Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v."

Transkript

1 Lovforslag nr. L 173 Folketinget Fremsat den 23. marts 2011 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Tilladelser til offentlig servicetrafik og krav til beklædning af førere af taxier) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 8. oktober 2009, som ændret ved lov nr. 485 af 11. maj 2010 og 45 i lov nr. 718 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer: 1. 1, stk. 1, affattes således:»den, der udfører erhvervsmæssig personbefordring (taxikørsel, limousinekørsel, sygetransport og offentlig servicetrafik) med et dansk indregistreret motorkøretøj indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet, skal have tilladelse hertil.«2. 2 affattes således:» 2. Tilladelse til taxikørsel, limousinekørsel og sygetransport meddeles af kommunalbestyrelsen. Tilladelse til offentlig servicetrafik meddeles af transportministeren. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter antallet af tilladelser til taxikørsel (taxibevillinger) inden for sit område ud fra hensynet til en tilfredsstillende betjening af offentligheden inden for hele området. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte antallet af tilladelser til offentlig servicetrafik inden for sit område ud fra hensynet til en tilfredsstillende betjening af offentligheden inden for hele området. Inden fastsættelse af antallet af tilladelser til offentlig servicetrafik forhandler kommunalbestyrelsen med Regionsrådet herom. Herefter indberetter kommunalbestyrelsen antallet af tilladelser til offentlig servicetrafik til transportministeren. Stk. 4. Tilladelse til limousinekørsel (limousinebevilling) er betinget af, at køretøjet alene benyttes til befordring af nærmere bestemte kategorier af personer efter særlig aftale. Stk. 5. Tilladelse til sygetransport er betinget af, at køretøjet alene benyttes til dette formål i henhold til en nærmere fastsat afgrænsning, jf. 12, stk. 1, nr. 3. Stk. 6. Tilladelse til offentlig servicetrafik er betinget af, at ansøgeren har kontrakt om udførelse af offentlig servicetrafik for et trafikselskab omfattet af lov om trafikselskaber.«3. I 4, stk. 1, ændres»i henhold til 2, stk. 4,«til:»til sygetransport og tilladelse til offentlig servicetrafik«. 4. I 4, stk. 4, ændres»jf. 2, stk. 4,«til:» 2, stk. 5 og 6,«. 5. I 4 a, stk. 1, ændres»de af loven omfattede køretøjer«til:»taxier, limousiner og sygetransportkøretøjer«. 6. I 4 a indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:»stk. 2. Førere af køretøjer, som anvendes til kørsel på grundlag af en tilladelse til offentlig servicetrafik, skal opfylde betingelsen om i faglig henseende at være kvalificeret til at udøve virksomheden, jf. 3, stk. 1, nr. 7, 1. led.«stk. 2-5 bliver herefter stk I 4 a, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres»stk. 1 og 2«til:»stk. 1 og 3«. 8. I 5, stk. 4, ændres»eller godkendelsen«til:»til taxikørsel (taxibevillingen)«. 9. I 6, stk. 5, og 8, stk. 1, ændres» 4 a, stk. 2,«til:» 4 a, stk. 3,«. 10. I 12 stk. 1, indsættes efter nr. 6 som nyt nummer:»7) beklædning af førere af taxier,«nr bliver herefter nr I 12, stk. 1, nr. 11, der bliver til nr. 12, ændres»tilladelse samt«til»tilladelse,«. 12. I 12, stk. 1, nr. 12, der bliver til nr. 13, ændres»køretøjer.«til»køretøjer samt«. Trafikstyrelsen, j.nr. FS BL000388

2 2 13. Efter 12, stk. 1, nr. 12, der bliver til nr. 13, indsættes som nr. 14:»14) kommunalbestyrelsernes forhandlinger med Regionsrådet og kommunalbestyrelsernes indberetninger til Transportministeriet om antallet af tilladelser til offentlig servicetrafik.«2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. december Stk. 2. 2, stk. 3, i lov om taxikørsel m.v., som affattet ved dette lovforslags 1, nr. 2, og 12, stk. 1, nr. 7 og nr , i lov om taxikørsel m.v., som affattet henholdsvis ændret ved dette lovforslags 1, nr , træder dog i kraft den 1. juni Stk a, stk. 2, i lov om taxikørsel m.v., som affattet ved dette lovforslags 1, nr. 6, træder dog først i kraft den 1. marts Stk. 4. Uanset 1, stk. 1, i lov om taxikørsel m.v., som affattet ved dette lovforslags 1, nr. 1, kan erhvervsmæssig personbefordring dog fortsat udføres på grundlag af tilladelser efter lov om buskørsel, der er begrænset til kørsel med motorkøretøjer indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet, i tilknytning til kontrakt med et trafikselskab om almindelig rutekørsel.

3 3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Lovforslagets formål og baggrund. 2. Gældende ret. 3. Lovforslaget i hovedtræk. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige. 5. Administrative konsekvenser for erhvervslivet. 6. Administrative konsekvenser for borgerne. 7. Miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten. 9. Høring. 10. Samlet vurdering af lovforslagets konsekvenser. 1. Lovforslaget formål og baggrund Der har i en længere periode været stor fokus på taxierhvervets bekymring for, at de såkaldte EP-tilladelser (»EP«henviser til erhvervsmæssig persontransport) har indflydelse på taxivognmændenes forretning ved at skabe konkurrenceforvridning. Fra taxierhvervets side har der været peget på, at forskellene i konkurrenceforholdene kan have en række negative konsekvenser for taxivognmændenes økonomi, hvorfor flere taxivognmænd er ophørt med at drive taxiforretning, specielt i tyndt befolkede områder. Kommunerne, regionerne og trafikselskaberne finder, at ordningen med EP-tilladelser er en velfungerende ordning. Lovforslaget indebærer, at administrationen af de såkaldte EP-tilladelser, der i dag administreres efter buskørselsloven, flyttes til taxiloven. Det drejer sig om tilladelser, som omfatter motorkøretøjer indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet, i tilknytning til kontrakt med et trafikselskab om almindelig rutekørsel. Tilladelserne foreslås fremover benævnt som»tilladelser til offentlig servicetrafik«. Lovforslaget har til formål dels at give mulighed for en decentral behovsvurdering også på området for tilladelser til offentlig servicetrafik, i det omfang kommunerne ønsker det, dels at tilstræbe en konkurrencemæssig ligestilling mellem tilladelser til offentlig servicetrafik og taxitilladelser, hvor dette er praktisk muligt. Herved sikres endvidere en præcisering af hjemmelsgrundlaget for tilladelser til offentlig servicetrafik. Ifølge forslaget skal der stilles energi- og miljøkrav til køretøjer, der udfører kørsel på grundlag af tilladelser til offentlig servicetrafik, i lighed med køretøjer, der anvendes til taxikørsel, limousinekørsel og sygetransport. Ifølge forslaget skal der endvidere stilles de samme uddannelsesmæssige krav, der i dag stilles til førere af taxier, limousiner og sygetransportkøretøjer, til førere af køretøjer, der udfører kørsel på grundlag af tilladelser til offentlig servicetrafik. Lovforslaget indfører, at kommunalbestyrelsen kan fastsætte antallet af tilladelser til offentlig servicetrafik i lighed med antallet af tilladelser til taxikørsel. Fastsættelsen sker ud fra hensynet til en tilfredsstillende betjening af offentligheden inden for hele kommunens område, herunder i forhold til såvel taxibetjeningen som den offentlige servicetrafik. Ved at sætte et loft på antallet af tilladelser til offentlig servicetrafik vil en kommunalbestyrelse kunne vælge at sikre taxierhvervet en større andel af den samordnede kørsel, som trafikselskabet lader udføre. Endelig indebærer forslaget, at der i taxiloven indsættes en bestemmelse om, at transportministeren bemyndiges til at fastsætte krav til beklædning af førere af taxier. Kravet indføres for at sikre og fastholde en høj kvalitet inden for taxierhvervet og for at lette genkendeligheden af førere. 2. Gældende ret Efter taxilovens 1 kræves der tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring med personbiler (køretøjer indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet). Dette gælder dog ikke køretøjer, der udelukkende anvendes til almindelig rutekørsel. Busloven regulerer erhvervsmæssig personbefordring med busser (køretøjer indrettet til befordring af flere end 9 personer, føreren medregnet) og stiller også krav om tilladelse hertil. Alle former for rutekørsel kræver endvidere tilladelse efter lov om trafikselskaber. Rutekørsel er i 19 i lov om trafikselskaber defineret som regelmæssig befordring af personer med motorkøretøj i en bestemt trafikforbindelse, som finder sted over mindst 3 kørselsdage og mindst én gang om ugen, og hvor på- eller afstigning kan ske inden for forud fastsatte områder. Er rutekørslen åben for alle, betegnes denne som»almindelig rutekørsel«. Ved almindelig rutekørsel forstås endvidere individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, som rækker ud over befordring til behandling, terapi og lignende. En virksomhed kan ansøge Trafikstyrelsen om udstedelse af en EP-tilladelse. En EP-tilladelse er en tilladelse efter busloven, som alene omfatter motorkøretøjer indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet, i tilknytning til kontrakt med et trafikselskab om almindelig rutekørsel. For at få udstedt en EP-tilladelse skal ansøgeren dokumentere, at vedkommende har kontrakt om udførelse af almindelig rutekørsel for et trafikselskab. Den almindelige rutekørsel, der udføres for trafikselskaberne på grundlag af en EP-tilladelse, er dels den individuelle handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, dels den samordnede kørsel, dvs. handicapkørsel, patientkørsel, lægekørsel og teletaxa- eller telebustrafik i det samme bestillingssystem. Kørslen kan også udføres af taxier med taxitilladelse og af busser med tilladelse efter busloven. Buslovgivningen giver ikke mulighed for at stille energiog miljøkrav til køretøjer, der udfører kørsel på grundlag af EP-tilladelser, eller for at stille uddannelsesmæssige krav til førere af disse køretøjer. Der er ikke i taxilovgivningen krav til taxichaufførers beklædning. Visse bestillingskontorer har dog på eget initiativ indført bestemmelser om chaufførernes beklædning.

4 4 3. Lovforslaget i hovedtræk 3.1. Tilladelse til offentlig servicetrafik Det foreslås, at der i taxiloven indføres en ny tilladelsestype,»tilladelse til offentlig servicetrafik«. Tilladelsen giver indehaveren ret til at udføre erhvervsmæssig personbefordring i forbindelse med kontrakt med et trafikselskab om almindelig rutekørsel. Der kan ikke på grundlag af den nye tilladelsestype udføres andre former for erhvervsmæssig personbefordring. Der vil med forslaget blive skabt en klar opdeling af køretøjer omfattet af taxiloven og køretøjer omfattet af busloven. Den usikkerhed, der er både hos lokale og regionale myndigheder og hos vognmandsvirksomhederne på bus- og taxiområdet om de to loves anvendelsesområder, vil således blive fjernet. Det foreslås, at kommunalbestyrelsen kan fastsætte antallet af tilladelser til offentlig servicetrafik i lighed med fastsættelse af antallet af taxitilladelser. Fastsættelsen foreslås at ske ud fra hensynet til en tilfredsstillende betjening af offentligheden inden for hele kommunens område. Det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at vurdere, om der er behov for en antalsbegrænsning af tilladelser til offentlig servicetrafik og i givet fald, hvor stort antallet af tilladelser skal være. Hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at tilladelser til offentlig servicetrafik giver et problem i udkantsområderne, kan de lægge loft på antallet af disse tilladelser. Omvendt hvis der ikke vurderes at være problemer i udkantsområderne, eller hvis problemerne ikke vurderes at have meget at gøre med antallet af tilladelser til tilladelser til offentlig servicetrafik, kan kommunalbestyrelsen vælge ikke at lægge loft på antallet af tilladelser til offentlig servicetrafik. I modsætning til taxitilladelser, som har en geografisk begrænsning inden for en kommunes område, kan en tilladelse til offentlig servicetrafik anvendes til kørsel inden for et trafikselskabs område. Det foreslås derfor, at kommunalbestyrelsen forhandler med Regionsrådet inden fastsættelsen af antallet af tilladelser til offentlig service trafik. Kommunalbestyrelsen skal indberette en eventuel antalsbegrænsning af tilladelser til offentlig servicetrafik til transportministeren, der herefter vil kunne udstede tilladelser. Udstedelse af den nye tilladelsestype efter taxiloven og tilsyn hermed foreslås bibeholdt i Transportministeriet. Der er under den nuværende lovgivning ingen begrænsninger med hensyn til hvilke former, en virksomhed for EPtilladelser kan drives under. Denne ordning foreslås videreført, således at tilladelse til offentlig servicetrafik også kan udstedes til selskaber m.v. For at få udstedt en tilladelse til offentlig servicetrafik skal ansøgeren dokumentere, at vedkommende har kontrakt om udførelse af offentlig servicetrafik (almindelig rutekørsel) for et trafikselskab. Da en tilladelse til offentlig servicetrafik kun giver ret til udførelse af almindelig rutekørsel for et trafikselskab, vil der ikke blive stillet krav om serviceforpligtelser (tilslutningspligt, kørselspligt), som der stilles til en taxi. Det samme gør sig gældende for så vidt angår kravet om tv-overvågning, som er indført ved ændring af taxiloven i folketingssamlingen 2009/10 (LOV nr. 485 af 11/5 2010). Taxier, der hovedsageligt anvendes til forudbestilt kørsel i henhold til kontrakt, kan fritages for pligten til at være forsynet med tv-overvågning. Den kørsel, der udføres på grundlag af tilladelser til offentlig servicetrafik, er netop kontraktkørsel. Transportministeriet finder ikke grundlag for, at der stilles andre krav, f.eks. vandelskrav, end uddannelsesmæssige krav til førere af køretøjer, der udfører kørsel på grundlag af tilladelser til offentlig servicetrafik. En sådan lovregulering på området findes ikke hensigtsmæssig, da kørslen, der udføres af køretøjer med tilladelser til offentlig servicetrafik, udelukkende udføres for trafikselskaber. Disse bør som professionelle udbydere indføre krav til førerne af de køretøjer, som skal udføre kørsel for trafikselskabet. Tilsvarende finder Transportministeriet ikke grundlag for at indføre krav om førerkort til disse førere, da der udelukkende udføres kørsel for trafikselskaber. Tilladelser efter lov om buskørsel, begrænset til kørsel med motorkøretøjer indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet, i tilknytning til kontrakt med et trafikselskab om almindelig rutekørsel forbliver i kraft efter deres indhold Energi- og miljøkrav til køretøjer, der anvendes til kørsel på grundlag af tilladelser til offentlig servicetrafik Det foreslås endvidere, at der stilles energi- og miljøkrav til køretøjer, der anvendes til kørsel på grundlag af tilladelser til offentlig servicetrafik i lighed med de krav, der stilles til køretøjer, der anvendes til taxikørsel, limousinekørsel og sygetransport. Ved en ændring af taxiloven i folketingssamlingen 2008/09 (LOV nr. 533 af 12/6 2009) blev der skabt bemyndigelse for transportministeren til at stille krav om miljøegenskaber og energieffektivitet for køretøjer omfattet af lovgivningen. Kravene findes i bekendtgørelse nr. 826 af 25. august 2009 om energi- og miljøkrav til taxier. Ved en ændring af bekendtgørelsen som følge af dette lovforslag vil der blive taget hensyn til bindende aftaler, indgået inden kundgørelse af ændringsbekendtgørelsen, om leverancer af køretøjer med henblik på levering inden for en kortere periode. Med forslaget vil der dermed, hvor det er muligt og vurderes hensigtsmæssigt, blive skabt konkurrencemæssig ligestilling mellem køretøjer, der anvendes til kørsel på grundlag af tilladelser til offentlig servicetrafik, og de øvrige køretøjer, der er omfattet af taxilovgivningen Uddannelsesmæssige krav til førere af køretøjer, der udfører kørsel på grundlag af tilladelser til offentlig servicetrafik Endvidere foreslås det, at der stilles uddannelsesmæssige krav til førere af køretøjer, der udfører kørsel på grundlag af tilladelser til offentlig servicetrafik i lighed med de krav, der i dag stilles til førere af taxier, limousiner og sygetransportkøretøjer. Der vil således blive skabt konkurrencemæssig ligestilling på området. Endvidere vil forslaget have positive færdselssikkerhedsmæssige konsekvenser. Med forslaget vil der blive skabt uddannelsesmæssige krav til alle førere af køretøjer, der anvendes til erhvervsmæssig personbefordring.

5 Krav til beklædning af førere af taxier Endelig foreslås det, at der i taxiloven indsættes en bestemmelse om, at transportministeren bemyndiges til at fastsætte krav til taxichaufførers beklædning. Der vil herefter i bekendtgørelsesform kunne fastsættes krav til taxichaufførers beklædning under udførelse af taxikørsel. Et sådant krav vil kunne indføres dels for at sikre og fastholde en høj kvalitet inden for taxierhvervet, dels for at lette genkendeligheden af førere af taxier. Der vil kunne stilles krav om, at det tøj, som føreren bærer, skal være forsynet med særlige kendetegn. virksomhedspanelet. Forslaget bør derfor ikke forelægges Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget vurderes ikke at have administrative konsekvenser for borgerne. 7. Miljømæssige konsekvenser Kravet om mere miljøvenlige køretøjer vil have en positiv effekt på miljøet. Der vil opnås en formindskelse af CO2 udledningen og af luftforureningen. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Det vurderes, at det nye uddannelsesmæssige krav til de førere, der ikke allerede i anden sammenhæng har gennemført kurset, vil medføre mindre merudgifter for trafikselskaberne og dermed regioner og kommuner. Forslaget om tilladelser til offentlig servicetrafik vurderes ikke i sig selv at indebære øgede udgifter for kommunerne, da der med forslaget alene åbnes for en mulighed for at fastsætte antallet af tilladelser til offentlig servicetrafik i lighed med fastsættelse af antallet af taxitilladelser. Kommunerne får således en øget mulighed for regulering af området, men ikke nogen forpligtelse hertil. En eventuel begrænsning af offentlige servicetilladelser vil kunne indebære højere priser for den udbudte trafik som følge af en reduktion af konkurrencen, men dette afspejler i givet fald en aktiv prioritering fra kommunens side med det sigte at øge servicen på taxiområdet i kommunen. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget vurderes at medføre mindre økonomiske konsekvenser for erhvervslivet i forbindelse med chaufførers gennemførelse af uddannelse. Vognmanden vil således få en mindre udgift til kurser og herudover undvære chaufføren i kursusperioden. Endvidere vurderes det, at et krav til taxichaufførers beklædning vil kunne medføre mindre økonomiske konsekvenser for taxivognmandsvirksomheder. Forslaget har været sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) med henblik på en vurdering af, om forslaget skal forelægges Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel. CKR vurderer ikke, at forslaget indeholder administrative konsekvenser i et omfang, der berettiger til, at lovforslaget bliver forelagt 10. Samlet vurdering af lovforslagets konsekvenser Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Positive konsekvenser/mindreudgifter (hvis ja, angiv omfang) Ingen 8. Forholdet til EU-retten Direktiv 2009/33/EF om fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport blev vedtaget 23. april Direktivet har til formål at fremme renere og mere energieffektive køretøjer og at forbedre transportsektorens bidrag til Fællesskabets miljø-, klima-, og energipolitikker. Direktivet forpligter ordregivende myndigheder, ordregivere og visse operatører, til at tage hensyn til energi- og miljøbelastningen i hele køretøjets driftslevetid, når de indkøber køretøjer til vejtransport. Ændringen i bekendtgørelsen om energi- og miljøkrav til taxier vurderes at være i overensstemmelse med direktivets mulighed for at fastsætte tekniske specifikationer for energiog miljøpræstationer for køretøjer, som udfører offentlig personbefordring i form af offentlig servicetrafik. Det vurderes, at ændringen i bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier som udkast skal notificeres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (Informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF. Ændringerne vil således først kunne træde i kraft, når EU-proceduren er gennemført. 9. Høring Lovforslaget er sendt til høring hos følgende myndigheder, organisationer mv.: Centralforeningen af Taxiforeninger i Danmark (C. A. T. ) Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Taxi Råd, Danske Busvognmænd, Danske Regioner, Danske Taxivognmænds Arbejdsgiverforening, De Samvirkende Invalide organisationer (DSI), DI, Fagligt Fælles Forbund (3F), Forbrugerrådet, Forenede Danske Motorejere, Kommunernes Landsforening, Konkurrencestyrelsen, LO, NOAH-Trafik, Rådet for Sikker Trafik, Rigspolitiet, Taxinævnet i Region Hovedstaden og Trafikselskaberne i Danmark. Negative konsekvenser/merudgifter (hvis ja, angiv omfang) Forslaget vurderes at ville medføre mindre merudgifter for trafikselskaberne og dermed regioner og kommuner i forbindelse med det nye uddannelsesmæssige krav til de førere, der ikke allerede i anden sammenhæng har gennemført kurset.

6 6 Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerneingen Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Det foreslås, at der i taxiloven indføres en ny tilladelsestype,»tilladelse til offentlig servicetrafik«ud over de eksisterende typer: taxitilladelse, limousinetilladelse og tilladelse til sygetransport. En tilladelse til offentlig servicetrafik vil alene give indehaveren ret til at udføre erhvervsmæssig personbefordring i forbindelse med kontrakt med et trafikselskab om almindelig rutekørsel. Der kan dels være tale individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, dels om den samordnede kørsel, dvs. de kørselsordninger, som kommuner og regioner er forpligtet til at lade udføre i henhold til anden lovgivning f.eks. befordring af visse folkeskoleelever, befordring af ældre til dagcenter og befordring af patienter til læge eller sygehus. Der vil ikke på grundlag af den nye tilladelsestype kunne udføres andre former for erhvervsmæssig personbefordring. Det er hensigten ved en ændring af taxibekendtgørelsen at muliggøre, at kravet til faglige kvalifikationer tillige kan opfyldes efter de krav, der er fastsat i buslovgivningen. Efter buslovgivningen kræves det alene for at opfylde kravet til faglige kvalifikationer, at ansøgeren gennemfører og består et busvognmandskursus, der har en varighed på mindst 144 lektioner (af 45 minutters varighed). Der er således ikke krav om, at ansøgeren skal have haft forudgående beskæftigelse inden for erhvervet. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger. Til nr. 2 Forslaget kan medføre administrative konsekvenser for regioner og kommuner ved en vurdering af behovet for tilladelser til offentlig servicetrafik. Forslaget kan medføre visse administrative konsekvenser for staten ved behandlingen af eventuelle ansøgninger om dispensation fra energi- og miljøkrav for køretøjer, der anvendes til offentlig servicetrafik. Forslaget kan påføre erhvervet mindre, økonomiske konsekvenser i forbindelse med chaufførers gennemførelse af uddannelse og krav til taxichaufførers beklædning. Ingen Kravet om mere miljøvenlige køretøjer Ingen vurderes at vil få en positiv effekt på miljøet. Det vurderes, at ændringer i bekendtgørelse om energi- og miljøkrav taxier som udkast skal notificeres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (Informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF. Ændringerne vil således først kunne træde i kraft, når EU-proceduren er gennemført. Det foreslås i stk. 1, at den nye tilladelsestype i taxilovgivningen,»tilladelse til offentlig servicetrafik«, i lighed med i dag meddeles af transportministeren. Hvis kommunalbestyrelsen som foreslået i stk. 2 ønsker at øge grundlaget for taxidrift i kommunen, herunder ud fra hensyn til taxibetjeningen af udkantsområder, kan de lægge loft over antallet af disse tilladelser. Hvis en kommunalbestyrelse har fastsat antalsbegrænsning for tilladelser til offentlig servicetrafik i sin kommune, vil dette kunne have betydning for vognmandsvirksomheder med forretningsadresse i den pågældende kommune. I de tilfælde, hvor loftet for tilladelser til offentlig servicetrafik er nået, vil der ikke kunne udstedes flere sådanne tilladelser til vognmandsvirksomheder med forretningsadresse i kommunen. Ved forretningsadresse forstås virksomhedens adresse i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). De foreslåede bestemmelser i stk. 3 og 4 svarer indholdsmæssigt til de nuværende bestemmelser. Der er alene tale om en tilpasning af ordlyden i forbindelse med indførelsen af et nyt stk. 5 om tilladelse til offentlig servicetrafik. Som ny bestemmelse foreslås det i stk. 5, at udstedelse af en tilladelse til offentlig servicetrafik er betinget af, at ansøgeren har kontrakt med et trafikselskab om udførelse af offentlig servicetrafik. Hvis det fra trafikselskabets side er et krav for at indgå en kontrakt, at den pågældende vognmand har en tilladelse til offentlig servicetrafik, vil der kunne gives forhåndstilsagn om udstedelse af en sådan tilladelse. Såfremt kontrakten med trafikselskabet udløber i tilladelsens gyldighedsperiode (op til 10 år) og ikke forlænges, vil indehaver af tilladelsen ikke længere kunne udføre erhvervsmæssig personbefordring på grundlag af den udstedte tilladelse.

7 7 Til nr. 3-5 De foreslåede ændringer er en konsekvens af indførelse af en ny 2, stk. 6, jf. forslagets 1, nr. 2. Til nr. 6 Det foreslås, at førere af køretøjer med tilladelse til offentlig servicetrafik skal opfylde de samme uddannelsesmæssige krav, som der i dag stilles til førere af taxier, limousiner og sygetransportkøretøjer. Der er for øjeblikket krav om, at en fører af en taxi, limousine eller sygetransportkøretøj skal gennemgå et kvalifikationskursus på mindst 70 lektioner. Kurset indeholder følgende emner: Regler om erhvervsmæssig personbefordring, arbejdsret, arbejdsmarkedsforhold, overenskomster, færdselslovgivning, arbejdsmiljø, informationsteknik, kundeservice, befordring af handicappede og patientbetjening, konfliktafværgelse, betalingsformer, førstehjælp, taxilovgivningen, særlige krav til taxien og dennes benyttelse, taxameterkontrollanter, standardvedtægten, bestillingskontor og afregning. Kurset afsluttes med en skriftlig prøve. Trafikstyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af taxierhvervets interessenter med henblik på en modernisering af kurset. Det overvejes endvidere at reducere varigheden af den grundlæggende kvalifikationsuddannelse og indføre obligatorisk efteruddannelse i stil med den ordning, der gælder for bus- og lastbilchauffører. Der sker samtidig en revision af spørgsmålene til den afsluttende prøve, der vil blive flyttet over på en elektronisk platform. Til nr. 7 Den foreslåede ændring er en konsekvens af forslagets 1, nr. 6. Til nr. 8 Den foreslåede ændring er en præcisering af den nugældende bestemmelse, der alene vedrører tilladelser til taxikørsel. Den er tillige en konsekvens af forslagets 1, nr. 1, om indførelse af en ny tilladelsestype i taxiloven. Hidtil har kommunalbestyrelsen været tilladelsesudstedende myndighed for alle typer tilladelser efter taxiloven. Til nr. 9 Den foreslåede ændring er en konsekvens af forslagets 1, nr. 6. Til nr. 10 Med den foreslåede ændring af 12 skabes der hjemmel til, at transportministeren kan fastsætte regler om taxichaufførers beklædning under udførelse af taxikørsel. Bemyndigelsen vil blive udmøntet i bekendtgørelsesform, hvor der vil blive fastsat mindstekrav for chaufførens beklædning. Det kan være eksempelvis krav om, at tøjet, som chaufføren bærer, skal være forsynet med tryk eller emblem, der skal bæres tydeligt, hvoraf ordet»taxi«eller navn og logo på det bestillingskontor, som taxien er tilsluttet, fremgår. Muligheden for, at der lokalt kan fastsættes et uniformsregulativ vil blive opretholdt. Standardvedtægten for bestillingskontorer, der indeholder mulighed for fastsættelse af et uniformsregulativ, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen, vil således blive bibeholdt. Til nr. 11 og nr. 12 Ændringerne er en konsekvens af forslagets 1, nr. 13. Til nr. 13 Med den foreslåede ændring af 12 skabes der hjemmel til, at transportministeren kan fastsætte en procedure for de enkelte kommunalbestyrelsers forhandlinger med Regionsrådet og kommunalbestyrelsernes indberetning til Transportministeriet om antallet af tilladelser til offentlig servicetrafik, der kan udstedes. Administrationen, herunder udstedelse og tilsyn, af tilladelser til offentlig servicetrafik foreslås fortsat henlagt til transportministeren, og det er derfor væsentligt, at der kan fastsættes retningslinjer for, hvordan og hvornår de enkelte kommunalbestyrelser skal indsende oplysninger. Der vil i bekendtgørelsesform blive fastsat en procedure, hvorefter kommunalbestyrelserne én gang årligt skal forhandle med Regionsrådet, hvis der ønskes en antalsbegrænsning for tilladelser til offentlig servicetrafik i kommunen. Regionsrådet kan i den forbindelse høre trafikselskabet. Efter afslutningen af forhandlingen mellem kommunalbestyrelsen og Regionsrådet meddeler kommunalbestyrelsen transportministeren, om der ønskes fastsat en begrænsning af antallet af tilladelser til offentlig servicetrafik, i givet fald med angivelse af antal tilladelser, der maksimalt må udstedes. Transportministeren vil herefter kunne udstede tilladelser. Regionsrådet vurderer, om forhandlingerne skal føres enkeltvis med de kommuner, der ønsker fastsat en antalsbegrænsning, eller om der skal forhandles samlet med alle de berørte kommuner. Det er kommunalbestyrelsen, der efter forhandlingen med Regionsrådet, træffer den endelige beslutning om eventuel antalsbegrænsning. Endvidere vil der blive fastsat tidsfrister for kommunalbestyrelsens indberetninger om antallet af tilladelser til offentlig servicetrafik til Transportministeriet. Til 2 Loven foreslås at træde i kraft den 1. december Af hensyn til den praktiske gennemførelse af kommunalbestyrelsernes forhandlinger med Regionsrådet og kommunalbestyrelsernes indberetninger til Transportministeriet om antallet af tilladelser til offentlig servicetrafik foreslås det, at bestemmelserne herom træder i kraft den 1. juni En ændring af taxibekendtgørelsen herom forventes at kunne træde i kraft senest den 1. september Af administrative grunde træder bemyndigelsesbestemmelsen vedrørende krav til beklædning af førere af taxier også i kraft den 1. juni Ændring af taxibekendtgørelsen herom forventes at træde i kraft 1. december 2011.

8 8 Reglerne om uddannelseskrav til førere foreslås dog først at træde i kraft den 1. marts 2012, således at de berørte førere kan nå at gennemgå uddannelsen. Tilladelser efter lov om buskørsel, begrænset til kørsel med motorkøretøjer indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet, i tilknytning til kontrakt med et trafikselskab om almindelig rutekørsel, forbliver i kraft efter deres indhold.

9 9 Gældende formulering Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget Bilag 1 1 I lov om taxikørsel, jf. lovbekendtgørelse nr af 8. oktober 2009, som ændret ved lov nr. 485 af 11. maj 2010 og 45 i lov nr. 718 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer: 1.Den, der udfører erhvervsmæssig personbefordring (taxikørsel og sygetransport) med et dansk indregistreret motorkøretøj indrettet til befordring af højst 9 personer føreren medregnet, skal have tilladelse hertil, medmindre det benyttede køretøj udelukkende anvendes til almindelig rutekørsel, jf. lov om buskørsel. 2.Tilladelse i henhold til 1, stk. 1, meddeles af kommunalbestyrelsen. Stk. 2.Kommunalbestyrelsen fastsætter antallet af tilladelser til taxikørsel (taxibevillinger) inden for sit område ud fra hensynet til en tilfredsstillende betjening af offentligheden inden for hele området. Stk. 3.Der kan meddeles tilladelse til limousinekørsel (limousinebevilling). Tilladelsen er betinget af, at motorkøretøjet alene benyttes til befordring af nærmere bestemte kategorier af personer efter særlig aftale. Stk. 4.Der kan endvidere meddeles tilladelse til sygetransport. Tilladelsen er betinget af, at motorkøretøjet alene benyttes til dette formål i henhold til en nærmere fastsat afgrænsning, jf. 12, stk. 1, nr , stk. 1, affattes således:»den, der udfører erhvervsmæssig personbefordring (taxikørsel, limousinekørsel, sygetransport og offentlig servicetrafik) med et dansk indregistreret motorkøretøj indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet, skal have tilladelse efter denne lov hertil.«2. 2 affattes således:»tilladelse til taxikørsel, limousinekørsel og sygetransport meddeles af kommunalbestyrelsen. Tilladelse til offentlig servicetrafik meddeles af transportministeren. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter antallet af tilladelser til taxikørsel (taxibevillinger) inden for sit område ud fra hensynet til en tilfredsstillende betjening af offentligheden inden for hele området. Stk. 3.Kommunalbestyrelsen kan fastsætte antallet af tilladelser til offentlig servicetrafik inden for sit område ud fra hensynet til en tilfredsstillende betjening af offentligheden inden for hele området. Inden fastsættelse af antallet af tilladelser til offentlig servicetrafik forhandler kommunalbestyrelsen med Regionsrådet herom. Herefter indberetter kommunalbestyrelsen antallet af tilladelser til offentlig servicetrafik til transportministeren. Stk. 4.Tilladelse til limousinekørsel (limousinebevilling) er betinget af, at køretøjet alene benyttes til befordring af nærmere bestemte kategorier af personer efter særlig aftale. Stk. 5.Tilladelse til sygetransport er betinget af, at køretøjet alene benyttes til dette formål i henhold til en nærmere fastsat afgrænsning, jf. 12, stk. 1, nr. 3. Stk. 6.Tilladelse til offentlig servicetrafik er betinget af, at ansøgeren har kontrakt om udførelse af

10 10 offentlig servicetrafik for et trafikselskab omfattet af lov om trafikselskaber. 4.Tilladelse i henhold til 2, stk. 4, kan meddeles aktieselskaber eller anpartsselskaber, når selskabet opfylder betingelserne i 3, stk. 1, nr. 3-5 og nr. 7, 2. led. [ ] Stk. 4.Filialer af udenlandske selskaber m.v. af den i stk. 1 og 3 nævnte art kan meddeles tilladelse, jf. 2, stk. 4, såfremt dette er hjemlet i international aftale eller ved bestemmelser fastsat af transportministeren 4 a.førere af de af loven omfattende køretøjer kan godkendes, såfremt de opfylder betingelserne i 3, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 7, samt de betingelser, der fastsættes i medfør af 12, stk. 1, nr. 6. Stk. 2.Taxameterkontrollanter kan godkendes, såfremt de opfylder betingelserne i 3, stk. 1, nr. 1-4, 6 og 7, samt de betingelser, der fastsættes i medfør af 12, stk. 1, nr. 9. Stk. 3.Godkendelse af førere i medfør af stk. 1 meddeles af kommunalbestyrelsen, idet godkendelsen har samme tidsmæssige gyldighed som gyldighedsperioden for det kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, der er udstedt til den pågældende. Stk. 4.Godkendelse af taxameterkontrollanter i medfør af stk. 2 meddeles af Færdselsstyrelsen for et tidsrum af højst 10 år ad gangen. Stk. 5.Ved godkendelse efter stk. 1 og 2 finder 3, stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse Stk. 4.Tilladelsen eller godkendelsen meddeles i øvrigt på nærmere af kommunalbestyrelsen fastsatte vilkår for virksomhedens udøvelse, jf Stk. 5.Godkendelse af taxameterkontrollanter efter 4 a, stk. 2, kan tilbagekaldes eller nægtes fornyet efter stk. 1, eller såfremt betingelserne i 3, stk. 1, nr. 4, 6 og 7, ikke længere er til stede. 8.Tilladelsen eller godkendelsen bortfalder, hvis indehaveren heraf afgår ved døden eller ophører 3.I 4, stk. 1, ændres»i henhold til 2, stk. 4,«til:»til sygetransport og tilladelse til offentlig servicetrafik«. 4.I 4, stk. 4, ændres»jf. 2, stk. 4,«til:» 2, stk. 5 og 6,«. 5.I 4 a, stk. 1, ændres»de af loven omfattede køretøjer«til:»taxier, limousiner og sygetransportkøretøjer«. 6.I 4 a indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:»stk. 2.Førere af køretøjer, som anvendes til kørsel på grundlag af en tilladelse til offentlig servicetrafik, skal opfylde betingelsen i overensstemmelse med i faglig henseende at være kvalificeret til at udøve virksomheden, jf. 3, stk. 1, nr. 7, 1. led.«stk. 2-5 bliver herefter stk I 4 a, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres stk. 1 og 2 til: stk. 1 og 3. 8.I 5, stk. 4, ændres»eller godkendelsen«til:»til taxikørsel (taxibevillingen)«. 9.I 6, stk. 5, og 8, stk. 1, ændres 4 a, stk. 2, til: 4 a, stk. 3,.

11 11 med at opfylde betingelserne i 3, stk. 1, nr. 1-3, 4, stk. 2, jf. 3, stk. 1, nr. 1-3, eller 4 a, stk. 1, jf. 3, stk. 1, nr. 1 og 2, eller 4 a, stk. 2, jf. 3, stk. 1, nr , stk. 1. Transportministeren kan fastsætte regler om ) de faglige, aldersmæssige krav m.v., en godkendt fører af et af loven omfattet motorkøretøj skal opfylde, 7) betaling for behandling af ansøgninger og for meddelelse af tilladelser og godkendelser, herunder indeksregulering af sådan betaling, 8) køretøjers benyttelse, afmærkning, indretning og udstyr, herunder vedrørende taxameter, kontrolapparat, printer, mobiltelefon, kontroldokumenter og maksimaltakster for taxikørsel, 9) taxameterkontrollantvirksomhed, herunder vedrørende godkendelse af taxameterkontrollanter, 10) godkendelse og drift af bestillingskontorer, herunder tidsbegrænsning af godkendelsen, tilbagekaldelse, nægtelse af fornyelse og bortfald, voldgift, eksklusion og gennemførelse af disciplinærbod, 11) andre forhold vedrørende taxi- og sygetransportvirksomhed, herunder kontrolforanstaltninger for den kørsel, der er undtaget fra kravet om tilladelse samt 12) krav til miljøegenskaber og energieffektivitet for de af loven omfattede køretøjer. 10.I 12, stk. 1, nr. 11, indsættes efter nr. 6 som nyt nummer:»7) beklædning af førere af taxier,«nr bliver herefter nr I 12, stk. 1, nr. 11, der bliver til nr. 12, ændres»tilladelse samt«til»tilladelse,«. 12.I 12, stk. 1, nr. 12, der bliver til nr. 13, ændres»køretøjer.«til»køretøjer samt«. 13. Efter 12, stk. nr. 12, der bliver til nr. 13, indsættes som nr. 14:»14) kommunalbestyrelsernes forhandlinger med Regionsrådet og kommunalbestyrelsernes indberetninger til Transportministeriet om antallet af tilladelser til offentlig servicetrafik.«2 Stk. 1.Loven træder i kraft den 1. december Stk. 2. 2, stk. 3, i lov om taxikørsel m.v., som affattet ved dette lovforslags 1, nr. 2, og 12, stk. 1, nr. 7 og nr , i lov om taxikørsel m.v., som

12 12 affattet henholdsvis ændret ved dette lovforslags 1, nr , træder dog i kraft den 1. juni Stk a, stk. 2, i lov om taxikørsel m.v., som affattet ved dette lovforslags 1, nr. 6, træder dog først i kraft den 1. marts Stk. 4.Uanset 1, stk. 1, i lov om taxikørsel m.v., som affattet ved dette lovforslags 1, nr. 1, kan erhvervsmæssig personbefordring dog fortsat udføres på grundlag af tilladelser efter lov om buskørsel, der er begrænset til kørsel med motorkøretøjer indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet, i tilknytning til kontrakt med et trafikselskab om almindelig rutekørsel.

Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Tilladelser til offentlig servicetrafik og krav til beklædning af førere af taxier) Fremsat den 23. marts 2011 af transportministeren (Hans Christian

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 5. august 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Tilladelser til offentlig servicetrafik) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009, foretages følgende

Læs mere

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til 2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00009 Fremsat den 25. januar 2012 af transportministeren

Læs mere

Sagen drejer sig om, efter hvilken minimumssats den såkaldte OST-kørsel skal aflønnes.

Sagen drejer sig om, efter hvilken minimumssats den såkaldte OST-kørsel skal aflønnes. Protokollat med tilkendegivelse Faglig voldgift (FV2014.0111) Kristelig Fagforening (KRIFA) (advokat Bjørn Holtze) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (KA) (advokat Bjørn B. Carlsen) Sagen drejer sig om,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om taxikørsel m.v.

Bekendtgørelse af lov om taxikørsel m.v. LBK nr 107 af 30/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. april 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00013 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af transportministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav til miljøegenskaber og energieffektivitet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 284 Offentligt Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund og indhold Lovforslaget indebærer, at der i taxiloven indsættes en bestemmelse om, at transportministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav om obligatorisk tv-overvågning i taxier) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009, foretages følgende ændringer:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 1 (Obligatorisk tv-overvågning i taxier)

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 1 (Obligatorisk tv-overvågning i taxier) Trafikudvalget 2009-10 L 118 Bilag 3 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 1 (Obligatorisk tv-overvågning i taxier) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1039

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 11. februar 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav til miljøegenskaber og energieffektivitet for køretøjer omfattet af taxilovgivningen) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Dorthe Nøhr Pedersen dnp@moviatrafik.dk 11.11.2010 / Hillerød Passagerudviklingen i Flextrafik År Kunder 2007 487.336

Læs mere

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt Transportudvalget 2014-15 L 192 Bilag 5 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 20. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget L 24 Bilag 9 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget L 24 Bilag 9 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2017-18 L 24 Bilag 9 Offentligt Af transport-, bygnings- og boligministeren, tiltrådt af Ændringsforslag til Forslag til Taxilov (L 24) Til 4 1) I stk. 1, nr. 2,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2017-18 Fremsat den 7. februar 2018 af transportministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om ændring af lov om trafikselskaber (Individuel handicapkørsel for blinde

Læs mere

Udkast. Forslag. til. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse af overenskomstnævnets kompetence)

Udkast. Forslag. til. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse af overenskomstnævnets kompetence) 25. marts 2015 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse af overenskomstnævnets kompetence) 1 I

Læs mere

Høringsnotat. Årlig vurdering samt udkast til revidering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier. 1. Indledning

Høringsnotat. Årlig vurdering samt udkast til revidering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 Pda@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Årlig vurdering samt udkast til revidering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier 1. Indledning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Bødeforhøjelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v.

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig befordring af personer i køretøjer, som de pågældende råder over

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig befordring af personer i køretøjer, som de pågældende råder over BEK nr 967 af 12/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Færdselsstyrelsen, j.nr. FS220-000018 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Regulering af grænselandet mellem bus og taxi

Regulering af grænselandet mellem bus og taxi KONKURRENCERAADGIVNING.DK Konkurrencerådgiver Niels Rytter Regulering af grænselandet mellem bus og taxi Flextrafikkens fremtid TØF-konference om flextrafik DSB-kursus Center, Folke Bernadottes Allé 7

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2005 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.fl. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

2014/1 LSF 192 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli Fremsat den 29. april 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag.

2014/1 LSF 192 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli Fremsat den 29. april 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag. 2014/1 LSF 192 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2015-1286 Fremsat den 29. april 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke)

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TAXIKØRSEL

SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TAXIKØRSEL SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TAXIKØRSEL Konkurrencestyrelsen ønsker at belyse taxierhvervet og den regulering, som er fastsat af de enkelte kommuner. I den forbindelse bedes De besvare nedenstående spørgsmål.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Forandringer og konsekvenser

Forandringer og konsekvenser Forandringer og konsekvenser Det skal fortsat kræve tilladelse at udføre erhvervsmæssig persontransport. De nuværende fire tilladelser (taxi, limousine, offentlig servicetrafik og sygetransport) erstattes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Høringsnotat. Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav om obligatorisk tv- overvågning i taxier).

Høringsnotat. Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav om obligatorisk tv- overvågning i taxier). Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Bilag 209 Offentligt Færdselsstyrelsen Tilsynsafdelingen Dato: J. nr.: 19. januar 2010 FS 230-000005 Høringsnotat + Bilag Høring vedrørende forslag til lov om ændring

Læs mere

Kapitel 0 Sammenfatning og anbefalinger

Kapitel 0 Sammenfatning og anbefalinger Sammenfatning og anbefalinger 1. Kapitel 0 Sammenfatning og anbefalinger Udvalget om erhvervsmæssig personbefordring har gennemgået og analyseret den erhvervsmæssige persontransport med køretøjer med mindre

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt 20. november 2014 J.nr. 14-3881387 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 43 - Forslag til lov om ændring af

Læs mere

13 ledige taxitilladelser: Storvogne med lift

13 ledige taxitilladelser: Storvogne med lift TAXINÆVNET. AARHUS 13 ledige taxitilladelser: Storvogne med lift I Aarhus Kommune er 13 taxitilladelser ledige. Tilladelserne kan søges af både vognmænd og chauffører. Der stilles betingelse i tilladelsen

Læs mere

Den erfaring ansøgerne har erhvervet især indenfor hyrevognserhvervet eller som vognmand/chauffør indenfor anden erhvervsmæssig personbefordring.

Den erfaring ansøgerne har erhvervet især indenfor hyrevognserhvervet eller som vognmand/chauffør indenfor anden erhvervsmæssig personbefordring. Taxatilladelse Skive Kommune opslår hermed 1 taxatilladelse. Tilladelsen udstedes til: Storvogn, type 5, med lift, plads til 2 kørestole/8 passagerer. Ansøgningen skal fremsendes til: Teknisk Forvaltning

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport.

Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport. 14. juni 2013 Notat om overgang fra taxilov til lov om erhvervsmæssig persontransport. Arbejdet i udvalget om erhvervsmæssig persontransport har tydeliggjort behovet for at betragte erhvervet på en måde,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane 2009/1 LSF 214 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 29. april 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag

Læs mere

Henvendelse vedrørende Holstebro Kommunes tildeling af tilladelser til taxikørsel m.m. efter taxiloven

Henvendelse vedrørende Holstebro Kommunes tildeling af tilladelser til taxikørsel m.m. efter taxiloven Statsforvaltningens brev til en borger 2015-13426 Dato: 02-01-2017 Henvendelse vedrørende Holstebro Kommunes tildeling af tilladelser til taxikørsel m.m. efter taxiloven Du har den 22. februar og 11. juni

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 2010/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 26. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00031 Dato 8. juli 2015 LC Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S206600C - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. november 2016 af Østre Landsrets 7. afdeling (landsdommerne Karen Hald, Ib Hounsgaard Trabjerg og Finn Morten Andersen med domsmænd).

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Betænkning fra udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler. Oktober 2013

Betænkning fra udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler. Oktober 2013 Betænkning fra udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler Oktober 2013 Betænkning fra udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220

Læs mere

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C. Vedr. henvendelse om Randers Kommunes retningslinjer for taxibevillinger

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C. Vedr. henvendelse om Randers Kommunes retningslinjer for taxibevillinger Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C 29-05- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om Randers Kommunes retningslinjer for taxibevillinger X rettede ved brev af 5. december 2006 henvendelse til Statsamtet

Læs mere

Vidnet politiassistent Michael Breum har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

Vidnet politiassistent Michael Breum har til retsbogen afgivet følgende forklaring: side 2 kørte rutekørsel og havde en passager med. Betjenten foretog opkald til politiets juridiske afdeling, som heller ikke mente, at tiltalte måtte benytte busbanen. Betjenten kom tilbage med en tilkendegivelse.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 153 Folketinget 2010-11 Fremsat den 23. februar 2011 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Lovgivning i tilknytning

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU

Læs mere

Kollektiv trafik konferencen 2013. NORTRA-DOMMEN Vestre Landsrets dom af 18. april 2013

Kollektiv trafik konferencen 2013. NORTRA-DOMMEN Vestre Landsrets dom af 18. april 2013 Kollektiv trafik konferencen 2013 NORTRA-DOMMEN Vestre Landsrets dom af 18. april 2013 Vognmandsforeningen NORTRA for vognmand mod Trafikstyrelsen Temaer: Tilladelser til EP-/OST kørsel NORTRA og KRIFA

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 564 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPMHE Sags nr.: 1109266 Dok. Nr.: 643094 Dato: 8. september 2011 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sømandsloven (Afskaffelse af tilskud til lægeundersøgelse)

Forslag. Lov om ændring af sømandsloven (Afskaffelse af tilskud til lægeundersøgelse) Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 62 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af sømandsloven (Afskaffelse af tilskud

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 48 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: SUMHBR Sags nr.: 0903650 Dok. Nr.: 345708 Dato: 9. november 2010 Forslag til Lov

Læs mere

Spørgsmål 2 Ad spørgsmål 1.: - Vil man herved opfylde mindstekravet i kontraktbilag 1 punkt 1.2 hvis spørgsmål 1 er positivt? Svar: Ja, jf.

Spørgsmål 2 Ad spørgsmål 1.: - Vil man herved opfylde mindstekravet i kontraktbilag 1 punkt 1.2 hvis spørgsmål 1 er positivt? Svar: Ja, jf. Ad Kontraktbilag 1 punkt 1.2.: Der stilles minimumskrav om at Leverandøren skal som minimum havde taxitilladelse i henhold til taxilovgivningen (Erhvervsmæssig personbefordring af højest 9 personer inkl.

Læs mere

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) 2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Fremsat den 27. marts 2008

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 29. februar 2016 Initialer: kit Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 26. februar 2016 kl. 09.00 11.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost

Læs mere

Hvorfor er vi her i dag? Der er kommet ny jura!

Hvorfor er vi her i dag? Der er kommet ny jura! Hvorfor er vi her i dag? Der er kommet ny jura! 20, Stk. 3: Transportministeren kan fastsætte regler om typer af rutekørsel, der er undtaget fra kravet om tilladelse, jf. stk. 1. For kørselstyper, der

Læs mere

Udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler

Udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler Betænkning nr. 1542 fra Udvalg om erhvervsmæssig befordring i personbiler Oktober 2013 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2010 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10. Offentligt. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31.

Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10. Offentligt. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31. Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt 1. december 2014 J.nr. 14-4868763 Til Folketinget Udvalget

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Januar 2017 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.fl. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. og registreringsafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. og registreringsafgiftsloven Til lovforslag nr. L 78 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Transportudvalget den 29. marts 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. og registreringsafgiftsloven

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer 2007/2 LSF 170 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0016 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Godkendelse af nyt taxibestillingskontor

Godkendelse af nyt taxibestillingskontor Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø, Center for Byens Anvendelse Dato 26. april 2016 Godkendelse af nyt taxibestillingskontor Godkendelse af Taxa 4x27 som nyt bestillingskontor

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 187 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 187 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 187 Offentligt Taxinævnet i Region Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg 25. februar 2016 Sagsbeh.:FRGI01 J.nr.: 00.01.00-A00-14-16 Notat

Læs mere

Lov om ændring af færdselslov for Grønland

Lov om ændring af færdselslov for Grønland 1 Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselslov for Grønland (Periodisk syn af registrerede køretøjer) 1 I færdselslov for Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 26. oktober 2009, foretages følgende

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer)

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer) 1. I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som senest

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

UDKAST AF 15. juni Forslag til Taxilov. Kapitel 1. Anvendelsesområde

UDKAST AF 15. juni Forslag til Taxilov. Kapitel 1. Anvendelsesområde Transport-, Bygnings- og Boligministeriets j. nr. 2016-5598 UDKAST AF 15. juni 2017 Forslag til Taxilov Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov gælder for erhvervsmæssig persontransport i biler, der er

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

På de efterfølgende sider i denne pdf, finder du reglerne, som de foreligger frem til den 31. december 2016.

På de efterfølgende sider i denne pdf, finder du reglerne, som de foreligger frem til den 31. december 2016. Kvalifikationskrav til førere af busser er udsat Som bekendt har Trafik- og Byggestyrelsen udsat de nye regler for ikke-erhvervsmæssige førere af busser. Derfor er siderne 18 til 21 i denne udgave af Personbefordring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage)

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage) Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPJABN Koordineret med: Sagsnr.: 1606002 Dok. nr.: 150303 Dato: 29. august 2016 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Hvem er bedst egnet? Kriterier for bedømmelsen af ansøgere til ledige taxitilladelser

Hvem er bedst egnet? Kriterier for bedømmelsen af ansøgere til ledige taxitilladelser Oplæg hos 3F den 2. marts 2015 Hvem er bedst egnet? Kriterier for bedømmelsen af ansøgere til ledige taxitilladelser Frida Gisladóttir - sekretariatschef Lovgrundlag Behovsvurderingen: Taxinævnet fastsætter

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 33 Bilag 1 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 33 Bilag 1 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 33 Bilag 1 Offentligt Dato J. nr. 16. oktober 2015 2015-448 Høringsnotat Transport- og Bygningsministeriet har i perioden 10. april 2015 29. maj 2015 og i perioden

Læs mere

2001-01-16: Dansk Taxi Forbund for Sønderborg Taxa ctr. Konkurrencerådet

2001-01-16: Dansk Taxi Forbund for Sønderborg Taxa ctr. Konkurrencerådet 2001-01-16: Dansk Taxi Forbund for Sønderborg Taxa ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. januar 2001 i sag j.nr. 00-110.529 Dansk Taxi Forbund for Sønderborg Taxa

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 192 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere