Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg"

Transkript

1 Betingelser fr handel med værdipapirer i Sparekassen Faabrg Gældende fra 1. nvember Intrduktin Handel med værdipapirer er et vigtigt frretningsmråde fr Sparekassen Faabrg, hvrfr vi ønsker at give gd g relevant rådgivning herm. Vi ønsker gså at gennemføre dine handler effektivt g tilfredsstillende. Sparekassen Faabrg, i det følgende kaldet pengeinstituttet tilbyder handel med strt set alle frmer fr værdipapirer, g kunderne kan gennemføre handler via vres filialer eller via vres Netbank. Grundlaget fr disse betingelser er bekendtgørelse nr. 809 af 29. juni 2007 m investrbeskyttelse ved værdipapirhandel g bekendtgørelse nr. 213 af 5. marts 2007 m værdipapir-handlerens udførelse af rdrer. Regler m investrbeskyttelse bygger på et infrmatins- g rådgivningsprincip. Princippet indebærer, at et pengeinstitut i frbindelse med kunders investeringer kan give sine kunder generel vejledning uden persnlig rådgivning, fretage ekspeditin af rdrer på baggrund af en hensigtsmæssighedstest, men uden persnlig rådgivning, yde persnlig rådgivning, sm kræver en frudgående egnethedstest, g indgå aftale med kunden m udførelse af rdrer vedrørende ikke-kmplekse værdipapirer uden frudgående rådgivning eller hensigtsmæssighedstest (executin nly). Pengeinstituttets frpligtelse til at yde dig rådgivning (fretage egnethedstest), fretage hensigtsmæssighedstest af dine rdrer g infrmatinsfrpligtelser i frbindelse med executin nly afhænger af, m du er kategriseret sm detailkunde, prfessinel kunde eller gdkendt mdpart. Læs mere herm nedenfr i afsnittet kundekategrisering. I disse betingelser får du infrmatin m, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med pengeinstituttet. Ved værdipapirer frstås de instrumenter, der er nævnt i lv m værdipapirhandel 2, stk. 1. Betingelserne gælder i det mfang det er relevant - gså fr prfessinelle kunder g gdkendte mdparter, jf. bilag 1 g 2 til bekendtgørelse nr. 809 af 29. juni 2007 m investrbeskyttelse ved værdipapirhandel. Kundekategrisering I verensstemmelse med bekendtgørelse m investrbeskyttelse ved værdipapirhandel har pengeinstituttet inddelt sine kunder i kategrierne detailkunder, prfessinelle kunder eller gdkendte mdparter. Af din kundeaftale m værdipapirhandel fremgår det, hvilken kategri du tilhører. Kategriseringen har betydning fr, hvilken beskyttelse pengeinstituttet skal yde dig i frm af rådgivning g infrmatiner. Detailkunder har det højeste beskyttelsesniveau, prfessinelle kunder har mindre beskyttelse g gdkendte mdparter har sm udgangspunkt ingen beskyttelse. Pengeinstituttet kan eventuelt tilbyde at indplacere dig i en anden kundekategri. Dette vil have betydning fr dit beskyttelsesniveau. Ønsker du at høre mere m mulighederne fr g knsekvenserne af at blive mkategriseret, skal du kntakte din rådgiver. 1

2 Kundens plysningsfrpligtelser Pengeinstituttet kan lægge plysninger fra dig til grund, medmindre pengeinstituttet ved eller burde vide, at disse plysninger er frældede, fejlagtige, unøjagtige eller ufuldstændige. Pengeinstituttet kan lægge dine plysninger til grund i den frm, du afgiver dem. Investeringsrådgivning Ved investeringsrådgivning frstås persnlige anbefalinger til en kunde m transaktiner i tilknytning til finansielle instrumenter. Ved persnlig anbefaling frstås en anbefaling, der gives til en persn i dennes egenskab af investr, sm tager udgangspunkt i persnens egne mstændigheder g sm udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt: 1) at købe, sælge, tegne, udveksle, indløse, behlde eller garantere et bestemt finansielt instrument, eller 2) at udøve eller undlade at udøve en rettighed, der skyldes et bestemt finansielt instrument, til at købe, sælge, tegne, udveksle eller indløse et finansielt instrument. Definitinen af investeringsrådgivning afgrænser anvendelsesmrådet fr egnethedstesten. Hvis pengeinstituttet yder generel vejledning, vurderer pengeinstituttet derfr ikke, m anbefalingen er egnet eller hensigtsmæssig fr dig. Generel vejledning Pengeinstituttets rådgivning m en bestemt type finansielt instrument udgør ikke investeringsrådgivning i bekendtgørelsens frstand, da anbefalingen til kunden skal relatere sig til transaktiner i specifikke finansielle instrumenter. Det vil fr eksempel sige, at en anbefaling til dig m at købe 100 stk. XX aktier er investeringsrådgivning, hvrimd en anbefaling m at placere en frmue i 60 % bligatiner g 40 % aktier er en generel anbefaling, sm ikke er mfattet af definitinen af investeringsrådgivning. Generelle anbefalinger kan gdt være et led i en investeringsrådgivning, sm munder ud i en anbefaling af transaktiner i specifikke finansielle instrumenter, men den generelle anbefaling kan sm udgangspunkt ikke i sig selv udgøre investeringsrådgivning. Generel vejledning i frm af prdukt-, udsteder- eller markedsinfrmatin såvel skriftlig sm mundtligt vil derfr typisk ikke udgøre investeringsrådgivning. En rdning, hvrefter pengeinstituttet ender generel vejledning g anbefaling til en række navngivne abnnenter knstituerer kke investeringsrådgivning, da der ikke er tale m persnlig anbefaling. Indhentelse af infrmatiner frud fr investeringsrådgivning Når pengeinstituttet yder investeringsrådgivning i frm af en anbefaling rettet til dig persnligt m transaktiner i specifikke finansielle instrumenter eller hvis anbefalingen gives på dit initiativ, vil pengeinstituttet indhente de plysninger m dig, sm er nødvendige g relevante fr, at pengeinstituttet kan frstå g vurdere dit kendskab til g erfaring på det relevante investeringsmråde, din finansielle situatin g investeringsfrmål. Omfanget af de plysninger sm pengeinstituttet vil anmde m, afhænger af kmpleksitetsgraden g risikniveauet fr den tjenesteydelse eller det prdukt, der er tale m, samt af størrelsen af det beløb du ønsker at investere, din kundekategri samt dine knkrete frhld i øvrigt. Pengeinstituttet kan gså anvende plysninger, sm pengeinstituttet allerede besidder m dig i frbindelse med løbende kundefrhld. Oplysningerne vil danne grundlag fr det videre arbejde med pengeinstituttets anbefaling til dig. 2

3 Får pengeinstituttet ikke de frnødne, relevante plysninger til at give en anbefaling rettet til dig persnligt m transaktiner i specifikke, finansielle instrumenter, er det ikke muligt fr pengeinstituttet at rådgive dig m investeringsvalg eller prteføljepleje. Pengeinstituttet kan imidlertid anbefale eller udføre et alternativt prdukt, transaktin eller tjenesteydelse, såfremt dette er egnet fr dig på baggrund af de plysninger, sm pengeinstituttet har fået. Værdipapirhandel uden rådgivning Pengeinstituttet vurderer kun, m en investeringsservice eller et finansielt instrument er egnet fr dig, hvis pengeinstituttet yder investeringsrådgivning eller prteføljepleje til dig. I frbindelse med andre frmer fr investeringsservice end investeringsrådgivning vil pengeinstituttet å baggrund af dit kendskab til g erfaring på det relevante investeringsmråde vurdere, m en investeringsservice eller et prdukt er hensigtsmæssigt fr dig, medmindre transaktinen tilbydes med henblik på udelukkende rdreudførelse (executin nly). Hvis du er kategriseret sm prfessinel kunde, vurderer pengeinstituttet ikke, m det påtænkte prdukt er hensigtsmæssigt fr dig. På baggrund af dit kendskab til g erfaring på det relevante investeringsmråde kan pengeinstituttet tildele dig et handelsrum, hvr du uden pengeinstituttets anbefaling kan fretage transaktiner i specifikke finansielle instrumenter. Hvis du ikke giver pengeinstituttet plysninger eller ikke giver tilstrækkelige plysninger m dit kendskab g dine erfaringer, kan pengeinstituttet ikke afgøre, m et prdukt eller en tjenesteydelse er hensigtsmæssig fr dig. Executin nly-transaktiner Uden frudgående investeringsrådgivning eller indhentelse af plysninger m dit kendskab, erfaring, finansielle situatin eller investeringsfrmål, kan pengeinstituttet fretage executin nly-transaktiner i følgende værdipapirer: aktier, der er ptaget til handel på et reguleret marked her i landet, i andre lande inden fr Den Eurpæiske Unin eller lande, sm Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle mråde, eller på et tilsvarende tredjelandsmarked, pengemarkedsinstrumenter, bligatiner g andre gældsinstrumenter, der ikke mfatter et afledt instrument, andele i investeringsfreninger eller tilsvarende investeringsinstitutter mfattet af rådets direktiv 85/611/EØS (UCITS), andre ikke kmplekse finansielle instrumenter Ved executin nly-transaktiner, har pengeinstituttet ikke vurderet den leverede eller tilbudte tjenesteydelses hensigtsmæssighed, g du er derfr ikke mfattet af det højere investrbeskyttelsesniveau. Dette gælder uanset m transaktinen fretages ved internethandel, handel ved persnlig fysisk henvendelse til pengeinstituttet eller ved rdreafgivelser via telefnen. Hvis du ønsker investeringsrådgivning m en knkret transaktin, anbefaler pengeinstituttet, at du henvender dig i filialen hs din rådgiver, der nærmere kan rådgive dig. Allkering af handler I verensstemmelse med sædvanlig praksis kan aggregering af frskellige kunderdrer eller transaktiner frekmme, når pengeinstituttet udfører ydelser fr dig. Dette vil i vervejende 3

4 tilfælde være til din frdel, men afhængig af de knkrete mstændigheder ved en bestemt rdre, kan det dg gså være en ulempe fr dig. Ordretyper Når pengeinstituttet har mdtaget din rdre, er den bindende fr dig. Pengeinstituttet tilbyder tre rdretyper, der alle har sine egne karakteristika: 1. En limiteret rdre betragtes sm en rdre til køb eller salg af et værdipapir til en nærmere specificeret kurs eller bedre, g i et nærmere specificeret antal. 2. Ordrer, der ikke er en limiteret rdre, betragtes sm en markedsrdre. En markedsrdre kan f.eks. være en rdre, hvr en kunde beder m at få afregnet sin rdre til de aktuelle markedskurser. 3. En vlumenvægtet transaktin til gennemsnitskurs, hvr prisen er beregnet ved en vægtning af størrelse g pris fr de transaktiner, der indgår i beregningen. Denne transaktinstype tilbydes kun ved internethandel. Valutakurs Valutakursen ved handel med udenlandske værdipapirer fastsættes med baggrund i Natinalbankens infrmatinskurs t bankdage før afviklingsdagen (valørdagen) fr fndshandlen, medmindre andet er aftalt. Afregningsprincipper kurtagemkstninger Fr at få gennemført en handel med værdipapirer betaler du en kurtage til pengeinstituttet. Kurtagen beregnes af kursværdien. Når du køber, lægges kurtagen til afregningen, g når du sælger, trækkes kurtagen fra afregningen. Herudver kan du i ngle tilfælde kmme til at betale et tillæg til kursen, når du køber, eller du kan få et fradrag i kursen, hvis du sælger. Om der er tillæg/fradrag g størrelsen heraf afhænger imidlertid af den handelsfrm, du benytter. Oplysninger m kurtage g eventuelle andre gebyrer fremgår tydeligt af hver enkel fndsnta. Pengeinstituttets kurtagesatser ajurføres løbende i henhld til markedsfrhldene. Infrmatin m de til enhver tid gældende satser kan fås ved henvendelse i Sparekassens afdelinger eller ved pslag i vres prisbg. Netbank Der kan tillige handles værdipapirer via pengeinstituttets netbank. Disse regler finder derfr gså anvendelse, hvis du handler værdipapirer gennem vres netbank. I den frbindelse gælder gså pengeinstituttets betingelser fr handel med værdipapirer via netbank. Afvikling af fndshandler Ved afvikling frstås betaling fr g levering af handlede værdipapirer. Afviklingsdagen er - når intet andet er aftalt - tredje børsdag efter handelsdagen fr værdipapirer nteret på OMX Den Nrdiske Børs København, g tre bankdage efter handelsdagen fr unterede værdipapirer. Afviklingsdagen fr en handel med et værdipapir er samtidig valørdag/rentedat. Fr udenlandske værdipapirer gælder særlige frister g regler fr afvikling, sm du kan få 4

5 plyst på frespørgsel. Ved dit køb er pengeinstituttets levering af værdipapirer betinget af, at pengeinstituttet mdtager endelig betaling af afregningsbeløbet senest på afviklingsdagen. Ved dit salg af værdipapirer er instituttets betaling af afregningsbeløbet betinget af, at pengeinstituttet får ubetinget ejendmsret ver værdipapirerne på afviklingsdagen. Fr købte værdipapirer registreret i værdipapircentralen gælder den begrænsning, at der først skal dispneres ver disse på den tilhørende VP-knt den anden bankdag efter afviklingsdagen. Værdipapirer registreret i Værdipapircentralen skal være registreret i kundens dept senest børsdagen før afviklingsdagen. På denne dag må der ikke være registreret rettigheder ver de værdipapirer, der strider md salget - f.eks. pantsætning eller købte værdipapirer, der endnu ikke er til kundens dispsitin. Hvis en handel ikke kan afvikles på afviklingsdagen pga., at du ikke kan betale eller levere, er du erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Ved handler, der gennemføres i kmmissin, bærer du risiken fr, at den part, sm pengeinstituttet har handlet med, kan betale eller levere. Der skal endvidere henvises til pengeinstituttets betingelser fr pbevaring af værdipapirer i dept. Limiterede rdrer Kan en limiteret rdre, der vedrører aktier, sm er ptaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, ikke under gældende markedsvilkår udføres øjeblikkeligt, vil pengeinstituttet tage skridt til at fremme den hurtigst mulige gennemførelse af rdren ved straks at ffentliggøre den limiterede kunderdre på en måde, der gør plysningen let tilgængelig fr andre markedsdeltagere, medmindre du udtrykkeligt bestemmer andet. Fndsnta/bekræftelser Når pengeinstituttet på dine vegne har udført en rdre, sm ikke er udført i frbindelse med prteføljepleje, vil pengeinstituttet hurtigst muligt give dig de væsentligste plysninger m udførelsen. I den frbindelse frbehlder pengeinstituttet sig ret til at give plysninger ved brug af standardkder. Hvis du er kategriseret sm detailkunde, vil pengeinstituttet sende dig en afregningsnta senest den første hverdag efter udførelsen, eller hvis pengeinstituttet mdtager bekræftelsen fra tredjemand, senest den første hverdag efter mdtagelsen af bekræftelsen. Dette gælder dg ikke, hvis afregningsntaen indehlder de samme plysninger sm en afregningsnta, der straks sendes til dig af tredjemand. Ved handel med bligatiner i frbindelse med belåning af fast ejendm frbehlder pengeinstituttet sig ret til at sende de væsentlige plysninger m udførelsen g afregningsntaen sammen med de øvrige plysninger, dg senest én måned efter handlens gennemførelse. I frbindelse med handel med pantebreve fremsendes afregningsntaen hurtigst muligt efter tinglysning. Hvis pengeinstituttet mdtager rdrer fra en detailkunde i frbindelse med andele i kllektive investeringsfreninger mfattet af lv m investeringsfreninger g specialfreninger samt andre kllektive investeringsrdninger m.v. g andele i andre institutter fr kllektiv 5

6 investering, der udføres peridisk, vil pengeinstituttet enten sende dig afregningsntaer, eller give dig plysninger m rdrens udførelse mindst hver sjette måned. Fr så vidt angår mere specielle, finansielle instrumenter sm pantebreve g derivater, vil plysningerne blive givet i det mfang, det er muligt g relevant g under hensyntagen til markedskutymen g de frhld, sm disse finansielle instrumenter handles under. Pengeinstituttet vil på anmdning fra dig tillige give plysninger m rdrens status. Pengeinstituttet vil angive handelsstedet på din fndsnta, hvis dette er muligt g relevant. I situatiner, hvr pengeinstituttet ikke har mulighed fr at angive plysninger m tidspunkt g handelssted, idet pengeinstituttet ikke har mdtaget plysninger fra tredjemand, vil pengeinstituttet undlade at give plysning herm. Handelsstedet angives ved den unikke identifikatin af et reguleret marked, en multilateral handelsfacilitet eller en værdipapirhandler, sm systematisk internaliserer. I andre tilfælde angives handelsstedet sm OTC. Det vil være tilfældet, når en rdre helt eller delvist udføres via pengeinstituttets eget system g med denne sm mdpart. Ligeledes anvendes kden OTC i situatiner, hvr pengeinstituttet anvender en anden værdipapirhandler til at udføre handlen via dennes system g med denne sm mdpart, men hvr der ikke er tale m viderefrmidling, idet pengeinstituttet påtager sig en best executin frpligtelse. Ved viderefrmidling af en kundes rdre fra pengeinstituttet til en anden værdipapirhandler afhænger angivelsen af handelssted på afregningsntaen af, hvrdan denne anden værdipapirhandler udfører rdren. Det handelssted sm angives ved viderefrmidling er det, hvr rdren rent faktisk udføres sm sidste led i handelskæden. Indsigelse vedrørende fndsnta/bekræftelser m.m. Eventuelle indsigelser md indhldet af din fndsnta skal fremsættes straks efter mdtagelsen, g du bør mgående underrette s, hvis fndsntaen ikke mdtages sm aftalt, eller hvis der i øvrigt måtte pstå fejl i denne frbindelse. Fr sen reklamatin kan medføre, at pengeinstituttet ikke kan stilles til ansvar fr en eventuel skade, sm kunne være undgået/minimeret, hvis du havde henvendt dig i tide. Peridisk versigt ved prteføljepleje Når pengeinstituttet udøver prteføljepleje, vil pengeinstituttet give dig peridiske versigter m prteføljeplejen, med mindre sådanne versigter gives af tredjemand. Du kan endvidere yderligere vælge at mdtage de væsentligste plysninger m gennemførte handler efter hver handel på det tidspunkt, hvr pengeinstituttet udfører handlen. Ved udøvelse af prteføljepleje fr en detailkunde vil den peridiske versigt indehlde følgende plysninger, når det er relevant: 1) En redegørelse fr indhldet g værdiansættelsen af prteføljen, herunder nærmere enkeltheder m hvert enkelt finansielt instrument, dets markedskurs eller dagskurs, hvis markedskursen ikke er tilgængelig, g kntantsalden samt prteføljens resultat fr periden. 2) Gebyrernes samlede størrelse kan efter aftale rekvireres fr en peride. 3) De samlede udbytter, renter g andre indbetalinger, der i periden er tilflydt din prtefølje. 4) Oplysninger m anden erhvervsmæssig udvikling, der medfører rettigheder vedrørende finansielle instrumenter i prteføljen. 6

7 Fr detailkunder vil versigten blive givet hver sjette måned. På anmdning vil pengeinstituttet dg give detailkunder peridiske verstiger hver tredje måned. Hvis aftalen mellem pengeinstituttet g en detailkunde m prteføljepleje muliggør en gearet prtefølje, vil pengeinstituttet give kunden peridiske versigter mindst én gang m måneden. Fr detailkunder der har valgt at mdtage plysninger efter hver handel, giver pengeinstituttet versigten mindst hver tlvte måned. Fr transaktiner i værdipapirer, der er mfattet af 2, stk. 1, nr. 1-10, i lv m værdipapirhandel m.v., vil den peridiske versigt dg blive givet hver sjette måned. Behandling af persnplysninger I frbindelse med handel af værdipapirer indsamler g behandler pengeinstituttet persnplysninger, der er nødvendige fr at kunne gennemføre den enkelte handel eller yde investeringsrådgivning. Optagelse af telefnsamtaler Fr at betjene dig krrekt kan pengeinstituttet ptage telefnsamtaler m handel med finansielle instrumenter på bånd. Optagelserne vil kunne anvendes sm bevis fr, hvad der er aftalt mellem dig g pengeinstituttet. Instituttets videregivelse af kundeplysninger I frbindelse med pfyldelse af din rdre kan der i nødvendigt mfang blive tale m at videregive plysninger til instituttets agent, der ligeledes er underlagt tavshedspligt. Der kan gså blive tale m, at plysninger i frbindelse med en handel skal videregives til ffentlige myndigheder i henhld til særlige lvkrav. Annullering af fejlhandler Pengeinstituttet frbehlder sig ret til at annullere allerede indgåede handler, såfremt det relevante handelssted beslutter, at der er tale m fejlhandel. Ved fejlhandel frstås handler, hvr der i frbindelse med tilvejebringelsen, afsætningen eller prisfastsættelsen på det relevante handelssted har været tale m en fejl, g hvr mdparten reklamerer straks. Beslutter det relevante handelssted at annullere en handel, tilbagefører pengeinstituttet relevante instrumenter g midler til parterne. Annulleres din handel, vil du hurtigst muligt få besked fra pengeinstituttet. Hvis rdren ønskes gennemført på ny, skal pengeinstituttet kntaktes. Ansvarsbegrænsning Pengeinstituttet påtager sig intet ansvar fr den eventuelle skade, sm en udenlandsk eller dansk agent måtte være skyld i, i frbindelse med udførelsen af en pgave fr instituttet. Tilsvarende gælder skade, der skyldes en børs, clearing-/værdipapircentral eller lignende institutter. Lvvalg Eventuelle retstvister mellem dig g instituttet afgøres efter dansk ret. Ændringer til disse betingelser Pengeinstituttet frbehlder sig ret til med virkning fr fremtidige handler at ændre disse betingelser fr handel med værdipapirer uden varsel, hvis ændringen er til frdel fr dig g med 3 måneders varsel, hvis ændringen ikke er til frdel fr dig. Du får plysning m ændringer ved brev, ved annncering i dagspressen, eller når pengeinstituttet udsender den 7

8 første deptversigt efter annncering. Har du Netbank, kan rientering ske pr. . I pengeinstituttets filialer kan du få udleveret pdaterede betingelser fr handel med værdipapirer, ligesm de er tilgængelige på pengeinstituttets hjemmeside. Hvis det er hensigtsmæssigt, på baggrund af den måde frretningerne mellem pengeinstituttet g dig udføres på, kan pengeinstituttet pdatere disse betingelser fr handel med værdipapirer ved at henvise til pengeinstituttets hjemmeside. Andre regler der gælder Ud ver nærværende betingelser fr handel med værdipapirer henvises til pengeinstituttets betingelser fr pbevaring af værdipapirer i dept g instituttets almindelige frretningsbetingelser, der begge gælder medmindre disse måtte være fraveget i nærværende betingelser. Pengeinstituttets erstatningsansvar Pengeinstituttet er erstatningsansvarligt, hvis det på grund af fejl eller frsømmelser pfylder aftalte frpligtelser fr sent eller mangelfuldt. Selv på de mråder, hvr der gælder et strengere ansvar, er pengeinstituttet ikke ansvarlig fr tab, sm skyldes: nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset m det er pengeinstituttet selv eller en ekstern leverandør, der står fr driften af systemerne svigt i pengeinstituttets strømfrsyning eller telekmmunikatin, lvindgreb ellerfrvaltningsakter, naturkatastrfer, krig, prør, brgerlige urligheder, sabtage, terrr eller hærværk (herunder cmputervirus g -hacking) strejke, lckut, bykt eller blkade, uanset m knflikten er rettet md eller iværksat af pengeinstituttet selv eller dens rganisatin g uanset knfliktens årsag. Det gælder gså, når knflikten kun rammer dele af pengeinstituttet andre mstændigheder, sm er uden fr pengeinstituttets kntrl. Pengeinstituttets ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: pengeinstituttet burde have frudset det frhld, sm er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået eller vervundet årsagen til tabet lvgivningen under alle mstændigheder gør pengeinstituttet ansvarlig fr det frhld, sm er årsag til tabet. 8

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Merkur, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom.

Læs mere

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN.

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN. Betingelser for handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) Introduktion Handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) er et vigtigt forretningsområde for GrønlandsBAN- KEN. Derfor ønsker vi

Læs mere

VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER. og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt:

VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER. og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt: Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Fynske Bank A/S, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker også at gennemføre dine handler effektivt og tilfredsstillende.

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i Betingelser for handel med værdipapirer for kunder i Indhold Introduktion... 3 Kundekategorisering... 3 Kundens oplysningsforpligtelser... 4 Investeringsrådgivning... 4 Generel vejledning... 4 Indhentelse

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Fyn A /S Gældende fra 1. november 2007.

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Fyn A /S Gældende fra 1. november 2007. Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Fyn A /S Gældende fra 1. november 2007. Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Sparekassen Fyn A/S, hvorfor

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER 1. INTRODUKTION I Basisbank tilbyder vi handel med stort set alle former for værdipapirer, herunder obligationer, aktier og investeringsforeningsbeviser. Du kan

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel mv. samt NASDAQ OMX Nordic

Læs mere

BankNordiks regler for handel med værdipapirer

BankNordiks regler for handel med værdipapirer BankNordiks regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem Lån & Spar Bank A/S. Handel med værdipapirer

Læs mere

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank CVR-nr. 34631328 B19PDFFVÆR Kl. TID Handel med værdipapirer gennem vestjyskbank Handel med værdipapirer er et centralt forretningsområde for vestjyskbank, og derfor er det et område, vi ønsker at give

Læs mere

Vilkår for værdipapirhandel

Vilkår for værdipapirhandel Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Merkur er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre et stabilt marked

Læs mere

Kort om de nye regler

Kort om de nye regler Kort om de nye regler Fra 1. november 2007 gælder nye regler for investeringsrådgivning og handel med værdipapirer. Reglerne tager udgangspunkt i et EU-direktiv, Markets in Financial Instruments Directive,

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

Vilkår for handel med finansielle produkter

Vilkår for handel med finansielle produkter Vilkår for handel med finansielle produkter 14.06.2016 Side 2/11 1. Generelt Lægernes Banks almindelige forretningsbetingelser er gældende for ethvert mellemværende mellem kunden og banken, medmindre andet

Læs mere

Vilkårene gælder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem kunden og Dronninglund Sparekasse.

Vilkårene gælder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem kunden og Dronninglund Sparekasse. Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Dronninglund Sparekasse er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre

Læs mere

Vilkår for værdipapirhandel

Vilkår for værdipapirhandel Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Lollands Bank er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre et stabilt

Læs mere

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Udvikling af en hjemmeside til brgerfrslag samt hsting g vedligehldelse Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Side 2/8 Aftale m

Læs mere

Vi gennemfører som udgangspunkt alle kundehandler via Sparekassen Kronjyllands egenbeholdning.

Vi gennemfører som udgangspunkt alle kundehandler via Sparekassen Kronjyllands egenbeholdning. Sparekassen Ballings regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Balling. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det: Kendelse af 10. nvember 2009 (J.nr. 2009-0019167) Bnuscertifikater ikke mfattet af 12, stk. 1, nr. 3, jf. nr. 11, i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006. Bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december

Læs mere

Vilkår for værdipapirhandel

Vilkår for værdipapirhandel Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 I CVR-nr. 31843219 J.nr. 15918-FRS opdateret 8. december 2017 Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Danske Andelskassers Bank

Læs mere

Bilag 17. Databehandleraftale

Bilag 17. Databehandleraftale Bilag 17 Databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Bilaget udgør i det hele et mindstekrav. Side 2/9 Aftale m databehandling mellem Kunden g Leverandøren

Læs mere

Regler for værdipapirhandel

Regler for værdipapirhandel Regler for værdipapirhandel 1. Indledning Følgende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk.

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S, herefter kaldet Spar Nord. I øvrigt gælder Spar

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets Almindelige

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S

Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S 1. Indledning Nedenstående regler for handel med værdipapirer gælder for al værdipapirhandel mellem BIL Bank Danmark A/S (Banken) og bankens kunder. Hvis

Læs mere

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen.

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets "Almindelige

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015 Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Nvember 2015 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

2. Handel med værdipapirer gennem Netbank

2. Handel med værdipapirer gennem Netbank Vilkår for handel med værdipapirer via Netbank (Erhverv) 12. juni 2015 B55WEB06 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer

Læs mere

Brugerregler for AL-MasterCard Cash alle korttyper

Brugerregler for AL-MasterCard Cash alle korttyper Brugerregler fr AL-MasterCard Cash alle krttyper Definitiner Betalingsmdtager: Frretningen, htellet, restauranten eller andre steder, hvr du kan anvende krtet. Ekspeditinsdag: Lørdage, søn- g helligdage,

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune Annncering af bærbare cmputere - Bilag E, Kvittering [ Annnceringsmateriale - Annncering af Cmputere til skler i Silkebrg Kmmune Tidsplan 13.3.2012 Annncering 27.3.2012, kl. 12.00 Frist fr afgivelse af

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter inørre Nebel Sparekasse. I øvrigt gælder Nørre Nebel Sparekasses

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Regulativ fr jrd Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Frmål...3 2 Lvgrundlag...3 3 Definitiner...3 4 Anvendelsesmråde...3 5 Pligter g rettigheder...4 6 Gebyrer...4 7 Registrering af udenlandske

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

Ordreudførelsespolitik

Ordreudførelsespolitik J.nr. 76-16780 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 CVR-nr. 31843219 Ordreudførelsespolitik 1. Indledning Nærværende ordreudførelsespolitik ( politikken ) indeholder en beskrivelse af,

Læs mere

Danske Bank. Ansvarlig lånekapital

Danske Bank. Ansvarlig lånekapital https://markets. Ansvarlig lånekapital Anbefaling: DANBNK Var 12-09 Ansvarlig lånekapital med udløb i 2012 g call-mulighed d. 12-11 2009 FK: 0295675 ISIN: XS0157629691 Min. Piece: 1.000 EUR DANBNK Var

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Sparekasser, der er medlemmer af FMP" (Foreningen af Mindre

Læs mere

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksmhed g tjenesteydelser - start Denne vejledning er tilknyttet til startblanketten fr registrering af udenlandske virksmheder, der ønsker

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende kaldet Banken) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018

Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 DB0174 2017.10 I det følgende kan du læse de betingelser, der gælder, når du har indgået en aftale med banken om handel med værdipapirer

Læs mere

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1.

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1. Sparekassen Thys regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Thy. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der

Læs mere

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 MinBilDinBil Frretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 1. Intrduktin 1.1 MinbilDinbil lader registrerede brugere af MinbilDinbil udbyde biler til leje, fretage bkinger g leje biler af hinanden via

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne

Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne Side 1 af 11 Vilkårene er gældende fra 1. marts 2009. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende fra 1. oktober 2008. 1. Indledning Formålet med disse vilkår er at give dig et godt overblik over de

Læs mere

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn Assens Havn Nrdre Havnevej 12 5610 Assens Att. Ole Knudsen Varsling af påbud m regulering af støvemissin fra håndtering af flis g træpiller på Assens Havn I frhld til støv er det administratinens faglige

Læs mere

Styrelsesvedtægt for daginstitutionen. Nørrehus. Fra 0 år og indtil skolestart

Styrelsesvedtægt for daginstitutionen. Nørrehus. Fra 0 år og indtil skolestart Styrelsesvedtægt fr daginstitutinen Nørrehus Fra 0 år g indtil sklestart Lvgrundlag...2 Byrådet...2 Frældrebestyrelse...2 Institutinslederen...2 Valg af frældrerepræsentanter...3 Valg af medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 15. september Advokat, partner, Henrik Holtse

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 15. september Advokat, partner, Henrik Holtse Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 15. september 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet Prcedureregler

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd Frældreindflydelse Dagtilbud Brnhlm En ø et fællesskab Styrelsesvedtægt fr bestyrelse, frældrenetværk g frældreråd Gdkendt af Kmmunalbestyrelsen 10. ktber 2013 1. Frmål Virksmheden drives i henhld til

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om fjerntolkning på tegnsprog

Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om fjerntolkning på tegnsprog Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale m fjerntlkning på tegnsprg Tlkemyndigheden Udbudsbetingelser fjerntlkning 2017 Side 1 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning... 3 2. Den rdregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialet...

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser fr benyttelse af PARSHIP.dk - versin 18.11.2010 Når De tilmelder Dem sm kunde hs PARSHIP (kntrahent er PARSHIP GmbH, Brandstwiete 1,

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Disse betingelser gælder, når du har indgået aftale med BankNordik om handel med værdipapirer (finansielle instrumenter). 1. Før du handler 1.1. Inddeling af kunder

Læs mere

1. Regler for handel med værdipapirer

1. Regler for handel med værdipapirer 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. De nye regler stiller skærpede

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Nærværende forretningsbetingelser indeholder en beskrivelse af de muligheder for handel med værdipapirer, som Arbejdernes Landsbank (herefter benævnt

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse ver fr TDC A/S vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen fr sparede mkstninger i frbindelse med salg af tjenester på fastnetmrådet

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Forretningsbetingelser og politikker. Værdipapirhandel

Forretningsbetingelser og politikker. Værdipapirhandel Forretningsbetingelser og politikker Værdipapirhandel Gældende fra 01.04.2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Ordreudførelsespolitik 4 Formål 4 Best execution (bedste udførelse af ordren) 4 Specifikke

Læs mere

Begrænset udbud af Bygge Anlægsopgaver. Prækvalifikation af VVS installatører. Offentligt udbud

Begrænset udbud af Bygge Anlægsopgaver. Prækvalifikation af VVS installatører. Offentligt udbud Begrænset udbud af Bygge Anlægspgaver Prækvalifikatin af VVS installatører Offentligt udbud Udbuddets/Prjekt navn: Installatin af Elektrniske vandmålere i 6760 Ribe g 6740 Bramming DcuNte sags nummer:

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Annncering vedrørende frit-valgsmrådet i Faabrg-Midtfyn Kmmune 1 1 Indledning Nærværende annncering af fritvalgsmrådet vedrører persnlig pleje g praktisk hjælp efter servicelven 83 i Faabrg-Midtfyn Kmmune

Læs mere

Vilkår for handel med værdipapirer

Vilkår for handel med værdipapirer EDB afdelingen Torvet 4, 9400 Nørresundby Tel. 98 70 36 00 Vilkår for handel med værdipapirer B00ASFDEPVILH 1. Indledning Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Nørre sundby Bank,

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer I det følgende kan De læse om de betingelser, der gælder for handel med de værdipapirer, som fondsmæglerselskabet tilbyder handel med. Kundekategorier Selskabet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 Samlet driftsudbud 2012 Entreprise ME-KB-OD (Krnprins Frederiks Br) Indhldsfrtegnelse: 1. Overdragelse af medarbejdere fra BV System v/ Michael Schlægelberger

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Notat vedr. Brandskolen - RESC

Notat vedr. Brandskolen - RESC Ntat vedr. Brandsklen - RESC Resume Brandsklen i Krsør (RESC) er i dag en del af Slagelses kmmune. Brandsklen uddanner brandmænd i kmmunes beredskab. Derudver har Brandsklen en str kursusvirksmhed, hvr

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Samtykke. November /18. Samtykke

Samtykke. November /18. Samtykke Nvember 2017 1/18 Indhld 1.0 Frrd 3 2.0 Hvad er et samtykke? 4 3.0 Nærmere m kravene til et samtykke 5 3.1 Tidspunkt 5 3.2 Frmkrav 5 3.3 Frivilligt 5 3.3.1 Ulige frhld mellem parterne 6 3.4 Specifikt 8

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S Almindelige

Læs mere

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende Januar 2013 Nyhedsbrev Crprate/M&A Erhvervsfndsudvalgets rapprt m fremtidens regulering af erhvervsdrivende fnde Erhvervsfndsudvalget ( Udvalget ) afleverede den 18. december 2012 sin rapprt m fremtidens

Læs mere

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010 Mrsø Kmmune Frit valg på ældremrådet Gdkendelse af leverandører August 2010 Side 1 af 9 1. 1 Indledning 1.1. Baggrund Flketinget har den 29. maj 2002 indført frit leverandørvalg på ældremrådet. Hermed

Læs mere

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU.

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer 2 Hvidbjerg Banks generelle beskrivelse af værdipapirer I Hvidbjerg Bank kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En

Læs mere