Udnyt råderetten i din bolig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udnyt råderetten i din bolig"

Transkript

1 Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle råderet og den kollektive råderet. Endelig er der også installationsretten, der handler om installation af hårde hvidevarer. Ved alle tre typer råderet er der én ting du skal huske: Kontakt dit lokale ejendomskontor inden du går i gang med arbejdet! Lejerbo Råderetten 2010 A

2 Individuel råderet Forbedringer inde i boligen Du har ret til at udføre alle former for forbedringer inde i din bolig. Arbejderne skal dog være rimelige og hensigtsmæssige. En forbedring er arbejde, der øger din boligs brugsværdi altså gør den bedre. Ikke kun bedre for dig selv, men også for de lejere, som flytter ind efter dig. En forbedring kan fx være nyt køkken eller bad. Du har ret til at få nogle af dine penge igen ved fraflytning, når du gennemfører forbedringer i din bolig. Når forbedringerne på forhånd er godkendt, skal du heller ikke retablere boligen, som den var før, når du en gang flytter. Inden du får arbejdet udført, skal du meddele Lejerbos administrationskontor, hvad du ønsker at foretage dig. Lejerbo har så 8 uger (men vil normalt kun bruge 2) til at svare på din henvendelse. Skillevægge Du har ret til at flytte og fjerne ikke-bærende skillevægge. Du kan ikke få dine udgifter godtgjort, når du flytter, men de oprindelige skillevægge skal dog ikke retableres, når du flytter. I de tilfælde hvor du udskifter køkken eller badeværelse og i den forbindelse fjerner eller flytter vægge, vil udgifterne til dette arbejde kunne indgå i den samlede udgift, som du får godtgørelse for, når du flytter. Ændringer af skillevæggene skal godkendes af kommunen, og du skal derfor vente med at sætte arbejdet i gang, til kommunen har behandlet sagen. Større projekter, der kræver byggetilladelse eller anmeldelse til bygningsmyndigheden, skal ligeledes afvente byggesagsbehandlingen Råderetten Lejerbo

3 Arbejder uden for boligen På afdelingsmøder i din afdeling kan det blive besluttet, at du må gennemføre konkrete projekter uden for selve boligen, fx at opføre tilbygninger, udestuer, garager, carporte, hegn og terrasser. Der kan både være tale om forbedringer og arbejder, som ikke er forbedringer. Arbejder, der ikke er forbedringsarbejder, skal muligvis retableres, når du flytter ud. Om det er tilfældet eller ej, afhænger af, hvad afdelingsmødet har besluttet. Hvis du skal retablere arbejderne, kan det kræves, at du betaler et ekstra depositum som sikkerhed for udgifterne til retablering. Godtgørelse ved fraflytning Når du har udført en forbedring, har du ret til at få godtgjort dine udgifter, når du flytter. Godtgørelsen beregnes således: Der kan maksimalt godkendes udgifter på ,- kr. pr. bolig (2011 niveau), og godtgørelsen reduceres med eventuel støtte efter anden lovgivning. Efter aftale mellem boligorganisationen og kommunen, kan beløbet i visse afdelinger hæves til ,- kr. Kun udgifter til momsregistrerede virksomheder og håndværkere kan indgå i opgørelsen. Udgifter til eget arbejde kan altså ikke medregnes. Den oprindeligt beregnede godtgørelse bliver nedskrevet over mindst 10 og højst 20 år. Nedskrivningsperioden er afhængig af det udførte arbejdes forventede holdbarhed (levetid). Når godtgørelsesbeløbet skal beregnes, fratrækkes værdien af eksisterende installationer og bygningsdele (fx værdien af det tidligere køkken). Du kan ikke få godtgørelse for særligt energiforbrugende arbejder (fx sauna og spabad). Hvis du har betalt uforholdsmæssigt meget for arbejdet, kan godtgørelsen blive reduceret. Det godkendte beløb bliver udbetalt efter beregning af nedskrivningen når du flytter fra boligen. Hvis du skylder afdelingen penge, når du flytter, fx til istandsættelse af boligen, modregnes det du skylder i dit tilgodehavende. Varmemesteren syner det udførte arbejde og får fakturaerne udleveret. På baggrund heraf beregnes godtgørelsesbeløbet. Varmemesteren vurderer bl.a., om arbejdet er lovligt, og om det er udført håndværksmæssigt korrekt og med autoriserede håndværkere, hvor dette kræves. Lejerbo Råderetten

4 Individuel råderet Kollektiv råderet Installationsret Oversigten viser de muligheder, du, som lejer i almen bolig, har til at få foretaget eller selv foretage forbedringer og forandringer i og omkring din bolig. Individuel råderet Kollektiv råderet Installationsret Hvem træffer beslutningen/tager initiativet? Lejerne starter selv råderetssagen og anmelder det planlagte arbejde til Lejerbos administration inden arbejdet går i gang. Afdelingsmødet - og dermed alle beboerne - beslutter, at samarbejdet skal ske ved en flertalsafgørelse (som lejer beslutter du selv, om du vil deltage). Lejerne beslutter sig til at få installeret ny vaskemaskine, opvaskemaskine el. lign. og får ansøgningsskema hos varmemesteren inden arbejdet begynder. Hvilke arbejder kan udføres? Lejeren kan foretage alle former for forbedringer inden i boligen. Det kan fx være at fjerne eller opsætte skillevægge i boligen, også uden at det sker i forbindelse med forbedringsarbejder i hele afdelingen. Kollektiv råderet kan bruges i alle former for forbedringsarbejder, fx ved udskiftning af køkken og renovering af badeværelser. Det kan også dreje sig om skillevægsarbejde, hvis de udføres i forbindelse med forbedringsarbejde. Opsætning af hårde hvidevarer. Det kan ikke dreje sig om hårde hvidevarer. Det kan ikke dreje sig om hårde hvidevarer. Også projekter uden for boligen kan godkendes, hvis det besluttes på afdelingsmødet. Den kollektive råderet kan også handle om projekter inde i selve boligen eller udenomsfaciliteter, fx terrasser eller udestuer. Beløbsgrænser Kr ,- (2011-niveau). Efter aftale mellem boligorganisationen og kommunen kan beløbet i visse afdelinger hæves til kr ,- Afhænger af afdelingsmødets beslutning. Ingen. Hvem træffer beslutning om materialevalg mv.? Lejer. På afdelingsmødet besluttes, hvor stor valgfrihed de enkelte lejere har. Lejer. Hvem finansierer arbejderne? Lejer finansierer selv projektet. Afdelingen deltager ikke i finansieringen. Afdelingen finansierer arbejderne. Det kan være via Realkreditlån, banklån, trækningsret (LBF), eller lån/tilskud fra boligorganisationen. Lejer. Hvem gennemfører arbejderne? Lejer (via håndværkere). Boligafdelingen (boligorganisationen). Lejer (via autoriserede installatører). Hvem ejer forbedringerne/installationerne, og hvem skal vedligeholde og forny? Afdelingen (når arbejdet er godkendt). Afdelingen. Lejer. Hvordan påvirkes huslejen? Huslejen påvirkes ikke, da lejer selv betaler for projektet. Der kan dog komme en lejeforhøjelse, fordi vedligeholdelsesudgiften stiger. Forbedringsdelen af arbejderne giver en lejeforhøjelse, der svarer til udgifterne til finansiering og stigningen i brugsværdi. Lejeforhøjelsen er midlertidig og stopper, når det lån, der er optaget til finansiering af projektet, er tilbagebetalt. Lejen påvirkes ikke, da lejer selv betaler for og vedligeholder hvidevarerne. Har lejer krav på godtgørelse ved fraflytning? Er der tale om forbedringsarbejder gør det boligens brugsværdi højere og giver derfor ret til godtgørelse ved fraflytning. Afskrivningsperioden er på mindst 10 og højst 20 år og bliver regnet ud, så det modsvarer forbedringens forventede holdbarhed og levetid. Nej, fordi det er afdelingen, som har betalt projektet. Nej, fordi lejer selv ejer de hårde hvidevarer og frit kan tage dem med sig ved udflytning. Udfører du skillevægsarbejder uden at det er i forbindelse med udførelse af forbedringer, giver det ikke ret til godtgørelse ved fraflytning. I hver afdeling bør der ligge en oversigt over, hvilke arbejder, der betragtes som forbedringsarbejder. Skal arbejderne retableres ved lejerens fraflytning? Nej. Forandringer uden for boligen kan dog kræves retableret. Nej. Nej. Evt. udgifter til retablering af skabe mv. betales af fraflytter. Hvordan påvirkes den nye lejers lejevilkår? Den nye lejer skal betale afdelingens udgift til godtgørelse og kan vælge mellem kontant betaling af udgiften eller en lejeforhøjelse, der modsvarer udgiften. Desuden kan der være en forhøjet leje fordi vedligeholdelsesudgifterne er steget. Lejeforhøjelsen fortsætter, som om der ikke var sket et lejerskifte. Der indsættes en bestemmelse i lejekontrakten om, at der er en midlertidig lejeforhøjelse, som udløber pr. en given dato. Den nye lejers vilkår påvirkes ikke. Love og regler Lov om leje af almene boliger og driftsbekendtgørelsen 8 ff. Lov om almene boliger 37 b. Lov om leje af almene boliger 35.

5 Kollektiv råderet På afdelingsmødet kan afdelingens beboere beslutte at lave forbedringer i de enkelte boliger, fx udskiftning af køkken. Det kan også blive besluttet, at boligerne skal forbedres løbende ved udflytning. Forbedringerne finansieres ved annuitetslån med en maksimal løbetid på 30 år. I Lejerbo er løbetiden for lån ved køkkenudskiftninger maks. 15 år. På afdelingsmødet beslutter man også de nærmere rammer for beboernes muligheder for at få forbedret boligerne. Afdelingsmødet kan bl.a.: fastsætte et maksimumsbeløb for, hvad de enkelte forbedringer må koste. beslutte om lejerne skal vælge mellem et bestemt antal modeller. beslutte i hvilket omfang beboerne selv bestemmer den præcise udformning af forbedringen. beslutte om forbedringerne kun må udføres et bestemt antal gange om året eller når et bestemt antal boliger har udtrykt ønske om at få dem udført. Afdelingsmødets beslutninger skal godkendes af boligorganisationens bestyrelse. Hvad med betalingen for forbedringerne? Det er afdelingen, der finansierer de forbedringer, der udføres efter reglerne om den kollektive råderet. De beboere, der har fået udført forbedringer, får en huslejeforhøjelse. Forhøjelsen falder væk, når det lån, der er optaget til finansiering af arbejdet, er tilbagebetalt. Hvem udfører forbedringerne? Det er Lejerbo, der bestiller håndværkerne og styrer byggesagen. Den enkelte beboer kan ikke selv udføre forbedringerne eller bestille håndværkere Råderetten Lejerbo

6 Installationsret Hverken individuel eller kollektiv råderet omfatter hårde hvidevarer. Du har som udgangspunkt ret til at installere hårde hvidevarer som vaskemaskine eller opvaskemaskine, men du skal selv betale udgifterne til de hårde hvidevarer og til installering. Du skal henvende dig til Lejerbos administrationskontor, inden du foretager installationen. Det er dig, der ejer maskinerne, og du har derfor ret til at tage dem med, når du flytter. Lejerbo Råderetten

7 Råderetten Lejerbo

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

Indret dig som du vil

Indret dig som du vil Indret dig som du vil Din bolig dit valg når du vil lave nyt i din bolig Lån til dit nye køkken eller bad Hos os får du flere muligheder Få godtgørelse hvis du investerer Står du for at skulle flytte ind

Læs mere

Indholds. holdsfortegnelse: Indledning... Arbejder uden for boligen. Arbejder inden for boligen. side 3. side 4. - forbedringer...

Indholds. holdsfortegnelse: Indledning... Arbejder uden for boligen. Arbejder inden for boligen. side 3. side 4. - forbedringer... Indholds holdsfortegnelse: Indledning... side 3 Arbejder uden for boligen - forbedringer... side 4 - forandringer... side 5 Arbejder inden for boligen - forbedringer/forandringer... side 6 Side 2 Indledning

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 5. udgave, august 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Råderetskatalog. samt fortegnelse over andre arbejder med/uden retableringspligt

Råderetskatalog. samt fortegnelse over andre arbejder med/uden retableringspligt skatalog samt fortegnelse over andre arbejder med/uden retableringspligt Boligselskabet Rosenvænget 08-52 - Haragergård Godkendt på beboermødet den 27.06.2013 Side 1 af 18 skatalog Regler og retningslinier

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Hvad er et afdragsfrit lån? Hos Realkredit Danmark kan du få disse låntyper med afdragsfrihed: fastforrentede lån, FlexGaranti og FlexLån. I de

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Riishøjsvej. Individuel modernisering af køkken. Gældende 2013/2014

Riishøjsvej. Individuel modernisering af køkken. Gældende 2013/2014 Riishøjsvej Individuel modernisering af køkken Gældende 2013/2014 Individuel modernisering af køkken Din afdeling har besluttet at du selv kan have indflydelse på hvordan dit køkken skal indrettes. Tidligere

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

boli.nu er nøglen til din tryghed

boli.nu er nøglen til din tryghed Fredericia, den 01.03.2012 boli.nu er nøglen til din tryghed Fysisk helhedplan i afdeling 12 - Sønderparken Administrator: boli.nu, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia, 75924844, www.boli.nu, adm@boli.nu

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet.

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. 1 Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. Det anbefales at De deltager i fraflytningssynet. I givet fald får De udleveret en kopi af synsrapporten. Ellers bliver denne tilsendt Dem senest

Læs mere