Aktindsigt i oplysninger om overførsel fra åbent til lukket fængsel. Sagsbegrebet. 1. juli 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktindsigt i oplysninger om overførsel fra åbent til lukket fængsel. Sagsbegrebet. 1. juli 2013"

Transkript

1 Aktindsigt i oplysninger om overførsel fra åbent til lukket fængsel. Sagsbegrebet Et statsfængsel traf afgørelser om, at en indsat skulle udelukkes fra fællesskab og overføres fra åbent til lukket fængsel. Statsfængslet tilbagekaldte endvidere den indsattes udgangstilladelse. Den indsattes advokat bad herefter om at få aktindsigt i hele sagen. Statsfængslet gav aktindsigt i materialet angående afgørelsen om tilbagekaldelse af udgangstilladelsen, men ikke i materialet angående de to andre afgørelser. Dette blev tiltrådt af Direktoratet for Kriminalforsorgen. 1. juli 2013 Forvaltningsret Strafferet 3.7 Ombudsmanden mente, at afgørelsen om udgangstilladelse indgik i en anden sag end afgørelserne om udelukkelse fra fællesskab og overførsel fra åbent til lukket fængsel. Da disse afgørelser var omfattet af forvaltningslovens 9, stk. 4, var der ikke grundlag for at kritisere myndighedernes afgørelser om aktindsigt. (Sag nr. 12/01274) En advokat (A) klagede på vegne af en indsat (B) til ombudsmanden, da et statsfængsel (Statsfængslet X) og Direktoratet for Kriminalforsorgen havde afslået aktindsigt i sagen om statsfængslets afgørelser om at udelukke B fra fællesskab og at overføre B fra åbent til lukket fængsel. Ombudsmandens udtalelse 1. Retsgrundlaget Statsfængslets afgørelser om udelukkelse fra fællesskab, overførsel fra åben til lukket afdeling og tilbagekaldelse af udgangstilladelsen blev truffet efter bestemmelser i straffuldbyrdelsesloven (dengang lovbekendtgørelse nr af 5. oktober 2010 om fuldbyrdelse af straf m.v.). Bestemmelserne lyder således:

2 25. En indsat i et åbent fængsel kan overføres til lukket fængsel, når [ ] 4) der er bestemte grunde til at antage, at den pågældende har udøvet overgreb på medindsatte, personale eller andre i institutionen. Stk. 2. En indsat i et åbent fængsel kan endvidere overføres til lukket fængsel, hvis det må anses for nødvendigt for at forebygge overgreb på medindsatte, personale eller andre i institutionen. 49. En tilladelse til udgang kan tilbagekaldes, eller vilkårene for tilladelsen ændres, såfremt [ ] 2) nye oplysninger om den indsattes forhold giver bestemte grunde til at antage, at den indsatte vil misbruge den meddelte udgangstilladelse. 63. Institutionens leder eller den, der bemyndiges dertil, kan udelukke en indsat fra fællesskab med andre indsatte, hvis det er nødvendigt [ ] 3) fordi den indsatte udviser en grov eller oftere gentagen utilladelig adfærd, som er åbenbart uforenelig med fortsat ophold i fællesskab med andre indsatte. Stk. 2. Såfremt der er grund til at antage, at betingelserne i stk. 1 for udelukkelse fra fællesskab er opfyldt, kan institutionen midlertidigt udelukke den indsatte fra fællesskab med andre indsatte, mens spørgsmålet om udelukkelse behandles. Er der grund til at antage, at betingelserne i 25 for overførsel til lukket fængsel eller i 26 for overførsel mellem ensartede lukkede afsoningsinstitutioner eller i 28 for overførsel til arresthus er opfyldt, kan institutionen også midlertidigt udelukke den indsatte fra fællesskab med andre indsatte, mens spørgsmålet om overførsel behandles. Afgørelsen om tilbagekaldelse af udgang blev desuden truffet under henvisning til pkt. 45 i udgangsvejledningen (dengang vejledning nr. 50 af 28. juni 2010 om udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner), der lyder således: 45. Ved overførsel til lukket institution kan der tillige træffes bestemmelse om tilbagekaldelse af udgang, men der kan ikke fastsættes udgangskarantæne, jf. ovenfor under pkt. 38. Der skal i den forbindelse lægges særlig vægt på, at den indsatte typisk vil være imod overførslen med deraf følgende risiko for, at den pågældende efter udgang ikke returnerer til den lukkede institution. Afgørelsen om aktindsigt blev truffet efter 9, stk. 1 og 4, i forvaltningsloven (dagældende lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 som ændret ved lov nr. 501 af 12. juni 2009), der indeholder følgende bestemmelser: 2/14

3 9. Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter. Begæringen skal angive den sag, hvis dokumenter den pågældende ønsker at blive gjort bekendt med. [ ] Stk. 4. I forbindelse med varetægtsfængsling samt fuldbyrdelse af fængselsstraf og forvaring gælder bestemmelserne i dette kapitel endvidere ikke sager om 1) valg af varetægtsfængsel eller afsoningsinstitution, 2) overførelse til andet varetægtsfængsel eller anden afsoningsinstitution, 3) overførelse til anden afdeling i et varetægtsfængsel eller en afsoningsinstitution, 4) udelukkelse fra fællesskab og 5) straffuldbyrdelsens iværksættelse, udsættelse og benådning samt fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol, for så vidt angår oplysninger, der er indhentet for at belyse hensynet til politiets forebyggende virksomhed som nævnt i 10, nr. 2, 12, stk. 1, og 78 a, stk. 3, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Bestemmelsen i 9, stk. 4, blev indsat i forvaltningsloven ved en lovændring i 2002 (lov nr. 382 af 6. juni 2002). I forbindelse med behandlingen af lovforslaget om ændring af forvaltningsloven stillede Folketingets Retsudvalg den 26. marts 2002 spørgsmål nr. 1 til justitsministeren. I spørgsmålet blev der henvist til henvendelse af 25. marts 2002 fra fængselsinspektøren, Statsfængslet i Jyderup (Bilag 4 og 5, lovforslag L 140, FT 2001/02), hvoraf følgende bl.a. fremgår: Ifølge bemærkningerne (punkt 3.3.1) er forslaget om at begrænse adgangen til aktindsigt i første række begrundet i hensynet til medindsatte, som bl.a. kan risikere at blive udsat for vold, trusler m.v., hvis de afgiver belastende oplysninger til Kriminalforsorgen om fx en stærk indsat, som udnytter sin magtposition i fængslet. Det fremhæves, at med de gældende regler har en medindsat således ingen garanti for, at den pågældende stærke indsatte ikke efterfølgende gennem reglerne om partsindsigt opnår kendskab til de afgivne oplysninger. Endvidere fremhæves hensynet til fængselsansatte, som i sådanne sagstyper afgiver belastende oplysninger om en indsat. Det vil ifølge forslaget være muligt at fjerne den utryghed, som de ansatte og deres familier ellers kan føle, fordi vedkommende indsatte efter de gældende regler kan have ret til aktindsigt i de pågældende oplysninger. Jeg er naturligvis enig i, at de nævnte hensyn må tillægges vægt, men det er svært at se, at en begrænsning af adgangen til aktindsigt m.v. i så henseende vil kunne få nogen betydning. Det vil trods lovændringen ikke være muligt at yde nogen forhåndsgaranti for, at bestemte oplysninger, som en indsat eller 3/14

4 en medarbejder videregiver, ikke på et senere tidspunkt gøres til genstand for aktindsigt. Der er flere grunde hertil: For det første forudsætter lovforslaget, at det er muligt i praksis at foretage en klar afgrænsning af de omhandlede sagstyper. Dette gælder imidlertid kun sagerne om valg af varetægtsfængsel eller afsoningsinstitution, jfr. forslaget til 9, stk. 4, nr. 1. Derimod vil spørgsmål om overførsel til anden institution/afdeling eller udelukkelse fra fællesskab ikke uden videre kunne afgrænses i forhold til sager om disciplinærstraf, udgangskarantæne, besøgsforbud og lignende ordens-/sikkerhedsmæssige indgreb. I praksis indledes enhver sag om ulovlig eller uønsket adfærd med en ordens-/sikkerhedsmæssig ( disciplinær ) undersøgelse, der bl.a. ved afholdelse af forhør skal tilvejebringe de relevante fakta. På grundlag heraf konkluderes, hvad der anses for bevist eller antageliggjort, og først derefter tages der stilling til, hvilken reaktion eller foranstaltning, der bør iværksættes. Da undersøgelsen under processens gang således typisk ikke er defineret ved dens (mulige) resultat, fx overførsel eller udelukkelse fra fællesskab, vil den indsatte, som er genstand for undersøgelsen, under sagens gang have ret til både aktindsigt og partshøring (med mindre der efter fvl. 15 er konkret grundlag for at gøre undtagelse). Man kan sammenligne med en straffesag, som under procesforløbet er defineret blot som en straffesag og ikke som en fængselssag, forvaringssag, behandlingssag el. lign. Resultatet i form af sanktionsfastsættelsen fremkommer først, når processen er afsluttet. Man kan ikke konstruere sig ud af dette problem ved allerede fra begyndelsen at hævde, at sagen er fx en overførselssag. Erfaringsmæssigt ender mange af disse sager ikke med overførsel, men med en disciplinærstraf eller anden foranstaltning; og ved en sådan konstruktion ville man således uberettiget omgå forpligtelsen til at tillade aktindsigt og foretage partshøring i disciplinærsagen. Kravet ville jo endog bestå i, at sagen skulle navngives, allerede inden det vides, hvad den handler om, idet oplysningerne ifølge sagens natur først kommer frem, efter at anonymitetsgarantien er stillet. Hvis undersøgelsen uanset den måtte være defineret som fx en overførselssag kun fører til disciplinærstraf, besøgsrestriktioner, udgangskarantæne, konfiskation af effekter el. lign., vil der også efterfølgende være ret til aktindsigt. Selv om man forudsatte, at en sag fra start til slut kunne defineres som en overførselssag, ville der opstå et problem, fordi grundlaget for en overførsel i de fleste tilfælde også vil medføre andre indgreb, herunder typisk tilbagekaldelse af en udgangstilladelse og fastsættelse af udgangskarantæne, jfr. sfbl. 49, (samt politianmeldelse, jfr. nedenfor). Forvaltningsprocessen skal i sager om udgangsmisbrug fortsat indebære både aktindsigt, partshøring og pligt til 4/14

5 en materiel begrundelse for afgørelsen. Adgangen hertil vil næppe kunne afskæres, fordi der samtidig træffes bestemmelse om overførsel. For det andet fremhæves det i bemærkningerne udtrykkeligt, at meroffentlighedsprincippet fortsat skal gælde. Dette princip kan naturligvis ikke administreres vilkårligt efter myndighedernes forgodtbefindende. En anmodning om aktindsigt kræver, at det vurderes konkret, om private eller offentlige interesser taler imod meroffentlighed. Der kan ikke udstedes nogen forhåndsgaranti for, at resultatet vil blive nægtelse af meroffentlighed. Det ville være det samme som på forhånd at udelukke skønnet, hvilket ikke ville være lovligt. Også af den grund er det svært at se, hvordan den foreslåede begrænsning af retten til aktindsigt i højere grad end hidtil på forhånd skulle kunne tilsikre den enkelte indsatte anonymitet. Af justitsministerens besvarelse (Bilag 13, lovforslag L 140, FT 2001/02) af spørgsmålet fremgår bl.a. følgende: Justitsministeriet er enig i, at der i en række tilfælde kan opstå afgrænsningsspørgsmål om, hvorvidt en sag falder inden for de sagskategorier, der er opregnet i den foreslåede bestemmelse. Sådanne afgrænsningsspørgsmål er imidlertid efter Justitsministeriets opfattelse en nødvendig konsekvens af, at bestemmelsen er begrænset til visse afgørelsestyper. Det bemærkes herved, at det som anført i pkt i bemærkningerne til det pågældende lovforslag, der bygger på en udtalelse fra Straffelovrådets flertal fra 1996 er Justitsministeriets opfattelse, at en begrænsning i adgangen til aktindsigt bør forbeholdes de sagstyper, hvor der er sådanne tungtvejende grunde til at indføre begrænsninger, at de overstiger de modstående hensyn. Justitsmini derfor fundet, at de foreslåede begrænsninger i retten til aktindsigt ikke bør omfatte bl.a. sager om disciplinærstraf, jf. herved også lovforslagets pkt om Straffelovrådets overvejelser. Som følge af den nævnte afgrænsning kan der som anført i den pågældende henvendelse bl.a. opstå tilfælde, hvor der i forbindelse med fængselsmyndighedernes behandling af en konkret sag kan være spørgsmål både om at træffe foranstaltninger omfattet af den foreslåede begrænsning i retten til aktindsigt (f.eks. overførsel til andet fængsel) og om at træffe for r, der ikke er omfattet af den foreslåede begrænsning i retten til aktindsigt (f.eks. disciplinærstraf). I relation til oplysninger, der indgår i blandede sager af denne karakter, vil det efter Justitsministeriets opfattelse ikke være muligt at anvende den foreslåede bestemmelse i 9, stk. 4, såfremt der udover afgørelser omfattet af opreg- 5/14

6 ningen i den foreslåede bestemmelse er truffet en afgørelse eller er en nærliggende mulighed for, at der vil blive truffet en afgørelse om forhold, der falder uden for den g;ede bestemmelse (som f.eks. idømmelse af disciplinærstraf). De pågældende oplysninger vil i så fald være undergivet partens ret til aktindsigt, medmindre der efter en konkret vurdering er grundlag for at undtage oplysningerne fra retten til aktindsigt f.eks. efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3, der er omtalt i pkt i lovforslagets bemærkninger. I henvendelsen anføres det endvidere, at det er vanskeligt at se, hvordan den foreslåede begrænsning i retten til aktindsigt i højere grad end hidtil skal kunne tilsikre den enkelte indsatte anonymitet, idet meroffentlighedsprincippet fortsat skal gælde. Hertil bemærkes, at der som anført i pkt i bemærkningerne til lovforslaget efter omstændighederne udfra et princip om meroffentlighed kan gives aktindsigt i sager, som er omfattet af den foreslåede bestemmelse om begrænsning i retten til aktindsigt, i det omfang hverken private eller offentlige interesser taler imod. Hermed lægges der således alene op til, at der udfra et princip om meroffentlighed vil kunne meddeles i sager om overførsel til andet fængsel m.v., såfremt der til den konkrete sag ikke er knyttet nogle af de beskyttelseshensyn til medindsatte og fængselspersonale, som er begrundelsen for forslaget om at begrænse retten til aktindsigt. 2. En eller flere sager? Direktoratet for Kriminalforsorgen har afslået at give dig aktindsigt i oplysninger om det faktiske grundlag for overførslen og udelukkelse fra fælleskab af din klient, (B), med henvisning til forvaltningslovens 9, stk. 4, nr. 2 og 4. Udgangspunktet efter 9, stk. 1, er, at en borger kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenterne i en sag hos en forvaltningsmyndighed, når borgeren er part i en sag, hvor myndigheden har truffet eller vil træffe en afgørelse. Der er imidlertid visse typer af sager, som efter 9, stk. 4, er undtaget fra retten til aktindsigt. Det fremgår af justitsministerens svar angående lovforslaget, at i de tilfælde, hvor en sag ikke kun er omfattet af 9, stk. 4, men også angår andre forhold, herunder tilbagekaldelse af en udgangstilladelse, er sagen i sin helhed ikke omfattet af bestemmelsen i 9, stk. 4. Du præciserede i brevene af 25. november og 6. december 2011, at du ønskede aktindsigt i hele din klients sag, herunder afgørelsen om udelukkelse fra fællesskab og tilbagekaldelsen af udgangstilladelsen samt overførslen fra statsfængslets åbne afdeling til den lukkede afdeling. Din anmodning om akt- 6/14

7 indsigt omfattede således både forhold, der var omfattet af forvaltningslovens 9, stk. 4, og forhold, der ikke var omfattet af denne bestemmelse. Spørgsmålet er herefter, om disse forhold må anses for behandlet på den samme sag med den virkning, at sagen i sin helhed ikke var omfattet af bestemmelsen i 9, stk. 4. Sagt på en anden måde er spørgsmålet, om der forelå én sag, som både omfattede forhold, der var omfattet af 9, stk. 4, og forhold, der ikke var omfattet af denne bestemmelse, eller om der forelå flere sager: én eller flere sager, der som helhed var omfattet af 9, stk. 4, og én sag, der angik tilbagekaldelsen af din klients udgangstilladelse, og som ikke var omfattet af 9, stk. 4. Ved besvarelsen af det spørgsmål må det indledningsvis konstateres, at der ikke i forvaltningsloven eller i forarbejderne til denne lov er en nærmere fastlæggelse af, hvad der skal forstås ved en sag. Forvaltningsloven giver således ikke vejledning om, i hvilke tilfælde forskellige dokumenter må anses for at høre til den samme sag, og i hvilke tilfælde de må anses for at høre til forskellige sager. Ved vurderingen af dette spørgsmål må man derfor tage udgangspunkt i det almindelige forvaltningsretlige begreb om en forvaltningssag. I den forbindelse må det antages, at den måde, som den pågældende myndighed har tilrettelagt registreringen af sine sager på, ikke i sig selv er afgørende for, hvilke dokumenter der kan anses for at høre til en bestemt sag. Derimod må der lægges vægt på, at dokumenter, som af en myndighed er samlet, fordi de efter deres indhold angår de samme eller nærtbeslægtede forhold, eller fordi de skal anvendes til et nærmere bestemt formål, må anses for at indgå i den samme sag. Jeg henviser til Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., Forvaltningsret, 2. udgave (2002), s. 19 ff. Det betyder, at dokumenter, som en myndighed har samlet for at belyse et bestemt hændelsesforløb, som myndigheden har taget eller skal tage stilling til, ofte må anses for at indgå i én sag. Dette udgangspunkt kan dog fraviges. I den sag, som er gengivet i Folketingets Ombudsmands beretning *, var det således ombudsmandens opfattelse, at et bestemt hændelsesforløb hos en myndighed gav anledning til to sager og ikke kun én sag, fordi sagerne efter deres formål og karakter var forskellige. Du har i brevet af 15. juni 2012 anført, at sagen, som blev behandlet af ombudsmanden under j.nr. (C), ikke var en blandet sag, og at der modsætningsvis må kunne sluttes, at der i denne sag er tale om en blandet sag. Den nævnte sag angik en indsat, over for hvem et fængsel havde truffet afgørelse om henholdsvis overførsel til et andet fængsel og udelukkelse fra fællesskab. Ombudsmanden skrev i sit afsluttende brev, at han var enig med Direktoratet for Kriminalforsorgen i, at der ikke var tale om en blandet sag bestående af en sag om overførsel og en sag om disciplinærstraf. Efter ombudsmandens 7/14

8 opfattelse var der tale om to sager, én om overførsel til anden afsoningsinstitution og én om udelukkelse fra fællesskab. Begge sager var imidlertid omfattet af forvaltningslovens 9, stk. 4, nærmere bestemt 9, stk. 4, nr. 2 og nr. 4. Ved vurderingen af den foreliggende sag kan der efter min opfattelse kun i mindre grad lægges vægt på, at afgørelserne om udelukkelse fra fællesskab, overførsel fra åbent til lukket fængsel og tilbagekaldelse af tilladelse til udgang ikke blev behandlet under det samme journalnummer hos statsfængslet. Derimod må der lægges vægt på, at afgørelserne om udelukkelse fra fællesskab og overførsel fra åbent til lukket fængsel blev truffet på et grundlag, der adskilte sig fra afgørelsen om tilbagekaldelse af tilladelse til udgang med hensyn til de oplysninger, som dannede grundlag for afgørelserne. Ved min gennemgang af sagen har jeg således konstateret, at oplysningerne om de faktiske forhold, som dannede grundlag for afgørelserne om udelukkelse fra fællesskab og overførsel fra åbent til lukket fængsel, ikke indgik i grundlaget for afgørelsen om tilbagekaldelse af tilladelse til udgang. Det hænger sammen med, at det ikke er de samme forhold, der skal lægges vægt på ifølge de regler, som afgørelserne blev truffet efter. Jeg henviser til straffuldbyrdelseslovens 63, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 3, som angår udelukkelse fra fællesskab, straffuldbyrdelseslovens 25, stk. 1, nr. 4, og stk. 2, som angår overførsel af indsatte fra åbent til lukket fængsel, og straffuldbyrdelseslovens 49, nr. 2, og udgangsvejledningens pkt. 45, som angår tilbagekaldelse af en udgangstilladelse. Grundlaget for afgørelserne om udelukkelse fra fællesskab og overførsel fra åbent til lukket fængsel adskilte sig således fra grundlaget for afgørelsen om tilbagekaldelse af tilladelse til udgang både med hensyn til de oplysninger, som dannede grundlag for afgørelserne, og med hensyn til de regler, som blev anvendt ved afgørelserne. Desuden varetog statsfængslet forskellige formål ved de nævnte afgørelser. De to førstnævnte afgørelser må anses for truffet med det formål at sikre andre indsatte, personale eller andre i institutionen mod overgreb eller undgå anden utilladelig adfærd, mens afgørelsen om tilbagekaldelse af tilladelse til udgang må anses for truffet med det formål at undgå misbrug af en meddelt tilladelse. På den baggrund må det antages, at de nævnte afgørelser ikke indgik i den samme sag, men at afgørelsen om tilbagekaldelse af udgangstilladelsen indgik i en anden sag end afgørelserne om udelukkelse fra fællesskab og overførsel til lukket fængsel. Det er således min opfattelse, at der ikke forelå én samlet sag, en blandet sag, der i sin helhed faldt uden for anvendelsesområdet for forvaltningslovens 9, stk. 4. 8/14

9 Jeg gør opmærksom på, at jeg ikke har taget stilling til Direktoratet for Kriminalforsorgens synspunkt om, at der under alle omstændigheder ikke ville kunne være givet aktindsigt i oplysningerne om det faktiske grundlag for overførslen og udelukkelse fra fælleskab, idet oplysningerne kunne have været undtaget i medfør af forvaltningslovens 15, stk. 1, nr Meroffentlighed Direktoratet for Kriminalforsorgen har ved afgørelse af 13. februar 2012 (på ny) overvejet, om principperne i offentlighedslovens 4, stk. 1, om meroffentlighed kunne medføre, at du kunne få aktindsigt i oplysninger om det faktiske grundlag for at udelukke din klient fra fællesskab og overføre din klient til lukket fængsel. Det fremgår af afgørelsen, at Direktoratet for Kriminalforsorgen efter en konkret afvejning af den interesse, som din klient har i at kunne benytte sit kendskab til de dokumenter i sagen, der er undtaget fra aktindsigt, over for de offentlige og private interesser i sagen, nåede til det resultat, at du ikke kunne få indsigt i oplysninger om det faktiske grundlag for afgørelsen om at overføre din klient til lukket fængsel. Som det fremgår ovenfor, skal sagen bedømmes efter forvaltningsloven og ikke offentlighedsloven. Forvaltningsloven indeholder ikke en udtrykkelig regel om meroffentlighed, men det antages, at en myndighed kan give parterne i en sag adgang til aktindsigt i videre omfang end fastsat i forvaltningsloven, forudsat at der ikke videregives fortrolige oplysninger. Jeg henviser til John Vogter, Forvaltningsloven med kommentarer, 3. udgave, 2001, s. 247 f. Forvaltningen er overladt et skøn i henseende til at give meroffentlighed. Dette skøn må udøves efter sædvanlige regler for anvendelse af skønsmæssige beføjelser. De enkelte henvendelser må vurderes konkret, og de almindelige grundsætninger bl.a. om saglighed og lighed finder anvendelse. Det forhold, at der er tale om en skønsmæssig vurdering, hvor myndighederne mere frit skal overveje, om hemmeligholdelse er påkrævet, gør, at jeg normalt ikke kan gå ind i en nærmere efterprøvelse af disse vurderinger. Kun hvis der er tale om ganske særlige omstændigheder, kan jeg kritisere myndighedernes afgørelse. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis afgørelsen ikke er i overensstemmelse med principperne om saglighed og lighed. Efter min gennemgang af sagen mener jeg ikke, at den indeholder den slags særlige omstændigheder. Jeg har derfor ikke grundlag for at kritisere, at direktoratet har 9/14

10 meddelt dig afslag på (mer)aktindsigt i oplysninger om det faktiske grundlag for afgørelsen om overførsel fra åbent til lukket fængsel. Sagsfremstilling Statsfængslet X traf den 3. august 2011 afgørelse om midlertidigt at udelukke B fra fællesskab, idet statsfængslet fandt, at der var grund til at antage, at B havde udvist en sådan grov og oftere gentagen utilladelig adfærd, som var åbenbart uforenelig med fortsat ophold i fællesskab med andre indsatte. Afgørelsen blev truffet i henhold til straffuldbyrdelseslovens 63, stk. 2, jf. 63, stk. 1, nr. 3 (dagældende lovbekendtgørelse nr af 5. oktober 2010 som ændret ved lov nr. 183 af. 8. marts 2011 om fuldbyrdelse af straf m.v.). B blev placeret på arrestafdelingen i Statsfængslet X. Den 4. august 2011 fik B igen mulighed for fællesskab i arrestafdelingen. Statsfængslet X traf den 9. august 2011 afgørelse om at overføre B fra åbent fængsel til lukket fængsel, idet statsfængslet fandt, at der var bestemte grunde til at antage, at B havde udøvet overgreb på medindsatte, personale og andre i institutionen, ligesom statsfængslet fandt, at en overførsel var nødvendig med henblik på at forebygge overgreb på medindsatte, personale og andre i institutionen. Afgørelsen blev truffet i henhold til straffuldbyrdelseslovens 25, stk. 1, nr. 4, og stk. 2. Den 19. august 2011 tilbagekaldte Statsfængslet X B s tilladelse til udgang med henvisning til straffuldbyrdelseslovens 49, nr. 2, hvoraf det fremgår, at en tilladelse kan tilbagekaldes eller vilkårene for tilladelsen ændres, hvis nye oplysninger om den indsattes forhold giver bestemt grunde til at antage, at den indsatte vil misbruge den meddelte udgangstilladelse. Statsfængslet X anførte, at ved overførsel til lukket institution skal der ved afgørelsen af, om tilladelse til udgang skal tilbagekaldes, lægges særlig vægt på, at den indsatte typisk vil være imod overførslen med deraf følgende risiko for, at den pågældende efter udgang ikke returnerer til den lukkede institution. Statsfængslet X afslog den 7. oktober 2011 med henvisning til forvaltningslovens 9, stk. 4, nr. 2, at give A aktindsigt i sagen om overførsel af B. Statsfængslet X overvejede endvidere meroffentlighed efter forvaltningsloven og offentlighedsloven, men afslog indsigt med henvisning til oplysningernes karakter. Den 15. november 2011 gjorde Statsfængslet X A opmærksom på, at overførslen og tilbagekaldelse af udgang blev behandlet i to forskellige omgange. 10/14

11 Samtidig sendte Statsfængslet X afgørelsen af 19. august 2011 om tilbagekaldelse af udgang til A, idet fængslet bemærkede, at begrundelse for tilbagekaldelsen fremgik heraf. A bad den 25. november 2011 om aktindsigt i hele B s sag, herunder afgørelsen om udelukkelse fra fællesskab og tilbagekaldelsen af udgangstilladelsen. A anførte, at idet hun havde bedt om aktindsigt i et længere forløb, der derfor vedrørte flere afgørelser, var der tale om en blandet sag, hvorfor forvaltningslovens 9, stk. 4, ikke fandt anvendelse. A præciserede den 6. december 2011 over for Statsfængslet X, at hun klagede over afslaget på aktindsigt i B s overførsel fra Statsfængslet X åbne afdeling til den lukkede afdeling. Statsfængslet X gav den 16. december 2011 A aktindsigt i B s personjournal, udskrift af listen over registreringer, som fængslet havde gjort i B s sag, og udskrift af handleplan dateret den 29. august Statsfængslet X fastholdt den 16. december 2011 sit afslag på A s anmodning om indsigt i fængslets afgørelser vedrørende overførsel og udelukkelse fra fællesskabet, idet fængslet henholdt sig til brevene af 7. oktober og 15. november Statsfængslet X sendte samtidig A s klage over afslaget på aktindsigt til Direktoratet for Kriminalforsorgen. A oplyste den 8. februar 2012 Direktoratet for Kriminalforsorgen om, at B var blevet overført til den halvåbne afdeling i Statsfængslet Y. A oplyste endvidere, at grundlaget for afgørelse om meroffentlighed var væsentligt ændret, da B ikke kunne betragtes som stærkt negativt styrende. Direktoratet for Kriminalforsorgen traf den 13. februar 2012 afgørelse om A s klage. I afgørelsen anførte direktoratet bl.a. følgende: Retsgrundlag Det følger af forvaltningslovens 9, stk. 1, at den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter. Begæringen skal angive den sag, hvis dokumenter den pågældende ønsker at blive gjort bekendt med. Det følger dog af bestemmelsens stk. 4, nr. 2, at i forbindelse med varetægtsfængsling samt fuldbyrdelse af fængselsstraf og forvaring gælder bestemmelserne i kapitlet ikke sager om overførelse til andet varetægtsfængsel eller anden afsoningsinstitution. 11/14

12 Det følger videre af forvaltningslovens 9, stk. 4, nr. 4, at i forbindelse med varetægtsfængsling samt fuldbyrdelse af fængselsstraf og forvaring gælder bestemmelserne i kapitlet ikke sager om udelukkelse fra fællesskab. Dette betyder at grundlaget for en afgørelse om overførsel eller udelukkelse fra fællesskab som udgangspunkt er undtaget fra retten til aktindsigt. Begrundelse Det fremgår af ovenstående, at De som udgangspunkt ikke meddeles aktindsigt i afgørelsesgrundlaget. Direktoratet har dog som anført ovenfor på ny overvejet spørgsmålet om hvorvidt principperne i offentlighedslovens 4, stk. 1 om meroffentlighed medfører, at De kan gøres bekendt med det faktiske grundlag for afgørelsen om, at overføre Deres klient til lukket fængsel. Direktoratet er efter en konkret afvejning af den interesse, Deres klient har i at kunne benytte sit kendskab til de dokumenter i sagen, som er undtaget fra aktindsigt, overfor de offentlige og private interesser i sagen, nået til det resultat, at De ikke kan få indsigt i det faktiske grundlag for afgørelsen. Direktoratet skal bemærke, at det forhold, at Deres anmodning omfatter flere sager, ikke bevirker at anmodningen skal opfattes som en blandet sag. Anmodningen om aktindsigt er således imødekommet for så vidt angår de sager der ikke er omfattet af anvendelsesområdet for forvaltningslovens 9, stk. 4. Direktoratet skal herudover bemærke, at det forhold Deres klient nu er overført til en halvåben afdeling, ikke kan føre til et ændret resultat af direktoratets vurdering af karakteren af grundlaget for afgørelserne om midlertidig udelukkelse fra fællesskab og overførsel. A klagede ved brev af 23. marts 2012 og på vegne af B til mig over, at Direktoratet for Kriminalforsorgen havde nægtet aktindsigt i oplysninger om overførslen af B fra den åbne afdeling i Statsfængslet X til afsoning i arresten på lukkede vilkår. A gjorde gældende, at B i forbindelse med overførslen fra den åbne afdeling i Statsfængslet X til afsoning i arresten på lukkede vilkår også mistede sin udgang, og at der derfor efter A s opfattelse var tale om en blandet sag i forhold til forvaltningslovens 9, stk /14

13 Jeg sendte A s klage med bilag til Direktoratet for Kriminalforsorgen den 18. april 2012 og bad samtidig om en udtalelse fra Direktoratet for Kriminalforsorgen og om at låne sagens akter. Direktoratet for Kriminalforsorgen sendte den 23. april 2012 sagens akter til mig og henholdt sig til afgørelsen af 13. februar 2012 og direktoratets interne sagsnotat af 10. februar 2012, idet det blev understreget, at statsfængslets afgørelse om tilbagekaldelse af udgang af 19. august 2011 var truffet med en anden begrundelse (fare for misbrug af udgang) end begrundelsen for overførslen. Jeg sendte den 7. maj 2012 Direktoratet for Kriminalforsorgens brev af 23. april 2012 til A. A bad mig den 18. maj 2012 om at sende sig en kopi af min udtalelse i sag C, som Direktoratet for Kriminalforsorgen havde henvist til i sit brev af 23. april Jeg sendte udtalelsen i anonymiseret form til A ved brev af 8. juni A sendte ved brev af 15. juni 2012 bemærkninger til Direktoratet for Kriminalforsorgens brev af 23. april 2012 til mig. A anførte, at sag C ikke var en blandet sag, og at der modsætningsvis måtte kunne sluttes, at der i B s sag var tale om en blandet sag. A gjorde endvidere gældende, at den omstændighed, at afgørelserne ikke blev truffet i umiddelbar forlængelse af hinanden, ikke medfører, at sagen mister karakter af en såkaldt blandet sag, da afgørelserne har samme udgangspunkt og derfor er knyttet til hinanden. A anførte derudover, at der er truffet to afgørelser, én afgørelse om overførsel til afsoning i arrest som disciplinær sanktion samt om ikke egnethed til fortsat afsoning i åbent fængsel som følge af konkrete forhold, og én afgørelse om udgangsspærring som følge af et individuelt og konkret skøn. Jeg sendte ved brev af 27. juni 2012 A s brev af 15. juni 2012 til Direktoratet for Kriminalforsorgen. Direktoratet for Kriminalforsorgen sendte ved brev af 9. juli 2012 bemærkninger til A s brev af 15. juni 2012 til mig. Direktoratet fastholdt, at der ikke var tale om en blandet sag. Direktoratet anførte følgende: Overførsel blev besluttet på ét grundlag jfr. det anførte, undtagede fra aktindsigt i bilaget OVERFØRSEL til sagen af 9. august Grundlaget og begrundelsen for tilbagekaldelse af udgang blev besluttet på andet grundlag som angivet i Statsfængslet (X) s afgørelse til indsatte af 19. august Det må af denne forstås, at statsfængslet konkret har skønnet, at modstand mod overførslen ville medføre risiko for, at indsatte efter udgang ikke ville returnere. Der er intet i afgørelsen, der kan 13/14

14 danne grundlag for at forstå, at tilbagekaldelsen af udgang skulle have noget som helst at gøre med, hvad der ellers måtte være passeret herunder ej heller det, der var grundlagt for overførslen. Direktoratet må derfor lægge til grund, at indsatte har fået den fulde begrundelse for tilbagekaldelsen af udgang. Det bemærkes, at tilbagekaldelsen af udgang ikke har været påklaget til direktoratet, og direktoratet har derfor ikke realitetsbehandlet spørgsmålet herunder det skøn, der er foretaget af fængslet. Uanset om der måtte være tale om en blandet sag og/eller man måtte have truffet udgangstilbagekaldelsen på helt eller delvist samme baggrund som det, der dannede grundlag for overførsel, mener direktoratet ikke, at der ville kunne gives aktindsigt i grundlaget, idet det burde have været undtaget i medfør af forvaltningslovens 15, stk. 1, idet der findes at foreligge afgørende hensyn såvel til andre private som til offentlige interesser af den i nr. 3 nævnte karakter. NOTE: (*) FOB 2011, sag nr /14

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

juli Forvaltningsret

juli Forvaltningsret 2015-43 Oplysninger fra konkrete personalesager indgik også i en generel sag. Der var ikke i den generelle sag foretaget en konkret vurdering af, om oplysningerne kunne undtages fra aktindsigt En journalist

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen) BEK nr 591 af 30/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 15-61-0008 Senere ændringer

Læs mere

Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel

Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel 2016-17 Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel En journalist klagede til ombudsmanden over, at Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist

Statsforvaltningens brev til en journalist Statsforvaltningens brev til en journalist 2016-49294 Dato: 29-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Sjælland om aktindsigt Du har den 13. juni 2016 meddelt Region Sjælland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 428 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 428 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 428 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 24. oktober 2007 Kontor: Politikontoret Sagsnr.:

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1101 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0055 Senere ændringer til

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015 BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr.13-122-0008 Senere ændringer til

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

Pensionen har oplyst at det er korrekt at pensionen ikke modtager aktive narkomaner. Pensionen optager dog beboere som er i metadonbehandling.

Pensionen har oplyst at det er korrekt at pensionen ikke modtager aktive narkomaner. Pensionen optager dog beboere som er i metadonbehandling. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 19. august 2002 af Pensionen på Fanø. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt Allerød Kommune Teknik & Drift Bjarkesvej 2 3450 Allerød Sendt pr. e-mail til kommunen@alleroed.dk og flemming.kjolstadlarsen@alleroed.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Til lovforslag nr. L 145 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Tilbagekaldelse af en udgangstilladelse forudsætter en konkret vurdering. Sagsoplysning. 24. februar 2016

Tilbagekaldelse af en udgangstilladelse forudsætter en konkret vurdering. Sagsoplysning. 24. februar 2016 2016-7 Tilbagekaldelse af en udgangstilladelse forudsætter en konkret vurdering. Sagsoplysning En indsat bar en T-shirt med en tekst, som en overvagtmester opfattede som en trussel. Overvagtmesteren bad

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel?

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? FOB 05.208 Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? En 57-årig indsat klagede over at Direktoratet for Kriminalforsorgen som betingelse

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: 30-11- 2007 Statsamtet Vestsjælland, tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde og Storstrøms Amter, nu Statsforvaltningen Sjælland,

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Sundhedsudvalget (2. samling) L 110 - Bilag 38 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-711-0048 Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Forslag til skatteforvaltningslov (L 110) (Pligt til

Læs mere

Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet. 8. maj 2015

Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet. 8. maj 2015 2015-24 Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet En borger klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i borgerens

Læs mere

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger.

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-9283 Dato: 15-06-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommune om aktindsigt På foranledning af din henvendelse af 24. januar 2016 har Vejle Kommune den 27. januar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Oplysning om navne på underskrivere af forældrehenvendelse

Oplysning om navne på underskrivere af forældrehenvendelse Oplysning om navne på underskrivere af forældrehenvendelse til en skole Udtalt overfor undervisningsministeriet, at jeg ikke kunne anse det for godtgjort, at ministeriets afgørelse i en sag om aktindsigt

Læs mere

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed 2005-20-2. Forvaltningsret 1124.3 115.3. Optagelser af møder mellem borger og myndighed En borger klagede over myndighedernes afslag på at lade ham optage møder mellem myndighederne og ham på diktafon/båndoptager.

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt 2015-13204 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-09- 2015 Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt Du har ved e-mail af 9. februar 2015 klaget over afgørelse af 9.

Læs mere

Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Myndighed: Justitsministeriet Underskriftsdato: 12. juni 2013 Udskriftsdato: 15. februar 2017 (Historisk) Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget.

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. november 2011 (J.nr. 2011-0023622).

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling

Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling Udtalt, at principperne for gennemførelsen af en beslutning om nedlæggelse/lukning af en afdeling i et fængsel er et spørgsmål, som de

Læs mere

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov.

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. Organisation & Jura J.nr. 020-00112 Ref. morim Den 20. december 2013 Udkast Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. 1. Indledning 1.1 Den 1. januar

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommune ikke med hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold kommunen har anført, kan undtage de pågældende prisoplysninger

Læs mere

Telefonisk begæring om aktindsigt

Telefonisk begæring om aktindsigt Telefonisk begæring om aktindsigt Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet 2015-56 Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Udtalt over for flygtningenævnet, at jeg ikke kunne anse det for tilfredsstillende, at to sager indbragt for nævnet med henblik på

Læs mere

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening.

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 4. november 2014 Udskriftsdato: 17. juli 2017 (Gældende) Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K NN T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Dato: 10. februar 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP Sags nr.: 1100224 Dok nr.: 441723 Afgørelse

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. august 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Statsfængslet på Søbysøgård den 9. februar 2000. I rapporten bad jeg statsfængslet om udtalelser mv. om nærmere

Læs mere