2. Handel med værdipapirer gennem Netbank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Handel med værdipapirer gennem Netbank"

Transkript

1 Vilkår for handel med værdipapirer via Netbank (Erhverv) 12. juni 2015 B55WEB06 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang til elektronisk registrering af ordrer vedrørende køb og salg af værdipapirer, herunder danske obligationer og aktier noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, noterede investeringsforeningsbeviser, unoterede investeringsforeningsbeviser, der er optaget på NASDAQ OMX Copenhagen A/S officielle kursliste, et udvalg af unoterede aktier. Det vil fremgå af bilag vedrørende handelsomkostninger, åbningstider, tidsfrister mv., hvilke specifikke grupper af værdipapirer, der er tilgængelige for handel via Netbank. I begrænset omfang giver NASDAQ OMX Copenhagen A/S' samarbejde med andre markeder adgang til, at der kan handles på sådanne. Der kan i visse tilfælde via NASDAQ OMX CopenhagenA/S handles på disse markedspladservia systemet, hvilket sker på de vilkår, der gælder for NASDAQ OMX CopenhagenA/S i denne aftale. Der er mulighed for at anvende en række forskellige ordretyper herunder gennemsnitskursordrer, markedsordrer og limiterede ordrer. Der henvises for så vidt angår de enkelte ordretyper til pkt. 3 nedenfor. Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer. Oversigter Oversigter over ordrer, som kunden har afgivet, oversigter over kundens afviklede handler, oversigter over kundens aktuelle beholdninger af værdipapirer mv., oversigter over kundens handlede, men endnu ikke afviklede ordrer samt oversigter over saldi på kundens konti. Møns Bank kan tillige vælge at give kunden adgang til at se oversigter over kundens positioner i værdipapirbaseredefutures og optioner. Kursinformation Elektronisk adgang til forskellige former for kursinformation, jf. nærmere pkt Kunden er alene berettiget til at anvende de ordretyper som fremgår af Aftale om Netbank værdipapirhandel. Herudover er Møns Bank berettiget til at indskrænke kundens adgang til kursinformation. 2. Handel med værdipapirer gennem Netbank 2.1 Generelle betingelser Det er en betingelse for anvendelse af Netbank værdipapirhandelssystemet, at kunden eller dennes brugere har personlig adgang til Netbank. Der henvises til Aftale om Netbank med tilhørende vilkår for en beskrivelse af adgang til og brug af Netbank, sikkerhedsforanstaltninger, mulighed for at afgive fuldmagt mv. Kunden gøres særskilt opmærksom på de i vilkårene indeholdte bestemmelser om økonomisk forpligtende transaktioner. 2.2 Afregning over pengeinstituttets egenbeholdning Kunden accepterer, at Møns Bank kan udføre kundens ordrer uden om et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet. 2.3 Kontoudskrifter/notaer - kontrol Kunden modtager i papirform notaer (hvis ikke det er fravalgt) eller får adgang til elektroniske notaer i forbindelse med afregning af ordrer. Notaen gengiver vilkårene for den endelige afregning. Kunden bør ved modtagelsen af eller adgangen til notaen straks kontrollere, at alle oplysninger vedrørende handlen er i overensstemmelse med den af kunden indtastede ordre. Kunden skal uden ophold gøre Møns Bank opmærksom på, hvis en nota ikke er i overensstemmelse med den afgivne ordre. 2.4 Kursinformation Kunden har via Netbanks kurslister adgang til forskellige former for kursinformation. Kunden har som udgangspunktadgang til kursinformation for værdipapirer noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S fra foruddefinerede kurslister eller kurslister tilpasset af kunden selv. Møns Bank er berettiget til at begrænse kundens adgang til kursinformation. 2.5 Skatteforbehold Handel med værdipapirer behandles skattemæssigt forskelligt afhængig af blandt andet den pågældende type værdipapir, ejertid mv. Kunden henvises og opfordres til at søge rådgivning om de skattemæssige konsekvenser, som kundens handel med værdipapirer måtte have. Kundens skatteforhold er Møns Bank uvedkommende, bortset fra at Møns Bank skal foretage indberetning i henhold til de til enhver tid gældende regler. 3. Ordretyper 3.1 Markedsordre - straks (strakshandel) Strakskurser Strakskurser i NASDAQ OMX Copenhagen A/S' åbningstid Møns Bank stiller i et udvalg af værdipapirer en aktuel kurs på køb og salg. De af Møns Bank stillede kurser vil som udgangspunkt være bedre end eller svarende til det bedst stillede bud/udbud i det pågældende værdipapir i NASDAQ OMX Copenhagen A/S' handelssystemer. Kursfastsættelsen sker i øvrigt under hensyntagen til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel samt NASDAQ OMX Nordic Member Rules I det omfang der ikke er bud/udbud i NASDAQ OMX Copenhagen A/S' handelssystemer, kan Møns Bank fastsætte en strakskurs, der afspejler det pågældende værdipapirs omsættelighed og kursniveauet i markedet Møns Bank forbeholder sig ret til at vælge i hvilke værdipapirer, der stilles strakskurser. Endvidere forbeholder Møns Bank sig ret til frit at vælge på hvilke tidspunkter, strakskurserne stilles. Uanset angivelse af åbningstider for strakshandel i bilag vedrørende handelsomkostninger, åbningstider, tidsfrister mv. forbeholder Møns Bank sig ret til frit at afbryde adgangen til strakskurser Strakskurserne opdateres løbende manuelt, og kunden gøres derfor opmærksom på, at der undtagelsesvis kan forekomme afvigelser i forhold til den pris, der normalt fastsættes i henhold til punkt Det fremhæves, at de stillede priser alene opdateres, når kunden anmoder herom i systemet, idet der ikke foretages automatisk opdatering.

2 Vilkår for handel med værdipapirer via Netbank (Erhverv) Strakskurser uden for NASDAQ OMX Copenhagen A/S' åbningstid I det omfang der stilles strakskurser til rådighed uden for NASDAQ OMX Copenhagen A/S' åbningstid, gøres kunden opmærksom på, at der vil være en større risiko for Møns Bank med hensyn til prisstillelsen, hvorfor der kan være et større spread mellem bud/udbud. Det angivne spread vil som udgangspunktblive fastsat på baggrund af spreadet på lukketidspunktet for NASDAQ OMX Copenhagen A/S Møns Bank forbeholder sig ret til løbende at ændre de stillede strakskurser samt til at angive spread i henhold til informationer, som må antages at påvirke markedet, herunder i henhold til kursudviklingen på udenlandske børser Indgåelse af strakshandler Strakskurserne er en opfordring til at gøre tilbud. Kundens ordre er herefter et tilbud, der skal accepteres af Møns Bank før endelig strakshandel kan anses for indgået Kundens ordre vil som udgangspunkt blive effektueret til den pågældende strakskurs, medmindre den aktuelle strakskurs er ændret af Møns Bank, når kundens ordre modtages i Møns Bank. Såfremt strakskursen har ændret sig til gunst for kunden vil kundens ordre blive effektueret til den gunstigere kurs. Såfremt strakskursen har ændret sig til ugunst for kunden vil strakshandlen ikke blive gennemført. Kunden vil blive informeret om effektueringen eller afvisningen Kontrol Såfremt Møns Bank accepterer en afgiven ordre, effektueres handlen. Effektuerede strakshandler vil fremgå af oversigten "Uafviklede handler", som kunden altid bør kontrollere med henblik på at sikre, at effektuering er sket i overensstemmelsemed kundens ordre. Kunden skal kontrollere indholdet af de notaer, Møns Bank gør tilgængelige for kunden elektronisk eller i papirform. Kunden skal uden ophold gøre Møns Bank opmærksom på, hvis en nota ikke er i overensstemmelse med den afgivne ordre Sletning/annullering Afgivelse af ordrer Kunden kan afgive ordrer om køb eller salg af værdipapirer i Netbanks åbningstid. Ordrerne formidles dog kun til handel på NAS- DAQ OMX Copenhagen A/S i NASDAQ OMX Copenhagen A/S' åbningstid, såfremt værdipapiret handles på NASDAQ OMX Copenhagen A/S på dagen Ordrer skal afgives af kunden med limitkurs dvs. ved salg med angivelse af minimumskurs og ved køb med angivelse af maksimumskurs. Den af kunden fastsatte limitering må ikke afvige væsentligt fra senest handlede kurs og/eller slutkurs. Ved væsentlige afvigelser kan en ordre blive afvist Ordrer skal afgives med en udløbsdato. Ordren er herefter gyldig i perioden fra datoen for ordrens afgivelse til udløbsdatoen. Ved udløb af ordrens sidste gyldighedsdag vil ordren blive slettet i det omfang, den ikke er handlet Såfremt der er suspension i et givet værdipapir på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, kan der ikke afgives ordrer i værdipapiret. Såfremt kunden forinden har registreret en ordre i et sådant værdipapir, vil ordren automatisk blive slettet, og kunden henvises til ved suspensionensophør at indlægge en ny ordre, såfremt dette ønskes Såfremt kundens ordre ikke overholder NASDAQ OMX CopenhagenA/S' regler for handel i NASDAQ OMX's handelssystemer, kan ordren blive afvist Afgives ordren som beskrevet i , lægges ordren ud på NASDAQ OMX CopenhagenA/S, jf. dog 3.2.5, og ordren gennemføres, såfremt der kan findes en modsvarende ordre på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Møns Bank indestår ikke for at kundens ordre kan handles Kontrol/overvågning Korrekt indlagte ordrer vil fremgå af oversigten "Ordrer på børsen". Når kunden har indlagt en ordre, bør kunden altid kontrollere oversigten for at sikre, at ordren er blevet korrekt behandlet/registreret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Kunden gøres opmærksom på, at der kan være en vis transaktionstid fra ordren afgives til den fremgår af oversigten. 12. juni 2015 B55WEB Ordrer, der er afsendt af kunden, kan ikke annulleres/tilbagekaldes Åbningstider, tidsfrister, handelsomkostninger mv. for strakshandler Handelsomkostninger, åbningstider, tidsfrister mv. for strakshandel fremgår af bilaget herom I det omfang Møns Banks forretningsbetingelser for handel med finansielle instrumenter ikke er fraveget i ovenståendesupplerer disse bestemmelserne i pkt Limiteret ordre - børs (børshandel) Generelt Kunden kan for udvalgte værdipapirer vælge at lade Møns Bank videreformidle kundens ordre til handel direkte i NASDAQ OMX's handelssystemer. Møns Bank er berettiget til diskretionært at indskrænkekundensadgang til indlæggelse af ordrer om køb og salg som børshandel for så vidt angår visse værdipapirer Kunden bør, når en ordre udløber, jf , altid kontrollere oversigten "Ordrer på børsen" med henblik på at sikre, at udløbet er blevet korrekt behandlet/registreret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Kunden bør tillige kontrollere oversigten "Uafviklede handler" for at kontrollere, hvor stor en del af ordren, der eventuelt er blevet handlet inden udløb Kunden opfordres endvidere til løbende at overvåge afgivne ordrer for at sikre, at markedsforholdene herunder kursudviklingen mv. ikke ændrer kundens forudsætninger for ordreafgivelsen eller har medført automatisk sletning af kundens ordre, se om suspension i pkt Kunden skal kontrollere indholdet af de notaer, Møns Bank gør tilgængelige for kunden elektronisk eller i papirform. Kunden skal uden ophold gøre Møns Bank opmærksom på, hvis en nota ikke er i overensstemmelse med den afgivne ordre.

3 Vilkår for handel med værdipapirer via Netbank (Erhverv) Sletning/ændring Kontrol 12. juni 2015 B55WEB Kunden har adgangtil at indsende en sletningsanmodningfor den aktuelle ordre. Sletningsanmodning kan indsendes i Netbanks åbningstid, jf. bilag vedrørende handelsomkostninger, åbningstider, tidsfrister mv. Kunden kan risikere at yderligere handel har fundet sted, efter at sletningsanmodningener afsendt og inden sletning finder sted. Efter sletning sker der afregning af den eventuelt handlede del af ordren. For såvidt angår kundens adgang til at slette ordrer henledes opmærksomheden på ansvarsfraskrivelsen i pkt. 5 i Aftale om Netbank værdipapirhandel Kunden bør efter sletning af en ordre altid kontrollere oversigten "Ordrer på børsen" med henblik på at sikre, at ordren er slettet på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Endvidere opfordres kunden til i oversigten "Uafviklede handler" at kontrollere hvor stor en del af ordren, der eventuelt er blevet handlet inden sletning Afgivne ordrer kan ikke ændres Risikoline Såfremt kunden har adgang til limiteret ordre - børs, har kunden, med mindre andet aftales særskilt med Møns Bank, adgang til at indlægge ordrer på NASDAQ OMX Copenhagen A/S svarende til en samlet kursværdi, som fremgår af bilag vedrørende handelsomkostninger, åbningstider, tidsfrister mv. Indlægger kunden ordrer udover dette maksimum, er Møns Bank berettiget til vilkårligt, uden ansvar, at slette kundens ordrer på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Kursværdien opgøres som bruttokursværdien af samtlige købsog salgsordrer indlagt af kunden Afbrydelse af kundens adgang Møns Bank forbeholder sig ret til uden ansvar frit og til enhver tid at afbryde kundens adgang til at foretage børshandel. Møns Bank forbeholder sig endvidere ret til at kontrollere de hos kunden installerede tekniske systemer og dataforbindelser, samt alle øvrige forhold der kan have betydning for børshandlen Afbrydes kundens adgang,er Møns Bank berettiget, men ikke forpligtet, til at slette afgivne ordrer. Ønsker kunden at sikre sig, at afgivne ordrer slettes, skal der ske særskilt henvendelse til Møns Bank herom. Slettede ordrer skal, såfremt dette ønskes, afgives på ny når/hvis adgangen retableres. I tilfælde af, at en ordre på afbrydelsestidspunktet er delhandlet, er Møns Bank berettiget til at afregne den handlede del af ordren og slette restordren, såfremt dette er muligt Åbningstider, tidsfrister, handelsomkostninger mv. for børshandel Med hensyn til handelsomkostninger, åbningstider, tidsfrister mv. for børshandel henvises der til bilag vedrørende handelsomkostninger, åbningstider, tidsfrister mv. 3.3 Markedsordre Kunden har mulighed for elektronisk at indlægge ordrer om køb og salg af værdipapirer til markedskurs. Kunden kan fastsætte en fremtidig dato, på hvilken ordren ønskes afregnet. Møns Bank er berettiget til diskretionært at indskrænke kundens adgang til indlæggelse af ordrer om køb og salg til markedskurs for så vidt angår visse værdipapirer For markedsordrer henvises til/gælder afsnittet om markedsordrer i Møns Banks forretningsbetingelser for handel med finansielle instrumenter, som kunden har fået udleveret Møns Bank er ikke forpligtet til at afregne markedsordrer, såfremt værdipapiret ikke kan erhverves eller afhændes i markedet Kunden opfordres efter afgivelse af ordrer til at kontrollere oversigten "Uafviklede handler" med henblik på at sikre, at ordren er korrekt registreret. Kunden skal kontrollere indholdet af de notaer, Møns Bank gør tilgængelige for kunden elektronisk eller i papirform. Kunden skal uden ophold gøre Møns Bank opmærksom på, hvis en nota ikke er i overensstemmelse med den afgivne ordre Sletning/ændring Markedsordrer kan som udgangspunktikke slettes. En markedsordrekan dog slettes elektronisk af kunden, så længe ordren har status "Ikke behandlet". Herudover kan kunden kontakte Møns Bank (kontoførende filial) med henblik på at undersøge, om en given ordre kan slettes Afgivne ordrer kan ikke ændres. 3.4 Limiteret ordre Ordrer om køb og salg kan eventuelt afgives med limitering som en limiteret ordre. Herved forstås at kunden i sin ordre angiver en maksimumskurs, der ønskes købt til eller en minimumskurs, der ønskes solgt til. En limiteret ordre skal indlægges i systemet med gyldighed for en fremtidig periode. Såfremt en ordre ikke er effektueret inden gyldighedsperiodensudløb slettes ordren automatisk Møns Bank kan fastsætte grænser for, hvor meget en limitkurs må afvige fra aktuelt bud/udbud. Hvis kundens ordre ligger uden for en sådan fastsat grænse, er Møns Bank berettiget til at nægte at modtage ordren eller til at slette den. Møns Bank er berettiget til diskretionært at indskrænke kundens adgang til indlæggelse af ordrer om køb og salg til limitkurs for så vidt angår visse værdipapirer For limiterede ordrer henvises til/gælder afsnittet om limiterede ordrer i Møns Banks forretningsbetingelserfor handel med finansielle instrumenter, som kunden har fået udleveret Møns Bank er ikke forpligtet til at effektuere limiterede ordrer, såfremt værdipapiret ikke kan afhændes eller erhverves i markedet under iagttagelse af limitkurs og mængde Kontrol Kunden opfordres efter afgivelse af ordrer til at kontrollere oversigten "Uafviklede handler" med henblik på at sikre, at ordren er korrekt registreret. Kunden skal kontrollere indholdet af de notaer, Møns Bank gør tilgængelige for kunden elektronisk eller i papirform. Kunden skal uden ophold gøre Møns Bank opmærksom på, hvis en nota ikke er i overensstemmelse med den afgivne ordre Sletning/ændring Limiterede ordrer kan som udgangspunkt ikke slettes. En ordre kan dog slettes elektronisk af kunden, så længe ordren har status "Ikke behandlet". Herudover kan kunden kontakte Møns Bank (kontoførende filial) med henblik på at undersøge, om en given ordre kan slettes Afgivne ordrer kan ikke ændres. 3.5 Gennemsnitskursordre Kunden har adgang til elektronisk at indlægge ordrer om køb og salg af værdipapirer noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S til afregning til NASDAQ OMX Copenhagen A/S' gennemsnitskurs. Møns Bank er berettiget til diskretionært at indskrænke kundens adgang til indlæggelse af ordrer om køb og salg til gennemsnitskursfor så vidt angår visse værdipapirer.

4 Vilkår for handel med værdipapirer via Netbank (Erhverv) For gennemsnitskursordrerhenvises til/gælder afsnittet om gennemsnitskursordreri Møns Banks forretningsbetingelser for handel med finansielle instrumenter, som kunden har fået udleveret Møns Bank er ikke forpligtet til at afregne gennemsnitskursordrer, såfremt værdipapiret ikke kan erhverves eller afhændes i markedet. 4.4 Salg af obligationer Afgiver kunden ordre om salg af obligationer, der er udtrukne, gennemføres handlen for de ikke udtrukne obligationer, som findes i depotet. Møns Bank foretager erstatningskøb - svarende til de udtrukne obligationer - til dagskurs - og med beregning af sædvanlige omkostninger. Kunden betaler et eventuelt tab i forbindelse hermed Kontrol 4.5 Køb af værdipapirer til individuelle pensionsdepoter Kunden opfordres til efter afgivelse af ordrer at kontrollere oversigten "Uafviklede handler" med henblik på at sikre, at ordren er korrekt registreret. Kunden skal kontrollere indholdet af de notaer, Møns Bank gør tilgængelige for kunden elektronisk eller i papirform. Kunden skal uden ophold gøre Møns Bank opmærksom på, hvis en nota ikke er i overensstemmelse med den afgivne ordre Sletning Gennemsnitskursordrer kan som udgangspunkt ikke slettes. En gennemsnitskursordre kan dog slettes elektronisk af kunden, så længe ordren har status "Ikke behandlet". Herudover kan kunden kontakte Møns Bank (kontoførende filial) med henblik på at undersøge, om en given ordre kan slettes. 4. Særlige betingelser Dog må du gerne gerne investere for hele det årlige maksimumsbeløb, 4.1 Kontant forbehold/køb I henhold til lovgivningen gælder der særlige regler for anbringelse af pensionsmidler. Kunden kan blandt andet maksimalt placere 20% af sin samlede opsparing på ratepensioner, kapitalpensioner, selvpensioner og aldersopsparing i det samme pengeinstitut i nærmere bestemte børsnoterede værdipapirer udstedt af det samme selskab. Ved beregningen af grænsen i forbindelse med at kunden afgiver en konkret ordre, skal kursværdien af en eventuel bestående beholdning i det konkrete selskab tillægges kursværdien af de af ordren omfattede værdipapirer Uanset må du gerne investere for hele det årlige maksimumsbeløb, også kaldet "opfyldningsfradraget", i et værdipapir fra samme selskab Kunden må endvidere ikke afgive ordrer på værdipapirer i det omfang dette medfører, at kunden opnår mere end 50% af stemmeretten eller aktiekapitalen i et givet selskab. Kunden er forpligtet til at oplyse Møns Bank om kundens samlede aktiebesiddelse i det pågældende aktieselskab. 12. juni 2015 B55WEB Ved kundens køb af værdipapirer tager Møns Bank kontantforbehold, hvorved forstås, at Møns Banks levering af værdipapirer er betinget af, at Møns Bank modtager endelig betaling for afregningsbeløbet senest på afviklingsdagen Såfremt Møns Bank ikke modtager endelig dækning for afregningsbeløbet, er Møns Bank berettiget til straks og uden varsel, at tilbageføre kundens køb. Kunden er ansvarlig for eventuelle tab og omkostninger i den forbindelse. Der henvises i øvrigt til Møns Banks almindelige forretningsbetingelser vedrørende Møns Banks modregningsadgang. 4.2 Forbehold om ejendomsret/salg Ved kundens salg af værdipapirer er Møns Banks betaling af afregningsbeløbet betinget af, at Møns Bank får ubetinget ejendomsret over værdipapirerne på afviklingsdagen. Værdipapirer registreret i VP SECURITIES skal være registreret på kundens depot senest børsdagen før afviklingsdagen. Udenlandske værdipapirer skal være registreret og tilgængelige i overensstemmelse med det pågældende markeds betingelser for at sikre rettidig afvikling. På disse tidspunkter må der ikke være registreret rettigheder over værdipapirerne, der strider mod salget, for eksempel pantsætning - eller købte værdipapirer, der ikke er til kundens disposition, herunder for eksempel at obligationerne er udtrukket. 4.3 Kundens dispositionsret Ved værdipapirer registreret i VP SECURITIES kan kunden ved kontantforbehold først disponere over betalte værdier på 2. dagen efter afviklingsdagen, medmindre Møns Bank annullerer kontantforbeholdet. Øvrige værdipapirer kan kunden disponere over, når endelig betaling til Møns Bank har fundet sted, idet kunden dog gøres opmærksom på, at udenlandske værdipapirer kan være underlagt særlige forhold. Oplysninger herom kan fås ved henvendelse til Møns Bank Det følger endvidere af lovgivningen, at visse udenlandske værdipapirer ikke må købes til individuelle pensionsdepoter Ovenstående regler for placering af pensionsmidler er alene gengivet i hovedtræk. Nærmere oplysninger om reglerne for placering af pensionsdepotmidler kan fås ved henvendelse i Møns Bank Kunden er ved værdipapirhandel via Netbank forpligtet til at kontrollere, at en ordre ikke vil medføre, at begrænsningernefor pensionsmidlernesplacering overskrides. Kunden skal i tvivlstilfælde rette henvendelse til Møns Bank. Møns Bank kan ikke drages til ansvar for tab som følge af, at kunden overskrider de ovennævnte begrænsninger for pensionsmidlernes placering i forbindelse med værdipapirhandel via Netbank. 4.6 Sletning af ordrer i forbindelse med ændring af stamdata mv Såfremt NASDAQ OMX CopenhagenA/S eller andre markeder foretager ændringer i stamdata vedrørende værdipapirer, der kan handles via Netbank, er Møns Bank berettiget til at slette kundens endnu ikke effektuerede ordrer i de værdipapirer, som ændringen vedrører. Ændringer i stamdata kan blandt andet vedrøre fondskode, stykstørrelse, kapitalstruktur, selskabsstruktur, noteringsvilkår m.v. Sletning af kundens ordrer vil fremgå af oversigten "Uafviklede handler" i Netbank. 4.7 Fejlhandler Møns Bank kan i henhold til branchekutyme være nødsaget til at annullere allerede indgåede handler, såfremt der er tale om fejlhandel. Ved fejlhandel forstås handler, hvor der i forbindelse med tilvejebringelsen, afsætningen eller prisfastsættelsen på NASDAQ OMX Copenhagen A/S eller andre fondsbørser/autoriserede markedspladser har været tale om en fejl, og hvor modparten reklamerer straks.

5 Vilkår for handel med værdipapirer via Netbank (Erhverv) 4.8 Afbrydelse af kundens adgang Møns Bank er berettiget til, uden ansvar, at afbryde kundens adgang til systemet, såfremt kunden misligholder denne aftale som defineret i pkt. 1.3 i Aftale om Netbank værdipapirhandel, i tilfælde af systemfejl, ved mistanke om insider trading, såfremt der opstår force majeure lignende forhold eller såfremt det af Møns Bank skønnes, at Møns Banks samlede eksponering i enkelte markeder overskrider, hvad der er forsvarligt, når der henses til Møns Banks afviklingsrisiko Afbrydes kundens adgang er Møns Bank berettiget, men ikke forpligtet, til at slette afgivne ordrer. Ønsker kunden at sikre sig, at afgivne ordrer slettes, skal der ske særskilt henvendelse til Møns Bank herom. Slettede ordrer skal, såfremt dette ønskes, afgives på ny når/hvis adgangen retableres. I tilfælde af, at en ordre på afbrydelsestidspunktet er delhandlet, er Møns Bank berettiget til at afregne den handlede del af ordren og slette restordren, såfremt dette er muligt. 5. Brug, opbevaring og videregivelse af personlige oplysninger og oplysninger om køb og salg 5.1 Kunden samtykker til, at Møns Bank registrerer de oplysninger, som er nødvendige for at gennemføre en ordre. Det drejer sig om følgende oplysninger: CPR-nummer, CVR-nummer, kontonummer, depotnummer, dato og tidspunkt, beløb, kurser, fondskode og mængde. 5.2 Registerede oplysninger opbevares i Møns Bank i 5 år, og anvendes til bogføring, kontoudskrifter og fondsnotaer. Oplysningerne videregives kun hvor lovgivningen kræver det, eller til brug for eventuelle retssager mellem kunden og Møns Bank. 6.2 Kunden gøres opmærksom på, at insiderhandel og kursmanipulation er ulovligt i henhold til kapitel 10 i lov om handel med værdipapirer, herunder at det ikke er tilladt kunden at påvirke strakshandelskursenved selv at lægge modsatrettede ordrer ud på det marked, hvor kunden ønsker at købe eller sælge værdipapirer. Det er ved flere domme i landsretten slået fast, at en sådan adfærd udgør kursmanipulation, hvilket er en overtrædelse af værdipapirhandelsloven. Kursmanipulation straffes med bøde eller fængsel. 7. Pengeinstituttets ansvar 7.1 Der henvises til Vilkår for Netbank pkt. 5 og Ændring af vilkår, systemet, handelsomkostninger mv. 8.1 Denne aftale kan ændres med 1 måneds varsel. Ændringerne kan varsles elektronisk. 9. Opsigelse 9.1 Kunden kan til enhver tid skriftligt opsige aftalen med Møns Bank, og uden varsel udtræde af systemet. 9.2 Møns Bank kan opsige aftalen med 1 måneds varsel, jf. dog pkt vedrørende børshandel. I tilfælde af kundens misligholdelse er Møns Bank dog berettiget til at ophæve aftalen uden varsel. Over for erhvervskunder kan Møns Bank opsige aftalen uden varsel. 9.3 Møns Bank forbeholder sig ret til at gennemføre ordrer, som ikke er slettet af kunden ved aftalens ophør. 6. Kundens ansvar 6.1 Der henvises til Vilkår for Netbank pkt Klageadgang 10.1 Der henvises generelt til Vilkår for Netbank. B55WEB juni 2015

6 Bilag vedrørende handelsomkostninger, åbningstider, tidsfrister mv. Handelsomkostninger (herunderm hvorvidt der anvendes tillæg eller fradrag på handelskursen). Obligationer 0,15% af kursværdien min. kr. 65,00 Aktier: 0,15% af kursværdien min. kr. 65,00 Investeringsforeninger 0,15% af kursværdien min. kr. 65,00 Limitgebyr: Gebyr uanset ordretype kr. 100,00 Beløbsgrænser ved indgåelse af markedsordre STRAKS via Netbank: Aktier (kursværdi) ,00 Obligationer (nom.) ,00 Investeringsbeviser ,00 Disse retningslinier for handel med værdipapirer er vejledende og kan fraviges, hvis specielle forhold i markedet gør sig gældende. Du er altid velkommen til at henvende dig i banken for yderligere information eller rådgivning omkring din handel med værdipapirer. Åbningstider i Netbank Børsordre i Børsens åbningstid: Registrering af markedsordre alle dage kl (bemærk tidsfrister for afregning) Registrering af limiteret ordre alle dage kl (bemærk tidsfrister for afregning) Indgåelse af markedsordre straks man.-fre. kl Tidsfrister for ordreregistrering/-afregning Markedsordrer til afregning samme børsdag inden kl (Ordrer indlagt efter kl afregnes næste børsdag) Limiteret ordre til evt. afregning samme børsdag inden kl (Ordrer indlagt efter kl afregnes næste børsdag) Grupper af værdipapirer i Netbank - Aktier, der er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S - Obligationer, der er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S - Investeringsforeningsbeviser, der er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S - Unoterede investeringsforeningsbeviser Gyldighedsperiode En limiteret ordre kan højst have gyldighed i 14 hverdage, hvorefter den slettes. Markedsordre og Børshandler kan højst have gyldighed i 5 hverdage, hvorefter den slettes. B55WEB06

7 Forretningsbetingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Møns Bank, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker også at gennemføre dine handler effektivt og tilfredstillende. Møns Bank tilbyder handel med stort set alle former for værdipapirer og kunderne kan gennemføre handler via vores filialer, investeringsafdeling eller via vores Netbank. Grundlaget for disse betingelser er bekendtgørelse nr af 18. december 2013 om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel og bekendtgørelse nr. 811 af 8. april 2011 om værdipapirhandlerens udførelse af ordrer. Regler for investorbeskyttelse bygger på et informations- og rådgivningsprincip. Princippet indebærer, at Møns Bank i forbindelse med kunders investeringer kan - give kunderne generel vejledning uden personlig rådgivning, - foretage ekspedition af ordrer på baggrund af en hensigtsmæssighedstest, men uden personlig rådgivning, - yde personlig rådgivning, som kræver forudgående egnethedstest og - indgå aftale med kunden om udførelse af ordrer vedrørende ikke-komplekse værdipapirer uden forudgående rådgivning eller hensigtsmæssighedstest (execution only). Møns Banks forpligtelse til at yde dig rådgivning (foretage egnethedstest), foretage hensigtsmæssighedstest af dine ordrer og informationsforpligtelser i forbindelse med execution only afhænger af, om du er kategoriseret som detailkunde, professionel kunde eller godkendt modpart. Læs mere herom nedenfor i afsnittet "kundekategorisering". I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med Møns Bank. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1. Betingelserne gælder i det omfang - det er relevant - også for professionelle kunder og godkendte modparter, jf. bilag 1 og 2 til bekendtgørelse nr af 18. december 2013 om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel. 2. Kundekategorisering I overensstemmelse med bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel har Møns Bank inddelt sine kunder i kategorierne detailkunder, professionelle kunder eller godkendte modparter. Af din kundeaftaleom værdipapirhandelfremgår det, hvilken kategori du tilhører. Kategoriseringen har betydning for, hvilken beskyttelse Møns Bank skal yde dig i form af rådgivning og information. Detailkunder har det højeste beskyttelsesniveau, professionelle kunder har mindre beskyttelse og godkendte modparter har som udgangspunkt ingen beskyttelse. Møns Bank kan eventuelt tilbyde at indplacere dig i en anden kundekategori. Dette vil have betydning for dit beskyttelsesniveau. Ønsker du at høre mere om mulighederne for og konsekvenserne af at blive omkategoriseret, skal du kontakte din rådgiver. 3. Kundens oplysningsforpligtelser Møns Bank kan lægge oplysninger fra dig til grund, medmindre Møns Bank ved eller burde vide, at disse oplysninger er forældede, fejlagtige, unøjagtige eller ufuldstændige. Møns Bank kan lægge dine oplysninger til grund i den form, du afgiver dem. 4. Investeringsrådgivning Ved investeringsrådgivning forstås personlige anbefalinger til en kunde om transaktioner i tilknytning til finansielle instrumenter. Ved personlig anbefaling forstås en anbefaling, der gives til en person i dennes egenskab af investor, som tager udgangspunkt i personens egne omstændigheder og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt: 1) at købe, sælge, tegne, udveksle, indløse, beholde eller garantere et bestemt finansielt instrument, eller 2) at udøve eller undlade at udøve en rettighed, der skyldes et bestemt finansielt instrument, til at købe, sælge, tegne, udveksle eller indløse et finansielt instrument. Definitionen af investeringsrådgivning afgrænser anvendelsesområdet for egnethedstesten. Hvis Møns Bank yder generel vejledning, vurderer Møns Bank derfor ikke, om anbefalingen er egnet eller hensigtsmæssig for dig. 5. Generel vejledning Møns Banks rådgivning om en bestemt type finansielt instrument udgør ikke investeringsrådgivning i bekendtgørelsens forstand, da anbefalingen til kunden skal relatere sig til transaktioner i specifikke finansielle instrumenter. Det vil for eksempel sige, at en anbefaling til dig om at købe 100 stk. XX aktier er investeringsrådgivning,hvorimod en anbefaling om at placere en formue i 60% obligationer og 40% aktier er en generel anbefaling, som ikke er omfattet af definitionen af investeringsrådgivning. Generelle anbefalinger kan godt være et led i en investeringsrådgivning, som munder ud i en anbefaling af transaktioner i specifikke finansielle instrumenter, men den generelle anbefaling kan som udgangspunktikke i sig selv udgøre investeringsrådgivning. Generel vejledning i form af produkt-, udsteder- eller markedsinformation såvel skriftlig som mundligt vil derfor typisk ikke udgøre investeringsrådgivning. En ordning hvorefter Møns Bank sender generel vejledning og anbefaling til en række navngivne abonnenter konstituerer ikke investeringsrådgivning, da der ikke er tale om personlig anbefaling. 6. Indhentelse af informationer forud for investeringsrådgivning Når Møns Bank yder investeringsrådgivning i form af en anbefaling rettet til dig personligt om transaktioner i specifikke finansielle instrumenter eller hvis anbefalingen gives på dit initiativ, vil Møns Bank indhente de oplysninger om dig, som er nødvendige og relevante for, at Møns Bank kan forstå og vurdere dit kendskab til og erfaring på det relevante investeringsområde, din finansielle situation og investeringsformål. Omfanget af de oplysninger som Møns Bank vil anmode om, afhænger af kompleksitetsgraden og risikoniveauet for den tjenesteydelse eller det produkt, der er tale om, samt af størrelsen af det beløb du ønsker at investere, din kundekategori samt dine konkrete forhold i øvrigt. Møns Bank kan også anvende oplysninger, som Møns Bank allerede besidder om dig i forbindelse med løbende kundeforhold. Oplysningerne vil danne grundlag for det videre arbejde med Møns Banks anbefaling til dig. Får Møns Bank ikke de fornødne, relevante oplysninger til at give en anbefaling rettet til dig personligt om transaktioner i specifikke, finansielle instrumenter, er det ikke muligt for Møns Bank at rådgive dig om investeringsvalg eller porteføljepleje. Møns Bank kan imidlertid anbefale eller udføre et alternativt produkt, transaktion eller tjenesteydelse, såfremt dette er egnet for dig på baggrund af de oplysninger, som Møns Bank har fået. 7. Værdipapirhandel uden rådgivning Møns Bank vurderer kun, om en investeringsserviceeller et finansielt instrument er egnet for dig, hvis Møns Bank yder investeringsrådgivning eller porteføljepleje til dig. I forbindelse med andre former for investeringsservice end investeringsrådgivning vil Møns Bank på baggrund af dit kendskab til og erfaring på det relevante investeringsområde vurdere, om en investeringsservice eller et produkt er hensigtsmæssigt for dig, medmindre transaktionen tilbydes med henblik på udelukkende ordreudførelse (execution only). Hvis du er kategoriseret som professionel kunde, vurderer Møns Bank ikke, om det påtænkte produkt er hensigtsmæssigt for dig.

8 Forretningsbetingelser for handel med finansielle instrumenter På baggrund af dit kendskab til og erfaring på det relevante investeringsområde kan Møns Bank tildele dig et handelsrum, hvor du uden Møns Banks anbefaling kan foretage transaktioner i specifikke finansielle instrumenter. Hvis du ikke giver Møns Bank oplysninger eller ikke giver tilstrækkelige oplysninger om dit kendskab og dine erfaringer, kan Møns Bank ikke afgøre, om et produkt eller en tjenesteydelse er hensigtsmæssig for dig. 8. Execution only-transaktioner Uden forudgående investeringsrådgivning eller indhentelse af oplysninger om dit kendskab, erfaring, finansielle situation eller investeringsformål, kan Møns Bank foretage execution only-transaktioner i følgende værdipapirer: - aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, i andre lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller på et tilsvarende tredjelandsmarked, - pengemarkedsinstrumenter, - obligationer og andre gældsinstrumenter, der ikke omfatter et afledt instrument, - andele i investeringsforeninger eller tilsvarende investeringsinstitutter omfattet af rådets direktiv 85/611/EØS(UCITS), - andre ikke komplekse finansielle instrumenter Ved execution only-transaktioner, har pengeinstituttet ikke vurderet den leverede eller tilbudte tjenesteydelses hensigtsmæssighed, og du er derfor ikke omfattet af det højere investorbeskyttelsesniveau. Dette gælder uanset om transaktionen foretages ved internethandel, handel ved personlig fysisk henvendelse til Møns Bank eller ved ordreafgivelser via telefonen. Hvis du ønsker investeringsrådgivning om en konkret transaktion, anbefaler Møns Bank, at du henvender dig i filialen hos din rådgiver, der nærmere kan rådgive dig. 10. Ordretyper Når Møns Bank har modtaget din ordre, er den bindende for dig. Møns Bank tilbyder fire ordretyper, der hver især har sine egne karakteristika. Strakshandel, limiteret ordre, markedsordre og børshandel. En limiteret ordre betragtes som en ordre til køb eller salg af et værdipapir til en nærmere specificeret kurs eller bedre, og i et nærmere specificeret antal. Ordrer, der ikke falder ind under definitionen af en limiteret ordre, betragtes som en markedsordre. En markedsordre kan f.eks. være en ordre, hvor en kunde beder om at få afregnet sin ordre til de aktuelle markedskurser. Ved en børsordre - der egentlig er en handelsform og ikke en ordretype - sendes din ordre til handel direkte på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Når der handles aktier eller investeringsforeningsbeviser, handles de i den rækkefølge, ordrerne er indlagt. Det kan altså forekomme, at der handles på NASDAQ OMX Copenhagen A/S til den kurs, du har betinget dig, uden at der sker handel af din konkrete ordre. Der er i disse tilfælde andre ordrer, der er foran dig. Børsordre rummer risiko for, at din ordre delafregnes, dvs. at du kun får købt eller solgt en del af den mængde værdipapirer, du ønskede. Delafregning af ordrer kan medføre øgede kurtageomkostninger, fordi der beregnes kurtage pr. dag for den del af din ordre, der er handlet på NASDAQ OMX Copenhagen A/S inden for den pågældende dag. 11. Valutakurs Valutakursen ved handel med udenlandske værdipapirer fastsættes med baggrund i Nationalbankens informationskurs to bankdage før afviklingsdagen (valørdagen) for fondshandlen, medmindre andet er aftalt. 12. Afregningsprincipper - kurtageomkostninger For at få gennemført en handel med værdipapirer betaler du en kurtage til Møns Bank. Kurtagen beregnes af kursværdien. Når du køber, lægges kurtagen til afregningen, og når du sælger, trækkes kurtagen fra afregningen. Herudover kan du i nogle tilfælde komme til at betale et tillæg til kursen, når du køber, eller du kan få et fradrag i kursen, hvis du sælger. Om der er tillæg/fradrag og størrelsen heraf afhænger imidlertid af den handelsform, du benytter. Oplysninger om kurtage og eventuelle andre gebyrer fremgår tydeligt af hver enkelt fondsnota. Møns Banks kurtagesatser ajourføres løbende i henhold til markedsforholdene. Information om de til enhver tid gældende satser kan fås ved henvendelse i bankens afdelinger eller ved opslag i vores prisbog. 13. Netbank Der kan tillige handles værdipapirer via Møns Banks Netbank. Disse regler finder derfor også anvendelse, hvis du handler værdipapirer gennem vores Netbank. I den forbindelse gælder også Møns Banks vilkår for handel med værdipapirer via Netbank. 9. Allokering af handler 14. Afvikling af fondshandler I overensstemmelse med sædvanlig praksis kan aggregering af forskellige kundeordrer eller transaktioner forekomme, når Møns Bank udfører ydelser for dig. Dette vil i overvejende tilfælde være til din fordel, men afhængig af de konkrete omstændigheder ved en bestemt ordre, kan det dog også være en ulempe for dig. Ved afvikling forstås betaling for og levering af handlede værdipapirer. Afviklingsdagen er, når intet andet er aftalt, anden børsdag efter handelsdagenfor værdipapirer noteret på "NASDAQ OMX Copenhagen A/S" og to bankdage efter handelsdagen for unoterede værdipapirer. Afviklingsdagen for en værdipapirhandel er samtidig valørdag/rentedato. For udenlandske værdipapirer gælder særlige frister og regler for afvikling, som du kan få oplyst på forespørgsel. Ved dit køb er Møns Banks levering af værdipapirer betinget af, at Møns Bank modtager endelig betaling af afregningsbeløbet senest på afviklingsdagen. Ved dit salg af værdipapirer er bankens betaling af afregningsbeløbet betinget af, at Møns Bank får ubetinget ejendomsret over værdipapirerne på afviklingsdagen. For købte værdipapirer registreret i værdipapircentralen gælder den begrænsning, at der først skal disponeres over disse på den tilhørende VP-konto den anden bankdag efter afviklingsdagen. Værdipapirer registreret i Værdipapircentralen skal være registreret i kundens depot senest børsdagen før afviklingsdagen. På denne dag må der ikke være registreret rettigheder over de værdipapirer, der strider mod salget - f.eks. pantsætning eller købte værdipapirer, der endnu ikke er til kundens disposition.

9 Forretningsbetingelser for handel med finansielle instrumenter Hvis en handel ikke kan afvikles på afviklingsdagen p.g.a., at du ikke kan betale eller levere, er du erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Ved handler, der gennemføres i kommission, bærer kunden risikoen for, at den part, som Møns Bank har handlet med, kan betale eller levere. Der skal endvidere henvises til Møns Banks betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot. 15. Limiterede ordrer Kan en limiteret ordre, der vedrører aktier, som er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, ikke under gældende markedsvilkår udføres øjeblikkeligt, vil Møns Bank tage skridt til at fremme den hurtigst mulige gennemførelse af ordren ved straks at offentliggøre den limiterede kundeordre på en måde, der gør oplysningen let tilgængelig for andre markedsdeltagere, medmindre du udtrykkeligt bestemmer andet. 16. Fondsnota/bekræftelser Når Møns Bank på dine vegne har udført en ordre, som ikke er udført i forbindelse med porteføljepleje, vil Møns Bank hurtigst muligt give dig de væsentligste oplysninger om udførelsen. I den forbindelse forbeholder Møns Bank sig ret til at give oplysninger ved brug af standardkoder. Hvis du er kategoriseret som detailkunde, vil Møns Bank sende dig en afregningsnota senest den første hverdag efter udførelsen, eller hvis Møns Bank modtager bekræftelsen fra tredjemand, senest den første hverdag efter modtagelsen af bekræftelsen. Ved handel med obligationer i forbindelse med belåning af fast ejendom forbeholder Møns Bank sig ret til at sende de væsentlige oplysninger om udførelsen og afregningsnotaen sammen med de øvrige oplysninger, dog senest én måned efter handlens gennemførelse. I forbindelse med handel med pantebreve fremsendes afregningsnotaen hurtigst muligt efter tinglysning. Hvis Møns Bank modtager ordrer fra en detailkunde i forbindelse med andele i kollektive investeringsforeninger omfattet af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. og andele i andre institutter for kollektiv investering, der udføres periodisk, vil Møns Bank sende dig afregningsnotaer. For så vidt angår mere specielle, finansielle instrumenter som pantebreve og derivater, vil oplysningerne blive givet i det omfang, det er muligt og relevant og under hensyntagen til markedskutymen og de forhold, som disse finansielle instrumenter handles under. Møns Bank vil på anmodning fra dig tillige give oplysninger om ordrens status. Møns Bank vil angive handelsstedet på din fondsnota, hvis dette er muligt og relevant. I situationer hvor Møns Bank ikke har mulighed for at angive oplysninger om handelssted, idet Møns Bank ikke har modtaget oplysninger fra tredjemand, vil Møns Bank undlade at give oplysning herom. Handelsstedet angives ved den unikke identifikation af et reguleret marked, en multilateral handelsfacilitet eller en værdipapirhandler, som systematisk internaliserer. I andre tilfælde angives handelsstedetsom OTC. Det vil være tilfældet, når en ordre helt eller delvist udføres via Møns Banks eget system og med denne som modpart. Ligeledes anvendes koden OTC i situationer, hvor Møns Bank anvender en anden værdipapirhandler til at udføre handlen via dennes system og med denne som modpart, men hvor der ikke er tale om videreformidling, idet Møns Bank påtager sig en "best execution" forpligtelse. Ved videreformidling af en kundes ordre fra Møns Bank til en anden værdipapirhandler afhænger angivelsen af handelssted på afregningsnotaen af, hvordan denne anden værdipapirhandler udfører ordren. Det handelssted som angives ved videreformidling er det, hvor ordren rent faktisk udføres som sidste led i handelskæden. 17. Indsigelse vedr. fondsnota/bekræftelse m.m. Eventuelle indsigelser imod indholdet af din fondsnota skal fremsættes straks efter modtagelsen, og du bør omgåendeunderrette os, hvis fondsnotaenikke modtages som aftalt, eller hvis der iøvrigt måtte opstå fejl i denne forbindelse. For sen reklamation kan medføre, at Møns Bank ikke kan stilles til ansvar for en eventuel skade, som kunne være undgået/minimeret, hvis du havde henvendt dig i tide. 18. Periodisk oversigt ved porteføljepleje Når Møns Bank udøver porteføljepleje, vil Møns Bank give dig periodiske oversigter om porteføljeplejen, med mindre sådanne oversigter gives af tredjemand. Du kan endvidere yderligere vælge at modtage de væsentligste oplysninger om gennemførte handler efter hver handel på det tidspunkt, hvor Møns Bank udfører handlen. Ved udøvelse af porteføljepleje for en detailkunde vil den periodiske oversigt indeholde følgende oplysninger, når det er relevant: 1) En redegørelse for indholdet og værdiansættelsen af porteføljen, herunder nærmere enkeltheder om hvert enkelt finansielt instrument, dets markedskurs eller dagskurs, hvis markedskursen ikke er tilgængelig og kontantsaldoen ved begyndelsen og udgangen af perioden samt porteføljens resultat for perioden. 2) Gebyrernes samlede størrelse i perioden med angivelse af fordelingen af, som minimum gebyrerne for porteføljepleje og de samlede udgifter til udførelse af ordrerne og meddelelsen om, at der på anmodning kan gives en mere detaljeret opdeling. 3) En sammenligning af resultatet i den periode, som den periodiske oversigt dækker med det benchmark for investeringsresultatet, som Møns Bank og kunden eventuelt er enedes om. 4) De samlede udbytter, renter og andre indbetalinger, der i perioden er tilflydt den portefølje. 5) Oplysninger om anden erhvervsmæssigudvikling, der medfører rettigheder vedrørende finansielle instrumenter i porteføljen. For detailkunder der har valgt at modtage oplysninger efter hver handel, giver Møns Bank oversigten mindst hver tolvte måned. 19. Behandling af personoplysninger I forbindelse med handel af værdipapirer indsamler og behandler Møns Bank personoplysninger, der er nødvendige for at kunne gennemføre den enkelte handel eller yde investeringsrådgivning. 20. Optagelse af telefonsamtaler For at betjene dig korrekt kan Møns Bank optage telefonsamtaler om handel med finansielle instrumenter på bånd. Optagelserne vil kunne anvendessom bevis for, hvad der er aftalt mellem dig og Møns Bank. 21. Bankens videregivelse af kundeoplysninger I forbindelse med opfyldelse af din ordre, kan der i nødvendigt omfang blive tale om at videregive oplysninger til bankens agent, der ligeledes er underlagt tavshedspligt. Der kan også blive tale om, at oplysninger i forbindelse med en handel skal videregives til offentlige myndigheder i henhold til særlige lovkrav. 22. Annullering af fejlhandler Møns Bank forbeholder sig ret til at annullere allerede indgåede handler, såfremt det relevante handelssted beslutter, at der er tale om fejlhandel. Ved fejlhandel forståes handler, hvor der i forbindelse med tilvejebringelsen, afsætningen eller prisfastsættelsen på det relevante handelssted har været tale om en fejl, og hvor modparten reklamerer straks.

10 Forretningsbetingelser for handel med finansielle instrumenter Beslutter det relevante handelssted at annullere en handel, tilbagefører Møns Bank relevante instrumenter og midler til parterne. Annulleres din handel, vil du hurtigst muligt få besked fra Møns Bank. Hvis ordren ønskes gennemført på ny, skal Møns Bank kontaktes. 23. Ansvarsbegrænsning Møns Bank påtager sig intet ansvar for den eventuelle skade, som en udenlandsk eller dansk agent måtte være skyld i, i forbindelse med udførelsen af en opgave for banken. Tilsvarende gælder skade, der skyldes en børs, clearing-/værdipapircentral eller lignende institutter. 24. Samarbejdsaftaler Møns Bank samarbejder med flere investeringsforeninger. Se bankens hjemmeside for oversigt over samarbejdsaftaler, herunder provisions aftaler. 25. Lovvalg Eventuelle retstvister mellem dig og banken afgøres efter dansk ret. 26. Ændringer til disse betingelser Møns Bank forbeholder sig ret til med virkning for fremtidige handler at ændre disse betingelser for handel med værdipapirer uden varsel, hvis ændringen er til fordel for dig og med 3 måneders varsel, hvis ændringen ikke er til fordel for dig. Du får oplysninger om ændringer ved brev, ved annoncering i dagspressen, eller når Møns Bank udsender den første depotoversigt efter annoncering. Har du Netbank, kan orienteringen ske via denne. I Møns Bank kan du få udleveret opdaterede betingelser for handel med værdipapirer, ligesom de er tilgængelige på Møns Banks hjemmeside. Hvis det er hensigtsmæssigt, på baggrund af den måde forretningerne mellem Møns Bank og dig udføres på, kan Møns Bank opdatere disse betingelser for handel med værdipapirer ved at henvise til Møns Banks hjemmside. 27. Andre regler Ud over nærværende betingelser for handel med værdipapirer henvises til Møns Banks betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot og bankens almindelige forretningsbetingelser, der begge gælder medmindre disse måtte være fraveget i nærværende betingelser. 28. Møns Banks erstatningsansvar Møns Bank er erstatningsansvarlig, hvis det på grund af en fejl eller forsømmelse opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Møns Bank ikke ansvarlig for tab, som skyldes: - nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder uanset om det er pengeinstituttet selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne - svigt i Møns Banks strømforsyning eller telekommunikation, lov-indgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking) - strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Møns Bank selv eller dens organisation og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Møns Bank - andre omstændigheder, som er uden for Møns Banks kontrol. Møns Banks ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: - Møns Bank burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet - lovgivningen under alle omstændighder gør Møns Bank ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet.

11 Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Møns Bank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for Deres depot. I depotet opbevarer Møns Bank Deres værdipapirer og yder den service, der er forbundet med opbevaringen. Såfremt Møns Bank har et 100%-ejet datterselskab, gælder betingelserne også for dette. Hvor ikke andet er fastsat, omfatter betegnelsen Møns Bank også et eventuelt 100%-ejet datterselskab. Oprettelse af depot Ved oprettelse af et depot skal Møns Bank have oplysning om Deres (depothaverens) navn, adresse samt CPR-nr. eller cvr-nr. (skal dokumenteres). Møns Bank skal endvidere have underskriftsprøve fra Dem samt fra eventuelle dispositions- eller tegningsberettigede. Depotejere med en særlig ejerstruktur - f.eks. foreninger, fonde o.l. - skal forevise yderligere dokumentation i form af vedtægter m.v. Navne- og adresseændringersamt ændring af eventuelle dispositionseller tegningsberettigede skal straks skriftligt meddeles Møns Bank. Der skal tillige føres en konto i Møns Bank, hvorpå indtægter fra depotet kan indsættes, og hvorfra depotgebyrer m.v. kan hæves, samt hvor nettobeløb ved køb/salg af værdipapirer kan hæves/indsættes. Opbevaring og ansvar Møns Bank hæfter for skade på deponerede værdipapirer, såfremt Møns Bank har forsømt at opbevare papirerne forsvarligt. Værdipapirer opbevares ikke i den af Møns Banks filialer, som de er indleveret til. Hvis papirerne f.eks. ønskes udleveret, må der derfor regnes med nogle dages ekspeditionstid. Ved indlevering til opbevaring påser Møns Bank ikke adkomstmangler ved og ægtheden af værdipapirerne. Møns Banks erstatningsansvar Møns Bank er erstatningsansvarlig, hvis det på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Møns Bank ikke ansvarlig for tab, som skyldes: - nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Møns Bank selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne - svigt i Møns Banks strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking) - strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Møns Bank selv eller dens organisation og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Møns Bank - andre omstændigheder, som er uden for Møns Banks kontrol. Møns Banks ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: - Møns Bank burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet Samledepot Møns Bank kan vælge at opbevare Deres værdipapirer i et samledepot. Det vil sige et depot, hvor flere kunders værdipapirer er registreret i Møns Banks eller Møns Banks forretningsforbindelses navn med oplysning om, at værdipapirerne tilhører Møns Banks forretningsforbindelses kunder. Opbevarer Møns Bank Deres værdipapirer hos en forretningsforbindelse på Møns Banks vegne kan De i det omfang dette er relevant på anmodning få oplyst, hvor værdipapirerne opbevares. Møns Bank er legitimeret og bemyndiget til at disponere på Deres vegne over Deres værdipapirer i samledepoter. Møns Bank kan i fornødent omfang overdrage bemyndigelsen til den forretningsforbindelse, som Møns Bank har valgt. Ifølge lov om finansiel virksomhed kan en kunde i tilfælde af Møns Banks betalingsstandsning, konkurs eller lignende tage sine værdipapirer ud af et samledepot på grundlag af vores registrering om ejerforholdet, hvis der ikke inden er opstået tvist om Deres ejendomsret. Hvis Møns Banks udenlandske forretningsforbindelsekommer under betalingsstandsning, konkurs eller lignende, har Møns Bank krav på at udtage værdipapirerne af samledepotet på vegne af de kunder, der har registreret Møns Bank som ejer af værdipapirerne. Møns Bank kan kun foretage dispositioner over Deres værdipapirer i samledepoti overensstemmelsemed Deres instruktioner. Når Møns Bank har valgt den udenlandske forretningsforbindelse, påtager Møns Bank sig ansvaret for dennes soliditet. Møns Bank påtager sig også ansvaret for fejl, hvis den udenlandske forretningsforbindelse erkender at have begået en fejl, eller fejlen er fastslået ved endelig dom. I andre tilfælde er Møns Bank uden ansvar. Dækning fra udenlandske garantiordninger, som udbetales til depot-/kontohaver, vil dække samledepotet som helhed og ikke de enkelte ejere registeret i Møns Bank. Investorgarantiordning og tilsyn Ifølge lov om garantifond for indskydere og investorer dækker Garantifonden i forhold til den enkelte investor et samlet tab på indtil euro, som en investor lider, hvis et pengeinstitut mv. ikke kan tilbagelevere værdipapirer, som det opbevarer. De nærmere regler kan fås i Møns Bank eller ses på: Finanstilsynet fører tilsyn med Møns Bank. Forbehold ved indbetalinger Afkast af værdipapirer mv. indsættes på kontoen med forbehold af, at Møns Bank modtager beløbet. Ved manglende betaling til Møns Bank er Møns Bank berettiget til at tilbageføre de indsatte beløb på Deres konto. Depotudskrifter En gang om året udsendes en oversigt, der viser, hvilke værdipapirer der er registreret i depotet pr. 31. december det foregående år og i VP SECURITIES. Oversigten vil indeholde oplysninger om samtlige værdipapirer eller midler, som Møns Bank opbevarer for Dem ved udgangen af året. Hvis oplysningerne fremgår af andre oversigter, kan Møns Bank undlade at udsendeoversigten. Hvor det er relevant, vil det desuden fremgå, om Deres værdipapirer har været genstand for værdipapirudlån og lignende. - lovgivningen under alle omstændighedergør Møns Bank ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. Efter behov kan der mod gebyr bestilles oversigter, der viser den aktuelle beholdning.

12 Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Depotgebyr Møns Banks gebyrer for opbevaring af værdipapirer i depot og for de hermed forbundne arbejdsydelser beregnes til de til enhver tid gældende priser, som oplyses på forlangende. Møns Bank opkræver depotgebyret mindst en gang årligt. Gebyret hæves på Deres konto i Møns Bank. Regler for andre depottyper m.v. For sikkerhedsdepoter, forvaltningsdepoter, herunder forvaltning af båndlagte midler og midler tilhørende umyndige, medarbejderaktiedepoter, pensionsdepoterog andre depoter, gælder yderligere regler, som oplyses efter anmodning fra Dem. De til enhver tid gældende priser fremgår af Møns Banks prisbog. 2. Regler for nytegning, fondsaktier, konvertible obligationer og købstilbud Nytegning Hvis der i Statstidende eller i landsdækkendehverdagsmorgenaviser indbydes til nytegning af aktier og/eller obligationer, herunder konvertible obligationer med fortegningsret for de hidtidige aktionærer og/eller obligationsejere, underretter Møns Bank Dem herom, såfremt tegningsfristen gør underretning mulig. De anmodes om inden for en af Møns Bank angivet frist at meddele, hvorvidt: - nytegning ønskes foretaget - tegningsretterne skal søges solgt - supplerende/overskydendetegningsretter skal søges købt/solgt. Såfremt Møns Bank ikke inden for den givne frist har modtaget Deres instruktion, og/eller De ikke stiller midler til rådighed for tegning, er Møns Bank berettiget til at sælge tegningsretterne bedst muligt for Deres regning. Møns Bank påtager sig dog intet ansvar for, at et eventuelt salg kan gennemføres. Hvis værdien af tegningsretterne er mindre end omkostningerne ved eventuelt salg, kan Møns Bank undlade at sælge dem. Ikke benyttede tegningsretter, der er registreret i VP SECURITIES, vil efter tegningsperioden blive slettet af VP SECURITIES uden meddelelse til Dem. Fondsaktier Hvis det i Statstidende eller landsdækkende hverdagsmorgenaviser offentliggøres, at der udstedes fondsaktier, underretter Møns Bank Dem herom. De anmodes om inden for en af Møns Bank angivet frist at meddele, hvorvidt: - fondsaktierne ønskes hjemtaget - aktieretterne skal søges solgt - supplerende/overskydendeaktieretter skal søges købt/solgt. Hvis værdien af aktieretterne er mindre end omkostningerne ved eventuelt salg, kan Møns Bank undlade at sælge dem. Ikke benyttede aktieretter, der er registreret i VP SECURITIES, vil efter tegningsperioden blive slettet af VP SECURITIES uden meddelelse til ejer. Konvertible obligationer På tidspunktet for konvertering af konvertible obligationer, som offentliggøres i Statstidende, underretter Møns Bank Dem herom, såfremt konverteringsfristen gør underretning mulig. De anmodes om inden for en af Møns Bank angivet frist at meddele, hvorvidt: - de konvertible obligationer ønskes konverteret til aktier - de konvertible obligationer skal inkasseres ved forfald. Såfremt Møns Bank ikke inden for den givne frist har modtaget Deres instruktion, er Møns Bank berettiget til for Deres regning og risiko at vælge den af ovennævnte muligheder, der efter Møns Banks skøn er mest fordelagtig for Dem. Købstilbud Møns Bank orienterer Dem om fremsatte købstilbud, hvis tidsfrister m.v. gør det muligt. Møns Bank er ikke ansvarlige over for Dem, såfremt De ikke benytter Dem af købstilbuddet inden for den fastsatte frist. 3. Særlige regler for værdipapirer registreret i VP SECURITIES For obligationer, aktier og andre fondsaktiver, der er registreret i VP SECURITIES, gælder følgende betingelser: Registrering i VP SECURITIES I VP SECURITIES registreres udstedelse og omsætning af danske obligationer, danske aktier og andre fondsaktiver, der er godkendt til registrering af Finanstilsynet samt rettigheder over disse. Registreringen sker på en konto i VP SECURITIES (en VP-konto). Ændringsmeddelelser Såfremt intet andet er aftalt, udsendes der ved ændringer i det registrerede på VP-kontoen meddelelse efter gældende regler. De har mulighed for at fravælge meddelelserne efter de gældende regler. Der beregnes sædvanligt gebyr for udsendelse af ændringsmeddelelser. Ved fravalg vil der ske reduktion af gebyrberegningen. Renter På forfaldsdagen vil renter af obligationer blive indsat på kontoen tilknyttet depotet. Hvis intet andet er aftalt, fremsendes meddelelse om rentebeløbet. Såfremt Møns Bank ikke inden for den givne frist har modtaget Deres Udtrækning instruktion, og/eller De ikke stiller midler til rådighed for indkøb af aktieretter, hjemtager Møns Bank størst muligt antal fondsaktier og er Efter udtrækning af obligationer vil meddelelse om eventuelle udtrukne beløb blive sendt til Dem og eventuelle andre berettigede, berettiget til at sælge eventuelle overskydende aktieretter bedst muligt for Deres regning. Møns Bank påtager sig dog intet ansvar for, medmindre andet er aftalt. På forfaldsdagen indsættes udtrækningsbeløbet på kontoen tilknyttet at et eventuelt salg kan gennemføres. depotet.

13 Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Udbytte På tredje børsdag efter generalforsamlingen vil udbytte af aktier og investeringsforeningsandele,eventuelt med fradrag af udbytteskat, blive indsat på kontoen tilknyttet depotet. Udenlandske værdipapirer registreret i VP SECURITIES Afkast fra udenlandske værdipapirer registreret i VP SECURITIES anvises fra VP SECURITIES i danske kroner til Møns Banks konti. Møns Bank indsætter afkastet på Deres konto. Udenlandske obligationer registreret i VP SECURITIES kan ikke navnenoteres, uanset at obligationen i dens oprindelige form kan navnenoteres i hjemlandet. Anmeldelser og dispositioner over værdipapirer Køb og salg, anmeldelse af rettigheder og andre dispositioner over obligationer, aktier m.v. sker på Deres anmodning gennem Møns Bank og kan ske gennem samtlige af Møns Banks afdelinger. Møns Bank sørger for, at ændringen bliver registreret på VP-kontoen. Ved Deres køb tages forbehold for rettidig betaling. Dokumentation for anmeldelse Ved enhver anmodning om, at Møns Bank skal foretage en registrering på VP-kontoen, kan Møns Bank kræve dokumentation for: - at anmeldelsen kommer fra rette vedkommende - at dispositionen kan registreres - at rettigheden består. Forinden indrapportering til VP SECURITIES foretager Møns Bank en prøvelse af de anmeldte rettigheder og kan kræve, at andre nødvendige oplysninger foreligger, for at registrering kan ske, ellers kan anmeldelsen afvises. Hvis det sker, får De begrundelsen for afvisningen, samt oplysninger om adgang til klage til Klagenævnet for værdipapircentraler. På begæring får De udleveret en skriftlig bekræftelse med angivelse af det tidspunkt, hvorpå anmeldelsen er modtaget. Tidspunktet for anmeldelsens virkning Ved anmeldelse om registrering på VP-kontoen får registreringen retsvirkning fra tidspunktet for anmeldelsens endelige prøvelse i VP SECURITIES. (Prøvelsen er en kontrol af anmeldelsens formelle gyldighed). Møns Bank skal have modtaget anmeldelsen inden for den sædvanlige åbningstid i afdelingen, hvor VP-kontoen føres. Indgivelse af anmeldelse kan ske på følgende måder: - Ved anmelders personlige henvendelse i Møns Bank - pr. brevpost - pr. telefon, telefax eller anden teknisk meddelelsesform. Anmeldelse indgivet pr. telefon eller anden teknisk meddelelsesform skal bekræftes pr. brevpost fremsendt samme dag. Ordlyden i den første anmeldelse er gældende. Notering på navn Begæring om notering af navn på aktier m.v. indgives til Møns Bank, og Møns Bank anmelder begæringen over for VP SECURITIES. På Deres begæring bekræfter Møns Bank skriftligt, at anmodning om navnenotering er registreret på kontoen samt datoen herfor. Når et selskabs aktier skifter status til/fra at være navneaktier, kan Møns Bank foretage den fornødne registrering, såfremt intet andet er aftalt. Hverken danske eller udenlandskeobligationer kan noteres på navn. For aktier, beviser i investeringsforeninger og lignende gælder, at det udstedendeselskab i sine vedtægter kan bestemme, om de udstedte værdipapirer skal udstedes på navn (navnepapirer) eller i ihændehavere (ihændehaverpapirer). Selskaber, der har udstedt navnepapirer, har ofte i deres vedtægter en bestemmelse om, at stemmeret på selskabets generalforsamling er betinget af, at aktionærens aktier har været noteret i selskabets aktiebog i et nærmere angivet tidsrum forud for generalforsamlingen. Deponering af navneaktier Ved deponering af navneaktierm.v. vil anmodningom navnenotering blive registreret, medmindre De begærer andet. Ved salg af navneaktier m.v. er Møns Bank bemyndiget til at foranledige aktierne afnoteret. Deponering af ihændehaveraktier Ved deponering af ihændehaveraktier m.v. vil anmodning om navnenotering kun blive registreret, hvis De begærer det. Ved salg af ihændehaveraktier m.v. er Møns Bank bemyndiget til at foranledige aktierne afnoteret. Registreringsophør i VP SECURITIES Når et fondsaktiv ikke længere registreres i VP SECURITIES, vil meddelelse herom blive sendt til Dem og eventuelle rettighedshavere. Meddelelsen indeholder så vidt muligt oplysninger om baggrunden for ophøret samt om en eventuel udbetaling af beløb i form af dividende eller tilbagebetaling af indbetalte beløb og lignende, eller helt eller delvist vederlag i fondsaktiver udstedt af den fortsættende udsteder eller tilsvarende. Meddelelsen gives af VP SECURITIES eller Møns Bank efter aftale med VP SECURITIES. Klage Klage over en afgørelse om registrering, ændring eller udslettelse af rettigheder over obligationer, aktier m.v. eller Møns Banks afvisning af en anmeldelse skal indgives skriftligt til: Klagenævnet for Værdipapircentraler c/o VP SECURITIES A/S Weidekampsgade København S senest 6 uger efter, at registreringen i VP SECURITIES er sket. Klageafdelingen kan i særlige tilfælde behandle klager, der indgives efter udløbet af ovennævnte klagefrist. Samtidig med indsendelsen af klagen skal der betales en klageafgift. De kan få klagevejledning ved henvendelse til Møns Banks klageansvarlige. Oplysninger om Møns Banks klageansvarlige kan findes på Møns Banks hjemmeside. Erstatning En dansk værdipapircentral er erstatningspligtig for tab, der skyldes fejl i forbindelse med registrering, ændring eller sletning af rettigheder på depoter i den pågældende værdipapircentral eller udbetalinger herfra, selvom fejlen er hændelig. Kan fejlen henføres til Møns Bank, er Møns Bank erstatningspligtige, selvom fejlen er hændelig. Den samlede erstatning for tab, der skyldes den samme fejl, kan ikke overstige 500 mio. kr. Hvis et dansk depotførende institut ikke selv

14 Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot kan betale, hæfter de øvrige danske depotførende institutter for det manglende beløb, dog maksimalt 500 mio. kr. - at afsende påkravsmeddelelse iht. tinglysningslovens 42a til debitor, såfremt denne har adresse her i landet. Lovgivning De nærmere regler om obligationer, aktier m.v. registreret i VP SE- CURITIES, herunder om betingelserne for og retsvirkningerne af registrering, fremgår af lov om værdipapirhandel m.v. og de tilhørende bekendtgørelser samt lov om finansiel virksomhed. 4. Regler for værdipapirer, der ikke registreres i VP SECURITIES Obligationer Samtlige beløb modtages med forbehold af Deres godkendelse og uden ansvar for Møns Bank. Kun efter særlig aftale kan der træffes foranstaltninger, som er nødvendige for at holde forsikringsgaranti eller anden pantebrevskaution i kraft samt foretage rettidig anmeldelse om misligholdelse af garanterede pantebreve over for garantistiller. Møns Bank forbeholder sig et antal dage efter terminens udløb, før det med sikkerhed kan konstateres, om en terminsydelse er indbetalt. Møns Bank efterser obligationer for udtrækning eller opsigelse, hvis bekendtgørelsen herom finder sted i Statstidende eller de officielle trækningslister. Udtrukne obligationer, gevinster og rentekuponer inkasseres ved forfald. Aktier Møns Bank inkasserer udbyttekuponer fra deponerede aktier, såfremt tid og sted for indløsning af udbyttekuponerne offentliggøres i Statstidende eller i landsdækkende hverdagsmorgenaviser. Med hensyn til nytegning, fondsaktier samt konvertible obligationer henvises til foranstående bestemmelser. Efter særskilt aftale påtager Møns Bank sig at få værdipapirer, der ikke er registreret i VP SECU- RITIES, noteret på navn eller ihændehaver. Registering i VP SECURITIES Når en udsteder af fondsaktiver, der ikke noteres på NASDAQ OMX Copenhagen A/S eller en udsteder af udenlandske fondsaktiver får tilladelse til registrering af disse i VP SECURITIES, sørger Møns Bank for registrering af de deponerede fondsaktiver, uden forhåndsmeddelelse til Dem, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. Interimsbeviser mv. Møns Bank ombytter interimsbeviser m.v. med aktier eller obligationer og taloner med nye kuponark. Pantebreve mv. Møns Bank modtager pantebreve m.v. til opbevaring i depot, såfremt De oplyser debitors navn, adresse, CPR-nr. eller cvr-nr. samt pantebrevets aktuelle restgæld. For pantebreve, gældsbreve og lignende påtager Møns Bank sig, medmindre andet er aftalt: - at underrette debitor om deponeringen, såfremt debitor har en adresse her i landet - at modtage fastsatte ydelser fra debitor til indsættelse på Deres konto. Møns Bank er på Deres vegne tilmeldt "PBS" som kreditor, hvorfor betalinger af pantebrevsydelser m.v. som betales gennem dette automatiske betalingssystem, er undergivet de for systemet til enhver tid gældende regler. Reglerne udleveres til Dem på forlangende - at underrette Dem, når ydelser er betalt - at modtage eventuelle ejerskifteafdrag og lignende samt underrette Dem herom. Sådanne beløb modtages med forbehold af ejers godkendelse og uden ansvar for Møns Bank 5. Regler for udenlandske værdipapirer Opbevaring af udenlandske værdipapirer Udenlandske værdipapirer - herunder danske papirer noteret på udenlandskebørser eller registreret via udenlandske depotcentraler - opbevares hos en af Møns Banks forretningsforbindelser, hvis intet andet er aftalt. De er i samme omfang som Møns Bank selv underkastet de retsregler og sædvaner, som gælder for den udenlandske forretningsforbindelse, såvel som dennes forretningsbetingelser. Deres værdipapirer kan opbevares i et samledepot. Værdipapirerne vil som udgangspunkt altid være opbevaret i et andet depot end Møns Banks egne værdipapirer. I tilfælde, hvor Finanstilsynet har givet tilladelse hertil, kan Deres værdipapirer dog være opbevaret i samme depot som Møns Banks egne værdipapirer. Møns Bank er berettiget til at afgive oplysninger om Deres identitet og beholdning af værdipapirer, såfremt det pågældende lands lovgivning kræver dette. De vil ikke modtage meddelelse om generalforsamlinger og kan kun efter særlig aftale forvente at få tildelt stemmeret. Andre meddelelser fra selskaberne vil kun blive givet til Dem, såfremt det drejer sig om afkast eller emissionsaktiviteter. Hvis Deres depot bliver underlagt retsreglerne i et land udenfor Den Europæiske Union eller uden for et land Fællesskabet har indgået aftale med det finansielle område, kan Deres rettigheder i forbindelse med disse værdipapirer eller midler variere som følge heraf. Renter af udenlandske værdipapirer opbevaret hos Møns Banks udenlandske forretningsforbindelse For depoter bestående af udenlandskeværdipapirer, som opbevares hos en af Møns Bank valgt forretningsforbindelse, kan De normalt forvente, at rente af obligationer indsættes på Deres konto på forfaldsdagen, såfremt beløbet er stillet til Møns Banks disposition. Møns Bank er uden ansvar for tilbagesøgning af udenlandskeskatter og afgifter, medmindre andet er aftalt. Udbytte af udenlandske værdipapirer opbevaret hos Møns Banks udenlandske forretningsforbindelse Modtagne aktieudbytter indsættes på Deres konto, når Møns Bank har fået meddelelse om udbyttets forfald fra den udenlandske forretningsforbindelse, og beløbet er stillet til Møns Banks disposition. Møns Bank er uden ansvar for tilbagesøgning af udenlandsk udbytteskat, medmindre andet er aftalt.

15 Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Rente og udbytte af udenlandske værdipapirer, der fysisk er opbevaret i Møns Bank Rente og udbyttekuponer af udenlandske værdipapirer, som efter aftale er deponeret hos Møns Bank, fremsendes til inkasso i udlandet og indsættes på Deres konto, så snart Møns Bank har modtaget ydelserne fra udlandet. Rente og udbytte af navnenoterede udenlandske værdipapirer, der fysisk er opbevaret i Møns Bank For udenlandske værdipapirer, der i udlandet er noteret på Deres navn og deponeret hos Møns Bank, påtager Møns Bank sig intet ansvar i forbindelse med emissionsaktiviteter og betalinger m.v. Nytegning, fondsaktier m.v. vedr. udenlandske værdipapirer I tilfælde af nytegning af aktier og/eller tegning af obligationer, herunder konvertible obligationer og warrants samt ved udstedelse af fondsaktier, underretter Møns Bank Dem herom, såfremt tegningsfristen gør underretning mulig. Afslutning af en emission - herunder bogføring af provenu m.v. - foretages først, når afregningsgrundlaget er stillet til Møns Banks disposition fra den udenlandske forretningsforbindelse. 6. Ændring af disse betingelser Møns Bank forbeholder sig ret til med virkning for fremtidige handler at ændre disse betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot udenvarsel, hvis ændringen er til fordel for Dem, og med 3 måneders varsel, hvis ændringen ikke er til fordel for Dem. De får oplysning om ændringer ved brev eller ved annoncering i dagspressen, eller når Møns Bank udsender den første depotoversigt efter annoncering. Har De Netbank, kan orientering ske elektronisk. I Møns Banks filialer kan De få udleveret opdaterede "Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot", ligesom de er tilgængelige på Møns Banks hjemmeside. Hvis det er hensigtsmæssigt, på baggrund af den måde forretningerne mellem Møns Bank og Dem udføres på, kan Møns Bank opdatere disse betingelser ved at henvise til Møns Banks hjemmeside.

16 Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen, tidshorisonten for investeringen og din risikovillighed. Profilen er grundlaget for bankens anbefaling af aktier og obligationer. Du afdækker din investeringsprofil ved at tage stilling til - din finansielle situation - hvad formålet er med din investering - hvor lang din tidshorisont er - hvilken risiko du er villig til at løbe - din erfaring med at investere. Hvis du har flere depoter, kan du vælge en profil for hvert depot. Er dit depot f.eks. omfattet af en aftale om investering, er det den aftale, der fastlægger din investeringsprofil. Din finansielle situation Før du investerer, bør du danne dig et overblik over, hvor stor din formue er. Formuen kan f.eks. bestå af pensionsordninger, friværdi i boligen, investeringer i værdipapirer, kontanter og egen virksomhed. Her ser vi på investering af pensionsopsparingog frie midler, det vil sige friværdi i boligen, kontant opsparing m.m. Pensionsmidler Når du indskyder penge på en kapital-, rate- eller selvpension, er beløbet bundet til pensionstidspunktet- for ratepension dog indtil den sidste rate er udbetalt. Du har forskellige muligheder for at investere de bundne midler. Dette beskriver kun, hvordan du investerer via eget depot. Frie midler Når du har dannet dig et overblik over dine frie midler, skal du overveje, hvor meget du vil investere. Det har betydning for, hvilke og hvor mange forskellige værdipapirer det er fornuftigt at købe. Du skal være opmærksom på, at hvis beløbet ikke er så stort, bliver afkastet påvirket forholdsmæssigt meget af omkostningerne, og afhængigt af hvad du har investeret i, kan det medføre tab. Du skal desuden overveje, om du har behov for et løbende afkast, f.eks. til husleje eller lignende. Hvis det er tilfældet, kan det være en fordel at investere nogle af pengene i obligationer, der giver løbende renteudbetalinger. Formål Det er vigtigt at have et klart formål med en investering. Vi skelner mellem - opsparing til pension - privates opsparing af frie midler - virksomhedens opsparing af frie midler - midler, der er under virksomhedsskatteordningen(ordningen bruges ofte af selvstændige, f.eks. advokater, læger gælder særlige regler for, hvilke typer af værdipapirer der må investeres i. Derfor skal du altid oplyse det til din rådgiver, hvis du er omfattet af denne ordning). Når vi skelner mellem fire formål, skyldes det, at afkastet af investeringer beskattes forskelligt. Det betyder blandt andet, at der er forskel på, hvordan du bør sammensætte dine investeringer, alt efter om du investerer via et pensionsdepot eller med frie midler. Tidshorisont Tidshorisonten er den periode, der går, fra du investerer, til du forventer, du skal bruge pengene. Tidshorisonten har blandt andet betydning for, hvilke typer af værdipapirer du bør vælge. Hvis du skal bruge nogle af pengene inden for kort tid, bør du investere i papirer, hvor risikoen for kursfald er begrænset. Hvis du allerede skal bruge pengene inden for et år, bør du overveje, om det overhovedet er hensigtsmæsigt at investere, fordi omkostningerne måske tager en stor del af afkastet. Du bør jævnligt vurdere, om den tidshorisont, du har investeret ud fra, fortsat passer. I takt med at du nærmer dig det tidspunkt, hvor du skal bruge pengene, bør du overveje at reducere andelen af aktier og købe flere obligationer. Risiko Når man taler om risiko i forbindelse med investering, er det den risiko, man er villig til at løbe for at få et højere afkast. Afkast og risiko følges sædvanligvis ad - jo større afkast du satser på at få, jo større risiko har du også for at tabe pengene. Risikoen ligger i, at kursen kan være faldet, når du skal bruge pengene. Banken anbefaler, at aktieandelen passer til din risikovillighed. Jo højere afkast du satser på, jo højere risiko må du løbe, og jo større aktieandel bør du have i din portefølje. Vi opdeler risikovilligheden i minimal, almindelig og høj. Der kan være stor forskel på, hvordan man opfatter risiko. Det er derfor vigtigt, at du tager udgangspunkti dine egne forhold. Din erfaring med at investere Hvor stor erfaring du har med at investere, hænger sammen med, hvor længe og hvor ofte du har handlet værdipapirer. Selvom du kun har investeret i et år, kan du godt have stor erfaring, hvis du f.eks. handler hver dag og følger markedet tæt. Du kan også have haft dit depot i 20 år, men have begrænseterfaring, hvis du stort set aldrig handler og kun sjældent ser på dine investeringer. Erfaring kan også opnås, hvis du dagligt via dit arbejde eller uddannelse følger med i den økonomiske udvikling og de finansielle markeder. Hvis du har begrænset erfaring med at investere, anbefaler vi, at du vælger en ikke-risikofyldt sammensætning af dine investeringer. Skat Dine skatteforhold er en vigtig del af investeringsprofilen. Derfor er det også vigtigt, at du har overblik over din skat, inden du investerer. Banken rådgiver om skat i forbindelse med konkrete handler, men påtager sig ikke ansvaret for rådgivning om dine øvrige skatteforhold. Derfor anbefaler vi, at du rådfører dig med en revisor, hvis du er i tvivl om en investerings indflydelse på dine personlige skatteforhold. Fordeling mellem aktier og obligationer Når du har afklaret din investeringsprofil, er næste skridt at se på fordelingen mellem aktier og obligationer. Det vigtigste for fordelingen mellem aktier og obligationer er risiko og tidshorisont. Jo højere risikovillighed og jo længere tidshorisont, jo flere aktier anbefaler vi. I banken får du rådgivning om, hvilken fordeling der passer bedst til din investeringsprofil. Alle vores anbefalinger tager udgangspunkti din investeringsprofil og bankens forventninger til fremtiden på de finansielle markeder. Når vi anbefaler en bestemt fordeling af papirer, er det, fordi vi mener, at det er den optimale fordeling netop på det tidspunkt, du får anbefalingen. Da der er tale om forventninger, kan vi naturligvis ikke give dig en garanti for, at det går, som vi forventer. Hvis du har andre forventninger til fremtiden end banken, kan du enten selv eller sammen med din rådgiver vælge værdipapirer, der passer til dine forventninger. Valg af konkret investering Når du har valgt de regioner og sektorer, du vil investere i, skal du vælge konkrete værdipapirer. I de følgende afsnit kan du læse om - obligationer - aktier - investeringsforeningsbeviser.

17 Råd om værdipapirhandel Obligationer En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale et fast beløb over en bestemt periode. Afkastet af en obligation består af - renter, der beregnes ud fra obligationens pålydende værdi - kursgevinster/-tab i forbindelse med udtrækning eller som forskellen mellem købs- og salgskurs. Når du køber en obligation med en fast rente, betaler du en kurs, der er afhængig af den aktuelle markedsrente. Hvis markedsrenten stiger, falder kursen, alt efter hvor kursfølsom obligationen er. Kursfølsomheden på en obligation afhænger af, om den har en kort eller en lang løbetid, og det kalder man obligationens varighed. Jo længere løbetid, jo mere kursfølsom er obligationen. Risiko Risikoen ved en investering i obligationer kan opdeles i tre: - Risikoen for, at markedsrenten stiger - det betyder, at kursen falder. - Risikoen for, at valutaen falder i kurs - det påvirker afkastet negativt. - Risikoen for, at udstederen ikke kan betale pengene tilbage. Valutarisiko Udenlandske obligationer har - i forhold til obligationer udstedt i danske kroner - en valutarisiko. Ændringer i valutakursen kan påvirke dit afkast på obligationen i enten positiv eller negativ retning. Hvis du f.eks. har købt en norsk obligation, og norske kroner falder med fem procent i forhold til danske kroner, reduceres dit samlede afkast i danske kroner med fem procent. Hvis norske kroner derimod stiger med fem procent i forhold til danske kroner, stiger afkastet i danske kroner med fem procent. Der kan være flere grunde til at købe udenlandske obligationer. Mange udenlandskeobligationer giver en høj rente, og det kan være en fordel at investere i udenlandske obligationer for at sprede risikoen. Desuden kan du have en forventning om, at valutakursen stiger i forhold til danske kroner. På grund af de større handelsomkostninger, og opbevaringsomkostninger bør investeringen være af en rimelig størrelse. Udstederrisiko Der findes tre primære udstedere af obligationer: - Lande (statsobligationer) - Realkreditinstitutter (realkreditobligationer) - Selskaber (erhvervsobligationer) Alle tre typer af udstedere kan være danske eller udenlandske. Specielt for statsobligationer er det vigtigt at skelne mellem udstederefra "etableredelande", f.eks Danmark, USA eller Tyskland, og udstedere fra "nye markeder", f.eks. Brasilien, Venezuela eller Argentina. Obligationer fra de "nye markeder" er ofte mere risikable, da de enkelte landes økonomiske systemer ikke er så veludviklede som de "etablerede landes". Obligationerne er typisk stående lån, det vil sige, at du får renter en gang om året. Obligationen betales tilbage til kurs 100 på det tidspunkt, hvor obligationen udløber. Din risiko for tab er mindst, hvis du køber en statsobligation, der udløber på det tidspunkt, hvor du forventer at skulle bruge pengene. Danske statsobligationer er særligt egnede, hvis du ønsker en sikker investering og har en klar ide om, hvornår du skal bruge pengene. Der er lidt større risiko forbundet med, at investere i udenlandske obligationer fra et af de andre "etablerede lande", f.eks. USA, Sverige eller Norge. Det skyldes, at du her også har en valutarisiko. Det er mest risikabelt at investere i udenlandske obligationer fra et af de "nye markeder". f.eks. Brasilien, Venezuela eller Argentina. Her er der både en valutarisiko og en større risiko for, at udstederen ikke lever op til sine forpligtelser. Vi anbefaler altid, at udenlandske obligationer kun udgør en lille del af de samlede investeringer, specielt hvis udstederen er fra et af de "nye markeder". Realkreditobligationer Statsobligationer En af de sikreste investeringer, du kan foretage som dansk investor, er at købe danske statsobligationer. Du løber ingen valutarisiko, og risikoen for, at Danmark ikke kan Erhvervsobligationer overholde sine tilbagebetalinger, er minimal. Gennem en lang årrække har danskerne finansieret deres boliger ved at optage realkreditlån. Derfor er det danske marked for realkreditobligationer stort og veludviklet. Realkreditinstitutterne formidler og administrerer lånene, men boligejerne har reelt lånt pengene af de investorer, der har købt obligationerne. Det betyder, at de renter og afdrag, boligejerne betaler, tilfalder investorerne, mens realkreditinstituttet kun beholder administrationsbidragene. Realkreditinstitutterne tager sig af alle praktiske forhold omkring lånene og udstedelse af obligationer. Boligejeren kommer altså aldrig i direkte kontakt med investor. Udstederrisikoen på det danske realkreditmarked er forholdsvis lav. Det hænger sammen med, at den enkelte låntager nøje kreditvurderes, samtidig med at realkreditinstitutterne har sikkerhed i låntagernes ejendomme. Der findes to hovedtyper af realkreditobligationer i Danmark, nemlig rentetilpasningslån og konverterbare realkreditobligationer. Realkreditlignende obligationer kan også købes i andre lande. Rentetilpasningslån Rentetilpasningslån er stående lån, hvor du får renter en gang om året. Obligationen tilbagebetales til kurs 100 på det tidspunkt, den udløber. Disse obligationer ligger risikomæssigt meget tæt på statsobligationer, og mange bruger dem som et alternativ til statsobligationer. Konverterbare realkreditobligationer En konverterbar realkreditobligation udbetaler rente og ordinære afdrag hvert kvartal til forskel fra statsobligationer og rentetilpasningslån. Når en realkreditobligation er konverterbar, har boligejeren ret til at indfri sit gamle lån og optage et nyt. Hvis boligejeren skifter til et lån med lavere rente, bliver dine obligationer udtrukket til kurs 100, også selv om kursen på din obligation er over 100. Det vil sige, at du skal ud at købe en ny obligation med de omkostninger, det medfører, og samtidig må du acceptere en lavere rente end den, du fik på de "gamle" obligationer. Denne ekstra risiko ved konverterbare realkreditobligationer er en væsentlig årsag til, at du generelt får et lidt større afkast end på tilsvarende statsobligationer. Boligejernes mulighed for at opsige sit lån før tid gør, at obligationens løbetid forkortes, og derfor kan du ikke regne med den varighed, der står i kurslisten fra NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Jo hurtigere du modtager en del af din oprindelige investering, jo kortere bliver obligationens varighed i forhold til obligationens løbetid. Realkreditobligationer er særligt egnede, hvis du har brug for et løbende afkast og ønsker en investering, der giver lidt mere i rente end statsobligationer. Du skal være opmærksom på, at de kvartalsvise udtrækninger kan svinge meget fra termin til termin. Det er blevet mere almindeligt, at store virksomheder udsteder obligationer, når de har behov for at låne penge. Erhvervsobligationer giver ofte et større afkast end f.eks statsobligationer, da risikoen for, at låntager ikke kan tilbagebetale lånet, typisk er højere. Hvis en virksomhed kommer i økonomisk vanskeligheder, vil obligationen falde i kurs. Der er stor forskel på risikoen ved erhvervsobligationer, da de udstedes af både kendte og solide selskaber og af mindre solide selskaber. Når du skal vurdere risikoen ved en erhvervsobligation, kan

18 Råd om værdipapirhandel du hente hjælp i banken, som kan finde oplysningerne via de internationale kreditvurderingsburauer, f.eks. Standard & Poors eller Moody's. Erhvervsobligationer er egnede, hvis du ønsker et højere afkast af din obligationsinvestering. Risikoen er, at det kan gå anderledes,end kreditvurderingsbureauernevurderer. Derfor anbefaler vi altid, at du spreder din investering på en række virksomheder - særligt hvis du vælger selskaber med en lavere kreditvurdering - og at erhvervsobligationer kun er et supplement til dine øvrige investeringer. Danske indeksobligationer Værdien af en indeksobligation justeres løbende ud fra et givent prisindeks. Når du køber en indeksobligation, sikrer du dig, at prisstigningen ikke udhuler værdien af investeringen. Med andre ord opnår du et fast realafkast i procent ud over inflationen, uanset hvordan inflationen udvikler sig. Indeksobligationer kan udstedes af enten et land, et realkreditinstitut eller et selskab, og risikoen kan derfor være meget forskellig. I Danmark er det mest almindelige, at udstederen enten er et realkreditinstitut eller en statsgaranteret virksomhed, og derfor er risikoen for manglende betalinger oftest minimal. Hvis du investerer i indeksobligationer udstedt den 1. januar 1999 eller senere, indgår afkastet i grundlaget for den skat, du betaler af pensionsafkastet. For indeksobligationer udstedt før den 31. december 1998 gælder der særlige regler. Uanset om du investerer frie midler eller pensionsmidler i indeksobligationer, anbefaler vi, at du kun placerer en mindre del af midlerne i indeksobligationer. Aktieindekserede obligationer Generelt giver langt de fleste aktieindekseredeobligationer mulighed for at få del i en fremtidig stigning i aktiemarkedet, uden at du risikerer at miste hele investeringen. For denne sikkerhed giver du afkald på noget af afkastet. Det kan blandt andet ske ved, at - du ikke får del i hele afkastet, men f.eks. kun i 80 procent af afkastet - der er loft over, hvor meget du i alt kan tjene på stigninger i aktiemarkedet - f.eks. giver du afkald på stigninger over 35 procent. Akieindekserede obligationer findes i mange varianter. Hvordan den enkelte aktieindekserede obligation er sammensat, står altid i det materiale, du kan få udleveret, når du investerer. Aktieindekserede obligationer er for investorer, der ønsker et afkast, som afspejler aktiemarkedets høje afkast, og samtidig ønsker større sikkerhed, end aktieinvesteringer normalt giver. Du skal være opmærksom på, at selvom aktieindekseredeobligationer ofte kaldes for garanterede obligationer, så er der altid - ligesom ved almindelige obligationer - en risiko for, at udstederen ikke overholder sine forpligtelser. Aktier Når du køber en aktie, køber du en del af en virksomhed og dens forventede fremtidige indtjening. Aktien kan give visse rettigheder, f.eks. udbytte og stemmeret på generalforsamlingen. Den kurs, du betaler for en aktie, afhænger af udbud og efterspørgsel og afspejler alle markedsdeltageres aktuelle forventninger til selskabet. Risiko Risikoen ved at investere i aktier er, at der kan ske uforudsete ændringer, der kan påvirke kursen. Der er tre forhold, der påvirker virksomhedenog dermed vurderingen af den: - Interne forhold, f.eks. hvor dygtig ledelsen er, og hvor god virksomheden er til at tjene penge og omstille sig. - Eksterne forhold, f.eks. hvordan virksomheden klarer sig i forhold til konkurrenterne, og hvordan udsigterne er for hele branchen. - Samfundsøkonomiske forhold, f.eks. renteudviklingen og den økonomiske udvikling på virksomhedens vigtigste markeder. Afkast Afkastet af aktieinvesteringer svinger mere end afkastet på obligationer. Når langsigtede investorer alligevel køber aktier, er det, fordi de forventer et bedre afkast, end de kan få på obligationer. Afkastet af en aktie består af udbytte og kursudvikling. Udbyttet er typisk en mindre andel af det samlede afkast og er den del af virksomhedens overskud, generalforsamlingen beslutter at udbetale til aktieonærerne. Kursudviklingen på aktien er normalt det, der har størst betydning for dit afkast som investor. Du kan investere i udenlandskeog danskeaktier. Udenlandskeaktier har ud over kursrisikoen også en valutarisiko, der kan have stor indflydelse på det samlede afkast. For at få det største afkast er det afgørende, at man følger markedet meget tæt, og selv er i stand til at tage beslutninger om, hvornår de enkelte aktier bør skiftes ud. Investering direkte i udvalgte aktier er derfor for investorer, der har en særlig interesse i selv at følge selskaberne - og selv har den nødvendige tid. Hvor stor en del af din opsparing du bør placere i aktier, afhænger af din risikovillighed og tidshorisont. Investeringsforeningsbeviser Du kan købe aktier og obligationer gennem en investeringsforening. En investeringsforening er en forening, hvor medlemmerne går sammen om at investere. De fleste investeringsforeninger samarbejder med en eller flere banker, og navnet på foreningen fortæller ofte, hvilken bank foreningen samarbejder med. Foreningerne er uafhængige af banken, og det vil blandt andet sige, at de har deres egen direktion og bestyrelse uden repræsentanter fra banken. I Møns Bank samarbejder vi blandt andet med bankinvest. Uanset om du investerer et stort eller et lille beløb, vil foreningen sørge for en professionel pleje af investeringen, herunder at den spredes på mange forskellige afdelinger og papirer, så risikoen mindskes. At en investering spredes vil sige, at selvom foreningen investerer i en aktie eller obligation, der klarer sig meget dårligt, så vil den kun fylde så lidt i den samlede investering, at den får lille betydning for det samlede afkast. Det kræver en ganske stor investering, hvis du selv skal have mulighed for at sprede din investering på lige så mange værdipapirer. Obligationsafdelinger Vælger du en obligationsafdeling, investerer foreningen dine og de øvrige investorers penge i forskellige obligationstyper (enten danske eller udenlandske). For hver eneste afdeling findes en meget nøje "varedeklaration", der præcist beskriver, hvad afdelingen må investere i. Samtidig kan du få en oversigt over alle de værdipapirer, afdelingen har investeret i for tiden. Du kan få oplysningerne på investeringsforeningens hjemmeside eller ved at spørge din rådgiver. Aktieafdelinger Vælger du en aktieafdeling, køber foreningen aktier for pengene. De fleste aktieafdelinger er spredt på en række forskellige lande, brancher og selskaber. Men der er afdelinger, som investerer i f.eks. selskaber inden for en enkelt branche. Det giver mulighed for at opnå meget store afkast, når det går godt for branchen. Omvendt kan værdien falde meget, hvis det går dårligt for branchen.

19 Råd om værdipapirhandel Der findes også enkelte afdelinger, som investerer i både obligationer og aktier. Af skattemæssige årsager er de ikke særligt udbredte, og de kræver særlig opmærksomhed, hvis du investerer frie midler. Investeringsforeningsbeviserkan generelt bruges til de fleste former for opsparing, uanset om du investerer frie midler eller din pensionsopsparing. Hvis du driver virksomhed og bruger virksomhedsskatteordningen, må du ikke købe investeringsforeningsbeviserfor virksomhedens midler. Basis foreninger Basis foreninger - det stabile element i bankens anbefaling. Tilsammen dækker foreningerne alle de væsentligste investeringsområder i verden. Anbefalingen kan ændre sig lidt over tid, men den vil være relativ stabil. Vi anbefaler altid, at du placerer den største del af investeringen i disse afdelinger. Special foreninger Specialforeningerne er et supplement. De er mere kortsigtede anbefalinger, bliver derfor løbende udskiftet. Specialforeningerne er samtidig typisk mere snævre i deres investeringsområde. Risikoen bliver større og større, når du bevæger dig fra basis foreninger over mod de specialiserede foreninger. Risiko ved investeringsforeningsbeviser Selvom investeringsforeninger spreder risikoen ved at investere i mange forskellige aktier eller obligationer, er der en risiko ved at investere. Risikoen ved at investere i investeringsforeningsbeviser oplever du som kursudsving. En god tommelfingerregel er, at afdelinger med obligationer er mindre risikobetonede end aktiebaserede afdelinger. Desuden kan beviser med udenlandske papirer svinge mere i kurs end danske beviser, fordi valutakurserne også ændrer sig. Der findes afdelinger med udenlandske værdipapirer, der har reduceret valutarisikoen væsentligt. Specialiseringsgraden har også stor betydning. Investerer en afdeling i et snævert område, er risikoen stor - og omvendt er risikoen lav, hvis afdelingen investerer i et bredt område. Nogle afdelinger investerer i et så afgrænset område, at de på trods af risikospredning kan svinge lige så meget i kurs som en enkelt aktie. Risikone går ofte hånd i hånd med afkastet. Ønsker du, at din investering skal vokse stabilt, må du også acceptere et lavere afkast. Søger du et højt afkast, må du løbe en højere risiko. Afkast Afkast af investeringsforeningsbeviser består af udbytte og kursudvikling. De fleste afdelinger betaler udbytte, der består af - optjente renter - kursgevinster på solgte obligationer - udbytte fra de aktier, afdelingen har investeret i - kursgevinster på aktier, der har været i afdelingens beholdning i mindre end tre år. De forskellige afdelinger giver udbytte mellem en og fire gange om året. Der findes også akkumulerende afdelinger, der kan opdeles i almindelige afdelinger og i særlige afdelinger, som er tilpasset pensionsopsparing (PAL-afdelinger). De akkumulerende afdelinger udbetaler ikke udbytte, men geninvesterer alle nettoindtægter. Det vil sige, at man opsamler overskuddet i formuen, og derfor består afkastet kun af kursstigninger på beviserne. Du må kun købe PAL-afdelinger for dine pensionsmidler, da de er fritaget for den selskabsskat, der gælder for almindelige akkumulerende afdelinger. Dit afkast afhænger især af udviklingen på investeringsmarkederne. Du kan derfor ikke regne med et fast tilbagevendende afkast hvert år. Obligationsafdelinger giver generelt et mere stabilt afkast end aktieafdelinger, hvor afkastene kan svinge meget fra år til år. Omkostninger Investeringsforeningerne trækker deres omkostninger fra i afkastet. Betalingen dækker blandt andet administration og handelsomkostninger i foreningen. Omkostningerne er forskellige fra afdeling til afdeling, og du kan se, hvad omkostningerne har været de seneste år på investeringsforeningernes hjemmesider. Samt på din årsoversigt. Samarbejdsaftaler Møns Bank samarbejder med flere investeringsforeninger. Se bankens hjemmeside for oversigt over samarbejdsaftaler, herunder provisions aftaler. Information Hvis du er medlem af en investeringsforening, har du adgang til mange informationer om investeringerne. På foreningens hjemmeside kan du se beregninger af afkast og søge information om afdelingens formue og sammensætning af værdipapirtyper, lande og sektorer. Derudover kan du få information i de trykte medlemsrapporter. Skal du købe enkelte værdipapirer eller investeringsforeningsbeviser? Ønsker du at investere i enkelte værdipapirer, bør du råde over et større beløb og have erfaring med at investere - og du bør have interesse for og den nødvendige tid til at følge investeringerne. Hvis du skal investere et mindre beløb, ikke interesserer dig særligt meget for investering og hverken har den store erfaring med at investere eller ønsker at bruge tid på at følge investeringerne, kan det være en god ide at investere gennem en investeringsforening. Her betaler du foreningen for at pleje dine investeringer. Værd at vide, når du investerer Her får du en kort introduktion til, hvor og hvordan du kan handle værdipapirer, og hvilke omkostninger der er forbundet med at handle. Hvor kan du handle værdipapirer? Du kan handle værdipapirer via din rådgiver eller via Netbank. Uanset om du handler gennem din rådgiver eller Netbank skal du altid tage udgangspunkt i din aktuelle investeringsprofil. Rådgiver Skal du handle med værdipapirer første gang, anbefaler vi, at du aftaler et møde med din rådgiver. På mødet afklarer du og rådgiveren din investeringsprofil, der gør rådgiveren i stand til, at rådgive dig om investering og udvælge konkrete værdipapirer ud fra dine ønsker og behov. men det er dig, der træffer valget. Du kan handle værdipapirer ved at ringe til banken mellem kl og mandag til fredag, torsdag dog til kl Du handler på egen hånd, men der findes en række værktøjer, der giver dig et godt beslutningsgrundlag, inden du investerer. Du kan f.eks. få nyheder, lave dine egne kurslister, få en grafisk præsentation af depotsammensætningeneller opstille en agent, der overvåger kursen og giver dig besked, når kursen når det ønskede niveau. Handelstyper Der findes tre måder at handle på, nemlig - børshandel - strakshandel - limitering. Du kan læse mere om handelsformerne i folderen "Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer". Insiderhandel

20 Råd om værdipapirhandel Du må ikke købe, sælge eller opfordre andre til at købe eller sælge et værdipapir, hvis du har intern viden, der kan have betydning for handlen. Har du f.eks. kendskab til informationer om udstederen, der kan påvirke prisen på papiret, og som ikke er offentliggjort og videresendt fra fondsbørsen, må du hverken handle papirer selv eller opfordre andre til at handle værdipapirer. Omkostninger Når du handler værdipapirer, er der to typer omkostninger - handelsomkostninger og depotgebyrer. Oplysninger om handelsomkostninger findes i folderen "Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer". Sådan følger du op på dine investeringer Vi lever i en verden, hvor mange ting kan ændre sig i løbet af kort tid. Hvis dine forudsætninger og mål ændrer sig, bør du overveje, om du skal ændre i sammensætningen af dine investeringer og eventuelt tilpasse depotsammensætningen,så den stemmer overens med din investeringsprofil. Det er afgørende, at din investeringsprofil afspejler din aktuelle situation. Du skal være opmærksompå, at banken ikke overvåger og følger op på dine investeringer, medmindre du har indgået en særlig aftale med banken. I Møns Bank giver vi gerne gode råd og anbefalinger af investering, men vi kan dog ikke garantere, at vores anbefalinger altid kommer til at holde stik. Forventningerne til fremtiden bygger nemlig på forudsætninger, som efterfølgende kan ændre sig, og derfor ændrer bankens anbefalinger sig, i takt med at forventningerne til fremtiden ændrer sig. Selvom banken rådgiver og giver dig anbefalinger, er det dig, der beslutter, hvilke papirer du skal købe. Så risikoen for den efterfølgende kursudvikling ligger kun hos dig, uanset om kursudviklingen bliver positiv eller negativ.

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Merkur, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker

Læs mere

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN.

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN. Betingelser for handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) Introduktion Handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) er et vigtigt forretningsområde for GrønlandsBAN- KEN. Derfor ønsker vi

Læs mere

14.06.2016. Vilkår for handel med værdipapirer via netbank

14.06.2016. Vilkår for handel med værdipapirer via netbank 14.06.2016 Vilkår for handel med værdipapirer via netbank Side 2/11 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang til

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom.

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i Betingelser for handel med værdipapirer for kunder i Indhold Introduktion... 3 Kundekategorisering... 3 Kundens oplysningsforpligtelser... 4 Investeringsrådgivning... 4 Generel vejledning... 4 Indhentelse

Læs mere

VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER. og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt:

VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER. og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt: Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Fynske Bank A/S, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker også at gennemføre dine handler effektivt og tilfredsstillende.

Læs mere

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer.

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer. VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER VIA NETBANK Gældende fra 1.11.2007 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Fyn A /S Gældende fra 1. november 2007.

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Fyn A /S Gældende fra 1. november 2007. Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Fyn A /S Gældende fra 1. november 2007. Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Sparekassen Fyn A/S, hvorfor

Læs mere

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og GRØNLANDSBANKEN har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens tilslutning til

Læs mere

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank CVR-nr. 34631328 B19PDFFVÆR Kl. TID Handel med værdipapirer gennem vestjyskbank Handel med værdipapirer er et centralt forretningsområde for vestjyskbank, og derfor er det et område, vi ønsker at give

Læs mere

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede (herefter benævnt kunden) og medundertegnede Sparekassen har d.d. i henhold tilaftale om Webbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens

Læs mere

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede (herefter benævnt kunden) og medundertegnede Andelskassen har d.d. i henhold til Aftale om Webbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens

Læs mere

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede NN (herefter benævnt kunden) og medundertegnede GRØNLANDSBANKEN har d.d. i henhold tilaftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER 1. INTRODUKTION I Basisbank tilbyder vi handel med stort set alle former for værdipapirer, herunder obligationer, aktier og investeringsforeningsbeviser. Du kan

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel mv. samt NASDAQ OMX Nordic

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem Lån & Spar Bank A/S. Handel med værdipapirer

Læs mere

BankNordiks regler for handel med værdipapirer

BankNordiks regler for handel med værdipapirer BankNordiks regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov

Læs mere

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel Side 1 af 25 Dokumentnummer 2013-06-06-13.26.57.222384 Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået

Læs mere

Hovedkontoret. Indhold. 2. værdipapirhandel - funktionalitet

Hovedkontoret. Indhold. 2. værdipapirhandel - funktionalitet Aftale om værdipapirhandel(erhverv) Side 1 af 10 Parter Kunden Pengeinstitut Salling Bank A/S Hovedkontoret Frederiksgade 6 7800 Skive CPR-nr./CVR-nr. 4280014503 Indhold Undertegnede Therodor Estesen von

Læs mere

Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S

Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S 1. Indledning Nedenstående regler for handel med værdipapirer gælder for al værdipapirhandel mellem BIL Bank Danmark A/S (Banken) og bankens kunder. Hvis

Læs mere

Vilkår for handel med finansielle produkter

Vilkår for handel med finansielle produkter Vilkår for handel med finansielle produkter 14.06.2016 Side 2/11 1. Generelt Lægernes Banks almindelige forretningsbetingelser er gældende for ethvert mellemværende mellem kunden og banken, medmindre andet

Læs mere

Grindsted. betalingskonto.

Grindsted. betalingskonto. Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Side 1 af 15 Parter Kunden Pengeinstitut Den Jyske Sparekasse Grindsted Postboks 79, Borgergade 3 7200 Grindsted CPR-nr./CVR-nr. Undertegnede [kunden] (herefter

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

Regler for værdipapirhandel

Regler for værdipapirhandel Regler for værdipapirhandel 1. Indledning Følgende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

Kort om de nye regler

Kort om de nye regler Kort om de nye regler Fra 1. november 2007 gælder nye regler for investeringsrådgivning og handel med værdipapirer. Reglerne tager udgangspunkt i et EU-direktiv, Markets in Financial Instruments Directive,

Læs mere

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel Side 1 af 25 Dokumentnummer 2015-02-27-16.58.12.624590 Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og Møns Bank har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Vilkår for værdipapirhandel

Vilkår for værdipapirhandel Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Merkur er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre et stabilt marked

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen.

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets "Almindelige

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S, herefter kaldet Spar Nord. I øvrigt gælder Spar

Læs mere

Vi gennemfører som udgangspunkt alle kundehandler via Sparekassen Kronjyllands egenbeholdning.

Vi gennemfører som udgangspunkt alle kundehandler via Sparekassen Kronjyllands egenbeholdning. Sparekassen Ballings regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Balling. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt

Læs mere

Vilkår for værdipapirhandel

Vilkår for værdipapirhandel Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Lollands Bank er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre et stabilt

Læs mere

Vilkårene gælder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem kunden og Dronninglund Sparekasse.

Vilkårene gælder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem kunden og Dronninglund Sparekasse. Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Dronninglund Sparekasse er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre

Læs mere

Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne

Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne Side 1 af 11 Vilkårene er gældende fra 1. marts 2009. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende fra 1. oktober 2008. 1. Indledning Formålet med disse vilkår er at give dig et godt overblik over de

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

Tillægsaftale om MitNykredit værdipapirhandel,

Tillægsaftale om MitNykredit værdipapirhandel, Gældende pr. 12. december 2017 Tillægsaftale om MitNykredit værdipapirhandel R8819 Propellant 1217 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 København 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og Nykredit Bank har dags

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets Almindelige

Læs mere

Vilkår for værdipapirhandel

Vilkår for værdipapirhandel Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 I CVR-nr. 31843219 J.nr. 15918-FRS opdateret 8. december 2017 Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Danske Andelskassers Bank

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Jutlander Bank A/S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Jutlander Bank A/S. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter,

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S Almindelige

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1.

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1. Sparekassen Thys regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Thy. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer.

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer. Merkur Andelskasse Vesterbrogade 40, 1 1620 København V Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan

Læs mere

Aftale om børshandelsadgang

Aftale om børshandelsadgang December 2011 Aftale om børshandelsadgang Aftalen om børshandelsadgang gælder Sydbanks ebanking-løsninger (NetBank for private, MobilBank og Online Banking for erhverv). Ved børshandelsadgang har du mulighed

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter inørre Nebel Sparekasse. I øvrigt gælder Nørre Nebel Sparekasses

Læs mere

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel Side 1 af 17 Dokumentnummer 2015-06-12-12.25.34.689435 Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og Den Jyske Sparekasse har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået

Læs mere

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel Side 1 af 18 Dokumentnummer 2015-09-29-09.30.17.674373 Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og Danske Andelskassers Bank A/S har dags dato i henhold til Aftale om Netbank

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018

Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 DB0174 2017.10 I det følgende kan du læse de betingelser, der gælder, når du har indgået en aftale med banken om handel med værdipapirer

Læs mere

1.1 Formålet med nærværende aftale er nærmere at regulere kundens brug af det af Den Jyske Sparekasse tilbudte Netbank værdipapirhandelssystem.

1.1 Formålet med nærværende aftale er nærmere at regulere kundens brug af det af Den Jyske Sparekasse tilbudte Netbank værdipapirhandelssystem. Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Side 1 af 8 Parter Kunden Pengeinstitut Den Jyske Sparekasse Hovedkontor Borgergade 3 7200 Grindsted CPR-nr./CVR-nr. Undertegnede (herefter benævnt kunden)

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Regler for Swipp - erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser.

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Nærværende forretningsbetingelser indeholder en beskrivelse af de muligheder for handel med værdipapirer, som Arbejdernes Landsbank (herefter benævnt

Læs mere

Forretningsbetingelser og politikker. Værdipapirhandel

Forretningsbetingelser og politikker. Værdipapirhandel Forretningsbetingelser og politikker Værdipapirhandel Gældende fra 01.04.2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Ordreudførelsespolitik 4 Formål 4 Best execution (bedste udførelse af ordren) 4 Specifikke

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

Fondshandel og investeringsoverblik

Fondshandel og investeringsoverblik Fondshandel og investeringsoverblik Rådgivning Hvis Netbank brugeren selv handler værdipapirer sker det uden personlig og individuel rådgivning. Netbank brugeren og en evt. fuldmagtsgiver bærer selv ansvaret

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Nr. 178 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Kapitel 2 Vilkår for handlers udførelse Kapitel 3 Afregning af handel med værdipapirer,

Læs mere

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU.

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Disse betingelser gælder, når du har indgået aftale med BankNordik om handel med værdipapirer (finansielle instrumenter). 1. Før du handler 1.1. Inddeling af kunder

Læs mere

1. Regler for handel med værdipapirer

1. Regler for handel med værdipapirer 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. De nye regler stiller skærpede

Læs mere

Ordreudførelses- politik

Ordreudførelses- politik Ordreudførelses- politik Gældende pr. 1. januar 2018 1. Formål Denne ordreudførelsespolitik beskriver de principper, vi følger, når vi udfører ordrer med finansielle instrumenter for vores detailkunder

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Ordreudførelsespolitik

Ordreudførelsespolitik J.nr. 76-16780 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 CVR-nr. 31843219 Ordreudførelsespolitik 1. Indledning Nærværende ordreudførelsespolitik ( politikken ) indeholder en beskrivelse af,

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Sparekasser, der er medlemmer af FMP" (Foreningen af Mindre

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende kaldet Banken) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betingelser for i ndberetning af derivathandler

Betingelser for i ndberetning af derivathandler Betingelser for i ndberetning af derivathandler Gældende fra november 2013 Disse betingelser for indberetning af derivathandler ( Betingelserne ) er gældende mellem dig ( Kunden ) og Danske Bank A/S (

Læs mere

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken.

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken. Side 1 af 12 Vilkårene er gældende fra 1. november 2003 og kan ændres af banken uden varsel. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende Forretningsbetingelser for værdipapirhandel. 1. Indledning Formålet

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Vilkår for handel med værdipapirer

Vilkår for handel med værdipapirer EDB afdelingen Torvet 4, 9400 Nørresundby Tel. 98 70 36 00 Vilkår for handel med værdipapirer B00ASFDEPVILH 1. Indledning Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Nørre sundby Bank,

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer I det følgende kan De læse om de betingelser, der gælder for handel med de værdipapirer, som fondsmæglerselskabet tilbyder handel med. Kundekategorier Selskabet

Læs mere

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk.

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk. 1.1 Vilkår for Swipp Erhverv Indsamling Vilkår for oprettelse Disse vilkår gælder for indsamlinger, hvor Swipp ønskes anvendt til at modtage bidrag til forud angivet formål i forbindelse med tilladte indsamlinger.

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt.

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt. B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y - P O R T A L E N Gældende fra den 8. maj 2017 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MobilePay-portalen (i det følgende kaldet portalen ) giver

Læs mere

Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer

Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer

Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

SCOPE INVESTMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S. Almindelige forretningsbetingelser

SCOPE INVESTMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S. Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser December 2016 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Betingelsernes anvendelsesområde... 3 1.2 Scope Investments serviceydelser og rådgivning... 3 1.3 Samarbejdspartnere...

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Nærværende forretningsbetingelser indeholder en beskri- velse af de muligheder for handel med værdipapirer, som Københavns Andelskasse (herefter benævnt

Læs mere

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer 2 Hvidbjerg Banks generelle beskrivelse af værdipapirer I Hvidbjerg Bank kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere