Undervisernoter: Tilbageholdelse og fastholdelse. Delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner. Delvis lukkede institutioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisernoter: Tilbageholdelse og fastholdelse. Delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner. Delvis lukkede institutioner"

Transkript

1 Undervisernoter: Tilbageholdelse og fastholdelse Delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner Delvis lukkede institutioner Undervisernoterne består af to dele. 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de enkelte slides til undervisningen. Del 1: Baggrundsviden til underviseren Overskrift Anvendelsesområde: Regler i fokus: Noter Materialet er målrettet til undervisning af ledere og medarbejdere på delvis lukkede institutioner samt delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner. Nærværende modul har fokus på i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, der vedrører tilbageholdelse og fastholdelse på delvis lukkede afdelinger og delvis lukkede institutioner. 12. På delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner kan anbragte børn og unge tilbageholdes, ved at yderdøre og vinduer aflåses i perioder. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at barnet eller den unge kan tilbageholdes efter stk. 1, når det har afgørende betydning for den socialpædagogiske behandling, at barnet eller den unge ikke rømmer fra 1

2 institutionen, og der er risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling vil lide alvorlig skade i forbindelse med en rømning. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter i forbindelse med en afgørelse efter stk. 2 de nærmere rammer for tilbageholdelse. Tilbageholdelse kan højst udgøre 5 sammenhængendende dage og maksimum 30 dage i alt på 1 år. Stk. 4. Lederen eller dennes stedfortræder kan inden for de rammer om tilbageholdelse, som kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om, jf. stk. 3, tilbageholde barnet eller den unge, når betingelserne i stk. 2 er opfyldt. Lederen eller dennes stedfortræder kan beslutte, at tilbageholdelsen skal begrænses til bestemte tidspunkter i døgnet. Stk. 5. Afgørelse om tilbageholdelse efter stk. 2 og fastholdelse efter 13, stk. 2, er en samlet afgørelse og træffes for 1 år ad gangen. 13. På delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner kan anbragte børn og unge fastholdes fysisk, uanset om betingelserne for at anvende fysisk magt efter 9 er opfyldt. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at et barn eller en ung kan fastholdes efter stk. 1, når det har afgørende betydning for den socialpædagogiske behandling, at barnets eller den unge fastholdes, og der er risiko for, at barnet eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade, og hvis 1. barnet eller den unge tidligere har rømmet fra åbne anbringelsessteder og det må formodes, at den pågældende igen vil rømme fra anbringelsesstedet, 2. barnet eller den unge tidligere har begået kriminalitet og det må formodes, at den pågældende vil begå ny kriminalitet, 3. barnet eller den unge tidligere har indtaget euforiserende stoffer og det må formodes, at den pågældende vil indtage euforiserende stoffer, eller 4. barnet eller den unge tidligere har skadet sig selv og det må formodes, at den pågældende vil skade sig selv alvorligt. Stk. 3. Lederen eller dennes stedfortræder kan inden for de rammer om fastholdelse, som kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om, jf. stk. 2, i en konkret situation fastholde barnet eller den unge. Stk. 4. Afgørelse om fastholdelse efter stk. 2 og tilbageholdelse efter 12, stk. 2, er en samlet afgørelse og træffes for et 1 år ad gangen. Bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn og unge indeholder i 4 regler om delvis lukkede institutioner og delvis lukkede afdelinger på 2

3 døgninstitutioner.. Reglerne er endvidere uddybet i vejledning om voksenansvar for anbragte børn og unge, pkt Anvendte kilder til materialet: Materialets anvendelse: Baggrund for lov om voksenansvar for anbragte børn og unge: Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge (Lov nr. 619 af 8. juni 2016) Lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om folkeskolen (Lov nr. 647 af 8. juni 2016) Forslag til Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge (Lovforslag nr. L 162, Fremsat den 30. marts 2016 af social- og indenrigsministeren) Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om voksenansvar for anbragte børn og unge (Lov nr af 13. december 2016) Lov om ændring af lov om socialtilsyn, lov om social service og lov om voksenansvar for anbragte børn og unge (Lov nr af 13. december 2016) Bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn og unge (Bek. nr af 20. december 2016) Vejledning til lov om voksenansvar for anbragte børn og unge (Vej. nr af 21. december 2016) Betænkning fra Udvalget om magtanvendelse på anbringelsessteder for børn og unge (Magtanvendelsesudvalget) (Betænkning nr Marts 2015) Konsulentbistand i relation til magtanvendelsesudvalget Afrapportering. Rambøll, november Betænkning om Indsatsen mod ungdomskriminalitet. Betænkning nr. 1508, København Materialet er udarbejdet, så det, foruden at indgå som et modul på kursusdage om reglerne i voksenansvarsloven, kan stå som et selvstændigt undervisningsforløb, fx. ved en temadag, et personalemøde eller lignende. Hvor materialet anvendes som et selvstændigt undervisningsforløb anbefales det, at der indledes med en præsentation ud fra modulet, der giver en generel introduktion til lov om voksenansvar. Da modulet er målrettet ledere og medarbejdere på institutionerne, bliver reglerne om tilbageholdelse og fastholdelse på delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner behandlet ud fra anbringelsesstedernes perspektiv. Det betyder, at de nødvendige myndighedsafgørelser nævnes som forudsætning for handling, mens selve bestemmelserne, der vedrører myndighedsafgørelserne ikke uddybes, medmindre disse elementer har betydning for den faktiske forvaltningsvirksomhed. I juni 2013 nedsatte den daværende regering udvalget om magtanvendelse på anbringelsessteder for børn og unge (Magtanvendelsesudvalget). Udvalget havde til formål at afklare, beskrive og analysere de etiske, juridiske og praktiske grænsedragninger for anvendelse af magt over for anbragte børn og unge, herunder en analyse af udfordringerne ved det 3

4 daværende regelsæt. Magtanvendelsesudvalget skulle endvidere komme med forslag til et kommende regelsæt. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget var bl.a., at både Folketingets Ombudsmand og Folketingets 71-tilsyn havde påpeget, at det eksisterende hjemmelsgrundlag for magtanvendelse på børne- og ungeområdet var uklart. Magtanvendelsesudvalget havde en bred sammensætning af medlemmer bl.a. med kommunale og regionale repræsentanter, repræsentanter for relevante organisationer for praksisfeltet, samt børneorganisationer, samt faglige eksperter. I udvalgsarbejdet deltog tre børneeksperter, som tidligere har været anbragt. Daværende direktør ved Folketingets ombudsmand Jens Møller fungerede som formand for udvalget. Børnerådet sikrede endvidere yderligere inddragelse af børn og unge gennem tre børneekspertgrupper. Magtanvendelsesudvalget afgav i marts 2015 betænkning nr. 1551/2015 om Magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Magtanvendelsesudvalget anbefalede, at der blev udarbejdet et helt nyt og selvstændigt regelsæt om magtanvendelse over for anbragte børn og unge med en tydeliggørelse af de eksisterende regler, herunder med tydeliggørelse af børn og unges rettigheder i relation til magtanvendelse og andre indgreb i deres selvbestemmelsesret. På enkelte områder anbefalede udvalget en vis udvidelse af adgangen til at gribe ind overfor anbragte børn og unge, herunder udvidet adgang til tilbageholdelse under en anbringelse. Udvalget tog i sine overvejelser og anbefalinger udgangspunkt i børn og unges grundlægende rettigheder, herunder retten til omsorg og beskyttelse. Den 5. november 2015 indgik Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti en aftale om rammerne for voksenansvar over for anbragte børn og unge (Klare rammer for voksenansvar over for anbragte børn og unge). Aftalen følger op på aftalen om udmøntningen af satspuljen for 2016 for social- og indenrigsområdet. Aftalen ligger sig tæt op ad anbefalingerne fra Magtanvendelsesudvalget, og loven om voksenansvar overfor anbragte børn og unge er en udmøntning af den politiske aftale. Lov om voksenansvar har til formål at fastsætte rammer for plejefamilier og personales adgang til, som led i varetagelsen af den daglige omsorg, at anvende magt og foretage andre indgreb i anbragte børn og unges Selvbestemmelsesret og sikre de anbragte børn og unges retssikkerhed i forbindelse hermed. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge regulerer forholdene under anbringelsen, og den indeholder således blandt andet flere af de bestemmelser, der før fandtes i Servicelovens d samt den tidligere magtanvendelsesbekendtgørelse. Bestemmelser om afgørelser om anbringelse og kriterier for anbringelse på delvis lukkede afdelinger og delvis 4

5 Lidt historik ift. bestemmelserne om delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner. lukkede institutioner samt sikrede afdelinger og særlig sikrede afdelinger er samlet i servicelovens 63a-63c i kapitel 11 om særlig støtte til børn og unge. Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet afgav i september 2009 betænkningen: Indsatsen mod ungdomskriminalitet, (betænkning nr. 1508). Betænkningen indeholdt en lang række anbefalinger om kriminalpræventive tiltag over for kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge, herunder tiltag i forbindelse med anbringelser. I kommissionen arbejde indgik problematikken om anbragte børn og unge, der rømmer fra anbringelsessteder, og hvor personalet frygter at nogle vil begå kriminalitet. Efter de dagældende regler var det ikke muligt at tilbageog fastholde børn og unge, der var anbragt i private opholdssteder og åbne døgninstitutioner (betænkning, nr. 1508, s ). Kommissionen drøftede forskellige modeller for at kunne tilbageholde og fastholde børn og unge på åbne anbringelsessteder, herunder en model, hvor man inden for de samme institutionelle rammer, dvs. samme afdeling kunne have både lukkede og ikke lukkede pladser. Kommissionen endte dog med at foreslå et andet mindre indgribende tiltag. På baggrund af Kommissionens arbejde og forslag blev der i foråret 2010 foretaget ændringer af serviceloven, herunder en hjemmel til oprettelse af en ny institutionstype delvis lukkede institutioner. Delvis lukkede institutioner og delvis lukkede afdelinger Med lov nr. 551 fra foråret 2010 blev det muligt at oprette delvist lukkede institutioner. På denne institutionstype er der øgede beføjelser for at fastholde børn og unge fysisk, når der er risiko for, at barnet eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade. Ligeledes er der på institutionen mulighed for i perioder at låse yderdøre og vinduer for på den måde at tilbageholde børn og unge, når der er behov for dette. MålgruDiasen for delvis lukkede institutioner er børn og unge i alderen år med alvorlige adfærdsmæssige problemer, hvor der er et behov for at kunne fastholde dem i et socialpædagogisk behandlingsforløb. Kort tid efter lovens ikrafttrædelse viste der sig imidlertid nogle udfordringer for kommunerne med at etablere delvis lukkede døgninstitutioner. En af årsagerne var, at bestemmelserne om delvis lukkede institutioner i loven fra 2010, krævede, at hele institutionen skulle målrettes børn og unge, hvor der var behov for kunne fastholde dem i en socialpædagogisk behandling. Den enkelte kommune havde således svært ved at udfylde samtlige pladser på institutionen. En arbejdsgruppe blev i foråret 2011 nedsat for at komme med forslag til løsning af problemerne. Arbejdsgruppen foreslog, at der blev skabt hjemmel til at etablere en afdeling på en åben døgninstitution målrettet adfærdsvanskelige børn og unge, som godkendes særskilt til at have yderdøre og vinduer, der kan aflåses. Med LOV nr. 495 af 21. maj 2013 blev 5

6 bestemmelserne om de delvis lukkede institutioner ændret således, at der nu kunne oprettes såvel delvis lukkede institutioner, som delvis lukkede afdelinger på åbne døgninstitutioner. Anbringelsesgrundlaget og magtbeføjelserne er de samme på delvis lukkede institutioner og på delvis lukkede afdelinger. Vær særlig opmærksom på: Bestemmelserne om delvis lukkede institutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge er med visse sproglige ændringer og præciseringer en videreførelse af de tidligere regler fra servicelovens 123b og den daværende magtanvendelsesbekendtgørelse, som de var udformet efter ændringen i Det er væsentligt at sondre mellem begreberne Afgørelse og Beslutning. Afgørelse er knyttet til myndighedsniveauet, og de afgørelser, der træffes af fx. børn og unge-udvalget. Beslutning er knyttet til praksisniveauet, og den faktiske forvaltningsvirksomhed. 6

7 Del 2: Noter til de enkelte slides Dias 2: Noter: Rettigheder og indgreb heri Slide 2 Formålet med dette dias er at præcisere sammenhængen mellem hovedreglen om retten til personlig frihed og til frit at bevæge sig i forhold til bestemmelserne om tilbageholdelse og fastholdelse på delvis lukkede afdelinger / døgninstitutioner. 7

8 Dias 3: Noter: Retten til personlig frihed og bevægelsesfrihed Dias 3 Hvor nærværende modul om tilbageførsel anvendes på en kursusdag, hvor hele regelsættet i lov om voksenansvar gennemgås, herunder børn og unges rettigheder, kan dene dias udgå, idet den også indgår i modulet om børn og unges rettigheder. Noter: Retten til personlig frihed og bevægelsesfrihed Tilbageholdelse og fastholdelse på delvis lukkede afdelinger og delvis lukkede døgninstitutioner vedrører særligt den personlige frihed og bevægelsesfriheden. Den personlige frihed og bevægelsesfriheden Retten til frihed og den personlige friheds ukrænkelighed fremgår bl.a. af Grundloven, Den Europæiske menneskeretskonvention og Børnekonventionen. For anbragte børn og unge betyder det: At de som udgangspunkt skal kunne færdes frit på anbringelsesstedet og uden for dette Som led i husregler / husordenen kan der dog fastsættes regler om, bestemte steder, hvor børnene ikke selv må opholde sig, f.eks. af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn, eller af hensyn til andre. Fx kontoret, vagtværelset til sovende nattevagt, de andre børns værelser, et værksted Der kan også i husordenen fastsættes regler om, hvornår barnet skal være hjemme på anbringelsesstedet Gengivelse af bestemmelsernes ordlyd er alene til underviserens orientering dvs. bestemmelserne skal ikke gennemgås. 8

9 Grundlovens 71 Stk. 1. Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse. Stk. 2. Frihedsberøvelse kan kun finde sted med hjemmel i loven. Stk. 3-5 vedr. strafferetsplejen. Stk. 6. Uden for strafferetsplejen skal lovligheden af en frihedsberøvelse, der ikke er besluttet af en dømmende myndighed, og som ikke har hjemmel i lovgivningen om udlændinge, på begæring af den, der er berøvet sin frihed, eller den, der handler på hans vegne, forelægges de almindelige domstole eller anden dømmende myndighed til prøvelse. Nærmere regler herom fastsættes ved lov. Stk. 7. Behandlingen af de i stk. 6 nævnte personer undergives et af Folketinget valgt tilsyn, hvortil de pågældende skal have adgang til at rette henvendelse. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Artikel 5 Stk. 1. Enhver har ret til frihed og personlig sikkerhed. Ingen må berøves friheden undtagen i følgende tilfælde og i overensstemmelse med den ved lov foreskrevne fremgangsmåde: a-c) vedr. domfældelse og strafferetspleje d) frihedsberøvelse af en mindreårig ifølge lovlig afgørelse med det formål at føre tilsyn med hans opdragelse eller lovlig frihedsberøvelse for at stille ham for den kompetente retlige myndighed; e) vedr. forebyggelse af spredning af sygdomme f) vedr. uretmæssigt indtrængen i landet eller udvisning/ udlevering Stk. 4 og 5 vedr. henholdsvis domstolsprøvelse og erstatning. 4. tillægsprotokol Artikel 2 Frihed til valg af opholdssted 1. Enhver, der retmæssigt opholder sig på en stats territorium, har inden for dette territorium ret til bevægelsesfrihed og til frit at vælge sit opholdssted. 2. Enhver har frihed til at forlade et hvilket som helst land, herunder sit eget. 3. Udøvelsen af disse rettigheder skal ikke være underkastet andre begrænsninger end sådanne, som er i overensstemmelse med loven, og som i et demokratisk samfund er nødvendige af hensyn til den nationale sikkerhed eller den offentlige tryghed, for at opretholde ordre public, for at forebygge forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres rettigheder og frihedsrettigheder. 4. De i stk. 1 nævnte rettigheder kan endvidere inden for særlige områder 9

10 underkastes restriktioner, som er indført ved lov, og som i et demokratisk samfund tjener almenvellet. Artikel 5 er begrænset til berøvelse af den fysiske frihed og omfatter ikke begrænsninger i bevægelsesfriheden, der i stedet er omfattet af artikel 2 i den 4. tillægsprotokol. Vurderingen af, om der er tale om frihedsberøvelse eller begrænsninger i bevægelsesfriheden, bygger på en konkret vurdering, hvori bl.a. indgår foranstaltningens karakter, varighed, virkninger og udførelsesmåde. Særligt restriktionens intensitet har betydning for, om indgrebet falder under artikel 5. FN s Børnekonvention Artikel 37 Deltagerstaterne skal sikre, at: a. (Vedr. tortur og straf overfor børn). b. Intet barn ulovligt eller vilkårligt berøves sin frihed. Anholdelse, tilbageholdelse eller fængsling af et barn skal følge lovens forskrifter og må kun bruges som en sidste udvej og for det kortest mulige passende tidsrum; c. Ethvert barn, der er berøvet friheden, behandles menneskeligt og med respekt for menneskets naturlige værdighed og på en måde, der tager hensyn til deres aldersmæssige behov. Især skal ethvert barn, der er berøvet friheden, holdes adskilt fra voksne, medmindre en sådan adskillelse ikke anses at tjene barnets tarv, og skal have ret til at opretholde kontakt med sin familie gennem brevveksling og besøg, bortset fra under særlige omstændigheder; d. (Ret til retssikkerhed og domstolsprøvelse). (Se evt: Betænkning om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, 2015, pp , og 27-28). 10

11 Dias 4 Noter: Formålet med anbringelsesformen Dias 4 Formålet med delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger er at standse udviklingen af et uheldigt adfærdsmønster hos et barn eller en ung. Det skal ske ved at fastholde barnet eller den unge i et længerevarende socialpædagogisk behandlingsforløb, hvor man fysisk kan forhindre barnet eller den unge i at forlade institutionen. Målgruppen for institutionstypen er børn og unge fra 12 år til og med 17 år med negativ og udad reagerende adfærd, misbrugsproblemer eller kriminel adfærd med behov for et længerevarende behandlingsforløb. Kriterierne for anvendelse af institutionstypen er knyttet til barnets problemer og ikke forældrenes eller forholdene i hjemmet i øvrigt. Bestemmelserne for delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger er udformet, så de udvidede muligheder for magtanvendelse begrænses til de perioder, hvor der er behov for en intensiv indsats for at kunne fastholde barnet eller den unge i den socialpædagogiske behandling. Afgørelseskompetence I lovens 11 omtales to forskellige myndigheder, der træffer afgørelse. I begge tilfælde er det myndigheder knyttet til barnet eller den unges opholdskommune (den anbringende kommune). Børn og unge-udvalget, der består af to kommunalpolitikere, en byretsdommer samt to pædagogisk-psykologisk sagkyndige. Formanden for børn og unge-udvalget har, hvis det er nødvendigt, mulighed for at træffe foreløbige afgørelser, jf. senere Kommunalbestyrelsen (kommunen), hvilket i praksis vil sige, at afgørelsen træffes af en leder eller myndighedssagsbehandler i den ansvarlige afdeling, fx familieafdelingen Anbringelseskriterier: Børn og unge-udvalget træffer afgørelse om anbringelse af et barn eller en ung på delvis lukket institution eller delvis lukket afdeling i henhold til servicelovens 63 a. 11

12 Kriterier for afgørelse om anbringelse på en delvis lukket institution eller delvis lukket afdeling er: o Det skal være afgørende for den socialpædagogiske behandling med henblik på, at barnet eller den unge bliver på stedet, i perioder at kunne aflåse yderdøre og vinduer eller at kunne fastholde barnet eller den unge fysisk o Der skal være risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af: 1) kriminel adfærd hos barnet eller den unge 2) misbrugsproblemer hos barnet eller den unge eller 3) andre adfærds- eller tilpasningsproblemer hos barnet eller den unge Der er ingen tidsmæssig grænse for, hvor længe et barn eller unge kan være anbragt på en delvis lukket institution eller delvis lukket afdeling. Kun barnets ellereden unges alder (dog kan unge, der er anbragt som led i en strafferetlig dom eller kendelse fortsat være anbragt på en delvis lukket institution/afdeling efter det 18. år). 12

13 Dias 5: Noter: Lovreglernes indhold Tilbageholdelse og fastholdelse Dias 5 Denne dias har til formål at illustrere de forskellige elementer, som de to bestemmelser om delvis lukkede institutioner og delvis lukkede afdelinger består af, og at det er væsentligt at være opmærksom på de enkelte elementer. Anvendelsesområde: Det er en forudsætning for at kunne anvende reglerne i 12 og 13 om tilbageholdelse og fastholdelse, at tilbuddet er godkendt af socialtilsynet, som en delvis lukket institution eller delvis lukket afdeling på døgninstitution. Kommunale og regionale døgninstitutioner kan godkendes som delvis lukket institution, eller en afdeling på institutionen kan godkendes som delvis lukket afdeling. En delvis lukket afdeling kan både være knyttet til en åben institution og en sikret institution. Private opholdssteder kan ikke godkendes som delvis lukkede institutioner eller delvis lukkede afdelinger. Myndighedsafgørelse forudsætning for indgreb: Særligt bør deltagerne allerede her gøres særligt opmærksom på, at indgreb i henhold til 12 og 13 på anbringelsesstedet forudsætter, at der er truffet de nødvendige myndighedsafgørelser. Betingelser uddybes i selvstændig dias. Beslutningskompetence: Det skal også præciseres, at kompetencen til i den konkrete situation at beslutte, at et barn eller en ung skal tilbageholdes eller fastholdes lovgivningsmæssigt er givet til lederen eller dennes stedfortræder. 13

14 Dias 6 Dias 6 Noter: Tilbageholdelse - Betingelser for tilbageholdelse Forudgående myndighedsafgørelser Der skal foreligge en afgørelse fra barnet eller den unges opholdskommune kommunalbestyrelse) om de nærmere rammer og vilkår ved den konkrete anbringelse, herunder perioden for tilbageholdelse i form af aflåsning af yderdøre og vinduer, samt i hvilke situationer barnet eller den unge kan fastholdes. Afgørelsen skal dermed angive antallet af sammenhængende dage, barnet kan tilbageholdes i en periode, dog højst 5 sammenhængende dage, samt det samlede antal dage på et år, barnet eller den unge kan tilbageholdes med låste døre og vinduer. Afgørelsen træffes for et år ad gangen. Afgørelsen kan dog revideres i forbindelse med en eventuel revision af barnets eller den unges handleplan. Betingelser for tilbageholdelse Tilbageholdelsen skal ske inden for de rammer, der er fastsat af kommunen. Kommunen kan f.eks. have truffet afgørelse om, at en ung må tilbageholdes i højst 5 sammenhængende dage, to gange inden for de kommende 12 måneder. I den akutte situation gælder følgende kriterier, som lederen eller dennes stedfortræder skal forholde sig til: Er der en begrundet formodning om, at barnet eller den unge vil rømme? Er det i den konkrete situation afgørende for den socialpædagogiske behandling, at barnet eller den unge tilbageholdes Er der risiko for, at barnet eller den unges sundhed og udvikling vil lide alvorlig skade i 14

15 forbindelse med en rømning Alle tre betingelser skal være opfyldt, for at tilbageholdelsen kan gennemføres. Det er således op til lederen eller dennes stedfortræder at vurdere, hvornår der er behov for at tilbageholde den enkelte unge, herunder om betingelserne for tilbageholdelse er opfyldt. Et eksempel kan være en ung, der har kontakt til miljøer med kriminalitet og stoffer. Hvis lederen eller dennes stedfortræder formoder, at den unge vil opsøge dette dårlige selskab, kan den unge tilbageholdes i konkrete situationer, så det undgås, at barnet eller den unge den pågældende dag fx. tager stoffer eller begår indbrud. 15

16 Dias 7 Dias 7 Noter: Tilbageholdelse form for indgreb Form for indgreb Tilbageholdelse: Tilbageholdelse sker ved, at yderdøre og vinduer aflåses i perioder. Barnet eller den unge placeres i særskilt afsnit på institutionen eller afdelingen, hvor døre og vinduer kan aflåses. Dermed kan øvrige anbragte færdes frit. Tilbageholdelse på delvis lukkede institutioner eller delvis lukkede afdelinger skal ske i overensstemmelse med de generelle principper i voksenansvarslovens 7, hvorefter ethvert indgreb skal ske så kortvarigt og skånsomt som muligt, og med størst mulig hensyntagen til barnet eller den unges personlige integritet. Indgrebet må endvidere ikke have karakter af ydmygende, nedværdigende eller hånende behandling. Tilbageholdelse omfatter ikke, at der tages fysisk fat i barnet eller den unge. Et barn eller ung kan højst tilbageholdes i 5 sammenhængendende dage og maksimum 30 dage i alt på et år. Kan et barn tilbageholdes i flere perioder af højest 5 sammenhængende dage ad gangen, må perioderne ikke ligge i umiddelbar forlængelse af hinanden. Et barn eller ung kan dermed ikke tilbageholdes i fx. 10 sammenhængende dage ad gangen. Beslutning om at tilbageholde et barn eller en ung skal træffes umiddelbart forud for tilbageholdelsen. Der kan dermed ikke træffes beslutning om på forhånd, at et barn eller ung skal 16

17 tilbageholdes i to perioder af fem dage de næste fjorten dage med eksempelvis to dage mellem perioderne. Lederen eller dennes stedfortræder kan beslutte, at en tilbageholdelse af et barn eller en ung skal begrænses til bestemte tidspunkter i døgnet. Dermed åbnes der op for, at barnet eller den unge fortsat kan deltage i fællesaktiviteter med øvrige unge anbragt på institutionen, fx. fællesspisning, undervisning eller evt. aktiviteter uden for institutionen. Barnet eller den unge skal altid inddrages i beslutninger om deltagelse i fællesaktiviteter. Barnets eller den unges deltagelse i fællesaktiviteter bør endvidere bygge på en vurdering af, om vedkommende er i stand til at overholde aftaler. En beslutning om, at en ung kun skal tilbageholdes en del af døgnet har ingen betydning for, beregning af dage, den unge er tilbageholdt. 17

18 Dias 8: Dias 8 Noter: Fastholdelse - Betingelser for indgreb Forudgående myndighedsafgørelser: Der skal foreligge en afgørelse fra barnets eller den unges opholdskommune (kommunalbestyrelse) om de nærmere rammer og vilkår ved den konkrete anbringelse, herunder perioden for tilbageholdelse i form af aflåsning af yderdøre og vinduer, samt i hvilke situationer barnet eller den unge kan fastholdes. Afgørelsen træffes for et år ad gangen. Afgørelsen kan dog revideres i forbindelse med evt. revision af barnet eller den unges handleplan. Betingelser for fastholdelse Fastholdelsen skal ske inden for de rammer, der er fastsat af kommunalbestyrelsen, dvs. at fastholdelsen kan ske i de situationer, som der er angivet i kommunalbestyrelsens afgørelse. Kommunalbestyrelsens afgørelse bygger på, at fastholdelsen er: 1. afgørende for den socialpædagogiske behandling, og 2. der vil være risiko for, at barnets eller den unges udvikling eller sundhed lider alvorlig skade, og at o o o Barnet eller den unge tidligere har rømmet fra åbne anbringelsessteder, og det må formodes, at den pågældende igen vil rømme fra anbringelsesstedet Barnet eller den unge tidligere har begået kriminalitet, og det må formodes, at den pågældende vil begå ny kriminalitet i forbindelse med udgang fra anbringelsesstedet Barnet eller den unge tidligere har indtaget euforiserende stoffer, og det formodes, at den pågældende vil indtage euforiserende stoffer ved udgang fra 18

19 o anbringelsesstedet, eller Barnet eller den unge tidligere har skadet sig selv, og det formodes, at den pågældende vil skade sig selv alvorligt Kommunalbestyrelsens afgørelse skal angive, i hvilke konkrete situationer barnet eller den unge kan fastholdes, jf. de fire angivne situationer i punkt 3 ovenfor. Opstår der på institutionen episoder, hvor det viser sig, at kommunalbestyrelsens afgørelse er for snæver i forhold til behovet, fx. hvis afgørelsen ikke henviser til et stofmisbrug, men det reelt viser sig, at det er det, der er problemet, må institutionen forelægge situationen for den anbringende kommune. 19

20 Dias 9 Dias 9 Noter: Fastholdelse form for indgreb Form for indgreb Fastholdelse Ved fastholdelse forstås at der i en akut opstået situation anvendes fysisk magt til at hindre et barn eller en ung i at forlade institutionen. Med anvendelse af fysisk magt menes, at der fysisk tages fat i barnet eller den unge i en kortere periode (til pågældende er faldet til ro), eller at barnet eller den unge kan mandsopdækkes (fx. ved at de ansatte stiller sig i døren og hindrer pågældende i at komme ud og væk fra institutionen). 20

21 Dias 10 Dias 10 Noter: Generelle principper Ved tilbageholdelse og fastholdelse skal der som ved al anden magtanvendelse iagttages en række generelle principper. Principperne fremgår af 7 i lov om voksenansvar. Personalet skal altid forsøge at få barnet eller den unge til frivilligt at blive på anbringelsesstedet. Tilbageholdelse og fastholdelse: Må kun ske undtagelsesvist Her kan der endnu engang henvises til de overordnede rettigheder, som er beskyttede Må aldrig erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand Denne hænger sammen med flere af de andre principper, og kan også kædes til forebyggelse. Det må ikke blive rutine, at man bruger fysisk magt for at forhindre en ung i at forlade et anbringelsessted i bestemte situationer. Der skal løbende arbejdes med at forebygge, at der opstår situationer, hvor den unge vil forsøge at rømme eller opsøge kriminelle miljøer. Det skal først og fremmest være en pædagogisk indsats, der skal iværksættes. Man skal først forsøge at få barnet eller den unges frivillige medvirkning til at forblive på institutionen Må ikke foretages, hvis mindre indgribende foranstaltninger er tilstrækkelige. I givet fald skal disse anvendes skal i den konkrete situation, stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået. Det er væsentligt, at lederen eller dennes stedfortræder inden der træffes beslutning om tilbageholdelse eller fastholder den unge gør sig klart, hvad formålet med indgrebet er. Det er væsentligt at vurdere, om indgrebet rent 21

22 faktisk vil tilgodese dette formål Skal udøves så skånsomt og kortvarigt, som omstændighederne tillader, og med størst mulig hensyntagen til barnet eller den unges personlige integritet 22

23 Dias 11 Noter: Casearbejde Dias 11 Socialstyrelsen har fået udarbejdet to film, der vil kunne anvendes til refleksion og drøftelse af bestemmelserne om tilbageholdelse og fastholdelse på delvis lukket institution eller delvis lukket afdeling. Linksne der er indsat henviser til de konkrete sider, hvor filmene ligger. På filmsiden findes en kort beskrivelse af filmen, refleksionsspørgsmål samt en pdf-fil indeholdende casen i skriftlig form med juridiske og pædagogiske psykologiske kommentarer. Se en af filmene og få deltagerne til i grupper at drøfte de tilhørende refleksionsspørgsmål. Filmen: Pige vil til fest Adisa 15 år. Adisa er anbragt på et delvist lukket institution i en måned. Pædagogerne har her mulighed for at tilbageholde eller fastholde Adisa, hvis der er bekymring for, at hun vil søge til miljøer med kriminalitet, prostitution og stoffer. Hun er flere gange rømmet fra institutionen og har i øvrigt et stort forbrug af stoffer. Hun vil denne aften til fest sammen med sin kæreste på 25 år, der har tilknytning til rockermiljøet. Filmen: Pige er til fare for sig selv (Laura 17 år) Laura har gennem de seneste 10 måneder været anbragt på en delvis lukket afdeling på en døgninstitution. Personalet kan tilbageholde Laura på afdelingen, hvis de er bekymret for, at hun vil være til skade for sig selv. Personalet fandt i går barberblade på Lauras toilet, og i dag er Laura meget trist og græder meget. Pludselig fortæller hun, at hun vil i REMA for at købe noget. 23

24 Dias 12: Noter: Registrering og indberetning Dias 12 Tilbageholdelse og fastholdelse på delvis lukkede afdelinger eller døgninstitutioner skal registreres og indberettes. Formål med registrering og indberetning er bl.a. Opfølgning ift. det enkelte barn eller den unge gennem indberetning til den anbringende kommune, der som led i det personrettede tilsyn vurderer de beskrevne hændelser. Indberetningen kan hermed indgå i overvejelserne af, hvorvidt barnet / den unge får det rigtige tilbud, eller om der skal ske ændringer heri Opfølgning i forhold til anbringelsesstedet bl.a. gennem indberetning til socialtilsynene og orientering af evt. kommunal eller regional driftsherre. Socialtilsynet gennemgår indberetningerne og lader dem indgå i deres tilsynsmæssige overvejelser Gennemskuelighed for, hvad der foregår på anbringelsesstedet og dermed åbenhed om de handlinger, de enkelte medarbejdere foretager Retssikkerhed for børnene og de unge, bl.a. ved at: Barnet / den unge skal have gennemgået registreringen af hændelsen Barnet /den unge har ret til at udforme sin egen redegørelse for hændelsen, som skal vedlægges indberetningen Forældremyndigheden til barnet eller den unge skal have en kopi af indberetningen Refleksion og læring i personalegruppen over, hvorledes lignende situationer kan håndteres fremover Registreringen skal ske på det skema, der følger med bekendtgørelsen om voksenansvar for 24

25 børn og unge, anbragt udenfor hjemmet. Der er to varianter af det samme skema: Et skema til kommunale plejefamilier og et skema til private opholdssteder og døgninstitutioner Væsentlige processuelle regler Lederen eller dennes stedfortræder skal inden 24 timer registrere hændelsen Barnet skal gøres bekendt med registreringen, og skal have tilbud om, at lave sin egen redegørelse, der kan følge indberetningen Der skal uden ugrundet ophold sendes en kopi af indberetningen til den anbringende kommune Tilsynet skal have indberetningen tilsendt ved udgangen af måneden sammen med eventuelle relevante kommentarer Den stedlige kommune skal have en kopi af indberetningen, hvis indgrebet er sket på en intern skole. Den stedlige kommune (beliggenhedskommunen) skal have kendskab til indgrebet, da de har ansvaret for undervisningen på den interne skole Forældremyndighedsindehaveren skal uden ugrundet ophold orienteres om episoden. Hvor der er en regional eller kommunal driftsherre skal denne orienteres. 25

Undervisningsnoter: Tilbageholdelse ved og under anbringelsen

Undervisningsnoter: Tilbageholdelse ved og under anbringelsen Undervisningsnoter: Tilbageholdelse ved og under anbringelsen Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter

Læs mere

Undervisernoter: Overordnet om voksenansvarsloven

Undervisernoter: Overordnet om voksenansvarsloven Undervisernoter: Overordnet om voksenansvarsloven Alle anbringelsessteder Plejefamilier Private opholdssteder Døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: baggrundsviden til underviseren

Læs mere

Undervisernoter: Nødværge og nødret

Undervisernoter: Nødværge og nødret Undervisernoter: Nødværge og nødret Alle typer anbringelsessteder Undervisernoterne består af to dele. 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de enkelte slides til undervisningen Del

Læs mere

Undervisernoter: Tilbageførelse ved rømning

Undervisernoter: Tilbageførelse ved rømning Undervisernoter: Tilbageførelse ved rømning Private opholdssteder og alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele. 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de enkelte

Læs mere

Dette moduls indhold: Dette modul har fokus på: Læring gennem registrering og indberetning.

Dette moduls indhold: Dette modul har fokus på: Læring gennem registrering og indberetning. Undervisernoter: Læring gennem registrering og indberetning Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de enkelte slides til undervisningen Del 1: Baggrund

Læs mere

Undervisernoter: Generel introduktion til voksenansvarsloven

Undervisernoter: Generel introduktion til voksenansvarsloven Undervisernoter: Generel introduktion til voksenansvarsloven Alle anbringelsessteder Plejefamilier Private opholdssteder Døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele. 1. del: Baggrundsviden til

Læs mere

Undervisernoter: Tilsyn

Undervisernoter: Tilsyn Undervisernoter: Tilsyn Plejefamilier, herunder kommunale plejefamilier Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2.

Læs mere

Undervisernoter: Isolation sikrede institutioner

Undervisernoter: Isolation sikrede institutioner Undervisernoter: Isolation sikrede institutioner Sikrede døgninstitutioner Særlig sikrede afdelinger på sikrede døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele. 1. del: Baggrundsviden til underviseren

Læs mere

Undervisernoter: Afværgehjælp

Undervisernoter: Afværgehjælp Undervisernoter: Afværgehjælp Kommunale plejefamilier Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de

Læs mere

Undervisernoter: Besøgs-, brev- og telefonkontrol for unge i varetægt. Del 1: Baggrundsviden til underviseren

Undervisernoter: Besøgs-, brev- og telefonkontrol for unge i varetægt. Del 1: Baggrundsviden til underviseren Undervisernoter: Besøgs-, brev- og telefonkontrol for unge i varetægt Sikrede døgninstitutioner Særlig sikrede afdelinger Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2.

Læs mere

Undervisernoter: Kontrol med telefon eller internet for unge med strafferetlige afgørelser

Undervisernoter: Kontrol med telefon eller internet for unge med strafferetlige afgørelser Undervisernoter: Kontrol med telefon eller internet for unge med strafferetlige afgørelser Private opholdssteder og alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele. 1. del: Baggrundsviden

Læs mere

Undervisernoter: Rusmiddeltest. Private opholdssteder. Alle typer døgninstitutioner. Undervisernoterne består af to dele.

Undervisernoter: Rusmiddeltest. Private opholdssteder. Alle typer døgninstitutioner. Undervisernoterne består af to dele. Undervisernoter: Rusmiddeltest Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele. 1 del: Baggrundsviden til underviseren 2 del: Noter til de enkelte dias til undervisningen.

Læs mere

Undervisernoter: Kontrol med kommunikation af hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling

Undervisernoter: Kontrol med kommunikation af hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling Undervisernoter: Kontrol med kommunikation af hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden

Læs mere

Undervisernoter: Fysisk magtanvendelse

Undervisernoter: Fysisk magtanvendelse Undervisernoter: Fysisk magtanvendelse Private opholdssteder og alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele. 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de enkelte dias

Læs mere

Undervisernoter: Husorden

Undervisernoter: Husorden Undervisernoter: Husorden Private opholdssteder Alle døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de enkelte dias til undervisningen

Læs mere

Undervisernoter: 6 Fysisk guidning

Undervisernoter: 6 Fysisk guidning Undervisernoter: 6 Fysisk guidning Kommunale plejefamilier, private opholdssteder og alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter

Læs mere

Undervisernoter: Alarm- og pejlesystemer

Undervisernoter: Alarm- og pejlesystemer Undervisernoter: Alarm- og pejlesystemer Døgninstitutioner og private opholdssteder Undervisernoterne består af to dele. 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de enkelte dias til undervisningen.

Læs mere

Undervisernoter: Undersøgelse af person og opholdsrum og bevaring af effekter

Undervisernoter: Undersøgelse af person og opholdsrum og bevaring af effekter Undervisernoter: Undersøgelse af person og opholdsrum og bevaring af effekter Sikrede institutioner Særlig sikrede afdelinger Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren

Læs mere

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge 2015/1 LSV 162 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-9621 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj 2016 Forslag

Læs mere

Undervisernoter: Risikovurderinger

Undervisernoter: Risikovurderinger Undervisernoter: Risikovurderinger Alle anbringelsessteder, private opholdssteder & døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de enkelte

Læs mere

Undervisernoter: Børn og unges rettigheder

Undervisernoter: Børn og unges rettigheder Undervisernoter: Børn og unges rettigheder Alle plejefamilier Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter

Læs mere

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Pr. e-mail: chvi@sm.dk og caw@sm.dk Social, Børne- og Integrationsministeriet Att.: Charlotte Avnsted Socialtilsyn Nord Sdr. Vråvej 9760 Vrå Telefon: 7233 6930 socialtilsynnord@hjoerring.dk. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Marts 2017 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Danske Regioners høringssvar om kriminalpræventive sociale indsatser

Danske Regioners høringssvar om kriminalpræventive sociale indsatser N O T A T Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22, 1060 Kbh. K Danske Regioners høringssvar om kriminalpræventive sociale indsatser Her er Danske Regioners kommentarer til Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

1(1. Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til: cawsim.dk og riwasim.dk samt i kopi til p-boernsim.

1(1. Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til: cawsim.dk og riwasim.dk samt i kopi til p-boernsim. 1(1 Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til: cawsim.dk og riwasim.dk samt i kopi til p-boernsim.dk Svar på høring over bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte

Læs mere

Lov om voksenansvar V/ KRISTINA VANG JENSEN 9. FEBRUAR 2017

Lov om voksenansvar V/ KRISTINA VANG JENSEN 9. FEBRUAR 2017 Lov om voksenansvar V/ KRISTINA VANG JENSEN 9. FEBRUAR 2017 Hvorfor? Politisk ønske om tydeligere rammer for indgreb i anbragte børns grundlæggende rettigheder Markering af de voksnes omsorgs- og beskyttelsespligt

Læs mere

Hvis hele modulet gennemføres som foreslået, vil der skulle sættes ca. 3½ timer af til undervisningen eksklusiv pauser.

Hvis hele modulet gennemføres som foreslået, vil der skulle sættes ca. 3½ timer af til undervisningen eksklusiv pauser. Undervisernoter: Konflikthåndtering og forebyggelse på institutioner håndtering Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de enkelte slides til undervisningen

Læs mere

Lov om voksenansvar 1. kvartal 2017

Lov om voksenansvar 1. kvartal 2017 Lov om voksenansvar 1. kvartal 2017 1 Program Præsentation og gennemgang af program, forventningsafstemning Klokken 09.30 Del 1. Rettighedsperspektiv, formål og grundprincipper Klokken 10.45 Del 2. Voksenansvar

Læs mere

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks Instruks for: Hvordan magtanvendelser registreres og indberettes Hvordan magtanvendelsesepisoderne

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Dato: 5. marts 2014 Brevid: 2259136 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Indberetninger om magtanvendelse Administrationen i Region Sjælland har i 2013 modtaget 411 indberetninger

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til: sthisim.dk og capsim.dk samt i kopi til p-boernsim.

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til: sthisim.dk og capsim.dk samt i kopi til p-boernsim. Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til: sthisim.dk og capsim.dk samt i kopi til p-boernsim.dk Vedrørende svar på høring over udkast til forslag til lov om

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Socialtilsyn Nord. Magtanvendelse Roller og forventninger

Socialtilsyn Nord. Magtanvendelse Roller og forventninger Socialtilsyn Nord Magtanvendelse Roller og forventninger Magtanvendelse Grundloven alle har ret til selv at bestemme over sig selv m.v. og hvis der skal ske indskrænkninger så skal det ske ved lov 71.

Læs mere

Forslag. Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge

Forslag. Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge 2015/1 LSF 162 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-9621 Fremsat den 30. marts 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner

Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner Januar 2012 Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner Et anbringelsessted kan ikke træffe beslutninger, der griber ind barnets eller den unges frihedsrettigheder og selvbestemmelsesret, medmindre

Læs mere

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr.

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3688 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet

Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet BEK nr 186 af 20/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet.

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet. Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København Att: Ellinor Colmorten Vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om social service lov ( styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

FADD ÅRSMØDE 11. NOVEMBER 2016.

FADD ÅRSMØDE 11. NOVEMBER 2016. FADD ÅRSMØDE 11. NOVEMBER 2016. OPLÆG OM VOKSENANSVARSLOVEN Fhv. direktør, professor Jens Møller -------------------------------------------------------- Velkommen Introdktion til voksenansvarsloven Løsning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 50 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Afskaffelse af elektronisk

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge

Magtanvendelse overfor børn og unge Magtanvendelse overfor børn og unge Retningslinier vedrørende registrering og indberetning af magtanvendelser overfor børn og unge. Retningslinierne beskriver hvordan og hvornår magtanvendelse overfor

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet.

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet. Magtanvendelse overfor børn og unge under 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet Pixi-manual 2012 E-mail: tilsynsenheden@herning.dk Sikker mail: opb.sec@herning.dk www.herning.dk/tilsynsenheden Magtanvendelse

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 30. april 2014. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 30. april 2014. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet Lovtidende A 2014 Udgivet den 30. april 2014 29. april 2014. Nr. 419. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet I medfør af 123, stk. 1, 2, 5 og 6, 123 a, stk. 7,

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att.: uim@uim.dk og fkh@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Dato: 5. marts 2015 Brevid: 2488513 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Indledning Nye regler om behandling af magtanvendelse. Lov om socialtilsyn trådte i kraft 1. januar

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Socialrådgiverdage Fredericia 22. marts 2017

Socialrådgiverdage Fredericia 22. marts 2017 Socialrådgiverdage 2017 Fredericia 22. marts 2017 Dagsorden 1. Siden sidst nye tiltag, forslag og regler 2. Børns rettigheder: 3. Samvær under anbringelsen 4. Lov om voksenansvar 5. 85/107 og principafgørelsen

Læs mere

Lokal undervisning for pædagogisk personale Efteruddannelsesforløb

Lokal undervisning for pædagogisk personale Efteruddannelsesforløb Lokal undervisning for pædagogisk personale Efteruddannelsesforløb ifbm. øget mulighed for magtanvendelse overfor børn og unge med ophold på åbne døgninstitutioner og opholdssteder Baggrund for lovændring

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Lokal undervisning for tilsynsmyndighed og pædagogiske konsulenter Efteruddannelsesforløb

Lokal undervisning for tilsynsmyndighed og pædagogiske konsulenter Efteruddannelsesforløb Lokal undervisning for tilsynsmyndighed og pædagogiske konsulenter Efteruddannelsesforløb ifbm. øget mulighed for magtanvendelse overfor børn og unge med ophold på åbne døgninstitutioner og opholdssteder

Læs mere

Forslag. Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge

Forslag. Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2015/2016 Fremsat den 16/17. marts 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge Kapitel 1 Lovens

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder ser positivt på den påtænkte styrkelse af grønlandske borgeres retsstilling.

Institut for Menneskerettigheder ser positivt på den påtænkte styrkelse af grønlandske borgeres retsstilling. Departementet for Familie og Justitsvæsen ikinn@nanog.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 8 9 6 P V K @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland BEK nr 647 af 31/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2015-6797 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Den 7. marts 2014 modtog Region Midtjylland dispensation til at drive MultifunC Midtjylland som delvis lukket institution.

Den 7. marts 2014 modtog Region Midtjylland dispensation til at drive MultifunC Midtjylland som delvis lukket institution. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 23. april 2014 MultifunC - ændring til delvis 1. Resume MultifunC blev med henblik på at afprøve et nyt evidensbaseret

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort.

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort. Dato: 19. februar 2013 Afrapportering vedrørende magtanvendelser i 2012. Indberetninger om magtanvendelse Administrationen har i 2012 modtaget 380 indberetninger om magtanvendelse. Heraf er 287 indberetninger

Læs mere

Til Social- og Integrationsministeriet

Til Social- og Integrationsministeriet Til Social- og Integrationsministeriet KL's høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (kriminalpræventive

Læs mere

Det siger loven. Supplement til håndbogen om ungdomssanktionen

Det siger loven. Supplement til håndbogen om ungdomssanktionen Det siger loven Supplement til håndbogen om ungdomssanktionen Nye regler og ungdomssanktionen Fra 1. juli 2010 er der som led i indsatsen mod ungdomskriminalitet trådt nye regler i kraft. Ingen af de nye

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om social service 2013/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-1887 Fremsat den 31. oktober

Læs mere

Undervisernoter: Voksenansvaret 3.

Undervisernoter: Voksenansvaret 3. Undervisernoter: Voksenansvaret 3. Alle anbringelsessteder Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de enkelte dias til undervisningen Del 1: Baggrundsviden

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser på Børne- og Ungeområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser på Børne- og Ungeområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser på Børne- og Ungeområdet Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Sags nr. 00.00.00-P19-1594-11 Indledning Tilsynsenheden behandler,

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Styrkelse

Læs mere

Vejledning om voksenansvar for anbragte børn og unge

Vejledning om voksenansvar for anbragte børn og unge VEJ nr 10370 af 21/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-8159 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet April 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015 COK Magtanvendelse over for børn Holbæk Kommune Den 12. august 2015 Dagsorden Hvem bestemmer over barnet Barnet og barnets rettigheder Forældremyndigheden rettigheder og pligter Institutionens overtagelse

Læs mere

Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012

Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012 Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012 BEKENDTGØRELSER Magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet (Social- og Integrationsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Informationsmøde Tilbud. 13. Juni 2017

Informationsmøde Tilbud. 13. Juni 2017 Informationsmøde Tilbud 13. Juni 2017 Præsentation Tilsynschef Henriette Lindberg Afdelingsleder Tore Kargo Jurist Malene Vincents Afdelingsleder Inge Sewerin Afdelingsleder Anne Mette Markhus Dagsorden

Læs mere

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde 215 Magtanvendelser 215 Tilsynsenheden har på vegne af kommunalbestyrelsen til opgave at administrere bestemmelserne i servicelovens

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Køreplan for pædagogisk personale

Køreplan for pædagogisk personale Køreplan for pædagogisk personale 1 Formål: - At medarbejderne bliver fortrolige med fortrinsvis nye regler for magtanvendelse herunder hvornår de kan anvendes. - At medarbejderne diskuterer dilemmaer

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler...2 Formål med indberetningssystemet...2 Lovgrundlag...2

Læs mere

Afsnit I Rammer for indkvartering og anvendelse af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten m.v. over for uledsagede mindreårige udlændinge

Afsnit I Rammer for indkvartering og anvendelse af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten m.v. over for uledsagede mindreårige udlændinge Notat Bekendtgørelse om ro og orden på indkvarteringssteder og om anbringelse af uledsagede mindreårige udlændinge uden for indkvarteringsstederne I medfør af udlændingelovens 56 b, stk. 3, 56 c, stk.

Læs mere

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke 1 Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om folkeskolen

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2015/2016 Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om folkeskolen (Konsekvensændringer som følge af lov om voksenansvar over for anbragte

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 25. januar 2008 31.07.2007 EM 2008/10 FM 2008/39 EM 2007/39 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Maj 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Lovtidende A. 2010 Udgivet den 23. september 2010. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Lovtidende A. 2010 Udgivet den 23. september 2010. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. september 2010 21. september 2010. Nr. 1093. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet I medfør af 123, 123 a, stk. 7, 123

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 20, stk. 7 og 8, 22, stk. 6, 30 a,

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Indholdsfortegnelse 1. Modulet til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten...

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet jurint@sm.dk cc: beb@sm.dk og lla@sm.dk

Social- og Integrationsministeriet jurint@sm.dk cc: beb@sm.dk og lla@sm.dk Social- og Integrationsministeriet jurint@sm.dk cc: beb@sm.dk og lla@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A

Læs mere

De spørgsmål, som jeg sigter til, angår bl.a. hjemlen til at bruge de forskellige foranstaltninger.

De spørgsmål, som jeg sigter til, angår bl.a. hjemlen til at bruge de forskellige foranstaltninger. Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K OPCAT-enheden Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Foranstaltninger

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a.

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a. SKEMA 2 Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er givet tilladelse til. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Akut fastholdelse

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse Lovgivning Retssikkerhed Magtanvendelse Faglighed Omsorg Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Bekendtgørelse nr. 893 af 9. juli 2007 Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet I medfør af 123, 123 a og 174 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet

Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet Henstillet til socialministeren i overvejelser om en eventuel ændring af bistandslovens regler om døgnpleje at inddrage nogle spørgsmål vedrørende de gældende

Læs mere

Årsberetning Magtanvendelser 2014

Årsberetning Magtanvendelser 2014 Årsberetning Magtanvendelser 2014 Psykiatri og Handicap Februar 2015 Årsberetning vedr. magtanvendelser 2014 Udgivet af Vordingborg Kommune Afdeling for Psykiatri og Handicap Udarbejdet af: Dorit Trauelsen

Læs mere

Barnet var flyttet ind på botilbuddet, før bestemmelsen om udlevering af handleplaner

Barnet var flyttet ind på botilbuddet, før bestemmelsen om udlevering af handleplaner 2016-44 Udlevering af relevante dele af handleplan til anbringelsesstedet Når en handleplan indebærer, at et barn eller en ung anbringes på et anbringelsessted efter servicelovens 66, skal relevante dele

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet

10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet 30. marts 2012 10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet Når børn og unge anbringes uden for hjemmet, er det altafgørende for

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse.

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Denne vejledning har virkning fra 1. januar 2012. Folketinget vedtog med virkning fra 1.1.2011 ændringer i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Page 1 of 68 DOK nr xxxx af xx/yy/zzzz Offentliggørelsedato: xx-yy-zzzz Ressortnavn Vis mere.. Oversigt (indholdsfortegnelse) Senere ændringer til forskriften Den fulde tekst Vejledning om magtanvendelse

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til børn og unge

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til børn og unge Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til børn og unge Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1 Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1. Hvorfor retningslinjer om magtanvendelse?...3 2. Det grundlæggende...3 3. Hvad må du?...4 3.1 Den korte version...4 3.2 Den

Læs mere