PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:"

Transkript

1 PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks København K Telefon År2013, den 7. maj kl afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen "Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem". Generalforsamlingen afholdtes på Frejaskolen, Rughavevej 6, 2500 Valby. Mødt var 34 andelshavere, og 0 fra anciennitetslisten (populært kaldet ventelisten), administrator Berit M. Pultz og advokat Claus Clausen. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: 1. Valq af diriqent. Advokat Claus Clausen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet og beslutningsdygtig for alle punkter på dagsordenen. Som referent fungerede Berit M. Pultz. 2. Aflæggelse af årsberetning for det forløbne år. Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. Mads Korshøj supplerede beretningen med at minde alle om at sætte et stort kryds i kalenderen d. 29. juni 2013, hvor Frederiksberg Arbejderhjem fejrer 140 års jubilæum. Festen holdes i haven på Langelandsvej. Da der er kommet mange nye andelshavere i foreningen foretog Mads Korshøj en præsentation af bestyrelsen. Dog manglede Carsten Brylov, som ikke genopstiller i år, da han sælger sin lejlighed. Endvidere opfordrede Mads Korshøj igen i år nye unge kræfter til at melde sig til bestyrelsen. En andelshaver spurgte til, om man ikke burde have holdt nogle penge tilbage overfor maleren, der malede trapperne,da der havde været mange mangler. Mads Korshøj svarede, at det var rigtigt, at malerne mange gange sad i gården og røg og dermed ikke lavede noget, men det var svært at gøre noget ved, når der var aftalt en fast pris. Endvidere havde de afrenset, der hvor det var nødvendigt, og foreningen havde ikke betalt mere end det aftalte tiltrods for, at de havde fået lavet noget ekstra arbejde. Men de bruger ikke den samme maler en anden gang.

2 side Referat Frederiksberg Arbejderhjem, ordinær generalforsamling Mads oplyste endvidere, at der kommer ny asfalt i gården på Jydeholmen, og at det i den forbindelse vil være nødvendigt at skære af garageportene for at de fortsat kan åbne uden problemer. Endvidere gjorde Mads opmærksom på, at der er arbejdsweekend d. 25. maj Der var ikke flere bemærkninger tilberetningen og dirigenten konstaterede, at beretningen blev taget tilefterretning. 3. Forelæqqelse tilqodkendelse af årsreqnskab med påteqninq af revisor. Regnskabet blev gennemgået af Claus Clausen, idet han indledte med at tilføjeat det var et samlet regnskab for alle ejendommene, der var blevet omdelt. Hver ejendom havde ligeledes et udspecificeret regnskab, som enten kunne downloades på foreningens hjemmeside eller rekvireres gratis ved at kontakte Berit M. Pultz. En andelshaver spurgte, hvad ejerpantebrevet på kr på Langelandsvej var for et. Claus Clausen oplyste, at det var et ejerpantebrev der var tinglyst,og som foreningen kan bruge hvis de ønsker at optage en kassekredit på et tidspunkt.ejerpantebrevet er ikke et beløb som foreningen skylder. En andelshaver spurgte, om ejendommene måtte låne af hinanden. Hertil svarede Claus Clausen at det var der principielt ikke noget tilhinder for. Mads oplyste, at der havde været lån ejendommene imellem gennem årene. En andelshaver spurgte, hvad årsagen var til,at man ønskede at beholde de samme andelsværdier som sidste år, når lejlighederne sælges tilprisen, og der jo også var inflation. Hertil blev svaret, at det altid havde været foreningens tanke at holde en forholdsvis lav og dermed også stabil andelskrone. I modsætning til mange andre foreninger, er andelsværdien f.eks. ikke faldet som følge af finanskrisen. Endvidere kan lejlighederne sælges fordi bankerne gerne vil låne køberne penge fordi foreningens regnskab og andelskrone er sund. Da der ikke var flere bemærkninger blev regnskab godkendt. Dirigenten konstaterede endvidere, at bestyrelsens forslag om at fastsætte andelskronen uforandret til næste ordinære generalforsamling for lejligheder på Langelandsvej til kr. 44, Jydeholmen kr. 42, Frederiksvej kr. 29 og Howitzvej kr. 42 var vedtaget. side 2

3 Referat Frederiksberg Arbejderhjem, ordinær generalforsamling side 3 4. Forelæqqelse tilgodkendelse af budqet for det kommende reqnskabsår. Budgetterne blev gennemgået af Claus Clausen. Budgetterne blev vedtaget med en boligafgiftsstigning. Hvilket svarer til 3 % for Howitzvej og Langelandsvej, 9 % for Frederiksvej (eksklusive stigning som følge af lånet, der blev vedtaget sidste år) og 1 % for Jydeholmen. Stigningen træder i kraft den Claus Clausen oplyste, at budgetterne gik i underskud og han uddybede det med at Howitzvej havde pengene, det samme havde Langelandsvej og Jydeholmen og Frederiksvejs underskud skal finansieres af et lån. En andelshaver spurgte tildet fastsatte beløb til vedligeholdelse på på Frederiksvej; han mente bestemt ikke, at beløbet ville blive så højt. Hertil blev svaret, at beløbet var aftalt sidste år. Lånet var sat i værk, men hvis nye budgetter viste, at der skulle bruges mindre penge, kunne lån tilbagebetales og boligafgiftsforhøjelse kunne nedsættes. Det kunne være, det blev nødvendigt at afholde en ekstraordinær generalforsamling på Frederiksvej. Ved den lejlighed kunne det evt. også overvejes at foreslå en omprioritering af eksisterende lån. Mads Korshøj uddybede endvidere tallene på ekstra vedligeholdelse og oplyste, at der på HowitzvejlJernebanestien skal males opgange og anskaffes nye veluxvinduer. På Langelandsvej skal der nye dørtelefoner og på Jydeholmen skal der laves elarbejde og gårdbelægning. Når Jydeholmen kun stiger med 1% i boligafgift skyldes det, at der ikke i nærmeste fremtid kommer større vedligeholdelsesopgaver på Jydeholmen. Herefter blev budgetterne godkendt. 5. Forslaq fra bestyrelsen eller medlemmer. Forslag om vedtægtsændring, ny 10 C 10 C fremtil det tidspunkt, hvor ande Som andelshaver kan med bestyrelsens godkendelse optages en person eller en juridisk person, som har købt andelen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Denne andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen, len er videresolgt. Denne andelshaver kan ikkefremlejeboligen, har hverken stemmeret eller side 3

4 Referat Frederiksberg Arbejderhjem, ordinær generalforsamling side 4 mulighed for at stille forslagpå andelsboligforeningens generalforsamling, og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen sælge andelen til en person, som opfylder kravene i vedtægterne, herunder fortrinsretten forpersoner på venteliste. Såfremt andelen ikke er solgt inden 6 måneder fra auktionsdagen, kan andelsboligforeningen forlængefristeneller overtage salget, og bestemme, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på. Claus Clausen oplyste, at forslaget er i overensstemmelse med ABF's anbefaling. Uden bestemmelsen vil banker i fremtiden være mindre villige til at låne penge til købere af lejligheder. For nuværende andelshavere, vil en vedtagelse formentlig betyde, at der er chance for lavere rente. Desværre er der ikke mødt 2/3 op, så forslaget kan i første omgang kun blive foreløbigt vedtaget. Det skal så endelig vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, f.eks. når/hvis Frederiksvej får behov for en ekstraordinær generalforsamling, jf. ovenfor. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 6. Valq af formand oq bestyrelsesmedlemmer. I h.t. foreningens vedtægter er halvdelen af bestyrelsen på valg hvert år, herunder formanden. Formand Mads Korshøj genopstillede, men opfordrede endnu engang nye unge mennesker tilat komme ind i bestyrelsen. Mads Korshøj blev genvalgt uden modkandidater. Carsten Brylov var på valg på Frederiksvej og her opfordrede Mads til,at der var en på Frederiksvej der opstillede. Thomas Wittmann opstillede og blev valgt uden modkandidater. Tonny Junckers Alberts (Langelandsvej) genopstillede og blev genvalgt. Helge Pedersen (HowitzvejlJernbanestien) genopstillede og blev genvalgt. Bestyrelsen består herefter af: Formand Mads Korshøj 1 år Thomas Wittmann 2 år Tommy Hansen 1 år Tonny Junckers Alberts 2 år Helge Pedersen 2 år Lotte Kramer 1 år side 4

5 side Referat Frederiksberg Arbejderhjem, ordinær generalforsamling Som suppleanter blev genvalgt: Kirsten Lundsgaard fra Jydeholmen Nanna Brünee fra Langelandsvej Lone Riberholdt fra Frederiksvej Susanne Brandi fra Howitzvej 7. Valq af revisor Claus Clausen oplyste, at de havde været tilfredsemed revisionsfirmaet Belerholm. Revisionsfirmaet Belerholm blev genvalgt. 8. Eventuelt En andelshaver på Langelandsvej udtrykte sin utilfredshed over rengøringen på Langelandsvej. Det var både rengøringen i vaskeriet, på bagtrapperne og hovedtrapperne generelt. Der hang fortsat spindelvæv, når han havde været der. Hertil blev svaret, at rengøringen var blevet opgraderet på vaskeriet. Bagtrapperne bliver gjort rent 1 gang om måneden, og de er så gamle og slidte, at det ikke kan lade sig gøre, at få dem mere rene. Endvidere står der mange ting på bagtrappen, som gør, at rengøringen ikke kan komme ordentlig til. Bestyrelsen har ikke modtaget andre klager end fra denne andelshaver, og er der ikke andre, der klager over rengøringen, vilder ikke blive gjort yderligere ved det. Endvidere blev det oplyst, at trappevaskeren kun skal vaske trapper ikke fjerne spindelvæv. Spindelvæv m.m. skal ordnes i forbindelse med hovedrengøringen. Bestyrelsen er hverken "gift"eller andet med rengøringsfirmaet, så hvis man kan finde en anden, er det i orden. Det er dog bestyrelsens holdning, at rengønngen er som aftalt dvs. at foreningen får det, der bliver betalt for, og som tidligerenævnt har bestyrelsen ikke modtaget andre klager. Men modtager bestyrelsen flere klager, dvs. ønsker om, at rengøringen bliver mere omfattende end nu, vil bestyrelsen overveje dette. En andelshaver på Jydeholmen spurgte til, hvordan man fik gjort altanerne rene udenpå. Hertil svarede Mads Korshøj, at de skulle være selvrensende, men det er der jo ikke noget der er, så de skal gøres rent med lift. En andelshaver på Langelandsvej spurgte til,hvor langt bestyrelsen var med altanprojektet. Hertil svarede Tonny at kommunen havde lempet reglerne, så nu ville de godkende altaner, også selvom det ikke var alle, der ønskede altaner. Der vil indenfor snarlig fremtid blive foretaget en afstemning herom på Langelandsvej. side 5

6 side Referat Frederiksberg Arbejderhjem, ordinær generalforsamling Der var ikke flere bemærkninger under punktet eventuelt. Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen kl og takkede for god ro og orden. København, den / G Som dirigent: København, den i l á 2013 Som referent: Advokat Claus Clausen Berit M. Pultz B Mads Korshøj Formand Thomas Wittmann Tonny Junckers Albprts Elelge'Pedersen Tommy Hansen Lo e Kramer side 6

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby A D M I N I S T R A T I O N Altid b e d r e service REFERAT fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

Læs mere

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup A / B B O R U P S Ø P A R K S Ø P A R K E N 2-5 8, 4 1 4 0 B O R U P M Ø D E R E F E R A T A/B BORUP SØPARK Forum: Ordinær generalforsamling c/o DO SUM v/ LINDA FERRÉ JENSEN Tidspunkt: Torsdag den 9. april

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2.

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2. Andelsbasen.dk Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0 Udgivet: 2013-01-10 Andelsbasen.dk St. Kongensgade 40 H, 2. 1264 København K 2012, Andelsbasen.dk http://www.andelsbasen.dk Et hurtigt kik i boligannoncerne

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit.

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Udskrift af forhandlingsprotokol for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Mandag den 19. maj 2014 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere