Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven"

Transkript

1 Kapitel 6. Kreditaftaleret 6.1 Indledning til kreditaftaleret Kreditaftaleloven (KAL) er først og fremmest en forbrugerbeskyttelseslov, der har til formål at beskytte forbrugere i forbindelse med aftaler om kreditter. Der vil typisk være tale om lån af penge, men loven omfatter bl.a. også kreditkøb. KAL skal endvidere sikre, at der er den rette balance mellem låntagere og kreditgivere således, at der skabes et velfungerende kreditmarked To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven KAL sondrer mellem to typer aftaler, kreditaftaler (afsnit ) og kreditkøbsaftaler (afsnit ). Kreditkøbsaftaler kan være med eller uden ejendomsforbehold Kreditaftale HR: En kreditaftale er en aftale, hvorved en kreditgiver yder eller giver tilsagn om at yde en forbruger kredit i form af henstand med betalingen, lån eller anden tilsvarende form for finansiel ordning, jf. KAL 4, nr. 3. U: Aftaler om løbende levering af tjenesteydelser eller varer af samme art, hvor forbrugeren betaler for ydelserne eller varerne i rater, så længe de leveres, omfattes ikke af begrebet kreditaftale, jf. KAL 4, nr Kreditkøbsaftale En kreditkøbsaftale er ifølge KAL 4, nr. 15, en aftale med henblik på køb af løsøre, hvorefter: køberen efter aftale med sælgeren har fået henstand med betaling af købesummen eller en del af denne, eller købesummen helt eller delvis dækkes ved lån indrømmet køberen af en tredjemand på grundlag af en aftale herom mellem denne og sælgeren (afsnit ). Ved en kreditkøbsaftale med ejendomsforbehold (afsnit 6.5.3) forstås ifølge KAL 4, nr. 16: et kreditkøb, hvor det er aftalt, at sælgeren kan tage det solgte tilbage, hvis køberen ikke opfylder sine forpligtelser, eller en aftale, der er betegnet som lejekontrakt, eller hvorefter betalingen i øvrigt fremtræder som vederlag for brug af tingen, såfremt det må antages at have været meningen, at modtageren af tingen skal blive ejer af den (lejekøb). 115

2 Del I Obligationsret 6.2 Kreditaftalelovens anvendelsesområde KAL gælder som udgangspunkt alene forbrugerkreditaftaler (afsnit 6.2.1), men enkelte bestemmelser gælder også for kreditkøb, der ikke er forbrugerkøb (afsnit 6.2.2). Kreditgiveren har bevisbyrden for, at en kreditaftale ikke er omfattet af loven, jf. KAL 1, stk Forbrugerkreditaftaler HR: KAL finder anvendelse på kreditaftaler (afsnit ), hvor en kreditgiver yder eller giver tilsagn om at yde kredit til en forbruger (forbrugerkreditaftaler), jf. KAL 1, stk. 1. Ved en kreditgiver forstås ifølge KAL 4, nr. 2, en fysisk eller juridisk person, der yder eller giver tilsagn om at yde kredit som led i udøvelsen af sin erhvervsmæssige virksomhed. Ved en forbruger forstås ifølge KAL 4, nr. 1, en person, der i forbindelse med transaktioner omfattet af KAL hovedsagelig handler uden for sit erhverv. U1: Kreditaftaler, hvor kreditten ydes rentefrit og uden andre omkostninger, jf. KAL 3, stk. 1, nr. 1. Undtagelsen finder kun anvendelse, hvis der ikke skal betales nogen form for oprettelsesomkostninger, løbende omkostninger eller rente. Det har ikke betydning, om omkostningerne skal betales til kreditgiveren eller til tredjemand. U2: Kreditaftaler, hvor kreditten skal betales tilbage inden tre måneder, og som kun er forbundet med ubetydelige omkostninger, jf. KAL 3, stk. 1, nr. 2. Hvorvidt der vil være tale om ubetydelige omkostninger vil bero på en konkret vurdering, hvori både den absolutte størrelse af omkostningerne og omkostningerne set i forhold til kredittens størrelse skal indgå. U3: Kreditaftaler, som vedrører henstand uden omkostninger med betalingen af en eksisterende gæld, jf. KAL 3, stk. 1, nr. 3. Undtagelsen forudsætter, at forbrugeren ikke som følge af henstanden pålægges at betale en højere rentesats, herunder morarente, gebyrer eller andre omkostninger. Hvis forbrugeren påføres øgede renteudgifter alene som følge af, at tilbagebetalingsperioden bliver forlænget på grund af aftalen om henstand, opfattes aftalen om henstand som værende uden omkostninger for forbrugeren i bestemmelsens forstand. Hvis en henstand ydes i overensstemmelse med vilkårene i den oprindelige kreditaftale og uden indgåelse af en ny kreditaftale, vil henstanden ikke være omfattet af stk. 1, nr. 3, men da der ikke foreligger en ny aftale, vil henstanden ikke udløse lovens oplysningsforpligtelser. U4: Kreditaftaler, som er resultatet af et forlig indgået for retten (retsforlig), jf. KAL 3, stk. 1, nr. 4. U5: Leje- eller leasingaftaler, jf. KAL 3, stk. 1, nr. 5. UU5: KAL gælder, hvis forbrugeren har pligt til at købe aftalegenstanden, jf. KAL 3, stk. 1, nr. 5. Pligten kan enten følge af selve aftalen eller en separat aftale. Der anses at foreligge en pligt til at købe aftalegenstanden, hvis dette besluttes ensidigt af kreditgiveren. U6: Kreditaftaler i form af overtræk, jf. KAL 3, stk. 1, nr. 6. Ved overtræk forstås ifølge KAL 4, nr. 5, et stiltiende accepteret overtræk, hvorved en kreditgiver tillader, at en forbruger disponerer over midler, som overstiger den løbende saldo på forbrugerens løbende konto eller den aftalte kassekredit. UU6: KAL kapitel 1, 8 b og kapitel 13 finder dog anvendelse på kreditaftaler i form af overtræk, jf. KAL 3, stk. 1, nr. 6, 2. pkt. 116

3 Kreditaftaleret U7: Kreditaftaler, hvor kreditgiveren og forbrugeren aftaler henstand med betalingen eller aftaler om, hvorledes kreditten tilbagebetales, jf. KAL 3, stk. 1, nr. 7. Følgende betingelser skal være opfyldt, for at undtagelsen finder anvendelse: Forbrugeren skal på tidspunktet for indgåelsen af aftalen have misligholdt den oprindelige kreditaftale. Dette vil f.eks. kunne være tilfældet, hvor kunden er i restance og kreditgiver har kontaktet kunden vedrørende misligholdelsen. Den aftalte ordning skal dels kunne afværge en retssag, herunder en sag ved fogedretten om misligholdelsen, dels må aftalen ikke stille forbrugeren ringere end det, der var fastsat i den oprindelige kreditaftale. Om forbrugeren stilles ringere vil afhænge af en helhedsvurdering, hvor alle de omkostninger og vilkår, der følger af begge kreditaftaler, må indgå. U1U7: KAL kapitel 1, 7 b, 7 c, stk. 3, 8, stk. 1, 8, stk. 2, nr. 1-9, 12 og 18, 8, stk. 4, 8 b, 9, 16, 17, 26, 27 og kapitel 13 finder dog anvendelse, jf. KAL 3, stk. 1, nr. 7, sidste pkt. U2U7: U7 finder ikke anvendelse, såfremt der er tale om en kreditaftale i form af kassekredit, hvor kreditten skal betales tilbage på anfordring eller inden tre måneder, jf. KAL 3, stk. 3 (se dog U8). Ved kassekredit forstås en udtrykkelig kreditaftale, hvorved en kreditgiver stiller midler til rådighed for en forbruger, som overstiger den løbende saldo på forbrugerens løbende konto, jf. KAL 4, nr. 4. U8: KAL 7 a, 8, stk. 2, 3, 6 og 7, 8 b, 9, 19, 26 og 27 finder ikke anvendelse på kreditaftaler i form af kassekredit, hvor kreditten skal betales tilbage på anfordring eller inden tre måneder, jf. KAL 3, stk. 2. Ved forbrugerkreditaftaler er KAL præceptiv, og kan således ikke ved aftale fraviges til skade for forbrugeren, uanset hvornår en sådan aftale indgås, jf. KAL 7, stk. 1. U H (diamantdommen): Køb af ædelstene anset som forbrugerkøb, uanset at købene var foretaget udelukkende med henblik på opnåelse af fortjeneste ved videresalg, idet videresalget ikke kunne karakteriseres som erhvervsmæssigt. U Ø (containerdommen): En økonoma købte på baggrund af en avisannonce syv transportcontainere af et investeringsselskab med det formål at opnå en biindtægt. Det blev lagt til grund, at købet var et forbrugerkøb under hensyn til, (i) at køber aldrig skulle modtage containerne eller selv disponere erhvervsmæssigt over dem som følge af en uigenkaldelig fuldmagt, og at (ii) køber ville savne forudsætningerne for en sådan erhvervsmæssig disponeren Andre kreditkøb end forbrugerkøb HR: KAL kapitel 11 ( 49-52) gælder for kreditkøb, der ikke er forbrugerkøb, jf. KAL 2, 1. pkt. (afsnit ). U: KAL kapitel 11 ( 49-52) gælder ikke for erhvervsdrivendes køb til videresalg eller materialer, der indgår i virksomhedens produktion (konsignation), jf. KAL 2, 2. pkt. (afsnit ) HR: Kreditkøb, der ikke er forbrugerkøb KAL kapitel 11 gælder også for kreditkøb (afsnit ), der ikke er forbrugerkøb (afsnit ), jf. KAL 2, 1. pkt. Henvisningen medfører, at visse af KAL s bestemmelser finder anvendelse også på ikke-forbrugerkøb. 117

4 Del I Obligationsret Ved kreditkøb, der ikke er forbrugerkøb, er KAL som udgangspunkt deklaratorisk, jf. KAL 7, stk. 2, 1. pkt., dog kan reglerne ikke fraviges til skade for køberen ifølge et køb med ejendomsforbehold (afsnit 6.5.3) U: Konsignation KAL gælder ikke for erhvervsdrivendes køb til videresalg (konsignation), jf. KAL 2, 2. pkt. Konsignation (ejendomsforbehold med tilladelse til videresalg, flydende ejendomsforbehold ) reguleres således ikke af KAL. Konsignation er et handelsforhold, hvor en person (konsignanten) overlader varer til en anden person (konsignataren) med henblik på dennes videresalg af varerne for egen regning og risiko. Ejendomsretten forbliver hos konsignanten. Konsignation er ikke lovreguleret, men støttes på aftaleforhold. Konsignant Konsignatar Kunde Konsignanten vil ofte være leverandør, konsignataren sælger og kunden forbruger. Da konsignationsaftaler ikke er omfattet af KAL s regler om ejendomsforbehold, jf. KAL 2, 2. pkt., skal et konsignationsforbehold ikke opfylde de særlige gyldighedsbetingelser i KAL 34. Konsignationsforbeholdet derimod skal opfylde følgende ulovbestemte krav: Der skal foreligge en skriftlig aftale om konsignationsforholdet indgået før varernes overgivelse med angivelse af, hvilke varer det drejer sig om, og hvorledes afregning skal ske. Varerne skal holdes adskilt fra konsignatarens andre lignende varer (individualisering), dvs. varernes identitet må kunne påvises. Konsignataren skal løbende afregne med konsignanten i takt med videresalget til kunderne, og der skal føres et grundigt regnskab hermed. Konsignanten skal løbende føre kontrol med at (i) konsignataren afregner løbende som aftalt, og at (ii) de ikke-solgte varer reelt forefindes hos konsignataren. Er betingelserne opfyldt, opnås beskyttelse mod konsignatarens retsforfølgende kreditorer. Godtroende aftaleerhververe kan imidlertid ekstingvere konsignantens ejendomsforbehold, idet et videresalg jo netop er tilladt (afsnit ). U Ø: Grossist havde bevaret sin ejendomsret til et konsignationslager hos en farvehandel, idet grossisten havde ført tilstrækkelig kontrol med lageret. Det blev lagt til grund, at varerne blev opbevaret således, at konsignationslageret kunne identificeres, at afregning i det væsentlige havde fundet sted som aftalt, samt at grossisten havde foretaget månedlige optællinger og i forbindelse hermed foretaget ajourføring af lagerlisterne. Landsretten tillagde det på den baggrund ikke afgørende betydning, at grossisten ikke udfærdigede månedlige opgørelser i overensstemmelse med aftalen Kreditaftalens indgåelse En kreditaftale er en formueretlig aftale mellem to parter, og aftaleindgåelsen reguleres som udgangspunkt af de almindelige regler herom (afsnit 2.2). Der gælder imidlertid særlige regler i KAL om oplysningspligt (afsnit 6.3.1), formkrav (afsnit 6.3.2) og fortrydelsesret (afsnit 6.3.3).

5 Kreditaftaleret Kreditgiverens oplysningspligt KAL indeholder regler om kreditgiverens oplysningspligt forud for aftaleindgåelsen (afsnit ), i selve kreditaftalen (afsnit ) og i visse tilfælde tillige efter aftalen er indgået (afsnit ) Oplysningspligt forud for aftaleindgåelsen KAL 7 a og 7 b regulerer kreditgiverens oplysningspligt forud for indgåelsen af en kreditaftale. Den generelle oplysningspligt indeholdes i 7 a, mens 7 b regulerer den særlige oplysningspligt for visse typer kreditaftaler. Hvis kreditgiveren ikke ønsker at indgå en kreditaftale med forbrugeren, vil kreditgiveren ikke være forpligtet til at udlevere oplysningerne. Oplysningerne skal gives på grundlag af de kreditvilkår og kreditbetingelser, som kreditgiveren tilbyder, samt de oplysninger og præferencer, som forbrugeren har meddelt kreditgiveren eller som kreditgiveren i øvrigt har kendskab til. Forbrugeren skal have tilstrækkelig tid til at sætte sig ind i de udleverede oplysninger, inden der indgås en bindende aftale. Bestemmelsen hindrer ikke, at der på forbrugerens foranledning kan indgås en kreditaftale umiddelbart efter, at forbrugeren i fornødent omfang har haft lejlighed til at sætte sig ind i de udleverede oplysninger. Det tidsrum, som skal forløbe mellem udlevering af oplysningerne og indgåelse af en kreditaftale, vil således afhænge af en konkret vurdering. Den generelle oplysningspligt, jf. KAL 7 a: Kreditgiveren skal forud for indgåelsen af en kreditaftale give forbrugeren en række oplysninger, der opregnes i KAL 7 a, stk. 2. Bestemmelsen i 7 a gælder alle kreditaftaler, bortset fra dem som reguleres af 7 b, jf. nedenfor. Den særlige oplysningspligt for visse typer kreditaftaler, jf. KAL 7 b: KAL 7 b regulerer kreditgiverens oplysningspligt forud for indgåelsen af en kreditaftale, hvis der er tale om følgende typer kreditaftaler: kreditaftaler i form af kassekreditter, hvor kreditten skal betales tilbage på anfordring eller inden tre måneder, samt kreditaftaler, ifølge hvilke kreditgiveren og forbrugeren aftaler henstand med betalingen eller aftaler, hvorledes kreditten tilbagebetales. De oplysninger, som skal gives, fremgår af KAL 7 b, stk Oplysningspligt i kreditaftalen KAL 8, stk. 2-7, indeholder en række krav om oplysninger, der klart og tydeligt skal angives i kreditaftalen. Såfremt der er tale om en kreditaftale, der sikres ved pant i fast ejendom, skal oplysningerne dog gives forud for kreditaftalens indgåelse, jf. KAL 8 a, stk Oplysningspligt efter aftaleindgåelsen Kreditgiver har i visse tilfælde en fortsat oplysningspligt efter aftaleindgåelsen. 119

6 Del I Obligationsret Overtræk, jf. KAL 8 b: KAL 8 b regulerer kreditgiverens oplysningspligt i forbindelse med overtræk, hvorved ifølge 4, nr. 5, forstås et stiltiende accepteret overtræk, hvorved en kreditgiver tillader, at en forbruger disponerer over midler, som overstiger den løbende saldo på forbrugerens løbende konto eller den aftalte kassekredit. I tilfælde af et væsentligt overtræk i en periode på over en måned, skal kreditgiveren straks underrette forbrugeren om følgende, jf. KAL 8 b, stk. 2: Overtrækket, Det involverede beløb, Debitorrenten, og En evt. bod og evt. omkostninger eller morarente. Ændringer i debitorrenten, jf. KAL 9-10: Kreditgiveren skal som udgangspunkt underrette forbrugeren om enhver ændring i debitorrenten inden ændringen træder i kraft, jf. KAL 10, stk. 3-4 om kassekreditter og 9 for så vidt angår andre kreditaftaler. Ved debitorrenten forstås ifølge 4, nr. 10, den rentesats udtrykt i en fast eller variabel procentsats, der anvendes på årsbasis på de udnyttede kreditmuligheder. Kontoudtog ved kassekreditter, jf. KAL 10: Når en kreditaftale vedrører en kredit i form af en kassekredit, skal kreditgiveren jævnligt orientere forbrugeren via et kontoudtog på papir eller på et andet varigt medium, jf. KAL 10, stk. 1. Kontoudtog skal indeholde de oplysninger, der fremgår af 10, stk. 2. At forbrugeren via adgang til eksempelvis en netbank selv kan generere et kontoudtog anses ikke for en tilstrækkelig orientering af forbrugeren, men et automatisk genereret kontoudtog, der er tilgængeligt via forbrugerens netbank, vil være i overensstemmelse med KAL 10, stk. 1, hvis det indeholder de krævede oplysninger Retsvirkninger af tilsidesættelse af oplysningspligten KAL regulerer visse civilretlige konsekvenser af kreditgiverens tilsidesættelse af oplysningspligterne. Bestemmelserne sondrer mellem oplysning af kreditomkostninger og oplysninger af de i KAL 8 foreskrevne oplysninger. Oplysning om kreditomkostninger: HR1: Hvis kreditomkostningerne ikke er oplyst (i overensstemmelse med 8, stk. 2, nr. 7, eller 8, stk. 5, nr. 6), skal forbrugeren højst betale lånebeløbet og en årlig rente af den til enhver tid værende restgæld, der svarer til den fastsatte referencesats med et tillæg på 5 pct., jf. KAL 23, stk. 1. Som referencesats anses i KAL den officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. 1. januar og 1. juli det pågældende år. HR2: Hvis kreditomkostningerne er angivet (efter 8, stk. 2, nr. 7, eller 8, stk. 5, nr. 6), kan kreditgiveren ikke på grundlag af aftalen i øvrigt kræve yderligere kreditomkostninger. Er oplysningen om de årlige omkostninger i procent for lavt angivet, kan kreditgiveren ikke krævere højere kreditomkostninger, end hvad der svarer til den procentsats, der er angivet, jf. KAL 23, stk

7 Kreditaftaleret U1: HR1 og HR2 gælder ikke, hvis kreditgiveren kan godtgøre, at forbrugeren på trods af de manglende eller urigtige oplysninger har haft et forsvarligt grundlag for at bedømme kreditomkostningerne, jf. KAL 23, stk. 3. U2: Hvis HR1 eller HR2 medfører en formindskelse af restgælden, skal forbrugeren betale denne i overensstemmelse med den ordning, der er aftalt med kreditgiver, således at afkortning sker i den eller de sidste ydelser, som skal betales, jf. KAL 23, stk. 4. Oplysning af KAL 8-oplysninger i kreditkøb: Hvis sælgeren i et kreditkøb (jf. definitionen i starten af afsnit 6.2) ikke har givet oplysninger som foreskrevet i 8 (afsnit ), kan kreditgiveren i almindelighed ikke kræve godtgørelse for omkostninger, som ellers ville påløbe i anledning af forbrugerens misligholdelse, jf. KAL Formkrav En kreditaftale skal udfærdiges på papir eller på et andet varigt medium (afsnit 2.2.4), jf. KAL 8, stk. 1, 1. pkt. Ved varigt medium forstås ifølge KAL 4, nr. 13, en indretning, som sætter forbrugeren i stand til at lagre oplysninger rettet til forbrugeren personligt på en måde, der muliggør senere søgning i et tidsrum, som er afpasset efter oplysningernes formål, og som giver mulighed for uændret gengivelse af de lagrede oplysninger. Alle aftaleparter skal have et eksemplar af kreditaftalen, jf. KAL 8, stk. 1, 2. pkt Fortrydelsesret Om fortrydelsesret ved indgåelse af kreditaftaler henvises til afsnit Parternes forpligtelser Da en kreditaftale er en obligationsretlig aftale mellem en kreditgiver og en forbruger, jf. definitionen i KAL 4, nr. 3, gælder den almindelige obligationsretlige regel om, at hver part er forpligtet til at opfylde aftalen i rette tid, på rette sted og i rette stand (afsnit 3.2). I en kreditaftale er forbrugerens forpligtelser som udgangspunkt at tilbagebetale lånet i rette tid, på rette sted og i rette stand i overensstemmelse med de almindelige regler, dog indeholder KAL i et vist omfang særlige regler herom Rette tid (betalingstidspunkt) Som nævnt i afsnit sondres der mellem forfaldstiden og frigørelsestiden Forfaldstid Der henvises til afsnit Hertil kommer, at indbetaling ifølge en kreditaftale til et pengeinstitut her i riget, bortset fra Grønland, til befordring til betalingsstedet er rettidig, når den sker inden for den betalingsfrist, der gælder efter kreditaftalen, jf. KAL

8 Frigørelsestid (førtidig tilbagebetaling) Forbrugeren har til enhver tid ret til helt eller delvis at indfri sine forpligtelser i henhold til en kreditaftale, jf. KAL 26, stk. 1, 1. pkt., medmindre der er tale om pantebreve i fast ejendom, jf. 26, stk. 7. Kreditaftalen skal indeholde oplysninger om retten til førtidig tilbagebetaling, proceduren for førtidig tilbagebetaling og, hvor det er relevant, oplysninger om kreditgiverens ret til kompensation og den måde, hvorpå denne kompensation fastsættes, jf. KAL 8, stk. 2, nr Rette sted (betalingssted) Ud over hvad der måtte følge af aftalen, kan der altid ske indbetaling ifølge en kreditaftale til et pengeinstitut her i riget, bortset fra Grønland, jf. KAL Rette stand (betalingsmiddel) Der henvises til afsnit Særlige bestemmelser om kreditkøb KAL indeholder en særlig regulering af kreditkøb (afsnit ). En virksomhed, der sælger varer på kredit, kan bl.a. gøre følgende for at minimere risikoen for økonomiske tab som følge af køberens misligholdelse: Tage ejendomsforbehold i det solgte (afsnit 6.5.3), Kræve pant i køberens aktiver (dog ikke i salgsgenstanden, afsnit 6.5.1), Undersøge køberens hæftelsesform (afsnit 15.2) og soliditetsoplysninger, Kræve kaution (afsnit 3.7) fra tredjemand, f.eks. købers moderselskab eller hovedaktionær, eller bankgaranti Forbud mod pant i salgsgenstanden I kreditkøb kan kreditgiveren ikke i forbindelse med aftalens indgåelse eller leveringen af det solgte få pant i dette til sikkerhed for, at forbrugeren opfylder sine forpligtelser, jf. KAL 21, stk. 1. Formålet er at sikre, at sælgeren ikke gennem en aftale om pant kan opnå en sikkerhed svarende til ejendomsforbehold og samtidig komme uden om de særlige beskyttelsesregler for køb ved ejendomsforbehold. Pantsætninger i strid med KAL 21 er ugyldige, såvel inter partes som i forhold til tredjemand. Hvis pantet er ugyldigt, finder KAL 30, stk. 2, analog anvendelse i misligholdelsestilfælde, jf. U H. Det betyder, at restfordringen som udgangspunkt bortfalder, hvis værdien af det solgte ikke er tilstrækkelig til fyldestgørelse af kreditgiveren. 122

9 Kreditaftaleret Trepartsforhold I relation til KAL sondres mellem oprindelige trepartsforhold (afsnit ), som omfattes af kreditkøbsreglerne, og efterfølgende trepartsforhold (afsnit ), som ikke omfattes Oprindeligt trepartsforhold (lånekøb) Som kreditkøb betegnes ifølge KAL 4, nr. 15, litra b, bl.a. en kreditaftale med henblik på køb af løsøre, hvorefter købesummen helt eller delvis dækkes ved lån indrømmet køberen af en tredjemand på grundlag af en aftale herom mellem denne og sælgeren (lånekøb). U H (vandsengedommen): I forbindelse med køb af en vandseng i en detailforretning, spurgte en kunde til mulighederne for at få sengen finansieret. Sælgeren udleverede en låneansøgning til et finansieringsselskab, som bevilligede lånet mens kunden ventede i butikken. Finansieringsselskabet udbetalte herefter lånet til sælgeren som betaling for vandsengen. Højesteret fandt, at der var tale om et lånekøb, da finansieringsselskabet ved at udlevere brochurer med låneansøgningsskemaer til forretningen havde tilsigtet at markedsføre sine lån i forbindelse med forretningens varesalg. Herved havde finansieringsselskabet over for forretningen tilkendegivet at være villig til på sine sædvanlige betingelser og vilkår at yde lån til forretningens kunder til finansiering af disses køb i forretningen. Foreligger der ikke en aftale mellem kreditgiver og sælger, men alene et kontantkøb, hvor købesummen helt eller delvist tilvejebringes gennem et fritstående lån til køber fra en bank, familie eller bekendte, er der ikke tale om et lånekøb. De vigtigste retsvirkninger af, at en aftale er et oprindeligt trepartsforhold, er, at pant i salgsgenstanden er ugyldigt (afsnit 6.5.1) og at forbrugeren kan rejse samme pengekrav over for kreditgiveren som over for sælgeren: HR: Forbrugeren kan rejse samme pengekrav over for kreditgiveren som over for sælgeren, jf. KAL 33, stk. 2. U1: Kreditgivers hæftelse er subsidiær: Før forbrugeren kan rejse krav mod kreditgiveren, må forbrugeren sandsynliggøre, at sælgeren ikke opfylder sine forpligtelser, jf. første led i KAL 33, stk. 2, 2. pkt. U2: Kreditgivers hæftelse er begrænset: Forbrugerens krav mod kreditgiveren kan ikke overstige, hvad kreditgiveren har modtaget som betaling fra forbrugeren i anledning af købet, jf. sidste led i KAL 33, stk. 2, 2. pkt Efterfølgende trepartsforhold Salget kan også finansieres ved, at sælger efter indgåelsen af købsaftalen sælger eller pantsætter sin fordring på køber til et finansieringsselskab. Der foreligger i så fald et efterfølgende trepartsforhold, som bedømmes efter de klassiske regler om overdragelse af fordringer Kreditkøb med ejendomsforbehold Et ejendomsforbehold er karakteriseret ved, at sælgeren kan tage det solgte tilbage, hvis køberen ikke opfylder sine forpligtelser (afsnit ). Tilbagetagelsen foregår ved en umiddelbar fogedforretning (afsnit og afsnit ). Ejendomsforbehold kan kun aftales til fyldestgørelse for sælgerens krav i henhold til selve købsaftalen, jf. KAL 34, stk

10 Del I Obligationsret Gyldighedsbetingelser inter partes Inter partes gælder alene, at et ejendomsforbehold skal være aftalt, da KBL 28, stk. 2, ikke er præceptiv, jf. KBL 1. Dog skal betingelserne i KAL 34 (afsnit ) også være opfyldt i kreditkøb omfattet af KAL, idet bestemmelsen ikke kan fraviges til skade for forbrugeren, jf. KAL Gyldighedsbetingelser i forhold til tredjemand I forholdet til tredjemand (det tingsretlige forhold) gælder en række betingelser, der skal være opfyldt, førend ejendomsforbeholdet er gyldigt. KAL 34, stk. 1, opregner således følgende kumulative betingelser for et ejendomsforbeholds gyldighed: Ejendomsforbeholdet skal være aftalt senest ved overgivelsen af det købte til forbrugeren, jf. KAL 34, stk. 1, nr. 1, dvs. at sælger ikke ensidigt kan tage gyldigt ejendomsforbehold. Det samlede beløb, der skal betales, skal overstige kr., jf. KAL 34, stk. 1, nr. 2. Beløbet udregnes som summen af det samlede kreditbeløb og de samlede omkostninger i forbindelse med kreditaftalen, jf. KAL 4, nr. 8. Kreditkøbet må ikke være sket i henhold til en aftale om kredit med variabelt lånebeløb, jf. KAL 34, stk. 1, nr. 3 (f.eks. en kassekredit eller et kontokort i et shopping center). Sælgeren skal ved overgivelsen af det købte være fyldestgjort for mindst 20 pct. af kontantprisen, jf. KAL 34, stk. 1, nr. 4, dvs. den pris, for hvilken tingen ved aftalens indgåelse kunne være købt mod kontant betaling hos sælgeren. Denne betingelse gælder kun i forbrugerkøb, jf. KAL 50 e.c. Ved salg af bøger er det dog tilstrækkeligt, at sælgeren, inden nogen del af det købte overgives til køberen, er fyldestgjort for et beløb svarende til det største beløb, der efter aftalen forfalder inden for en måned, jf. KAL 34, stk Misligholdelse af kreditkøbsaftaler I kreditkøb (afsnit ) gælder særlige bestemmelser om forbrugerens misligholdelse, jf. KAL Grundbetingelser for udøvelse af misligholdelsesbeføjelser Følgende betingelser skal være opfyldt, før kreditgiveren kan (i) forlange betaling af beløb, som ellers ikke ville være forfaldet, (ii) tage det solgte tilbage eller (iii) gøre anden aftalt særlig retsvirkning af undladelsen gældende, jf. KAL 29: Forbrugeren skal være udeblevet med et beløb 30 dage efter dets forfaldstid, jf. KAL 29, stk. 1, og Det forfaldne beløb skal udgøre (i) mindst en tiendedel af det samlede beløb, der skal betales, eller (ii) hvis der i det forfaldne beløb indgår flere afdrag, mindst en tyvendedel af det samlede beløb, der skal betales, eller (iii) hele restfordringen, jf. KAL 29, stk Sælgers tilbagetagelse af det solgte Kreditgiveren skal søge sig fyldestgjort for sit tilgodehavende ved tilbagetagelse af det solgte, medmindre undtagelsen nedenfor finder anvendelse. Kreditgiveren kan kun i de særlige tilfælde, der er nævnt i KAL 41-42, foretage udlæg i forbrugerens øvrige aktiver, jf. KAL

11 Kreditaftaleret HR: Hvis følgende betingelser er opfyldt, kan kreditgiveren umiddelbart på grundlag af købekontrakten søge sig fyldestgjort for sit tilgodehavende hos forbrugeren gennem tilbagetagelse af det solgte ved fogedrettens hjælp: Grundbetingelserne for udøvelse af misligholdelsesbeføjelser skal være opfyldt, jf. KAL 29 (afsnit ), Kontrakten skal indeholde ejendomsforbehold, jf. KAL 36, stk. 1, nr. 2, og Kontrakten skal være underskrevet af forbrugeren og overgivet til den pågældende i genpart, jf. KAL 36, stk. 1, nr. 1. u: Tilbagetagelse af det solgte kan uanset forbrugerens samtykke ikke ske, hvis det efter RPL 509, stk. 1, eller 515, stk. 2, ville være undtaget fra udlæg (afsnit ), jf. KAL 36, stk. 2. Om kreditgiverens opgørelse af fordringen og af det solgtes værdi henvises til henholdsvis KAL 38 og regulerer fremgangsmåden ved tilbagetagelse. 125

Lov om kreditaftaler

Lov om kreditaftaler Lov om kreditaftaler VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

1. Loven finder anvendelse på kreditaftaler, hvor en kreditgiver yder eller giver tilsagn om at yde kredit til en forbruger.

1. Loven finder anvendelse på kreditaftaler, hvor en kreditgiver yder eller giver tilsagn om at yde kredit til en forbruger. KREDITAFTALELOV Søgefunktion: ctrl + f Bekendtgørelse af lov om kreditaftaler Herved bekendtgøres lov om kreditaftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 347 af 2. april 2014, med de ændringer, der følger af 6

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kreditaftaler 1)

Bekendtgørelse af lov om kreditaftaler 1) LBK nr 347 af 02/04/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-7002-0054 Senere ændringer til forskriften LOV nr 737 af 25/06/2014

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kreditaftaler 1)

Bekendtgørelse af lov om kreditaftaler 1) LBK nr 1336 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2015-7003-0032 Senere ændringer til forskriften LOV nr 637 af 08/06/2016

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1) Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 13. april 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1) (Ændringer

Læs mere

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling.

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling. PENGEFORDRINGER I. PENGEFORDRINGER 1. Hvad er en fordring? En erhvervsdrivende kan have tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Disse udgør en del af omsætningsaktiverne. Vi taler om pengefordringer.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1) Lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 OMTRYK Formler indsat i bilag 1, afsnit 1 og 3 Fremsat den 16. december 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om kreditaftaler

Læs mere

Kreditaftaler og Ejendomsforbehold

Kreditaftaler og Ejendomsforbehold Hans Helge Beck Thomsen Claus Rohde Kreditaftaler og Ejendomsforbehold Hans Helge Beck Thomsen & Claus Rohde Kreditaftaler og Ejendomsforbehold 2. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2017

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1) 2009/1 LSV 91 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-7003-0028 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. maj 2010 Forslag til

Læs mere

Kreditaftaler og Ejendomsforbehold

Kreditaftaler og Ejendomsforbehold Hans Helge Beck Thomsen Kreditaftaler og Ejendomsforbehold Forord IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 5 Kapitel 1 Kreditaftalelovens baggrund og anvendelsesområde IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Læs mere

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer.

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer. Vilkår for YouSee Rate Juni 2016 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Rate. YouSee Rate er afdragsordninger, der tilbydes ved køb af visse mobilterminaler hos YouSee. Der er således tale

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Ordliste. Trojka. Dansk og international erhvervsret. Accept

Ordliste. Trojka. Dansk og international erhvervsret. Accept Accept Acceptanten Aftaleerhverver Aftaleparter Analog anvendelse Beskyttelsespræceptiv Bevisbyrde Bodel Bodeling Boslod Civilkøb Deklaratorisk Et svar på et tilbud om at ville købe, eller en accept af

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring (Ændringer som følge af forbrugerkreditdirektivet) (L 91)

Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring (Ændringer som følge af forbrugerkreditdirektivet) (L 91) Retsudvalget 2009-10 L 91 Bilag 13 Offentligt Lovafdelingen Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7003-0028 Dok.: ATH40166 Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb

Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb... 13 1. Introduktion... 13 2. Kreditaftalelovens anvendelsesområde... 13 2.1. Forbrugerkreditaftaler... 14 2.2. Erhvervskreditaftaler... 14 2.3.

Læs mere

STANDARDISEREDE EUROPÆISKE FORBRUGERKREDITOPLYSNINGER

STANDARDISEREDE EUROPÆISKE FORBRUGERKREDITOPLYSNINGER Side 1 af 5 STANDARDISEREDE EUROPÆISKE FORBRUGERKREDITOPLYSNINGER 1. Navn og kontaktoplysninger for kreditgiver Kreditgiver Tlf.nr. E-mail Websted Kreditformidler Tlf.nr. E-mail Websted Lindorff Payment

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE

OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE 1. Indledning Omsætningsbeskyttelse - løsøre Købeloven regulerer kun rettigheder og forpligtelser mellem sælger og køber. Når købsaftalen er

Læs mere

Vejleder. Aarhus Universitet. Forfatter. Per Harder. Forbrugerkredit. fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning

Vejleder. Aarhus Universitet. Forfatter. Per Harder. Forbrugerkredit. fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning Aarhus Universitet Kandidatafhandling Cand.merc.(jur.) Vejleder Hans Henrik Edlund Juridisk institut Forfatter Per Harder Forbrugerkredit fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning Handelshøjskolen

Læs mere

UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og ikke betaler, som aftalt? --- o0o ---

UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og ikke betaler, som aftalt? --- o0o --- JURA OM HESTE Hillerød d. 10. november 2014 Artikel til Tølt, december 2014 OVERSKRIFT; Salg på kredit/afdrag er det en god idé? UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven) 1) LBK nr 459 af 13/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 27. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7004-0010 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter I medfør af 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, som

Læs mere

Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger Gældende fra den 20. november 2014

Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger Gældende fra den 20. november 2014 1. Navn og kontaktoplysninger på kreditgiver/kreditformidler Kreditgiver: Adresse: Tlf.nr.: +45 33 42 37 10 E-mail: Websted: EnterCard Danmark (cvr-nr 30072030), filial af EnterCard AS (org-nr 980844854)

Læs mere

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser Indhold 1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser og nødvendige foranstaltninger 2 Konsignation og virksomhedspant i fabriksnye biler - kolliderende rettigheder og

Læs mere

09/02/2011 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/108

09/02/2011 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/108 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/108 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 2/108 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 3/108

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninge Gældende fra den 2. oktober 2017

Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninge Gældende fra den 2. oktober 2017 1. Navn og kontaktoplysninger på kreditgiver/kreditformidler Kreditgiver: EnterCard Danmark, filial af EnterCard Group AB, Sverige (cvr-nr 38722557) Arne Jacobsens Allé 13, 3. L2, DK-2300 København S Tlf.nr.:

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER I. HÆFTELSESFORMER 1. Indledning De fleste erhvervsvirksomheder leverer varer og tjenesteydelser på kredit, bortset fra visse detailforretninger, der sælger til

Læs mere

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE I. OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE 1. Indledning Gældsbrevslovens kapitel II indeholder særregler for omsætningsgældsbreve. For- målet med disse regler er at gøre disse gældsbreve

Læs mere

Generelle kontovilkår

Generelle kontovilkår Information om Klarna Konto Klarna Konto er en kreditaftale, der indgås mellem Klarna AB (publ) ("Klarna") og dig som forbruger. Gennem Klarna Konto tilbydes forbrugeren en kredit, som kan anvendes flere

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN 1 Lånets formål 1.1 Lånet må alene anvendes af Låntager til finansiering af Låntages virksomhed i overensstemmelse med forretningsplanen som Låntager har fremlagt for Vækstfonden

Læs mere

Høring vedrørende betænkning om gennemførsel af forbrugerkreditdirektivet

Høring vedrørende betænkning om gennemførsel af forbrugerkreditdirektivet Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Høring vedrørende betænkning om gennemførsel af forbrugerkreditdirektivet Indledningsvis takker Finansrådet for muligheden for at afgive høringssvar.

Læs mere

Vejledning til købekontrakt for heste

Vejledning til købekontrakt for heste Vejledning til købekontrakt for heste 1 Her udfyldes oplysninger om køber og sælger. Købes hesten af flere i fællesskab, anføres kun en af køberne. Køberne opfordres herefter til samtidigt at udforme et

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

SEFI Standardiseret Europæisk Forbrugerkreditinformation

SEFI Standardiseret Europæisk Forbrugerkreditinformation SEFI Standardiseret Europæisk Forbrugerkreditinformation Inden for EU er en standardiseret form for forbrugerkreditoplysninger udformet. Informationen afspejler præcist det tilbud, vi giver under de nuværende

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter

Bekendtgørelse for Færøerne om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter BEK nr 990 af 03/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1068-0007 Senere ændringer

Læs mere

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen Københavns Universitet Fordringspant Mortensen, Peter Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Mortensen, P. (2010).

Læs mere

08/01/2010 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/88

08/01/2010  Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/88 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/88 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 2/88 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 3/88

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1)

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 174

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 1. STANDSNING AF RENTETILSKRIVNING Basisbank kan til enhver tid vælge at standse rentetilskrivningen på misligholdte

Læs mere

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom 2 7. O K T O B E R 2 0 0 4 Indhold 1. Anvendelsesområde 3 2. Definitioner 3 2.1 Debitor 3 2.2 Nyudstedt pantebrev ved ejerskifte 3 2.3 Nyudstedt

Læs mere

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Skrevet af Søren Gang Seldrup Indledning.... 2 Vindikation og ekstinktion... 2 Ejendomsforbeholdet... 4 Forhandlergrundsætningen... 7 Hans Willumsen

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner

Kapitel 1 Formål og definitioner Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med

Læs mere

Bilag 16 Garanti Version 0.9 05-05-2014

Bilag 16 Garanti Version 0.9 05-05-2014 Bilag 16 Garanti Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITIONER... 3 4 GARANTIEN... 3 5 BAGGRUND... 4 6 GARANTI... 4 7 BETALINGER... 5 8 GARANTIENS BESTÅEN...

Læs mere

KØBEKONTRAKT til hestehandel mellem to private.

KØBEKONTRAKT til hestehandel mellem to private. KØBEKONTRAKT til hestehandel mellem to private. Mellem By: Land: Tlf: herefter benævnt køber og By: Land: Tlf: herefter benævnt sælger er der indgået aftale på nedenstående betingelser om købers erhvervelse

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten II. Den civilretlige forbrugerbeskyttelse. 5.

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten II. Den civilretlige forbrugerbeskyttelse. 5. Sonny Kristoffersen Forbrugerretten II Den civilretlige forbrugerbeskyttelse 5. udgave Sonny Kristoffersen Forbrugerretten II 5. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2016 ISBN 978-87-619-3850-3

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S ( MB CPH ) almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste

Coop Bank Samlet prisliste Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. september 2015 (Gælder fra 27. februar 2015 for nye kunder og produkter) 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr

Læs mere

Af justitsministeren, tiltrådt af. Til 2. x) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer:

Af justitsministeren, tiltrådt af. Til 2. x) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer: Retsudvalget 2012-13 L 107 Bilag 6 Offentligt Civilafdelingen Dato: 15. april 2013 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Louise Christophersen Sagsnr.: 2012-7010-0058 Dok.: 725801 Ændringsforslag til forslag

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse:

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse: HANDELSVILKÅR Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til Navn: CVR nr. Adresse: en ca. 2.045 m2 stor del af litra 7000 t beliggende ved Jellingvej/E.T. Jørgensensvej, 7100 Vejle (i det følgende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet Kapitel I Panteretsbegrebet 1. Eksempler på panterettens funktion... 15 1.1. Eksempel 1 den usikrede fordring... 15 1.2. Eksempel 2 den pantsikrede fordring... 15 1.3. Generalisering af eksemplerne...

Læs mere

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22.

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22. Opgave 1.1 Ved besvarelsen af opgaven skal den studerende kunne identificere de muligheder, der findes for stiftelse af sikkerheder og hvilke sikringsakter dette kræver. Det er muligt, at etablere sikkerhed

Læs mere

Nogle indledende bemærkninger. Købeloven. Købeloven

Nogle indledende bemærkninger. Købeloven. Købeloven Nogle indledende bemærkninger Forholdet til aftaleretten Parternes forpligtelser Sælgers misligholdelse Forsinkelse, mangler eller vanhjemmel Købers misligholdelse Forsinkelse eller manglende betalingsevne

Læs mere

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

KØBEKONTRAKT til hestehandel mellem erhvervsdrivende og privat.

KØBEKONTRAKT til hestehandel mellem erhvervsdrivende og privat. KØBEKONTRAKT til hestehandel mellem erhvervsdrivende og privat. Mellem By: Land: Tlf: herefter benævnt køber og By: Land: Tlf: Cvr.nr.: herefter benævnt sælger er der indgået aftale på nedenstående betingelser

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Kreditværdighed hos Vivus.dk betyder at kunden ikke står registreret i et af følgende skyldnerregistre:

Kreditværdighed hos Vivus.dk betyder at kunden ikke står registreret i et af følgende skyldnerregistre: Lånevilkår 4finance ApS, CVR-nr. 32 55 78 64 1. Information om selskabet og lån Vivus.dk (som er ejet af 4finance ApS) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter kunden ), som er mindst 20 år, er dansk

Læs mere

Hovedaftale - EnergiLeasing

Hovedaftale - EnergiLeasing RUBAK Energy ApS DK-9670 Løgstør Mobil: +45 61 67 40 91 E-mail: rubak@rubakenergy.dk Web: www.rubakenergy.dk Hovedaftale - EnergiLeasing Projektnummer: 2015E000 MELLEM Rubak Energy ApS 9670 Løgstør CVR-Nr:

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 14.11.2007 PE398.282v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 14.11.2007 PE398.282v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 14.11.2007 PE398.282v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 123-236 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE396.526v02-00) Kurt Lechner

Læs mere

Installationsadresse (udfyldes, hvis den er forskellig fra lånsøgers adresse)

Installationsadresse (udfyldes, hvis den er forskellig fra lånsøgers adresse) naturgas.dk Låneansøgning 1 Lånsøger(e) Navn: Kundenr: CPR-nr: Ægtefælles/samlevers navn: CPR-nr. : Postnr. Låntagers stilling: Ansat siden: Telefon: Ægtefælles/samlevers stilling: Ansat siden: E-mail:

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 8 i oplysningsforpligtelser for udstedere på

Læs mere

Bilag 4 - Udkast til kontrakt

Bilag 4 - Udkast til kontrakt Bilag 4 - Udkast til kontrakt Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Analyse og Finans Viborg, den xx.xx.2009 Leasingkontrakt vedr. rammeaftale om finansiel leasing af medicinsk udstyr til hospitalerne i Region

Læs mere

SLUTSEDDEL For handel med kolonihave /hus

SLUTSEDDEL For handel med kolonihave /hus SLUTSEDDEL For handel med kolonihave /hus Fødselsdato: Sælger: Navn Adresse Postnr. By: Telefon Mobil Mail Fødselsdato: Køber: Navn Adresse Postnr. By: Telefon Mobil Mail SLUTSEDDEL KOLONIHAVE/HUS 1 /

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen Forslag til Lov om ændring af lov om kreditaftaler, lov om finansiel virksomhed, lov om finansielle rådgivere, lov om pantebrevsselskaber

Læs mere

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt.

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Følgende ændringer foreslåes til vedtagelse: Vedtægtens 3, stk.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Indhold Indledning.... 2 Vindikation og ekstinktion... 2 Ejendomsforbeholdet... 4 Forhandlergrundsætningen... 7 Hans Willumsen kritik af bilbogsbetænkningen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jesper Struckmann Frederiksborggade 24 3600 Frederikssund Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2011. Klagen angår bl.a.

Læs mere

AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET Side 1 af 5 AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET Undertegnede opsiger hermed min andelsbolig beliggende POPPELVÆNGT nr., 5700 Svendborg til fraflytning den / 20, og sælger min andel

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer 11. maj 2016 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere retspraksis om insolvensretlige problemstillinger samt en beskrivelse af en ny bekendtgørelse om tilsyn med konkursboer.

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008

Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008 Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008 Indhold 1. Indledning 2. Generelt om anvendelsesområdet for 15 3. Definition af et gebyr 4. 15, stk. 1 5. 15, stk. 2 6. 15, stk. 3 7. Retsvirkninger af

Læs mere