BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. REFERAT for mødet den , kl. 16:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/ Fremtidens Fritidstilbud ( ) 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. REFERAT for mødet den , kl. 16:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/ Fremtidens Fritidstilbud ( ) 1"

Transkript

1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den , kl. 16:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 5. Fremtidens Fritidstilbud ( ) 1

2 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 5. Fremtidens Fritidstilbud ( ) Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til status og videre proces for arbejdet med Fremtidens Fritidstilbud samt forslag om at sende konkrete forslag til implementeringsplaner i høring. INDSTILLING OG BESLUTNING Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, 1. at udkast til implementeringsplaner for den fremtidige fysiske struktur på fritidstilbudsområdet sendes i høring, jf. bilag 1 og at høringsparterne tillige bedes kommentere på modeller for den fremtidige organisering af fritidsinstitutioner og fritidscentre i København med henblik på at kvalificere organiseringsmodeller forud for en eventuel detaljeret høring 3. at udvalget godkender, at den organisatoriske ændring kan implementeres inden tilpasningen af de fysiske rammer er gennemført 4. at forvaltningen allerede nu kan bestille forundersøgelser i forbindelse med anlægssager til budgetforslag 2016 samt de igangværende anlægssager, hvor der er blevet bevilliget økonomi til Fremtidens Fritidstilbud i Budget 2015, med mulighed for revisioner efter endt høring PROBLEMSTILLING Med folkeskolereformen er skoledagen blevet længere og åbningstiden i fritidstilbuddet bliver tilsvarende kortere. Fremover vil fritidstilbuddene størstedelen af året kun være åbne før 8.00 og efter i skoleuger (bortset fra for de børn, der er startet tidligt i fritidshjem før start i 0. klasse). Således vil børn og unge i fremtiden benytte fritidstilbud i færre timer på skoledage. Den nuværende meget komplekse struktur med mange små enheder med hver sin leder, og forskellige skoletilknytninger vil ikke kunne være bæredygtig og danne rammen om et sammenhængende tilbud til børnene og samtidig give attraktive arbejdsforhold for de fagprofessionelle. Fritidstilbuddene skal derfor udvikles, så de er fagligt og økonomisk bæredygtige i fremtiden. Det kræver nye måder at arbejde på. En ny struktur skal sikre en sammenhængende dagligdag for barnet i skole såvel som fritidstilbud og foreningstilbud. De fysiske og organisatoriske rammer skal indrettes til at understøtte dette, og der skal være fokus på, at kunne fastholde en stabil og kvalificeret medarbejdergruppe, som kan sikre en sammenhæng i børnenes liv, der skaber grobund for tryghed, trivsel og læring. Når et område oplever så store ændringer i rammevilkårene, er det nødvendigt at træffe overordnede strukturelle beslutninger for at undgå, at de enkelte enheder skal konkurrere indbyrdes og kæmpe for overlevelse i stedet for at have fokus på børnene. På den baggrund har Børne- og Ungdomsudvalget vedtaget følgende principper for den fremtidige struktur (BUU 11. juni 2014, bilag 1): 1. Barnet skal have en sammenhængende og afvekslende hverdag 2. Der skal skelnes mellem typer af pædagogiske tilbud, så de Side 1

3 mindste skolebørn er i et trygt og dannende miljø, der giver forældre mulighed for pasning, mens de større børn dannes i et pædagogisk tilbud i samspil med byens mange andre muligheder 3. Fritidsstrukturen skal være faglig og økonomisk bæredygtig 4. Skoler og fritidstilbud skal gøre brug af fælles faciliteter, og for de mindste skolebørn skal fritidstilbuddet og skolerne tænkes tæt sammen 5. Skoler, fritidstilbud, foreninger og andre aktører i lokalområdet skal samarbejde om aktiviteter og faciliteter 6. Der skabes den bedst mulige sammenhæng mellem dagtilbud og folkeskole, så folkeskolen i højere grad bliver forældrenes førstevalg Affødt af principperne er det endvidere besluttet, at fritidstilbud til de 6-9 årige skal organiseres i en 1:1 relation med skolerne, således at der er èt fritidstilbud pr. skole, og at klubpladserne for de årige skal samles i fritidscentre, der kan dække flere skoler. På baggrund af denne principielle beslutning, er der i Budget 2015 afsat midler til at gå i gang med den ændrede fysiske placering af en række fritidstilbud. Ligesom der er igangsat en proces, hvor medarbejderne bredt i forvaltningen blandt skoler, institutioner og administration arbejder med at implementere principperne. LØSNING Der er udarbejdet implementeringsplaner for den fysiske struktur samt en beskrivelse af overordnede modeller for organisering, som udvalget skal tage stilling til og sende i høring. Derudover er der udarbejdet procesplaner for den faglige indholdsdrøftelse, og der er påbegyndt en udredning af en ny budgetmodel, der skal sikre den bedst mulige økonomiske understøttelse af den nye struktur. I denne indstilling skal der alene tages stilling til, at fysiske og organisatoriske modeller sendes i høring. Fysisk struktur I forhold til 1:1 organiseringen af fritidstilbud og den lokale forankring af fritidscentre er der henover efteråret arbejdet med at formulere og kvalitetssikre konkrete forslag (implementeringsplaner) til fysisk placering af fritidstilbudspladserne i kommunen (bilag 1). Der er bl.a. gennemført en kommenteringsrunde, som har medført ændringer i en række implementeringsplaner heraf 20 planer, hvor ændringerne har medført et ændret forslag til implementeringsplan. Det kan eksempelvis være, at en matrikel, der oprindeligt ikke blev foreslået, nu foreslås til placering af fritidshjemspladser, og at der åbnes op for flermatrikelsløsninger. Forvaltningens bud på de samlede implementeringsplaner for udviklingen af den fysiske fritidsstruktur rundt om alle skoler er vedlagt sagen (bilag 2-6). For at oprette den ønskede fysiske struktur skal der både bygges nyt og ombygges, og der skal ske en omrokering af pladser. Implementeringsplanerne beskriver således endemålet for udviklingen af de fysiske rammer. Selvom de fysiske forandringer således i nogle tilfælde kan påbegyndes, vil en fuld implementering af den nye fysiske struktur ofte forudsætte, at der tilføres anlægsmidler, men samtidig hermed vil der også frigøres lokaler til anden anvendelse eller salg. Implementeringsplanerne er formuleret efter følgende principper: Side 2

4 For fritidsinstitutioner for de 6 9 årige skal den fysiske struktur understøtte, at der fremover skal være én fritidsinstitution til én skole. En institution kan dog godt rumme flere matrikler eller huse under forudsætning af, at disse ligger tæt på skolen. Fritidscentre for de årige dækker flere skoler, de har som oftest flere matrikler tilknyttet, og der tages udgangspunkt i de tilgængelige faciliteter. Anlæg For at minimere tidstabet i forbindelse med de projekter, som der allerede er bevilliget økonomi til i Budget 2015, og som relaterer sig til igangværende skoleudbygningsprojekter, samt kommende ønsker til Budget 2016, anbefales det, at forvaltningen allerede nu kan afgive bestillinger til Københavns Ejendomme om gennemførelse af de nødvendige forundersøgelser. Dette vil dog eventuelt indebære, at forundersøgelser og projekter i givet fald skal revideres i henhold til de beslutninger om Fremtidens Fritidsstruktur, der måtte blive truffet af Børne- og Ungdomsudvalget efter høringen om implementeringsplanerne. Modeller for organisering Parallelt med ovenstående er der arbejdet med at formulere mulige modeller for, hvordan tilbuddene skal organiseres i forhold til ledelse, personale og samarbejdsparter både på langt sigt og i en overgangsfase. Modeller for den endelige organisering Der er på baggrund af de vedtagne principper for den nye struktur flere mulige modeller for organisering af de fremtidige fritidstilbud. I dag er såvel fritids- som klubområdet (6-13 år) organiseret som en integreret del af klynge- og netværksstrukturen, og på mange matrikler er aldersgrupperne integreret. Man kan derfor ikke ændre fritidsområdets organisering uden, at det har konsekvenser for hele dagtilbudsområdet og for det pædagogiske arbejdsmarked. Både for at bevare fokus på god sammenhæng i børnenes liv og på tværs af forvaltningens forskellige tilbud, og for at sikre organisatorisk og økonomisk sammenhæng i den nye struktur, er det nødvendigt at se på strukturen på det samlede børne- og ungeområdet, herunder den bedst mulige sammenhæng mellem dagtilbud, fritidstilbud og folkeskole. Forvaltningen har på den baggrund opstillet 4 mulige modeller for, hvordan henholdsvis fritidsinstitutioner og fritidscentre organisatorisk kan udvikles med udgangspunkt i beslutningen om en 1:1 relation mellem fritidstilbud og skole, og fritidscentre der kan dække flere skoler. Det er valgt i denne indstilling at fremlægge modellerne, således at høringsparterne kan se de mulige organiseringer, når de forholder sig til forslaget om fysisk organisering. Formålet med dette er at indhente kommentarer fra høringsparterne på, hvilke fordele og ulemper de ser ved de enkelte modeller og, hvilken/hvilke modeller de finder bedst vil understøtte strukturen i Fremtidens Fritidstilbud. Uanset hvilken model der vælges, har det forskellige afledte konsekvenser for og potentialer i forhold til bl.a. stillingsstrukturen / mulighed for oprettelse af fuldtidsstillinger, ledelsesstrukturen, mulighed for effektiviseringer og sikring af sammenhæng til andre områder som skolen eller øvrige dagtilbud. Selvom det for den enkelte institution eller skole (for medarbejdere, forældre og børn) har den primære interesse, hvordan organiseringen kommer til at se ud lokalt i forhold til deres konkrete situation, så er det vigtigt i første omgang at belyse, hvilke effekter en given model har overordnet i forhold til fx stillingsstruktur. Fritidsinstitutioner kan organiseres i en 1:1 relation på følgende måder: Side 3

5 Mulige organiseringer Fritidsinstitutioner 1. Alle fritidshjem bliver KKFO er 2. Alle fritidshjem bliver kommunale eller selvejende fritidsinstitutioner i klynger/netværk 3. Alle fritidshjem bliver kommunale eller selvejende fritidsinstitutioner udenfor klynger/netværk 4. Der vælges konkret for fritidsinstitutionen til hver skole, hvilken af de 3 ovenstående modeller denne skal organiseres efter. Fritidscentre kan organiseres på følgende måder, enten som kommunale eller selvejende enheder: Mulige organiseringer Fritidscentre 1. Alle fritidscentre bliver del af klynge eller netværk 2. Alle fritidscentre bliver del af et klubfællesskab 3. Alle fritidscentre bliver selvstændige enheder udenfor både klynge / netværk og klubfællesskaber 4. Der vælges konkret for hvert fritidscenter, hvilken af de 3 ovenstående modeller dette skal organiseres efter. Der er forvaltningens anbefaling, at den nye organisering og stillingsstruktur skal implementeres fuldt ud over hele byen fra den 1. august Det kan i en periode herefter, og indtil, den fysiske struktur er på plads, betyde, at fx børnehave- og fritidshjemspladser, som tidligere har fungeret som én institution på samme matrikel/hus, skal adskilles organisatorisk. Alternativet er, at den nye organisering indfases langsomt over en flerårig periode i takt med, at den fysiske struktur falder på plads. Det vurderes ikke at være hensigtsmæssigt, da det vil betyde, at der i flere år vil være en meget uensartet organisatorisk struktur over byen, hvor skoler og fritidstilbud ikke vil have den samme ramme for deres samarbejde omkring børnenes hverdag. Overgangsmodel I og med at der allerede i dag er ændret i en række grundvilkår for kommunens fritidstilbud, er det forvaltningens anbefaling, at der - i en overgangsperiode fra den 1. august 2015 og frem til den fulde implementering af den nye organisering den 1. august skal ske organisatoriske tilpasninger, selvom de fysiske forhold ikke er på plads endnu. Overgangsmodellen skal imødekomme behovet for et styrket samarbejde, både på tværs af fritidstilbuddene og mellem fritidstilbud og skole, samt understøtte udviklingen af en 1:1 model mellem skole og fritidsinstitution. Udgangspunktet for skoleåret 2015 til 2016 er, at børn fortsætter i de fritidstilbud, som de benytter i dag. Skoleindskrivningen til næste skoleår er allerede igangsat og afsluttes, før herværende plan har været behandlet efter høring. Indskrivning i fritidshjem og klub vil ske i forhold til de institutioner, der findes i den nuværende organisering. Som det fremgår af afsnittet med Videre Proces, er det planen, at så snart en fremtidig organisationsmodel er blevet vedtaget, så vil forvaltningen afholde individuelle møder med fritidstilbuddene omkring de enkelte skoler og skolerne, hvor den mest hensigtsmæssige overgangsmodel fastlægges. Eventuelle omrokeringer i overgangsperioden aftales ved disse møder. Således sendes de fremlagte modeller for fremtidig organisering også i høring med denne indstilling. Afhængigt af de indkomne høringssvar og den politiske drøftelse, vil der derefter blive udarbejdet en konkret model der indstilles i marts 2015, hvor konsekvenserne af de enkelte modeller uddybes, således at der efterfølgende kan træffes endelig beslutning om valg af model, eventuelt efter en detaljeret høring (forventeligt maj 2015). Side 4

6 Faglig kvalitet På baggrund af den ændrede hverdag for fritidstilbuddenes virke er det ambitionen at udvikle et stærkt fagligt og dermed attraktivt fritidstilbud for byens børn og unge. Formålet er at fastholde kvaliteterne i og videreudvikle fritidstilbuddenes faglige indhold, så alle børn og unge i København får mulighed for at tilegne sig de sociale, faglige og personlige kompetencer, der giver dem mulighed for at deltage som aktive, demokratiske borgere samt gennemføre en ungdomsuddannelse. Forvaltningen igangsætter i tæt dialog med områdets aktører en proces for drøftelse og udvikling af de faglige mål for Fremtidens Fritidstilbud. I marts 2015 vil forvaltningen fremlægge et udkast til de fremtidige faglige mål for de københavnske fritidstilbud. Det er som en del af arbejdet oplagt at se på, hvordan de nuværende pejlemærker for kvalitet og dagtilbud kan spille sammen med de fremtidige mål for fritidstilbuddene. Økonomi og budgettildeling Når der etableres nye strukturer, skal dette understøttes af nye budgetmodeller, som passer sammen med strukturen på den bedst mulige måde og sikrer, at vi tilpasser tildelingen af økonomi til fremtidens tilbud. Ved udarbejdelsen af nye budgetmodeller på fritidstilbudsområdet frem mod januar 2016 skal der dels tages højde for, at de eksisterende midler skal og kan anvendes anderledes, fordi strukturen er anderledes. Dels skal der tages højde for det eksisterende økonomiske råderum, som vil være omfattet af den generelle effektiviseringsstrategi i kommunen, hvor driftsbudgetterne generelt reduceres. Det blev besluttet med vedtagelsen af Budget 2015, at dele af effektiviseringspotentialet hjemtages allerede i 2015 med stigende profil i I den forbindelse vedtog Børne- og Ungdomsudvalget, at der skal udarbejdes nye bevillingstildelingsmodeller på fritidsområdet, og at der herigennem opnås effektiviseringer ved at tildele konkret økonomi i forhold til den faktiske åbningstid, ledelsestid, nye arbejdstidsforhold som følge af den ændrede arbejdstidsaftale, antal personale og gruppestørrelse mv. (BUU ). Fritidsområdet vil i tråd med dette opleve ændringer med betydning for driftsøkonomien - i forhold til: Antallet af fysiske enheder Dimensioneringen af den fysiske kapacitet, når skole og fritidstilbud bygges tættere sammen og integreres i løbet af dagen Antallet af selvstændigt ledede enheder Det markant reducerede antal åbningstimer i selve fritidstilbuddet Kommunikation og inddragelse Arbejdet med Fremtidens Fritidstilbud berører mange mennesker, og det er afgørende, at forvaltningen sikrer kommunikationen til børn, forældre og medarbejdere, som er berørt af omlægningen, og dialogen med de relevante samarbejdspartnere. Der er igangsat drøftelser i forskellige faste dialog-, arbejds- og følgegrupper med bl.a. de faglige organisationer, paraplyorganisationer og forældreorganisationer, og der er planlagt løbende drøftelser og information i HovedMED. Den brede kommunikation til institutioner, skoler og forældre sikres via temasider på intra- og internettet, samt nyhedsbreve. I forbindelse bl.a. med allerede afholdte møder og kommenteringen om Fremtidens Fritidstilbud er der blevet fremført en række overordnede bekymringer, som også afspejler sig i konkrete henvendelser til udvalget og forvaltningen. Side 5

7 Bekymringerne omhandler bl.a. bevarelse af det særlige ved fritidspædagogikken og de særlige kvaliteter ved mindre enheder. Forvaltningen har fokus på de kvaliteter, der ligger i fritidsområdet i dag, og arbejder videre med, hvordan disse kan sikres i den kommende struktur. Der vil løbende blive taget stilling til de spørgsmål og bekymringer, som forvaltningen får kendskab til, fx via de særlige temasider for Fremtidens Fritidstilbud på ØKONOMI Som det fremgår af ovenstående afsnit vil overgangen til en ny struktur for fritidstilbud samt den vedtagne effektiviseringsstrategi have betydning for både drifts- og anlægsøkonomien. For driftsøkonomien gælder det, at der skal udarbejdes en ny budgetmodel. For anlægsøkonomien gælder det, at der i de kommende anlægsplaner i en årrække skal indlægges budgetønsker til ændringer i den fysiske struktur både på grund af det fortsat stigende børnetal i skoleårgangene og på grund af den ændrede fysiske organisering, hvor der fokuseres på, at der skal være nærhed mellem skoler og fritidstilbud. Samtidig vil der på den anden side være mulighed for at frigøre lokaler til anden anvendelse eller salg. Denne indstilling i sig selv har således ikke økonomiske konsekvenser, men der vil i en række følgebeslutninger være økonomiske konsekvenser. VIDERE PROCES Forvaltningens udkast til implementeringsplaner sendes i høring i perioden uge 51 til uge 6 hos forældre- og institutionsbestyrelser i dag- og fritidstilbud, skolebestyrelser, lokaludvalg, Brug Folkeskolen, Skole og Forældre, Københavns Forældreorganisation, Københavns Fælleselevråd, Handicaprådet, de selvejende institutioners paraplyorganisationer og de faglige organisationer (LFS, BUPL, KLF, SKK). Den videre proces for arbejdet med Fremtidens Fritidstilbud er planlagt i forhold til nedenstående tidsplan: Side 6

8 Else Sommer /Camilla Niebuhr, Henriette Bjørn Nielsen BESLUTNING Ø stillede ændringsforslag om at indstillingens 2. at-punkt formuleres således: "at høringsparterne tillige bedes kommentere på model 2 for den fremtidige organisering af fritidsinstitutioner og alle fire modeller for fritidscentre i København med henblik på at kvalificere organiseringsmodeller forud for en eventuel detaljeret høring". Forslaget bortfaldt, da det ikke kunne opnå flertal: For stemte 4 medlemmer: O, V og Ø. Imod stemte 4 medlemmer: A, C og F. Side 7

9 2 medlemmer undlod at stemme: B. A stillede ændringsforslag om at indstillingens 2. at-punkt formuleres således: "at høringsparterne tillige bedes kommentere på model 2 og 3 for den fremtidige organisering af fritidsinstitutioner og alle fire modeller for fritidscentre i København med henblik på at kvalificere organiseringsmodeller forud for en eventuel detaljeret høring". Forslaget blev godkendt efter afstemning med følgende resultat: For stemte 9 medlemmer: A, B, F, O, V og Ø. Imod stemte 1 medlem: C. Ingen medlemmer undlod at stemme. Med dette således ændrede 2. at-punkt blev indstillingen godkendt i sin helhed uden afstemning. O, V og Ø ønskede følgende tilført protokollen: "Partierne ønsker at fastholde og sikre, at der også fremover er attraktive fritidstilbud i København. Med folkeskolereformens længere skoledage og tilsvarende kortere åbningstider i fritidstilbuddene, accepterer vi, at en omlægning af det fritidspædagogiske område er nødvendig. Målet er at sikre, at de enkelte fritidstilbud også fremover er fagligt og økonomisk bæredygtige. Vi er enige i, at det ikke vil kunne lade sig gøre i den nuværende fritidsstruktur. Samtidig ønsker vi at fastholde et 0-18 års perspektiv, så vi sikrer sammenhæng i tilbud samt differentierede tilbud. For os handler 0-18 års perspektivet om at skabe muligheder for, at børn og unge kan mødes på tværs af alder. Ligeledes giver 0-18 års perspektivet rum for faglig udvikling, hvor dialog og viden om børn og unge er omdrejningspunktet for samarbejde hos det pædagogiske personale. Og denne viden om, hvad der fremmer kvaliteten i det pædagogiske arbejder, herunder hvilke forhold der har afgørende betydning fra det professionelle arbejde i og med relationerne til børn og unge, skal selvfølgelig bruges, når fritidstilbuddenes faglige indhold og faglige mål for Fremtidens Fritidstilbud udvikles over de kommende måneder. Samtidig vil vi godt gøre opmærksom på, at Fremtidens Fritidstilbud med den såkaldte 1:1-organisering handler om organisering af ledelse og ikke nødvendigvis organisering af mursten. Dvs at den fremtidige fritidsstruktur sagtens kan have fritidstilbud, der godt nok har én leder og er tilknyttet én skole, men kan ligge på flere matrikler." A, B, O, V og Ø ønskede følgende tilført protokollen: "Vi synes oplægget er vidtgående og derfor er det vigtigt at man lokalt får mulighed for at komme med input i forhold til de perspektiver, der er og som er vigtige at få med i arbejdet for at finde de bedste løsninger. Derfor opfordrer vi borgere såvel som institutioner til at afgive høringsvar. Yderligere vil vi i det videre forløb lægge vægt på, at diversitet i tilbuddene samt institutioner i forskellige størrelser respekteres således, at man som borger har bedre mulighed for at vælge et tilbud, som passer godt til den enkelte familie." BILAG 1. Den fysiske struktur, herunder tidligere beslutning og kommenteringsrunden 2. Implementeringsplaner - Amager 3. Implementeringsplaner - Indre By-Østerbro 4. Implementeringsplaner - Valby-Vesterbro-Kgs. E 5. Implementeringsplaner - Brønshøj-Vanløse 6. Implementeringsplaner Nørrebro-Bispebjerg 7. HØRINGSBREV - Fremtidens Fritidstilbud Side 8

Ny institutionsstruktur

Ny institutionsstruktur Ny institutionsstruktur KL-konference om de nye fritidstilbud 26. februar 2015 Gitte Lohse Områdechef BUF Nørrebro-Bispebjerg 1 Børne- og Ungdomsforvaltningens organisering Den nuværende fritidsstruktur

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 39 Fremtidens Fritidstilbud ved Holbergskolen Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud, fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en fastholdt implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en fastholdt implementeringsplan Bilag 4 Fremtidens Fritidstilbud ved Amager Fælled Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud anbefaler forvaltningen, at den oprindelige

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 37 Fremtidens Fritidstilbud ved Blågård Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud, fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

BILAG 67 VANLØSE SKOLE

BILAG 67 VANLØSE SKOLE BILAG 67 VANLØSE SKOLE Organisering af fritidsinstitutionen ved Vanløse Skole. Forvaltningen har gennemgået de modtagne høringssvar, og indstiller på denne baggrund at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter,

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 40 Fremtidens Fritidstilbud ved Lundehusskolen Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

BILAG 63 FRITIDSCENTRE OMRÅDE VANLØSE- BRØNSHØJ/HUSUM

BILAG 63 FRITIDSCENTRE OMRÅDE VANLØSE- BRØNSHØJ/HUSUM BILAG 63 FRITIDSCENTRE OMRÅDE VANLØSE- BRØNSHØJ/HUSUM Organisering af fritidscentre i område Vanløse-Brønshøj/Husum Forvaltningen har gennemgået de modtagne høringssvar, og indstiller på denne baggrund

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en fastholdt implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en fastholdt implementeringsplan Bilag 17 Fremtidens Fritidstilbud ved Christianshavns Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud, fastholder forvaltningen den oprindelige

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 69 Fremtidens Fritidstilbud ved Brønshøj Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 45 Fremtidens Fritidstilbud ved Bavnehøj Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud, fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 70 Fremtidens Fritidstilbud ved Husum Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud, fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel for

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 2 Fremtidens Fritidstilbud ved Skolen på Islands Brygge Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud, fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 7 Fremtidens Fritidstilbud ved Lergravsparkens Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 65 Fremtidens Fritidstilbud ved Korsager Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 10 Fremtidens Fritidstilbud ved Sundbyøster Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Høringssvar vedr. organisering af fritidsinstitutionspladser ved Kirsebærhavens Skole.

Høringssvar vedr. organisering af fritidsinstitutionspladser ved Kirsebærhavens Skole. Københavns kommune Børne- og Ungdomsudvalget Att: www.blivhoert.kk.dk København den 31. maj 2013 Høringssvar vedr. organisering af fritidsinstitutionspladser ved Kirsebærhavens Skole. LFS mener, at de

Læs mere

BILAG 42 NØRREBRO PARK SKOLE

BILAG 42 NØRREBRO PARK SKOLE BILAG 42 NØRREBRO PARK SKOLE Organisering af fritidsinstitutionen ved Nørrebro Park Skole. Forvaltningen har gennemgået de modtagne høringssvar, og indstiller på denne baggrund at Børne- og Ungdomsudvalget

Læs mere

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet Her er der mulighed for at få svar på følgende spørgsmål: 1. Hvem omfatter de nye bevillingsmodeller?

Læs mere

BILAG 29 FRITIDSCENTRE OMRÅDE NØRREBRO/ BIS- PEBJERG

BILAG 29 FRITIDSCENTRE OMRÅDE NØRREBRO/ BIS- PEBJERG BILAG 29 FRITIDSCENTRE OMRÅDE NØRREBRO/ BIS- PEBJERG Organisering af fritidscentre i område Nørrebro/Bispebjerg Forvaltningen har gennemgået de modtagne høringssvar, og indstiller på denne baggrund at

Læs mere

Fremtidens Fritidstilbud ved Vanløse Skole. Forvaltningens anbefaling

Fremtidens Fritidstilbud ved Vanløse Skole. Forvaltningens anbefaling Bilag 67 Fremtidens Fritidstilbud ved Vanløse Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud, fastholder forvaltningen den fremlagte løsningsmodel

Læs mere

BILAG 10 SUNDBYØSTER SKOLE

BILAG 10 SUNDBYØSTER SKOLE BILAG 10 SUNDBYØSTER SKOLE Organisering af fritidsinstitutionen ved Sundbyøster Skole. Forvaltningen har gennemgået de modtagne høringssvar, og indstiller på denne baggrund at Børne- og Ungdomsudvalget

Læs mere

BILAG13 FRITIDSCENTRE OMRÅDE INDRE BY / ØSTERBRO

BILAG13 FRITIDSCENTRE OMRÅDE INDRE BY / ØSTERBRO BILAG13 FRITIDSCENTRE OMRÅDE INDRE BY / ØSTERBRO Organisering af fritidscentre i område Indre By/Østerbro Forvaltningen har gennemgået de modtagne høringssvar og anbefaler en ny løsningsmodel for organiseringen

Læs mere

Fremtidens Fritidstilbud ved Ålholm Skole

Fremtidens Fritidstilbud ved Ålholm Skole Bilag 51 Fremtidens Fritidstilbud ved Ålholm Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud, anbefaler forvaltningen, at den oprindelige implementeringsplan

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 38 Fremtidens Fritidstilbud ved Guldberg Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud, fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 30.05.2012, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 8. Skoledistriktsændringer 2013-14 (2012-57812) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 8. Skoledistriktsændringer

Læs mere

Forvaltningens anbefaling

Forvaltningens anbefaling Bilag 9 Fremtidens Fritidstilbud ved Skolen ved Sundet Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Fremtidens Fritidstilbud ved Randersgades Skole. Forvaltningens anbefaling

Fremtidens Fritidstilbud ved Randersgades Skole. Forvaltningens anbefaling Bilag 22 Fremtidens Fritidstilbud ved Randersgades Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

BILAG 5 DYVEKESKOLEN. Organisering af fritidsinstitutionen ved Dyvekeskolen.

BILAG 5 DYVEKESKOLEN. Organisering af fritidsinstitutionen ved Dyvekeskolen. BILAG 5 DYVEKESKOLEN Organisering af fritidsinstitutionen ved Dyvekeskolen. Forvaltningen har gennemgået de modtagne høringssvar, og indstiller på denne baggrund at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter,

Læs mere

Fremtidens Fritidstilbud ved Tove Ditlevsens Skole

Fremtidens Fritidstilbud ved Tove Ditlevsens Skole Bilag 48 Fremtidens Fritidstilbud ved Tove Ditlevsens Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud, fastholder forvaltningen den fremlagte

Læs mere

BILAG 1 FRITIDSCENTRE OMRÅDE AMAGER

BILAG 1 FRITIDSCENTRE OMRÅDE AMAGER BILAG 1 FRITIDSCENTRE OMRÅDE AMAGER Organisering af fritidscentre i område Amager Forvaltningen har gennemgået de modtagne høringssvar, og indstiller på denne baggrund at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter,

Læs mere

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungdomsudvalg om Fremtidens Fritidstilbud.

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungdomsudvalg om Fremtidens Fritidstilbud. København, 5. februar, 2015 Til Børne- og Ungdomsudvalget, Københavns Kommune Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungdomsudvalg om Fremtidens Fritidstilbud.

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 43 Fremtidens Fritidstilbud ved Rådmandsgades Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

BILAG 25 SØLVGADE SKOLE

BILAG 25 SØLVGADE SKOLE BILAG 25 SØLVGADE SKOLE Organisering af fritidsinstitutionen ved Sølvgade Skole. Forvaltningen har gennemgået de modtagne høringssvar, og indstiller på denne baggrund at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter,

Læs mere

Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye bevillingsmodeller på fritidsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy og Administrativt Ressourcecenter BILAG 15-09-2015 Sagsnr. 2015-0081469 Dokumentnr. 2015-0081469-18 Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye

Læs mere

BILAG 55 ELLEBJERG SKOLE

BILAG 55 ELLEBJERG SKOLE BILAG 55 ELLEBJERG SKOLE Organisering af fritidsinstitutionen ved Ellebjerg Skole. Forvaltningen har gennemgået de modtagne høringssvar, og indstiller på denne baggrund at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter,

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

Fremtidens Fritidstilbud ved Ellebjerg Skole

Fremtidens Fritidstilbud ved Ellebjerg Skole Bilag 55 Fremtidens Fritidstilbud ved Ellebjerg Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud, fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning. København, 22. januar 2014 Til Børne- og Ungeudvalget, Københavns Kommune Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

Bilag 1: Understøttelse af implementering af den nye struktur

Bilag 1: Understøttelse af implementering af den nye struktur KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Bilag 1: Understøttelse af implementering af den nye struktur 1. Klyngeledelse Når de nye klynge- og netværksledelser tiltræder d. 1. august 2016,

Læs mere

Der er en offentlig høring som annonceres i den lokale presse i uge 43.

Der er en offentlig høring som annonceres i den lokale presse i uge 43. Børne- og Ungdomsforvaltningen Politisk Strategisk Sekretariat Skolebestyrelser, faglige organisationer, Østerbro, Amager Øst og Amager Vest lokaludvalg, Fællesrådet for Folkeskolen, Fællesrådet for Fritidsinstitutioner

Læs mere

Henvendelse om beslutning om Bakkehusets fremtid som selvstændig institution.

Henvendelse om beslutning om Bakkehusets fremtid som selvstændig institution. Dato: 11.juni 2014 Fra Forældrebestyrelsen i klynge A5 og forældrerådet for Bakkehuset integrerede fritidsinstitution. Til BUU i København samt BR. Henvendelse om beslutning om Bakkehusets fremtid som

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Børne- og ungepolitik

Børne- og ungepolitik Børne- og ungepolitik Børne - og ungepolitik Bken i pixi-format Favrskov Byråd har vedtaget en B, der peger frem mod 2014. Den er delt op i fem temaer: Udvikling og effektivisering Læring og kvalitet Inklusion

Læs mere

DAGSORDEN for Ordinært møde torsdag den 11. december 2003

DAGSORDEN for Ordinært møde torsdag den 11. december 2003 Page 1 of 10 Borgerrepræsentationen DAGSORDEN for Ordinært møde torsdag den 11. december 2003 BR 617/03 Medlemsforslag om aftale på fritidshjemsområdet Medlemsforslag

Læs mere

Høringssvar fra Skolen ved Sundet (SvS), Amager

Høringssvar fra Skolen ved Sundet (SvS), Amager Høringssvar fra Skolen ved Sundet (SvS), Amager Skolebestyrelsen på Skolen ved Sundet forventer, at en sammenlægning af de nuværende fritidstilbud til skolens børn vil blive en realitet som følge af de

Læs mere

Paraplyorganisationen MDI s høringssvar på Fremtidens Fritidstilbud

Paraplyorganisationen MDI s høringssvar på Fremtidens Fritidstilbud Paraplyorganisationen MDI s høringssvar på Fremtidens Fritidstilbud MDI februar 2015 MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Børne og Ungdomsudvalget har sendt forslag

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Afsender Høringsresume Evt. kommentarer fra forvaltningen Indre By/ Østerbro

Afsender Høringsresume Evt. kommentarer fra forvaltningen Indre By/ Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT 28-11-2013 Oversigt over indkomne høringssvar med kommentarer fra forvaltningen Sagsnr. 2013-0225944 Dokumentnr. 2013-0225944-9

Læs mere

Fælles afsæt fælles udvikling

Fælles afsæt fælles udvikling Projektplan Fælles afsæt fælles udvikling - Strategisk udviklingsproces på skole og dagtilbudsområdet Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 2 7. o k t o b e r 2 0 1 5 Børn- & Skoleudvalget har ønsket, et konkret oplæg om, hvordan en fremtidig organisering af Daginstitution Munkebo (herefter:

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Skolestarten som en del af en større sammenhæng i kommunen Baggrund Regeringen har nedsat et skolestartudvalg, der i februar 2006 har afgivet rapport En god skolestart.

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Jesper Skou Hansen, Jesper Christensen, Bjarne Nielsen og Lars Rasmussen. Allan Mylius Thomsen forlod mødet kl. 10.45 under behandlingen af sag nr. 6 og vendte tilbage kl.

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Ny plan for fritids- og ungdomsskoleområdet Planen for fritids- og ungdomsskoleområdet giver retningen for en videreudvikling

Læs mere

Business case. Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk

Business case. Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk Business case Projekttitel Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk Skolebestyrelse, forældrebestyrelse, A-med i skolen og på Puk samt ledelse på Puk og Hornbæk Skole, ønsker en ny organisering,

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en fastholdt implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en fastholdt implementeringsplan Bilag 42 Fremtidens Fritidstilbud ved Nørrebro Park Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud, anbefaler forvaltningen, at den oprindelige

Læs mere

Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune

Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune Uddannelse og Arbejdsmarked Peter Sinding Poulsen Sagsnr. 17.01.04-A00-2-15 Dato:20.5.2015 Indledning Det er en politisk ambition, at flere unge får en ungdomsuddannelse

Læs mere

Holme Dagtilbud og Rundhøj-Holme Dagtilbud indstilles fusioneret til ét dagtilbud med virkning fra 1. august 2014.

Holme Dagtilbud og Rundhøj-Holme Dagtilbud indstilles fusioneret til ét dagtilbud med virkning fra 1. august 2014. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. maj 2014 Holme Dagtilbud og Rundhøj-Holme Dagtilbud indstilles fusioneret til ét dagtilbud med virkning fra 1. august 2014. 1. Resume

Læs mere

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Formål Formålet med skolereformen er at sikre en højere faglighed gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Således skal

Læs mere

INPUT TIL TEMADRØFTELSE

INPUT TIL TEMADRØFTELSE INPUT TIL TEMADRØFTELSE En ny folkeskole I juni 2013 blev der indgået en politisk aftale, som lægger op til et fagligt løft af folkeskolen og til øget mål- og resultatstyring. Samtidig er der vedtaget

Læs mere

Notat om trivselsundersøgelsen 2015 i Københavns Kommune

Notat om trivselsundersøgelsen 2015 i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Notat om trivselsundersøgelsen 2015 i Københavns Kommune Trivselsundersøgelsen blev behandlet i Børne- og Ungdomsudvalget

Læs mere

FOLKESKOLEreformen er en FAGLIG reform der skal FORANDRE praksis. Skolebestyrelsesmedlemmer Skole og Forældre København 22.

FOLKESKOLEreformen er en FAGLIG reform der skal FORANDRE praksis. Skolebestyrelsesmedlemmer Skole og Forældre København 22. FOLKESKOLEreformen er en FAGLIG reform der skal FORANDRE praksis Skolebestyrelsesmedlemmer Skole og Forældre København 22. februar 2014 1 Folkeskolereformen helt kort Den overordnede målsætning med reformen

Læs mere

Indstilling. Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger. 1. Resume. Til Magistraten. Den 6. november 2012.

Indstilling. Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger. 1. Resume. Til Magistraten. Den 6. november 2012. Indstilling Til Magistraten Den 6. november 2012 Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Denne indstilling indeholder forslag til tids- og procesplan

Læs mere

Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen

Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen Indholdsfortegnelse Kontingentfrihed... 1 Grundbeløb... 1 Nye pladspriser... 2 Sociale normeringer... 2 Aktivitetspuljen... 3 Konsekvensen for pladspriserne

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

At den midlertidige ordning for ungdomsklubberne fra 01.08.2014 01.08.2015 godkendes.

At den midlertidige ordning for ungdomsklubberne fra 01.08.2014 01.08.2015 godkendes. Dagsordenpunkt Udviklingsprojekt for ungemiljøet i Beslutning Trine Græse stillede følgende ændringsforslag til 1. at-punkt: At Børne- og Undervisningsudvalget godkender igangsættelse af udviklingsprojekt

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Denne vejledning er ment som en hjælp til udarbejdelsen af klubbydelsplanen gældende fra januar 2014 til januar 2016. Målgruppen for arbejdet

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. REFERAT for mødet den , kl. 16:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. REFERAT for mødet den , kl. 16:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 23.09.2015, kl. 16:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 2. Nye bevillingsmodeller på fritidsområdet (2015-0081469) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 2. Nye bevillingsmodeller

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Bilag 3a - Ansøgning om forsøgsordninger for Fritidscenter Brønshøj-Husum

Bilag 3a - Ansøgning om forsøgsordninger for Fritidscenter Brønshøj-Husum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Områdesekretariatet NOTAT Bilag 3a - Ansøgning om forsøgsordninger for Fritidscenter Brønshøj-Husum Børne- og Ungdomsudvalget besluttede, at alle ansøgninger

Læs mere

Bilag 2: Strategi for placering af modtagelsesklasser

Bilag 2: Strategi for placering af modtagelsesklasser KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUF/Kapacitetsstyring NOTAT Bilag 2: Strategi for placering af modtagelsesklasser Dette bilag præsenterer forvaltningens strategi og principgrundlag for

Læs mere

Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur

Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur Børne-og Ungeudvalget har slut maj og start juni afholdt dialogmøder med skolebestyrelserne i Midt, Nord og Syd om Greves fremtidige skolestruktur.

Læs mere

FU-analyse 2014 HØRINGSSVAR

FU-analyse 2014 HØRINGSSVAR FU-analyse 2014 HØRINGSSVAR Antal høringssvar Område Silkeborgvej, herunder Gellerup og Toveshøj Antal Skanderborgvej 14 Horsensvej 9 Oddervej 11 Grenåvej Øst 11 Grenåvej Vest 13 Randersvej 11 Viborgvej

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Indledning Motivation og hovedbudskab Læring og trivsel hos børn og unge Hovedbudskabet med omstillingen er: Alle unge skal have forudsætninger for at få uddannelse Vores børn skal trives, og de skal lære

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Dokumentnr Notat om klubsituationen i Holmbladsgade-kvarteret

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Dokumentnr Notat om klubsituationen i Holmbladsgade-kvarteret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om klubsituationen i Holmbladsgade-kvarteret Baggrund Nærværende notat er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge?

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Debat om vores skoler og børnehuse Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg... 5 Børnehus og skole flytter

Læs mere

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter Børne- og Ungdomsforvaltningen FAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen 2016 Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter I Københavns Kommunes fritidsinstitutioner og -centre og skoler

Læs mere

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund Punkt 3. Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund 2016-008853 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,

Læs mere

Gentænkning af tilbud i Gellerup, Toveshøj og Ellekær

Gentænkning af tilbud i Gellerup, Toveshøj og Ellekær Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Klik her for at angive tekst. Dato for fremsendelse til MBA Gentænkning af tilbud i Gellerup, Toveshøj og Ellekær 1. Resume Byrådet besluttede den

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG TIL FOLKESKOLEREFORMEN I DRAGØR

ÆNDRINGSFORSLAG TIL FOLKESKOLEREFORMEN I DRAGØR 5. februar 2015 HØRINGSSVAR ÆNDRINGSFORSLAG TIL FOLKESKOLEREFORMEN I DRAGØR Folkeskolereformen er en meget omfattende forandringsproces med store konsekvenser for både medarbejdere, børn og forældre på

Læs mere

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 25. august 2014 Cover til unge-initiativer i Budget 2015 Overordnede mål Unge i København skal have gode rammer for at vokse op, udvikle sig og komme godt

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Nyt læringstilbud i Tranbjerg I Tranbjerg er der et veludbygget samarbejde mellem lokalområdets forældre, institutioner og foreninger. Samarbejdet er særligt udpræget

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger Punkt 6. Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger 2016-011001 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at forvaltningen

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere

Bilag 1. Notat om klubfællesskaber og ledelsesstruktur

Bilag 1. Notat om klubfællesskaber og ledelsesstruktur KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT Bilag 1 Notat om klubfællesskaber og ledelsesstruktur Ledelsesstrukturen i den nye klubmodel er baseret på følgende forudsætninger:

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 05.05.2014, kl. 07:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 3. distrikter 2015/16 (2014-0042223) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 3. distrikter 2015/16 (2014-0042223)

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Ordinært møde. Mødetidspunkt: :30. Mødeafholdelse: ML VIP Loungen NB.

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Ordinært møde. Mødetidspunkt: :30. Mødeafholdelse: ML VIP Loungen NB. Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Mødetidspunkt: 09-03-2016 14:30 Mødeafholdelse: ML. 0.23 VIP Loungen NB. Tilstede: Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A) Carsten

Læs mere