ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C"

Transkript

1 ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: / Jour. nr.: M0/2003/00973 Ref.: PJ/BLY Ny fælles personalepolitik for Århus Kommune 1. Resume Magistraten vedtog den 7. oktober 2002, at der skal laves en ny fælles personalepolitik for Århus Kommune. På baggrund heraf blev der nedsat en arbejdsgruppe, bestående af magistratsafdelingernes direktører samt næstformændene fra samtlige magistratsafdelingers HovedMED-udvalg. Arbejdsgruppen fremlægger med denne indstilling forslag til en ny fælles personalepolitik (bilag 1). Personalepolitikken er bygget op omkring de af Byrådet vedtagne værdier: Troværdighed, Respekt og Engagement. Set i forhold til den tidligere personalepolitik er der således tale om en værdibaseret politik, hvor rammerne for det lokale arbejde med personalepolitikken fastlægges, men uden at der fastsættes bindende generelle mål, delmål og tværgående indsatsområder. Personalepolitikken skal ses i sammenhæng med det arbejdsgruppen har valgt at kalde De Fælles Rammer (bilag 2). De Fælles Rammer er en oversigt over hvilke regler og retningslinier, der gælder for de ansatte i Århus Kommune. Disse rammer gælder sammen med den fælles personalepolitik, og bliver således ikke ændret på grund af Byrådets vedtagelse af personalepolitikken. Den personalepolitiske udvikling følges i den årlige personaleredegørelse, herunder afdelingernes arbejde med implementering af personalepolitikken lokalt. Desuden følges der op på personalepolitikken via arbejdsklimamålinger m.v., og endelig skal personalepolitikken ses i sammenhæng med den afrapportering af visse rammeaftaler, indgået mellem KL og KTO, der løbende sker i MED-systemet, jfr. afsnit 3. c. Indstillingen beskriver også forslag til nyt ledelsesgrundlag i Århus Kommune. 1

2 Ledelsesgrundlaget er udarbejdet efter oplæg fra den øverste chefkreds (kvartalsmødekredsen) og har herefter været drøftet i arbejdsgruppen vedrørende den fælles personalepolitik. Ledelsesgrundlaget består af følgende afsnit: Værdigrundlag, Lederens opgaver i Århus Kommune og Lederens rolle og adfærd i Århus Kommune. Ledelsesgrundlaget er tænkt som et supplement til den fælles personalepolitik, der jo gælder alle ansatte i Århus Kommune - også ledelsesniveauet. Ledelsesgrundlaget udmøntes lokalt sammen med den fælles personalepolitik. For så vidt angår den internationale dimension fremgår det af indstillingen, at det er tanken, at strategien for det internationale arbejde i Århus Kommune skal indarbejdes og udmøntes på linie med de andre områder i personalepolitikken, hvorfor det forudsættes, at afdelingerne arbejder for at fremme mulighederne for internationalt arbejde i de enkelte afdelinger i kommunen, herunder medarbejdernes deltagelse i kortere eller længerevarende internationale projektophold. Det fremgår endvidere, at arbejdet med den internationale dimension vil blive afrapporteret i den årlige personaleredegørelse. Endvidere nævnes seniorpolitikken i Århus Kommune i indstillingen, jfr. Byrådets beslutning af 3. december 2003, om at sende sagen om en fælles seniorpolitik for Århus Kommune i Magistraten. Da afdelingerne arbejder med de seniorpolitiske aspekter på linie med andre personalepolitiske emner i forbindelse med udmøntning af den nye fælles personalepolitik, foreslås det, at der ikke udarbejdes en egentlig overordnet seniorpolitik gældende for hele Århus Kommune, men at personaleafdelingen, på baggrund af materiale indsamlet i forbindelse med Økonomiudvalgets drøftelse i januar 2004 samt supplerende nyindhentet materiale, udarbejder et seniorpolitisk inspirationskatalog til brug for afdelingernes lokale drøftelser af de seniorpolitiske tiltag og initiativer. Inspirationskataloget udarbejdes i samarbejde med magistratsafdelingerne. Det fremgår af indstillingen, at der samtidig med nærværende indstilling fremsendes en indstilling til Byrådet om fælles sundhedsordninger i Århus Kommune. Dette sker bl.a. med baggrund i ønsket om at opprioritere samt styrke arbejdet med sundhed på arbejdspladserne, jfr. også forslaget til den ny fælles personalepolitik, hvor et godt og udviklende arbejdsmiljø fremhæves som værende kendetegnende for den gode arbejdsplads. Endelig gøres opmærksom på, at forslag fra Venstres byrådsgruppe om røgfrit miljø i Århus Kommunes bygninger er til høring i magistratsafdelingerne. Der forventes fremsendt særskilt indstilling til Byrådet i efteråret Indstillingen har været i høring i samtlige magistratsafdelinger, Århus Havn og i FællesMED. Af høringssvarene fremgår det, at der er bred opbakning til en ny værdibaseret personalepolitik. 2

3 2. Tidligere beslutninger Den 22. november 1995 godkendte Byrådet en indstilling om fælles ledelsespolitik for Århus Kommune. Den 12. august 1998 vedtog Byrådet en indstilling om udmøntning af ny lønformer for chefer, ledere og medarbejdere i Århus Kommune. I forbindelse hermed godkendte Byrådet et forslag til fælles lønpolitik for Århus Kommune. Byrådet vedtog den 19. januar 2000 en ny fælles personalepolitik for Århus Kommune. Magistraten vedtog den 7. oktober 2002 indstilling om evaluering samt revision af den fælles personalepolitik for Århus Kommune. Den 9. oktober 2003 traf Byrådet beslutning om ny vision for Århus og værdigrundlag for Århus Kommune samt yderligere forbedringer af kommunens målstyring. Den 22. oktober 2003 vedtog Byrådet indstilling om, at der udarbejdes en selvstændig personaleredegørelse for Århus Kommune. Byrådet vedtog den 19. november 2003 indstilling om evaluering af den fælles personalepolitik. Byrådet traf den 3. december 2003 beslutning om at fremsende et beslutningsforslag - fremsat af Socialdemokratiet og SF - om en overordnet seniorpolitik for Århus Kommune til Magistraten således, at den bliver behandlet sammen med indstilling om den ny fælles personalepolitik. Byrådets beslutning af 4. februar 2004 om strategi for det internationale arbejde i Århus Kommune. Af indstillingen fremgår bl.a., at det internationale aspekt vil blive inddraget i forbindelse med revisionen af den ny fælles personalepolitik Magistratens beslutning af 8. marts 2004 om at følge indstilling fra Borgmesterens Afdeling om ændret procedure i forbindelse med revisionen af den nye fælles personalepolitik for Århus Kommune. Af indstillingen fremgår bl.a. et forslag til skitse for en ny fælles 3

4 personalepolitik samt nogle af de tanker, der ligger bag den påtænkte udformning af politikken. Byrådet besluttede den 17. november 2004 at lade forslag fra Venstres byrådsgruppe om røgfrit miljø i Århus Kommunes bygninger behandle i Magistraten. 3. Beskrivelse af indstillingen Magistraten vedtog den 7. oktober 2002 en indstilling om evaluering samt revision af den fælles personalepolitik for Århus Kommune. Endvidere traf Magistraten den 8. marts 2004 beslutning om at følge indstillingen fra Borgmesterens Afdeling om en ændret procedure i forbindelse med revisionen af den nye fælles personalepolitik for Århus Kommune. På baggrund heraf blev der nedsat en arbejdsgruppe, bestående af magistratsafdelingernes direktører og næstformændene fra samtlige magistratsafdelingers HovedMED-udvalg. Arbejdsgruppen er blevet enige om forslag til en ny fælles personalepolitik for Århus Kommune (vedlægges som bilag 1). I de følgende afsnit beskrives de bagvedliggende ideer og overvejelser i forbindelse med udformningen af politikken. 3. a. Den fælles personalepolitik - en ramme for det lokale arbejde Byrådet vedtog den 9. oktober 2003 en vision for Århus samt et værdigrundlag for Århus Kommune. Byrådet besluttede i den forbindelse at følge indstillingen om, at der ikke opstilles generelle mål for Århus Kommune, idet en isoleret tilføjelse af endnu et niveau i målhierarkiet ikke vurderes at være foreneligt med ønsket om en forenkling af kommunens målstyring. Endvidere blev det bl.a. besluttet, at indholdet af de tværgående politikker i fremtiden søges gjort mere generelle og principielle i indhold, så de i mindre grad lægger op til en detaljeret aktivitetsstyring i forhold til magistratsafdelingerne samt, at der opstilles effektmål frem for aktivitetsmål. Som følge af ovennævnte beslutning omkring forenkling, var det oplagt for arbejdsgruppen at 4

5 tage udgangspunkt i, at den fælles personalepolitik med udgangspunkt i de af Byrådet vedtagne værdier skal danne rammerne for, hvordan der arbejdes med værdibaseret personalepolitik i Århus Kommune. Da personalepolitikken skal danne rammerne for, hvordan der arbejdes med personalepolitik i Århus Kommune, er personalepolitikken formuleret på et generelt niveau. Det er tanken, at den fælles personalepolitik opstiller de værdier, der skal være gældende for alle arbejdspladser i Århus Kommune. Og det forudsættes, at politikken udmøntes lokalt efter drøftelser i de lokale MED-udvalg, se nærmere herom afsnit 3. d. om lokal udmøntning. Den fælles personalepolitik for Århus Kommune er opdelt i følgende afsnit: Personalepolitikken bygger på værdier, indgåede aftaler og andre politikker. Århus Kommunes værdigrundlag for medarbejdere og ledere. Den gode arbejdsplads (beskrivelse af hvad vi i Århus Kommune forstår ved den gode arbejdsplads). I personalepolitikken stilles der krav til såvel ledere som medarbejdere. Personalepolitikken fungerer sammen med de retningslinier og politikker, som er vedtaget af Byrådet, samt gældende overenskomster og aftaler mellem Kommunernes Landsforening og de faglige organisationer. Disse regler, retningslinier og politikker, er opremset i den oversigt, der kaldes De Fælles Rammer, som hører sammen med personalepolitikken. De Fælles Rammer indeholder en samlet oversigt over hvilke rettigheder og pligter, man har som ansat i Århus Kommune. Princippet med De Fælles Rammer vil blive uddybet i afsnit 3. b. Når der arbejdes med regler og retningslinier inden for de fælles rammer, skal det ske med respekt for det værdisæt, som personalepolitikken bygger på. Endelig er det nævnt i politikken, hvad man i Århus Kommune anser for at være den gode arbejdsplads. Det er en arbejdsplads, 5

6 hvor der er udfordrende arbejdsopgaver, med respekt for den enkelte medarbejderes forudsætninger, hvor der er et godt samarbejde og veldefinerede arbejdsopgaver, hvor der er gensidig tillid og respekt, hvor der er et godt og udviklende arbejdsmiljø, hvor der er balance mellem arbejds- og familieliv, hvor der er mangfoldighed og rummelighed. Personalepolitikken beskæftiger sig ikke med spørgsmålet omkring løn. Dette er en følge af de forestående overenskomstforhandlinger i Det er uvist hvilke lønmodeller, der bliver realiseret efter indgåelse af overenskomsten, herunder om der bliver tale om den samme lønmodel for alle overenskomstområder. Det lønpolitiske aspekt vil således blive håndteret efterfølgende. 3. b. De Fælles Rammer Tanken er, at De Fælles Rammer indeholder samtlige retningslinier for ansatte i Århus Kommune. Ved samtlige retningslinier tænkes der på de rettigheder og pligter, der fremgår af lovgivningen, og af overenskomster og aftaler indgået mellem KL og KTO, byrådsbeslutninger samt administrative forskrifter på personaleområdet. Der vil således være tale om en fuldstændig oversigt over hvilke overordnede regler, der gælder for samtlige ansatte i Århus Kommune. Oversigten vil blive lagt ud på Personaleportalen fra Borgmesterens Afdeling under navnet Fælles Rammer til Personalepolitikken og vil blive placeret under hovedafsnittet Personalepolitik (oversigten vedlægges som bilag 2). En del af retningslinierne for de ansatte hviler som ovenfor nævnt på byrådsbeslutninger. Disse beslutninger vil fortsat være gældende og tages således ikke op til revision ved vedtagelsen af den nye personalepolitik. Revision af disse retningslinier vil i givet fald ske ved separat 6

7 byrådsindstilling herom. Når man arbejder med de regelsæt, der ligger i De Fælles Rammer, er det forventningen, at man i afdelingerne lægger det værdisæt ind, som personalepolitikken er udtryk for. Det er således intentionen, at hvis man i en afdeling f. eks. arbejder med en rammeaftale om seniorpolitik, skal man under arbejdet hermed lægge den forudsætning ind, som personalepolitikken giver udtryk for - altså, at den gode arbejdsplads er en arbejdsplads, hvor der er balance mellem arbejds- og familieliv, jfr. også denne indstillings afsnit 3. d. om lokal udmøntning. 3. c. Afrapportering og opfølgning på udvalgte områder Byrådet har på sit møde den 22. oktober 2003 vedtaget, at der fremover skal laves en årlig personaleredegørelse for Århus Kommune. Personaleredegørelsen indeholder oplysninger omkring bl.a. rekruttering, arbejdsfastholdelse og sygefravær. Det er derfor oplagt at følge den personalepolitiske udvikling i Århus Kommune igennem personaleredegørelsen i stedet for at opstille generelle mål, delmål og indsatsområder i en kommende personalepolitik. Det vil således fremover fremgå af personaleredegørelsen, hvorledes det går med udmøntningen af den fælles personalepolitik i de enkelte afdelinger. Endvidere forventer Borgmesterens Afdeling, at der skal følges op på personalepolitikken i form af en tværgående arbejdsklimamåling, herunder en tilfredshedsmåling hos de ansatte. Udover den afrapportering, der finder sted i personaleredegørelsen, vil der også ske en opfølgning i MED-regi. Som nævnt er der i aftalekomplekset, der er indgået mellem KL og KTO, en række rammeaftaler, som Århus Kommune er forpligtet til at efterleve og følge op på. Det drejer sig om følgende aftaler: Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om socialt kapitel Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler Aftale om ny løndannelse Rammeaftale om Tele- og hjemmearbejde Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om virksomhedsoverenskomster 7

8 Rammeaftale om kompetenceudvikling. FællesMED-udvalget har vedtaget en procedure for afrapportering af status på ovennævnte aftaler. Det er således aftalt, at for så vidt angår Rammeaftale om seniorpolitik, Rammeaftale om socialt kapitel, Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler og Aftale om ny løndannelse skal der ske en årlig drøftelse i FællesMED-udvalget samt en afrapportering i personaleredegørelsen. For så vidt angår Rammeaftale om Tele- og hjemmearbejde, Aftale om medindflydelse og medbestemmelse, Rammeaftale om virksomhedsoverenskomster og Rammeaftale om kompetenceudvikling skal der ske en drøftelse, såfremt der sker noget på området. Kompetenceudvikling kan endvidere tages op som temadrøftelse i FællesMED-udvalget. Endvidere er det besluttet, at Rammeaftale om kompetenceudvikling skal drøftes i de lokale HovedMED-udvalg en gang årligt, Notat om opfølgning på rammeaftalerne vedlægges som bilag 3. Såfremt man måtte være af den opfattelse, at en afdeling ikke lever op til en eller flere af rammeaftalerne, vil det således være muligt at bringe sagen op til drøftelse i MED-systemet og i sidste instans FællesMED-udvalget. Endvidere vil der som tidligere nævnt blive fulgt op med en tværgående arbejdsklimamåling samt en tilfredshedsundersøgelse hos de ansatte. 3. d. Lokal udmøntning af den fælles personalepolitik Som nævnt tidligere i indstillingen er det tanken, at den fælles personalepolitik skal fungere som andet og mere end en ramme for den lokale udmøntning. Den nye fælles personalepolitik skal - ud over at være rammen om arbejdet - også fungere som et egentligt værdigrundlag, når der sker lokal drøftelse og fastlæggelse af værdier eller rammer på de forskellige personalepolitiske områder som f.eks. forholdet mellem arbejdsliv/familieliv, arbejdsfastholdelse, seniorordninger m.v. Det er vigtigt, at afdelingerne arbejder målrettet med implementering af personalepolitikkens værdisæt, og det er den enkelte leder, der har ansvaret for implementeringen af personalepolitikkens værdisæt. Det forventes, at arbejdet med implementeringen på den enkelte arbejdsplads sker ved inddragelse af den enkelte medarbejder. Værdierne skal defineres på den enkelte arbejdsplads - altså: Hvad betyder det for mig som ansat i...? Implementeringsprocessen kunne eventuelt foregå i kølvandet på de strukturændringer, der sker 8

9 som følge af Ad hoc-udvalgets indstilling til Byrådet, idet det vil være naturligt at arbejde med den nye politik i den nye organisation, der vokser frem som følge af de organisatoriske ændringer, som bliver en realitet for den største del af Århus Kommune. Endvidere er det vigtigt, at man, når man træffer beslutninger i alle sager, tænker værdisættet ind således, at de beslutninger, der bliver truffet af såvel ledere som medarbejdere, afspejler de tre værdier. 4. Ledelsesgrundlag i Århus Kommune Ledelsesgrundlaget er udarbejdet efter et oplæg i den øverste chefkreds (kvartalsmødekredsen) og har herefter været drøftet i arbejdsgruppen vedrørende den fælles personalepolitik (vedlægges som bilag 4). Ledelsesgrundlaget er ligesom personalepolitikken bygget op omkring de tre værdier: Troværdighed, Respekt og Engagement således, at værdierne er defineret i forhold til ledelsesniveauet. Ledelsesgrundlaget består af følgende afsnit: Værdigrundlag Lederens opgaver i Århus Kommune Lederens rolle og adfærd Ledelsesgrundlaget indeholder klare retningslinier for, hvad lederens opgaver er i Århus Kommune (Lederens opgaver), herunder bl. a. at fungere som rådgiver og sparringspartner for det politiske niveau samt, hvorledes ledere i Århus Kommune forventes at agere (Lederens rolle og adfærd). Ledelsesgrundlaget er tænkt som et supplement til den fælles personalepolitik, der jo gælder alle ansatte i Århus Kommune - også ledelsesniveauet. Ledelsesgrundlaget er en ramme for arbejdet med ledelse i Århus Kommune, og det er intentionen, at ledelsesgrundlaget skal udmøntes lokalt i forhold til de lokale forhold. 5. Den internationale dimension Byrådet vedtog den 4. februar 2004 Strategi for det internationale arbejde i Århus Kommune. Det fremgår af strategien, at strategien ikke kun gælder for Århus som bysamfund, men også som organisation og hermed for kommunens egne medarbejdere. Videre fremgår det af strategien, at de enkelte forvaltninger/afdelinger ved udarbejdelse af 9

10 strategier og politikker så vidt muligt skal indarbejde det internationale element, og hvor det er relevant, skal de enkelte afdelinger indarbejde en international dimension ved udarbejdelsen af sektorpolitikker og tværgående politikker med henblik på at hente inspiration, etablere netværk og lære af de bedste. Endelig fremgår det af afsnit 7 i strategien, at den internationale dimension bliver inddraget i forbindelse med den igangværende revision af Århus Kommunes personalepolitik, bl.a. med det formål at fremme mulighederne for internationalt arbejde i de enkelte afdelinger i kommunen. Det er tanken, at strategien skal indarbejdes og udmøntes på linie med de andre områder i personalepolitikken, hvorfor det forudsættes, at afdelingerne arbejder for at fremme mulighederne for internationalt arbejde i de enkelte afdelinger i kommunen, herunder medarbejdernes deltagelse i kortere eller længerevarende internationale projektophold. Den internationale dimension i personalepolitikken skal understøtte medarbejdernes muligheder for, dels at deltage som eksperter i projekter med århusianske virksomheder og institutioner, dels at deltage i samarbejdsprojekter med andre udenlandske kommuner. Der vil i den årlige personaleredegørelse blive fulgt op på afdelingernes arbejde med de internationale aspekter. 6. Seniorpolitik i Århus Kommune Byrådet besluttede den 3. december 2003, at der skulle ske en temadrøftelse i Økonomiudvalget omkring seniorpolitik i Århus Kommune. Byrådet besluttede endvidere at sende sagen i Magistraten således, at en særskilt indstilling om seniorpolitik fremsendes samtidig med indstilling om en ny fælles personalepolitik for Århus Kommune. På baggrund af drøftelserne i Økonomiudvalget den 27. januar 2004 var der tilslutning til, at personaleafdelingen i Borgmesterens Afdeling skal udarbejde inspirationsmateriale til brug for alle magistratsafdelinger. Som det fremgår af indstillingen, lægger personalepolitikken rammerne samt værdisættet for det personalepolitiske arbejde i Århus Kommune. Seniorpolitikken indgår på lige fod med andre personalepolitiske emner i det spektrum af emner, der skal drøftes i lyset af den nye personalepolitik. Afdelingerne forventes således at arbejde med de seniorpolitiske aspekter på 10

11 linie med andre personalepolitiske emner i forbindelse med udmøntning af den nye fælles personalepolitik. Set i lyset heraf og set i forhold til, at de seniorpolitiske behov er meget forskellige fra magistratsafdeling til magistratsafdeling, på grund af de meget forskellige arbejdsopgaver, der varetages, skal personaleafdelingen i Borgmesterens Afdeling indstille, at der ikke udarbejdes en særskilt politik på seniorområdet gældende for hele Århus Kommune i tråd med, at der ikke udarbejdes andre delpolitikker. Personaleafdelingen udarbejder i stedet, på baggrund af materialet indsamlet i forbindelse med Økonomiudvalgets drøftelse i januar 2004 samt supplerende nyindhentet materiale, et seniorpolitisk inspirationskatalog til brug for afdelingernes lokale drøftelser af de seniorpolitiske tiltag. Inspirationskataloget udarbejdes i samarbejde med magistratsafdelingerne. 7. Høring af magistratsafdelingerne Samtlige magistratsafdelinger og Århus Havn har behandlet denne indstilling på et HovedMEDudvalgsmøde. Det fremgår af de modtagne høringssvar, at alle afdelinger kan tilslutte sig indstillingen. Afdelingernes bemærkninger er i korte træk nævnt og kommenteret nedenfor. I samtlige bemærkningerne gives udtryk for, at der bakkes op omkring en værdibaseret personalepolitik, som skal udfyldes lokalt. Der er også bred tilslutning til, at implementeringen sker i forbindelse med den forventede ændring af opgavefordelingen mellem magistratsafdelingerne. Endvidere er der tilslutning til, at der ikke fastlægges en overordnet seniorpolitik, men i stedet udarbejdes et inspirationskatalog til brug for afdelingernes drøftelse af seniorpolitiske tiltag. HMU i Magistratens 1. Afdeling bemærker, at indførelse af værdier og værdibaseret ledelse bør give anledning til forenkling af de mange politikker, regler m.v. som er nævnt i De Fælles Rammer. Indstillingen bærer præg af, at man vil det hele: Rammer, regler, målinger, redegørelser, værdigrundlag og værdier. Der bør afsættes administrative og ledelsesmæssige ressourcer med henblik på arbejdet med 11

12 udmøntningen af den fælles personalepolitik. Endvidere henledes opmærksomheden på, at der er ubalance mellem intentionerne om tiltag på det seniorpolitiske område samtidig med, at der ikke er afsat midler til disse tiltag. For så vidt angår ledelsesgrundlaget finder HMU i Magistratens 1. Afdeling, at ledelsesgrundlaget skal omformuleres, når det skal gælde alle ledere, og at ledelsen i de respektive afdelinger selv bør være med til at udforme ledelsesgrundlaget. HMU i Magistratens 2. Afdeling bemærker, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at implementering af den nye fælles personalepolitik indgår i etableringen af de ændrede magistratsafdelinger. Med disse bemærkninger kan Magistratens 2. Afdeling støtte forslaget. HMU i Magistratens 3. Afdeling støtter forslaget om den nye fælles personalepolitik. Der lægges vægt på, at politikken er værdibaseret, og at den skal udfyldes lokalt. HMU i Magistratens 4. Afdeling finder det positivt, at forslaget til en ny personalepolitik er værdibaseret. Der gives udtryk for, at implementering af en ny personalepolitik koster penge. Da økonomien i forvejen er meget stram, kan konsekvensen blive, at der skal skæres i kerneydelsen. HMU foreslår i øvrigt, at Borgmesterens Afdeling opsamler og formidler gode erfaringer og ideer til inspiration for magistratsafdelingernes implementering af den nye personalepolitik. HMU i Magistratens 5. Afdeling foreslår implementering i forbindelse med den forventede ændrede opgavefordeling mellem magistratsafdelingerne. Århus Havns HMU rejser spørgsmålet, om Havnen skal være omfattet af den fælles personalepolitik på grund af den særlige status, som Havnen har som erhvervsdrivende virksomhed. Århus Kommunes FællesMED-udvalg har drøftet indstillingen på mødet den 2. maj Indstillingen blev taget til efterretning med B-sidens bemærkninger om, at der bør være en fælles økonomi til at implementere politikken, og at ledernes rolle bør uddybes. For så vidt angår bemærkningen fra HMU i Magistratens 1. Afdeling om behovet for forenkling af de eksisterende regler og politikker, som er fastsat af Byrådet, skal der henvises til det 12

13 fremtidige arbejde hen imod en virksomhedsmodel, jævnfør kommissoriet for Ad hoc 2, som er tiltrådt af Byrådet den 2. februar I ledelsesgrundlaget er det nu præciseret, at der er tale om en ramme, som udmøntes decentralt, og at der i den forbindelse tages udgangspunkt i de lokale forhold og behov, hvilket i en række tilfælde vil medføre forskellige prioriteringer af opgaver og forventninger til ledernes rolle og adfærd. B-siden i FællesMED og HMU i Magistratens 1. og 4. Afdeling giver udtryk for, at der bør afsættes midler til implementering af den nye personalepolitik. Det bemærkes i den forbindelse, at personalepolitikken i lighed med alle øvrige politikker og indsatser udmøntes lokalt inden for de eksisterende budgetmæssige rammer og med de frihedsgrader til lokale prioriteringer, som eksisterende decentraliseringsordninger giver mulighed for. Det vil efterfølgende blive udarbejdet en redegørelse om Havnens særlige status giver anledning til, at Havnen ikke skal være omfattet af den foreslåede nye personalepolitik. Redegørelsen vil blive forelagt Havnens bestyrelse samt i givet fald Byrådet. 8. Sundhedsordninger i Århus Kommune Generelt er der i samfundsregi meget fokus på sundhed, og Regeringen vedtog i 2002 et sundhedsprogram, der skal sikre flere gode leveår for alle. Samtidig med nærværende indstilling fremsendes indstilling til Byrådet om fælles sundhedsordninger i Århus Kommune. Dette sker bl.a. med baggrund i ønsket om at opprioritere samt styrke arbejdet med sundhed på arbejdspladserne, jfr. også forslaget til den nye fælles personalepolitik, hvor et godt og udviklende arbejdsmiljø fremhæves som værende kendetegnende for den gode arbejdsplads. Der henvises således til særskilt indstilling omkring sundhedsordninger i Århus Kommune. 9. Røgfrit miljø i Århus Kommunes bygninger Byrådet besluttede den 17. november 2004 at lade forslag fra Venstres byrådsgruppe om røgfrit miljø i Århus Kommunes bygninger behandle i Magistraten. Når høringen af magistratsafdelingerne vedrørende dette forslag er afsluttet, vil der blive fremsendt særskilt indstilling til Byrådet. Dette forventes at ske i efteråret

14 10. Økonomiske konsekvenser Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Der forudsættes dog, at magistratsafdelingerne tager skridt til implementering af personalepolitikken lokalt. Udgifter hertil afholdes af de respektive magistratsafdelingers budget. 11. Konsekvenser i forhold til mål Den nye fælles personalepolitik for Århus Kommune er en del af opfyldelsen af den af Byrådet, den 9. oktober 2003, vedtagne beslutning om et værdigrundlag for Århus Kommune samt om, at der ikke opstilles generelle mål for Århus Kommune. Endvidere lever den ny fælles personalepolitik op til beslutningen fra samme byrådsmøde om, at indholdet af de tværgående politikker i fremtiden søges gjort mere generelle og principielle i indhold, så de i mindre grad lægger op til detaljeret aktivitetsstyring i forhold til magistratsafdelingerne. 12. Beslutningspunkter Det indstilles, 1) at Byrådet vedtager det fremsendte forslag til ny fælles personalepolitik for Århus Kommune, 2) at Byrådet vedtager det fremsendte forslag til ledelsesgrundlag for Århus kommune, 3) at Byrådet tiltræder, at der ikke laves en egentlig overordnet seniorpolitik gældende for hele Århus Kommune, men at Personaleafdelingen i Borgmesterens Afdeling i samarbejde med magistratsafdelingerne udarbejder et inspirationskatalog til brug for de lokale seniorpolitiske drøftelser. Louise Gade / Niels Vad Sørensen Bilagsfortegnelse: 14

15 Bilag 1 - Forslag til en ny fælles personalepolitik for Århus Kommune. Bilag 2 - De Fælles Rammer til personalepolitikken. Bilag 3 - Notat om generelle rammeaftaler mellem KL og KTO og status på deres implementering i Århus Kommune. Bilag 4 - Forslag til ledelsesgrundlag for alle ledere i Århus Kommune. 15

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2280/8940 2285 Jour. nr.: M0/2003/00973

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2300 Jour. nr.: M0/2002/00901 Ref.:

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18-11-2003 via Magistraten Tlf. nr.: 89402185 Jour. nr.: Ref.: LD Forslag om

Læs mere

Indstilling. Røgfrit miljø i Århus Kommunes bygninger. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 14. oktober 2005.

Indstilling. Røgfrit miljø i Århus Kommunes bygninger. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 14. oktober 2005. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume På Byrådets møde den 17. november 2004 blev det

Læs mere

Indstilling. Personaleredegørelse 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 18. maj 2006 Århus Kommune

Indstilling. Personaleredegørelse 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 18. maj 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 18. maj 2006 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Personaleredegørelse 2005 1. Resume Hermed foreligger Personaleredegørelse

Læs mere

Den 7. november 2006 Århus Kommune

Den 7. november 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. november 2006 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Indstilling om indarbejdelse af ligestilling i al planlægning

Læs mere

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget.

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Magistratens 1. Afdeling Magistratens 1. Afdeling tilslutter sig ønsket om at sætte mere

Læs mere

Indstilling. Ny Løn 1. april marts 2008 til direktører og forvaltningschefer. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Ny Løn 1. april marts 2008 til direktører og forvaltningschefer. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 14. december 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Ny Løn 1. april 2005 31. marts 2008 til direktører og forvaltningschefer.

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 15. oktober 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 15. oktober 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 15. oktober 2007 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume KTO, KL og Amtsrådsforeningen har indgået en aftale

Læs mere

Notat. Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Til: Magistraten. Den 7. oktober 2005.

Notat. Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Til: Magistraten. Den 7. oktober 2005. Notat Til: Magistraten Den 7. oktober 2005 Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Århus Kommune IT- og Organisationsafdelinge Borgmesterens Afdeling Resume

Læs mere

Indstilling. Kommissorium for udvalg vedr. ny styreform. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. december 2006 Århus Kommune

Indstilling. Kommissorium for udvalg vedr. ny styreform. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. december 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. december 2006 Århus Kommune IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Kommissorium for udvalg vedr. ny styreform 1.

Læs mere

Indstilling. Ad hoc-udvalgets betænkning vedr. principper for organisering og styring af magistratsafdelingerne. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Ad hoc-udvalgets betænkning vedr. principper for organisering og styring af magistratsafdelingerne. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 18. august 2005 Ad hoc-udvalgets betænkning vedr. principper for organisering og styring af magistratsafdelingerne Århus Kommune IT-

Læs mere

Personalepolitiske værdier

Personalepolitiske værdier PERSONALEPOLITIK APRIL 2007 Personalepolitiske værdier Dialog Medansvar Trivsel Respekt Stolthed Personalepolitik 2007 Sådan blev værdierne fundet Grundstenene til de værdier, som Kalundborg Kommune bygger

Læs mere

Nye partnerskabsinitiativer i Borgmesterens Afdeling

Nye partnerskabsinitiativer i Borgmesterens Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 25. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 2125 Jour. nr.: Ref.: LDP Nye partnerskabsinitiativer

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 14. december 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2280 Jour. nr.: MO/2004/01289

Læs mere

Temperaturmåling og proces for Aarhusmål

Temperaturmåling og proces for Aarhusmål Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 18. juni 2015 1. Resume Det er besluttet, at Magistraten skal forelægges en målemetode for de to om Aarhus er en god by for alle og I Aarhus

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Indstilling. Personaleredegørelse Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Personaleredegørelse Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. maj 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Personaleredegørelse 2012 1. Resume Personaleredegørelse 2012 belyser en række personalemæssige

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Indledning. Arbejdsmiljøstrategien Arbejdsmiljøredegørelse / ledelsesevaluering af arbejdsmiljøindsatsen 2010 i MSB

Notat. Århus Kommune. Indledning. Arbejdsmiljøstrategien Arbejdsmiljøredegørelse / ledelsesevaluering af arbejdsmiljøindsatsen 2010 i MSB Notat Emne Til Kopi til Arbejdsmiljøredegørelse / ledelsesevaluering af arbejdsmiljøindsatsen 2010 i MSB HMU D. 11. marts 2011 Århus Kommune Indledning En gang årligt skal ledelsen udarbejde en evaluering

Læs mere

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. september 2008 Børn og unge-politik for Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling indeholder forslag til en samlet børn og unge-politik

Læs mere

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 30. august 2006 Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere i Århus Kommune Århus Kommune Personaleafdelingen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. november 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 67 Jour. nr.: 83.15.05.G00.00001.03

Læs mere

Indstilling. Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri, hærværk mv. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri, hærværk mv. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 15. juni 2005 Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere

Et politisk afsæt hvor byrådet sætter retning og følger op. Afbureaukratisering, forenkling af sagsgange og hurtigere beslutningsprocesser

Et politisk afsæt hvor byrådet sætter retning og følger op. Afbureaukratisering, forenkling af sagsgange og hurtigere beslutningsprocesser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. marts 2017 Politikudvikling og styring i Aarhus byråd 1. Resume Indstillingen er en udmøntning af Styringsudvalgets arbejde,

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervshandlingsplan Vækst i Århus IV. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. august 2005 Århus Kommune

Indstilling. Ny erhvervshandlingsplan Vækst i Århus IV. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. august 2005 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. august 2005 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling Ny erhvervshandlingsplan Vækst i Århus IV 1. Resume Erhvervskontaktudvalget

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2280 Jour. nr.: 2000/08446 Ref.:

Læs mere

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen.

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen. Forord Region Syddanmarks personalepolitik bygger på tre overordnede værdier: Ordentlighed i det vi gør og siger. Vækst i fagligheden. Rum til fornyelse og begejstring. Det personalepolitiske grundlag

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 1. september Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 1. september Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 1. september 2016 Status på Aarhus Kommunes Handicappolitik- Aarhus for alle! 1. Resume Dette er den anden statusredegørelse vedrørende

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: BM

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: BM ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3695 Jour. nr.: Ref.: BM Mulighed for merindskrivning i fritidshjem og byggelegepladser

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Indstilling. Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd og kvinder 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd og kvinder 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 24. august 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 18. oktober Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 18. oktober Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 18. oktober 2005 Vederlagsordning til formænd for og medlemmer af faste udvalg og Udvalget for børn og unge (tvangsforanstaltninger

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3695 Jour. nr.: Ref.: BM Mulighed for merindskrivning i fritidshjem og byggelegepladser

Læs mere

Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands udkast til Vækst- og udviklingsstrategi

Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands udkast til Vækst- og udviklingsstrategi Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 30. september 2015 Høringssvar til forslag til Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands

Læs mere

Oversigt over det fælles grundlag for ledelse og HR

Oversigt over det fælles grundlag for ledelse og HR NOTAT Bilag 3 Oversigt over det fælles grundlag for ledelse og HR September 2006 22-09-2006 Sagsnr. 322871 Dokumentnr. 1950932 I løbet af de seneste knap 10 år er der skabt et fælles grundlag for ledelse

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten Borgmestere. Den 26. oktober 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten Borgmestere. Den 26. oktober 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmestere Den 26. oktober 2009 1. Resume Århus Kommune har en vision om at være en moderne, attraktiv og effektiv arbejdsplads. IT- og telefoniløsninger til

Læs mere

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Fakta og opmærksomhedsfelter i anvendelsen af det kommunale MED system som ramme om dialog og samarbejde i omstillingen

Læs mere

Til: Magistraten til drøftelse. Mål for Aarhus Oplæg til drøftelse i Byrådet og inddragelsesproces. BORGMESTERENS AFDE- LING Aarhus Kommune

Til: Magistraten til drøftelse. Mål for Aarhus Oplæg til drøftelse i Byrådet og inddragelsesproces. BORGMESTERENS AFDE- LING Aarhus Kommune Til: Magistraten til drøftelse 13. januar 2014 Side 1 af 9 Mål for Aarhus Oplæg til drøftelse i Byrådet og inddragelsesproces i 2014 Byrådet skal i 2014 drøfte og fastsætte målene for Aarhus og herunder

Læs mere

Indstilling. Ny fælles kommunikationspolitik for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Ny fælles kommunikationspolitik for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 22. september 2009 Ny fælles kommunikationspolitik for Århus Kommune 1. Resume Århus Kommunes gældende kommunikationspolitik er vedtaget

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

for SFO i Århus kommune - samt forslag til ændringer i indstillingen på baggrund af de indkomne høringssvar

for SFO i Århus kommune - samt forslag til ændringer i indstillingen på baggrund af de indkomne høringssvar Notat Emne Til Kopi til Bilag 3. Notat om høringssvar vedrørende høring af Byrådsindstilling Udkast til Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Århus kommune - samt forslag til ændringer i indstillingen

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune

Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune Indstilling - UDKAST Til Magistraten Børn og Unge Den Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune 1. Resume Byrådet besluttede den 5. december 2007, at

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Byrådet via Magistraten INDSTILLING Den 1. december 2003 Tlf. Nr.: 8940 2195 Jour. Nr.: 24.10.05I00 Ref.:

Læs mere

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter.

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. September 2009 Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. I forbindelse med de lokale lønforhandlinger er det meget vigtigt at være opmærksom på overholdelse af MED retningslinjen for drøftelse

Læs mere

Indstilling. Forslag om at igangsætte nye analyser og/eller tværgående projekter (porteføljestyring) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Forslag om at igangsætte nye analyser og/eller tværgående projekter (porteføljestyring) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. januar 2008 Århus IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Forslag om at igangsætte nye analyser og/eller tværgående

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Frivillig. i Region Midtjylland

Frivillig. i Region Midtjylland Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold

Læs mere

Job - og personprofil Stabschef

Job - og personprofil Stabschef Udarbejdet af Personalerådgivning juli 2010 Revideres inden udgangen af 2011 Job - og personprofil Stabschef Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg I Magistratsafdelingen for Sundhed

Læs mere

Indstilling. Videreudvikling af ligestillingsudvalgets kommissorium samt en styrket forankring i organisationen af udvalgets indsats. 1.

Indstilling. Videreudvikling af ligestillingsudvalgets kommissorium samt en styrket forankring i organisationen af udvalgets indsats. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 1. oktober 2009 Videreudvikling af ligestillingsudvalgets kommissorium samt en styrket forankring i organisationen af udvalgets indsats Århus Kommune Borgmesterens

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Kvalitetskonference 15.11.07

Kvalitetskonference 15.11.07 Kvalitetskonference 15.11.07 Mission og vision i 1997: Lederskab i Verdensklasse v/ Direktør Preben Buchholt, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Aalborg Kommune Lederskab Det begynder med ledelse

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Grønt Regnskab 2004 Resume Det grønne regnskab omfatter

Læs mere

Indstilling. Personaleredegørelse Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 23. maj Resume

Indstilling. Personaleredegørelse Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 23. maj Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 23. maj 2014 Personaleredegørelse 2013 1. Resume Personaleredegørelse 2013 belyser en række personalemæssige forhold i Aarhus

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige 1 Indledning I Hjørring Kommune har vi udarbejdet en fælles værdiramme for samarbejdet mellem medarbejdere og frivillige. Værdirammen

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Borgmesterens Afdeling Magistratens 4. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Indstilling om ny organisering

Læs mere

Notat. Byrådet via Magistraten. Den 30. november Århus Kommune

Notat. Byrådet via Magistraten. Den 30. november Århus Kommune Notat Til: Byrådet via Magistraten Den 30. november 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønne til byrådsbeslutning om aftrapning af fleksjobpuljen

Læs mere

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a.

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a. Lønpolitik Indledning og afgrænsning Sorø Kommunes overordnede lønpolitik indeholder principper og rammer for løndannelsen i Sorø Kommune. Lønpolitikken tager udgangspunkt i personalepolitikkens vision

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Udtalelse. Udtalelse vedrørende beslutningsforslag fra SF om etablering af en whistleblowerordning i Aarhus Kommune

Udtalelse. Udtalelse vedrørende beslutningsforslag fra SF om etablering af en whistleblowerordning i Aarhus Kommune Udtalelse Side 1 af 6 Til Aarhus Byråd via Magistraten Udtalelse vedrørende beslutningsforslag fra SF om etablering af en whistleblowerordning i Aarhus Kommune 1. Konklusion Borgmesterens Afdeling henholder

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Notat Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Overordnede forventninger Lederen skal se sig selv som en del af en helhed, der omfatter det lokale område, og hele Århus Kommune. Lederrollen tager

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Indstilling. Indstilling om lektiehjælp i Børn og Unges fritidstilbud. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 3. maj 2007.

Indstilling. Indstilling om lektiehjælp i Børn og Unges fritidstilbud. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 3. maj 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 3. maj 2007 Århus Kommune Pædagogisk Afdeling 1. Resume Lektielæsning har en afgørende betydning for, at får optimalt udbytte af deres skolegang. Det indstilles

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014 Udsattepolitik for Aarhus Kommune 1. Resume Socialdemokratiet v/ Tatiana Sørensen

Læs mere

Ledelsesgrundlaget Maj 2015

Ledelsesgrundlaget Maj 2015 Ledelsesgrundlaget Maj 2015 Ledelsesgrundlaget og visionen Viborg Kommunes vision har overskriften Vilje Vækst Velfærd. Det hedder bl.a. i Visionen: Viborg er en forgangskommune. Gennem nytænkning, dialog

Læs mere

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 15. september 2011 Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 18. januar Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 18. januar Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 18. januar 2007 Ligestillingsudvalgets handlingsplan 2006-2009 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Borgmesterens Afdeling og Magistratens 2. Afdeling Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Borgmesterens Afdeling og Magistratens 2. Afdeling Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Borgmesterens Afdeling og Magistratens 2. Afdeling Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 17. marts 2004 via Magistraten Ref.: Per Juulsen Tlf.nr. 2475 Integrationspolitikkens

Læs mere

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2007 Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse Århus Kommune Personaleafdelingen 1. Resume Direktørgruppen har

Læs mere

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 29. november 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 29. november 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 29. november 2006 Rapport om støtte til religiøse aktiviteter under folkeoplysningsloven Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Magistratsafdelingen

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Spilleregler for byrådsarbejdet

Spilleregler for byrådsarbejdet Spilleregler for byrådsarbejdet Allerød Kommune Forvaltningen Direktionen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk 1. Leveregler for det gode samarbejde i byrådet

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe. Aftalens formål

Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe. Aftalens formål Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe Aftalens formål Skabe grundlag for forbedring og udvikling af de ansattes trivsel og sundhed på arbejdspladsen

Læs mere

Indstilling. Ansættelsesformer for chefer i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 31. maj 2006.

Indstilling. Ansættelsesformer for chefer i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 31. maj 2006. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 31. maj 2006 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Byrådet vedtog den 26. april 2000 en indstilling om

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012 Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere