Det indre selskab. Personselskaberne samt valg af selskabsform. Problemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab og stille deltager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det indre selskab. Personselskaberne samt valg af selskabsform. Problemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab og stille deltager"

Transkript

1 Det indre selskab Persnselskaberne samt valg af selskabsfrm Indledning Prblemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab g stille deltager Tidligere har betegnelsen stille selskab været anvendt i tre frskellige henseender: selskabsfrhld med indskyderen sm selskabsdeltager, lånefrhld med indskyderen sm kreditr g samlekategri fr selskabsfrhld g lånefrhld. Ne er i md dette begreb, da det ikke er krrekt at gruppere frhld af frskellig karakter under det samme navn, ligesm det er frkert at betegne frhld, der ikke er selskaber, sm selskaber. Det ville være det samme sm at finde samlede regler fr pærer, når man snakker m både spiselige g elektriske pærer. Det, der adskiller det indre selskab fra de øvrige samvirkefrmer, er den indre deltagers medejendmsret til virksmhedens frmue. Dg kan en ejerandel af helt underrdnet betydning tilsidesættes ud fra en realitetsbetragtning, jf. Crmna-nøglen - U SHD. Indre selskaber Stille selskaber er en samlebetegnelse fr flere selskabstyper, hvrfr Indre selskaber kan udskilles fra betegnelsen. Udg. pkt. er at det indre selskab reguleres sm et K/S, hvr man fretager et stille selskabsindskud. Et indre selskab er herefter et K/S, blt hvr kmmanditisternes ikke er kendt af mverdenen. Adskillelsen verfr K/S et skaber derfr ikke prblemer. 1 Der findes dg mdifikatiner til udg. pkt. m at anvende K/S-reglerne. Atypiske lånefrhld Man kan gså udskille andre stille selskabsindskud til særskilt regulering F.eks. de utvivlsmme lånefrhld, lån med selskabspræg, dvs. hvr indskyderen/kreditr er tillagt frvaltningsmæssige g øknmiske beføjelser (f.eks. krav m gdkendelse af dispsitiner). Ved atypiske lån, får man ngle atypiske frdele / kmpetencer sm kreditr Spørgsmålet er m dmstlene vil lade disse selskabsprægede lån regulere af de kreditretlige regler g dermed give indskyderen anmeldelsesret i virksmhedsindehaverens b Adskillelsen mellem indre selskaber g de atypiske lånefrhld er således kmpliceret. Utvivlsmme lånefrhld: Pengelån med fast rente Udbyttegivende gældsbreve Ansvarlig lånekapital (lån med kautin) Knvertible lån (knvertering til andet end penge ex anparter) 1 Jeg har ikke kunne finde et sted i bgen, hvr dette siges direkte, men det kan måske udledes indirekte

2 Frvaltningsmæssige beføjelser kan være: Kan nedlægge vet Inddrages i verrdnede eller daglig ledelse Vidtgående adgang til infrmatiner Kntrladgang, fx til regnskabsmateriale Øknmiske rettigheder kan være Tillagt verskudsandel Tager del i underskud (prblematisk, men anerkendt i den stille barnesse ) Den stille barnesse jf. U H - afgrænsning ml. indre selskab g atypiske lånefrhld indenfr skatteretten. Se side 188 g 191 i selskabsfrmerne fra 3. år. (er det freneligt, at låntageren tager del i både verskud g underskud?) Barnessen, havde fretaget en række kapitalindskud i sin ægtefælles legetøjsvirksmhed. I kntrakten var hun nævnt sm stille Gesellschafterin. Hendes ver-/underskudsandel var på 1/5 (20 %), dg således at hendes del af verskuddet var maksimeret til 10% af hendes samlede indskud, hvrimd hendes underskudsandel var uden beløbsbegrænsning. Indskuddene skulle efter kntrakten knteres under egenkapital. Efter kntrakten havde barnessen ikke medejendmsret til virksmhedens aktiver. (Bemærk, at der i Tyskland findes stille selskaber både med g uden medejendmsret til aktiverne. - Barnessen havde fået et uden, hvilket nk berede på en tilfældighed, jf. Højesterets mindretal.) Barnessen krævede skattemæssigt fradrag fr underskudsandelen (driftsudgift), hvilket blev nægtet. Skatteministeriet mente, der var tale m et lån g dermed et ikke-fradragsberettiget frmuetab. HD: Sammenfattende Flertallet på 4: Indskuddene kan ikke karakteriseres sm egentligt lån, men heller ikke sm sædvanligt kmmanditindskud. Herefter findes der hverken i SL 4-6 eller skatteministeriets praksis vedrørende kmmanditindskud med ejendmsret til aktiverne at være tilstrækkeligt støtte fr at tilkende barnessen fradragsret fr tabet. Skatteministeriet frifindes derfr. Mindretallet på 1: Parterne tillagde det næppe betydning, at barnessen ikke fik tillagt medejendmsret, g det vil fte ber på tilfældigheder, m en bestemmelse m medejendmsret medtages i sådanne kntrakter. Mindretallet fandt det derfr betænkeligt at tillægge det betydning, m barnessen havde medejendmsret. Man skal se flertallets præmisser i lyset af mindretallets udtalelse. Mindretallet mener, at det er fr tilfældigt at man tillægger medejendmsretten så str betydning. Dmmen viser: At selvm et indskud har en række selskabspræg (atypiske lånefrhld), såsm verskudsandel g ubegrænset (!) underskudsandel, vil der altid blive statueret lånefrhld, sålænge indskyderen ikke har medejendmsret til aktiverne. Dette understøttes af at der ikke frelå antydningen af skattetænkning, g det var af persnlige årsager at barnessen ikke ville stå sm medejer (havde arvet et gds i DK). Efter retspraksis er der afgørende vægt på, m indskyderen har medejendmsret, dg ved ejerandel af helt underrdnet betydning, jf. Crmna-nøglen - U SHD, har medejendmsret ingen betydning 2. 2 Kunne ikke findes i bgen.

3 Karakteristika Ved medejendmsret statueres der altid selskabsfrhld jf. Revisrens Flisefabrik. Selv vidtgående frvaltningsmæssige beføjelser udelukker derimd ikke lånefrhld, dvs. anmeldelsesretten fasthldes g underskudsfradrag nægtes jf. Den stille barnesse. Opfattes indskyderen sm långiver (dvs. der freligger et atypisk lånefrhld) følger det af frhldets natur, at indskyderen kan anmelde sit krav md virksmhedsindehaveren i dennes b. Se i øvrigt mat.samling s. 71. Karakteristisk fr det indre selskab er navnlig fire frhld At der er t grupper af selskabsdeltagere mindst én ansvarlig deltager, der hæfter persnligt, principalt g slidarisk, samt mindst én indre deltager, der ikke hæfter verfr selskabskreditrerne At den ansvarlige deltager hæfter persnligt g principalt g hvis der er flere ansvarlige tillige slidarisk mens den indre deltager ikke hæfter ( begrænset hæftelse ) At den indre selskabsdeltager ikke er kendt af mverdenen g At den indre deltager har medejendmsret til virksmhedens frmue Det antages i almindelighed, at det ikke er ufreneligt med det indre/stille selskab, at deltageren er kendt af selskabets bankfrbindelser samt SKAT. Et indre selskab ændrer næppe karakter ved, at andre bliver bekendt med den indre deltager afgørende er, at det alene er den ansvarlige deltager, der ptræder sm virksmhedsindehaver ver fr mverdenen der må dg ikke være givet en egentlig infrmativ meddelelse m den indre deltager til en større kreds, f.eks. gennem udsendelse af cirkulære. Ofte aftalt, at den indre deltager hæfter i det interne frhld med en bestemt underskudsbrøk. I visse tilfælde kan den interne hæftelse være ubegrænset, jf. Den stille barnesse. Både den ansvarlige deltager g den indre deltager kan bestå af fysiske eller juridiske persner. Den indre deltagers indskud kan både bestå af kapital g/eller aktiver. Anvendelsesmråde Hvr en deltager skal frestå den daglige ledelse g tegne virksmheden ver fr mverdenen, hvrimd den indre deltager ønsker at være annym (evt. blt være medlem af et ledelsesrgan på bestyrelsesniveau). Frdele g ulemper Årsagen til annymitet kan f.eks. være et dårligt rygte eller en knkurrenceklausul. Selskabsfrmen kan således anvendes når man ønsker at pnå de frdele, der er ved et K/S men hvr deltagerens navn/image ikke bør påvirke selskabet (ved publikumsselskaber kan det være nødvendigt fr at få deltagere, at der kan henvises til, at der deltager en række kmmanditister med restindskudsfrpligtelse). Frdele Grundlæggende sm ved K/S (se dispsitin herm) Differentieret hæftelse, Aftalefrihed, Stiftelse g likvidatin uden frmalia, Ingen kapitalkrav eller reknstruktinskrav, Valgfrihed mht. skattemæssige afskrivninger, Valgfrihed mht. anvendelse af VSL eller kapitalafkastrdningen, Aftalefrihed mht. størrelser af ejerandele, ver g underskudsfrhld. Derudver er investr ikke kendt af mverdenen, Ulemper Der er persnlig hæftelse fr den ansvarlige deltager

4 Der er kun få regler der beskytter den indre deltager ift. den ansvarlige deltagers dispsitinsret g legitimatin. Den retlige regulering Sparsm lvregulering Dg ngle deklaratriske regler udviklet af en ikke ubetydelig dmspraksis samt selskabsretlige g bligatinsretlige principper. Er alene mfattet af LEV. 6: Krav til selskabets navn 7: Regler m prkura ( 8): Anmeldelsespligt hs E & S når indre selskab har et kapitalselskab sm ansvarlig deltager? Fr: Efter rdlyden mfattes de indre selskaber, selvm det ikke var tanken da LEV blev vedtaget. Imd: Tvungen registrering kræver sikkert grundlag (f.eks. i frarbejderne). Når registrering sker, bliver den indre deltager ffentliggjrt, hvrfr det autmatisk bliver et (kapital?)-k/s så næppe anmeldelsespligt. Ved flere ansvarlige deltagere reguleres deres indbyrdes frhld samt frhldet til mverdenen efter I/Sreglerne. Stiftelse g selskabskntrakt Stiftelse skal ber på en aftale. Skriftlighed er en nødvendighed idet mundtlig aftale m indskud af et beløb, vil kunne blive kvalificeret sm et lånefrhld. Stiltiende stiftelse af et indre selskab kan ske jf. den stille frøken, men vil pga. den manglende skriftlighed kunne kvalificeres sm et lånefrhld. Den stille frøken: U H - kvalifikatin af selskabet: I/S eller indre selskab Efter faderens død arvede brr g søster Maskinfabrikken Lindhlm. Meningen var, at brderen skulle vertage virksmheden, mens søsteren skulle have udbetalt sin arv. Virksmheden blev videredrevet af brderen, men denne havde ikke midler til at udrede arven. Virksmheden afregnede ikke indehldte A-skatter, g SKAT fretg udlæg i søsterens halvpart af ejendmmen, hvrfra virksmheden blev drevet, samt hendes private bankbøger. Spørgsmålet var nærmest, m hun hæftede persnligt sm interessent (dvs. med både halvparten i ejendmmen g de private bankbøger), eller hun blt havde fretaget et stille selskabsindskud af halvparten i ejendmmen, dvs. havde status sm indre deltager (hvis øknmiske risik er begrænset til indeståendet = den indskudte halvpart i ejendmmen). Resultat: VLD: HD: Ifølge regnskaberne fremtrådte virksmheden sm ejet af brderen g søsteren i fællesskab Brderen var ansat sm lønnet medarbejder Søsteren ld regnskaberne danne grundlag fr sine selvangivelser (underskudsfradrag) Søsteren havde underskrevet kassekreditkntrakt Derfr: ansvarlig medindehaver af virksmheden, hvrfr udpantningen blev prethldt.

5 Flertallet på 3 dmmere stadfæstede, men tilføjer (5) at brderen g søsteren videreførte virksmheden g derfr måtte hæfte persnligt fr fremtidige frpligtelser sm følge af driften (6) at de havde vervejet at få dette frhld ændret gennem prettelse af et K/S. Mindretallet på 2 dmmere: + Ne: man kunne maksimalt statuere indre selskab. Vægt på, at søsteren ikke deltg aktivt i driften. Det frhld, at hun ld sit tilgdehavende indestå i virksmheden kunne ikke medføre, at hun hæftede persnligt (dvs. fr andet end de indskudte værdier). Mindretallet ville altså phæve udpantningen i de private bankbøger. Kritik af dmmen: Søsterens deltagelse var ikke kendt af mverdenen, idet brderen udadtil fremtrådte sm eneindehaver (brevpapir, telefnbøger, fakturaer). Det er således svært at se på hvilket grundlag søsteren skulle hæfte persnligt. Selvangivelserne til skattevæsnet (blev vedhæftet virksmhedens regnskab, der sagde I/S) kan ikke være afgørende: skattemyndighederne fretager altid en prøvelse af selskabers realitet, g denne realitetsgrundsætning må gså prethldes når skattemyndighederne gør udlæg, således at de indre realiteter i selskabet er afgørende. Dvs. at der var tale m et indre selskab. De alm. principper m, at man bliver bundet af de berettigede frventninger, man skaber hs tredjemand (f.eks ved at vedhæfte et regnskab, der siger I/S), kan kun prethldes verfr aftalebaserede kreditrer (SKAT skal j vide at man er indre deltager i et selskab, da man skal plyse m indkmst sv.). Skattevæsnet har sm tvangskreditr ikke ngen berettiget frventning, idet skyldfrhldet ikke pstd gennem aftale. Skattevæsnet burde have lagt en realitetsprøvelse til grund g fundet at det var et indre selskab. Deltagerne kan både være fysiske g juridiske persner, ligesm de aktiver der indskydes gså kan være prduktinsaktiver, brugsretten til sådanne eller endda arbejdskraft (arbejdskraft kan f.eks. IKKE indskydes i et A/S). Indre deltager har medejendmsret til virksmhedens aktiver hvrfr følgende bør fastsættes i selskabskntrakten: Hvilke ejerbrøker der skal gælde: da medejendmsretten betyder at der er afskrivningsret på vedkmmendes bruttandel Over- g underskudsbrøken mellem deltagerne Hvad der skal krediteres g debiteres på kapitalkntiene samt frrentning af disse knti. Om en evt. hæveret g yderligere pligt til indbetaling af indskud. Hvis intet er aftalt m ejerandele g ver-/underskudbrøk: Mellem de ansvarlige deltagere: Ligedeling sm ved I/S er. Mellem de indre deltagere: Efter indskuddenes størrelse. Frdelingen mellem de t grupper må enten fastsættes efter frudsætninger eller skønsmæssigt. Indre frhld Svært at pstilles deklaratriske regler mellem de t grupper da de ikke er helt sammenlignelige pga. deres frskellige indsats g indskud. Ledelse Den ansvarlige deltager står fr den daglige g verrdnede ledelse. Den ansvarlige deltager må ikke uden samtykke træffe beslutninger i strid med selskabskntrakten eller samarbejdets frudsætninger, ligesm den ansvarlige deltager ikke alene kan handle ud af egne interesse der påhviler ham tillige en lyalitetspligt.

6 Den indre deltager har vetret ved beslutninger, der er af afgørende betydning fr selskabets fremtid. Den indre deltager kan sikre sig en smule bestemmelsen ved gennem selskabskntrakten at sidde i et selskabsrgan (bestyrelse). Den ansvarlige deltager vil dg ikke være undergivet den alm. instruktinsbeføjelse fra bestyrelsen (pga. den ansvarlige deltagers persnlige g øknmiske interesse i selskabet). Hvis den verrdnede ledelse består af en bestyrelse, bør det skrives i kntrakten, at den indre deltager skal frelægges vigtige beslutninger, men at den ansvarlige deltager har det sidste rd. Dg således at en majritet af de indre deltagere kan nedlægge vet md en væsentlig beslutning. Hvis den øverste ledelse blt består af den ansvarlige deltager, jf. den udfyldende regel, har denne en infrmatinspligt verfr de indre deltagere f.s.v.a. de væsentlige frhld på samme måde sm i K/S et. En indre deltager har sm udfyldende regel hverken ret eller pligt til at deltage i ledelsen eller arbejde fr selskabet. Regnskab Den indre deltager mdtager verskudsandel g kan derfr kræve, at der udarbejdes regnskab således at denne kan kntrllere, m vedkmmende har fået den krrekte andel. Han kan ikke kræve, at regnskabet bliver revideret (dg ved mistanke m snyd). Lyalitetspligt Begge deltagere har en vidtgående lyalitetspligt, der i vidt mfang svarer til hhv. kmplementarens g kmmanditistens. Indre deltager har tavshedspligt ang. regnskabsmæssige g frretningsmæssige plysninger. Adgangen til centrale plysninger rejser spørgsmålet, m den indre deltager kan deltage i knkurrerende virksmhed en afvejning. Imd: - den ansvarlige deltagers interesse i at beskytte plysninger m kreditfrhld, kunder g regnskaber. Fr: - den indre deltager kan anses fr at være en investr, g i det mfang investren ikke har adgang til følsmme plysninger der kan misbruges, må han have mulighed fr at drive knkurrerende virksmhed. Sindballe/Klerk mener, at den indre deltager sm udgangspunkt gdt må deltage i knkurrerende virksmhed. Ne Munch g Carsten Frde: Hensynet til den indre deltagers fri investeringsmuligheder bør ikke veje tungt i frhld til den ansvarlige deltagers legitime interesse i at beskytte disse plysninger udgangspunktet bør derfr snarere tages i, at den inde deltager ikke er berettiget til at deltage i knkurrence virksmhed, med mindre andet er frudsat eller aftalt. NB! Den stille deltager har reelt mulighed fr at drive knkurrerende virksmhed sm indre deltager, uden at den ansvarlige kender til det. Efter sin udtræden må den indre deltager gdt deltage i knkurrerende virksmhed, - selv m følsmme infrmatiner stadig haves en sådan knkurrenceklausul antages endda ikke at gælde i interessentskaber husk dg MFL 19. Deltagernes øknmiske rettigheder Selskabsfrmuen skal hldes adskilt fra den ansvarlige deltagers frmue, idet den indre deltager har medejendmsret. Egenkapitalknt til begge deltagergrupper fretrækkes hvrvidt den indre deltager har krav få frrentning må afgøres knkret efter samme vervejelser sm ved I/S. Udfører den indre deltager arbejde ud ver det frudsatte, har denne krav på betaling herfr. Da den indre deltager er medejer virksmhedsaktiverne, har han krav på andel i værdistigninger g tab, sm derfr vil påvirke hans kapitalknt.

7 Den indre deltager kan frit hæve verskudsandele g evt. løn. Pligt til indbetaling af restindskud? Typisk aftalt i kntrakten, at den indre deltager skal præstere et bestemt øknmisk indskud, ellers vil det strt set altid være frudsat. Når dette indskud er præsteret, har man ikke pligt til at indskyde flere midler. Når indskud ikke er fuldt ud præsteret: Hvis den indre deltagers akkumulerede underskudsandel verstiger det beløb, han allerede har indskudt, OG det allerede indskudte beløb er mindre end det aftalte fulde selskabsindskud, så vil den indre deltager fte have pligt til at fretage yderligere indskud. Ne g Carsten argumenterer fr, at man kan anvende den kmmanditselskabsretlige regel, hvrefter kmplementaren (den ansvarlige) kan kræve at kmmanditisten (den indre deltager) helt eller delvist skal indbetale restinskudet. Eks: A g I aftaler, at I skal indskyde 6 mi. kr., hvraf de 3 skal indbetales med det samme. I skal bære under-/verskud med 1/3. I det første år har virksmheden et underskud på 15 mi. kr., hvraf I skal bære 5 mi. kr. A kan således frlange, at I skal indskyde 2 mi. kr. (5-3), hvis dette er nødvendigt fr selskabets frsvarlige drift, da dette beløb ligger inden fr det, sm I samlet deltager med (6 mi. kr) Den indre deltager kan undtagelsesvist have frpligtet sig til at dække sin andel af underskuddet uden beløbsbegrænsning deltageren vil således kunne være frpligtet til at betale differencebeløbet, når det akkumulerede (nett)underskud verstiger de fretagne indbetalinger. Eks: I det inde selskab B, har I frpligtet sig til et selskabsindskud på kr., hvraf de kr. allerede er indbetalt. B parbejder en gæld på , hvraf det er aftalt, at I skal bære 1/3 ( kr.). A vil her kunne kræve yderligere kr. indbetalt, eftersm underskudsandelen sætter grænsen. De ydre frhld Ved en betydeligt større gæld (1/3 af gæld på 3 mi. = 1 mi.) vil det aftalte selskabsindskud sætte grænsen fr, hvilke yderligere (rest)indskud den indre deltager skal præstere, g han vil kun skulle indskyde (de sidste) Udgangspunkt: En indre deltager er kun pligtig til at indskyde et yderligere beløb p til den laveste værdi af den akkumulerede underskudsandel (hans andel af underskuddet) g det aftalte indskud 3. Mdifikatinen: Såfremt den indre deltager har frpligtiget sig til at dække sin del af underskuddet uden beløbsbegrænsning, jf. den stille barnesse. Her vil han være frpligtet til at betale differencebeløbet, når det akkumulerede underskud verstiger de fretagne indbetalinger I alm. K/S er aktualiseres frpligtelsen til restindskud når indbetaling er nødvendig af hensyn til selskabets frsvarlige drift 4. Legitimatin Ved én ansvarlig deltager spiller legitimatinsspørgsmålet ingen rlle: Han vil have ubegrænset legitimatin, da han verfr mverdenen fremtræder sm en enkeltpersnsvirksmhed. Selvm f.eks. en bank ved, at der ikke er tale m en enkeltmandsvirksmhed, men derimd et indre selskab, får dette ingen betydning selvm banken vidste, at der frelå et indre selskab, g selvm banken vidste, at den ansvarlige deltager ikke var berettiget til at indgå aftalen, taler almindelige nd-trsbetragtninger ganske vist fr, at selskabet ikke bliver bundet. Dette får dg næppe ngen betydning, da den ansvarlige i alle tilfælde ville blive persnligt ansvarlig, da han kntraherer i eget navn. (hvis man 3 Kunne ikke finde dette i bgen 4 Gælder dette gså ved indre selskab?????

8 anerkender at selskabskreditren har frrang i det indre selskabs frmue se neden fr vil det dg få betydning m han står sm selskabskreditr eller særkreditr. Flere ansvarlige deltagere: legitimatin sm I/S, dvs. naturlige g nrmale dispsitiner binder selskabet. En indre deltager har ikke legitimatin til at frpligte selskabet (dg: stillingsfuldmagt). Hæftelse Frhldet mellem selskabskreditrerne g den ansvarlige deltagers særkreditrer: Overfr mverdenen ptræder kun én enkelt persn, der både besidder virksmhedsaktiver g private aktiver. Derfr har selskabskreditrerne her i mdsætning til I/S g K/S ikke frtrinsret til selskabsfrmuen: Særkreditrerne har ikke mulighed fr at knstatere, at der freligger et selskabsfrhld, g der har en berettiget frventning m, at alle aktiverne tilhører den ansvarlige deltager. Kan den ansvarlige deltagers knkursb kræve indbetaling fra den indre deltager af resten af denne underskudsandel? Frudsætningen fr at dette bliver relevant at kigge på dette er, at det aftalte indskud fra den indre deltager er større end den indre deltagers aktuelle andel af underskuddet, sm igen er større end det allerede indbetalte indskud. Knkursbet indtræder i den ansvarlige deltagers sted g i det mfang, hvri denne har krav på yderligere underskudsdækning d den indre deltager, kan dette gøres gældende af knkursbet (husk dg, at indre deltager ikke kan afkræves mere, end den andel af underskuddet, sm denne skulle dække, selvm der er plads hertil inden fr det aftalte maksimum) (se eks. s. 122 g ven fr) Skal den indre deltager stå tilbage fr virksmhedens kreditrer ved den ansvarlige deltageres knkurs, eller kan den indre deltager anmelde sit krav på lige fr med virksmhedskreditrerne? Dette spørgsmål er afgjrt ved U VLD (Revisrens Flisefabrik se nedenfr): En stille deltager med medejendmsret til virksmhedens aktiver (dvs. en indre deltager) kan ikke anmelde et tilbagebetalingskrav i den ansvarlige deltagers knkursb på lige fr med virksmhedens kreditrer. Revisrens flisefabrik jf. U V - afgrænsning ml. indre selskaber g atypiske lånefrhld En revisr havde udbudt ngle stille anparter i en flisefabrik (ejet af revisren) til sine klienter. Hver anpart var på (1/30 af anskaffelsessummen), hvr skulle indbetales kntant, mens resten mdsvaredes af gæld i maskiner g bygninger. Efter kntrakterne deltg klienter fuldt ud i selskabets verskud med ret til skattemæssige afskrivninger. Revisren døde, g hans dødsb var inslvent. Klienterne anmeldte krav på tilbagebetaling af de beløb, de havde betalt fr anparterne, idet de gjrde gældende, at der frelå et lånefrhld. VLD: 1) Indre selskab eller lånefrhld? Efter indhldet af kntrakterne er der dannet et selskab g IKKE et lånefrhld. Der henses navnlig til, at investrerne blev tilsikret ret til skattemæssige afskrivninger, hvilket frudsætter medejendmsret, g sm derfr er ufrenelig med et lånefrhld. Afskrivningsretten var et afgørende element i hele arrangementet. Indskuddene blev ligeledes pført sm egenkapital (g ikke fremmedkapital). 2) Frhldet mellem selskabskreditrerne g investrernes krav på tilbagebetaling af indskud? Det følger af frhldets natur, at selskabsfrmuen i første mgang skal tjene til fyldestgørelse af selskabskreditrerne. Investrerne måtte sm medejere stå tilbage fr selskabskreditrerne.

9 Dmmen viser: At man kan drage en skillelinje mellem indre selskaber g atypiske lånefrhld i de tilfælde, hvr investrerne har medejendmsret til aktiverne, idet VLD fandt dette ufreneligt med lånefrhld. Medejendmsret knstituerer derfr altid selskab. Ved en helt ubetydelig ejerandel (0,5%) vil man dg ud fra en realitetsgrundsætning kunne statuere lånefrhld, jf. Crmna-nøglen. Omvendt vil lånefrhld uden medejendmsret sm altvervejende hvedregel ikke statuere selskab, jf. Den stille barnesse. Dmmen viser gså, at selskabskreditrerne i frhld til de indre deltagere har frtrinsret til selskabsfrmuen ved den ansvarlige deltagers knkurs. Særkreditrerne har ud fra frventningstankegangen gså frtrinsret, på samme måde. Direkte fra bgen: - Sagens mstændigheder: En Revisr, R, traf aftale med en række af sine klienter m, at disse tegnede såkaldte stille anparter i en flisefabrik, sm blev drevet af R. Købesummen fr hver anpart var fastsat til kr., hvraf kr. skulle betales kntant. Ifølge aftalen deltg klienterne fuldt ud i selskabets verskud med ret til skattemæssige afskrivninger. Da R afgik ved døden, anmeldte klienterne deres krav m tilbagebetaling af indskud i det inslvente gældsfragåelsesb. VL s flertal lagde til grund, at der i stille-selskabsaftalen var frudsat, at der inden fr andelens pålydende værdi påhvilede klienterne en hæftelse fr selskabets frpligtelser, g at parternes eventuelle aftale g frudsætninger i mdsat retning ikke kunne tillægges betydning i frhld til kreditrerne. Om frhldet mellem de stille deltagere g flisefabrikkens kreditrer udtalte VL s flertal bl.a.: Ved etablering af et sådant selskabsfrhld, hvr de stille deltagere er indtrådt sm medejere af virksmheden, findes det at måtte følge af frhldets natur, at selskabsfrmuen herunder den stille deltagers indskud i givet fald i første række skal tjene til pfyldelse af selskabets frpligtelser ver fr tredjemand, g at deltagernes krav på tilbagebetaling af indskud derfr må stå tilbage fr selskabskreditrernes krav (Nes kursiveringer). Medejendmsret til selskabsaktiverne ansås således sm ufrenelige med et lånefrhld. Den indre deltager vil altså ikke kunne anmelde et krav på udbetaling af psitiv kapitalknt (dvs. hvr den akkumulerede underskudsandel er mindre end det præsterede indskud) i den ansvarlige deltagers knkursb, jf. Revisrens flisefabrik. Den indre deltager er j netp selskabsdeltager. Han må dg kunne være stillet sm en aktinær, dvs. krav på tilbagebetaling af indskuddet hvis ALLE kreditrer betales. Ud fra en frventningstankegang må den indre deltager gså være efterstillet den ansvarlige deltagers særkreditrer. 5 Skal den indre deltagers medejendmsret stå tilbage fr den ansvarlige deltagers særkreditrer ved almindelig kreditrfrfølgning, eller kan disse kreditrer alene gøre udlæg i den ansvarlige deltagers nettandel? Gælder det samme i tilfælde af den ansvarlige deltagers knkurs? Spørgsmålet er i første række, m den ansvarlige deltagers særkreditrer kan søge sig fyldestgjrt i det indre selskabs samlede frmue, eller kun i den ansvarlige deltagers nettandel(samt kapitalknt) T mulige løsninger Frventningstankegangen Der lægges afgørende vægt på de ydre frhld, hvr den ansvarlige deltagers særkreditrer kan antages at have en frventning m, at alle aktiver, sm er i den ansvarlige deltagers besiddelse, samtidig tilhører denne. Tankegangen endvidere den, at de ikke kan vide, at der i realiteten freligger et selskabsfrhld, hvrfr de må kunne fretage udlæg i de aktiver, der besiddes af den ansvarlige deltager. 5 Indrykkede punkter har jeg ikke kunne finde i bgen.

10 Da det er utvivlsmt, at selskabskreditrerne kan retsfrfølge alle aktiver der tilhører den ansvarlige deltager, g da man tillige antager, at sær- g virksmhedskreditrerne er sidestillet, var resultatet, at den indre deltager må vige fr selskabskreditrerne, g da sær- g selskabskreditrerne er ligestillet, må den indre deltager gså vige fr særkreditrerne. DOG: De frretningsfrbindelser der kender den indre deltager, må respektere dennes rettigheder: at den indre deltager ejer en nettandel af virksmhedsfrmuen. Md frventningstankegangen kan anføres At kreditrer ikke kan regne med, at aktiver der indgår i en virksmhed gså ejes af denne. Hvis kreditrerne vil sikre sig, må de sørge fr at få sikkerhed man bør derfr være frsigtig med at tillægge kreditrernes frventninger afgørende betydning. Den selskabsretlige tankegang Der lægges afgørende vægt på de indre realiteter Deltagernes særkreditrer kan alene retsfrfølge deltagerens nettandel. Det verrdnede synspunkt må være, at de kmmanditselskabsretlige regler finder anvendelse på det indre selskab, medmindre det frhld, at en eller flere deltagere ikke er kendt af mverdenen begrunder en afvigelse. Knkluderende må retsstillingen være følgende: Både den ansvarlige deltager g den indre deltager ejer hver fr sig en nettandel af det indre selskabs frmue. Den ansvarlige deltageres særkreditrer/knkursb indtræder i denne retsstilling, da den ansvarlige skulle respektere den indres medejendmsret, må det samme gælder fr hans kreditrer, der herefter alene kan søge sig fyldestgjrt i den ansvarliges nettandel af det indre selskab. Den indre deltagers særkreditrers fyldestgørelse. Kan alene søge sig fyldestgjrt i den indre deltagers krav md den ansvarlige deltager, dvs. udbetaling af nettandelen g kapitalknten. Dg må kreditr respektere aftaler m upsigelig, psigelsesvarsel g pgørelsesmåde. Yderligere indskud (det meste er nævnt før) Indre deltager har aldrig pligt til at indbetale mere end det aftalte selskabsindskud. Hans risik sm deltager er begrænset til det indbetalte indskud. Den indre deltager har pligt til at indbetale sit resterende aftalte indskud, - f.eks. i tilfælde af sin udtræden/udelukkelse, selskabets likvidatin eller den ansvarlige deltagers knkurs. Der vil han være pligtig til at indbetale differencebeløbet. Ved den ansvarlige deltagers knkurs indtræder bet i de krav, sm den ansvarlige deltager havde md den indre deltager. Den indre deltager er altså (kun) pligtig til at indskyde et yderligere beløb p til den laveste værdi af den akkumulerede underskudsandel g det aftalte indskud. Hvis den indre deltager ved sin udtræden/udelukkelse har en psitiv kapitalknt, dvs. hans præsterede indskud er større end hans akkumulerede underskudsandel, skal han have indeståendet på kapitalknten (samt nettandelen) udbetalt. Overdragelse af selskabsandelene, indtræden, udtræden, udelukkelse samt likvidatin. Overdragelse Hverken den indre eller den ansvarlige deltager kan fuldt ud verdrage sin selskabsandel til en ny deltager uden samtykke

11 Der vil typisk være tale m et samvirke mellem t persner, hvr deltagerens persn havde betydning fr beslutningen m at starte selskabet. Det ville derfr være i strid med parternes frudsætninger, hvis de måtte acceptere en ny partner. Kun hvr den indre deltagers persn er helt uden betydning kan han frit verdrage sin selskabsandel (f.eks. hvis man har annnceret i pressen efter stille selskabsindskud). Dette frudsætter dg, at den indre deltager ikke har krav på plysninger, der er særlig beskyttelsesværdige. Den ansvarlige deltager kan ikke verdrage en del af selskabsandelen til en ny indtrædende ansvarlig deltager uden samtykke. Den nye vil få vetadgang ift. den gamle, g den nye vil gså have legitimatin til at frpligte selskabet verfr tredjemand = ændring af ledelsesstruktur, hvrfr del-verdragelse vil kræve den indre deltagers samtykke. Den ansvarlige deltager kan frmentlig verdrage en del af sin selskabsandel til en indtrædende indre deltager uden samtykke. Skal den indre deltager afgive en del af sin ejerandel, kræves samtykke allerede af denne grund. Dette frudsætter, at den ansvarlige deltager frtsat vil have en så str ejerandel, at hans øknmiske interesse i selskabet ikke svækkes væsentligt. Derudver må den gamle indre deltagers frhld ikke afgørende ændres, f.eks. ved at den nye indre deltager indtræder i ledelsen. Ophør Selskabet kan - sm følge af frhld hs selskabet samt hs deltagerne phøre. Frhld hs selskabet: Tidsbegrænsning af samarbejdet Frmålspfyldelses Frmålsumulighed Kapitalmangel Mangel på anlægs g driftskapital Prjektets kvalificerede mangel på rentabilitet. Frhld hs den ansvarlige deltager: Ved hans død, knkurs eller umyndiggørelse må selskabet phøre autmatisk, idet selskabet er baseret på den ansvarlige deltager. Det likvideres herefter. Ved betalingsstandsning g væsentlig mislighldelse må selskabet phøre efter påkrav fra indre deltager. Ved likvidatin Den ansvarlige deltager kan gså psige selskabssamarbejdet med passende varsel (typisk 6 mdr.) til et passende tidspunkt (typisk regnskabsårets afslutning), idet han hæfter persnligt. Efter varslets udløb kan den ansvarlige deltager vælge at udløse den indre deltager, der ikke har krav på at frtsætte virksmheden alene pga. den afgørende frskel på deltagernes status i samarbejdet (ctr. I/S). (den ansvarlige deltager / dennes b, kan dg acceptere, at den indre deltager frtsætter. Den indre deltager skal blt stilles ligeså gdt sm ved en likvidatin. Der er intet prblem med hæftelse verfr kreditrer, g kun sjældent vil den indre deltager være mfattet af en knkurrenceklausul. Likvidatin frestås af den ansvarlige deltager. Frhld hs den indre deltager:

12 Ved hans død, knkurs eller umyndiggørelse phører selskabet ikke uden videre. Bet kan kræve, at den indre deltagers nettandel krediteres kapitalknten, sm herefter udbetales til bet. Ved væsentlig mislighldelse bliver den indre deltager efter krav fra den ansvarlige deltager g undertiden gså de andre indre deltagere - udelukket. Denne har krav på udbetaling af nettandelen g kapitalknten. Den indre deltager kan sm begrænset hæftende ikke psige samarbejdet. Dg kan man verveje at give en sådan adgang, hvis deltageren ikke har ret til at verdrage andelen ud fra et muligvis almindeligt gældende princip m, at en deltager skal have mulighed fr at kmme ud af et selskabssamarbejde. Magnus Aarbakke: En upsigelighedsbestemmelse i kntrakten skal frtlkes sm en adgang til at verdrage andelen. Kan det indre selskab gå knkurs? Næppe, men virksmheden vil blive afviklet under den ansvarlige deltagers knkurs. Hvis selskabet er slvent, må dette pgøres på samme måde sm et interessentskab Hvis selskabet er inslvent, kan den indre deltager sm nævnt ikke anmelde nget krav i bet, jf. Revisrens flisefabrik. Skattemæssige frhld Samme beskatning sm ved K/S ere: Det indre selskab er ikke et selvstændigt skatteretligt subjekt. Skattesubjekter er den ansvarlige deltager g den indre deltager, dvs. at de enkelte deltagere beskattes ver deres persnlige selvangivelser. Hver deltager kan fretage skattemæssige afskrivninger på sin bruttandel af de afskrivningsberettigede aktiver, dvs. hver enkelt aktiv Hver deltager beskattes samtidigt individuelt af genvundne afskrivninger. Hver deltager kan bestemme, m han vil anvende VSL eller kapitalafkastrdningen, samt i givet fald hvr str en del af verskuddet han vil lade indestå i selskabet til beskatning.?? De passive deltagere har færre underskudsfrdele. Ved selskaber med ver 10 deltagere g hvr den enkelte ikke i væsentlig mfang medvirker i driften af selskabet, har denne begrænset fradragsmuligheder. Deres underskud fra selskabet kan ikke fradrages i andre indtægter eller ægtefællens indtægter jf. anpartsindgreb i PSL. Underskuddet kun fradrages i fremtidige indkmster fra den samme virksmhed. De resterende deltagere, - der ikke er mfattet af anpartsindgrebet, gælder, at éns skattemæssige fradrag ikke kan verstige den øknmiske risik, man løber gennem selskabsdeltagelsen dvs. indskuddet, jf. TldSkat-cirkulære ( fradragscirkulæret ). Hvis man imd aftale indgår i et andet selskab sm indre deltager, så kan knsekvensen være at man bliver smidt ud af det første selskab 6. 6 Strt set alle punkter under dette afsnit findes ikke i bgen, hvr der blt henvises til beskatning af K/S.

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud.-studiet Juridisk institut Kandidatafhandling Valg af virksomhedsform Under hensyntagen til den erhvervsdrivendes skatteretlige og selskabsretlige stilling.

Læs mere

Analyse vedrørende skattefradrag for forskning og udvikling som incitament for investeringer i avanceret produktion

Analyse vedrørende skattefradrag for forskning og udvikling som incitament for investeringer i avanceret produktion Analyse vedrørende skattefradrag fr frskning g udvikling sm incitament fr investeringer i avanceret Prduktinspanelet 29 april 2015 Frfattere: Sigurd Næss-Schmidt, Partner, Directr f Ecnmics Lars Jensen,

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n?

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n? D r i k k e v a n d - r e n t v a n d, m e n h v r d a n? Drikkevand rent vand, men hvrdan? Udgivet af Teknlgirådet April 2011 Materialet er udarbejdet af Teknlgirådet med bridrag fra prjektets baggrundsgruppe

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Vejen til gældssanering. - undgå faldgruber

Vejen til gældssanering. - undgå faldgruber Vejen til gældssanering - undgå faldgruber 1 2 Jørgen Juel Hansen Vejen til gældssanering - undgå faldgruber JJH Forlag 2001 3 Vejen til gældssanering undgå faldgruber 1. udgave 1. oplag 2001 Copyright

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

Salg af fast ejendom - Moms

Salg af fast ejendom - Moms 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Hvad betyder specifikationerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, og hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter?

Hvad betyder specifikationerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, og hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter? Overvejelser ved køb af ny PC Hvad betyder specifikatinerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, g hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter? Frmålet med denne guide er,

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse: Cand.ling.merc.

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere