Uanmeldt tilsyn ved Sct. Mikkel, tlf: Søndersøparken 3, 8800 Viborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uanmeldt tilsyn ved Sct. Mikkel, tlf: Søndersøparken 3, 8800 Viborg"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Sct. Mikkel, tlf: Søndersøparken 3, 8800 Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Udført af tilsynsteamet: Camilla R. Rask og Ellen Brunebjerg den 22. juni 2009 Dato Indledning og formalia Sct. Mikkel er et socialpsykiatrisk botilbud med 20 pladser. Målgruppen er yngre til midaldrende mennesker med almenpsykiatriske lidelser, som har behov for udredning eller vedvarende behov for støtte og omsorg i hverdagen. Beboerne bor til leje, og ydelserne gives efter 83 til 85 i Lov om Social Service. Ellen Brunebjerg Tel Side 1 Ved dette uanmeldte tilsyn var der særligt fokus på individuelle planer og udredningsmodel, brugerinddragelse, magtanvendelser, medicinhåndtering og arbejdsmiljø. Hvis læseren ønsker en mere komplet beskrivelse af Sct. Mikkel henvises til hjemmesiden på eller tidligere tilsynsrapporter, som er tilgængelige på tilbuddets og regionens hjemmeside. Seneste tilsyn var anmeldt og fandt sted den Tilbuddet har lavet en handleplan vedrørende opmærksomhedspunktet: Målgruppe/afklaring. Tilsynet vurderer, at tilbuddet med fordel kan arbejde videre med at beskrive målgruppe og koncept for midlertidigt ophold med afklarings- og udrednings formål. Deltagere i tilsynet Ledelsen: Eva Nedergaard, leder Medarbejdere: Sygeplejerske, team 2 Sygeplejerske, team 4, SR Deltagerne var udvalgt af ledelsen blandt de, som havde mulighed for at tale med tilsynet. SR er sikkerhedsrepræsentant. Navnene er kendt af tilsynsteamet, men udelades i rapporten Beboere/brugere: En række beboere blev spurgt af lederen, og tre beboere ønskede at tale med tilsynet. Navnene er kendt af tilsynsteamet, men udelades i rapporten. Program Tilsynet foregik i tidsrummet kl Der blev gennemført interviews med leder, medarbejdere og beboere. Lederen viste rundt i tilbuddet. Afslutningsvis var der en opsamling med ledelsen.

2 Tilsynets samlede vurdering Det er tilsynets vurdering at de personlige handleplaner er implementeret som aktive redskaber i hverdagen, om end der kan udvikles bedre rutiner for evaluering af delmål. Sct. Mikkel har evalueret på handleplanskonceptet og fundet flere udviklingsmål for konceptet, hvoraf nogle afventer implementering af flere nye metoder og arbejdsgange. I praksis anvendes næsten alle pladser på Sct. Mikkel til længerevarende ophold, hvilket bør fremgå af tilbuddets hjemmeside. Beboerne inddrages efter deres ønske og formåen i arbejdet med individuelle planer. Når der ansættes nye medarbejdere, udvælges nogle beboere til at deltage i ansættelsesudvalget. De beboere, som tilsynet talte med, er tilfredse med at bo på Sct. Mikkel og med hjælpen de modtager. Der er tilfredshed med kontaktpersonerne, selvom en personalerokade har medført udskiftninger. Beboerne oplever lydhørhed hos både medarbejdere og ledelse. Der forekommer magtanvendelser, primært i forhold til en beboer. Registrering af magtanvendelser er under fortsat udvikling, som følge af at Sct. Mikkel er blevet en del af Center for Voksen Social i regionen fra Sct. Mikkel har et medicinudvalg bestående af en sygeplejerske fra hvert team. Medicininstruksen opdateres blandt andet ud fra resultaterne i projektet om utilsigtede hændelser ved medicinhåndtering, som kører i et år. Nye medarbejdere får introduktion til medicinhåndtering. Beboerne modtager individuel støtte til håndtering af deres medicin. Ledelsens beslutning om at ændre sammensætningen af teams har været begrundet i et ønske om tværfaglighed i alle teams i forbindelse med personaleudskiftning. Tilsynet er enig i, at tilsvarende ændringer bør drøftes i MED-udvalget forinden. Der er fokus på dokumentationen på Sct. Mikkel, og ledelsen er opmærksom på at kravene til øget dokumentation kan påvirke opgavernes omfang og dermed medarbejdernes trivsel. Der er ambulancetjeneste med en åben navneliste over kollegaer, som den enkelte ønsker at blive kontaktet af, når der sker voldsomme hændelser i forbindelse med magtanvendelser eller ved selvskadende adfærd. Der er to daglige refleksioner for alle medarbejdere, og hvert team modtager supervision. Desuden er der mulighed for individuel supervision. Tilsynsteamet ser ingen opmærksomhedspunkter Side 2

3 Den generelle faglige indsats Kerneydelsen Ledelse Individuelle planer: Individuelle planer benævnes personlige handleplaner på Sct. Mikkel. Der er udviklet et handleplanskoncept, som blev evalueret gennem en intern spørgeskemaundersøgelse i efteråret 2008, hvorfra lederen refererer konklusionerne. Handleplanskonceptet afsluttes, og en ny proces er igangsat om tydeliggørelse af metoder og udredningsprofiler. Handleplansarbejdet bør gøres mere anvendeligt i hverdagen, fx med flere skabeloner i Bosted System (elektronisk journalsystem). Endelig skal dokumentation generelt være et indsatsområde. Ansvaret for 141 handleplaner arbejdes der fortsat med. En del af ovenstående punkter afventer implementering af Den Danske KvalitetsModel (DDKM), International Klassificering af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand (ICF) og det Sociale Indikator Projekt (SIP). Lederen ser en særlig udfordring i, at udviklingsprocesser undervejs suppleres med dokumentationskrav udefra, hvilket kan gribe ind i det planlagte forløb. På Sct. Mikkel er implementeringen af ICF i gang, og ledelsen har fokus på at undgå dobbelt registrering. De ønskede skabeloner kan ikke umiddelbart integreres i Bosted System, men ligger som filer, der hentes ind ved behov. En medarbejder deltager i et projekt om udvikling af Bosted System til dokumentationsbehovene på Sct. Mikkel. Sct. Mikkel har fra starten haft 10 pladser til henholdsvis kortere- og til længerevarende ophold. I starten var der tomme lejligheder til korterevarende ophold. Der er en del personer i Sct. Mikkels målgruppe på år, som mest hensigtsmæssigt kunne tilbydes et midlertidigt ophold, med kommunerne efterspørger det ikke. I praksis er der pt. én beboer på en midlertidig plads, og tilbuddet har en tom plads. Lederen har kontakter til konsulenter på psykiatriområdet og fortæller om ledige pladser til andre regionale tilbud fx Holmstrupgård eller ungdomspsykiatrien. Lederen er opmærksom på, at beskrivelsen af pladserne ikke stemmer overens med oplysningerne på tilbuddets hjemmeside. Servicedeklarationen har fået en mindre opdatering i april/maj 2009, men den nyeste version ligger ikke på hjemmesiden. Brugerinddragelse: Alle beboere bliver tilbudt at medvirke til at udforme den individuelle plan eller se den, når den er færdig. Det er vigtigt at give tid og plads til beboernes medvirken i processen, og nogle gange opdeles forløbet. Ifølge lederen er det ikke alle beboere, som kender deres individuelle plan, og for nogle beboere er det ikke væsentligt. Lederen vil gerne have mere fokus på brugerinddragelse i de individuelle planer. Brugerinddragelse ses i den yderste konsekvens, når beboerne medvirker Side 3

4 Den generelle faglige indsats Kerneydelsen ved ansættelsessamtaler, hvor de bidrager med kvalificerede vurderinger, hvilket er værdifuldt for tilbuddet. Beboerne er særligt opmærksomme på tavshedspligten. Fra gang til gang vælges hvilke beboere, som skal deltage, om det skal være fra teamet eller på tværs af hele bostedet. Siden det er indført har der kun en gang været behov for en drøftelse alene i medarbejdergruppen. Nye medarbejdere bliver i øvrigt taget imod på en særlig måde af de beboere, som har været med til at ansætte dem. Medarbejdere Der er lovkrav om, at der holdes årlige statusmøder for beboerne, og dertil laves en statusbeskrivelse. Ved midlertidige pladser er der to årlige statusmøder med tilhørende statusbeskrivelser. De personlige handleplaner er daglige arbejdsredskaber, som ligger i Bosted System. Medarbejderne undersøger om der er aftalt ændringer i dagsplanen fx hvornår den første kontakt skal ske. Alle medarbejdere kan ændre i de personlige handleplaner, hvis der er aftalt ændringer her og nu. Ellers er det primært kontaktpersonerne, som arbejder med den personlige handleplan, og hvis noget er uklart beskrevet, skal der rettes henvendelse til kontaktpersonerne. Medarbejderne skriver dagbogsnotater i Bosted System, men en medarbejder synes der kunne udvikles bedre praksis for og metoder til at evaluere målene. Som det er nu, læser medarbejderne flere måneder tilbage i dagbogsnotater for at få et overblik over udviklingen. Sct. Mikkel har en indflytningsvejledning for indskrivning, som bruges hver gang. Ved indflytningen beskrives de væsentligste emner i den personlige handleplan, fx om medicin og de primære behov for støtte til fx at komme op om morgenen eller til økonomi. Ifølge medarbejderne laver kontaktpersonerne udkast til 141-handleplan til statusmødet, hvor den godkendes af sagsbehandleren. Det kan være hensigtsmæssigt at formulere planen så overordnet, at kommunen får lyst til at konkretisere handleplanen. En medarbejder forventer ikke at alle beboere kender eller kan huske deres handleplan. Det er ofte kontaktpersonen, som skriver et udkast, og forsøger at inddrage beboerne, som kan have svært ved at rumme processen. Hvis den personlige plan ændres i forhold til delmål, er det ikke altid medarbejderne husker at meddele det til beboeren. Der er stort fokus på formøder med samarbejdspartnere omkring beboeren inden indflytningen for at få del i deres erfaringer. Der er forskel på om økonomien er afklaret i kommunen, hvilket kan komme til at fylde meget ved indflytningen. Medarbejderne er blevet mere opmærksomme på at spørge ind til økonomien, fordi især beboere på kontanthjælp ikke kan få økonomien til at hænge sammen med husleje og egenbetalingen på Sct. Mikkel. Handleplanskonceptet skal kædes sammen med blandt andet ICF og SIP, men medarbejderne synes det er vanskeligt at finde tid til at sætte sig ind i Side 4

5 Den generelle faglige indsats Kerneydelsen flere nye metoder og arbejdsgange. / vurdering De beboere, som tilsynet talte med, er generelt tilfredse med at bo på Sct. Mikkel og med hjælpen de modtager. Efter behov modtager de hjælp til fx medicin, post, personlig hygiejne, tøjvask, rengøring eller en gåtur. En beboer nævner at det er hjælpsomt at få hverdagen struktureret, mens en anden fremhæver personalets humor og ligeværdige tilgang til beboerne. Alle synes Sct. Mikkel er et trygt sted at være. Beboerne synes lederen er god til at lytte, og det er medarbejderne også. De tager ikke deres problemer med på arbejde og har god tid til at snakke med beboerne. En beboer synes de daglige refleksioner på 2 x ½ time er godt for medarbejderne, men det kan være generende, hvis medarbejdernes refleksion afbryder en god snak med en medarbejder. Beboerne kender deres handleplaner og har deltaget i møder ved indflytningen, hvor deres behov blev drøftet. Enkelte har haft pårørende med til mødet. Handleplanen og den personlige handleplan følges op hvert år ved statusmødet. Beboerne har hver en primær og en sekundær kontaktperson, og nogle kan have flere kontaktpersoner. Beboerne er glade for deres kontaktpersoner, som kan være både direkte og have et hjerte af guld. Den nylige rokade i teams har givet udskiftninger af kontaktpersoner, men beboerne har typisk beholdt den ene kontaktperson. Beboerne skal lære de nye medarbejdere i teamet at kende. Beboerne deltager frivilligt og på skift ved ansættelser af nye medarbejdere, og de føler de har reel indflydelse på ansættelserne. Beboerne har det godt med hinanden, selvom der er forskellig kontakt mellem beboerne. I perioder forekommer der sladder eller gnidninger, hvilket ifølge beboerne næppe kan undgås, når de bor så tæt på hinanden. Beboerne synes de er gode til selv at løse uenigheder og konflikter. Den generelle faglige indsats Magtanvendelser og klager Ledelsen Magtanvendelser Der har været en række magtanvendelser (ca. 12 i 2008 og 5 hidtil i 2009) i forhold til én beboer, hvilket primært har været fastholdelse for at forhindre selvskadende adfærd. Der har været 2 magtanvendelser i forhold til en anden beboer, som normalt kan nås med mindre indgribende pædagogiske tiltag. Sct. Mikkel er som følge af organisationsændringen pr blevet tilknyttet Center for Voksen Social (CVOS), og der har været en løbende dia- Side 5

6 log med driftscentret om formalia vedrørende indberetning af magtanvendelser. Driftscentret har blandt andet lagt særlig vægt på beskrivelse af hændelsen, ledelsens kommentar, herunder hvordan viden spredes i tilbuddet. Ledelsen på Sct. Mikkel har arbejdet med at revidere intern procedure for behandling af magtanvendelser, tilpasse praksis og dygtiggøre medarbejderne. Konsulenter fra CVOS har deltaget i et socialpsykiatrisk ledermøde, hvor der er startet en drøftelse af om lederens kommentarer til en magtanvendelse skal beskrive det videre forløb i sagen, eller om magtanvendelsen vurderes at være i orden. Der har været en del utryghed i medarbejdergruppen efter en magtanvendelse blev vurderet ulovlig, og det blev forberedt fra regionens driftscenter, at lederen skulle give skriftlige advarsler til to medarbejdere. Advarslerne blev ikke givet, da det efter lederens indsigelse blev vurderet at medarbejderne havde handlet i selvforsvar. Forløbet har medført en del refleksion om hvordan magtanvendelser skal beskrives. I øvrigt drøftes grænsetilfælde jævnligt mellem medarbejdere og ledelse før indberetning. Det kan eksempelvis være at en medarbejder fysisk lægger en hånd på beboerens arm for at komme i kontakt. Medarbejdere Medarbejderne har ikke observeret store ændringer i praksis, siden magtanvendelserne skal indberettes til Center for Voksen Social (CVOS), men ledelsen kan have ønsket en uddybning af beskrivelserne i nogle tilfælde. Den ene medarbejder har ikke selv medvirket i en magtanvendelse og fortæller, at udgangspunktet altid er en pædagogisk tilgang. Der kan opstå tvivlstilfælde, som konfereres med en leder. For eksempel stillede en medarbejder sig i vejen for en stærkt psykotisk beboer, så denne ikke kunne komme ud af døren, hvorefter beboeren valgte at blive i lejligheden. Efter en magtanvendelse bliver det altid taget op med beboeren, hvordan denne har oplevet situationen. Ingen af beboeren har haft magtanvendelser. Ingen af beboerne har haft brug for at klage. De kan snakke med lederen om forhold, som de er utilfredse med. Den generelle faglige indsats Beboernes økonomi To af beboerne, som tilsynet talte med, får pension og styrer selv deres økonomi. En beboer har økonomisk værge og modtager lommepenge hver uge fra sin kontaktperson. Beboerne er orienterede om, at de kan melde fra til fællesspisning. Den generelle faglige indsats Tilsynets bemærkninger Det er tilsynets vurdering at de personlige handleplaner er implementeret som aktive redskaber i hverdagen, om end der kan udvikles bedre rutiner Side 6

7 for evaluering af delmål. Sct. Mikkel har evalueret på handleplanskonceptet og fundet flere udviklingsmål for konceptet, hvoraf nogle afventer implementering af flere nye metoder og arbejdsgange. I praksis anvendes næsten alle pladser på Sct. Mikkel til længerevarende ophold, hvilket bør fremgå af tilbuddets hjemmeside. Beboerne inddrages efter deres ønske og formåen i arbejdet med individuelle planer. Når der ansættes nye medarbejdere, udvælges nogle beboere til at deltage i ansættelsesudvalget. De beboere, som tilsynet talte med, er tilfredse med at bo på Sct. Mikkel og med hjælpen de modtager. Der er tilfredshed med kontaktpersonerne, selvom en personalerokade har medført udskiftninger. Beboerne oplever lydhørhed hos både medarbejdere og ledelse. Der forekommer magtanvendelser, primært i forhold til en beboer. Registrering af magtanvendelser er under fortsat udvikling, som følge af at Sct. Mikkel er blevet en del af Center for Voksen Social i regionen fra De fysiske og sundhedsmæssige rammer Bygninger og udenomsarealer Rundvisning/ Tilsynets beskrivelse Den administrative medarbejder har stadig arbejdsplads i fælleskontoret. Der er indrettet en kontorarbejdsplads i det tidligere rådighedsværelse, og rådighedsvagten sover i en ledig lejlighed. Kontorerne i afdelingerne har fået akustikdæmpning og har hver en pcarbejdsplads, hvor medarbejderne kan sidde mere uforstyrret til fx handleplansarbejde. Der er desuden plads til ekstra medicin for nogle beboere. På første sal i Nord-fløjen er der opsat et poolbord, som benyttes en del. Tilsynet ser en lejlighed, som består af to værelser med køkkenniche og badeværelse. Der er en lille altan. Ledelse Medarbejderne har fået vejledning ved en ergoterapeut om fysiske arbejdsstillinger i forhold til støtteopgaver på badeværelset. Beboerne synes det er dejlige lejligheder med gode badeværelser, hvor der er plads til hjælper. Nogle beboere kunne ønske sig en lidt større lejlighed. Placeringen er god i forhold til byen, og de fleste har en fantastisk udsigt over søen. Beboerne har fået nyt tv i fællesstuen. Side 7

8 De fysiske og sundhedsmæssige rammer Medicinadministration Ledelse Medarbejdere Nye medarbejdere får viden om medicinhåndtering som en del af introduktionsprogrammet. Sct. Mikkel får dosispakket medicin fra apoteket, hvor det er muligt. Sct. Mikkel har et medicinudvalg bestående af en sydeplejerske fra hvert team, som mødes fire gange årligt. Der er referat fra møderne. Der kører et projekt i et år om utilsigtede hændelser ved medicinhåndtering på Sct. Mikkel. Medicinudvalget evaluerer og efterfølgende revideres medicininstruksen. Ændringer i medicinhåndteringen tages op på det efterfølgende personalemøde og beskrives i referatet, så viden bliver tilgængelig for alle. Hvis der er væsentlige ændringer, som ikke kan afvente næste personalemøde, bliver det skrevet i Dagens Nyt i Bosted System. Beboerne får hjælp til medicinhåndtering efter behov. De kan få udleveret medicin til hvert måltid eller selv håndtere doseret medicin i nogle dage. En beboer får dosispakket medicin og har ikke oplevet fejl i medicineringen siden. Nogle beboere doserer medicinen sammen med en medarbejder hver 14. dag. De fysiske og sundhedsmæssige rammer Kost/motion Beboerne får støtte til sund mad i cafeen og synes maden er god. I weekender bestemmer de 5-6 beboere, som deltager i fællesspisning, selv menuen og laver selv maden. Det er få, som dyrker fysisk træning på matriklen på Sct. Mikkel. Der er en motionscykel og en boksebold. Nogle gange tilbydes motion i aktivitetsrummet med en studerende. En beboer løber. Beboerne savner motionsmuligheder, som fx boldspil i en minihal eller fx et løbebånd. En del aktivitetsudstyr anvendes ikke, fx airhockey, bordfodbold og keyboard. Indkøbene er besluttet af nogle få beboere ved et beboermøde. Der holdes beboermøde en gang hver måned, hvor deltagerne som fast punkt drøfter madordningen, og hvem der ønsker at deltage. Der vælges ordstyrer og referent ved hvert møde. De fysiske og sundhedsmæssige rammer Rygning, alkohol- og stofmisbrug Ledelse Det forsøges at minimere periodevist overforbrug af alkohol for enkelte beboere, for hvem det skaber problemer. Side 8

9 De fysiske og sundhedsmæssige rammer Rygning, alkohol- og stofmisbrug Der er husregler for rygning, alkohol og stoffer. Hvis medarbejderne skal komme ind i beboerens lejlighed, skal beboeren lufte ud forinden. Når en medarbejder er i lejligheden, er det kun tilladt at ryge, hvis beboeren får lov af medarbejderen. Det er alene tilladt at nyde alkohol i weekenderne. De fysiske og sundhedsmæssige rammer Tilsynets bemærkninger Sct. Mikkel har et medicinudvalg bestående af en sygeplejerske fra hvert team. Medicininstruksen opdateres blandt andet ud fra resultaterne i projektet om utilsigtede hændelser ved medicinhåndtering, som kører i et år. Nye medarbejdere får introduktion til medicinhåndtering. Beboerne modtager individuel støtte til håndtering af deres medicin. Medarbejdere og medarbejderforhold Arbejdsmiljø Ledelse Der er stort fokus på supervision på Sct. Mikkel. De fire teams er delt i to grupper. Hvert team (eller gruppe?) modtager supervision hver 8. uge, og desuden er der mulighed for supervision ad hoc. Enkelte medarbejdere får individuel supervision. Der er tilknyttet en psykiater, som forestår en blanding af undervisning og supervision for alle medarbejdere, inkl. servicegruppen. Vanskelige problemstillinger drøftes også på personalemøder. Der er fast refleksion to gange hver dag, hvor de som er på arbejde mødes. Deltagerne får både vendt emner, som fylder i arbejdet og det, som er gået godt. Der er arbejdet med formål og indholdet af refleksion. Beboerne er orienteret om tidspunkterne for refleksion og forsøger ikke at ringe efter hjælp i disse tidsrum. Ledelsen har efter en relativt kort proces grundet personaleudskiftning besluttet ændringer i sammensætningen af teams for at sikre tværfaglighed i hvert team. Medarbejderne er blevet forsøgt hørt i processen, bl.a. om hvilke hensyn der skulle ligge til grund for fordelingen, men ledelsen efterlyste forgæves reaktioner fra medarbejderne. Det er efterfølgende drøftet i MED-udvalget (udvalget for medbestemmelse og medindflydelse), om det skal være fast praksis at lave en rokade af medarbejderne hvert tredje år. Ledelsen ønsker at rokader fremover skal involvere medarbejderne mere i planlægningen, end det er sket denne gang. Ledelsen mener at dokumentation skal mere i fokus, hvilket stemmer overnes med omverdens forventninger, men er samtidig opmærksom på de Side 9

10 Medarbejdere og medarbejderforhold Arbejdsmiljø mulige konsekvenser med merarbejde for medarbejderne. Lederen har analyseret på arbejdsklimaundersøgelsen (AKU) og arbejdspladsvurderingen (APV) for at vurdere, om øgede dokumentationskrav stresser medarbejderne. Der er jævnligt undervisning på Sct. Mikkel om brugen af Bosted System og anvendelsen af SMARTE mål (Et koncept, hvorefter målbare mål vurderes i forhold til om de er Specifikke, Målbare, Attraktive, Realistiske, Tidsbestemte og Evaluerbare). Medarbejdere Den nye teamfordeling blev sat i gang 1. juni, og den 4. juni var der en temadag om arbejdet i de nye teams og i forhold til beboere. Det følges op af temadage i september og november. En medarbejder er optaget af dannelsen af de nye teams. Før den nylige omorganisering af teams var der to teams med to sygeplejersker og to teams uden sygeplejerske. Omorganiseringen er sket for at få sygeplejefaglig viden i alle teams og for at bryde den indforståethed, der kan opbygges som følge af tæt samarbejde gennem længere tid. Efterfølgende er det drøftet i MED-udvalget, at MED-udvalget kunne have været inddraget i processen. Ifølge medarbejderne er der nedsat mange grupper og udvalg, som medarbejdere skal forholde sig til samtidig med at hverdagen skal hænge sammen. Det er fx Den Danske Kvalitetsmodel og det Sociale Indikator Projekt. Magtanvendelser bearbejdes af og med de involverede personer. Som regel snakker de direkte involverede medarbejdere sammen om hvordan det påvirker dem, og det tages efterfølgende op i hele medarbejdergruppen. Hvis magtanvendelsen har været en voldsom hændelse evt. med behov for en sygemelding, så træder ambulancetjenesten i kraft. Ambulancetjenesten er ændret fra en lukket kuvert, der blev åbnet i bestemte situationer, til en åben navneliste, som ligger i omsorgsmappen. Listen indeholder navne på de kollegaer, som hver medarbejder ønsker at blive kontaktet af i en krise. Medarbejderne synes, der er fordele ved den åbne liste, og har oplevet, at kollegaer har haft særlig opmærksomhed på en person, fordi de ved de står på listen. Voldsomme hændelser har også været taget op ved et personalemøde, hvis en hel afdeling har været påvirket af hændelserne. Medarbejdere og medarbejderforhold Tilsynets bemærkninger Ledelsens beslutning om at ændre sammensætningen af teams har været begrundet i et ønske om tværfaglighed i alle teams. Tilsynet er enig i, at tilsvarende ændringer bør drøftes i MED-udvalget forinden. Der er fokus på dokumentationen på Sct. Mikkel, og ledelsen er opmærksom på at kravene til øget dokumentation kan påvirke opgavernes omfang Side 10

11 Medarbejdere og medarbejderforhold og dermed medarbejdernes trivsel. Der er ambulancetjeneste med en åben navneliste over kollegaer, som den enkelte ønsker at blive kontaktet af, når der sker voldsomme hændelser i forbindelse med magtanvendelser eller ved selvskadende adfærd. Der er to daglige refleksioner for alle medarbejdere, og hvert team modtager supervision. Desuden er der mulighed for individuel supervision. Side 11

Uanmeldt tilsyn ved Sct. Mikkel, tlf , Søndersøparken 3, 8800 Viborg.

Uanmeldt tilsyn ved Sct. Mikkel, tlf , Søndersøparken 3, 8800 Viborg. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Sct. Mikkel, tlf. 78 47 62 50, Søndersøparken 3, 8800 Viborg. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Gudenåkollegiet, tlf Skolevænget 5, 7160 Tørring Afdeling Kildebo

Uanmeldt tilsyn ved Gudenåkollegiet, tlf Skolevænget 5, 7160 Tørring Afdeling Kildebo Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Gudenåkollegiet, tlf. 78 47 65 00 Skolevænget 5, 7160 Tørring Afdeling Kildebo Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728

Læs mere

Kildegade og CB Nord beliggende i Horsens overgik til kommunen den 1. januar 2010.

Kildegade og CB Nord beliggende i Horsens overgik til kommunen den 1. januar 2010. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Sønderparken, tlf. 75 68 70 66 Søndergade 21, 8783 Hornsyld Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Fenrishus, tlf. 87 28 88 00 Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 11.

Uanmeldt tilsyn ved Fenrishus, tlf. 87 28 88 00 Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 11. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Fenrishus, tlf. 87 28 88 00 Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Ovennævnte fokusområder blev undersøgt både for Boafsnittet og Bocentret.

Ovennævnte fokusområder blev undersøgt både for Boafsnittet og Bocentret. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Fogedvænget, tlf: 7674 1290 Fogedvænget 25, 8722 Hedensted Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Beboerrepræsentanter: En beboer i Bomiljø AB blev udpeget af ledelsen. Navnet er kendt af tilsynsteamet, men nævnes ikke i rapporten.

Beboerrepræsentanter: En beboer i Bomiljø AB blev udpeget af ledelsen. Navnet er kendt af tilsynsteamet, men nævnes ikke i rapporten. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Tangkærcentret, Bomiljø AB, Sygehusvej 31, 8950 Ørsted Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Anmeldt tilsyn ved Sct. Mikkel, Søndersøparken 3, 8800 Viborg. Udført af tilsynsteamet: Ellen Brunebjerg og Trine K. Birkemose den 1. december 2008.

Anmeldt tilsyn ved Sct. Mikkel, Søndersøparken 3, 8800 Viborg. Udført af tilsynsteamet: Ellen Brunebjerg og Trine K. Birkemose den 1. december 2008. Regionshuset Viborg Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Anmeldt tilsyn ved Sct. Mikkel, Søndersøparken 3, 8800 Viborg. Udført

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Sct. Mikkel Søndersøparken 3 8800 Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Sct. Mikkel Udført

Læs mere

Seneste tilsyn var anmeldt og fandt sted på Boligerne Lene Bredahls Gade den 11. maj Der var ingen opmærksomhedspunkter i tilsynsrapporten.

Seneste tilsyn var anmeldt og fandt sted på Boligerne Lene Bredahls Gade den 11. maj Der var ingen opmærksomhedspunkter i tilsynsrapporten. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Svalevej, tlf. 87 95 15 00, Svalevej 5, 8960 Randers SØ. Team 1 og 2 Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1.

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Tlf.: 7847 6950 E-mail: stormly@ps.rm.dk

Tlf.: 7847 6950 E-mail: stormly@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Stormly Udført den 1. marts 2012 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 19-04-2012

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Børn og Unge Centret Engvejen, tlf. 75695122, Engvej 5, 7130 Juelsminde Afdeling Højbo

Uanmeldt tilsyn ved Børn og Unge Centret Engvejen, tlf. 75695122, Engvej 5, 7130 Juelsminde Afdeling Højbo Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Børn og Unge Centret Engvejen, tlf. 75695122, Engvej 5, 7130 Juelsminde Afdeling Højbo Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Anmeldt tilsyn ved Grenen, afdeling Grenen Randers, Himmelbovej 27, 8900 Randers.

Anmeldt tilsyn ved Grenen, afdeling Grenen Randers, Himmelbovej 27, 8900 Randers. Regionshuset Viborg RegionssekretariatetStab Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Anmeldt tilsyn ved Grenen, afdeling Grenen Randers, Himmelbovej 27, 8900

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Holmstrupgård, tlf , Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand. Boafdeling Pilen

Uanmeldt tilsyn ved Holmstrupgård, tlf , Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand. Boafdeling Pilen Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Holmstrupgård, tlf. 86 24 04 11, Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand. Boafdeling Pilen Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Tlf.: 87 28 85 00 E-mail: bo-hedensted@ps.rm.dk

Tlf.: 87 28 85 00 E-mail: bo-hedensted@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Bo-Hedensted Udført den 27. april 2010 Dato 10-06-2010 Trine

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Saustrup, tlf Afdeling Gl. Saustrup. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 13.

Uanmeldt tilsyn ved Saustrup, tlf Afdeling Gl. Saustrup. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 13. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Saustrup, tlf. 7847 6750 Afdeling Gl. Saustrup Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udført

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 26. marts 2013 Sagsnummer 2013030008EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER ØST Center Øst:

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Oustruplund, tlf Oustrupvej 14, 8620 Kjellerup Projektafdelingen - Karuphus

Uanmeldt tilsyn ved Oustruplund, tlf Oustrupvej 14, 8620 Kjellerup Projektafdelingen - Karuphus Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Oustruplund, tlf. 87 70 20 20 Oustrupvej 14, 8620 Kjellerup Projektafdelingen - Karuphus Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel.

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære.

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære. TILSYNSRAPPORT Jammerbugt Kommune Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Krabben Tirsdag den 10. august 2010 fra kl. 9 Og Uanmeldt tilsyn i Dagbeskæftigelsen Krabben Tirsdag den 10. august fra kl. 11.30 Indledning

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Mosetoft Den 31. august 2010 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 01-10-2010 Ellen

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013 Stamdata: Sted: Bostedet Auktionsvej Leder: Lene Mouritsen Målgruppe: Voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Antal beboere / brugere: 19 Antal ansatte fuldtidsstillinger: 8,5 Interviewspørgsmål

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud beliggende i : UANMELDT TILSYN DEN: 18.09.2013 Bofællesskabet Lægårdvej og opholdsstedet Fyrtårnet SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst

Læs mere

Titel: Instruks for: Inddragelse af de enkeltes ønsker, mål og behov i de individuelle

Titel: Instruks for: Inddragelse af de enkeltes ønsker, mål og behov i de individuelle Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 1.3 Individuelle planer Lokal instruks Tårnly / Fjordblink, Sødisbakke, herefter blot kaldet Tårnly. Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde:, Region Nordjylland

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Nyvang i Ørsted den 23. maj 2012. Juli 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 1 personalerepræsentant og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger- og

Læs mere

Dette uanmeldte tilsyn havde særligt fokus på Projektafdelingen, og derudover var der særligt fokus på:

Dette uanmeldte tilsyn havde særligt fokus på Projektafdelingen, og derudover var der særligt fokus på: Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn ved Blåkærgård, Røddingvej 11A, 8800 Viborg. Udført af tilsynsteamet:

Læs mere

Udført af tilsynsteamet: Ellen Brunebjerg og Trine K. Birkemose den 24. februar 2009.

Udført af tilsynsteamet: Ellen Brunebjerg og Trine K. Birkemose den 24. februar 2009. Regionshuset Viborg Regionssekratariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, afdeling Grankoglen, Granbakkevej 22b, 8961

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 19. november 2008 ved Tuesten Huse, Tuestensvej 2, 8381 Tilst. Udført af tilsynsteamet: Ellen Brunebjerg og Jan Tolstrup.

Uanmeldt tilsyn den 19. november 2008 ved Tuesten Huse, Tuestensvej 2, 8381 Tilst. Udført af tilsynsteamet: Ellen Brunebjerg og Jan Tolstrup. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn den 19. november 2008 ved Tuesten Huse, Tuestensvej 2, 8381 Tilst. Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 7. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på dagtilbuddet Møllegården i Brønderslev kommune.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 13. november 2008 ved Fogedvænget, Fogedvænget 25 8722 Hedensted. Udført af tilsynsteamet: Ellen Brunebjerg og Jan Tolstrup

Uanmeldt tilsyn den 13. november 2008 ved Fogedvænget, Fogedvænget 25 8722 Hedensted. Udført af tilsynsteamet: Ellen Brunebjerg og Jan Tolstrup Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn den 13. november 2008 ved Fogedvænget, Fogedvænget 25 8722 Hedensted Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN SOCIALPSYKIATRISK CENTER ROSENGÅRDEN

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN SOCIALPSYKIATRISK CENTER ROSENGÅRDEN Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 24. oktober 2013 Sagsnummer 2013040070A ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 SOCIALPSYKIATRISK CENTER

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Fenrishus, Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Udført af tilsynsteamet: Ellen Brunebjerg og Trine K. Birkemose den 1. oktober 2008.

Uanmeldt tilsyn ved Fenrishus, Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Udført af tilsynsteamet: Ellen Brunebjerg og Trine K. Birkemose den 1. oktober 2008. Regionshuset Viborg Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn ved Fenrishus, Fenrisvej 37, 8210 Århus V Udført af tilsynsteamet:

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 23. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på botilbuddet Stjerneskud i Hjørring kommune.

Læs mere

Socialpsykiatrisk Boform Vestervang. Lokal Retningslinje for: Individuelle planer og status til den kommunale myndighed

Socialpsykiatrisk Boform Vestervang. Lokal Retningslinje for: Individuelle planer og status til den kommunale myndighed Socialpsykiatrisk Boform Vestervang Lokal Retningslinje for: Individuelle planer og status til den kommunale myndighed Side 2 Dokumentoverblik Standard: Individuelle planer Dokumenttype: Lokal Instruks

Læs mere

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde: Beboere på Socialpsykiatrisk boform Solsiden i. Målgruppe: Alle medarbejdere på Solsiden, der deltager i

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Pilebakken, Pilevej 4, Salten, 8651 Them. Udført af tilsynsteamet: Ellen Brunebjerg og Trine K. Birkemose den 3. september 2009.

Uanmeldt tilsyn ved Pilebakken, Pilevej 4, Salten, 8651 Them. Udført af tilsynsteamet: Ellen Brunebjerg og Trine K. Birkemose den 3. september 2009. Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn ved Pilebakken, Pilevej 4, Salten, 8651 Them. Udført af tilsynsteamet:

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Den enkeltes kommunikative ressourcer skal afdækkes. Vejledning: Begrebet

Læs mere

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011 Kejserdal Uanmeldt tilsyn 2011 CareGroup 15-06-2011 Indledning... 3 Baggrund for tilsyn:... 3 Metode og kommentarer til metoden... 3 Tilsynets samlede vurdering... 4 Vurdering... 4 Tilsynets anbefalinger...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sønderparken. Udført den 9. januar Sønderparken Søndergade Hornsyld Tlf.:

Uanmeldt tilsyn på Sønderparken. Udført den 9. januar Sønderparken Søndergade Hornsyld Tlf.: Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Sønderparken Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udført den 9. januar 2013 Dato 06-02-2013

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap Oplysninger om tilbuddet: Tilbuddets navn, adresse, tlf., mail: Organisationen Bramdrupdam, Centervej 7 19, 6000 Kolding. Tlf. 79797090 Org-bramdrupdam@kolding.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport Bostedet Høvejen Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Bostedet Høvejen Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Bostedet Høvejen Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED TILSYNET... 2 2. METODE... 2 Tilsynets varsling... 3 3. GENEREL ANBEFALING... 3 4. BOSTEDET HØVEJEN...

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Dusines Hus. Udført den 16. april 2013

Uanmeldt tilsyn på Dusines Hus. Udført den 16. april 2013 Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Dusines Hus Udført den 16. april 2013 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 06-05-2013

Læs mere

Tilsyn dagsorden og rapport

Tilsyn dagsorden og rapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Stedets navn: Huset Trappebæksvej Tilsyn dagsorden

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Himmelbjerggården, tlf Himmelbjergvej 11, 8680 Ry Afdeling Gammelgård

Uanmeldt tilsyn ved Himmelbjerggården, tlf Himmelbjergvej 11, 8680 Ry Afdeling Gammelgård Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Himmelbjerggården, tlf. 87 88 20 80 Himmelbjergvej 11, 8680 Ry Afdeling Gammelgård Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Møllebo Markedsgade 120 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Afd.leder Britta Magnussen Tilsynsrapport af

Læs mere

MYNDIGHEDSAFDELINGEN. Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet

MYNDIGHEDSAFDELINGEN. Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet MYNDIGHEDSAFDELINGEN Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet Årsredegørelse for 2012 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for redegørelsen 2. Det overordnede formål med det kommunale tilsyn 3. Gennemførelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Organisationen Hjemmestøtte, afd. Støttecenteret for senhjerneskadede Agtrupvej 111, 6000 Kolding Lederens navn: Marianne Ries

Læs mere

CVR-nr Botilbud Solskrænten

CVR-nr Botilbud Solskrænten www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Solskrænten Uanmeldt tilsyn Den 25. januar 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Botilbud Solskrænten, Lykkevalg 17, Korinth, 5600 Faaborg blev udført

Læs mere

Anmeldt tilsyn ved Bo- og Aktivitetstilbuddet Møgelkærvej Møgelkærvej 6, 8800 Viborg.

Anmeldt tilsyn ved Bo- og Aktivitetstilbuddet Møgelkærvej Møgelkærvej 6, 8800 Viborg. Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn ved Bo- og Aktivitetstilbuddet Møgelkærvej Møgelkærvej 6, 8800 Viborg. Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

TILSYN 2013 SOLGAVEN. Den Sociale. Virksomhed. Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

TILSYN 2013 SOLGAVEN. Den Sociale. Virksomhed. Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Den Sociale Virksomhed TILSYN 2013 SOLGAVEN Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 15. oktober

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Bofællesskabet Lundagervej Lundagervej 40-42 9330 Dronninglund Leder Rita A Nielsen Tilsynsrapport af 22. oktober

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Oplysninger om tilbuddet Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Tilbuddets navn: Kamelia, Levisonsvej 19, 6000 Kolding Tilbudstype/antal pladser/målgruppe: Botilbud oprettet efter 107 og almene

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven Sundheds- og Ældreområdet Tilsynsrapporter Solbjerghaven 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE indholdsfortegnelse...2 Embedslægens tilsynsrapport...4 kommunalt uanmeldt tilsyn...26 kommunalt anmeldt besøg...31 2 3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 2011 på Klitrosen

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 2011 på Klitrosen Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 20 på Klitrosen I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne Dejlig velindrettede boliger. God plads.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

Målgruppen er voksne personer med varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, hvoraf flere er domfældte og/eller har problemskabende adfærd.

Målgruppen er voksne personer med varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, hvoraf flere er domfældte og/eller har problemskabende adfærd. Regionssekretariatet Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn ved Mosetoft, Møgelkjærvej 6, 8800 Viborg. Udført af tilsynsteamet: Ellen Brunebjerg og Trine K. Birkemose den 18. februar

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Rapport for tilsynsbesøg på Kollegiet Rømersvej 1. november 2007

Rapport for tilsynsbesøg på Kollegiet Rømersvej 1. november 2007 Rapport for tilsynsbesøg på Kollegiet Rømersvej 1. november 2007 Tilsynet er foretaget af konsulenterne Bettina Sørensen og Jette V. Pedersen Region Syddanmark. Tilsynet er anmeldt og aftalt. Sammenfatning

Læs mere

Region Midtjyllands tilsyn med de regionalt drevne sociale tilbud 2010

Region Midtjyllands tilsyn med de regionalt drevne sociale tilbud 2010 Regionshuset Viborg Direktions- og Rådssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Region Midtjyllands tilsyn med de regionalt drevne sociale tilbud

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Afdelingsleder Marianne Eskesen Frank Nielsen Allan Borresen Søren Thøstesen

Afdelingsleder Marianne Eskesen Frank Nielsen Allan Borresen Søren Thøstesen Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Granbakken Egegården, Nedergårdsvej 10, 8960 Randers SØ Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer

Retningslinjer for individuelle planer Retningslinjer for individuelle planer Dokumenttype: Lokal tilføjelse til regionale retningslinier for udarbejdelse af individuelle planer for borgere på Kingstrup Anvendelsesområde: Voksne med en erhvervet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Mellerup Skolehjem, tlf. 87 28 77 80 Afdeling Skovhuset Skovstien 2, 6990 Ulfborg

Uanmeldt tilsyn ved Mellerup Skolehjem, tlf. 87 28 77 80 Afdeling Skovhuset Skovstien 2, 6990 Ulfborg Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Mellerup Skolehjem, tlf. 87 28 77 80 Afdeling Skovhuset Skovstien 2, 6990 Ulfborg Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Valmuen 21. november 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Valmuen 21. november 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Valmuen 21. november 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Bo-Hedensted, afdeling Bygmarken, Bygmarken 25, 8722 Hedensted.

Uanmeldt tilsyn ved Bo-Hedensted, afdeling Bygmarken, Bygmarken 25, 8722 Hedensted. Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn ved Bo-Hedensted, afdeling Bygmarken, Bygmarken 25, 8722 Hedensted.

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Kærvang og Skovvang den 9. marts 2012. April 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - voksne)

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - voksne) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - voksne) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Mandag den 12. december 2016 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Social- og sundhedsassistent Karina - ansat siden 2006. Fra Ringkøbing-Skjern Kommune: Rådgiver

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet 1 Oplysninger om tilbuddet: Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet Tilbuddets navn: Marielund Tilbudstype: 108 dag-og døgntilbud, til voksne mennesker med en psykiatrisk lidelse. Der er

Læs mere

Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise

Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise Etablere og formulere bedredskab / politik for sorg og krise i forbindelse med dødsfald, alvorlig sygdom samt ulykker. Målgruppe:... Børn og unge anbragt i Børnehusene.

Læs mere