SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015"

Transkript

1 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI ÆNDRING AF RENTER OG PRISER Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også som gebyrer. 1.1 ÆNDRING AF VARIABLE RENTESATSER OG PRISER UDEN VARSEL Basisbank kan uden varsel sætte rentesatser op på lån og kreditter, samt sætte sine priser op og indføre nye priser, på grund af udefrakommende forhold som Basisbank ikke har indflydelse på og som har betydning for Basisbank, bl.a. når der sker ikke udtømmende opremsning: inden- eller udenlandske ændringer i penge- eller kreditpolitik, som påvirker det almindelige renteniveau, anden udvikling i det almindelige renteniveau, f.eks. på penge- og obligationsmarkederne, eller ændringer i skatter og afgifter. 1.2 ÆNDRING AF VARIABLE RENTESATSER OG PRISER MED 1 MÅNEDS VARSEL Basisbank kan med 1 måneds varsel sætte rentesatser op på udlån, samt sætte sine priser op, hvis der sker ændringer i de forhold, som individuelt blev lagt til grund ved fastsættelsen af debitors rente- og prisvilkår, eller Basisbank ændrer sin generelle rente- og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde, f.eks. for at øge indtjeningen eller opnå en mere hensigtsmæssig anvendelse af Basisbanks ressourcer eller kapacitet. Basisbank kan af samme årsager indføre nye priser med et varsel på 3 måneder. Nye priser er priser for ydelser, som Basisbank ikke tidligere har taget betaling for. 1.3 MEDDELELSE OM RENTE- OG PRISÆNDRINGER Basisbank annoncerer i dagspressen eller giver skriftlig eller elektronisk besked ved rente- og prisændringer. Det vil fremgå, hvorfor der sker ændringer. Renteændringer vil også fremgå af det første kontoudskrift eller opgørelse efter ændringen. Debitor får under alle omstændigheder skriftlig eller elektronisk besked senest dagen forud om enhver ændring af renten på lån og forhøjelse af renten eller priser på kreditter. Ved ændring af renten på lån indeholder den skriftlige eller elektroniske besked også oplysninger om eventuelle ændringer af fremtidige betalingers størrelse, antal eller hyppighed. Ændring af renter baseret på referencesatser, f.eks. Nationalbankens indskudsbevisrente, fremgår alene af kontovilkårene i netbanken eller opgørelser fra Basisbank. 2. MORARENTE OG OVERTRÆKSRENTE OG FØLGER AF MANGLENDE BETALING Betales en ydelse ikke senest på forfaldsdagen, eller overtrækkes en kassekredit, er Basisbank berettiget til at opkræve morarente/ overtræksrente. Morarente/overtræksrente beregnes af det forfaldne beløb/overtrækket. Morarenten/overtræksrenten beregnes med den i kreditaftalen angivne sats, som er variabel, fra forfaldsdagen/overtrækket, indtil betaling sker. Morarenten/overtræksrenten ændres på samme måde som øvrige renteændringer. Ved overtræk og forsinket betaling kan der påløbe rykkergebyrer. Rykkergebyr og andre misligholdelses-omkostninger fremgår af Basisbanks prislister. Ved overdragelse til inkasso vil der påløbe omkostninger til advokat, domstole m.v. Overtræk vil kunne medføre, at kreditaftalen ophæves, ligesom overtræk og manglende indfrielse vil kunne medføre, at det er vanskeligt at opnå kredit. Opsigelse af kreditaftalen vil medføre en forhøjelse af rente og priser. Basisbank kan til enhver tid vælge at standse rentetilskrivningen på misligholdte lån og kreditter administrativt og regnskabsmæssigt. Hvis rentetilskrivningen standser, og det ikke er efter aftale med debitor, betyder det ikke, at Basisbank giver afkald på at få forrentet sit krav og at kræve dækning for senere påløbne omkostninger. Dette gælder, selv om der på et kontoudskrift eller lignende står, at rentetilskrivningen er standset. 3. REGULERING AF YDELSE Ved ændring af rente og omkostninger er Basisbank berettiget til at ændre ydelsernes størrelse, antal eller hyppighed eller en kombination heraf. 1

2 4. YDELSESOVERSIGT Debitor har ret til på anmodning til enhver tid i løbet af en låneaftales varighed uden omkostninger at mod tage en opgørelse i form af en ydelsesoversigt (amortiseringsplan) med angivelse af skyldige betalinger og tidspunkter og betingelser for betaling af sådanne beløb og specifikation af den enkelte tilbagebetaling. Ydelsesoversigten viser afvikling af kapitalen og renterne beregnet på grundlag af debitors rente og eventuelle yderligere omkostninger. Ydelsesoversigten er kun gyldig indtil næste ændring af debitors rente eller af de eventuelle yderligere omkostninger i henhold til kreditaftalen. 5. OPLYSNING OM ØKONOMISKE FORHOLD Debitor skal holde Basisbank orienteret om sine økonomiske forhold og på anmodning indlevere økonomiske oplysninger, herunder bl.a. seneste års- og forskudsopgørelse fra SKAT. 6. OPSIGELSE OG INDFRIELSE Basisbank kan opsige lån og kreditter med 3 måneders varsel og forlange betaling af det skyldige beløb, herunder påløbne renter og omkostninger. Ved Basisbanks opsigelse har debitor krav på en saglig begrundelse på papir eller elektronisk. Debitor har til enhver tid ret til helt eller delvist at indfri sine forpligtelser i henhold til låne- og kreditaftalen. Debitor har herefter ret til en reduktion af de samlede kreditomkostninger, der består af renter og omkostninger i den resterende del af lånet og kredittens løbetid. 7. MISLIGHOLDELSE OG ANDRE FORFALDSGRUNDE I følgende særlige situationer er Basisbank berettiget til at opsige lånet/kreditten uden varsel og forlange hele gælden betalt straks med respekt af kreditaftalelovens 29: a. Hvis ydelser, renter, provision eller afdrag ikke betales ved forfaldstidspunktet, og debitor ikke har betalt otte dage efter, at Basisbank har sendt rykkerbrev til debitor på den af Basisbank senest kendte adresse. Ved kreditter gælder dette også, hvis debitor overtrækker kredittens maksimum uden Basisbanks tilladelse. b. Hvis debitor udsættes for individuel retsforfølgning i form af udlæg eller arrest. c. Hvis debitor tages under rekonstruktions- eller konkursbehandling eller indleder gældssaneringssag. d. Hvis debitor afgår ved døden. e. Hvis debitor tager fast ophold uden for landets grænser, og der ikke forinden er truffet aftale om lånets/ kredittens (fortsatte) afvikling. f. Hvis debitor har fortiet eller afgivet urigtige oplysninger om debitors økonomiske forhold, idet det betragtes som en svigtende forudsætning for Basisbanks tilbud om lån/kredit. g. Hvis debitor undlader at holde Basisbank orienteret om sine økonomiske forhold eller på anmodning undlader at indlevere økonomiske oplysninger, herunder bl.a. seneste års- og forskudsopgørelse fra SKAT. h. Hvis debitors øvrige engagement med Basisbank misligholdes. 8. FORTRYDELSESRET Debitor har ret til at fortryde lån og kreditter inden for 14 dage fra lånet stilles til disposition. Hvis fortry del sesfristens sidste dag falder på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovs dag, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen den følgende hverdag. Ønsker debitor at benytte fortrydelsesretten, kan det ske ved at ringe eller skrive til Basisbank, inden fristen udløber. Desuden skal det modtagne beløb tilbagebetales sammen med eventuelle omkostninger, som Basisbank måtte have betalt til offentlige myndigheder, og som ikke kan refunderes. Derudover skal debitor betale de renter, der er påløbet fra den dag lånet blev stillet til disposition, indtil beløbet tilbagebetales. Det angivne rentebeløb, der påløber pr. dag, er beregnet på baggrund af renteforholdene på aftaletidspunktet, ligesom der ikke er taget højde for renters rente. Det rentebeløb, der skal betales ved udnyttelse af fortrydelsesretten, er de påløbne renter, beregnet på grundlag af den aftalte rente. Det samlede beløb skal tilbagebetales uden unødig forsinkelse, og senest 30 dage efter debitor har givet besked om udøvelsen af fortrydelsesretten. 9. ÆNDRING AF SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER Basisbank kan ændre Særlige bestemmelser for lån og kreditter til ugunst for debitor med 2 måneders varsel ved meddelelse på papir eller elektronisk. Hvis ændringer er til fordel for debitor kan de træde i kraft uden forudgående meddelelse, og Basisbank vil efterfølgende informere debitor om sådanne ændringer. 2

3 10. KLAGEADGANG OG BILÆGGELSE AF TVISTER Hvis debitor ønsker at klage over Basisbank, skal debitor i første omgang kontakte Kundeservice på tlf Hvis debitor herefter fortsat er uenig i Basisbanks behandling af debitors henvendelse eller resultatet heraf, kan debitor kontakte den klageansvarlige i Basisbank. Oplysninger om den klageansvarlige fås i Basisbank eller på Basisbanks hjemmeside. Fører henvendelsen ikke til en tilfredsstillende løsning, kan debitor vælge at indbringe sin klage for Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8B, 2. sal, Postbox 9029, 1022 København K, tlf , Klager vedrørende Basisbanks overholdelse af den finansielle lovgivning kan indbringes for Finanstilsynet. Klager over Basisbanks behandling af personoplysninger kan indbringes for Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, tlf , 11. TILSYN Basisbank har tilladelse som pengeinstitut, FT-nr Basisbank er undergivet tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade København Ø Tlf ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Basisbank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Basisbank gælder der også specifikke aftaler, f.eks. aftale om værdipapirhandel, aftale om Visa/Dankort og aftaler om betalingskonti. Almindelige forretningsbetingelser første del fastlægger kundens og Basisbanks rettigheder og pligter. Anden del indeholder Basisbanks Generelle oplysninger om kundeforholdet. 1. RENTER OG PRISER PÅ SERVICEYDELSER Priser betegnes også som gebyrer. 1.1 OPLYSNING OM RENTESATSER OG PRISER PÅ SERVICEYDELSER Kunden modtager og/eller betaler renter af ind- og udlån. Basisbank kan tage betaling for sine serviceydelser til kunden og for at besvare henvendelser om kunden, også når Basisbank har pligt til at svare. Basisbanks almindelige rentesatser og priser for serviceydelser fremgår af Basisbanks hjemmeside og oplyses på forespørgsel. Alle rentesatser og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. 1.2 ÆNDRING AF VARIABLE RENTESATSER OG PRISER UDEN VARSEL Basisbank kan i løbende aftaleforhold uden varsel, sætte rentesatser ned på indlån og op på udlån, samt sætte sine priser op og indføre nye priser, på grund af udefrakommende forhold som Basisbank ikke har indflydelse på og som har betydning for Basisbank, bl.a. når der sker ikke udtømmende opremsning: inden- eller udenlandske ændringer i penge- eller kreditpolitik, som påvirker det almindelige renteniveau, anden udvikling i det almindelige renteniveau, f.eks. på penge- og obligationsmarkederne, eller ændringer i skatter og afgifter. 3

4 1.3 ÆNDRING AF VARIABLE RENTESATSER OG PRISER MED 1 MÅNEDS VARSEL Basisbank kan i løbende aftaleforhold med 1 måneds varsel, sætte rentesatser ned på indlån og op på udlån, samt sætte sine priser op, hvis der sker ændringer i de forhold, som individuelt blev lagt til grund ved fastsættelsen af kundens rente- og prisvilkår, eller Basisbank ændrer sin generelle rente- og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde, f.eks. for at øge indtjeningen eller opnå en mere hensigtsmæssig anvendelse af Basisbanks ressourcer eller kapacitet. Basisbank kan af samme årsager indføre nye priser i løbende aftaleforhold, men med et varsel på 3 måneder. Nye priser er priser for ydelser, som Basisbank ikke tidligere har taget betaling for. Ændring eller indførelse af priser til ugunst for kunden i løbende aftaleforhold om betalingskonti sker dog altid med 2 måneders varsel. Løbende aftaleforhold omfatter indgåede aftaleforhold, f.eks. en aftale om en konto eller aftale om netbank. Basisbank kan uden varsel indføre og sætte priser op for enkeltstående ydelser og generelt for nye aftaler. 1.4 EKSTRAORDINÆR RET TIL AT HÆVE INDLÅN MED OPSIGELSESVARSEL VED RENTENEDSÆTTELSE Kunden kan se bort fra et aftalt opsigelsesvarsel og kan uden at betale rentedekort hæve beløbet på en indlånskonto med opsigelsesvarsel, hvis renten nedsættes, inden kunden kunne få beløbet udbetalt. Beløbet skal dog hæves senest 14 dage efter, at rentenedsættelsen er trådt i kraft. 1.5 OVERTRÆKSRENTE OG RYKKERGEBYR M.V. Basisbank kan kræve overtræksrente/-provision ved overtræk eller forsinket betaling eller ved udnyttelse i strid med det aftalte samt gebyr for at udsende rykkerbreve og udgifter til juridisk bistand ved inkassation m.v. Overtræksrente omfatter også morarente. Oplysning om overtræksrente fås i Basisbank. For betalingskonti fremgår rentesatser for overtræk under kontovilkårene i netbanken. Størrelsen af rykkergebyrer fremgår af Basisbanks oversigt over priser for serviceydelser. 1.6 MEDDELELSE OM RENTE- OG PRISÆNDRINGER Basisbank annoncerer i dagspressen eller giver skriftlig eller elektronisk besked ved rente- og prisændringer. Det vil fremgå, hvorfor der sker ændringer. Renteændringer vil også fremgå under kontovilkårene i netbanken. Dette gælder dog ikke for lån, der er formidlet via Basisbanks kreditformidlere. Kunden får under alle omstændigheder skriftlig eller elektronisk besked senest dagen forud om enhver ændring af renten på udlån og forhøjelse af renten eller priser på kreditter. Ved ændring af renten på udlån indeholder den skriftlige eller elektroniske besked også oplysninger om eventuelle ændringer af fremtidige betalingers størrelse, antal eller hyppighed. Kunden får også skriftlig eller elektronisk besked om prisændringer på betalingskonti. Ændring af renter baseret på referencesatser, f.eks. Nationalbankens indskudsbevisrente, fremgår alene af kontoudskrifter eller opgørelser fra Basisbank. 1.7 RENTEDATO Rentedatoen er den dag, hvor en indbetaling, udbetaling eller anden kontobevægelse påvirker beregningen af renten på en konto. Bogføringsdatoen er den dag, hvor Basisbank registrerer en kontobevægelse. Bogføringsdatoen har ikke betydning for renteberegningen. Lørdage, søn- og helligdage, Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag samt dagen efter Kristi Himmelfartsdag er ikke bankdage. 1.8 INDBETALINGER Ved indbetaling med check eller kort, f.eks. Dankort eller Visa/Dankort, er rentedatoen samme bankdag som indbetalingen. Ved overførsel i danske kroner fra andre danske pengeinstitutter og posthuse er rentedatoen den bankdag, beløbet modtages af Basisbank. Ved overførsel i danske kroner mellem konti i Basisbank er rentedatoen den bankdag, beløbet indsættes på modtagerens konto. Ved overførsel fra udlandet og modtagelse i anden valuta end DKK i Danmark henvises til Betingelser for overførsel til og fra udlandet. 4

5 1.9 UDBETALINGER Ved overførsel fra en konto er rentedatoen den bankdag, beløbet hæves. Ved anvendelse af kort i butik eller automat er rentedatoen den dag, beløbet hæves på kontoen. Det er som udgangspunkt samme dag, som kortet anvendes. Rentedatoen er den førstkommende bankdag, hvor beløbet hæves på kontoen på en ikke-bankdag. Ved udstedelse af check er rentedatoen den bankdag, hvor checken modtages i et pengeinstitut. Ved overførsel til udlandet henvises til Betingelser for overførsel til og fra udlandet. 2.0 SÆRLIGE KONTOFORMER OG BEVÆGELSER For visse særlige bevægelser og kontoformer beregnes der rente efter særlige rentedatometoder, f.eks. ved handel med værdipapirer samt ved ind- og udbetaling i fremmed valuta. 2.1 BEREGNING OG TILSKRIVNING AF RENTER OG PROVISION Rente beregnes som udgangspunkt dagligt. Hvad der gælder for en konkret konto, oplyses i Basisbank. Renter tilskrives typisk en gang årligt bagud for indlån. På garantier, lån og kreditter tilskrives rente og provision enten månedsvis, kvartalsvis eller halvårligt. Basisbank kan bestemme, at renter under et vist beløb bortfalder eller videreføres til næste termin. Basisbank kan til enhver tid vælge at standse rentetilskrivningen på misligholdte fordringer administrativt og regnskabsmæssigt. Hvis rentetilskrivningen standser, og det ikke er efter aftale med kunden, betyder det ikke, at Basisbank giver afkald på at få forrentet sit krav og at kræve dækning for senere påløbne omkostninger. Dette gælder, selv om der på et kontoudskrift eller lignende står, at rentetilskrivningen er standset. 2. FORBEHOLD VED INDBETALINGER Alle indbetalinger på kundens konto sker med forbehold af, at Basisbank modtager beløbet. Tilsvarende gælder for indbetaling ved checks trukket på konti i Basisbank. Forbeholdet gælder, selvom det ikke er nævnt i kvittering eller anden meddelelse om indbetalingen. Indbetaling på kundens konto sker til angivet kontonummer, uanset andre angivne oplysninger. Basisbank kan tilbageføre beløb, der er indsat på kundens konto ved en åbenlys fejl, f.eks. hvis det samme beløb indsættes to gange. 3. FULDMAGTER Hver ejer kan disponere alene over fælles konti og depoter. En anden person kan gives fuldmagt til kundens konti og depoter. Dette sker skriftligt og normalt på Basisbanks fuldmagtsblanket. Ændring eller tilbagekaldelse af fuldmagten skal ligeledes ske skriftligt. Fuldmagten ophører endvidere, når Basisbank bliver bekendt med fuldmagtgivers død, og konti og depoter bliver spærret, indtil Skifteretten har taget stilling til boets behandling. Fælles konti og fælles depoter bliver også spærret, når Basisbank bliver bekendt med ejers død, og en eventuel fuldmagt vil ophøre. 4. BÅNDOPTAGELSE OG TV-OVERVÅGNING Basisbank forbeholder sig retten til at optage telefonsamtaler på bånd eller lignende for at dokumentere aftaler og sikre korrekt betjening. Af sikkerhedsmæssige grunde kan Basisbank foretage tv-overvågning m.v. af f.eks. indgange og facader. 5. REFUSION AF UDGIFTER Basisbank har ret til at få refunderet følgende: beløb, som Basisbank lægger ud på kundens vegne. Det kan f.eks. være skatter og afgifter samt udgifter til kommunikation, udgifter, som Basisbank har, hvis kunden misligholder sine aftaler. Det kan f.eks. være betaling af forsikringspræmier, udgifter der knytter sig til pantsatte sikkerheder, retsafgifter, juridisk bistand m.v. 5

6 6. FORRETNINGER I UDLANDET Hvis Basisbank på kundens vegne skal udføre forretninger i udlandet, vælger Basisbank en forretningsforbindelse, medmindre andet er aftalt. Basisbank er uden ansvar for fejl, der begås af det benyttede pengeinstitut samt for dettes kreditværdighed. Hvis kunden har depot af udenlandske værdipapirer gennem Basisbank, er Basisbank ansvarlig for den udenlandske forretningsforbindelses mulige fejl og for dennes kreditværdighed, medmindre kunden selv har valgt forretningsforbindelsen. Både kunden og Basisbank er underkastet de retsregler, sædvaner og forretningsbetingelser, der gælder for aftalen med det udenlandske pengeinstitut. 7. ERSTATNINGSANSVAR Basisbank er erstatningsansvarligt, hvis det på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Basisbank ikke ansvarligt for tab, som skyldes nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Basisbank selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne svigt i Basisbanks strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og hacking) strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Basisbank selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Basisbank andre omstændigheder, som er uden for Basisbanks kontrol. Basisbanks ansvarsfrihed gælder ikke, hvis Basisbank burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet lovgivningen under alle omstændigheder gør Basisbank ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. 8. MODREGNING Basisbank kan uden forudgående meddelelse modregne ethvert forfaldent tilgodehavende hos kunden i ethvert tilgodehavende, som kunden har eller får hos Basisbank. Det gælder dog ikke den del af kundens løn eller offentlige ydelser m.v., som er nødvendig til at dække almindelige leveomkostninger. Visse indlån er efter lovgivningen sikret mod kreditorforfølgning og dermed modregning. Basisbank giver besked ved modregning. 9. KUNDEFORHOLDETS OPHØR Basisbank og kunden kan til enhver tid opsige kundeforholdet uden varsel, medmindre der er aftalt andet. Ved Basisbanks opsigelse har kunden krav på en saglig begrundelse på papir eller elektronisk. Når kundeforholdet ophører, kan Basisbank opsige garanti- og kautionsforpligtelser, herunder forpligtelser i fremmed valuta samt frigøre sig fra andre forpligtelser, der måtte være indgået for kunden. Kunden er forpligtet til at frigøre Basisbank fra alle forpligtelser indgået på kundens vegne samt om nødvendigt at stille sikkerhed herfor. 10. SPROG OG KOMMUNIKATION SPROG Basisbank indgår aftaler og kommunikerer på dansk, medmindre andet fremgår af den konkrete aftale. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION Kunden modtager som udgangspunkt alle udskrifter, meddelelser, aftaler og vilkår m.v. fra Basisbank elektronisk i netbanken eller på mail, uanset om der i aftaler og vilkår m.v. anvendes udtryk som skriftligt, brev m.v. Kunden kan indgå aftale med Basisbank om, at meddelelser og aftaler m.v. tilsendes på papir, men det kan være forbundet med gebyr. Basisbank kan altid beslutte at sende meddelelser, aftaler, vilkår m.v. på papir. Kunden betaler ikke gebyr, hvis Basisbank på eget initiativ fremsender meddelelser eller aftaler m.v. på papir. Elektroniske breve og dokumenter har samme retsvirkning, som var de modtaget med almindelig post. 6

7 11. LOVVALG OG VÆRNETING Retlige tvister med kunden afgøres efter dansk ret og ved en dansk domstol. 12. ÆNDRING AF DE ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Basisbank kan ændre de Almindelige forretningsbetingelser uden varsel, når det er til fordel for kunden. Ellers vil ændringer ske med 2 måneders varsel. Ændring af de Generelle oplysninger kan dog ske uden varsel. Oplysning om ændring af de Almindelige forretningsbetingelser sker skriftligt, elektronisk eller ved annonce i dagspressen, med henvisning til, hvor på Basisbanks hjemmeside ændringerne kan ses. GENERELLE OPLYSNINGER Generelle oplysninger om kundeforholdet, herunder information som Basisbank har pligt til at informere om. 1. OPLYSNINGER OM KUNDEN INDSAMLING AF OPLYSNINGER OM KUNDEN Basisbank skal ved etablering af kundeforhold have oplysninger om kunden, herunder bl.a. navn, adresse og personnummer (CPR-nummer) samt evt. billedlegitimation og anden legitimation med fortrykt CPR-nummer og nuværende adresse samt oplysning om formålet med og det forventede omfang af kundeforholdet. Basisbank kan beholde en kopi af dokumentationen. Basisbank kan indsamle yderligere kundeoplysninger fra kunden eller fra offentligt tilgængelige kilder, f.eks. fra CPR-registeret eller fra kreditoplysnings- og advarselsregistre. Det sker, når oplysningerne er nødvendige for at kunne udbyde finansielle ydelser af enhver art, f.eks. rådgivning, kunde- og kreditadministration, kreditvurdering og markedsføring. Basisbank modtager oplysninger fra virksomheder og personer ved formidling af betalinger for at gennemføre dem korrekt, overholde lovgivningen og udarbejde kontoudskrifter m.v. Kunden kan altid ved henvendelse til Basisbank få oplysning om, hvorfra oplysninger indhentes. Det er frivilligt, om kunden ønsker at give Basisbank de ønskede oplysninger, men oplysningerne er nødvendige for, at Basisbank kan oprette kundeforholdet og give en god og forsvarlig rådgivning samt behandle låneanmodning eller i øvrigt betjene kunden. VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER OM KUNDEN Basisbanks ansatte har tavshedspligt. Oplysninger om kunden videregives kun med kundens samtykke, eller når Basisbank er forpligtet eller berettiget til at videregive oplysningerne i henhold til lovgivningen. Kundens samtykke kan altid tilbagekaldes. Sædvanlige oplysninger om kundeforhold kan f.eks. videregives uden samtykke til samarbejdspartnere til brug for varetagelse af administrative opgaver. Oplysninger om kunden kan f.eks. også videregives uden samtykke til: SKAT og andre offentlige myndigheder, når Basisbank er forpligtet til videregivelsen Andre pengeinstitutter m.v. til brug for korrekt registrering ved overførsel af penge Kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre ved kreditvurdering og kundens misligholdelse af aftaler INDBLIK I OG KORREKTION AF BASISBANKS OPLYSNINGER OM KUNDEN Kunden kan i Basisbank få oplysning om sine samtykker og om de oplysninger, Basisbank har registreret om kunden. Basisbank retter forkerte oplysninger og giver meddelelse herom til dem, som har modtaget de forkerte oplysninger. 2. GOD SKIK FOR FINANSIELLE VIRKSOMHEDER Efter bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder skal Basisbank oplyse om modtagelse af provisioner eller andet vederlag ved formidling af produkter og ydelser. Oplysninger om samarbejdspartnere og modtagelse af provisioner fås på 7

8 3. KLAGER Hvis kunden ønsker at klage over Basisbank, skal kunden i første omgang kontakte Kundeservice på tlf Hvis kunden herefter fortsat er uenig i Basisbanks behandling af kundens henvendelse eller resultatet heraf, kan kunden kontakte den klageansvarlige i Basisbank. Oplysninger om den klageansvarlige fås i Basisbank eller på Basisbanks hjemmeside. Fører henvendelsen ikke til en tilfredsstillende løsning, kan kunden vælge at indbringe sin klage for Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8 B, 2. sal, Postboks 9029, 1022 København K, tlf , Klager vedrørende Basisbanks overholdelse af den finansielle lovgivning kan indbringes for Finanstilsynet. Klager over Basisbanks behandling af personoplysninger kan indbringes for Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, tlf , 4. TILSYN Basisbank har tilladelse som pengeinstitut FT-nr Basisbank er undergivet tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, tlf. nr , 5. GARANTIFONDEN FOR INDSKYDERE OG INVESTORER Som kunde i Basisbank er man i vidt omfang dækket af tab i tilfælde af Basisbanks konkurs gennem Garantifonden for indskydere og investorer. Garantifonden dækker bl.a. navnenoterede indskud med op til et beløb svarende til euro pr. indskyder. Visse indskud dækkes i en begrænset periode med højere beløb. Pensionskonti dækkes uden beløbsgrænse. Indskud foretaget før 1. juni 2015 og som før denne dato var dækket uden beløbsgrænse, vil fortsat være dækket fuldt ud frem til tidspunktet for mulig udbetaling til berettigede eller formålets ophør. Garantifonden dækker også op til et beløb svarende til euro, hvis kunden som investor lider tab, fordi et pengeinstitut ikke kan tilbagelevere kundens værdipapirer, som opbevares, administreres eller forvaltes af Basisbank. Yderligere information findes på Garantifondens hjemmeside 6. KONTAKTOPLYSNING Basisbank kan kontaktes på: Basisbank A/S Teglholm Allé Købehavn SV Tlf Basisbank har CVR-nr ÆNDRING AF GENERELLE OPLYSNINGER Basisbank kan ændre Generelle oplysninger uden varsel. Oplysning om ændring af de Generelle oplysninger sker skriftligt, elektronisk eller ved annonce i dagspressen, med henvisning til, hvor på Basisbanks hjemmeside ændringerne kan ses. 8

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Særlige bestemmelser for lån og kreditter

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder Særlige bestemmelser 1. Ændring af renter og priser Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også som gebyrer. 1.1. Ændring af variable rentesatser

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Forretningsgang for god skik

Forretningsgang for god skik Dronninglund Sparekasse Forretningsgang Nr. 4.3.4.1 Side 1 af 13 Hovedemne: God skik Underemne: Dato: 01.11.2011 Forretningsgang for god skik Denne forretningsgang indeholder regler og metoder til overholdelse

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Sagsnummer 2008/002031 august 2011 Udbudsmateriale For Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Side 2 af 145 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Thyborøn Lodsstation

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 * v -.- *** * *** Side: 11 * * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 Påtegning på Skøde. Dkk 5.3 00.000 Vedrørende matr.nr. 5 CP, Fårvang By, Tvilum Ejendomsejer:

Læs mere