed ventes priserne på enfamiliehuse at stige med 3 pct. ifølge Økonomisk Redegørelse, august 214. Prisen på ejerlejligheder steg med 1, pct. fra maj til juni, jf. figur 1.5. Priserne på ejerlejligheder har generelt været i fremgang siden starten af 212 og ligger 1,4 pct. højere end i juni 213. Opgørelsen er beregnet ud fra de handler, der var tinglyst på beregningstidspunktet (ca. 75 pct. af det forventede endelige antal handler for den seneste måned). Prisindeksene er ikke sæsonkorrigerede som følge af, at perioden fra januar 26 til juni 214 er forholdsvis kort og indeholder relativt store udsving, som ikke er sæsonrelaterede. Figur 1.5 Boligpriser Indeks (26=) Indeks (26=) Enfamiliehuse Ejerlejligheder Anm.: Ikke sæsonkorrigerede tal. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 4

5 Laveste antal tvangsauktioner siden 28 let af bekendtgjorte tvangsauktioner faldt kraftigt i august, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur 1.6. let af tvangsauktioner har generelt udvist en faldende tendens siden starten af 212 og er nu på samme niveau som i sommeren 28. Sammenlignes juni-august 214 med samme periode sidste år, er antallet af tvangsauktioner faldet med 25 pct. Det færre antal tvangsauktioner er bredt funderet geografisk. Der har således været en nedadgående trend i antallet af tvangsauktioner i samtlige regioner igennem længere tid. Restanceprocenten har ligeledes udvist en faldende tendens siden 29, og andelen af boligejerne, som har problemer med at betale terminen på deres realkreditlån, var således,25 pct. i andet kvartal. Historisk har restanceprocenten været en ledende indikator for antallet af tvangsauktioner, jf. figur 1.7. Figur 1.6 Bekendtgjorte tvangsauktioner Figur 1.7 Restancer og tvangsauktioner 5 5 2, , , , 2., , Tvangsauktioner, 3 mdr. gl. gnst. Tvangsauktioner Restancer Tvangsauktioner (h.a.) Anm: let af tvangsauktioner er sæsonkorrigerede. I figur 1.7 er antallet kvartalsvise. Kilde: Danmarks Statistik, Realkreditrådet og egne beregninger. 5

6 Fald i antallet af konkurser i august til det laveste niveau i 6 år I august blev 242 virksomheder erklæret konkurs, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur 1.8. Det er et fald på 17 pct. siden juli til det laveste niveau siden marts 28. Tendensen har været nedadgående siden slutningen af 21, men antallet af konkurser er fortsat på et forholdsvist højt niveau historisk set, jf. figur 1.9. Den årlige omsætning i de konkursramte virksomheder i august udgjorde godt 6 mio. kr., hvilket svarer til knap en tredjedel af gennemsnittet over de sidste fem år. Den samlede beskæftigelse i de berørte virksomheder i august målt som 3-måneders glidende gennemsnit var på godt 5 fuldtidspersoner, hvilket er mindre end halvdelen af gennemsnittet i de seneste fem år, jf. figur 1.8. Figur 1.8 Erklærede konkurser og samlet beskæftigelse i de konkursramte virksomheder Figur 1.9 Erklærede konkurser, 3-måneders glidende gennemsnit, sæsonkorrigeret Konkurser (sk.) Samlet beskæftigelse, 3 mdr. gl. gnst. (h. akse) Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 6

7 Et ujævnt opsving tager form ifølge Nordeas prognose I Nordeas septemberprognose forventes en BNP-vækst på,5 pct., 1,3 pct. og 1,7 pct. i hhv. 214, 215 og 216, jf. tabel 1.1. Skønnene for BNP-væksten er nedjusteret betydeligt siden Nordeas prognose i juni med hhv.,8 pct.point og,4 pct.-point i 214 og 215. Nordea peger på, at der er udsigt til et ujævnt opsving, hvor en stigende geopolitisk uro og et svækket momentum hos flere europæiske samhandelspartnere på kort sigt dæmper væksten. Nordeas prognose kommer efter offentliggørelse af nye kvartalsvise nationalregnskabstal den 29. august, der således er indarbejdet i Nordeas prognose. Skønnene i Nordeas prognose for væksten er generelt lavere end skønnene i Økonomisk Redegørelse (ØR), august 214, jf. tabel 1.1. I 214 er det navnlig eksporten, der ifølge Nordea vurderes at være lavere end i ØR, mens det i 215 er eksporten og det private forbrug, der vurderes at være lavere end i ØR. Nordeas skøn for vækst i BNP i 214 indebærer, at der stort set ingen vækst er i den resterende del af 214. Der forventes ifølge Nordea en vis fremgang i det private forbrug, men udviklingen holdes tilbage af at husholdningerne nedbringer deres samlede gæld i forhold til den disponible indkomst. Nordea vurderer at boligmarkedet endnu ikke er i en tilstand, hvor det for alvor bidrager til at trække den samlede aktivitet op. I prognoseperioden forventes prisstigninger understøttet af lave renter og stigende beskæftigelse. Der vil i prognoseperioden være store geografiske forskelle, hvor prisstigningerne er koncentreret om de store byer. Tabel 1.1 Vækstskøn ifølge Nordea og Økonomisk Redegørelse, august ØR Nordea ØR Nordea Nordea Realvækst, pct. BNP 1,4,5 2, 1,3 1,7 Privat forbrug 1,3 1,1 2,1 1,6 2,1 Offentligt forbrug 1,3,8,8 1,,6 Offentlige investeringer 1,8 3,5-4,6-4,6-4, Boliginvesteringer 3,3 4, 2,5 2, 4,8 Erhvervsinvesteringer 1,5 2, 6, 3,6 4,1 Lagerinvesteringer,,,1,, Eksport 4,3 2,5 4,8 3,3 4,2 Import 4,8 5, 5,3 4,5 4,7 af BNP Betalingsbalance 7,2 5,9 7,1 5,3 4,4 Offentlig saldo -1,2 -,3-3, -2,9-2,2 1. personer Bruttoledighed Kilde: Økonomisk Redegørelse, august 214 og Økonomisk Perspektiv, september

8 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT ECB nedsætter sine styringsrenter og lancerer opkøbsprogram Den Europæiske Centralbank (ECB) har den 4. september besluttet at lempe pengepolitikken yderligere. Det indebærer, at ECB nedsætter sine pengepolitiske rentesatser med,1 pct.-point, jf. tabel 2.1. Samtidig annoncerede ECB, at centralbanken fra og med oktober 214 vil påbegynde et nyt opkøbsprogram, hvor centralbanken opkøber værdipapirer fra den private sektor med henblik på at understøtte kreditgivningen i euroområdet. Lempelserne skal ses i lyset af, at forventningerne til den fremtidige udvikling i inflationen i euroområdet er faldet betydeligt hen over sommeren. I forlængelse af ECB s rentenedsættelse besluttede Danmarks Nationalbank af hensyn til fastkurspolitikken at nedsætte renten på indskudsbeviser med,1 pct.-point til minus,5 pct., mens de øvrige pengepolitiske rentesatser blev fastholdt uændret. Rentenedsættelsen ventes at bidrage til fald i de danske markedsrenter, herunder renterne på både stats- og realkreditobligationer. Tabel 2.1 Pengepolitiske rentesatser i euroområdet og Danmark efter 4. september 214 Ændring (- point) Refinansieringsrenten,5 -,1 Euroområdet Indlånsrenten -,2 -,1 Udlånsrenten,3 -,1 Indskudsbevisrenten -,5 -,1 Danmark Udlånsrenten,2, Foliorenten,, Diskontoen,, Kilde: ECB og Danmarks Nationalbank. 8

9 USA Erhvervstilliden i fremstillingserhvervene målt ved ISM-indikatoren steg i august til indeks 59, hvilket er det højest registrerede indeks siden marts 211, jf. figur 2.1. Den fremadskuende nye ordrer komponent nåede det højeste niveau i 1 år, og peger på at amerikansk økonomi går styrket ind i andet halvår. For serviceerhvervene steg indikatoren med,9 point til indeks 59,6. Begge indikatorer ligger fortsat på et niveau over indeks 5, hvilket indikerer fremgang i erhvervene. Euroområdet Detailsalget faldt fra juni til juli med,4 pct., jf. figur 2.2. Detailsalget har dog generelt været stigende siden starten af året, og sammenlignes perioden maj-juli med samme periode sidste år, ligger detailhandlen nu 1,1 pct. højere. Figur 2.1 Erhvervstillid, USA Figur 2.2 Detailsalg, euroområdet Indeks Indeks Fremstilling Service Indeks (27=) Indeks (27=) Kilde: Reuters Ecowin. Tyskland Industriproduktionen steg fra juni til juli med 1,9 pct., jf. figur 2.3. Industriproduktionen er således ved at komme sig efter svækkelsen gennem 2. kvartal. Det understøttes yderligere af en betydelig fremgang i ordreindgangen, hvor særligt eksportordrerne blev styrket, jf. figur 2.4. Figur 2.3 Industriproduktion, Tyskland Figur 2.4 Ordreindgang, Tyskland Indeks (27M1=) Indeks (27M1=) Indeks (27=) Indeks (27=) Indeks Eksportordrer Indenlandske ordrer Kilde: Reuters Ecowin. 9

10 Storbritannien Erhvervstilliden i fremstillingserhvervene målt ved PMI-indikatoren faldt med 2,3 point fra juli til august, hvilket blandt andet kan ses i sammenhæng med konflikten med Rusland, jf. figur 2.5. Indikatoren ligger dog fortsat over 5, hvilket indikerer fremgang i erhvervene. For serviceerhvervene steg indikatoren med 1,4 point til indeks 6,5. Figur 2.5 Erhvervstillid, Storbritannien Indeks Indeks PMI fremstilling PMI service Kilde: Reuters Ecowin Sverige Industriproduktionen faldt med 1,1 pct. fra juni til juli, jf. figur 2.6. I samme måned faldt ordreindgangen med 1, pct., hvilket hovedsageligt skyldes en tilbagegang i de indenlandske ordrer. Figur 2.6 Industriproduktion, Sverige Indeks (28M1=) Indeks (28M1=) Industriproduktion Industriordrer Kilde: Reuters Ecowin 1

11 Kina Erhvervstilliden i industrien målt ved NBS-indikatoren faldt i august til indeks 51,1, jf. figur 2.7. Indekset har ellers været svagt stigende siden årsskiftet, og faldet i august er således første nedgang siden februar. Figur 2.7 Erhvervstillid, Kina Indeks Indeks PMI fremstilling PMI service Kilde: Reuters Ecowin 11

12 RENTER, OLIEPRIS, VALUTA- OG AKTIEMARKEDER Efter rentemødet d. 4. september valgte Sveriges Riksbank at fastholde styringsrenten på,25 pct. Bank of England og Bank of Japan fastholder ligeledes bankrenten. Siden sidste fredag er det danske, britiske, europæiske og japanske aktiekursindeks styrket, mens det amerikanske er svækket. Den danske krone blev i løbet af ugen styrket over for det britiske pund, men blev svækket over for den amerikanske dollar, den norske krone, den svenske krone og den japanske yen. Tabel 3.1 Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Fredag Ændring ift. Fredag 5/9 sidste fredag 5/9 Ændring ift. sidste fredag Renter, pct. p.a. : 3-md. pengemarkedsrente Ledende renter, pct. p.a.:,7 -,2 pct.point USA (federal funds rate),25, pct.point Japan (unc. call rate),1, pct.point Stat. 1-årig 1,2,5 pct.point Sverige (repo),25, pct.point R ealkreditrenter 1 : Euroområdet (refinansieringsrenten),15, pct.point Kort realkreditlån,17 -,9 pct.point Storbritannien (repo),5, pct.point Langt realkreditlån 2,92 -,1 pct.point Danmark (udlånsrenten),2, pct.point Nationalbankens satser: Diskonto, Rente på 1-årige statsobligationer, pct. p.a.:, pct.point USA 2,45,11 pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan,53,4 pct.point Indskudsbeviser -,5, pct.point Tyskland,97,8 pct.point Udlån,2, pct.point Storbritannien 2,49,13 pct.point R entespænd til T yskland (pct.-po int): Valutakurser 2 : Kort (3-mdr.),13,5 pct.point USD/JPY 3 15,26 1,16 pct. Langt (1-årigt):,5 -,4 pct.point GBP/USD 61,24 1,64 pct. Aktiekurser (kursindeks): OMXC2 (3/7-89 = ) 744,4,99 pct. Aktiekurser (kursindeks): EUR/USD 129,44-1,43 pct. USD, S&P ,29 pct. Valutakurser 2 : Japan, Nikkei ,58 pct. EUR/DKK 744,48 -,6 pct. USD/DKK 575,6 1,39 pct. Euroomr., Eurostoxx indeks 329 2,82 pct. SEK/DKK 81,37,27 pct. Storbritannien, FTSE 6878,85 pct. NOK/DKK 91,,35 pct. GBP/DKK 939,64 -,23 pct. Oliepriser: JPY/DKK 5,46,29 pct. Brent (USD),9 -, USD Effektiv kronekursindeks (19 = ) 12,56 -,3 point Brent (DKK) 5 3,44 DKK 1) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med 1- og 2-årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af 3-årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. 2) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). 3) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters Ecowin og Danmarks Nationalbank 12

13 Figur 3.1 Pengepolitisk rente Figur 3.2 Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland 7 7 2,5 -point, , 1,5,4, ,, USA Danmark Euroområdet Kilde: Reuters Ecowin 2 1-1,5 -,2, -,4 -,5 -,6 dec 12 apr 13 aug 13 dec 13 apr 14 aug 14 1-årig, rentespænd (h.a.) 3-mdr., rentespænd (h.a.) 1-årig, dansk 3-mdr., dansk Figur 3.3 Rentespænd i forhold til Tyskland Figur 3.4 Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro -point 3 -point 3 Euro Dollar aug 12 dec 12 apr 13 aug 13 dec 13 apr 14 aug 14 Italien Spanien Portugal Irland Frankrig Grækenland 5 sep 12 jan 13 maj 13 sep 13 jan 14 maj 14 sep 14 Euro Dollar (h. akse) Kilde: Reuters Ecowin Figur 3.5 Udvalgte aktieindeks Figur 3.6 Udvalgte valutakurser Indeks (25=) Indeks (25=) USD/EUR, USD/JPY 2 2, ,85,,75,7 85, 6 6 sep 12 jan 13 maj 13 sep 13 jan 14 maj 14 sep 14,6 75 sep 12 jan 13 maj 13 sep 13 jan 14 maj 14 sep 14 Eurostoxx Nikkei 225 S&P 5 OMX C2 Kilde: Reuters Ecowin USD/EUR USD/JPY (h. akse) 13

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge 45 2. november 6. november 215 Danmark Mindre fald i industriproduktionen i september Stigende boligpriser i august Lidt flere konkurser i oktober, men generelt faldende tendens Flere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 3. september 7. september Danmark DANSK KONJUNKTURNYT Stigning i industriproduktionen i juli Firmaernes Industriproduktionen samlede salg steg i juli Stabile huspriser i juni Dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fald i bruttoledigheden i april Stor stigning i antallet af ledige stillinger i. kvartal Aftagende lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Stigning i vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september 6. september Danmark Stigning i detailomsætningen i august Forbrugertilliden faldt i september, men ligger fortsat højt Inflationen i Danmark atter lavere end i euroområdet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 1. oktober. oktober 1 Danmark Fald i industriproduktionen i august efter stor stigning i juli Firmaernes samlede salg steg i august Lille stigning i dankortomsætningen i september Stabile

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT uge 18

KonjunkturNYT uge 18 KonjunkturNYT uge 8.-. maj 7 Side af KonjunkturNyt Uge 8 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 4 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016) KonjunkturNyt Uge 31 (1.-5. august 216) Side 2 af 13 KonjunkturNyt Uge 31, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016) KonjunkturNyt Uge 4 (3.-7. oktober 216) Side 2 af 17 KonjunkturNyt Uge 4, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. november. december Danmark Lille fald i BNP i. kvartal Fald i ledigheden i oktober Boligpriserne faldt en anelse i september Stigning i antal konkurser i november Fald i antallet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 8. marts Danmark Stor fremgang i industriproduktionen i januar Fald i dankortomsætningen i februar Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal ifølge Danmark statistik Små

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 2 1. juni 22. juni 2 Danmark Lille fald i forbrugertilliden i juni Lille stigning i detailomsætningsindekset i maj Faldende boligpriser i 1. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32. august 9. august 213 Danmark Industriproduktionen steg i 2. kvartal Uændret vareeksport, men tjenesteeksporten faldt i 2. kvartal Øget overskud på betalingsbalancen i juni Fald

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 36

KonjunkturNYT uge 36 KonjunkturNYT uge 36 4.-8. september 217 Side 2 af 19 KonjunkturNyt Uge 36 217 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 1216 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge. november 8. november 13 Danmark Fremgang i industriproduktion i 3. kvartal blandt andet trukket af medicinalindustrien Fald i det påbegyndte byggeri i 3. kvartal Færre varslede afskedigelser

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 4. februar 8. februar 213 Danmark Kraftigt faldende industriproduktion i 4. kvartal, men lå for 212 som helhed knap 1 pct. højere end i 211 Eksporten især af tjenester faldt i 4.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 3 31. august. september 1 Danmark Svag fremgang i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i juli Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal Huspriserne faldt i juni let

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 1. december 1. december 1 Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i oktober Lille fald i eksporten over de seneste tre måneder Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i oktober

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 8. december 12. december 21 Danmark Firmaernes salg faldt i oktober Vareeksporten steg i oktober Omtrent uændret overskud på betalingsbalancen i oktober Lille stigning i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge 13. marts 8. marts 1 Danmark Fald i bruttoledigheden i februar Erhvervenes konjunkturbarometre udviser fortsat positive takter i marts Stigende huspriser i. kvartal Penge- og realkreditinstitutternes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge 6 6. april. april Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i april Stigning i dankortomsætningen i marts Inflationen i Danmark på niveau med euroområdet i marts Stigning i prisen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8 1. september 18. september 1 Danmark Firmaernes salg faldt i juli Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 Stigning i producentpriserne og fald i importpriserne i august Ny prognose fra

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i februar Lille stigning i industriproduktion og -omsætning i februar Stigning i vareeksporten i februar Stigning i overskuddet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 2. september 6. september 213 Danmark Industriproduktionen tilbage på 2-niveauet i juli Stor stigning i antallet af ledige stillinger i 2. kvartal Flere varslede afskedigelser Stigende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november. november Danmark Stigning i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Uændret ledighedsprocent i oktober Konjunkturbarometre: Stigning i serviceerhverv, detailhandel og industri,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 9. marts Danmark Stigning i industriproduktionen i uar Fald i det indenlandske salg i uar Stigning i dankortomsætningen i februar Færre ledige stillinger i, men flere stillinger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Pæn stigning i firmaernes salg i marts Stigning i dankortomsætningen i april Stærk vækst i handlen med udlandet i. kvartal Større overskud på vare- og tjenestebalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 7. marts. marts Danmark Fortsat positiv forbrugertillid i marts Dansk inflation igen lavere end euroområdets Stigning i detailomsætningsindekset i februar Stigende producentpriser i

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 1 1. marts. marts 15 Danmark Firmaernes salg steg i januar efter fald i december Detailsalget faldt svagt i februar Producent- og importpriserne tiltog i februar Nationalbankens kvartalsoversigt

Læs mere