Det indre selskab. Personselskaberne samt valg af selskabsform. Problemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab og stille deltager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det indre selskab. Personselskaberne samt valg af selskabsform. Problemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab og stille deltager"

Transkript

1 Det indre selskab Persnselskaberne samt valg af selskabsfrm Indledning Prblemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab g stille deltager Tidligere har betegnelsen stille selskab været anvendt i tre frskellige henseender: selskabsfrhld med indskyderen sm selskabsdeltager, lånefrhld med indskyderen sm kreditr g samlekategri fr selskabsfrhld g lånefrhld. Ne er i md dette begreb, da det ikke er krrekt at gruppere frhld af frskellig karakter under det samme navn, ligesm det er frkert at betegne frhld, der ikke er selskaber, sm selskaber. Det ville være det samme sm at finde samlede regler fr pærer, når man snakker m både spiselige g elektriske pærer. Det, der adskiller det indre selskab fra de øvrige samvirkefrmer, er den indre deltagers medejendmsret til virksmhedens frmue. Dg kan en ejerandel af helt underrdnet betydning tilsidesættes ud fra en realitetsbetragtning, jf. Crmna-nøglen - U SHD. Indre selskaber Stille selskaber er en samlebetegnelse fr flere selskabstyper, hvrfr Indre selskaber kan udskilles fra betegnelsen. Udg. pkt. er at det indre selskab reguleres sm et K/S, hvr man fretager et stille selskabsindskud. Et indre selskab er herefter et K/S, blt hvr kmmanditisternes ikke er kendt af mverdenen. Adskillelsen verfr K/S et skaber derfr ikke prblemer. 1 Der findes dg mdifikatiner til udg. pkt. m at anvende K/S-reglerne. Atypiske lånefrhld Man kan gså udskille andre stille selskabsindskud til særskilt regulering F.eks. de utvivlsmme lånefrhld, lån med selskabspræg, dvs. hvr indskyderen/kreditr er tillagt frvaltningsmæssige g øknmiske beføjelser (f.eks. krav m gdkendelse af dispsitiner). Ved atypiske lån, får man ngle atypiske frdele / kmpetencer sm kreditr Spørgsmålet er m dmstlene vil lade disse selskabsprægede lån regulere af de kreditretlige regler g dermed give indskyderen anmeldelsesret i virksmhedsindehaverens b Adskillelsen mellem indre selskaber g de atypiske lånefrhld er således kmpliceret. Utvivlsmme lånefrhld: Pengelån med fast rente Udbyttegivende gældsbreve Ansvarlig lånekapital (lån med kautin) Knvertible lån (knvertering til andet end penge ex anparter) 1 Jeg har ikke kunne finde et sted i bgen, hvr dette siges direkte, men det kan måske udledes indirekte

2 Frvaltningsmæssige beføjelser kan være: Kan nedlægge vet Inddrages i verrdnede eller daglig ledelse Vidtgående adgang til infrmatiner Kntrladgang, fx til regnskabsmateriale Øknmiske rettigheder kan være Tillagt verskudsandel Tager del i underskud (prblematisk, men anerkendt i den stille barnesse ) Den stille barnesse jf. U H - afgrænsning ml. indre selskab g atypiske lånefrhld indenfr skatteretten. Se side 188 g 191 i selskabsfrmerne fra 3. år. (er det freneligt, at låntageren tager del i både verskud g underskud?) Barnessen, havde fretaget en række kapitalindskud i sin ægtefælles legetøjsvirksmhed. I kntrakten var hun nævnt sm stille Gesellschafterin. Hendes ver-/underskudsandel var på 1/5 (20 %), dg således at hendes del af verskuddet var maksimeret til 10% af hendes samlede indskud, hvrimd hendes underskudsandel var uden beløbsbegrænsning. Indskuddene skulle efter kntrakten knteres under egenkapital. Efter kntrakten havde barnessen ikke medejendmsret til virksmhedens aktiver. (Bemærk, at der i Tyskland findes stille selskaber både med g uden medejendmsret til aktiverne. - Barnessen havde fået et uden, hvilket nk berede på en tilfældighed, jf. Højesterets mindretal.) Barnessen krævede skattemæssigt fradrag fr underskudsandelen (driftsudgift), hvilket blev nægtet. Skatteministeriet mente, der var tale m et lån g dermed et ikke-fradragsberettiget frmuetab. HD: Sammenfattende Flertallet på 4: Indskuddene kan ikke karakteriseres sm egentligt lån, men heller ikke sm sædvanligt kmmanditindskud. Herefter findes der hverken i SL 4-6 eller skatteministeriets praksis vedrørende kmmanditindskud med ejendmsret til aktiverne at være tilstrækkeligt støtte fr at tilkende barnessen fradragsret fr tabet. Skatteministeriet frifindes derfr. Mindretallet på 1: Parterne tillagde det næppe betydning, at barnessen ikke fik tillagt medejendmsret, g det vil fte ber på tilfældigheder, m en bestemmelse m medejendmsret medtages i sådanne kntrakter. Mindretallet fandt det derfr betænkeligt at tillægge det betydning, m barnessen havde medejendmsret. Man skal se flertallets præmisser i lyset af mindretallets udtalelse. Mindretallet mener, at det er fr tilfældigt at man tillægger medejendmsretten så str betydning. Dmmen viser: At selvm et indskud har en række selskabspræg (atypiske lånefrhld), såsm verskudsandel g ubegrænset (!) underskudsandel, vil der altid blive statueret lånefrhld, sålænge indskyderen ikke har medejendmsret til aktiverne. Dette understøttes af at der ikke frelå antydningen af skattetænkning, g det var af persnlige årsager at barnessen ikke ville stå sm medejer (havde arvet et gds i DK). Efter retspraksis er der afgørende vægt på, m indskyderen har medejendmsret, dg ved ejerandel af helt underrdnet betydning, jf. Crmna-nøglen - U SHD, har medejendmsret ingen betydning 2. 2 Kunne ikke findes i bgen.

3 Karakteristika Ved medejendmsret statueres der altid selskabsfrhld jf. Revisrens Flisefabrik. Selv vidtgående frvaltningsmæssige beføjelser udelukker derimd ikke lånefrhld, dvs. anmeldelsesretten fasthldes g underskudsfradrag nægtes jf. Den stille barnesse. Opfattes indskyderen sm långiver (dvs. der freligger et atypisk lånefrhld) følger det af frhldets natur, at indskyderen kan anmelde sit krav md virksmhedsindehaveren i dennes b. Se i øvrigt mat.samling s. 71. Karakteristisk fr det indre selskab er navnlig fire frhld At der er t grupper af selskabsdeltagere mindst én ansvarlig deltager, der hæfter persnligt, principalt g slidarisk, samt mindst én indre deltager, der ikke hæfter verfr selskabskreditrerne At den ansvarlige deltager hæfter persnligt g principalt g hvis der er flere ansvarlige tillige slidarisk mens den indre deltager ikke hæfter ( begrænset hæftelse ) At den indre selskabsdeltager ikke er kendt af mverdenen g At den indre deltager har medejendmsret til virksmhedens frmue Det antages i almindelighed, at det ikke er ufreneligt med det indre/stille selskab, at deltageren er kendt af selskabets bankfrbindelser samt SKAT. Et indre selskab ændrer næppe karakter ved, at andre bliver bekendt med den indre deltager afgørende er, at det alene er den ansvarlige deltager, der ptræder sm virksmhedsindehaver ver fr mverdenen der må dg ikke være givet en egentlig infrmativ meddelelse m den indre deltager til en større kreds, f.eks. gennem udsendelse af cirkulære. Ofte aftalt, at den indre deltager hæfter i det interne frhld med en bestemt underskudsbrøk. I visse tilfælde kan den interne hæftelse være ubegrænset, jf. Den stille barnesse. Både den ansvarlige deltager g den indre deltager kan bestå af fysiske eller juridiske persner. Den indre deltagers indskud kan både bestå af kapital g/eller aktiver. Anvendelsesmråde Hvr en deltager skal frestå den daglige ledelse g tegne virksmheden ver fr mverdenen, hvrimd den indre deltager ønsker at være annym (evt. blt være medlem af et ledelsesrgan på bestyrelsesniveau). Frdele g ulemper Årsagen til annymitet kan f.eks. være et dårligt rygte eller en knkurrenceklausul. Selskabsfrmen kan således anvendes når man ønsker at pnå de frdele, der er ved et K/S men hvr deltagerens navn/image ikke bør påvirke selskabet (ved publikumsselskaber kan det være nødvendigt fr at få deltagere, at der kan henvises til, at der deltager en række kmmanditister med restindskudsfrpligtelse). Frdele Grundlæggende sm ved K/S (se dispsitin herm) Differentieret hæftelse, Aftalefrihed, Stiftelse g likvidatin uden frmalia, Ingen kapitalkrav eller reknstruktinskrav, Valgfrihed mht. skattemæssige afskrivninger, Valgfrihed mht. anvendelse af VSL eller kapitalafkastrdningen, Aftalefrihed mht. størrelser af ejerandele, ver g underskudsfrhld. Derudver er investr ikke kendt af mverdenen, Ulemper Der er persnlig hæftelse fr den ansvarlige deltager

4 Der er kun få regler der beskytter den indre deltager ift. den ansvarlige deltagers dispsitinsret g legitimatin. Den retlige regulering Sparsm lvregulering Dg ngle deklaratriske regler udviklet af en ikke ubetydelig dmspraksis samt selskabsretlige g bligatinsretlige principper. Er alene mfattet af LEV. 6: Krav til selskabets navn 7: Regler m prkura ( 8): Anmeldelsespligt hs E & S når indre selskab har et kapitalselskab sm ansvarlig deltager? Fr: Efter rdlyden mfattes de indre selskaber, selvm det ikke var tanken da LEV blev vedtaget. Imd: Tvungen registrering kræver sikkert grundlag (f.eks. i frarbejderne). Når registrering sker, bliver den indre deltager ffentliggjrt, hvrfr det autmatisk bliver et (kapital?)-k/s så næppe anmeldelsespligt. Ved flere ansvarlige deltagere reguleres deres indbyrdes frhld samt frhldet til mverdenen efter I/Sreglerne. Stiftelse g selskabskntrakt Stiftelse skal ber på en aftale. Skriftlighed er en nødvendighed idet mundtlig aftale m indskud af et beløb, vil kunne blive kvalificeret sm et lånefrhld. Stiltiende stiftelse af et indre selskab kan ske jf. den stille frøken, men vil pga. den manglende skriftlighed kunne kvalificeres sm et lånefrhld. Den stille frøken: U H - kvalifikatin af selskabet: I/S eller indre selskab Efter faderens død arvede brr g søster Maskinfabrikken Lindhlm. Meningen var, at brderen skulle vertage virksmheden, mens søsteren skulle have udbetalt sin arv. Virksmheden blev videredrevet af brderen, men denne havde ikke midler til at udrede arven. Virksmheden afregnede ikke indehldte A-skatter, g SKAT fretg udlæg i søsterens halvpart af ejendmmen, hvrfra virksmheden blev drevet, samt hendes private bankbøger. Spørgsmålet var nærmest, m hun hæftede persnligt sm interessent (dvs. med både halvparten i ejendmmen g de private bankbøger), eller hun blt havde fretaget et stille selskabsindskud af halvparten i ejendmmen, dvs. havde status sm indre deltager (hvis øknmiske risik er begrænset til indeståendet = den indskudte halvpart i ejendmmen). Resultat: VLD: HD: Ifølge regnskaberne fremtrådte virksmheden sm ejet af brderen g søsteren i fællesskab Brderen var ansat sm lønnet medarbejder Søsteren ld regnskaberne danne grundlag fr sine selvangivelser (underskudsfradrag) Søsteren havde underskrevet kassekreditkntrakt Derfr: ansvarlig medindehaver af virksmheden, hvrfr udpantningen blev prethldt.

5 Flertallet på 3 dmmere stadfæstede, men tilføjer (5) at brderen g søsteren videreførte virksmheden g derfr måtte hæfte persnligt fr fremtidige frpligtelser sm følge af driften (6) at de havde vervejet at få dette frhld ændret gennem prettelse af et K/S. Mindretallet på 2 dmmere: + Ne: man kunne maksimalt statuere indre selskab. Vægt på, at søsteren ikke deltg aktivt i driften. Det frhld, at hun ld sit tilgdehavende indestå i virksmheden kunne ikke medføre, at hun hæftede persnligt (dvs. fr andet end de indskudte værdier). Mindretallet ville altså phæve udpantningen i de private bankbøger. Kritik af dmmen: Søsterens deltagelse var ikke kendt af mverdenen, idet brderen udadtil fremtrådte sm eneindehaver (brevpapir, telefnbøger, fakturaer). Det er således svært at se på hvilket grundlag søsteren skulle hæfte persnligt. Selvangivelserne til skattevæsnet (blev vedhæftet virksmhedens regnskab, der sagde I/S) kan ikke være afgørende: skattemyndighederne fretager altid en prøvelse af selskabers realitet, g denne realitetsgrundsætning må gså prethldes når skattemyndighederne gør udlæg, således at de indre realiteter i selskabet er afgørende. Dvs. at der var tale m et indre selskab. De alm. principper m, at man bliver bundet af de berettigede frventninger, man skaber hs tredjemand (f.eks ved at vedhæfte et regnskab, der siger I/S), kan kun prethldes verfr aftalebaserede kreditrer (SKAT skal j vide at man er indre deltager i et selskab, da man skal plyse m indkmst sv.). Skattevæsnet har sm tvangskreditr ikke ngen berettiget frventning, idet skyldfrhldet ikke pstd gennem aftale. Skattevæsnet burde have lagt en realitetsprøvelse til grund g fundet at det var et indre selskab. Deltagerne kan både være fysiske g juridiske persner, ligesm de aktiver der indskydes gså kan være prduktinsaktiver, brugsretten til sådanne eller endda arbejdskraft (arbejdskraft kan f.eks. IKKE indskydes i et A/S). Indre deltager har medejendmsret til virksmhedens aktiver hvrfr følgende bør fastsættes i selskabskntrakten: Hvilke ejerbrøker der skal gælde: da medejendmsretten betyder at der er afskrivningsret på vedkmmendes bruttandel Over- g underskudsbrøken mellem deltagerne Hvad der skal krediteres g debiteres på kapitalkntiene samt frrentning af disse knti. Om en evt. hæveret g yderligere pligt til indbetaling af indskud. Hvis intet er aftalt m ejerandele g ver-/underskudbrøk: Mellem de ansvarlige deltagere: Ligedeling sm ved I/S er. Mellem de indre deltagere: Efter indskuddenes størrelse. Frdelingen mellem de t grupper må enten fastsættes efter frudsætninger eller skønsmæssigt. Indre frhld Svært at pstilles deklaratriske regler mellem de t grupper da de ikke er helt sammenlignelige pga. deres frskellige indsats g indskud. Ledelse Den ansvarlige deltager står fr den daglige g verrdnede ledelse. Den ansvarlige deltager må ikke uden samtykke træffe beslutninger i strid med selskabskntrakten eller samarbejdets frudsætninger, ligesm den ansvarlige deltager ikke alene kan handle ud af egne interesse der påhviler ham tillige en lyalitetspligt.

6 Den indre deltager har vetret ved beslutninger, der er af afgørende betydning fr selskabets fremtid. Den indre deltager kan sikre sig en smule bestemmelsen ved gennem selskabskntrakten at sidde i et selskabsrgan (bestyrelse). Den ansvarlige deltager vil dg ikke være undergivet den alm. instruktinsbeføjelse fra bestyrelsen (pga. den ansvarlige deltagers persnlige g øknmiske interesse i selskabet). Hvis den verrdnede ledelse består af en bestyrelse, bør det skrives i kntrakten, at den indre deltager skal frelægges vigtige beslutninger, men at den ansvarlige deltager har det sidste rd. Dg således at en majritet af de indre deltagere kan nedlægge vet md en væsentlig beslutning. Hvis den øverste ledelse blt består af den ansvarlige deltager, jf. den udfyldende regel, har denne en infrmatinspligt verfr de indre deltagere f.s.v.a. de væsentlige frhld på samme måde sm i K/S et. En indre deltager har sm udfyldende regel hverken ret eller pligt til at deltage i ledelsen eller arbejde fr selskabet. Regnskab Den indre deltager mdtager verskudsandel g kan derfr kræve, at der udarbejdes regnskab således at denne kan kntrllere, m vedkmmende har fået den krrekte andel. Han kan ikke kræve, at regnskabet bliver revideret (dg ved mistanke m snyd). Lyalitetspligt Begge deltagere har en vidtgående lyalitetspligt, der i vidt mfang svarer til hhv. kmplementarens g kmmanditistens. Indre deltager har tavshedspligt ang. regnskabsmæssige g frretningsmæssige plysninger. Adgangen til centrale plysninger rejser spørgsmålet, m den indre deltager kan deltage i knkurrerende virksmhed en afvejning. Imd: - den ansvarlige deltagers interesse i at beskytte plysninger m kreditfrhld, kunder g regnskaber. Fr: - den indre deltager kan anses fr at være en investr, g i det mfang investren ikke har adgang til følsmme plysninger der kan misbruges, må han have mulighed fr at drive knkurrerende virksmhed. Sindballe/Klerk mener, at den indre deltager sm udgangspunkt gdt må deltage i knkurrerende virksmhed. Ne Munch g Carsten Frde: Hensynet til den indre deltagers fri investeringsmuligheder bør ikke veje tungt i frhld til den ansvarlige deltagers legitime interesse i at beskytte disse plysninger udgangspunktet bør derfr snarere tages i, at den inde deltager ikke er berettiget til at deltage i knkurrence virksmhed, med mindre andet er frudsat eller aftalt. NB! Den stille deltager har reelt mulighed fr at drive knkurrerende virksmhed sm indre deltager, uden at den ansvarlige kender til det. Efter sin udtræden må den indre deltager gdt deltage i knkurrerende virksmhed, - selv m følsmme infrmatiner stadig haves en sådan knkurrenceklausul antages endda ikke at gælde i interessentskaber husk dg MFL 19. Deltagernes øknmiske rettigheder Selskabsfrmuen skal hldes adskilt fra den ansvarlige deltagers frmue, idet den indre deltager har medejendmsret. Egenkapitalknt til begge deltagergrupper fretrækkes hvrvidt den indre deltager har krav få frrentning må afgøres knkret efter samme vervejelser sm ved I/S. Udfører den indre deltager arbejde ud ver det frudsatte, har denne krav på betaling herfr. Da den indre deltager er medejer virksmhedsaktiverne, har han krav på andel i værdistigninger g tab, sm derfr vil påvirke hans kapitalknt.

7 Den indre deltager kan frit hæve verskudsandele g evt. løn. Pligt til indbetaling af restindskud? Typisk aftalt i kntrakten, at den indre deltager skal præstere et bestemt øknmisk indskud, ellers vil det strt set altid være frudsat. Når dette indskud er præsteret, har man ikke pligt til at indskyde flere midler. Når indskud ikke er fuldt ud præsteret: Hvis den indre deltagers akkumulerede underskudsandel verstiger det beløb, han allerede har indskudt, OG det allerede indskudte beløb er mindre end det aftalte fulde selskabsindskud, så vil den indre deltager fte have pligt til at fretage yderligere indskud. Ne g Carsten argumenterer fr, at man kan anvende den kmmanditselskabsretlige regel, hvrefter kmplementaren (den ansvarlige) kan kræve at kmmanditisten (den indre deltager) helt eller delvist skal indbetale restinskudet. Eks: A g I aftaler, at I skal indskyde 6 mi. kr., hvraf de 3 skal indbetales med det samme. I skal bære under-/verskud med 1/3. I det første år har virksmheden et underskud på 15 mi. kr., hvraf I skal bære 5 mi. kr. A kan således frlange, at I skal indskyde 2 mi. kr. (5-3), hvis dette er nødvendigt fr selskabets frsvarlige drift, da dette beløb ligger inden fr det, sm I samlet deltager med (6 mi. kr) Den indre deltager kan undtagelsesvist have frpligtet sig til at dække sin andel af underskuddet uden beløbsbegrænsning deltageren vil således kunne være frpligtet til at betale differencebeløbet, når det akkumulerede (nett)underskud verstiger de fretagne indbetalinger. Eks: I det inde selskab B, har I frpligtet sig til et selskabsindskud på kr., hvraf de kr. allerede er indbetalt. B parbejder en gæld på , hvraf det er aftalt, at I skal bære 1/3 ( kr.). A vil her kunne kræve yderligere kr. indbetalt, eftersm underskudsandelen sætter grænsen. De ydre frhld Ved en betydeligt større gæld (1/3 af gæld på 3 mi. = 1 mi.) vil det aftalte selskabsindskud sætte grænsen fr, hvilke yderligere (rest)indskud den indre deltager skal præstere, g han vil kun skulle indskyde (de sidste) Udgangspunkt: En indre deltager er kun pligtig til at indskyde et yderligere beløb p til den laveste værdi af den akkumulerede underskudsandel (hans andel af underskuddet) g det aftalte indskud 3. Mdifikatinen: Såfremt den indre deltager har frpligtiget sig til at dække sin del af underskuddet uden beløbsbegrænsning, jf. den stille barnesse. Her vil han være frpligtet til at betale differencebeløbet, når det akkumulerede underskud verstiger de fretagne indbetalinger I alm. K/S er aktualiseres frpligtelsen til restindskud når indbetaling er nødvendig af hensyn til selskabets frsvarlige drift 4. Legitimatin Ved én ansvarlig deltager spiller legitimatinsspørgsmålet ingen rlle: Han vil have ubegrænset legitimatin, da han verfr mverdenen fremtræder sm en enkeltpersnsvirksmhed. Selvm f.eks. en bank ved, at der ikke er tale m en enkeltmandsvirksmhed, men derimd et indre selskab, får dette ingen betydning selvm banken vidste, at der frelå et indre selskab, g selvm banken vidste, at den ansvarlige deltager ikke var berettiget til at indgå aftalen, taler almindelige nd-trsbetragtninger ganske vist fr, at selskabet ikke bliver bundet. Dette får dg næppe ngen betydning, da den ansvarlige i alle tilfælde ville blive persnligt ansvarlig, da han kntraherer i eget navn. (hvis man 3 Kunne ikke finde dette i bgen 4 Gælder dette gså ved indre selskab?????

8 anerkender at selskabskreditren har frrang i det indre selskabs frmue se neden fr vil det dg få betydning m han står sm selskabskreditr eller særkreditr. Flere ansvarlige deltagere: legitimatin sm I/S, dvs. naturlige g nrmale dispsitiner binder selskabet. En indre deltager har ikke legitimatin til at frpligte selskabet (dg: stillingsfuldmagt). Hæftelse Frhldet mellem selskabskreditrerne g den ansvarlige deltagers særkreditrer: Overfr mverdenen ptræder kun én enkelt persn, der både besidder virksmhedsaktiver g private aktiver. Derfr har selskabskreditrerne her i mdsætning til I/S g K/S ikke frtrinsret til selskabsfrmuen: Særkreditrerne har ikke mulighed fr at knstatere, at der freligger et selskabsfrhld, g der har en berettiget frventning m, at alle aktiverne tilhører den ansvarlige deltager. Kan den ansvarlige deltagers knkursb kræve indbetaling fra den indre deltager af resten af denne underskudsandel? Frudsætningen fr at dette bliver relevant at kigge på dette er, at det aftalte indskud fra den indre deltager er større end den indre deltagers aktuelle andel af underskuddet, sm igen er større end det allerede indbetalte indskud. Knkursbet indtræder i den ansvarlige deltagers sted g i det mfang, hvri denne har krav på yderligere underskudsdækning d den indre deltager, kan dette gøres gældende af knkursbet (husk dg, at indre deltager ikke kan afkræves mere, end den andel af underskuddet, sm denne skulle dække, selvm der er plads hertil inden fr det aftalte maksimum) (se eks. s. 122 g ven fr) Skal den indre deltager stå tilbage fr virksmhedens kreditrer ved den ansvarlige deltageres knkurs, eller kan den indre deltager anmelde sit krav på lige fr med virksmhedskreditrerne? Dette spørgsmål er afgjrt ved U VLD (Revisrens Flisefabrik se nedenfr): En stille deltager med medejendmsret til virksmhedens aktiver (dvs. en indre deltager) kan ikke anmelde et tilbagebetalingskrav i den ansvarlige deltagers knkursb på lige fr med virksmhedens kreditrer. Revisrens flisefabrik jf. U V - afgrænsning ml. indre selskaber g atypiske lånefrhld En revisr havde udbudt ngle stille anparter i en flisefabrik (ejet af revisren) til sine klienter. Hver anpart var på (1/30 af anskaffelsessummen), hvr skulle indbetales kntant, mens resten mdsvaredes af gæld i maskiner g bygninger. Efter kntrakterne deltg klienter fuldt ud i selskabets verskud med ret til skattemæssige afskrivninger. Revisren døde, g hans dødsb var inslvent. Klienterne anmeldte krav på tilbagebetaling af de beløb, de havde betalt fr anparterne, idet de gjrde gældende, at der frelå et lånefrhld. VLD: 1) Indre selskab eller lånefrhld? Efter indhldet af kntrakterne er der dannet et selskab g IKKE et lånefrhld. Der henses navnlig til, at investrerne blev tilsikret ret til skattemæssige afskrivninger, hvilket frudsætter medejendmsret, g sm derfr er ufrenelig med et lånefrhld. Afskrivningsretten var et afgørende element i hele arrangementet. Indskuddene blev ligeledes pført sm egenkapital (g ikke fremmedkapital). 2) Frhldet mellem selskabskreditrerne g investrernes krav på tilbagebetaling af indskud? Det følger af frhldets natur, at selskabsfrmuen i første mgang skal tjene til fyldestgørelse af selskabskreditrerne. Investrerne måtte sm medejere stå tilbage fr selskabskreditrerne.

9 Dmmen viser: At man kan drage en skillelinje mellem indre selskaber g atypiske lånefrhld i de tilfælde, hvr investrerne har medejendmsret til aktiverne, idet VLD fandt dette ufreneligt med lånefrhld. Medejendmsret knstituerer derfr altid selskab. Ved en helt ubetydelig ejerandel (0,5%) vil man dg ud fra en realitetsgrundsætning kunne statuere lånefrhld, jf. Crmna-nøglen. Omvendt vil lånefrhld uden medejendmsret sm altvervejende hvedregel ikke statuere selskab, jf. Den stille barnesse. Dmmen viser gså, at selskabskreditrerne i frhld til de indre deltagere har frtrinsret til selskabsfrmuen ved den ansvarlige deltagers knkurs. Særkreditrerne har ud fra frventningstankegangen gså frtrinsret, på samme måde. Direkte fra bgen: - Sagens mstændigheder: En Revisr, R, traf aftale med en række af sine klienter m, at disse tegnede såkaldte stille anparter i en flisefabrik, sm blev drevet af R. Købesummen fr hver anpart var fastsat til kr., hvraf kr. skulle betales kntant. Ifølge aftalen deltg klienterne fuldt ud i selskabets verskud med ret til skattemæssige afskrivninger. Da R afgik ved døden, anmeldte klienterne deres krav m tilbagebetaling af indskud i det inslvente gældsfragåelsesb. VL s flertal lagde til grund, at der i stille-selskabsaftalen var frudsat, at der inden fr andelens pålydende værdi påhvilede klienterne en hæftelse fr selskabets frpligtelser, g at parternes eventuelle aftale g frudsætninger i mdsat retning ikke kunne tillægges betydning i frhld til kreditrerne. Om frhldet mellem de stille deltagere g flisefabrikkens kreditrer udtalte VL s flertal bl.a.: Ved etablering af et sådant selskabsfrhld, hvr de stille deltagere er indtrådt sm medejere af virksmheden, findes det at måtte følge af frhldets natur, at selskabsfrmuen herunder den stille deltagers indskud i givet fald i første række skal tjene til pfyldelse af selskabets frpligtelser ver fr tredjemand, g at deltagernes krav på tilbagebetaling af indskud derfr må stå tilbage fr selskabskreditrernes krav (Nes kursiveringer). Medejendmsret til selskabsaktiverne ansås således sm ufrenelige med et lånefrhld. Den indre deltager vil altså ikke kunne anmelde et krav på udbetaling af psitiv kapitalknt (dvs. hvr den akkumulerede underskudsandel er mindre end det præsterede indskud) i den ansvarlige deltagers knkursb, jf. Revisrens flisefabrik. Den indre deltager er j netp selskabsdeltager. Han må dg kunne være stillet sm en aktinær, dvs. krav på tilbagebetaling af indskuddet hvis ALLE kreditrer betales. Ud fra en frventningstankegang må den indre deltager gså være efterstillet den ansvarlige deltagers særkreditrer. 5 Skal den indre deltagers medejendmsret stå tilbage fr den ansvarlige deltagers særkreditrer ved almindelig kreditrfrfølgning, eller kan disse kreditrer alene gøre udlæg i den ansvarlige deltagers nettandel? Gælder det samme i tilfælde af den ansvarlige deltagers knkurs? Spørgsmålet er i første række, m den ansvarlige deltagers særkreditrer kan søge sig fyldestgjrt i det indre selskabs samlede frmue, eller kun i den ansvarlige deltagers nettandel(samt kapitalknt) T mulige løsninger Frventningstankegangen Der lægges afgørende vægt på de ydre frhld, hvr den ansvarlige deltagers særkreditrer kan antages at have en frventning m, at alle aktiver, sm er i den ansvarlige deltagers besiddelse, samtidig tilhører denne. Tankegangen endvidere den, at de ikke kan vide, at der i realiteten freligger et selskabsfrhld, hvrfr de må kunne fretage udlæg i de aktiver, der besiddes af den ansvarlige deltager. 5 Indrykkede punkter har jeg ikke kunne finde i bgen.

10 Da det er utvivlsmt, at selskabskreditrerne kan retsfrfølge alle aktiver der tilhører den ansvarlige deltager, g da man tillige antager, at sær- g virksmhedskreditrerne er sidestillet, var resultatet, at den indre deltager må vige fr selskabskreditrerne, g da sær- g selskabskreditrerne er ligestillet, må den indre deltager gså vige fr særkreditrerne. DOG: De frretningsfrbindelser der kender den indre deltager, må respektere dennes rettigheder: at den indre deltager ejer en nettandel af virksmhedsfrmuen. Md frventningstankegangen kan anføres At kreditrer ikke kan regne med, at aktiver der indgår i en virksmhed gså ejes af denne. Hvis kreditrerne vil sikre sig, må de sørge fr at få sikkerhed man bør derfr være frsigtig med at tillægge kreditrernes frventninger afgørende betydning. Den selskabsretlige tankegang Der lægges afgørende vægt på de indre realiteter Deltagernes særkreditrer kan alene retsfrfølge deltagerens nettandel. Det verrdnede synspunkt må være, at de kmmanditselskabsretlige regler finder anvendelse på det indre selskab, medmindre det frhld, at en eller flere deltagere ikke er kendt af mverdenen begrunder en afvigelse. Knkluderende må retsstillingen være følgende: Både den ansvarlige deltager g den indre deltager ejer hver fr sig en nettandel af det indre selskabs frmue. Den ansvarlige deltageres særkreditrer/knkursb indtræder i denne retsstilling, da den ansvarlige skulle respektere den indres medejendmsret, må det samme gælder fr hans kreditrer, der herefter alene kan søge sig fyldestgjrt i den ansvarliges nettandel af det indre selskab. Den indre deltagers særkreditrers fyldestgørelse. Kan alene søge sig fyldestgjrt i den indre deltagers krav md den ansvarlige deltager, dvs. udbetaling af nettandelen g kapitalknten. Dg må kreditr respektere aftaler m upsigelig, psigelsesvarsel g pgørelsesmåde. Yderligere indskud (det meste er nævnt før) Indre deltager har aldrig pligt til at indbetale mere end det aftalte selskabsindskud. Hans risik sm deltager er begrænset til det indbetalte indskud. Den indre deltager har pligt til at indbetale sit resterende aftalte indskud, - f.eks. i tilfælde af sin udtræden/udelukkelse, selskabets likvidatin eller den ansvarlige deltagers knkurs. Der vil han være pligtig til at indbetale differencebeløbet. Ved den ansvarlige deltagers knkurs indtræder bet i de krav, sm den ansvarlige deltager havde md den indre deltager. Den indre deltager er altså (kun) pligtig til at indskyde et yderligere beløb p til den laveste værdi af den akkumulerede underskudsandel g det aftalte indskud. Hvis den indre deltager ved sin udtræden/udelukkelse har en psitiv kapitalknt, dvs. hans præsterede indskud er større end hans akkumulerede underskudsandel, skal han have indeståendet på kapitalknten (samt nettandelen) udbetalt. Overdragelse af selskabsandelene, indtræden, udtræden, udelukkelse samt likvidatin. Overdragelse Hverken den indre eller den ansvarlige deltager kan fuldt ud verdrage sin selskabsandel til en ny deltager uden samtykke

11 Der vil typisk være tale m et samvirke mellem t persner, hvr deltagerens persn havde betydning fr beslutningen m at starte selskabet. Det ville derfr være i strid med parternes frudsætninger, hvis de måtte acceptere en ny partner. Kun hvr den indre deltagers persn er helt uden betydning kan han frit verdrage sin selskabsandel (f.eks. hvis man har annnceret i pressen efter stille selskabsindskud). Dette frudsætter dg, at den indre deltager ikke har krav på plysninger, der er særlig beskyttelsesværdige. Den ansvarlige deltager kan ikke verdrage en del af selskabsandelen til en ny indtrædende ansvarlig deltager uden samtykke. Den nye vil få vetadgang ift. den gamle, g den nye vil gså have legitimatin til at frpligte selskabet verfr tredjemand = ændring af ledelsesstruktur, hvrfr del-verdragelse vil kræve den indre deltagers samtykke. Den ansvarlige deltager kan frmentlig verdrage en del af sin selskabsandel til en indtrædende indre deltager uden samtykke. Skal den indre deltager afgive en del af sin ejerandel, kræves samtykke allerede af denne grund. Dette frudsætter, at den ansvarlige deltager frtsat vil have en så str ejerandel, at hans øknmiske interesse i selskabet ikke svækkes væsentligt. Derudver må den gamle indre deltagers frhld ikke afgørende ændres, f.eks. ved at den nye indre deltager indtræder i ledelsen. Ophør Selskabet kan - sm følge af frhld hs selskabet samt hs deltagerne phøre. Frhld hs selskabet: Tidsbegrænsning af samarbejdet Frmålspfyldelses Frmålsumulighed Kapitalmangel Mangel på anlægs g driftskapital Prjektets kvalificerede mangel på rentabilitet. Frhld hs den ansvarlige deltager: Ved hans død, knkurs eller umyndiggørelse må selskabet phøre autmatisk, idet selskabet er baseret på den ansvarlige deltager. Det likvideres herefter. Ved betalingsstandsning g væsentlig mislighldelse må selskabet phøre efter påkrav fra indre deltager. Ved likvidatin Den ansvarlige deltager kan gså psige selskabssamarbejdet med passende varsel (typisk 6 mdr.) til et passende tidspunkt (typisk regnskabsårets afslutning), idet han hæfter persnligt. Efter varslets udløb kan den ansvarlige deltager vælge at udløse den indre deltager, der ikke har krav på at frtsætte virksmheden alene pga. den afgørende frskel på deltagernes status i samarbejdet (ctr. I/S). (den ansvarlige deltager / dennes b, kan dg acceptere, at den indre deltager frtsætter. Den indre deltager skal blt stilles ligeså gdt sm ved en likvidatin. Der er intet prblem med hæftelse verfr kreditrer, g kun sjældent vil den indre deltager være mfattet af en knkurrenceklausul. Likvidatin frestås af den ansvarlige deltager. Frhld hs den indre deltager:

12 Ved hans død, knkurs eller umyndiggørelse phører selskabet ikke uden videre. Bet kan kræve, at den indre deltagers nettandel krediteres kapitalknten, sm herefter udbetales til bet. Ved væsentlig mislighldelse bliver den indre deltager efter krav fra den ansvarlige deltager g undertiden gså de andre indre deltagere - udelukket. Denne har krav på udbetaling af nettandelen g kapitalknten. Den indre deltager kan sm begrænset hæftende ikke psige samarbejdet. Dg kan man verveje at give en sådan adgang, hvis deltageren ikke har ret til at verdrage andelen ud fra et muligvis almindeligt gældende princip m, at en deltager skal have mulighed fr at kmme ud af et selskabssamarbejde. Magnus Aarbakke: En upsigelighedsbestemmelse i kntrakten skal frtlkes sm en adgang til at verdrage andelen. Kan det indre selskab gå knkurs? Næppe, men virksmheden vil blive afviklet under den ansvarlige deltagers knkurs. Hvis selskabet er slvent, må dette pgøres på samme måde sm et interessentskab Hvis selskabet er inslvent, kan den indre deltager sm nævnt ikke anmelde nget krav i bet, jf. Revisrens flisefabrik. Skattemæssige frhld Samme beskatning sm ved K/S ere: Det indre selskab er ikke et selvstændigt skatteretligt subjekt. Skattesubjekter er den ansvarlige deltager g den indre deltager, dvs. at de enkelte deltagere beskattes ver deres persnlige selvangivelser. Hver deltager kan fretage skattemæssige afskrivninger på sin bruttandel af de afskrivningsberettigede aktiver, dvs. hver enkelt aktiv Hver deltager beskattes samtidigt individuelt af genvundne afskrivninger. Hver deltager kan bestemme, m han vil anvende VSL eller kapitalafkastrdningen, samt i givet fald hvr str en del af verskuddet han vil lade indestå i selskabet til beskatning.?? De passive deltagere har færre underskudsfrdele. Ved selskaber med ver 10 deltagere g hvr den enkelte ikke i væsentlig mfang medvirker i driften af selskabet, har denne begrænset fradragsmuligheder. Deres underskud fra selskabet kan ikke fradrages i andre indtægter eller ægtefællens indtægter jf. anpartsindgreb i PSL. Underskuddet kun fradrages i fremtidige indkmster fra den samme virksmhed. De resterende deltagere, - der ikke er mfattet af anpartsindgrebet, gælder, at éns skattemæssige fradrag ikke kan verstige den øknmiske risik, man løber gennem selskabsdeltagelsen dvs. indskuddet, jf. TldSkat-cirkulære ( fradragscirkulæret ). Hvis man imd aftale indgår i et andet selskab sm indre deltager, så kan knsekvensen være at man bliver smidt ud af det første selskab 6. 6 Strt set alle punkter under dette afsnit findes ikke i bgen, hvr der blt henvises til beskatning af K/S.

Motiver for valg: Aftalefrihed, retssikkerhed, formelle procedurer, offentlighed, kapitalkrav og kapitaludtræk

Motiver for valg: Aftalefrihed, retssikkerhed, formelle procedurer, offentlighed, kapitalkrav og kapitaludtræk Mtiver fr valg: Aftalefrihed, retssikkerhed, frmelle prcedurer, ffentlighed, kapitalkrav g kapitaludtræk Indledning Persnselskaberne samt valg af selskabsfrm Aftalefrihed eller præceptiv lvregulering Aftalefrihed

Læs mere

Aktie- og Anpartsselskaber 1

Aktie- og Anpartsselskaber 1 Aktie- g Anpartsselskaber 1 Persnselskaberne samt valg af selskabsfrm Indledning Tidligere lignende ASL g APL meget hinanden, hvilket dg blev ændret i 1996, da APL blev frenklet (en række af de slettede

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det: Kendelse af 10. nvember 2009 (J.nr. 2009-0019167) Bnuscertifikater ikke mfattet af 12, stk. 1, nr. 3, jf. nr. 11, i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006. Bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december

Læs mere

Komparativ analyse af investeringsprojekter i vindmøller og fast ejendom

Komparativ analyse af investeringsprojekter i vindmøller og fast ejendom Juridisk institut Kandidatafhandling Cand. Merc.Aud Antal anslag: 267.405 ANSLAG: Kmparativ analyse af investeringspjekter i vindmøller g fast ejendm Frfattere: Steen Kjær Rene Olsen Vejleder: Censr: Ole

Læs mere

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen Frca, Aktuariat 05. juli 2013 A N A L Y S E A F L I V S L Ø N : Kvinderne haler ind på mændene gennem pensinen Kvinder får gennemsnitlig mindre løn end mænd. Men udlignes det gennem pensinstiden? Er der

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende Januar 2013 Nyhedsbrev Crprate/M&A Erhvervsfndsudvalgets rapprt m fremtidens regulering af erhvervsdrivende fnde Erhvervsfndsudvalget ( Udvalget ) afleverede den 18. december 2012 sin rapprt m fremtidens

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

K/S. Personselskaberne Valg af selskabsform

K/S. Personselskaberne Valg af selskabsform K/S Personselskaberne Valg af selskabsform Indledning K/S karakteristika Består af to grupper af selskabsdeltagere Mindst én komplementar og mindst én kommanditist. Begge grupper kan være såvel fysiske

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Danske Bank. Ansvarlig lånekapital

Danske Bank. Ansvarlig lånekapital https://markets. Ansvarlig lånekapital Anbefaling: DANBNK Var 12-09 Ansvarlig lånekapital med udløb i 2012 g call-mulighed d. 12-11 2009 FK: 0295675 ISIN: XS0157629691 Min. Piece: 1.000 EUR DANBNK Var

Læs mere

Den finansielle krise. Gå hjem møde onsdag den 3. december 2008

Den finansielle krise. Gå hjem møde onsdag den 3. december 2008 Den finansielle krise Gå hjem møde nsdag den 3. december 2008 Dagens fredragshldere Jn Lauritzen Mikkel Oxfeldt Michael Brandt Maria Smærup Dagens menu Finansiering Selskabsstrukturer Ansættelsesret Organisatinsstrategi

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden Justitsministeriet Sltshlmsgade 10 1216 København K Att. Lennart Humann Høring ver udkast til bekendtgørelse m adgang til tinglysningssystemet g tinglysningsmåden Den finansielle sektr (sektren) mdtg den

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 MinBilDinBil Frretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 1. Intrduktin 1.1 MinbilDinbil lader registrerede brugere af MinbilDinbil udbyde biler til leje, fretage bkinger g leje biler af hinanden via

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014 SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kmmune 2014 Denne vejledning tager udgangspunkt i gældende lvgivning sm træder i kraft henhldsvis januar 2014 g august 2014. Vejledningen beskriver på dette grundlag udmøntning

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg Betingelser fr handel med værdipapirer i Sparekassen Faabrg Gældende fra 1. nvember 2007. Intrduktin Handel med værdipapirer er et vigtigt frretningsmråde fr Sparekassen Faabrg, hvrfr vi ønsker at give

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM)

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM) Vedtægt fr Dansk Magisterfrening (DM) Indhldsfrtegnelse: 1. Navn 2. Hjemsted 3. Frmål 4. Medlemskab 5. Medlemmernes rettigheder g pligter 6. Indmeldelse g udmeldelse 7. Arbejdspladsklubber 8. Landsklubber,

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

I/S. Personselskaberne Valg af selskabsform. Hvor man ejer 1/3 af alle aktiver samlet minus passiverne.

I/S. Personselskaberne Valg af selskabsform. Hvor man ejer 1/3 af alle aktiver samlet minus passiverne. I/S Personselskaberne Valg af selskabsform Indledning Residualform Interessentskabet og det indre (stille) selskab, er den selskabsretlige residualform, dvs. hvis der ikke er holdepunkter for anden selskabsform,

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling Udbudsbetingelser i frbindelse med ffentligt EU-udbud af Dentalprdukter til tandbehandling 2014 1. INDLEDNING Følgende 11 Kmmuner i Indkøbsfællesskab Nrdsjælland (herefter samlet benævnt Kmmunerne) er

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Flere registreres i RKI

Flere registreres i RKI 20. ktber 2009 Antallet af dårlige betalere stiger: Flere registreres i RKI Det højeste antal danskere i tre år er registreret i Experians RKI register, g mere end 202.000 står nu pført sm dårlig betalere.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Side 1 af 5 Indkaldelse til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S Der indkaldes hermed til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S, CVR-nr. 83 93 34 10: Generalfrsamlingen

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Carsten Mejer 29424380

Carsten Mejer 29424380 Emne Ordinær generalfrsamling i Strøby Ladeplads Vandværk Dat fr møde Tidspunkt Sted 26. maj 2013 09.30 Strøby frsamlingshus Referat udarbejdet af Telefn Carsten Mejer 29424380 Mødedeltagere Frede Zeiler

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afhldtes rdinær generalfrsamling i Ejerfreningen Frankrigshuse Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Søren Vinther Knudsen,

Læs mere

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet Anbefalinger til ffentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale fr vikarydelser på sundhedsmrådet Udarbejdet juli 2011 af branchefreningen: Freningen af Sygeplejevikarbureauer I Danmark FASID 1.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o Kundeservice Fragt & Levering Betaling g sikkerhed Afhentning Bank infrmatin Handelsvilkår Retur/frtrydelsesret Reklamatin Fragtskade Telefntider Virksmheden Kntakt Fragt g levering Levering Varer sendes

Læs mere

Spammærkning. 2. Udgave september 2007. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889

Spammærkning. 2. Udgave september 2007. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 Spammærkning 2. Udgave september 2007 UNI C SkleKm Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 SkleKm - Spammærkning Spammærkningen af internetpst på SkleKm Af Ole Nmann Thmsen UNI-C, ansvarlig fr internetmail

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber.

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber. Retningslinier g prcedurer fr implementering af Internt Overvågningsprgram i Hillerød Frsyning INDLEDENDE BEMÆRKNINGER: Nærværende ntat beskriver i hvedtræk de franstaltninger, sm Hillerød Frsyning vil

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7 vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende øknmiske g mediefaglige knsulentudtalelser til brug fr vurdering af ansøgninger m tilskud fra innvatinspuljen (Offentligt udbud) Indhldsfrtegnelse:

Læs mere

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015 Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Vedtægt fr Harbøre Digelag af 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Vestersø 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Lagets navn g hjemsted... 3 3. Anlægget...

Læs mere

Hændelig skade og tyveri

Hændelig skade og tyveri CmpleteCare Hændelig skade g tyveri Dækningsbetingelser Overblik Dette dkument redegør fr detaljerne i de tre niveauer af frsikringsdækning dækning ved Hændelig Skade, Tyveri g Multidækning (både Hændelig

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Vedtægt fr Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse Kapitel 1: Navn, hjemsted g frmål 1. Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse er en selvejende institutin med hjemsted i Slagelse Kmmune, Regin

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Knjunktur g Arbejdsmarked Uge 22 Indhld: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal m knjunktur g arbejdsmarked Ugens tema: Plitisk aftale m dagpenge Uddannelsesrdning frlænges Ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH)

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH) Center fr Reginal Udvikling Kngens Vænge 2 3400 Hillerød Telefn 3866 5000 Direkte 3866 5531 UDKAST - RAMMEAFTALE (versin af 24. april 2014, RegH) mellem undertegnede, medundertegnede I det følgende benævnt

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008 Ejerfreningen DOMUS VISTA PARK III Generalfrsamling Referat fra rdinær Generalfrsamling nsdag, den 26. marts 2008 Til stede Der deltg repræsentanter fra 51 lejligheder. Der var endvidere afleveret 9 fuldmagter.

Læs mere

Guide til valg af opmålingsmetode

Guide til valg af opmålingsmetode Guide til valg af pmålingsmetde Få verblik ver pmålingsprcessen ved hjælp af denne guide til valg af pmålingsmetde. Se hvad der er af it-værktøjer til de enkelte trin i prcessen. Baggrund fr guiden Det

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

Vejledning til de 28 fejltyper ifm. kvalitetssikring af tilbud til personer med erhvervet hjerneskade oktober 2011 februar 2012.

Vejledning til de 28 fejltyper ifm. kvalitetssikring af tilbud til personer med erhvervet hjerneskade oktober 2011 februar 2012. Vejledning til de 28 fejltyper ifm. kvalitetssikring af tilbud til persner med erhvervet hjerneskade ktber 2011 februar 2012. 1. Tilbuddet har færre end 4 pladser (mulig fejl) På stamplysningsblankettens

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Fredrag på Testrup Højskle, 17. august 2009 Matias Møl Dalsgaard Sm født på ny Kierkegaard g kreativitet BEMÆRK: Det følgende er det manuskript jeg talte ver i fredraget. Det er ikke skrevet mhp. selvstændig

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Frmanden bød velkmmen g pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen sm dirigent. Pkt. 1: Vagn

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

Dansk Skak Union 2. hovedkreds

Dansk Skak Union 2. hovedkreds Dansk Skak Unin 2. hvedkreds Referat af møde i hvedkredsbestyrelsen (HKB), Dansk Skak Unins 2. hvedkreds søndag den 19. januar 2003 i Srø Tilstede: Niels Steen Larsen (NSL), Frank Hartmann (FH), Leif Jensen

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att.: Chefkonsulent Susanne Beck Petersen Holbergsgade 6 1057 København K

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att.: Chefkonsulent Susanne Beck Petersen Holbergsgade 6 1057 København K Ministeriet fr Sundhed g Frebyggelse Att.: Chefknsulent Susanne Beck Petersen Hlbergsgade 6 1057 København K Statsfrvaltningen har den 11. juli 2014 mdtaget Min i- steriet fr Sundhed g Frebyggelses høringsbrev

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2013 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Tips- g lttlvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk.

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland Niveau: Retningslinjer Hjemmefødsel - en naturlig del af livet Visitatin til g fra Hjemmefødselsrdning Sjælland ID-nr.: R-15 Versin: 1 Standard(er): 2.4.1 g 2.12.1 DDKM 2. vers. Gyldighed: 21.03.14-20.03.17

Læs mere

(Opstillet uden revision eller review)

(Opstillet uden revision eller review) Tlf: 96 34 73 00 aalbrg@bd.dk www.bd.dk BD Statsautriseret revisinsaktieselskab Visinsvej 51 DK-9000 Aalbrg CVR-nr. 20 22 26 70 HJALLERUP VANDFRSYNING ANDELSSELSKAB SØNDERGADE 68, 9320 HJALLERUP PGØRELSE

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2014 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Udldningslvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk. 9

Læs mere

Årsafslutning i PingWin / Stellar

Årsafslutning i PingWin / Stellar Årsafslutning i PingWin / Stellar Åbn nyt regnskabsår Følgende er kun aktuelt fr de klinikker, der starter regnskabsåret 1. januar, men vejledningen kan selvfølgelig bruges efter samme princip ved regnskabsskift

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

rapport for. Generationsskifte & V re Dirigent CVR-nr. 20 81 3938 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

rapport for. Generationsskifte & V re Dirigent CVR-nr. 20 81 3938 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Generatinsskifte & V re CVR-nr. 20 81 3938 Uddrag af års rapprt fr. Årsrapprten er fremlagt g gdkendt på selskabets rdinære generalfrsamling den / 2008 Dirigent Indhldsfrtegnelse Påtegninger Side Ledelsespåtegning

Læs mere

Torsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00

Torsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00 Den Danske Skiskle Bestyrelsesmøde 26. februar 2015 Dagsrden Dat Mødested Mødetid Deltagere Trsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadin 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00 Rasmus Lundby (RL) Tue

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

De små skridt. Evaluering af aktiveringsforløb for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Jobcentersekretariatet Aalborg Kommune 12-02-2013

De små skridt. Evaluering af aktiveringsforløb for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Jobcentersekretariatet Aalborg Kommune 12-02-2013 De små skridt 2013 Evaluering af aktiveringsfrløb fr indsatsklare kntanthjælpsmdtagere Jbcentersekretariatet Aalbrg Kmmune 12-02-2013 2 Frrd g læsevejledning Den gennemsnitlige tid på kntanthjælp er fr

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere